Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ»,"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΖΑ6Η-Δ6Ω ΑΓΑΜ: 14PROC Πειπαιάρ, 8 Γεκεμβπίος 2014 Απιθ. ππωη.: 14850/Α Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ Σαρ. Κψδηθαο: Πεηξαηάο Πιεξνθνξίεο: Παπαδηάο Παλαγηψηεο Σειέθσλν: Φάμ: ΘΔΜΑ: Έγκπιζη δαπάνηρ για ηη διενέπγεια ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια κοςηιών Ζ/Τ, θοπηηών Ζ/Τ, εκηςπωηών και πολςμησανημάηων για ηιρ ανάγκερ ηηρ ΔΛΣΑΣ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: Α Π Ο Φ Α Ζ α) ηνπ Ν. 3832/2010 (ΦΔΚ Α 38) «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...), χζηαζε Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.) σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ», γ) ηνπ ΓΠ-400/ (ΦΔΚ Β 2390) Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, δ) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4051/2012 (ΦΔΚ Α 40) «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012». ε) ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», ζη) ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ Α 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», θαηά πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, ην κέξνο δ) ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε) ηνπ ν.δ. 496/1974 (ΦΔΚ Α 204) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», 1

2 ζ) ηνπ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ Α 58) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», η) ηνπ Ν. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (ΦΔΚ Α 248), ηα) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α 167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξί παξαθξάηεζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηβ) ηος Ν. 3588/2007 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ Α 153), ηγ) ηνπ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ Α 131) «Δζληθφ Σππνγξαθείν ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ηδ) ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», ηε) ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σελ αξηζκ /601/0026/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο». 3. Σν Νν 929/ Τπεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο. 4. Σελ αξηζκ /A2-7553/ θαη κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 915 απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 7123, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο ΔΛΣΑΣ νηθνλ. έηνπο Σηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 1. Δγθξίλνπκε δαπάλε πνζνχ ηπιάνηα σιλιάδων εκαηόν ηπιάνηα πένηε εςπώ (30.135,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (ήηνη θαζαξφ πνζφ ,00 πιένλ ΦΠΑ 5.635,00 ), γηα ηε δηεμαγσγή πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ για ηην ππομήθεια κοςηιών Ζ/Τ, θοπηηών Ζ/Τ, εκηςπωηών και πολςμησανημάηων για ηιρ ανάγκερ ηηρ ΔΛΣΑΣ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο(παραρσζμασα Α ) νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε αλαιχνληαη σο εμήο : 1) διακόζια (200) κοςηιά μικποϋπολογιζηών με ηποθοδοηικά (PC-cases) πποϋπολογιζμού 8.610,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) ζύμθωνα με ηιρ ζςνημμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α -1). 2) πένηε (5) θοπηηοί Ζ/Τ (laptop) πποϋπολογιζμού 5.535,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθωνα με ηιρ ζςνημμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α -2) 3) δεκαέξι (16) εκηςπωηέρ laser πποϋπολογιζμού 4.920,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθωνα με ηιρ ζςνημμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α -3) 4) ηπιάνηα πένηε (35) πολςμησανήμαηα, πποϋπολογιζμού ,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθωνα με ηιρ ζςνημμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α -4). 2

3 Ζ παπάδοζη ηων πολςμησανημάηων θα γίνει, με έξοδα ηος ππομηθεςηή, ζηην Κενηπική Τπηπεζία ζηο κηίπιο ηηρ ΔΛΣΑΣ, επί ηων οδών Πειπαιώρ 46 & Δπονιηών, Πειπαιάρ (3 ηεμάσια), καθώρ και ζηα γπαθεία Τ..Ν ηηρ ΔΛΣΑΣ (32 ηεμάσια) ζύμθωνα με ηο ζςνημμένο πίνακα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ). Δπίζηρ ζηην ανωηέπω δαπάνη ζςμπεπιλαμβάνεηαι η εγκαηάζηαζη και η παποςζίαζη επίδειξη ηών πολςμησανημάηων ζηο σώπο πος θα εγκαηαζηαθούν. Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων ειδών ή για μεμονωμένα είδη αλλά μόνο για ηο ζύνολο ηηρ πποκηπςσθείζαρ ποζόηηηαρ εκάζηος είδοςρ. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 2. Καηαληκηική ημεπομηνία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε δεκάηη πέμπηη (15 η ) Γεκεμβπίος 2014 ( ), ημέπα Γεςηέπα και ώπα μ.μ. ζηελ αίζνπζα Ι-15 (ηζφγεην) ηνπ θηεξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ, Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, Πεηξαηάο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη να ςποβάλλοςν ηιρ πποθοπέρ ηοςρ ζε δύο (2) ανηίηςπα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη θαη ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 3. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 4. Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι ή αποζηέλλονηαι απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα. 5. Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών νξίδεηαη ζε εξήνηα (60) ημεπολογιακέρ ημέπερ, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηος διαγωνιζμού αποηελεί η σαμηλόηεπη ηιμή Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε / αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ηνπ. 7. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο θαη θνηλνπξαμίεο απηψλ (πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Οη ελψζεηο εηαηξεηψλ / παξφρσλ ππεξεζηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πξνζθνξά πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δε κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. 3

4 8. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ςποσπεωηικά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα καηά πεπίπηωζη δηθαηνινγεηηθά: 8.1 Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν.1599/1986 ζηελ νπνία: i. Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: α) γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. 1 ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07 δειαδή: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, - δσξνδνθία, - απάηε, - λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σελ αλσηέξσ δήισζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, ππνβάιινπλ: - νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. - ν Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. - ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 8.2 Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν.1599/1986, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, - δελ ηεινχλ ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007 ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, - δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, - δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 2190/1920 ή ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε θνηλή εθθαζάξηζε (γηα λνκηθά πξφζσπα), - είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ αλαθέξνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, - φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη δελ έρεη θεξπρηεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 8.3 Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είναι ενήμεποι ωρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ πος αθοπούν ηιρ ειζθοπέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ (κύπιαρ και επικοςπικήρ) και ωρ ππορ ηιρ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηοςρ. 8.4 Οποιαδήποηε νομιμοποιηηικά έγγπαθα είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθήο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε λνκηθή κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε δηνίθεζε ηνπ θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Δπιζήμανζη: Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. 4

5 9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 10. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ειεθηξνληθά απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηνκέαο πξνθεξχμεηο), αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα (π.ρ. επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θηι) Η δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο κε ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηά ηεο ζα γίλεηαη θαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, νδφο Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, 7 νο φξνθνο, Γξαθ. 703, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ε δε παξαιαβή ηεο γίλεηαη κε επζχλε θάζε ππνςεθίνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξά (courier) κε έμνδα ηνπ ππνςεθίνπ. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη θαηά ηελ παξαιαβή ηεο λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξφκελσλ, έηζη ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Σπρφλ ππνβιεζείζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εξσηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα αλαξηψληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ), ζηνλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνλ νπνίνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ, θαηά απνθιεηζηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα, λα αλαηξέρνπλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζέλ εξψηεκά ηνπο (γηα ην νπνίν έρεη επηβεβαησζεί ε απνζηνιή ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) δελ έρεη απαληεζεί εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. 11. Σε ζρεηηθή ζχκβαζε ζα ππνγξάςνπλ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛΣΑΣ, πνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ηελ εθπξνζσπεί θαη ν κεηνδφηεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο (Π.Γ. 118/07). 12. Σα αλσηέξσ είδε ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ έδξα ηεο ΔΛΣΑΣ επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, ζηνλ Πεηξαηά, θαζψο θαη ζηα γξαθεία ησλ Τ..Ν. (γηα ηα πνιπκεραλήκαηα, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ), εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδψζεη εκπξφζεζκα ηα είδε ζα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ νη λφκηκεο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 32 θαη 34 ηνπ π.δ. 118/ Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη ηα αλσηέξσ είδε κε έμνδά ηνπ ζην θηίξην ηεο ΔΛΣΑΣ, επί ησλ νδψλ Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, Πεηξαηάο, θαζψο θαη ζηηο 5

6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1.- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ PC CASES ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ Α/ Α ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Τεμάσια Τύπορ κοςηιού Midi 3 Ονομαζηική Ιζσύρ Τποθοδοηικού 500W 4 Δζυηεπικέρ ςποδοσέρ 3,5 6 5 Δξυηεπικέρ ςποδοσέρ 5, Δμππόζθιερ ςποδοσέρ USB και Audio NAI 7 Δγγύηζη 2 έηη 2.- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΟΡΗΣΩΝ Α/Α ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Τεμάσια 5 2 Μονηέλο/Καηαζκεςαζηήρ Να αναθεπθεί 3 Δπεξεπγαζηήρ Σςσνόηηηα: >=2,3 GHz (Non Turbo Frequency) Πςπήνερ: >=4 (Quad Core), Δπεξεπγαζηικά Νήμαηα: >= 8 Threads, Total Cache Memory: >=6 MB, 64 technology /Instruction Set: Ναι Virtualization technology: Ναι Λιθογπαθία/ Κλίμακα Ολοκλήπυζηρ: <=22nm 4 Πποζθεπόμενη Μνήμη >=8GB DDR3 1600MHz 5 Μέγιζηη Υποζηηπιζόμενη >=16 GB DDR3 1600MHz Μνήμη 6 Οθόνη >=15,6 Antiglare 7 Ανάλςζη Οθόνηρ >=1920x Σκληπόρ Γίζκορ >=128 GB SSD 9 Κάπηα Γπαθικών ΝΑΙ κοινόσπηζηηρ μνήμηρ 10 Οπηικά Μέζα DVD+-RW 7

8 11 Κάπηα Ήσος On Board 12 Ησεία Stereo Speakers 13 Γικηύυζη Wireless, Bluetooth, Giagabit Lan (10/100/1000) 14 Θύπερ USB 3.0 >=2 USB 2.0 ή USB 3.0 >=1 VGA >=1 HDMI ή Display Port >=1 (Σε πεπίπηυζη πος ο θοπηηόρ διαθέηει Display Port, να πποζθεπθεί και ο ανηίζηοισορ Display Port to HDMI Adapter.) Microphone in / Headphones out>=1 Card Reader 15 Βάπορ Το ανώηεπο 3,00kg με ηην μπαηαπία 16 Web Camera >=720p 17 Λειηοςπγικό Windows 8 Professional 64bit Δλληνικά 18 Πιζηοποιήζειρ EPEAT Gold ENERGY STAR RoHS 19 Δγγύηζη 1 έηορ 8

9 3.- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ LASER Α/Α ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Τεμάσια 16 2 Τεσνολογία εκηύπυζηρ Mono Laser 3 Λειηοςπγίερ Printer 4 Δνζυμαηυμένη κάπηα δικηύος Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ 5 Θύπα USB 2.0 ΝΑΙ 6 Τασύηηηα επεξεπγαζηή 800 Mhz 7 Βαζική μνήμη 256 MB 8 Τασύηηηα αζππόμαςπηρ εκηύπυζηρ ζε Α4 40 ppm 9 Φπόνορ εκηύπυζηρ 1 ηρ ζελίδαρ 8,5 sec 10 Ποιόηηηα εκηύπυζηρ 1200 x 1200 dpi 11 Αςηόμαηορ ηποθοδόηηρ σαπηιού 250 ζελ. 12 Μέγεθορ ζελίδαρ Α Αςηόμαηη εκηύπυζη διπλήρ ότηρ (duplex printing) Μέγιζηη Μηνιαία σπήζη ζε ζελίδερ (Duty Cycle) Πποηεινόμενη μηνιαία σπήζη ζε ζελίδερ (recommended monthly usage) NAI Γιάπκεια απσικού αναλυζίμος (ζε ζελίδερ) Δγγύηζη 1 έηορ 9

10 4.- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Α/Α ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Τεμάσια Τεσνολογία εκηύπυζηρ Mono Laser 3. Λειηοςπγίερ Printer, Scanner, Fax, Copier 4. Δνζυμαηυμένη κάπηα δικηύος Ethernet 10/ Θύπα USB 2.0 ΝΑΙ 6. Τασύηηηα επεξεπγαζηή 800 Mhz 7. Έγσπυμορ Σαπυηήρ ΝΑΙ 8. Βαζική μνήμη 256 MB 9. Τασύηηηα αζππόμαςπηρ εκηύπυζηρ ζε Α4 33 ppm 10. Φπόνορ εκηύπυζηρ 1 ηρ ζελίδαρ 8 sec 11. Ποιόηηηα εκηύπυζηρ 1200x1200 dpi 12. Αςηόμαηορ ηποθοδόηηρ σαπηιού 250 ζελ. 13. Μέγεθορ ζελίδαρ (ηοςλάσιζηον) Α4 14. Γςναηόηηηα εκηύπυζηρ διπλήρ ότηρ ΝΑΙ 15. Τύπορ και διάπκεια αναλώζιμος Να δηλυθεί 16. Πποηεινόμενη μηνιαία σπήζη ζε ζελίδερ (recommended monthly usage) Γιάπκεια απσικού αναλυζίμος (ζε ζελίδερ) Να δηλυθεί 18. Δγγύηζη 1 έηορ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 1. ΓΡΑΦΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΝΟΜΩΝ Σα γξαθεία ησλ παξαθάησ ηξηάληα δχν (32) Τπεξεζηψλ ηαηηζηηθήο Ννκψλ (ΤΝ) βξίζθνληαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ αληίζηνηρνπ Ννκνχ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα γξαθεία θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ πνιπκεραλεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ: Α/Α ΤΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ ΣΔΜΑΥΗΑ 1 Αηησιναθαξλαλίαο Υξήζηνπ Καςάιε 6, Μεζνιφγγη 1 2 Αξγνιίδαο Βπδαληίνπ 5, Ναχπιην 1 3 Αξθαδίαο Δξκνχ 21, Σξίπνιε 1 4 Άξηαο Ι. Μεηαμά 3, Άξηα 1 5 Βνησηίαο Αρηιιέσο 20, Ληβαδεηά 1 6 Γξεβελψλ Σέξκα Κ. Σαιηαδνχξε, Γξεβελά 1 7 Γξάκαο 1 εο Ινπιίνπ, Γηνηθεηήξην, Γξάκα 1 8 Γσδεθαλήζσλ Σήινπ 6, Ρφδνο 1 9 Δπβνίαο Αληηφπεο 3, Υαιθίδα 1 10 Ηκαζίαο Παζηέξ 3, Βέξνηα 1 11 Θεζπξσηίαο Αγ. Απνζηφισλ 7-9, Ηγνπκελίηζα 1 12 Θεζζαινλίθεο Γειθψλ 218, Θεζζαινλίθε 1 13 Ισαλλίλσλ Καινχδε 19, Ισάλληλα 1 14 Καξδίηζαο Νηθ. Πιαζηήξα 5, Καξδίηζα 1 15 Κεθαιιελίαο Π. Βαιιηάλνπ 9, Αξγνζηφιη 1 16 Κνξηλζίαο Αξάηνπ 53, Κφξηλζνο 1 17 Κπθιάδσλ Ν. Φηιίλε 1 & Παπάγνπ, Δξκνχπνιε, χξνο 1 18 Λαθσλίαο Κιενκβξφηνπ 47, πάξηε 1 19 Λάξηζαο Μαλσιάθε 9-11, Λάξηζα 1 20 Λαζηζίνπ Γηνηθεηήξην, Αγ.Νηθφιανο 1 21 Λεπθάδαο Πεθαλεξσκέλεο 27, Λεπθάδα 1 22 Μαγλεζίαο Ισιθνχ 86, Βφινο 1 23 Πέιιαο Πεινπνλλήζνπ 14, Έδεζζα 1 24 Πηεξίαο Ισαλλίλσλ 1, Καηεξίλε 1 25 Πξέβεδαο Λεσθ. Δηξήλεο 63, Πξέβεδα 1 26 Ρνδφπεο Μπαθάικπαζε 17-21, Κνκνηελή 1 27 εξξψλ Μεξαξρίαο 36, Γηνηθεηήξην, έξξεο 1 28 Φζηψηηδαο Κχπξνπ 38, Λακία 1 29 Φσθίδαο Γάηνπ 38, Άκθηζζα 1 30 Υαιθηδηθήο Γεσξγίνπ Σεξηζέηε 8, Πνιχγπξνο 1 31 Υαλίσλ Πεηξαηψο 1-5, Υαληά 1 32 Υίνπ Γπκλαζηάξρνπ Μαδηά 10, Υίνο 1 11

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα