Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο"

Transcript

1 Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο Κε ηηο πιάηεο ηνπ Γήκνπ ΣΖ ΙΔΩΦΟΡΟ ΘΑΡΔΑ: Ζ ΑΤΓΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΩΛ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΩΛ ΘΔΣΔΗ Δ ΑΚΔΟ ΘΗΛΓΤΛΟ ΣΖ ΕΩΖ ΘΑΗ ΣΖΛ ΩΚΑΣΗΘΖ ΑΘΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΩΛ ΠΔΕΩΛ σξεία θαηαγγειηώλ θαηνίθσλ ζηελ Δπηηξνπή γηα καδηθέο θαηαιήςεηο πεδνδξνκίσλ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή κε ηελ ζηάζε ηεο ζηεξίδεη ην θαζεζηώο αζπδνζίαο. Βαξηέο νη επζύλεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο θ. Κπαληή θαη ηεο Αζηπλνκίαο. Πάλσ θαη θάησ : Ο Θαξαγξεγόξεο ζε πιήξε αλάπηπμε!...από πνύ ζα πεξάζεη θ. Θαξαγξεγόξε π.ρ ε κάλα κε ην θαξνηζάθη θαη από πνύ αληιείηε απηό ην δηθαίσκα ; Ση θάλεη ε αζηπλνκία;

2 Πέκπηε Μεηά από δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Λ. Καξέα πξνο ηελ επηηξνπή καο, θιηκάθην ηεο «Δπηηξνπήο Θαηαγξαθήο ηεο Θαηάζηαζεο ζην Γήκν Βύξσλα» επηζθέθηεθε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, ζηεγάδεηαη πιήζνο εηαηξηώλ εκπνξίαο απηνθηλήησλ θαη θαηέγξαςε ην θαζεζηώο αζπδνζίαο ησλ ελ ιόγσ εηαηξηώλ, νη νπνίεο ζηελ νπζία έρνπλ κεηαηξέςεη ηα πεδνδξόκηα ηεο Λ. Καξέα θαη ησλ παξαθείκελσλ δξόκσλ, ζε κάληξα πώιεζεο απηνθηλήησλ. Η άζιηα όζν θαη επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε, ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηελ δσή θαη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ πεδώλ θαζώο ε νινζρεξήο, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ, αλαγθάδεη παηδηά, καλάδεο, γέξνληεο θαη γεληθά ηνπο πεδνύο, λα θαηεβαίλνπλ ζην νδόζηξσκα ηεο Λεσθόξνπ, ε νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε θίλεζε ΙΧ απηνθηλήησλ κε κεγάιεο ηαρύηεηεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα ηε δσή ηνπο, από ηξνραίν αηύρεκα. Ζ πνιηηηθή ηεο δηαπινθήο ζπλερίδεηαη.. Τν απαξάδεθην απηό θαζεζηώο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνπζία επζύλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηώλ, απέλαληη ζηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, δηαξθεί ρξόληα θαη είλαη ζε γλώζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ηεο Ν.Γ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Χαξδαιηά. Ο ζξίακβνο ηεο αζπλεηδεζίαο, ηεο αηηκσξεζίαο θαη ηεο αζπδνζίαο. Ο θ. Γήκαξρνο αθνινπζεί θαη εδώ ηελ γλσζηή γξακκή ηεο δηαπινθήο, ησλ πςειώλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ αλκηίζεησλ πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ. Έηζη, απηόο θαη νη εκπνξηθνί ζύκκαρνί ηνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ βαζηθώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, θαηλόκελν πνπ απνηειεί κόληκν πηα ζηνηρείν ηνπ δηθνκκαηηζκνύ ζπζηήκαηνο, πνπ βπζίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηε ζήςε θαη ηελ παξαθκή. Γηαηί νη θπιιάδεο ζηεξίδνπλ ην ζαζξό θαζεζηώο Υαξδαιηά. Όζν θαη λα ςάμεη θαλείο θάπνηα ηνπηθή λενδεκνθξαηηθή εθεκεξίδα, δελ πξόθεηηαη λα βξεη ζηηο δηαθεκηζηηθέο, θπξίσο, ζειίδεο ηεο θάπνηα θσηνγξαθία νύηε δύν έζησ αξάδεο γηα ηελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε

3 άιιν πξόβιεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο! Τπραίν; Καζόινπ ηπραίν. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ελ ιόγσ εκπόξνπο απηνθηλήησλ, απνηεινύλ ζηαζεξνύο ρξεκαηνδόηεο ησλ ηνπηθώλ θπιιάδσλ πνπ ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ην ζαζξό θαζεζηώο Χαξδαιηά θαη ηεο ςεπηνπξννδεπηηθήο θαη ηπρνδησθηηθήο πνιηηηθήο ηνπ, κε ηελ ρνξήγεζε ζσξείαο δηαθεκίζεσλ από ηηο νπνίεο νη εθδόηεο ησλ θπιιάδσλ εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά έζνδα. Δπηρεηξεκαηίεο, Δξγνιάβνη, Έκπνξνη, πνιηηηθνί, πςειόβαζκνη θξαηηθώλ ππεξεζηώλ, Γήκαξρνη θαη άιινη δεκνηηθνί παξάγνληεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθδόηεο ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ έρνπλ δηακνξθώζεη έλα θαζεζηώο δηαπινθήο θαη αιιεινεμππεξεηήζεσλ πνπ ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δηθνκκαηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ θ. Υαξδαιηά θαη ησλ εθιεθηώλ ηεο Λ.Γ ζην Γήκν. Οη ηνπηθνί επηρεηξεκαηίεο κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ δελ ζηεξίδνπλ απιώο ηνλ Χαξδαιηά θαη ηελ παξάηαμή ηνπ, αιιά αζθώληαο ζεκαληηθή επηξξνή ζηα ηνπηθά πνιηηηθά θαη δεκνηηθά πξάγκαηα, δεηνύλ θαη θπζηθά παίξλνπλ δηάθνξα αληαιιάγκαηα ηόζν από ηελ δεκνηηθή όζν θαη ηελ θξαηηθή εμνπζία. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαησλίδεηαη ην γλσζηό θαζεζηώο αηηκσξεζίαο θαη αζπδνζίαο ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ, πνπ θαηαθιύδεη ηνλ δεκόζην βίν, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηθνκκαηηθήο θαηάπησζεο. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο, πνπ ζηηο ηνπηθέο θπιιάδεο ν πνιίηεο, εθηόο από ηηο άθζνλεο δηαθεκίζεηο, δελ ζα δεη πνηέ λα εκθαλίδνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, νη αγώλεο, νη αλάγθεο ηνπ θαη ηα αηηήκαηά ηνπ. Αδηαθνξία Γήκνπ, δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη θξαηηθώλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ Σηηο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο θαη αλαθνξέο γηα ηελ αδηαθνξία ηεο Αζηπλνκίαο, ηελ νπνία νη θάηνηθνη θαηεγνξνύλ, ηνπιάρηζηνλ, γηα αδηαθνξία θαη ππνγξακκίδνπλ όηη ελώ έρνπλ πξνζθύγεη αξθεηέο θνξέο ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ε θαηάζηαζε δελ δηνξζώλεηαη. Θαηεγνξίεο γηα ζπλεηδεηή επίδεημε αδηαθνξίαο δηαηππώλνληαη επίζεο θαη θαηά ηνπ Γήκνπ θαη ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. Θαη ε αζπδνζία ησλ πεξηπηέξσλ ππό ηελ πξνζηαζία Υαξδαιηά. Τελ αζθαιή θπθινθνξία πάλσ ζηα πεδνδξόκηα δελ παξεκπνδίδνπλ κόλν νη έκπνξνη απηνθηλήησλ αιιά θαη ηα πεξίπηεξα κε ηηο απζαίξεηεο όζν θαη επηθίλδπλεο επεθηάζεηο ηνπο. Δίλαη έλα θαηλόκελν πνπ αγθαιηάδεη όιν ηνλ Βύξσλα. Σηε θσηνγξαθία ζα δείηε έλα ηέηνην πεξίπηεξν επί ηεο Λ. Καξέα, ην νπνίν κε ηελ πιήξε πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ην πεδνδξόκην, έρεη δηακνξθώζεη ηελ λεόηεξε εθδνρή ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ηα ηνπ «Σηελνύ ησλ Θεξκνππιώλ»! Η Δπηηξνπή καο ζέηεη ηελ άζιηα όζν θαη επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε ππόςε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ γηα ην πεξηβάιινλ θ. Μπαληή θαη πεξηκέλνπκε άκεζε απειεπζέξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, απνθαηάζηαζε θαη ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, ππνγξακκίδνληαο όηη γηα νπνηνδήπνηε ηξνραίν αηύρεκα, από δσ θαη πέξα,

4 ήζειε ζπκβεί ελάληηα ζηελ δσή ή ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ζπλαλζξώπνπ καο, ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε, από θνηλνύ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εκπόξνπο απηνθηλήησλ θιπ. Πεξηκέλνπκε λα δνύκε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη πξνεηδνπνηνύκε όηη δελ ζα δερηνύκε ηα γλσζηά παηρλίδηα ηεο δεκνηηθήο αξρήο Τν θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ αθνινπζεί ζηηο επόκελεο ζειίδεο είλαη απνθαιππηηθό γηα ηελ έθηαζε ηεο αζπδνζίαο ησλ εκπόξσλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κεγάισλ θηλδύλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη πεδνί θαη θπξίσο ηα παηδηά!! ( Τν θσηνγξαθηθό πιηθό θαηαιακβάλεη 8 ζειίδεο δείηε ην, αμίδεη ην θόπν ) Ζ «Δπηηξνπή Θαηαγξαθήο ηεο Θαηάζηαζεο ζην Γήκν Βύξσλα» Άλσ : Ζ εηαηξία ΠΟΗΚΔΛΗΓΖ επί ησ έξγσ

5 Κάησ : Η εηαηξία απηνθηλήησλ ΠΟΙΜΔΝΙΓΗ. Παληνύ βιέπεηε όηη ηα πεδνδξόκηα έρνπλ ρηηζζεί θαη έρνπλ γίλεη ξάκπεο!... Θάησ : Ζ εηαηξία Θαξαράιηνπ

6 Ο Θαξαράιηνο δελ ηεξεί νύηε ηα πξνζρήκαηα έζησ ησλ 5 εθαηνζηώλ. Δθηόο από απηό έρεη γεκίζεη ηνπο παξαθείκελνπο δξόκνπο κε δεθάδεο απηνθίλεηα (πξνο πώιεζε) ρσξίο πηλαθίδα, ιεο θαη ν Βύξσλαο είλαη κάληξα κεηαρεηξηζκέλσλ ή θαιύηεξα ρηζηό!...γέζηε θσηό: Οη έκπνξνη δελ δηζηάδνπλ λα θηίδνπλ ηα πεδνδξόκηα, λα ηα θάλνπλ ξάκπεο γηα λα αλεβαίλνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο!...

7 Πάλσ: Δδώ βιέπνπκε πώο Γήκνο θαη έκπνξνη κεηαβάιινπλ ηα πεδνδξόκηα ζε ξάκπεο! Πάλσ: Η εηαηξία Καξαράιηνπ από άιιε νπηηθή γσλία

8 Θάησ: Ο θ. ΦΗΙΟΗΓΖ. Γηθά ηνπ δελ είλαη ηα πεδνδξόκηα θ. Γήκαξρε; Θάησ: Αλαπαξάζηαζε ηνπ «ηελνύ ησλ Θεξκνππιώλ» από ηνπο πξνζηαηεπόκελνπο πεξηπηεξάδεο ηνπ θ. Υαξδαιηά, ηνπ θ. Κπαληή θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο Λ.Γ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα! Γηα ηα πεξίπηεξα γεληθόηεξα ζην Βύξσλα ζα επαλέιζνπκε.

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα Θαηαγγειία Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα ΣΟ ΠΡΟΘΖΛΗΟ ΣΟ ΘΑΛΓΑΙΟ ΚΔ ΣΑ ΦΡΔΑΣΗΑ Ζ ιίζηα θξεαηίσλ πνπ ζα δείηε παξαθάησ, πεξηιακβάλεη θπξίσο θξεάηηα από ηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ ν Γήκνο έθαλε ην 2010, έξγα

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ) ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηϊν και τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.grwww.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Αμίδεη λα ζώζνπκε κηα αλζξώπηλε Εσή Σξνραία αηπρήκαηα, βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ θαη ελίζρπζε ηεο ηερλεηήο αζηπλόκεπζεο Ζξάθιεην,

Διαβάστε περισσότερα

Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ

Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεύνπκε παξαθάησ πάξζεθαλ ζηηο 9 Γεθέκβξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα