ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5."

Transcript

1 Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν. δ) δε το ς φίλοις ρήγειν. δε τ ν φίλον ρήγειν τ φίλ. ε) κ τ ν ργων ( ξ ργων ) δίκαιος νθρωπος φαίνεται. ζ) στ ν φιλ σοφος σοφ ς; σοφ ς φιλ σοφος; η) τί νοµίζετε το ς φίλους περ θανάτου λέγειν; λέγουσιν τ ν θάνατον κακ ν; θ) ο τ ν σίων νθρώπων λ γοι δίκαιοί τε κα σοφοί. Lekce 2. α) ο φίλοι νέµενον σκην. β) ο µέτεροι ναντίοι ο κ θυµοί ε σιν. γ) γαθ ν τεκµήριον τ ν ρετ ν α το. δ) ρ ο κ νετ γχανες το ς µετέροις ναντίοις; ε) ε θελον, λεγον ν. ζ) λευθερία ο τ τ ν νικ ν µαρτ ριον. η) ο µέτεροι σ µµαχοι ο κ νέµενον τα ς σπονδα ς ε κα ο κ θεράπευον το ς θεο ς. πολλ κα κακ πασχον στε γίγνωσκον γαθ ν ο κ ε ναι το ς ρκους λ ειν. θ) µ φε γε, µµενε. ι) ε κακο ς νθρώπους κολάζετε,ο κ ν πασχον γαθο νθρωποι κακά. κ) το ς µετέρους προγ νους θεραπευ ντων. λ) ο το δικαίου νθρώπου λ γοι το ς µ ν φίλοις κα ναντίοις λευθερίαν φέρουσιν, λλ ο το ς κακο ς κα θέοις. µ) δε µ ς κα το ς µετέρους ναντίους θεραπε ειν. Lekce 3. α) βλέποµεν τι ο ναντίοι πλησιάζουσι τ θαλάττ. β) τί βλεπες κατ τ ν ν σον; γ) ο σοφο ρίζουσι τις το βίου α τία στίν. δ) ο στρατηγο κέλευον το ς στρατιώτας κε µ µένειν λλ ε ς κρον νέρχεσθαι, θεν τ ν πολεµίων στρατιά στι σ νοπτος. ε) φίλος λέγει ο σοφ ς τ πολεµικ ε ναι ς στρατηγ ς α το. ζ) νοµίζοµεν το ς νεανίας µπείρους τ ρωτικ ε ναι. η) φαίνεται, τι ριζον. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν τίς α τία Lekce 5.

2 α) ε τίς µοι λεγεν α τ ν γαθ ν, ν µιζον ν τ ν νθρωπον ψε δεσθαι. β) κριν µενοι, λέγουσι το ς µ ν λλους λ ειν τ ς σπονδάς, α το ς δ δικίας πάσχειν π τ ν δικαστ ν κα δίκως κολάζεσθαι. γ) λέγεται γαθ ς τε κα πολλο ξιος νθρωπος ο κ ε ναι. δ) φαίνεται θέος γαθ ς κα γιγνώσκειν τ τ ν νθρώπων ργα. ε) µ ν πειθοµένοις γαθ προσδοκία στι σωτηρίας. Lekce 6. τ ς τ ν Περσ ν στρατι ς ε ς τ ν Αττικκ ν πορευοµένης ο Αθηνα οι φυγον ν το ς Πλοίοις ε ς ν σον νοµάζεται ( νοµαζοµένην ) Σαλαµίς. ντα θα παρεσκευάσαντο πρ ς τ ν µάχην, ο δ βο λοντο α το τ ς µάχης ρχεσθαι, τι τ ν σχυρ ν πολέµιον φοβο ντο ( φοβο µενοι τ ν χαλεπ ν πολέµιον ) τέλος δ βουλε σαντο, πίθοντο ( πιθον ) το ς στρατηγο ς α τ ν κα ρξαντο τ ς µάχης πρ ς το ς βαρβάρους. ς ο Πέρσαι ε δον, τι ο Αθηνα οι νικ σιν α το ς, τράποντο µετ τ ν πλοίων τ πισθον. φυγε κα Ξέρξης. ο τως ο Αθηνα οι γένοντο δι τ ν νδρείαν πάλιν λε θεροι. ε µ νίκησαν κα ο τ ν Αθηναίων σ µµαχοι δυσφ ρ τ χ περιέπεσον ν. Lekce 7. α) ε µ Κ ρος βο λετο βασιλε σαι ντ το αυτο δελφο, Τυσσαφέρνης ψε δετο ν, πε πειθε τ ν Αρταξέρξην, τι Κ ρος π τ δελφ πιβουλε ει. λλ Κ ρος πεβο λευσε τ Αρταξέρξ µετ µικρ ν το ς ξένους µισθωσάµενος, ς πορευσ µενος π τ ν δελφ ν. Τισσαφέρνης ρ ο κ βο λετο τ ν Αρταξέρξην ψε σαι. β) πα σαι ψευδ µενος, βουλ µενος µ ς πε σαι. γ) µ ψε δου το ς φίλοις, βουλοµένοις γιγνώσκειν, τί ο ( νοµίζεις ) περ το σεαυτο δελφο. δ) ε χρήµατα σχον, θροισα ν το ς φίλους κα µισθωσάµεθα ν νους, ς πορευσ µενοι Μεγαράθεν Αθήναζε. ε) Αρ ο ο ν µοι ο περ το ς γάµους καλ ς χουσιν; ζ) Π ς χετε; Lekce 8. α) σχυρ τατος τ ν δελφ ν α το. β) πέθανεν δη πρ τερον. γ) λεγεν µπειρ τερον α τοί. δ) φερον τα τα χαλεπώτατα. ε) λυπηροτάτη νίκη α τ ν. ζ) βεβαιοτέρα φιλία. η) λεγε µετριώτατα. θ) τιµιώτερος ατρ ς.

3 ι) µεγίστη δ ξα. κ) πειθεν α το ς σοφώτερον τερος ( δε τερος ) υ ς α τ ς. λ) κράτιστος τ ν µετέρων συµµάχων ν. µ) δειν τατος π λεµος. ν) τιµιωτέρα ε ρήνη. 10. lekce χα ρε, φίλε νοµίζει σοφο ς ε ναι τί συµβαίνει; ο νθρωποι κρίνονται πέµποµεν ν ( στέλλοµεν ν ) ε πετε ( φήσατε ) ε θε µ α σπονδα λ οντο ο κ φευγον πολεµίους ( ναντίους ) τ πλε στα κακά πέθν σκον πέθανεν δεσθε ρκτον φαγον α το ς θε ς πέµπει µ ς µετεπέµψατο τί βο λεσθε ν ( θέλετε ) ποιε ν; τ θαλάττ δη πλησίασαν τ ν θε ν δουλεία ο κ πεκρίνοντο α το ς κρ ψαντο π δένδρου φαίνεται ( δ λον, ε κ ς στιν ), τι ο βο λεσθε τ µετέρ πατρ πεσθαι παρασκευαζ µεθα πρ ς µακρ ν πλο ν χαιρε το ς χρήµασιν ρα µ α τη µήτηρ σου; νοµίζω σ µάρτειν ζ ν δέως κα δικαίως κώλυεν α τ ν ε ς τ ερ ν παρελθε ν προείλετο τ ν δι ρετ ς δ ν πυθ µενος το τοι πηλλάξατο ( π λθεν ) π ς χεις; ν µος ο κ χει γαθ ς µισθώσατο ππον σοφώτατος α τ ν δέκα νιαυτο ς βασίλευσεν µ κλαίετε τ ν βίον πάτερ µ ν δι το τους, ο θεραπε ουσιν ( θεραπε οντας ) α τ ν ο δ ν κουσαν

4 διαφέρουσιν λλήλων ο κ µελλον ργάζεσθαι δυσφ ρ τ χ περιέπεσον τί δε νθρωπος βο λεται π µ ν; βέλτιστος παιδαγωγ ς θαυµάθησαν ν δε µανθάνειν 1) κατ το ς παλαιο ς ν µους ο κ δει το ς δο λους ο παίζειντε κα χαίρειν χρήµασι το ς καλο ς λλ ργάζεσθαι κα ε µ ργάζοντο, δεσµωτηρί τε κα θανάτ κολάζοντο ν. 2) στις ο δέεται πλείονος, χει, δικαίως ξεστιν α τ ν ε δαίµονα νοµίζεσθαι 3) πε πέθανεν πατήρ α το προσέπεσε πάντα τ χρ µατα α τ. 4) το µ ν ήτορος πε σαι δικασήν, το δ δικαστο κρ ναι, ε ήτωρ λέγει ληθ µή 5) ο κ φρ ντιζον, ε τ τέκνα α τ ν ε τυχ 6) α τ σε τ δε, πάτερ δικαίως κρίνειν 7) λίγου πελαθ µην ν, τί διδάσκαλος µ ν ε πεν 8) ο φοιτητα α σχυν µενοι το ς αυτα διδασκάλους, ο κ ξ ( εστιν ) α το ς µανθάνειν, δε ( πρέπει ), λλ µ δ α σχυν µενοι, ο βο λονται το το µανθάνειν 11. lekce 1) ο Ελληνες ν µιζον µείνους τε κα κρείτους ε ναι ο βάρβαροι. 2) νοµίζω τ ν ήτορα δε ν λέγειν ο χ διστα, λλ λ στα. 3) φαίνεται, τι ο δε ς µ ν χείρων ο µέτεροι πρ γονοι. 4) α τ ν παλαιτέρων νθρώπων γν µαι κα βουλα µείνους. 5) δ λον, τι τ χείρω πολλάκις δίω. 6) ρα γ ρ δε τ ν λάττων πείθεσθαι τ κρείττονι. lekce 16. α) π θωµαι µέντοι( δήπου ) τί ο διαλείπει γελ ν; β) µ µέγα φρον µεν π τ µετέρ κάλλει τε κα τ κράτει. γ) πο φ γωµεν πο σωτηρίαν ζητ µεν; δ) γε πειραθ µεν παντες. ε) µ διώκητε το ς φε γοντας. ζ) τί ποι µεν ν τα τ δυσφ ρ τ χ µπεσ ντες ( πολλ πορί ); η) µ δουλε ς τα ς σεαυτο πιθυµίαις. θ) µ θαυµάζ ς καθ περβολήν, λλ µ λλον κο ς τί λέγω. ι) µ θαυµάζ καθ περβολήν µηδείς, λλ µ λλον κο τί λέγω. µ θαυµαζέτω καθ περβολήν µηδείς, λλ µ λλον κουέτω τί λέγω.

5 κ) γε ο καδε περχώµεθα. λ) µ ε π ς α τ τί τα τα ποίησας. lekce 17. α) πειδ ν παντα κο σητε,κρίνετε, λλ µήποτε κρίνατε, µ καταµαθ ντες( πυνθ µενοι ),π ς τ χει, να µή τινα δικήσητε β) βασλε ς ο δι το το α ρε ται, να φροντίζ αυτο λλ να δι α τ ν ε τυχ σι κα ο λ ντες. γ) ν µ βί λαµβάνητε τ µέτερα, ξεστιν µ ς το ς µετέροις χωρίοις σκηνο ν. δ) ταν βουκ λος ποβάλ µ σχον πρ βατον, ο διαλείπει πειρ µενος ε ρε ν. ε) νοµίζεις ο φοβηθ ναι, πειδ ν λ κ ντ χ ς ν δρυµ νι; ζ) κ ν ο ν µοι γραφ σι ε, ο γενήσονται δι το τους βελτίους ο κακ ς παιδευθέντες. η) λέγει σοι τα τα, να µ µαρτάν ς, κα πειδ ν µ πεισθ ς α τ, τυχήσεις. θ) πειδ ν θάλαττα µ ταραχθ το ς νέµοις, ε καλή τε κα δε ά στιν. ι) πειδ ν φονε σ ς κλέψ ς( ποστερήσ ς ), κατ τ ν πάσης τ ς πολέως ν µον κακ ς νθρωπος νοµι. lekce 20. α) λλ ο τως ποιο εν πάντες! β) µ φανε εν ο πολέµιοι! γ) ε ποί τις ν τάδ ο κ ληθ ε ναι. δ) λλ τελευτήσειε, ς λέγεις. ε) πείξαις ν µοι το χωρίου; ζ) ε πέλθοις ν ν, µάρτοις ν. η) ε ε τυχο εν, η χοντο το ς θεο ς. ( π νουν το ς θεο ς )

6 α) πειδ παντα κο σαιεν, κριναν, λλ ο ποτε κριναν, µ καταµαθ ντες( πυνθ µενοι ),π ς τ χει, να µή τινα δικήσαιεν β) βασιλε ς ο δι το το ρέθη, να φροντίζοι αυτο λλ να δι α τ ν ε τ χοιεν κα ο λ ντες. γ) ε µ βί λαµβάνοιεν τ µέτερα, σκηνο εν ν το ς µετέροις χωρίοις. δ) πειδ βουκ λος ποβάλοι µ σχον πρ βατον, ο διέλειπε πειρ µενος ε ρε ν. ε) νοµίζεις τι ο κ ν φοβηθείης, ε λ κ ντ χοις ν δρυµ νι; ζ) ε κα ο ν µοι γραφε εν ε, ο γένοιντο ν δι το τους βελτίους ο κακ ς παιδευθέντες. η) ε πέ σοι τα τα, να µ µαρτάνοις, κα ε µ πεισθείης α τ, τυχοίης ν. θ) πειδ θάλαττα µ ταραχθείη το ς νέµοις, ε καλή τε κα δε α ν. ι) στις φονε σαι κλέψαι, κατ τ ν πάσης τ ς πολέως ν µον κακ ς νθρωπος νοµίζοιτο ν.

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HIGHER LEVEL (400 marks)

GREEK HIGHER LEVEL (400 marks) M 2 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2003 GREEK HIGHER LEVEL (400 marks) FRIDAY, 20 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 7 1. Answer Section

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË. ªπ O Δ O OΔ Ã π

ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË ÚÌÔ ÔÏË. ªπ O Δ O OΔ Ã π ΤΙΜ%ΛΕΩΝ Δ. ΑΜΠΕΛΑΣ ΔΙ%ΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝ%Υ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚ%Π%ΥΛ%Σ ΜΑΡΚ%Σ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ%Σ ΒΙΚΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ%Σ Β. Β%ΓΑdΙΑΝ%Σ ΦΩΤ%Σ ΓΙ%ΦΥΛΛΗΣ ΘΕ%ΦΙΛ%Σ ΓΚΩΤΙΕ ΠΕΤΡ%Σ ΓΛΕd%Σ ΝΙΚ%Σ ΔΗΜ%Υ Λ%ΥΚΡΗΤΙΑ Δ%ΥΝΑΒΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα