15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003063427 2015-09-18"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, Ακινα, Σθλ , Fax , ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: Πλθροφορίεσ: Μ. Ζικου ΑΘΗΝΑ, 17/09/2015 Αρ.Πρωτ.: ΣΠ7/5189 ΠΡΟΚΛΗΗ 79/2015 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ υπ αρικμ. 79/2015 προκιρυξθσ, για τθν ανακιρυξθ ανάδοχου για τθν προμικεια Οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ (Σθλεοράςεισ) για τισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου και για τθν προμικεια Εξοπλιςμοφ ενδοεπικοινωνίασ (Αςφρματεσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ) για τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Α και Β τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι ζξι χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι τζςςερα ευρϊ (6.724,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και νομίμων κρατιςεων και πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια εξιντα ζξι ευρϊ και εξιντα επτά λεπτά (5.466,67 ) χωρίσ ΦΠΑ 23%. Τα προσ προμικεια είδθ είναι χωριςμζνα ςε δφο (2) Τποζργα και διακζτουν το δικό τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμό και ςυγκεκριμζνα το ΤΠΟΕΡΓΟ 1 αφορά ςτθν προμικεια τθλεοράςεων για τισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Ρ.Υ. Λζςβου και το ΤΠΟΕΡΓΟ 2 αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ ενδοεπικοινωνίασ για τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Α και Β. Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει προςφορά για ζνα τουλάχιςτον υποζργο και μζχρι το ςφνολο αυτϊν (μζχρι δφο υποζργα). Η υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο των ειδϊν και ποςοτιτων ανά υποζργο είναι υποχρεωτικι και οι προςφορζσ που υποβάλλονται και δεν καλφπτουν πλιρωσ όλα τα προσ προμικεια είδθ και τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ ενόσ από τα υποζργα, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ(για το υποζργο αυτό) ,67 χωρίσ Φ.Π.Α. 23%, ι ανάλογο ποςό με βάςθ τον ΦΠΑ τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα 6.724,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Και χρθματοδότθςθ Σο Τποζργο 1, χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό εξόδων του ζτουσ 2015 τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ - ΚΑΕ1725 (ΕιδικόσΦορζασ43-640). Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ : 4.510,00, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι 3.666,67 χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. και ςυγκεκριμζνα : - για τθ προμικεια δφο(2) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 50 και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 1.950,00 ευρϊ με Φ.Π.Α. ι 1.585,37, άνευ Φ.Π.Α. - για τθ προμικεια τριϊν(3) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 42 και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 2.560,00 ευρϊ με Φ.Π.Α. ι 2.081,30, άνευ Φ.Π.Α. Σο Τποζργο 2, χρθματοδοτείται κατά 89,72% από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων (κατεπείγουςεσ δράςεισ) και κατά 10,28% από εκνικοφσ πόρουσ. Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ : 2.214,00, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι 1.800,00 χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. -για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ ενδοεπικοινωνίασ για τισ κινθτζσ μονάδεσ Αϋ και Βϋ [1]

2 Κωδικοί CPV: , Λαμβάνοντασ υπόψθ: 1. Σο Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ», προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ) 2. Σο Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 3. Σο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 4. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α-112). 5. Σο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/ ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ. 6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/ ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ είχε τροποποιθκεί με τθν παρ. 2β του άρκρου 238 του ν. 4072/2012(Φ.Ε.Κ. 86/Α/ ) και πλζον αντικαταςτακεί με τθν παρ. 5 του άρκρου 61 του Ν.4146/2013(Φ.Ε.Κ. 90/ Α/ ). 7. Σο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Αϋ/ ) «Εκνικό φςτθμα Δθμόςιων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 8. Σθν παρ.3 του άρκρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ). 9. Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /2012) «Επιβολι και απόδοςθ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων». 10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 «Παρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ» του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Αϋ/1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν δθμοςίων υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτθματικισ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άχλοι Σίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ». 11. Σισ διατάξεισ του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/ ) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ ». 12. Σον Ν. 3938/2011(ΦΕΚ61/Αϋ/ ), όπου μεταξφ άλλων ορίηεται θ ςφςταςθ και θ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων του Τπουργείου Δθμοςίασ Σάξεωσ και Προςταςίασ του Πολίτθ. 13. Σο άρκρο 36 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ Βϋ/ ) για τον «Εκδθμοκρατιςμό τθσ Διοίκθςθσ Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπου προβλζπεται, θ κατά παρζκκλιςθ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 14. Σο Π.Δ 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Αϋ/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Αϋ/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ». 15. Σο Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 16. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 17. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 18. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 19. Σο Π.Δ. 82/2011 (Αϋ-298) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων». 20. Σθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και (αναπλθρωτισ) Οικονομικϊν με αρικμ (ΦΕΚ 2573/ , Βϋ) με τίτλο «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 21. Σθν υπϋ αρικμ. 4.2/2624/14 (ΦΕΚ 1373 Βϋ/ ) ΚΤΑ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, με κζμα «φςταςθ Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ Λζςβου ςτο Διμο Λζςβου». [2]

3 22. Σθν υπϋ αρικμό 16.1/770/ Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ περί «Ανανζωςθσ για τρία (3) ζτθ τθσ κθτείασ του Παναγιϊτθ Νίκα του Θλία, ςτθ κζςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ». 23. Σθν υπ αρικμ /601/0026/ (ΦΕΚ 431/Β/ ) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν περί «Κακοριςμοφ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ». 24. Σθν υπϋ αρικμ. Τ136/ απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ κζςεων Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν» (ΦΕΚ 389/ /Βϋ). 25. Σθν υπϋ αρικμ. Τ166/ απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Αναπλθρϊτρια Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ»(ΦΕΚ568/ /Βϋ). 26. Σθν υπϋ αρικμ. 11.1/2166 απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Αναςταςίασ Χριςτοδουλοποφλου περί «Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ» (ΦΕΚ 781/Βϋ/ ). 27. Σθν υπϋ αρικμ. 8001/21/277-κ από διαταγι τθσ Γ.Δ.Ο.Ε.. περί «Ρυκμίςεων πλθρωμϊν ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ Π.Δ.Ε.». 28. Tθν υπ αρ. πρωτ. ΣΠ1/6961/ (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν υπ αρ. πρωτ. ΣΠ1/2559/ (ΑΔΑ:Ψ7Γ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαςθ, περί «φςταςθσ - υγκρότθςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν ωσ του ανϊτερου επιτρεπόμενου ποςοφ τθσ ανάκεςθσ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, οικονομικοφ ζτουσ 2015». Για τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία αρμόδια είναι θ 1 η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 29. Σθν με αρικμ. πρωτ.:σπ1/6959 / (ΑΔΑ:ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ) απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ φςταςθ -υγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ Tθν υπ αρ. πρωτ. ΣΠ1/6960/ (ΑΔΑ:ΨΗΡ3Ι-ΘΩΚ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, περί «φςταςθσ - υγκρότθςθσ Επιτροπισ Παραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν οικονομικοφ ζτουσ 2015». 31. Σθν υπϋ αρικμ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Εφαρμοςτικοί κανόνεσ τθσ βαςικισ πράξθσ 574/2007/ΕΚ», Παράρτθμα 11 Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν του Σαμείου Εξωτερικϊν υνόρων, Κατθγορία Εξοπλιςμόσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί κατά ςειρά από τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, ιτοι τθν με αρικμ. 2009/538/ΕΚ (ΕΕ L 180/20 Σθσ 11/07/2009), αρικμ.2010/69/eu (EE L 36/30 τθσ ) και τθν αρικμ.2011/148/ee (EE L 61/28 τθσ ). 32. Σθσ υπϋαρικμ. 2007/599/ΕΚ από 27/08/2007 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περί «Θζςπιςθσ ςτρατθγικϊν κατευκυντθρίων γραμμϊν για τθν περίοδο » του Σαμείου Εξωτερικϊν υνόρων, Προτεραιότθτα 4 θ». 33. Σο υπϋ αρικμ. Δ.Τ. από 16/03/2011 εγχειρίδιο επιλζξιμων κανόνων που αφοροφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ςτο πλαίςιο του γενικοφ προγράμματοσ «Αλλθλεγγφθ και Διαχείριςθ Μεταναςτευτικϊν Ροϊν» από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 34. Σθν φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αριθμό Σφμβαςησ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ οποία αφορά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ με τίτλο «Ενίςχυςη τησ λειτουργίασ των Κινητϊν Μονάδων Πρϊτησ Υποδοχήσ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτησ υποδοχήσ, ςε περιοχζσ υπό υψηλή πίεςη μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows )(ΑΔΑ:ΒΙΘΔΙ-ΜΕ3) και τθν Σροποποίθςθ αυτισ ωσ προσ τον προχπολογιςμό του Ζργου (ABAC NUMBER-30-CE /01-44)- HOME/E/DC Ares (2015)/299468/ (ΑΔΑ: ΨΓΡΣ465ΦΘΕ-ΡΙΦ). 35. Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για ζνταξθ του ζργου ςτθ ΑΕ 050/2 και των αντίςτοιχων πιςτϊςεων (αρικ. πρωτ /ΔΕ-7574/ & ΑΔΑ:ΒΛΓΔΦ-ΦΔΟ). Ενάρικμοσ ζργου ςτο ΠΔΕ: 2013Ε Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ). 37. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με Α/Α 208 (ΣΠ2/4613/26/08/2015) και ΑΔΑ:ΩΨ8Θ465ΦΘΕ-ΘΨ 38. Σο πρωτογενζσ αίτθμα δαπάνθσ με ΑΔΑΜ:15REQ / και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο με ΑΔΑΜ:15REQ / , ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ ενίςχυςθσ των Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ (Ενάρικμοσ ςτο ΠΔΕ: 2013Ε ). [3]

4 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΕΡΓΟ 1 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ) ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 : 4.510,00, ΜΕ ΦΠΑ ι 3.666,67, ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. υγκεκριμζνα: - για τθ προμικεια δφο(2) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 50 και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 1.950,00 ευρϊ, με Φ.Π.Α. ι 1.585,37 ευρϊ, άνευ Φ.Π.Α. και - για τθ προμικεια τριϊν(3) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 42 και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 2.560,00 ευρϊ, με Φ.Π.Α. ι 2.081,30 ευρϊ, άνευ Φ.Π.Α. ΤΠΟΕΡΓΟ 1 Σακτικόσ προχπολογιςμόσ εξόδων του ζτουσ 2015 τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (ΚΑΕ 1725). Σα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ : 1 2 Σθλεόραςθ LED-LCD 42 Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 42 3 Σθλεόραςθ LED-LCD Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 50 2 ΤΠΟΕΡΓΟ 2 Α/Α ΤΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ Α ΚΑΙ Β (ΑΤΡΜΑΣΕ ΤΚΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 : 2.214,00, ΜΕ ΦΠΑ ι 1.800,00, ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. Ποςοςτό 89,72% από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων (κατεπείγουςεσ δράςεισ) και κατά 10,28% από εκνικοφσ πόρουσ. Σα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ : ΠΟΟΣΗΣΑ Αςφρματεσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ 10 [4]

5 Αναλυτικά, τα αντικείμενα τθσ προμικειασ με τισ ακριβείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Ι - ΤΠΟΕΡΓΟ 1 και ςτο Παράρτθμα Ι - ΤΠΟΕΡΓΟ 2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 2. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν, κα γίνεται με φροντίδα, δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου. Για το Τποζργο 1, θ παράδοςθ κα γίνει ζωσ τισ 31/10/2015 ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ (ΚΕ.Π.Τ.) Λζςβου ςτθν περιοχι Μόρια Μυτιλινθσ και για το Τποζργο 2, θ παράδοςθ κα γίνει ζωσ 31/10/2015 (και όχι αργότερα από τθν 31 θ /12/2015 για τθν περίπτωςθ τθσ παράταςθσ του προγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ), το 50% τθσ ποςότθτασ ςτθν Κινθτι Μονάδα Αϋ άμου (Βακφ Σάμου) και το υπόλοιπο 50% ςτθν Κινθτι Μονάδα Βϋ Λζςβου ςτθν περιοχι Μόρια Μυτιλινθσ κι ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το υποζργο 1 τυχόν παράταςθ μπορεί να χορθγθκεί εφόςον ηθτθκεί από τον ανάδοχο και όχι αργότερα από τθν 15 θ /12/2015. Η παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπισ Ραραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν, με βάςθ τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και κα περιλαμβάνει μακροςκοπικό ζλεγχο των ειδϊν και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν προβλθματικά ι ελαττωματικά είδθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προχωριςει ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν των ειδϊν εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα προβλθματικά/ελαττωματικά είδθ μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά ι ςυνεταιριςμοί που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινζσ προςφορζσ. Κοινοπραξίεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ μζλοσ τθσ Ε.Ε Η ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. [5]

6 Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το δικαίωμα να παρζχουν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ πρόςκλθςθ: Πςοι δεν πλθροφν το δικαίωμα ςυμμετοχισ. Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ για προμικειεσ ι παροχι υπθρεςιϊν με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ι άλλου αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 4. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ημζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 30 θ /09/2015, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 30 θ /09/2015, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφορϊν. Οι προςφορζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να υποβλθκοφν με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: Α. Σαχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Ο Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποχρεωτικά πρζπει να αποςταλεί το αργότερο ζωσ και τθν Σετάρτθ 30/09/2015 και ϊρα 10:00π.μ. B. Με ταχυμεταφορά/courier. Ο Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να αποςταλεί το αργότερο ζωσ και τθν Σετάρτθ, 30/09/2015 και ϊρα 10:00π.μ. και να φζρει υποχρεωτικά παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρίασ ταχυμεταφοράσ με ευδιάκριτθ τθν θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ. - Στισ περιπτϊςεισ Α και Β. θ αποςτολι κα γίνει ςτθ Διεφκυνςθ: Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ υγγροφ 83, Ακινα Τπόψθ: Προζδρου Επιτροπισ αξιολόγθςθσ Σθλ.: Γ. Ιδιοχείρωσ Το αργότερο ζωσ τθν Σετάρτθ, 30/09/2015 και ϊρα 10:00 π.μ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα χορθγθκεί απόδειξθ παραλαβισ με θμερομθνία και υπογραφι από τον υπάλλθλο του Ρρωτοκόλλου τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ο οποίοσ παραλαμβάνει το φάκελο δικαιολογθτικϊν. Η Υπθρεςία δζχεται το κοινό κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 09:00-17:00 ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ υγγροφ 83, Ακινα Γραφείο Πρωτοκόλλου (1 οσ όροφοσ) Σθλ.: [6]

7 Δεν λαμβάνονται υπόψθ: α. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται με FAX, β. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται θλεκτρονικά,, γ. Ρροςφορζσ και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται εκπρόκεςμα. Θα κατατεκεί ενιαίοσ Φάκελοσ, που κα πρζπει να περιζχει: Χωριςτό κλειςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ», χωριςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ» και χωριςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά». Α. Ο «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ» κα περιλαμβάνει τα εξισ : 1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του εν κζματι διαγωνιςμοφ και ο νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι κα δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων). Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ του ανωτζρω νομοκετιματοσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο/επαγγελματικό μθτρϊο ι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ι ότι ζχει προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ (για τα φυςικά πρόςωπα) και διακζτει ςχετικι επαγγελματικι δραςτθριότθτα με τθν παροφςα προμικεια. Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα. Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν του προσ τισ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα. [7]

8 Δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Συνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ. Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν πρόςκλθςθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. Εκχωρεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε δικαίωμα πλιρουσ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό εκμετάλλευςθσ των παραδοτζων προϊόντων (χριςθσ, τροποποίθςθσ, διάκεςθσ ςε τρίτουσ κλπ). Σε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν: Οι διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. Ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το Νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. Ο Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 2. Τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: Α. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.: ΦΕΚ ςφςταςθσ, Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου Ρρακτικό Δ.Σ. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ Ε.Ρ.Ε. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ Βεβαίωςθ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν B. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά. Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, ωσ αντίκλθτοσ. Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. [8]

9 Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Γ. Εάν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ: Τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ του Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. Δ. Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο: κατακζτει Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. E. Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει: Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ: -ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και ςτο Διαγωνιςμό, Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου: -να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, -να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, -να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), -να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου, -να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για λοιπά νομικά πρόςωπα, υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά ςφςταςθσ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία. 3. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου. Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι: Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Α.Ε., Συνεταιριςμοί: απόφαςθ ΔΣ εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ. Ενϊςεισ /Κοινοπραξίεσ: Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ. 4. Ζνορκθ βεβαίωςθ Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, ι ςτα κράτθ [9]

10 μζλθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ του Υποψθφίου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. Στθν κατά περίπτωςθ Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα οι ςχετικζσ νομικζσ καταςτάςεισ. Η ζνορκθ βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον Υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ». Β. Ο φάκελοσ τθσ «Σεχνικισ Προςφοράσ» κα περιλαμβάνει τα εξισ: 1. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα τον Πίνακα 1 ι τον Πίνακα 2 (ανάλογα με το υποζργο για το οποίο προτίκεται να λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό) του Παραρτιματοσ Ι (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ρίνακεσ Απαιτιςεων και Συμμόρφωςθσ» Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει και να περιγράφει ςτθν προςφορά του (με ενςωμάτωςθ ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ) τθ μάρκα και το μοντζλο του κάκε υπό προμικεια είδουσ το οποίο προςφζρει και για το οποίο υποβάλλει τθν οικονομικι του προςφορά ςτον αντίςτοιχο φάκελο (Ραρζχεται και ςχετικόσ Ρίνακασ Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ). 2. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του προςφζροντοσ ότι: κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του και τα λοιπά αναφερόμενα ςτο εδάφιο 1 τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η Τεχνικι προςφορά δεν αξιολογείται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου. Τα ςτοιχεία τθσ χρθςιμοποιοφνται μόνο για τον αποκλειςμό προςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Γ. Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» που είναι ςφραγιςμζνοσ επί ποινι αποκλειςμοφ και κα περιζχει τα εξισ: Τθν οικονομικι προςφορά (ςχετικόσ Ρίνακασ Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ - Υποζργο 1 ι Υποζργο 2) του προςφζροντοσ (για όλθ τθ διάρκεια τθσ βαςικισ ςφμβαςθσ) θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΥΩ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και με το ανάλογο Φ.Ρ.Α. και θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό ανά υποζργο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ιτοι για το υποζργο 1 ποςοφ 4.510,00 ευρϊ με ΦΡΑ ι για το υποζργο 2 ποςοφ 2.214,00 ευρϊ με ΦΡΑ. Στοιχεία ι ενδείξεισ, που κακιςτοφν τα οικονομικά ςτοιχεία αόριςτα, κακιςτοφν τθν προςφορά απορριπτζα. Η υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από τον υποψιφιο όλων των όρων τθσ πρόςκλθςθσ. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αξιολόγθςθ των φακζλων των προςφορϊν κα γίνουν από τθν αρμόδια 1 θ επιτροπι, θ οποία ζχει ςυςτακεί για τον ςκοπό αυτό, με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και θ οποία επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο. [10]

11 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να κατακζςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ Διοικθτικισ ι Δικαςτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με απόφαςθ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, κακϊσ και με αμετάκλθτθ απόφαςθ για τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, δθλαδι: α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ β) Δωροδοκία γ) Απάτθ δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Στο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου να ορίηεται επίςθσ ότι δεν υπάρχει καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά τόςο για θμεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόςωπα, τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ωσ και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ αυτϊν, αν πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. τουσ διαχειριςτζσ αυτισ, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Ρρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλοσ αυτισ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ ι εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά τθν θμζρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το διαγωνιςμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, πρζπει να προςκομιςτοφν από κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ 7. ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ για τα προσ προμικεια είδθ, με βάςθ τισ οριηόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Προςφορά που δεν δίνει τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κα κακορίηει ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: [11]

12 Ι. Τιμι ανά είδοσ (τεμάχιο), ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν άνευ Φ.Ρ.Α. ΙΙ. Συνολικι τιμι όλων των ειδϊν ανά ομάδα χωρίσ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. III. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ. (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία). IV. Συνολικι τιμι όλων των ειδϊν με Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων, κακϊσ και του κόςτουσ μεταφοράσ ςτον οριηόμενο τόπο παράδοςθσ αυτϊν. Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο ςφνολο τθσ προςφερκείςασ τιμισ ανά υποζργο, άνευ Φ.Π.Α. Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον υποψιφιο ανάδοχο, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτόσ δε υποχρεοφται να παρζχει τα ςτοιχεία αυτά. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: 0,10%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 3% Χαρτόςθμο επί των κρατιςεων Τπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων: (3% επί του 0,10% τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) ΟΓΑ Χαρτόςθμο:20% (επί των κρατιςεων του χαρτοςιμου) Φόροσ Ειςοδιματοσ: 4% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ τθσ προμικειασ. 8. ΕΓΓΤΗΕΙ Εγγφθςθ υμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται. 9. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Η περίλθψθ τθσ Πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί / δθμοςιευκεί: α) Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διαφγεια: β)στθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων, θ οποία φιλοξενείται ςτθν ιςτοςελίδα γ)θα αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν ςτο Επιμελθτιριο Λζςβου (www.lesvoschamber.com) και ςτο Επιμελθτιριο Σάμου (www.samoscci.gr) προσ ανάρτθςθ ςτα οικεία τμιματα των ιςτοςελίδων των. Η Πρόςκλθςθ 79/2015 κα δθμοςιευκεί : Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συµβάςεων 10. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό για 120 θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 11. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι και θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με απόφαςθ τθσ Υ.Ρ.Υ. εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. [12]

13 12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του φυςικοφ αντικειμζνου, θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ, ςυνταχκζν από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του ζργου. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι των υπθρεςιϊν απαιτείται θ υποβολι τιμολόγιου παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ και φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ανάδοχο, και θ πλθρωμι κα γίνει μζςω τθσ αρμόδιασ ΥΔΕ για το υποζργο 1 και από τον υπεφκυνο λογαριαςμοφ του ζργου τθσ ΣΑΕ 050/2, Ενάρικμοσ ςτο ΡΔΕ: 2013ΣΕ με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για το υποζργο 2. Τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν ςτθν ζδρα παράδοςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 (ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΣΕΙΣ) τθσ παροφςασ. Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/07 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ [13]

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΕΡΓΟ 1 ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ΓΙΑ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΤΠΟΕΡΓΟ 1) : 4.510,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Τα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ : Α/Α ΕΙΔΟ ΤΝΟΛΟ (ΣΕΜΑΧΙΑ) 1 Σθλεόραςθ LED-LCD Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ Σθλεόραςθ LED-LCD Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και εντόσ ςυςκευαςίασ καταςκευαςτι. Να είναι ςυςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται φκορζσ κατά τθ μεταφορά τουσ και αλλοίωςθ χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων τουσ. Θα φζρουν ενεργειακι ςιμανςθ και πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ απόδοςθσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά τθ λειτουργία τουσ. Θα ςυνοδεφονται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. Η τεχνικι υποςτιριξθ μπορεί να παρζχεται είτε με επιτόπου παρουςία τεχνικοφ, είτε με απ' ευκείασ επικοινωνία με τεχνικό μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τουλάχιςτον ςτισ ϊρεσ και θμζρεσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων. Οι ςχετικοί αρικμοί και θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ κα δοκοφν από τον ανάδοχο. 2. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτο χϊρο του ΚΕΡΥ Λζςβου και ςτακερι και τεχνικά ςωςτι εγκατάςταςι τουσ με ζξοδα του Αναδόχου ςτισ κζςεισ όπου κα υποδειχκοφν από το αρμόδιο προςωπικό τθσ ΥΡΥ. Ειδικότερα, κατά τθν τοποκζτθςθ των βάςεων κα πρζπει να λθφκεί υπ όψθ ότι, οι τοίχοι των χϊρων είναι από μεταλλικά πάνελ με κερμομονωτικό υλικό ανάμεςα γι αυτό κα πρζπει τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ των βάςεων να διαπεράςουν τα πάνελ και να ζχουν εξωτερικά κεφαλι και ροδζλα κατάλλθλου μεγζκουσ, γαλβανιςμζνα και ανοξείδωτα. 3. Κατά τθν εγκατάςταςθ των τθλεοράςεων, κα πρζπει να διατεκεί, με ζξοδα του Αναδόχου και να τοποκετθκεί ομοαξονικό καλϊδιο RF με κατάλλθλο βφςμα «αρςενικό» και «κθλυκό», ϊςτε να ςυνδεκεί θ κάκε ςυςκευι με τθν ανάλογθ επιτοίχια πρίηα που βρίςκεται ςτον αντίςτοιχο χϊρο. [14]

15 Τόςο αυτό το καλϊδιο, όςο και αυτό του ρεφματοσ κα πρζπει να μθν εμποδίηουν τθν κίνθςθ τθσ βάςθσ ςτιριξθσ γφρω από τον άξονα, να μθν προκαλοφν τζντωμα των καλωδίων, αλλά και να μθν είναι εφκολα προςιτά από τουσ χριςτεσ του χϊρου. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να είναι ςτακερά ςτερεωμζνα ςτον τοίχο μζςα ςε κανάλι ι ενιςχυμζνο ςπιράλ. 4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςκευισ, τόςο θ ςυςκευι όςο και τα ςυνοδευόμενα μζρθ τθσ (π.χ. τθλεοράςεισ- θ κάκε τθλεόραςθ και το χειριςτιριό τθσ) κα πρζπει να είναι πλιρωσ λειτουργικά. Η κάκε Σεχνικι Προςφορά κα ςυνοδεφεται από: 1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του υποψθφίου αναδόχου ότι τα προςφερόμενα είδθ: κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του και τα λοιπά αναφερόμενα ςτο εδάφιο 1 τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 2. Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συμμόρφωςθσ»-Υποζργο 1 3. Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ρ.χ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ Τθλεόραςθ 42 Μάρκασ ΧΧΧ Ρεριζχεται Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ... Τθλεόραςθ 50 Μάρκασ ΧΧΧ Ρεριζχεται Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ... κλπ Ο εν λόγω πίνακασ κα δεςμεφει τον ανάδοχο κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ των ειδϊν και όχι για τθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ [15]

16 ΤΠΟΕΡΓΟ 1 ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ΓΙΑ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 1 : «ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σθλεόραςθ LED-LCD 42 1 Ροςότθτα 3 2 Τφποσ Οκόνθσ: LED-LCD 3 Μζγεκοσ Οκόνθσ: 42ϋϋ 4 Ευκρίνεια: Full HD, 5 Ανάλυςθ: 1920Χ Αναλογία εικόνασ: 16:9 7 Ψθφιακόσ Δζκτθσ: DVB-T 8 Κωδικοποίθςθ ψθφιακοφ ςιματοσ: MPEG4/MPEG2 9 Αναλογικόσ Δζκτθσ: PAL, SECAM 10 Ριςτοποίθςθ: CE 11 Ενεργειακι Κλάςθ: Α και άνω 12 Συχνότθτα Σάρωςθσ εικόνασ: 50HZ και άνω 13 Συνδζςεισ: RF, HDMI, USB, SCART, Ethernet (LAN), Headphone 14 Media Player ΝΑΙ 15 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε βάςθ VESA 200/400/ Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ (mm) - χωρίσ βάςθ Ρλάτοσ: , Φψοσ: , Βάκοσ: [16]

17 Εγγφθςθ 15PROC ζτθ Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 42 1 Ροςότθτα 3 2 δυνατότθτα μικρισ ρφκμιςθσ κλίςθσ ωσ προσ οριηόντιο άξονα, 3 Να περιζχονται κατάλλθλα εξαρτιματα ςτερζωςθσ ςε τοίχο με μεταλλικό πάνελ και ςτθν τθλεόραςθ, VESA 200/400/600, ΝΑΙ ΝΑΙ 4 ελάχιςτθ διαγϊνιοσ, 40 inches 5 μζγιςτθ διαγϊνιοσ, 50 inches 6 μζγιςτο βάροσ. 45 kg 7 Λοιπά εξαρτιματα: - ομοαξονικά καλϊδια, - εξαρτιματα ςτερζωςισ τουσ ςτον τοίχο - πρίηα ςοφκο προςταςίασ υπζρταςθσ ρεφματοσ και ό,τι άλλο χρειαςτεί για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ κάκε τθλεόραςθσ. ΝΑΙ 8 Εγγφθςθ 1ζτθ Σθλεόραςθ LED-LCD 50 1 Ροςότθτα 2 2 Τφποσ Οκόνθσ: LED-LCD 3 Μζγεκοσ Οκόνθσ: 50ϋϋ 4 Ευκρίνεια: Full HD 5 Ανάλυςθ: 1920Χ Αναλογία εικόνασ: 16:9 7 Ψθφιακόσ Δζκτθσ: DVB-T 8 Κωδικοποίθςθ ψθφιακοφ ςιματοσ: MPEG4/MPEG2 9 Αναλογικόσ Δζκτθσ: PAL, SECAM 10 Ριςτοποίθςθ: CE [17]

18 11 Ενεργειακι Κλάςθ: Α και άνω 12 Συχνότθτα Σάρωςθσ εικόνασ: 50HZ και άνω 13 Συνδζςεισ: RF, HDMI, USB, SCART, Ethernet (LAN), Headphone 14 Media Player ΝΑΙ 15 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε βάςθ VESA 200/400/600 ΝΑΙ 16 Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ (mm) - χωρίσ βάςθ: Ρλάτοσ: , Φψοσ: , Βάκοσ: Εγγφθςθ 1ζτθ Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 50 1 Ροςότθτα 2 2 δυνατότθτα μικρισ ρφκμιςθσ κλίςθσ ωσ προσ οριηόντιο άξονα, 3 Να περιζχονται κατάλλθλα εξαρτιματα ςτερζωςθσ ςε τοίχο με μεταλλικό πάνελ και ςτθν τθλεόραςθ, VESA 200/400/600, ΝΑΙ ΝΑΙ 4 ελάχιςτθ διαγϊνιοσ, 40 inches 5 μζγιςτθ διαγϊνιοσ, 50 inches 6 μζγιςτο βάροσ. 45 kg 7 Λοιπά εξαρτιματα: - ομοαξονικά καλϊδια, - εξαρτιματα ςτερζωςισ τουσ ςτον τοίχο - πρίηα ςοφκο προςταςίασ υπζρταςθσ ρεφματοσ και ό,τι άλλο χρειαςτεί για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ κάκε τθλεόραςθσ. ΝΑΙ 8 Εγγφθςθ 1ζτθ Η παράδοςθ όλων των προσ προμικεια ειδϊν κα ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ 31/10/2015. NAI φραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ [18]

19 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΕΡΓΟ 2- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ Α & Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΤΠΟΕΡΓΟ 2) : 2.214,00 (ΜΕ ΦΠΑ) Η κάκε Σεχνικι Προςφορά κα ςυνοδεφεται από: 1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του υποψθφίου αναδόχου ότι τα προςφερόμενα είδθ: κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 2. Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συμμόρφωςθσ» - Υποζργο 2 3. Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ρ.χ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ Μάρκασ ΧΧΧ Ρεριζχεται Ζεύγος ασσρμάτων Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ... Ο εν λόγω πίνακασ κα δεςμεφει τον ανάδοχο κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ των ειδϊν και όχι για τθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ [19]

20 ΤΠΟΕΡΓΟ 2- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ Α & Β ΠΙΝΑΚΑ 1 : «ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ» ΑΤΡΜΑΣΕ ΤΚΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αρικμόσ προςφερόμενων ηευγϊν αςυρμάτων 10 2 Κανάλια 8 3 Εμβζλεια 10km 4 Ήχοι κλιςεων ΝΑΙ 5 Ενςωματωμζνοι υπότονοι 38 CTCSS/83 CDCSS 6 Ενςωματωμζνθ λειτουργία VOX Ρροαιρετικά 7 Διπλό PTT για άμεςθ χριςθ High/Low ιςχφσ Ρροαιρετικά 8 Λειτουργία VIBR CALL (δόνθςθ) Ρροαιρετικά 9 Λειτουργία ςάρωςθσ ςυχνότθτασ (καναλιοφ) dual 10 Roger beep ΝΑΙ 11 Κλείδωμα πλθκτρολογίου Ρροαιρετικά 12 Ακουςτικό ακοισ με πλικτρο PPT Ρροαιρετικά 13 Μπαταρία με χρόνο λειτουργίασ ςε ϊρεσ 9 14 Ρρογραμματιηόμενο μζςω Η/Υ Ρροαιρετικά 15 Φωτιηόμενο πλθκτρολόγιο ΝΑΙ 16 Εγγφθςθ 1 ζτοσ φραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ [20]

21 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ : ΤΠΗ ΡΕ ΙΑ Π ΡΩΣΗ ΤΠ ΟΔΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗ ΡΤΞΗ: 79/2015 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΟ: ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ Τ.Π.Τ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ Ε ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ Ε, ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 ΤΗΛΕΟΑΣΗ LED-LCD 42 ΤΜΧ 3 2 ΕΡΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΑΣΗ 42 ΤΜΧ 3 3 ΤΗΛΕΟΑΣΗ LED-LCD 50 ΤΜΧ 2 4 ΕΡΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΑΣΗ 50 ΤΜΧ 2 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ ΠΟΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ / Ημερομθνία (ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ) [21]

22 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΡΟ: ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ Τ.Π.Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΙΜΕ Ε ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ : ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ : ΤΠΗ ΡΕ ΙΑ Π ΡΩΣΗ ΤΠ ΟΔΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ: 79/2015 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ... ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε, ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ Ε, ΧΩΡΙ Φ.Π.Α ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΠΟΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ / Ημερομθνία (ΤΠΟΓΡΑΦΗ) [22]

23 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συγγπού 83, Αθήνα, τηλ , Φαξ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αθήνα,.././ 2015 Απιθ. Ππωτ.: /. ΤΜΒΑΗ «ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ» ΤΜΒΑΗ ΑΡΙΘΜΟ : ΑΞΙΑ : ΜΕΧΡΙ ΣΟ ΠΟΟΤ ΣΩΝ ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 23% ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ» ΑΝΑΔΟΧΟ : Στθν Ακινα ςιμερα τθν. θ του μθνόσ...του ζτουσ 2015, θμζρα. και ϊρα.., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: α) Το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ, από τον.....διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και που κα αποκαλείται ςτθν ςυνζχεια, χάριν ςυντομίασ *Ανακζτουςα Αρχι* ι * Τπθρεςία* και β) Ο/Η.του.. και τθσ... γεν...ςτ...κατ... με Α.Δ.Τ.:.., με Α.Φ.Μ.:. και που κα αποκαλείται ςτθ ςυνζχεια χάριν ςυντομίασ *Ανάδοχοσ*, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 1. Με τθν υπ αρικμό... από... Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ.. κατακυρϊκθκαν τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ τθσ υπ αρικμό 79/2015 από Ρρόςκλθςθσ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, που διενεργικθκε τθν...και ϊρα για τθν «προμικεια..», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ, ςτον ανωτζρω ςυμβαλλόμενο προμθκευτι. 2. Φςτερα από τα ανωτζρω, θ Υπθρεςία, ανακζτει ςτον ανάδοχο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ..ϋ τθσ υπ αρικμό 79/2015 πρόςκλθςθσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με αρικμό πρωτ. ΤΡ7/5189 από 17/09/2015 (ΑΔΑ: ) ςφμφωνα με τθν οποία υπζβαλε προςφορά και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αυτόσ (ο ανάδοχοσ) αποδζχεται ανεπιφφλακτα: [23]

24 ΟΡΙΜΟΙ Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται κατωτζρω. «Ανακζτουςα Αρχι» είναι θ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. «Ανάδοχοσ» είναι ο «... του.. και τθσ..., με Α.Δ.Τ.:, με ζδρα.., με Α.Φ.Μ.:.»,ο οποίοσ ευκφνεται αποκλειςτικά ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ των προμθκειϊν που του ανατίκεται με τθν παροφςα Σφμβαςθ. «φμβαςθ» είναι το παρόν ςυμφωνθτικό και όλα τα ςυνθμμζνα ς' αυτό τεφχθ και λοιπά ζγγραφα, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. «Προμικεια» είναι θ παροχι των υπθρεςιϊν (όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ...τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και τισ οποίεσ αναλαμβάνει να παρζχει ο ανάδοχοσ. Άρκρο 1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια., όπωσ αυτζσ με λεπτομζρεια περιγράφονται ςτθν προςφορά του μειοδότθ τθσ υπ αρικμό 79/2015 Ρρόςκλθςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Η ςυνολικι τιμι είναι.., ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων κρατιςεων και του Φ.Ρ.Α. Το είδοσ και ποςότθτεσ αυτϊν καταγράφονται κατωτζρω ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ. πρωτ. προςφορά του Αναδόχου. Τπθρεςία Αξία ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΡΑ % φνολο Άρκρο 2 Σόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ 1. Οι προμικειεσ γίνονται με τθ φροντίδα, δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του αναδόχου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του., όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ υπ αρικμό 79/2015 Ρρόςκλθςθσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και όχι αργότερα από τθν. θ / Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και θ παραλαβι αυτισ, κακϊσ και θ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Ειδικι Επιτροπι Ραραλαβισ, που ορίηεται από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. 3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. [24]

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948370 2015-07-31

15PROC002948370 2015-07-31 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.31 13:20:59 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ6Κ465ΦΘΕ-ΖΓ2 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα