ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001"

Transcript

1 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/ ): KANETAKH ΕΥΖ Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ ΑΘΖΛΑ ηει , e mail: 2. ΠΞΝΓΔΠ: Ecole Spéciale d Architecture (E.S.A.) Αλώηαηε Πρνιή Αξρηηεθηόλσλ, Ξαξίζη Νθηώβξηνο 1993 Γεθέκβξηνο 1998 Γίπιωκα Αξρηηέθηνλνο Κεραληθνύ Βαζκόο: ρνξήγεζε "Δηδηθήο δηάθξηζεο", mention exposable Δζληθό Κεηζόβην Ξνιπηερλείν Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 Γηεπηζηεκνληθό-Γηαηκεκαηηθό Κεηαπηπρηαθό Γίπιωκα εηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή: "Αξρηηεθηνληθή- Πρεδηαζκόο ηνπ ρώξνπ," ζηελ θαηεύζπλζε :"Ξνιενδνκία θαη Σωξνηαμία" βαζκόο 8,67 ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ 3. ΓΙΩΠΠΔΠ: Γιώζζα Θαηαλόεζε Ξξνθνξηθά Γξαπηά Διιεληθά άξηζηα άξηζηα άξηζηα Αγγιηθά άξηζηα άξηζηα άξηζηα Γαιιηθά άξηζηα άξηζηα άξηζηα Ηηαιηθά θαιά Κέηξηα Κέηξηα Ηζπαληθά θαιά Κέηξηα Κέηξηα 4. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ: - Ρερληθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο - ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - ΔΘΔΞΗΠ (αξ. κεηξώνπ: ΔΑ17295) Δηδηθή πεξεζία Δπηζεωξεηώλ Δλέξγεηαο, Κεηξών Ξξνζωξηλώλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ & Αξρείν Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξήζεωλ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝΠ ΔΞΗΘΔΩΟΖΡΖΠ Β ΡΑΜΖΠ, ΑΓΔΗΑ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖΠ ΘΡΗΟΗΩΛ AΟ. ΚΖΡΟΩΝ ΆΙΙΔΠ ΓΛΩΠΔΗΠ: Office (Word, Excel), Autocad , (2D & 3D), Architectural Desktop 3.3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Master-Tekton (αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε) GIS ARC VIEW. 6. ΠΖΚΔΟΗΛΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ: Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 1

2 1. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ: Ζκεξνκελία 1999 κέρξη ζήκεξα Αξρηηεθηνληθό γξαθείν ΓΟ. Η. Θαλεηάθεο Ππκκεηνρή ζηηο αθόινπζεο κειέηεο: - Κειέηε δηακόξθσζεο νδνύ Θνινθνηξώλε - Κειέηε Αλάπιαζεο νδνύ Ξεηξαηώο: Ξαξεκβάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηώπσλ ησλ θηηξίσλ - Γήκνο Διινκέλνπ Ιεπθάδνο: Αμηνπνίεζε θηήκαηνο Ξαζά θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ - Ηζηνξηθό Ιεύθσκα Γήκνπ Αγ. Ησάλλε Οέληε (πνιενδνκηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ) - Αξρηηεθηνληθή Απνηύπσζε θαη Φσηνγξαθηθή Ρεθκεξίσζε ηνπ Θάζηξνπ ζην Ξαιηό Ξπιί ηεο Θσ. - Κειέηε απνηύπσζεο Ππειαίνπ Αγ. Γάιαθηνο ζηε Σίν - Γήκνο Αξραλώλ Ζξαθιείνπ Θξήηεο: - Γσδεθαζέζην δεκνηηθό ζρνιείν Αξραλώλ θαη λεπηαγσγείν - Αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ Θάζηξνπ ζην Φαξαθιό ηεο Οόδνπ. - Διαηνηξηβείν ζηηο Αξράλεο Θξήηεο. -Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά Ζκεξνκελία Θύκηνο Ξαπαγηάλλεο θαη Ππλεξγάηεο Α.Δ. Ππκκεηνρή ζηηο αθόινπζεο κειέηεο: - Κειέηε 4 νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ζηα Άλσ Ιηόζηα, - Κειέηε Δπέθηαζεο Ξεξηθεξεηαθνύ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. - Κειέηε λένπ ππόζηεγνπ αεξνζθαθώλ- λένπ θηηξίνπ επηθνηλσληώλ ζηελ 110 Ξ.Κ. - Βηβιηνζήθε ΡΔΗ Θεζ/θεο - Κειέηε Γπκλαζηεξίνπ Θέξκεο ζηε Θεζζαινλίθε - πνθαηάζηεκα Ρξάπεδεο "Aspis Bank" ζηελ Αξγπξνύπνιε - Μελνδνρείν "Ακθηηξίσλ" ζην Λαύπιην - Μελνδνρείν "Ξέηαζζνο" ζηε Κύθνλν - Θαηάζηεκα "Γξεγόξεο Κηθξνγεύκαηα" ζηνλ Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο Ζκεξνκελία Γξαθείν Αξρηηεθηνληθώλ Κειεηώλ Γ. Θαηδνπξάθεο, Γξ. Ρζακπέξεο & Ππλεξγάηεο Ζκεξνκελία - ΔΑΔΘ-CEDEFOP Θηίξην Γξαθείσλ ηνπ Δπξσπατθνύ θέληξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κέρξη ζήκεξα Θέξνο Αξρηηεθηνληθή 2

3 - Κειέηε θαηαζθεπήο Νιπκπηαθνύ Σωξηνύ θαη Mεηανιπκπηαθήο Ξξνζαξκνγήο ηνπ. - Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ αλέγεξζε Γεκαξρηαθνύ Κεγάξνπ Αγξηλίνπ. - Κειέηε εζσηεξηθήο δηαξξύζκηζεο θηλ/θνπ «Αιόκα», Γήκνο Σνιαξγνύ - Κειέηε δηαξξύζκηζεο θαζηζκάησλ ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζήλαο - Νιπκπηαθά πξνπνλεηήξηα, βειηίωζε, αλαβάζκηζε, θαηαζθεπή: Πηάδην Α.Π. ΞΑΝΘ Ρνύκπαο Ζκεξνκελία 2002 Πύιινγνο γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ θαη θίιωλ ΑΚΔΑ "Δξγαζηήξη 11" Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Ππλεξγαζία ζηε Κειέηε εθαξκνγήο, κειέηε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη κέξνο επίβιεςεο εξγαζηώλ ηνπ θηηξίνπ εκεξεζίαο θξνληίδαο ζηα Άλσ Ιηόζηα. Ζκεξνκελία Ηαλνπάξηνο - Λνέκβξηνο 2002 "Systema Κειεηεηηθή" Ππκκεηνρή ζην έξγν "πεξεζίεο ζπκβνύισλ Γηαρείξηζεο έξγνπ απηνθηλεηνδξόκσλ κε δηόδηα." Ζκεξνκελία Κάξηηνο 2003 κέρξη ζήκεξα "ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΔ", κέινο θνηλνπξαμίαο "ΑΛΑΞΙΑΠΖ 2004" "Πύκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηεύζπλζεο ΔΔΑΞ/ΞΔΣΩΓΔ γηα ην ζπληνληζκό θαη ηε δηνίθεζε κειεηώλ έξγωλ Oιπκπηαθώλ αλαπιάζεωλ." Δπηζεσξεηήο νκάδαο επίβιεςεο έξγσλ γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο έξγνπ, παξαθνινύζεζε ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κειεηώλ θαη έξγσλ, ζπληνληζκόο θαη ππνζηήξημε δηαδηθαζηώλ πξνώζεζεο θαη επίβιεςεο κειεηώλ θαη έξγσλ κε νξηδόληην ραξαθηήξα, ππνβνήζεζε ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη παξνπζηάζεσλ κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην επίπεδν πξνζέγγηζεο ησλ ηνκέσλ απηώλ, ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε παξνπζηάζεσλ κειεηώλ θαη έξγσλ θαζώο θαη ηεύρνπο "ΑΡΡΗΘΝ ΞΟΑΠΗΛΝ " Ζκεξνκελία Ηνύληνο 2003 ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΣΩΟΗΠ ΠΛΝΟΑ κειεηήηξηα Ππκκεηνρή ζην έξγν Damte project: θηίξην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζηελ Αηζηνπία. Ζκεξνκελία Κάξηηνο 2003 Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεο/ληθεο, Γήκνο Βεξηίζθνπ Δθπόλεζε πνιενδνκηθώλ ραξηώλ Ξνιενδνκηθή κειέηε εληόο νξίσλ νηθηζκνύ Βεξηίζθνπ, Τεθηαθή θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Ζκεξνκελία Πεπηέκβξηνο 2003 ΘΔΓ (Θηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ) 3

4 Πύκβνπινο ζηε Κειέηε Αμηνπνίεζεο πεξηνρήο Γέιηα ηνπ Ξελεηνύ: νηθνηνπξηζηηθή κνλάδα θαηαζθήλσζεο 300 αηόκσλ ζηελ παξάθηηα πεξηνρή Πθιήζξα Ξελεηνύ. Δθπόλεζε πνιενδνκηθώλ ραξηώλ. Ζκεξνκελία Νθηώβξηνο 2003 Γεθέκβξηνο 2003 "Enviterra Δ.Ξ.Δ.", Κέξηδηνπ Δπαγγειία, Γαζνιόγνο-Ξεξηβαιινληνιόγνο Κ.Ξ.Δ. ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδ/θεο γξακκήο κεηαμύ ζηδ/θνύ θέληξνπ Αραξλώλ Π.Π..Ρηζνξέαο & Νηλόεο Π.Π. Σαιθίδαο Δθπόλεζε πνιενδνκηθώλ ραξηώλ. Ζκεξνκελία Λνέκβξηνο 2003 Δηαξεία/Νξγαληζκόο Ξξεζβεία ηεο Γαιιίαο ζηελ Διιάδα, Αλαβάζκηζε ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γαιιηθήο Ξξεζβείαο, Βαο. Πνθίαο 7 Έθδνζε αδεηώλ, Απνηύπσζε όςεσλ, θαηαγξαθή δεκηώλ & ρξσκαηηθή πξόηαζε & επίβιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Ζκεξνκελία Κάξηηνο 2004 Δηαξεία/Νξγαληζκόο "Άξεο Διιάο" Κ.Κεηξόπνπινο Δ.Δ. Γξαθείν Αξρηηεθηνληθώλ Κειεηώλ Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Ηδεώλ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ Πρεδηαζκόο ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Ζκεξνκελία 2007 ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΠΡΖ ΚΔΙΔΡΖ ΛΔΑ ΓΗΥΟΝΦΖ ΝΗΘΝΓΝΚΖ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΠΡΝΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΟΛΥΛ, ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ Ζκεξνκελία Δηαξεία/Νξγαληζκόο ΡΔΗ ΞΔΗΟΑΗΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝ ΡΔΗ ΞΔΗΟΑΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΠΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΡΗΟΗΝ ΔΗΠΝΠΝ Ζκεξνκελία 2008 ΘΗΟΘΗΘΑΘΖΠ Δ.Β.Ρ.Μ.Ν.Θ.Α.Δ. ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΘΡΗΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ - ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ GARAGE, ΑΛΥ ΑΟΣΑΛΔΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ζκεξνκελία 2009 ΑΛΛΔΡΑ ΕΔΟΒΝ 4

5 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΓΗΥΟΝΦΖΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΑΞΝΙΙΥΛΝΠ 4 1. ΑΙΔΜΖ ΞΑΓΝΙΑΡΝ ΠΡΖ ΛΔΑ ΔΟΘΟΑΗΑ, 2. ΚΑΟΗΑΠ ΘΝΡΟΝΚΞΖ ΠΡΑ ΚΔΙΗΠΠΗΑ 3. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΑΓΓΔΙΗΘΖΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΠΡΖΛ ΘΤΔΙΖ, 4. ΦΥΡΔΗΛΖΠ ΓΑΚΖΙΑΘΖ ΠΡΖΛ ΘΤΔΙΖ, 5. ΔΙΔΛΖΠ ΕΔΟΒΝ ΠΡΖΛ ΘΤΔΙΖ, 6. ΓΔΥΟΓΗΝ ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΠΡΖΛ ΘΑΙΙΗΘΔΑ, 7. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΣΑΠΑΞΖ ΘΑΗ ΡΖΠ ΒΗΘΡΥΟΗΑΠ ΚΑΣΑΗΟΗΑΛΑΘΖ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 8. ΓΔΥΟΓΗΝ ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 9. ΞΑΛΑΓΖ ΞΑΓΝΙΑΡΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 10. ΑΟΖ ΙΗΑΘΝΞΝΙΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 11. ΘΥΛ/ΛΝ & CAROLINE ΒΖΙΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 12,13. GERALD KELLY TIGHE ΠΡΖΛ ΑΗΓΗΛΑ 2 θαηνηθίεο, 14. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΞΝΙΓΑΘΖ ΠΡΖΛ ΑΗΓΗΛΑ, 15. ΚΑΟΗΑΠ ΕΔΘΑ ΞΑΠΣΝ ΠΡΖΛ ΑΗΓΗΛΑ, 16. ΚΑΟΗΑΠ ΕΔΘΑΠ-ΞΑΠΣΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 17. ΔΑΓΓΔΙΝ ΕΔΘΑ- ΞΑΠΣΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 18,19. ΗΥΑΛΛΖ ΚΑΛΥΙΝΞΝΙΝ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ 2 θαηνηθίεο, 20. ΠΞΟΝ ΚΑΛΥΙΝΞΝΙΝ ΠΡΖ ΛΔΑ ΔΟΘΑΟΑΗΑ, 21. ΕΥΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΛΖΠ ΘΑΛΔΡΑΘΖ ΠΡΖ ΛΔΑ ΔΟΘΟΑΗΑ, 22. Θ- 4Α ΡΖΠ ΕΥΖΠ ΘΑΛΔΡΑΘΖ ΠΡΖ ΛΔΑ ΔΟΘΟΑΗΑ, 23. ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΑΗ ΔΓΔΛΗΑΠ ΚΑΛΥΙΝΞΝΙΝ) 24. ΦΥΡΔΗΛΖΠ ΓΑΚΖΙΑΘΖ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ, 25. ΔΑΓΓΔΙΝ ΕΔΘΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ 26.ΟΝΕΑ ΖΠΑΦΑ 2 ΝΗΘΗΔΠ ΠΡΝ ΤΣΗΘΝ 27. ΚΑΟΗΑ ΘΝΡΟΝΚΞΖ ΠΡΝ ΚΑΟΝΠΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΟΘΚΗΠΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΣΩΟΩΛ ΡΝ Λ.3843/10 ΓΗΑ ΟΘΚΗΠΖ ΖΚΗΞΑΗΘΟΗΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΣΩΟΩΛ (ΦΔΘ 62 Α / ). ΚΔΙΔΡΖ - ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΥΛ ΓΗΑ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑ ΓΗΑ 25 ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΘΑΗ 1 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΣΥΟΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΑΦΓΗΛΖ ENEΟΓΔΗΑΘΖ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖ ΔΘΓΝΠΖ ΞΔΑ ΓΗΑ ΞΥΙΖΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΔΛΡΝΠ ΑΘΖΛΥΛ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΝ ΑΛΛΑ ENEΟΓΔΗΑΘΖ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖ ΔΘΓΝΠΖ 1 Ν ΞΔΑ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΗΠΖ ΘΑΡ ΝΗΘΝΛ» ΓΗΑ ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ ΠΡΗΠ ΑΟΣΑΛΔΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΣΟΠΑΛΘΝΠ ΘΝΡΠΗΝΛΖΠ ENEΟΓΔΗΑΘΖ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖ ΔΘΓΝΠΖ 1 Ν θαη 2 νπ ΞΔΑ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΖΠΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΗΠΖ ΘΑΡ ΝΗΘΝΛ» ΓΗΑ ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ ΠΡΝ ΑΗΓΑΙΔΥ 5

6 8. ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Α. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ΔΚΞ Δξεπλεηηθό πξόγξακκα ΘΑΙΖΠ: Κόληκε επηηξνπή βαζηθήο Νη Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο κεηξνπόιεηο ζηνλ 21 ν αηώλα. Ζ εμέιημε ζεσξηώλ θαη απόςεσλ γηα ηνλ αζηηθό έξεπλαο ρώξν, κέζα από γξαπηά ηεθκήξηα ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο. Β. Γηδαθηηθή Δκπεηξία 2000 κέρξη ζήκεξα Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην ηκήκα Κεραλνινγίαο ηεο Πρνιήο Ρερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ θαη ζην ηκήκα Ξνιηηηθώλ θαη Γνκηθώλ Έξγσλ ηνπ ΡΔΗ Ξεηξαηά. Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: - Autocad d & 3d, Πρέδην κε ρξήζε Ζ/ - Δθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/ ζε έξγα Ξνι. Κερ. (Tekton - fespa), - Αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. ΚΔΙΝΠ ΡΟΗΚΔΙΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΖ ΞΡΣΗΑΘΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΗΔΘ Λ.Ηωλίαο Θαζεγήηξηα ζην ηκήκα Γηαθνζκεηώλ, Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Autocad 2000, 2d & 3d κέρξη ζήκεξα: Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Γηδαθηηθό πξνζσπηθό (εηζεγήηξηα) ζην Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο ζηνλ ηνκέα Σσξηθνύ Ξεξηβαιινληηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πιεξνθνξηθήο. Δηζεγήζεηο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ππαιιήισλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Θεκαηνινγία Δηζεγήζεσλ: Autocad 2000,2006 2d & 3d, windows, word, excel Γ. Ππκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα σο εηζεγήηξηα: ΔΗΠΖΓΖΠΖ ζην Ξαλειιαδηθό Ππλέδξην ζηελ Νιπκπία, κε ηίηιν «Ξνιηηηζηηθή Αλάπηπμε : Αλάπιαζε θαη Ξξνζηαζία Ηζηνξηθώλ Θέληξσλ θαη Κλεκείσλ», κε ζέκα «Κειέηε Αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ, (Γήκνη Διιεληθνύ, Αξγπξνππόιεσο, Αιίκνπ θαη Γιπθάδαο)» πνπ νξγαλώζεθε από ην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ην Δζληθό Θέληξν Γεκνζίαο Γηνίθεζεο ΔΗΠΖΓΖΠΖ ζην Ξαλειιαδηθό Ππλέδξην ζηελ Αζήλα, κε ηίηιν «Ξνιηηηζηηθή Αλάπηπμε : Αλάπιαζε θαη Ξξνζηαζία Ηζηνξηθώλ Θέληξσλ θαη Κλεκείσλ», κε ζέκα «Κειέηε Αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ, γηα ηνπο Γήκνπο Διιεληθνύ, Αξγπξνππόιεσο, Αιίκνπ θαη Γιπθάδαο» πνπ νξγαλώζεθε από ην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ην Δζληθό Θέληξν Γεκνζίαο Γηνίθεζεο ΔΗΠΖΓΖΠΖ ζην Ππλέδξην γηα ην Ξεξηβάιινλ ζην Βόιν, κε ηίηιν «Ξεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε», κε ζέκα «Ξξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ: Ξξνο ηελ ηνπηθή Αεηθνξία» πνπ νξγαλώζεθε από ην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ην Δζληθό Θέληξν Γεκνζίαο Γηνίθεζεο. 6

7 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ζην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ν ηνκέαο ρσξηθνύ Ξεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΔΘΓΓ-ΗΛ.ΔΞ. κε ζέκα: Απνθαηάζηαζε κλεκείωλ ζηε Θεζζαινλίθε. Ρίηινο εηζήγεζεο: Ξαξαθνινύζεζε ελεξγεηώλ πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο ΔΗΠΖΓΖΠΖ ζην Δπξσπατθό εληαηηθό πξόγξακκα πνπ δηνξγάλσζε ην Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά κε ζέκα Pireos str. Regeneration: Refurbishment of Building Façades 9. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ-ΠΓΓΟΑΦΗΘΝ ΔΟΓΝ-ΒΟΑΒΔΗΑ 1998 Ecole Speciale Σνξήγεζε εηδηθήο δηάθξηζεο (MENTION EXPOSABLE) γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία d Architecture Paris ΗΞΑ, Νξγαληζκόο Αζήλαο, Δξεπλεηηθό πξόγξακκα 2001 E.A.Ξ.( Διιεληθό Αλνηρηό Ξαλεπηζηήκην) "Νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ηεο πεδηάδαο ησλ Κεζνγείσλ Σσξηθέο ξπζκίζεηο πεξηνρήο αεξνδξνκίνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο". Κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηνπ Πίκνπ Γηάλλα κε ζέκα "Αλαιπηηθά εξγαιεία εθαξκνγώλ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ. Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηηξίωλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ", ηόκνο Α, εθδ. Αλνηθηνύ Ξαλεπηζηεκίνπ, Σνξήγεζε πνηξνθίαο γηα ηηο Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε θαηεύζπλζε «Ξνιενδνκία Σσξνηαμία». Γεκνζίεπζε ζην Ξεξηνδηθό "the world of Buildings": 2000, ηεύρνο 22 Αζήλα 2002 Γήκνο Αγ. Ηωάλλε Οέληε Βόινο 2002 Αζήλα 2003.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ.-.ΞΝ.-Δ.Α.Σ.Α. Αζήλα 2004.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ.-Γ.Δ.Δ.Α.Ξ. Αζήλα 2006 ΔΘΓΓΑ, ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Αζήλα 2006 ΔΘΓΓΑ ΗΛ.ΔΞ. ΡΝΚΔΑΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ Ξάηξα 2006 Πύιινγνο Αξρηηεθηόλωλ Λ. Αραίαο ΑΘΖΛΑ Ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΩΛ ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ AΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΔΣΝΠ 45/2011 ΛΔΝΗ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΗΗ ΡΔΗ ΞΔΗΟΑΗΑ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙ.ΓΝΚ ΔΟΓΩΛ Άξζξν κε ηίηιν: «Κηα θαιιηηερληθή δηαδξνκή κέζα ζην ρξόλν», κειέηε αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ. Ρν άξζξν απηό παξνπζηάζηεθε σο πεξίιεςε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε πξσηόηππν ηίηιν «UN CIRCUIT CULTUREL A TRAVERS LES TEMPS». "ΑΓΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΟΔΛΡΖ: ε ηζηνξηθή θαη πνιενδνκηθή εμέιημε ηνπ δήκνπ". Έξεπλα-ζπγγξαθή: Γ. Θαλεηάθεο, Δ. Κπελέθε, Γ. Παξεγηάλλεο Σάξηεο: Εσή Θαλεηάθε Ξξαθξηθά Ππλεδξίνπ γηα ην Ξεξηβάιινλ ΔΘΘΔΠΖ: Ζ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖ ΡΩΛ ΞΝΙΔΩΛ ΘΑΗ Ζ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΩΛ ΞΝΙΣΥΟΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ "ΑΘΖΛΑΗΠ" «ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΑΠΗΛΝ » Τεθηαθή ηεθκεξίσζε ραξηώλ, θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε σο κέινο θνηλνπξαμίαο ζπκβνύισλ «ΑΛΑΞΙΑΠΗΠ 2004» «ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ Ζ/» AUTOCAD II Κειέηε Αλάδεημεο ηεο νδνύ Θνινθνηξώλε, Αζήλα, θαηάινγνο 5 εο Ξαλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ «Ζ Αξρηηεθηνληθή ωο πνιηηηζκηθή αμία θαη δξάζε», νξγ. Πύιινγνο Αξρηηεθηόλωλ Λ. Αραίαο, Ξάηξα 2006, ζει ΒΟΑΒΔΗΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ 2010 ΔΞΑΗΛΝΠ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ «ΙΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ ΔΟΓΝ» γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε-επαλάρξεζε αζθεπνύο λεσξίνπ ηνπ Κόξν γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ ηζηηνπινΐαο» ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΖ ΛΔΩΟΗΝ ΠΡΝΛ ΔΛΔΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΣΑΛΗΩΛ ΠΛΔΟΓΑΡΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΕΩΖ ΘΑΛΔΡΑΘΖ ΚΔΙΝΠ ΡΟΗΚΔΙΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΖ ΞΡΣΗΑΘΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 7

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α.

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. 2008 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0]

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0] Τει.+306940577834,+302108953836 E-mail annasalvaridou@yahoo.com ΠΑΙΒΑΟΗΓΝ ΑΛΛΑ Ξξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δζληθόηεηα : Διιεληθή Τόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Ππνπδέο Ξηζηνπνηεηηθά [ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΒΑΙΑ 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηνκηθά Πηνηρεία... 3 I. Ππνπδέο Ρίηινη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα