ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο απόηνκεο κεηαβνιέο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ: α) ζε θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο κόιηο παύζεη ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ, εμαηηίαο δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σ απηή ηελ πεξίπησζε κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα πέθηεη ζεκαληηθά ε πίεζε ζηε ζέζε ηνπ αγσγνύ ακέζσο κεηά ην αληιηνζηάζην. β) ζε αγσγό, όπνπ θάπνηα βάλα θιείλεη γξήγνξα, είηε από θαθό ρεηξηζκό, είηε από βιάβε, νπόηε ε παξνρή ηνπ λεξνύ κεδελίδεηαη ηαρύηαηα. Σπλζήθεο δεκηνπξγίαο πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο, ηόζν ζην δίθηπν δηαλνκήο όζν θαη ζην εμσηεξηθό πδξαγσγείν, ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ζε αξδεπηηθά δίθηπα, δειαδή ζε θάζε είδνπο πδξαπιηθά δίθηπα. Καηά ηε δεκηνπξγία πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο αλαπηύζζνληαη ηζρπξέο ελαιιαζζόκελεο ππεξπηέζεηο θαη ππνπηέζεηο ζηνλ αγσγό, ζπλήζσο θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο από ηηο πηέζεηο πνπ αλαπηπζζόηαλ ζηνλ αγσγό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κόληκνπ θαηλνκέλνπ, αθξηβώο δει. πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο. Η έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, όκσο πάληα απμάλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζ νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ αγσγνύ, αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηεο παξνρήο ή ηεο πίεζεο πνπ πξνθάιεζε ην πδξαπιηθό πιήγκα. Η θαηαπόλεζε ηνπ αγσγνύ είλαη ζεκαληηθή, αθνύ γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα αλαπηύζζνληαη ζ απηόλ ελαιιαζζόκελεο εθειθπζηηθέο θαη ζιηπηηθέο ηάζεηο θαηά πνιύ ηζρπξόηεξεο απ απηέο πνπ αλαπηπζζόηαλ θαηά ηε κόληκε ξνή. Κάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο ν αγσγόο ζπάεη, εθόζνλ δελ είλαη εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειεο αληηπιεγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ κεηξηάδνπλ ηελ έληαζε ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο ή δελ έρεη ζσξαθηζηεί κε ηδηαίηεξε Κυριακή Παπακώστα, Πλήγμα Κριού-Ανάλυση

2 αληνρή ζ νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ. Δπεηδή ζπλήζσο νη αγσγνί ζηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη πδξαπιηθό πιήγκα είλαη θύξηνη αγσγνί ηνπ δηθηύνπ, νη επηπηώζεηο όπσο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθή αληίδξαζε θ.ι.π., από πηζαλή ζξαύζε ηνπο είλαη ζνβαξόηαηεο γηα ηελ εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν. Απ όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην πδξαπιηθό πιήγκα είλαη έλα κηθξήο δηάξθεηαο κε-κόληκν πδξαπιηθό θαηλόκελν ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ηελ αζηνρία ηνπ δηθηύνπ, πνπ νδεγεί από ηελ αξρηθή κόληκε ξνή ζηελ ηειηθή κόληκε θαηάζηαζε, πνπ ζπλήζσο είλαη ε θαηάζηαζε εξεκίαο. Δπνκέλσο, ην πδξαπιηθό πιήγκα αλήθεη ζηηο ιεγόκελεο κεηαβαηηθέο ξνέο, αθνύ δηα κέζνπ απηνύ γίλεηαη ε κεηάβαζε από κηα κόληκε ξνή ζε κηα άιιε. 1.2 Φςζική πεπιγπαθή ηος θαινομένος Τα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο θαη ν κεραληζκόο εμέιημήο ηνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ εύθνια αληηιεπηά δηα κέζνπ κηαο απινπνηεκέλεο θπζηθήο πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ. Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή απνηειεί απαξαίηεηε εηζαγσγή ζ απηό ην πνιύπινθν θαηλόκελν, αθνύ βνεζάεη ηόζν ζηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαηά ηε δηαηύπσζε ησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ θίλεζεο θαη ζπλερείαο, όζν θαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ ιύζεσλ θαη ηελ εμαγσγή πξαθηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. Σσήμα 1.1 Η ποή βαίνει από ηο Α (δεξαμενή) ζηο Β (βάνα) με ζηαθεπή ηασύηηηα v 0 Θεσξείηαη έλαο αγσγόο ΑΒ, όπσο ζην Σρήκα 1.1. Τν αλάληε άθξν ηνπ Α είλαη ζπλδεδεκέλν κε δεμακελή λεξνύ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ελώ ζην θαηάληε άθξν ηνπ Β ππάξρεη αλνηθηή βάλα. Δθηπιίζζεηαη έλα κόληκν θαηλόκελν όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ

3 λεξνύ είλαη ζηαζεξή ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγσγνύ θαη νη πηέζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε θάζε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ. Αλ ε βάλα θιείζεη απόηνκα, ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt πνπ ηείλεη ζην κεδέλ, ηόηε αθαξηαία ζα κεδεληζηνύλ ε παξνρή θαη ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ ζηνλ αγσγό θαη ζα δεκηνπξγεζεί πδξαπιηθό πιήγκα ζ απηόλ. Θεσξεηηθά θαη εθόζνλ ππνηεζεί όηη ην λεξό είλαη ηειείσο αζπκπίεζην θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ απνιύησο άθακπηα, εύθνια θαίλεηαη από ηνλ ηύπν ηεο νξκήο mγv=fγt όηη νη δπλάκεηο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζηνλ αγσγό εμαηηίαο απηήο ηεο αθαξηαίαο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηείλνπλ ζην άπεηξν. Απηόο ν απινπνηεκέλνο ππνινγηζκόο δείρλεη όηη νη πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη όηαλ δεκηνπξγείηαη πδξαπιηθό πιήγκα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιύ κεγάιεο θαη όηη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηηο θιαζζηθέο ππνζέζεηο ηεο Υδξαπιηθήο πεξί απνιύησο αζπκπίεζηνπ λεξνύ θαη ηειείσο άθακπησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνύ. Δπνκέλσο, γηα ηελ έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε ζπλαγσγή ξεαιηζηηθώλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ην λεξό ζπκπηέδεηαη αξθεηά ππό ηελ επίδξαζε πςειώλ πηέζεσλ, ελώ παξάιιεια ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ παξακνξθώλνληαη. Με ην αθαξηαίν θιείζηκν ηεο βάλαο αθηλεηνπνηείηαη ην ζηξώκα ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε βάλα. Όιε ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ είρε απηό ην ζηξώκα ηνπ λεξνύ κεηαηξέπεηαη αθαξηαία ζε δπλακηθή ελέξγεηα. Η δπλακηθή ελέξγεηα εθδειώλεηαη κε ζπκπίεζε ηνπ λεξνύ θαη κε δηαζηνιή ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνύ. Δπαθόινπζν ηεο ζπκπίεζεο ηνπ λεξνύ είλαη ε αλάπηπμε πςειώλ πηέζεσλ, πνιύ κεγαιύηεξσλ απ απηέο πνπ εκθαληδόηαλ θαηά ην κόληκν θαηλόκελν. Οη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ πςειώλ απηώλ πηέζεσλ από ηηο πηέζεηο ηνπ κόληκνπ θαηλνκέλνπ νλνκάδνληαη ππεξπηέζεηο. Γηαδνρηθά αθηλεηνπνηνύληαη όια ηα θηλνύκελα ζηξώκαηα ηνπ λεξνύ, κόιηο έξζνπλ ζε επαθή κε αθηλεηνπνηεκέλα ζηξώκαηα, νπόηε θαη ζ απηά γίλεηαη κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο ζε δπλακηθή. Έηζη ηα ζηξώκαηα ηνπ λεξνύ ην έλα κεηά ην άιιν ζπκπηέδνληαη, αλαπηύζζνληαη ππεξπηέζεηο ζ απηά θαη δηαζηέιινληαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ. Απηή ε κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε δπλακηθή επεθηείλεηαη ηαρύηαηα πξνο ην αλάληη άθξν ηνπ αγσγνύ. Έλαο παξαηεξεηήο ηνπ θαηλνκέλνπ βιέπεη ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηεο βάλαο έλα θύκα ππεξπίεζεο λα

4 κεηαδίδεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ κε θαηεύζπλζε από ηε βάλα πξνο ηε δεμακελή. Πίζσ από ην κέησπν ηνπ θύκαηνο ην λεξό έρεη κεδεληθή ηαρύηεηα θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ έρνπλ δηαζηαιεί, Σρήκα 1.2. Σσήμα 1.2 Κλείζιμο βάναρ. Κύμα ςπεππίεζηρ βαίνει από ηο Β(βάνα) ζηο Α (δεξαμενή) Η ηαρύηεηα κεηάδνζεο ηνπ θύκαηνο απηνύ είλαη ηεο ηάμεο ησλ πνιιώλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ ην δεπηεξόιεπην θαη εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο ε ειαζηηθόηεηα, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο ηνπ αγσγνύ. Πνιύ ζύληνκα ην κέησπν ηνπ θύκαηνο θηάλεη ζην αλάληη άθξν ηνπ αγσγνύ, όπνπ βξίζθεηαη ε δεμακελή. Απηή ηε ζηηγκή θαζ όιν ην κήθνο ηνπ αγσγνύ επηθξαηνύλ ππεξπηέζεηο, ην λεξό έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ έρνπλ δηαζηαιεί, Σρήκα 1.3. Δπεηδή ε δεμακελή έρεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, είλαη εύινγν λα ππνζέζεη θαλείο όηη νη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο δελ κεηαβάιινληαη εμαηηίαο ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο. Έηζη, ζην ζηξώκα ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε δεμακελή ε πίεζε ζα εμηζσζεί κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ ζηε δεμακελή. Απηό ην ζηξώκα ηνπ λεξνύ εθηνλώλεηαη κε θίλεζε λεξνύ πξνο ηε δεμακελή. Μεηαηξέπεηαη δειαδή ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα, ζπκπίεζε λεξνύ θαη δηαζηνιή ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνύ, ζε θηλεηηθή κε ξνή πξνο ηε δεμακελή. Αλ ππνηεζεί όηη δελ ππάξρνπλ απώιεηεο ππό κνξθή ζεξκόηεηαο θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ λεξνύ ζην εθηνλνύκελν ζηξώκα λεξνύ είλαη v 0 θαη επνκέλσο ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη ίζε θαη αληίζεηε κε απηή ηνπ κνλίκνπ θαηλνκέλνπ.

5 Σσήμα 1.3 Το κύμα ςπεππίεζηρ θηάνει ζηη δεξαμενή (Α), ακινηηοποίηζη ηος νεπού και διαζηολή ηων ηοισωμάηων ηος αγωγού Γηαδνρηθά ηα αθηλεηνπνηεκέλα ζηξώκαηα ηνπ λεξνύ εθηνλώλνληαη κεηαηξέπνληαο ηε δπλακηθή ηνπο ελέξγεηα ζε θηλεηηθή. Απηή ε εθηόλσζε επεθηείλεηαη ηαρύηαηα πξνο ην θαηάληη άθξν ηνπ αγσγνύ Β. Έλαο παξαηεξεηήο βιέπεη ζ απηή ηε θάζε έλα θύκα εθηόλσζεο λα θηλείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ κε θαηεύζπλζε από ηε δεμακελή πξνο ηε βάλα. Πίζσ από ην κέησπν ηνπ θύκαηνο ην λεξό έρεη ηαρύηεηα v 0 ελώ ε πίεζε ηνπ λεξνύ θαη ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαηάζηαζε κόληκνπ θαηλνκέλνπ, Σρήκα 1.4. Σσήμα 1.4 Κύμα εκηόνωζηρ βαίνει από ηο Α (δεξαμενή) ζηο Β (βάνα) Όηαλ ην κέησπν ηνπ θύκαηνο θηάζεη ζηε βάλα, ηόηε θαζ όιν ην κήθνο ηνπ αγσγνύ ην λεξό έρεη ηαρύηεηα v 0, Σρήκα 1.5. Απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή ην ζηξώκα ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε βάλα ηείλεη λα θηλεζεί πξνο ηε δεμακελή. Γελ κπνξεί

6 όκσο, γηαηί ε βάλα είλαη θιεηζηή. Αλ ππνηεζεί όηη ην λεξό δελ εμαεξώλεηαη, ηόηε αθηλεηνπνηείηαη θαη όιε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ζε δπλακηθή. Απηή ηε θνξά όκσο, ε δπλακηθή ελέξγεηα εθδειώλεηαη κε ρακειή πίεζε ηνπ λεξνύ θαη ζπζηνιή ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνύ. Η δηαθνξά ηεο ρακειήο απηήο πίεζεο από ηελ πίεζε θαηά ην κόληκν θαηλόκελν ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο ππνπίεζε. Γηαδνρηθά αθηλεηνπνηνύληαη όιεο νη κάδεο ηνπ λεξνύ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην αθηλεηνπνηεκέλν λεξό, νπόηε γίλεηαη κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο ζε δπλακηθή. Απηή ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ λεξνύ επεθηείλεηαη ηαρύηαηα πξνο ηε δεμακελή, νπόηε έλαο παξαηεξεηήο βιέπεη ζηε θάζε απηή έλα θύκα ππνπίεζεο λα κεηαδίδεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα από ηε βάλα πξνο ηε δεμακελή. Πίζσ από ην κέησπν ηνπ θύκαηνο ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ είλαη κεδεληθή θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ έρνπλ ζπζηαιζεί, Σρήκα 1.6. Μόιηο ην κέησπν ηνπ θύκαηνο θηάζεη ζηε δεμακελή, ηόηε θαζ όιν ην κήθνο ηνπ αγσγνύ επηθξαηεί ππνπίεζε, ην λεξό είλαη αθηλεηνπνηεκέλν θαη ν αγσγόο έρεη ζπζηαιζεί, Σρήκα 1.7. Σσήμα 1.5 Το κύμα θηάνει ζηο Β (βάνα), ηασύηηηα νεπού ίζη με v 0 Σσήμα 1.6 Κύμα ςποπίεζηρ βαίνει από ηο Β (βάνα) ζηο Α (δεξαμενή)

7 Σσήμα 1.7 Το κύμα ςποπίεζηρ θηάνει ζηη δεξαμενή, ακινηηοποίηζη ηος νεπού και ζςζηολή ηων ηοισωμάηων ηος αγωγού Απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ θύθινπ ηνπ θαηλνκέλνπ. Η πίεζε ηεο κάδαο ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε δεμακελή εμηζώλεηαη κε ηελ πίεζε ηεο δεμακελήο θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Η δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνύ κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή θαη λεξό θηλείηαη κε ηαρύηεηα v 0 κε θαηεύζπλζε από ηε δεμακελή πξνο ηε βάλα. Γεκηνπξγείηαη θαη πάιη έλα θύκα πνπ κεηαδίδεηαη από ηε δεμακελή πξνο ηε βάλα. Πίζσ από ην κέησπν ηνπ θύκαηνο ε ηαρύηεηα θαη ε πίεζε ηνπ λεξνύ, θαζώο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαηάζηαζε κόληκνπ θαηλνκέλνπ, Σρήκα 1.8. Σσήμα 1.8 Η ποή βαίνει από ηο Α (δεξαμενή) ζηο Β (βάνα), ηασύηηηα, πίεζη και διάμεηπορ επανέπσονηαι ζηην απσική ηοςρ καηάζηαζη

8 Όηαλ ην κέησπν ηνπ θύκαηνο θηάζεη ζηε βάλα, ηόηε ζ όιν ην κήθνο ηνπ αγσγνύ επηθξαηνύλ νη ίδηεο αθξηβώο ζπλζήθεο δει. ηαρύηεηεο, πηέζεηο, δηάκεηξνο αγσγνύ, πνπ επηθξαηνύζαλ ζην κόληκν θαηλόκελν θαη επνκέλσο ζπκπιεξώλεηαη έλαο θύθινο ηνπ θαηλνκέλνπ, Σρήκα 1.9. Σσήμα 1.9 Το κύμα θηάνει ζηο Β (βάνα), ζςμπλήπωζη ηος κύκλος ηος θαινομένος Σηελ ηδεαηή πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππήξραλ απώιεηεο ελέξγεηαο ππό κνξθή ζεξκόηεηαο ν θύθινο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζα ζπλερηδόηαλ έπ άπεηξν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο πάληα εκθαλίδνληαη απώιεηεο ελέξγεηαο θαη ζπλεπώο ηα πεξηνδηθώο κεηαβαιιόκελα κεγέζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνζβέλνληαη, κε απνηέιεζκα ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην λεξό ηνπ αγσγνύ λα βξεζεί ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. 1.3 Αιηίερ ππόκληζηρ ςδπαςλικού πλήγμαηορ Η θύξηα πεγή πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο είλαη ε κεγάιε ρξνληθή επηηάρπλζε ηεο ξνήο. Δπνκέλσο, ζηηο πξαθηηθέο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη θαλείο λα αλαδεηήζεη θαηλόκελα πνπ πξνθαινύλ ζηηγκηαίεο αιιαγέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ξεπζηνύ. Κξηηήξην ηνπ πόζν ζηηγκηαία είλαη κηα κεηαβνιή ηαρύηεηαο θαη επνκέλσο πόζν ζεκαληηθό ζα είλαη ην θαηλόκελν, όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο, είλαη ε εκηπεξίνδνο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην κέγεζνο, 2 L/ c, όπνπ L ην κήθνο ηνπ αγσγνύ θαη c ε ηαρύηεηα κεηαδόζεσο ηνπ ήρνπ ζην ηνίρσκα. Αλ ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο Γu γίλεη ζε ρξόλν κηθξόηεξν από 2L/c ηόηε ην πδξαπιηθό πιήγκα ζα είλαη ζεκαληηθό, ε δε αύμεζε ηεο πίεζεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ξcγu, όπνπ ξ ε ππθλόηεηα ηνπ ξεπζηνύ. Αληίζεηα, γηα κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζε ρξόλν ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από ην 2L/c

9 ζα πξέπεη. λα ιεθζεί ππόςηλ, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύκα πίεζεο πνπ επηζηξέθεη θαη ζην κεραληζκό πνπ πξνθαιεί ηηο κεηαβνιέο. Πξαθηηθά, νη πην ζεκαληηθέο αηηίεο πξόθιεζεο πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο είλαη νη αθόινπζεο: 1. Ξεθίλεκα ή ζηακάηεκα αληιίαο. 2. Απόηνκν θιείζηκν βάλαο ζην δίθηπν. 3. Σρεκαηηζκόο ζύιαθνο αηκνύ ζην δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπάζηκν. 4. Παξνπζία αέξα ή αηκνύ ζην ζύζηεκα. 5. Σε πδξνζηξνβίινπο απόηνκεο κεηαβνιέο θνξηίνπ. 6. Αζηνρία (ζπάζηκν) θάπνηνπ αγσγνύ Ξεκίνημα ή ζηαμάηημα ανηλίαρ Τν μεθίλεκα ή ην ζηακάηεκα κηαο αληιίαο, πξνθαιεί απόηνκε αύμεζε ή πηώζε ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ αγσγό θαη επνκέλσο έλα ζεηηθό θύκα πίεζεο ή ππεξπίεζε ζην δίθηπν ηεο εμόδνπ θαη έλα αξλεηηθό θύκα ή ππνπίεζε ζην δίθηπν εηζόδνπ. Τν κέγεζνο ηεο ππεξπίεζεο εμαξηάηαη από ηνλ ξπζκό αύμεζεο ή πηώζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δξνκέα ηεο αληιίαο, δειαδή ηελ αδξαλεηαθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη από ηελ ζέζε ησλ βαιβίδσλ ζην δίθηπν. Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο ζπλήζσο μεθηλάλε κε ηελ θιεηζηή βάλα ζηνλ αγσγό, επνκέλσο, ην κέγεζνο ηνπ θύκαηνο πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ην μεθίλεκα ηεο αληιίαο εμαξηάηαη θαη από ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζηε βάλα θαη ηελ αληιία. Γη απηό θαη ζπληζηάηαη ε βάλα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο, ώζηε ην L λα είλαη κηθξό. Αλ παξ όια απηά ην κέγεζνο ηνπ αλακελόκελνπ θύκαηνο πίεζεο είλαη κεγάιν, κπνξεί λα απμεζεί ε αδξαλεηαθή κάδα ηεο αληιίαο ή ειεθηξνληθά λα κεησζεί ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ ζηξνθώλ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ πςειέο πηέζεηο ζην δίθηπν πνπ κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ θαηαζηξνθηθέο. Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηηο αληιίεο ιόγσ ηεο παξνπζίαο θπκάησλ πίεζεο είλαη ε αλάζηξνθε ξνή, δειαδή ξνή κε δηεύζπλζε από ηελ έμνδν πξνο ηελ είζνδν, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζηξνθή ηεο αληιίαο ζε δηεύζπλζε αληίζεηε κε ηελ θαλνληθή. Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θηλεηήξα, ηέηνηα

10 ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη. θαηαζηξνθηθή. Γηα ηνλ ιόγν απηό κεξηθέο θνξέο ηνπνζεηείηαη ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο, βάλα πνπ επηηξέπεη ξνή κόλνλ πξνο κηα θαηεύζπλζε, ηελ θαλνληθή. Αληίζηξνθε ξνή πξνθαιεί απόηνκν θιείζηκν ηεο βάλαο θαη απνκόλσζε ηεο αληιίαο. Η ρξήζε ηέηνησλ βαιβίδσλ, πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή γηαηί κπνξεί ην απόηνκν θιείζηκν λα πξνθαιέζεη θαη απηό πδξαπιηθό πιήγκα. Βάλεο ηέηνηνπ ηύπνπ, απαηηνύλ κηα ειάρηζηε δηαθνξά πίεζεο ζηελ θαλνληθή δηεύζπλζε ξνήο. Η επηινγή ηνπο επνκέλσο, πξέπεη λα. γίλεη έηζη ώζηε ε δηαθνξά απηή λα κελ ππεξθνξηίδεη ηελ αληιία Κλείζιμο βάναρ ζηο δίκηςο Σηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξείηαη όηη ε βάλα δελ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ δηθηύνπ. Σε πεξίπησζε απόηνκνπ θιεηζίκαηνο ηεο βαιβίδαο ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: ζην θνκκάηη ηνπ δηθηύνπ πξηλ από ηε βαιβίδα, ζα δεκηνπξγεζεί έλα θύκα ππεξπίεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ cu/g ελώ ζην ηκήκα θαηάληη ηεο βαιβίδαο ζα εκθαληζηεί έλα θύκα ππνπίεζεο πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ πίεζε κεηά ηε βαιβίδα, θάησ από ηελ πίεζε αηκώλ. Τν απνηέιεζκα ζα είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζύιαθαο αηκνύ, ν νπνίνο κεηά από έλα ρξνληθό δηάζηεκα, αλάινγα κε ηηο πηέζεηο, ζα θαηαξξεύζεη, πξνθαιώληαο έλα θύκα πίεζεο, κεγέζνπο ηεο ηάμεσο cu d /g όπνπ U d πιένλ είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ κεηά ηε βάλα. Αλ κέξνο ηνπ ξεπζηνύ ιόγσ ηνπ ζύιαθα, δηαξξεύζεη ζηε δεμακελή, ππάξρεη πεξίπησζε ε U d λα γίλεη κεγαιύηεξε από ηελ U θαη επνκέλσο, νη κέγηζηεο πηέζεηο, ιόγσ ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο, ζα εκθαληζηνύλ κεηά από ηε βάλα θαη όρη πξηλ Θύλακερ αημού Η θαηάξξεπζε (ζπάζηκν) ησλ ζπιάθσλ αηκνύ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζ έλα δίθηπν, ιόγσ ησλ θπκάησλ πίεζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζ έλα άιιν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη έλα από ηα πην ζπλήζε πξνβιήκαηα πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο. Θύιαθεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ από ην θιείζηκν ηεο βάλαο ή ην ζηακάηεκα ηεο αληιίαο ζηα αλάληη ηεο ξνήο ή από ην άλνηγκα ηεο βάλαο πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη ηεο ξνήο. Θύιαθεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη θαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ αγσγνύ, όπνπ ε ζηαηηθή, απόιπηε πίεζε, κπνξεί λα πέζεη, θάησ από ηελ πίεζε αηκώλ. Όηαλ έλαο ζύιαθαο αηκνύ θαηαξξεύζεη ηόηε δεκηνπξγείηαη κηα αύμεζε πίεζεο, θύκα πίεζεο, πνπ είλαη ίζε κε:

11 p c U /2 (1.1) γηα ζύιαθα πνπ βξίζθεηαη καθξηά από θιεηζηό άθξν ηνπ αγσγνύ, θαη, p U U (1.2) γηα ζύιαθα πνπ θαηαξξέεη θνληά ζε θιεηζηή βάλα, ή θιεηζηό άθξν ηνπ αγσγνύ Παποςζία αέπα ζηο δίκηςο Σην λεξό ππάξρεη πάληνηε δηαιπκέλε κηα κηθξή πνζόηεηα αέξα. Όηαλ ν αέξαο είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνο κέζα ζην δίθηπν, ηόηε ε ειαζηηθόηεηα ηνπ ξεπζηνύ απμάλεη κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ πίεζεο c. Γεδνκέλνπ όηη ην κέγεζνο ησλ θπκάησλ πίεζεο είλαη αλάινγν ηνπ c, ε παξνπζία δηαιπκέλνπ αέξα, έρεη επλντθό απνηέιεζκα, γηαηί κεηώλεη ηε κέγηζηε πίεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζύζηεκα. Βέβαηα, αλ ε πίεζε πέζεη θάησ από ηε κεξηθή πίεζε ηνπ αέξα ζην δηάιπκα, ηόηε ν δηαιπκέλνο αέξαο, ζρεκαηίδεη θπζαιίδεο πνπ κπνξεί λα ελσζνύλ ζε θάπνην ζύιαθα αέξα κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξναλαθέξνληαη. Ο δηαιπκέλνο αέξαο επίζεο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ πίεζε αηκώλ ηνπ ξεπζηνύ γηαηί νη κηθξέο θπζαιίδεο αέξα, ελεξγνύλ ζαλ ππξήλεο ζρεκαηηζκνύ θπζαιίδσλ αηκνύ. Πάλησο, ε παξνπζία ζπιάθσλ αέξα, ζ έλα δίθηπν, είλαη ζπλήζσο αλεπηζύκεηε γηαηί όηαλ πεξλάλε κέζα από πδξνδπλακηθέο κεραλέο, πξνθαινύλ ππεξβνιηθέο δπλάκεηο θαη κεξηθέο θνξέο, αθόκε θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο. Σπλήζσο ζηα δίθηπα, ππάξρνπλ βαιβίδεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ζπιάθσλ αέξα. Οη βαιβίδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη ζηα πςειόηεξα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ Αλλαγέρ θοπηίος ζε ςδποζηποβίλοςρ Μεηαβνιέο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζε πδξνζηξνβίινπο πνπ πεξηζηξέθνληαη κε ζηαζεξέο ζηξνθέο, επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο παξνρήο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην δίθηπν, ηόηε ην ζύζηεκα ηείλεη λα επηηαρπλζεί. Απηό κπνξεί λα έρεη θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζηξόβηιν θη έηζη ε παξνρή λεξνύ ζηνλ ζηξόβηιν ζα πξέπεη λα δηαθνπεί κέζα ζε πάξα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θπκάησλ πίεζεο πνπ

12 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο, ηόζν ζηνλ πδξνζηξόβηιν, όζν θαη ζηηο ζήξαγγεο ηνπ θξάγκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ζπλήζσο ππάξρεη ε ιεγόκελε αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία Αζηοσία αγυγού Όηαλ έλαο αγσγόο ζπάζεη θαη ην ξεπζηό αξρίδεη λα δηαξξέεη από ηε ζρηζκή, ηόηε δεκηνπξγείηαη ζην ζεκείν εθείλν έλα αξλεηηθό θύκα πίεζεο πνπ θπζηθά κεηαδίδεηαη κέζα ζηνλ αγσγό. Τν αξλεηηθό θύκα πίεζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζύιαθεο αηκνύ ζε κέξε ηνπ αγσγνύ, κεξηθέο θνξέο ρηιηόκεηξα καθξηά από ην αξρηθό ζεκείν αζηνρίαο ηνπ αγσγνύ. Καηάξξεπζε ηνπ ζύιαθα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ βιάβεο ζηνλ αγσγό, καθξηά από ην αξρηθό ζεκείν αζηνρίαο ηνπ αγσγνύ. 1.4 Ανηιπληγμαηική πποζηαζία Οη κέζνδνη αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα ρσξηζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο: ηερληθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο αύμεζεο (κείσζεο) πίεζεο ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θύκαηνο πίεζεο θαη ζε ηερληθέο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπό λα εμνπδεηεξώζνπλ ηε δηαθνξά πίεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζύζηεκα. Η πξώηε θαηεγνξία δειαδή, αλαθέξεηαη ζηελ πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ε δεύηεξε ζηε ζεξαπεία ηνπ Ππόλητη ςδπαςλικού πλήγμαηορ Η πξόιεςε ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε δύν θπξίσο ηξόπνπο, ηε κείσζε ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο κέζα ζηνλ αγσγό ρξεζηκνπνηώληαο αγσγνύο κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ ή ειαηηώλνληαο ηελ θιίζε ηεο ηαρύηεηαο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδεηείηαη κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο κεηαβνιήο πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη από ην μεθίλεκα ή ην απόηνκν ζηακάηεκα ηεο αληιίαο, κπνξεί θαλείο λα απμήζεη ηελ αδξαλεηαθή κάδα ηνπ δξνκέα, πξνζζέηνληαο έλα αδξαλεηαθό ηξνρό ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο. Απηό βέβαηα ζπλεπάγεηαη απώιεηα ελέξγεηαο θαη απμεκέλε απαηηνύκελε ξνπή εθθίλεζεο. Δπίζεο, ν αδξαλεηαθόο ηξνρόο δελ πξνζηαηεύεη ην ζύζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ ζπάζεη ν άμνλαο ή βνπιώζεη ε αληιία.

13 Μηα δεύηεξε ηερληθή πξόιεςεο ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο, πνπ πξνέξρεηαη από ην θιείζηκν βάλαο, είλαη ε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο θιεηζίκαηνο. Τν κέγεζνο ηεο κέγηζηεο πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη από ην απόηνκν θιείζηκν ηεο βάλαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί όηαλ ν ρξόλνο θιεηζίκαηνο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ρξόλν πνπ παίξλεη ζην θύκα πίεζεο λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ζηε βάλα. Από ηηο θακπύιεο ησλ βαιβίδσλ θαίλεηαη όκσο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνύ θιεηζίκαηνο όπνπ δειαδή ε δηαηνκή αλνίγκαηνο είλαη ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηό ηεο νιηθήο δηαηνκήο, ν ζπληειεζηήο απσιεηώλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, επνκέλσο θιείζηκν ηεο βάλαο ζηελ πεξηνρή απηή δελ ειαηηώλεη ζεκαληηθά ηελ ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ. Ωο εθ ηνύηνπ ινηπόλ ε βαιβίδα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί, λα θιείζεη ζρεηηθά γξήγνξα ζην αξρηθό κέξνο ηεο θακπύιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην θιείζηκν λα γίλεη ηόζν αξγά ώζηε ηα αληίζηνηρα θύκαηα λα επηζηξέθνπλ ζην ζεκείν απ όπνπ μεθίλεζαλ. Γηα κηθξά δίθηπα πάλησο αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία κπνξεί λα γίλεη ηνπνζεηώληαο έλα θνκκάηη από ειαζηηθό αγσγό ζην δίθηπν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ησλ θπκάησλ πίεζεο ζην δίθηπν. Διαζηηθνί αγσγνί ή αγσγνί από ζεξκνπιαζηηθά πιηθά απνξξνθνύλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο θαηά ηε δηάηαζή ηνπο από ηα θύκαηα πίεζεο. Αιιά ιύζε απηνύ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα πξνζερζεί γηαηί ην ειαζηηθό πιηθό κπνξεί λα θαηαζηξαθεί από θόπσζε Μέθοδοι εξοςδεηέπυζηρ ηυν πιέζευν, λόγυ ςδπαςλικού πλήγμαηορ Οη. κέζνδνη εμνπδεηέξσζεο ησλ ππεξπηέζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζ έλα ζύζηεκα, βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ απνξξόθεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θύκαηνο πίεζεο ή ηελ αλαθνύθηζε ηνπ κε κεραληθά κέζα ή δηαξξνή ξεπζηνύ. Φξήζε κεζόδσλ εμνπδεηέξσζεο απαηηνύλ αθξηβή γλώζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ππέξ/ ππνπίεζεο ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηό βέβαηα είλαη δπλαηόλ κόλν κε ηε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο θπκάησλ πίεζεο. Η πξώηε θαη ε πην αθξηβή από πιεπξάο θόζηνπο ηερληθή, είλαη ε ηνπνζέηεζε αληηπιεγκαηηθήο δεμακελήο. Έηζη, ακέζσο κεηά ηελ αληιία, ηνπνζεηείηαη έλα δνρείν γεκάην ξεπζηό. Αύμεζε ηεο πίεζεο ιόγσ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο ζα πξνθαιέζεη ξνή πξνο ηε δεμακελή θαη αύμεζε ηεο ζηάζκεο. Η ρξνληθή κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ιόγσ ησλ κεγάισλ καδώλ ηνπ ξεπζηνύ ζηε δεμακελή είλαη πνιύ κηθξή θη. έηζη

14 απνζβελλύεηαη ην θύκα πίεζεο. Ο ηύπνο απηόο ηεο αληηπιεγκαηηθήο δεμακελήο απνζβέλεη ηόζν ζεηηθά όζν θαη αξλεηηθά θύκαηα πίεζεο. Μηα δεύηεξε κνξθή αληηπιεγκαηηθήο δεμακελήο είλαη όηαλ ε ζηάζκε είλαη ρακειόηεξε από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζηαηηθή πίεζε ζην ζεκείν ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ην ξεπζηό εκπνδίδεηαη λα ξεύζεη πξνο ηελ αληηπιεγκαηηθή δεμακελή κε ηε βνήζεηα βάλαο κηαο θαηεύζπλζεο. Οη δεμακελέο πίεζεο είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθέο αιιά θνζηίδνπλ πνιύ. Γηα ηηο δεμακελέο κε βάλεο κηαο θαηεύζπλζεο απαηηείηαη θαιή γλώζε ηνπ θαηλνκέλνπ ώζηε λα επηιεγεί ζσζηά ην κέγεζνο ηεο βάλαο κηαο θαηεύζπλζεο. Μηα δεύηεξε κέζνδνο πην νηθνλνκηθή αιιά πνπ απαηηεί ζπλερή ζπληήξεζε είλαη ε ηνπνζέηεζε πηεζηηθνύ δνρείνπ κε αέξα ζηε γξακκή. Τα πηεζηηθά δνρεία είλαη νπζηαζηηθά δεμακελέο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη όκσο κηθξόηεξεο ζην κέγεζνο θαη επνκέλσο νηθνλνκηθόηεξεο ζηελ θαηαζθεπή. Η πίεζε ζην δνρείν θξαηηέηαη ζηαζεξή κε ηε βνήζεηα πεπηεζκέλνπ αέξα πνπ βνεζάεη ζηελ απνξξόθεζε ηεο ειαζηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θύκαηνο πίεζεο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο πάλησο ην κέγεζνο ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ κέζα ζην πηεζηηθό δνρείν, πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, ζηε κείσζε ηνπ Γp θπκάησλ πίεζεο, πνπ έρνπλ κεγάιε θιίζε πίεζεο. Γηα λα παξακείλεη ε πίεζε κέζα ζην δνρείν ζε ινγηθά πιαίζηα θαηά ηε δηάξθεηα ζεηηθνύ θύκαηνο πίεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζύζηεκα βαιβίδσλ κηαο θαηεύζπλζεο, πνπ έρεη απμεκέλε πηώζε πίεζεο γηα ξνή πξνο ην πηεζηηθό δνρείν. Γηα ηελ πξνζηαζία αληιηώλ από θύκαηα πίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο βάλα κηαο θαηεύζπλζεο. Όηαλ ε ξνή αληηζηξαθεί, ε βάλα θιείλεη πξνζηαηεύνληαο έηζη ηελ αληιία. Φξεηάδεηαη πάλησο πξνζνρή ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ θιεηζίκαηνο ηεο βαιβίδαο γηα δεδνκέλε παξνρή, ώζηε λα πξνζηαηεπηεί ε αληιία. Άιιε κέζνδνο αλαθνύθηζεο ηεο ππεξπίεζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ αεξηζκνύ ζην ζύζηεκα. Σηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ζύιαθνο αέξα, ε βαιβίδα αεξηζκνύ αλνίγεη αθήλνληαο ηνλ αέξα λα θύγεη ζην πεξηβάιινλ κεηώλνληαο έηζη ην πξόβιεκα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζύιαθνο. Γηα ππεξπηέζεηο όκσο ε βαιβίδα αεξηζκνύ κπνξεί λα

15 ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεπζεξώζεη αέξα κέζα ζην ζύζηεκα. Ο αέξαο απηόο ελεξγεί ζαλ καμηιάξη απνξξνθώληαο ηελ ελέξγεηα ηεο ππεξπίεζεο. Τέινο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζην ζύζηεκα βαιβίδσλ αλαθνύθηζεο πνπ αλνίγνπλ όηαλ ε πίεζε μεπεξάζεη έλα πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο, ειεπζεξώλνληαο έλα κέξνο ηνπ ξεπζηνύ θαη ειαηηώλνληαο έηζη ηελ ππεξπίεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην πδξαπιηθό πιήγκα. Τέηνηνπ ηύπνπ βαιβίδεο ζέινπλ όκσο ζπρλή ζπληήξεζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα