ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή"

Transcript

1 Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη ηε ζεκαζία ηεο παξεκβνιήο ηεο κνξθήο ηνπ πηεξόηνπ θαη ησλ ζπλαθώλ ηεο ιέμεο ελλνηώλ ζηα εμήο πέληε πνηήκαηα ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα: ζην Μεζ ηελ απνθξεά (ζπιινγή «Γπξηζκνί», ), ζην πνίεκα ν Πηεξόηνο (1923), ζην πνηήκα Απνθξηάηηθν (πεξηνδηθό Οηθνγέλεηα, ), ζην πνίεκα ν Μώκνο (εθεκεξίδα Νένο Κόζκνο, ) θαη ζην πνίεκα Πηεξόηνο (πεξηνδηθό Λόγνο, Μάξηεο 1936) 2 θαζώο θαη ζην πεδό δηήγεκα O ζεαηξίλνο ηεο δσήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα θάλεη θαλεξέο ηηο αζέαηεο, ζε πξώηε αλάγλσζε, πηπρέο ηεο ύθαλζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πνηεηή κέζα από ηα πνηήκαηα απηά θαη ηειηθά λα πξνζπαζήζεη λα επηβεβαηώζεη αλ ν πηεξόηνο ιεηηνπξγεί σο έλδπκα πνπ θνξά ν πνηεηήο θαη κεηαθέξεη κε ηνλ ηξόπν απηό, εηξσληθό ή παξσδηαθό, ην πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ ηνπ θαη αλ ελ ηέιεη απνηειεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή εηεξόηεηα ηεο πνηεηηθήο ηαπηόηεηαο. ε θάζε πνίεκα άιισζηε θαη ζε θάζε πνηεηηθή ζπιινγή ηεο γεληάο ζηελ νπνία αλήθεη ν Φηιύξαο, ν πνηεηήο θαηαζθεπάδεη ζπλήζσο έλα είδνπο κάζθαο πνπ ζπκππθλώλεη ηνλ νξηζκό ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Γηα ηνλ Λαπαζηώηε, παξαδείγκαηνο ράξελ, πνπ ζα ιέγακε όηη θαίλεηαη εκπλεπζκέλνο από ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ζηπιηζηηθή ηνπ Oscar Wilde, δηαθξίλνπκε κηα δηπιή κάζθα ζην έξγν ηνπ, εθείλε ηνπ «σξαηνπαζή» θαη εθείλε ηνπ «αιήηε», ζηνλ Οπξάλε πάιη ε ηαύηηζε κε θάπνηα δσληαλή κνξθή δηαθαίλεηαη πην δύζθνιε θαη έηζη παξαηεξείηαη ε κνξθνπνίεζε ηεο κάζθαο ζε θάηη άςπρν κελ, ηζρπξήο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο δε, όπσο είλαη ην «γελέζιην ζπίηη ηνπ», ή άιινηε δηαθξίλνπκε ην πξνζσπείν ηνπ «θνζκνπνιίηε» ζηνλ Φηιύξα, έπεηηα, βιέπνπκε ηε κνξθή ηνπ αηώληνπ «δνλδνπάλ» θαη ηνπ αέλανπ ππεξβαηηθνύ εξαζηή θαζώο όκσο θαη ηνπ «κώκνπ», ηνπ «πηεξόηνπ» θαη ηνπ «θαζνπιή». Ζ επηινγή ηεο αλάδεημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ πεγάδεη όρη από πνζνηηθή ππεξίζρπζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζεκαηηθήο ζην πνηεηηθό εξγό ηνπ Φηιύξα αιιά θπξίσο από κηα ζπγθεθξηκέλε πξσηνηππία πνπ πξνάγεη ε παξαπάλσ ζεκαηηθή, ηδσκέλε βεβαίσο 1 Ζδπόλεηξε πνίεζε είλαη ε πνίεζε ε νπνία καο πξνθαιεί εδέα όλεηξα θαη ε νπνία βξίζθεηαη δηαξθώο ζηνλ όξζξν ηεο θαη ζηε γισζζηθή ηεο λεόηεηα, TΕΟΤΛΖ, Θαλάζεο, Ψπραλάιπζε θαη Λνγνηερλία, εθδόζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα, 1996, ζει Λόγσ ηεο άθζνλεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ Φηιύξα δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβώο αλ θάπνην από ηα παξαπάλσ πνηήκαηα γξάθηεθε ζε πνιύ δηαθνξεηηθή ρξνλνινγία από απηήλ ηεο έθδνζήο ηνπ, νπόηε απνδερόκαζηε a priori ηελ θαηάηαμε ηνπ Κόξθε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Ρώκνο Φηιύξαο, ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, ζει

2 ζπγρξνληθά κέζα από ηελ ηαπηόρξνλε ζεκαηνινγία ησλ άιισλ πνηεηώλ ηεο ίδηαο γεληάο, ε νπνία ζπκβαηηθά νλνκάδεηαη «Γεληά ηνπ 20», θαη όρη απαξαίηεηα δηαρξνληθά ζπγθξηηηθά κε ηελ επξσπατθή πνίεζε. Άνθρωπος/ποιηηής-νεσρόζπαζηο H ζρέζε άλζξσπνο-λεπξόζπαζην 3 ινηπόλ, ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην εξκελεπηηθό θιεηδί ηεο απνθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο αηνκηθήο ηαπηόηεηαο. Μικρό ιζηορικό πλαίζιο Απηή ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο κέζσ ηνπ δίπνινπ θαιιηηερληθή πξνζσπηθόηεηα θαη ππνθξηηηθή πξνζσπηθόηεηα δελ είλαη μέρσξε από ηε γεληθόηεξε ινγνηερληθή παξαγσγή ηνπ 19 νπ αηώλα, ηελ νπνία ζπγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ηεο Δπξώπεο ηελ αλαπαξήγαγαλ κέρξη θνηλνηνπίαο 4. Απηή ε αλαπαξαγσγή, πέξα από ηα εμσηεξηθά αίηηα πνπ πξνθαλώο έρεη, ππνζηεξίδεηαη θαη από κηα πηζαλόηαηε ηαύηηζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηε κνξθή ηεο ζπλνκσηηθήο παξελδπζίαο, ηνπ πνηεηή πηεξόηνπ: Πηεξόηνη εζύ θη εγώ θη άιινη θνληά ηνπ (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) Άξα, δε κηιάκε κόλν γηα κηα ηξαγηθή θηγνύξα πνπ ιόγσ κεξηθήο παξαβαηηθόηεηαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο αζθεί έιμε ζηνπο εθάζηνηε θαιιηηέρλεο αιιά κηιάκε γηα εζειεκέλα παξακνξθσηηθή απόδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε πνπ 5 : Δίρε ρνιή ζε ππόζηαζε παλέληα,/πιαζηνγξαθνύζε ππόθξηζε ξεηή/θη εζπγρηδόηαλε ζά ληόθνπε γαξληέληα/κε ηερλεηή θακέιηα ζην θνπηί 6 (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 3 Με ηνλ όξν λεπξόζπαζην λννύκε θάζε κνξθή επηλνεκέλε από ηνλ θαιιηηέρλε ζηα πνηήκαηά ηνπ. Σέηνηεο κνξθέο είλαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα ν πηεξξόηνο, ν θαζνπιήο, ν κώκνο θαη ν παιηάηζνο. 4 Απηό ην ελδηαθέξνλ επηδέρεηαη θαηαξράο κηα εμήγεζε εμσηεξηθήο κνξθήο: ν θόζκνο ηνπ ηζίξθνπ θαη ηνπ παλεγπξηνύ αληηπξνζώπεπε κέζα ζηε ζακπή αηκόζθαηξα ηεο ππό εθβηνκεράληζε θνηλσλίαο έλα θνκκάηη ηεο θαληαζηαθήο αλαπαξαζηαηηθήο κλήκεο, έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, έλα δίαπιν δηαθπγήο από ηε κνπληή πξαγκαηηθόηεηα. Δπίζεο ε νπηηθή έιμε πνπ πξνθαλώο αζθνύζε απηό ην βάςηκν ησλ απαληαρνύ κπνπθόλσλ επηδξνύζε άκεζα ζηελ ζπγθηλεζηαθή ζθαίξα ησλ εμ νξηζκνύ πεξηζζόηεξν επαίζζεησλ θαιιηηερλώλ, ησλ δσγξάθσλ θαη ησλ πνηεηώλ, ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, Εαλ, Σν πνξηξαίην ηνπ θαιιηηέρλε σο ζαιηηκπάγθνπ, κηθξ. Υαξά Μπαθνληθόια Γεσξγνπνύινπ, Δμάληαο, 1991, ζει Ο Μπζζέ απηνζθηαγξάθεηαη θάησ από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φαληάδην, ν Φισκπέξ δήισλε ζηελ επηζηνιή ηνπ ηεο 8 εο Απγνύζηνπ 1846 όηη ην βάζνο ηεο θύζεο ηνπ είλαη ν ζαιηηκπάγθνο, ν Ρνπώ πνιιαπιαζηάδεη ηελ απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ θάησ από ηα θηηαζίδηα ηνπ πηεξξόηνπ ή ησλ ηξαγηθώλ θιόνπλ, ν Πηθάζζν θάλεη ην ίδην κέζα ζην απόζεκά ηνπ από θνζηνύκηα θαη κάζθεο θαη ν Υέλξπ Μίιιεξ δηαινγίδεηαη πάλσ ζηνλ θιόνπλ, ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν.π., ζει Ζ παξαπάλσ παξάζεζε δείρλεη ηε δπζθνξία ηνπ θαιιηηέρλε κέζα ζηε ζύγρξνλή ηνπ θνηλσλία θαη άξα ηελ ηάζε ηνπ λα «παξακνξθσζεί» πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη από ηε κηα αιιά θαη λα επηβηώζεη από ηελ άιιε,

3 Από ηε γεληά ηνπ Φηιύξα, κηα γεληά πνπ πηζηεύνπκε όηη δηέπεηαη από κηα ζπλεηδεζηαθή θξίζε ηαπηόηεηαο 7, βξίζθνπκε ην κνηίβν ηνπ «πηεξόηνπ» θαη ησλ ζπλώλπκώλ ηνπ ζε θάπνηα πνηήκαηα 8, όρη όκσο ζε ηόζα πνιιά ώζηε λα ραξαθηεξηζηεί ε θηγνύξα απηή σο επαλαιακβαλόκελν κνηίβν ραξαθηεξηζηηθό ηεο γεληάο απηήο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν αδηέμνδνο έξσηαο, ε ζάιαζζα θαη νη πεξαζηηθέο γπλαίθεο. Απηόο πνπ ζπλεηδεηά αιιά θαη αζπλείδεηα κεηνπζηώλεη ηνλ παιηάηζν ζε απόδεημε θαη ζύκβνιν κηαο επνρήο είλαη ν Φηιύξαο. Έηζη, ν πνηεηήο, πξνηείλνληαο κηα πνηεηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπείνπ ηνπ πηεξόηνπ, κνξθνπνηεί όξνπο πνπ απνηππώλνπλ πξσηνπνξηαθά ηελ ίδηα ηελ επνρή ηνπο. Ο κύζνο ηνπ θιόνπλ αλαπηύζζεηαη αξρηθά ζηε ινγνηερλία κεηαμύ ηνπ 1830 θαη ηνπ θαη δνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο ξνκαληηθήο πεξηόδνπ. Ο Φηιύξαο, λενξνκαληηθόο θαη κεηαζπκβνιηζηήο σο πνηεηήο 10 θαη δεκνζηνγξάθνο κε πνηθίιεο αλεζπρίεο ζην επάγγεικα, ιεηηνπξγεί κε νπζηώδε ηξόπν σο εθθξαζηήο ηεο καληεξηζηηθήο απηήο ζπκβνινπνίεζεο ηνπ ππνθείκελνπ πηεξόηνπ έρνληαο επηξξνέο από μέλεο ινγνηερλίεο 11. ε κηα επνρή γηα ηελ Διιάδα πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί κε ζηζύθηεο εηθόλεο, ε ηάζε ηνπ εμαζηηζκνύ πξνθαιεί ραώδε ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο θαη ν Φηιύξαο «είδε ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ παιηό θόζκν θαη ηνλ θαηλνύξην, ηηο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηεο λα γεθπξσζεί απηό ην ράζκα, ην άλδξσκα ησλ πόιεσλ κε ηελ αζηπθηιία, ηνλ αγώλα ησλ μεξηδσκέλσλ λα επηθξαηήζνπλ ηνπο θαεκνύο ηνπο» 12. Ζ θξηηηθή ηεο αζηηθήο ηηκήο ινηπόλ, δηαθαίλεηαη ΓΑΛΛΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο: κηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, Γαβξηειίδεο, Αζήλα, 1999, ζει Καη απηό ην δηαπηζηώλνπκε από δηάθνξεο κεηέπεηηα εξκελείεο ηνπο αιιά θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο όρη κόλν κέζα από ηα πνηήκαηά ηνπο αιιά θαη κέζα από ηα εκεξνιόγηα νξηζκέλσλ (Ναπνιέσλ Λαπαζηώηεο), από ηηο απηνβηνγξαθίεο ηνπο (Κιέσλ Παξάζρνο) είηε πάιη θαη κε κηα απιή αλάγλσζε ηεο ηζηνξηθήο εθείλεο πεξηόδνπ πνπ βξίζεη αιιαγώλ, αλαηξνπώλ θαη εμειίμεσλ. 8 Αλάινγε ζεκαηηθή ζπλαληάκε ζηνλ Καξπσηάθε: Δίκαη έλαο θιόνπλ ηξαγηθόο...( άινγα καύξα ),..ειύγηζαλ, εθόπεθαλ ζηα δύν...( Ζιύζηα ),...Άλζξσπνη κόλν ζησλ άιισλ ηελ θαληαζία...( Αλδξείθεια ),...ρνξόο ησλ κεηακθηεζκέλσλ, ρνξόο από αλδξείθεια...(φπγή, ΗΗ). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ΓΑΛΛΑ, ν. π., ζει ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει Ο όξνο Μεηαζπκβνιηζκόο πνπ πξνηείλεηαη εδώ ππνγξακκίδεη ηε ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ πκβνιηζκνύ θαη ηεο πνηεηηθήο νκάδαο πνπ δεκνζίεπζε ηα πξώηα ηεο ζπκβνιηζηηθά πνηήκαηα κεηά ην ην πκβνιηζκό αλήθνπλ πνηεηέο όπσο ν Γξππάξεο, ν Πνξθύξαο θαη ν Υαηδόπνπινο θαη ζηε δεύηεξε αλήθνπλ νη πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ Καξπσηάθε, ΦΗΛΟΚΤΠΡΟΤ, Έιιε, Ζ Γεληά ηνπ Καξπσηάθε: θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, εθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, 2009, ζει ύρλαδε ζην Νέν Κέληξν ηεο νδνύ Πξναζηίνπ κε ζπλαδέιθνπο ηεο πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο όπσο ν ηέθαλνο Μαξηδώθεο, ν γνύξνο, ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, ν Κώζηαο Βάξλαιεο, ν Γεξάζηκνο Βώθνο. Βι. Γάιιαο, ν. π., ζει. 78. Ο ίδηνο ν πνηεηήο επίζεο αλαθέξεη νηη είρε επηξξνέο από ηνλ Όκεξν, ηνλ Αηζρύιν, ηνλ νθνθιή αιιά θαη ηνλ αίμπεξ (ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο, Σξηθπκία, Χεηκσληάηηθν Παξακύζη), ηνλ Καξληνύηζη, ηνλ Νηαλνύηζην, θάπνηνπο Γάιινπο πνηεηέο (πνπ δελ αλαθέξεη δηεμνδηθά), ηνλ έιιεπ, ηνλ Κήηο θαη ηνλ Μπάπξνλ, ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Μαηηέο ζε πνηεηέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Πξόζπεξνο, Αζήλα, 1978, ζει ΚΟΡΦΖ, ν. π., ζει. 25.

4 αλαπόθεπθηε εθ κέξνπο ηνπ πνηεηή θαη επελδύεηαη ζηα παξόληα πνηήκαηα κε κηα απηνθξηηηθή πνπ ζηνρεύεη ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ αηζζεηηθή θιίζε 13 : ά λά ηαλ αλεκπόδηζηνο ζηήλ πιάζε/ρσξίο ηελ ςεύηηθελ επγέλεηα θαη ηε γλώζε/ειεύζεξνο λα θιάςεη ή λα γειάζεη,/δίρσο λ αθνύζεη ζρόιηα ή λ αξζξώζεη. Δίρε ηνπ ζεηηθνύ ηήλ παξνπζία/ηό ξεκβαζκό ελόο όληνο λνεηηθνύ,/εππξέπεηα πνιιή, εηνηκνινγία/θη ύθνο θξπςίλνπ ζ έκπαζκα ηεξνύ. Άιινηε είρε απζάδεηα κεγάιε/θη έπαηξλε ε θάηζα ηνπ έθθξαζε πηθξή,/πεξηθξνλνύζε ηηο θπξίεο όπνπ νη άιινη/ζαπκάδαλε θαη ηνπ θαηλόληνπζαλ κηθξνί! Δίρε πξσζύζηεξε ε κνξθή ηνπ ζεκαζία/θη όκσο καο απαηνύζε όινπο καδί/θη ελώ ήηαλ άλζξσπνο ζσζηόο, νπζία/γπξεύακε θαη ζέιακε λα δεη (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) Σα πνηήκαηα ζα κπνξνύζαλ, αλ αγλνήζνπκε εκεξνκελίεο θαη ρξνλνινγίεο, λα δηαβαζηνύλ ζα κηα εληαία θαη αδηάζπαζηε ελόηεηα, ζαλ έλα θαη κνλαδηθό πνίεκα κηαο θαη, μεθηλώληαο από ηνπο ηίηινπο, παξαηεξνύκε ζρεδόλ ηαπηνζεκία ησλ όξσλ: δύν πηεξόηνη θαη ν κώκνο ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζην παγαληζηηθό παξειζόλ ηεο Απνθξηάο. Έηζη, ζε έλα θαζαξά ξεαιηζηηθό πιαίζην παξαηεξνύκε ην θνηλό λήκα πνπ ζπλδέεη ηα πνηήκαηα κεηαμύ ηνπο: ε θνηλή ζεκαηηθή ηνπο, γεγνλόο πνπ ελ εμειίμεη απνδεηθλύεη θαη ηε ζύλδεζε ησλ ελ ιόγσ πνηεκάησλ κε ηνλ Θεαηξίλν ηεο Εσήο. Αλ δερηνύκε, όπσο έρεη απνδείμεη ν Γηάλλεο Παπαθώζηαο, όηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδό είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κπζνπιαζίαο θαη απηνβηνγξαθίαο 14, ηόηε κπνξνύκε λα πξνβάινπκε ηε ζθέςε απηή θαη ζηα πνηήκαηα ηα νπνία πξνάγνπλ, θαη αλαινγία, έλα ζύκπιεγκα βηνγξαθίαο πεξηζζόηεξν, αιιά θαη πνηεηηθήο αθήγεζεο, δύν παξακέηξσλ βαζηθώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πνηεηή. Στέζεις «ηασηόηηηας» ζηο πεζό και ζηα ποιήμαηα Σε ζύλδεζε ηνπ Θεαηξίλνπ ηεο δσήο κε ην πνίεκα ν Πηεξόηνο είρε επηρεηξήζεη ήδε ν Μαιαθάζεο 15, ζπλαξηώληαο κάιηζηα ην έλα θείκελν κε ην άιιν. Πξάγκαηη, παξά ην δηαθνξεηηθό είδνο ζην νπνίν εληάζζνληαη, ηα δπν θείκελα παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα σο πξνο ηε ζεκαηηθή ηνπο, θαζώο πξνβάιινπλ ηνλ θσκηθνηξαγηθό ηύπν ηνπ πηεξόηνπ, ηνπ ζεαηξίλνπ ή ηνπ θαζνπιή, θαη ηνλ απνδίδνπλ κε κηα αλαηξεπηηθά ρηνπκνξηζηηθή αίζζεζε. Ζ ζπλάξηεζε απηή δηαθαίλεηαη θαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο, πνπ ν Μαιαθάζεο αθηεξώλεη ζηνλ Φηιύξα: 13 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια απηνβηνγξαθηθά, επηκ.-πξόι. Γηάλλεο Παπαθώζηαο, ζει Ο Βιάζζεο Γαβξηειίδεο πξώηνο αλαθέξζεθε ζηνλ απηνβηνγξαθηθό ηνπ ραξαθηήξα. Γηα πεξηζζόηεξα βι. ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, ν. π., ζει. 127.

5 Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο ζνπ θη ν πηεξόηνο ζνπ. Ση ζαξθαζκόο, κα θαη ηη ζάηηξα θαξκαθεξή! Κη αλ κε πηθξό έλα ράραλν πιεγώλεη ν πξώηνο ζνπ, ν δεύηεξόο ζνπ πην θαθόθαξδα βαξεί! 16 Από ηελ άπνςε ηνπ κύζνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Παπαθώζηα, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνβνιή θαη αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θεληξηθνύ ήξσα ηνπ Γαιαδή, όπνπ δηεξεπλώληαη νη ζθέςεηο θαη νη πξάμεηο ηνπ, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, θη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ελόο «ραξαθηεξνινγηθνύ πνξηξέηνπ». 17 Ζ βηνγξαθηθή πξόζεζε άιισζηε δειώλεηαη από ηνλ Φηιύξα ήδε από ηελ αξρή, ζην πξνινγηθό ηνπ ζεκείσκα, όπνπ γξάθεη ζρεηηθώο κε ηνλ βαζηθό ήξσά ηνπ, ηνλ Γαιαδή: «Σελ αλάιπζί ηνπ σο ηδηνζπγθξαζία, σο ζύλνιν ηδηνηήησλ θαη ζπκπησκάησλ ζα ηελ επηρεηξήζσ κε ηηο ίδηεο ηηο πξάμεηο ηνπ, πνπ ηηο γλσξίδσ σο "θίινο ηνπ εθ πεξηεξγείαο" θαη κε ηηο ζθέςεηο, πνπ ηηο παξαθνινπζνύζα. Βάδσ ινηπόλ ζηε ζεηξά πξάμεηο ηνπ θαη ζπιινγηζκνύο, θηλήκαηά ηνπ θαη ζθέςεηο ηνπ, πνπ ηηο παίξλσ ζηελ ηύρε θαη ηηο απαλζίδσ από ηε δσή ηνπ ήξσά κνπ, πνπ ηνλ επσλόκαδαλ Γαιαδή» 18. Ωο πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ ζθέςεσλ ζα ιέγακε νηη ην πεδό ζπλδέεηαη έκκεζα θαη κε όια ηα πξνο κειέηε πνηήκαηα ηα νπνία νκσο θαη κεηαμύ ηνπο, όπσο πξναλαθέξακε, ζπλδένληαη, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα θνηλό πιέγκα πεδνύ θαη πνηεκάησλ πνπ ζπγθξαηεί ή αλαπαξάγεη ηε δηπνιηθόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ πνηεηή πηεξόηνπ θαη, επηπξόζζεηα, ηελ αθνύζηα θαη εθνύζηά ηνπ «είζνδν έμνδν» από ην θνηλσληθό ζύλνιν. Έηζη, ζηνλ Θεαηξίλν ηεο δσήο (1916), ν Φηιύξαο κέζσ ηνπ θαληαζηηθνύ alter ego ηνπ, ηνπ Γαιαδή, εθζέηεη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε αηόκνπ θαη θνηλσλίαο γεληθά αιιά θαη κεηαμύ ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ησλ άιισλ εηδηθόηεξα, δηθαηνινγώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, πηζαλόηαηα, θνκκάηηα ηνπ αηνκηθνύ ηνπ Δγώ: «Δίδε ν Γαιαδήο άμαθλα ηνλ εαπηό ηνπ λα κηιή κε ην αίκα! Καη εζπκήζε ην Φαζνπιή! [...] Ζ θνπβέληα ηνπ Φαζνπιή ήηαλ ν θαζαπηό θξαπγαζηηθόο απόινγνο ηνπ αίκαηόο ηνπ! Ω! αλ κπνξνύζε λα θσλάμεη ην αίκα ηνπ ζα θώλαδε ζαλ Φαζνπιήο! [...] Φαζνπιήο ινηπόλ επήξε ηνπο 16 ΠΑΠΑΚΩΣΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο: Από ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν ζηελ απηνβηνγξαθία, 17 ην δηήγεκα Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο ε αθήγεζε θαιύπηεη δηαδνρηθά επεηζόδηα από ηελ παηδηθή, ηελ εθεβηθή θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ θεληξηθνύ ήξσα, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζε «έμη ελόηεηεο θαη αθνινπζνύλ ηε γξακκηθή δηάηαμε κηαο απηνβηνγξαθίαο», ΠΑΠΑΚΩΣΑ, ν. π. 18 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ..., ζει. 14. ην απόζπαζκα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ξεαιηζηηθό ηέρλαζκα, πνπ απνδίδεη δπν βαζηθέο αξρέο ηνπ είδνπο ηεο βηνγξαθίαο, εθείλε ηεο ηέιεηαο αμηνπηζηίαο ηνπ αθεγεηή θαη ηεο κεηέπεηηα δεκηνπξγίαο ελόο αληίζηνηρνπ αμηόπηζηνπ θιίκαηνο.

6 δξόκνπο θαη εθηλνύζε ην θεθάιη ζαλ Φαζνπιήο θαη εθηλείην θαη πεξηζηξέθνληαλ ε θνύληα ηνπ θεζηνύ ηνπ! Α! ηνπο αζιίνπο! Γηαηί λα ηνπο δίλσ ζεκαζία; Καιιίηεξα λα παίδσ ην Φαζνπιή! Καιιίηεξα λα ζηξηθνγπξίδε ε θνύληα κνπ ζαλ αζηεία θνβέξα, πνπ δελ ηελ πηζηεύνπλ, θαιιίηεξα λα γειώ θαη λα γειηέκαη, λα γιεληώ θαη λα γιεληνύλ καδύ κνπ! 19» Καη παξαθάησ, «Γηαηί όηαλ μππλά κέζα καο ν αηώληνο Μώκνο, νη άλζξσπνη πιεγώλνληαη θαη καο βάδνπλ ζηε ζέζη καο. Πξέπεη πάληνηε λα καο βάδνπλ ζηε ζέζη καο γηα λα κέλνπλ επραξηζηεκέλνη! «Γέια παιεάηζν, γηαηί ν θόζκνο πιεξώλεη!». Απηό είλε ε κεγαιπηέξα θηινζνθία!». Ζ επαλάιεςε ησλ ελλνηώλ ηνπ «παιηάηζνπ» θαη ηνπ «Μώκνπ» ζηα πνηήκαηα θαη ζην πεδό δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία γηα ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Ηδίσο ε ρξήζε ηεο ιέμεο «Μώκνο» πνπ άιινηε απαληάηαη γξακκέλε κε κηθξό γξάκκα (π.ρ. ζηνλ Πηεξόην) θαη άιινηε κε θεθαιαίν (ν Μώκνο, ν Θεαηξίλνο ηεο δσήο), αθήλεη θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηόλ ηεο. Θα κπνξνύζακε ινηπόλ επ απηνύ λα θάλνπκε δπν ππνζέζεηο. Έηζη, ζα ιέγακε όηη είηε πξόθεηηαη γηα παξαθζνξά ηεο ιέμεο «κίκνο», γεγνλόο πνπ άκεζα ηελ εληάζζεη ζηηο ζρεδόλ ζπλώλπκεο ιέμεηο ηνπ «πηεξόηνπ» θαη ηνπ «παιηάηζνπ», είηε όηη πξόθεηηαη γηα ην όλνκα ελόο αξραίνπ έιιελα αζήκαληνπ ζενύ ηεο Διιεληθήο κπζνινγίαο, γλσζηνύ θαη από ηηο αλαθνξέο ηνπ Αηζώπνπ, πνπ εθδηώρζεθε από ηνλ Όιπκπν επεηδή ακθηζβήηεζε ην Γία. Δίλαη ν ζεόο ηεο ριεύεο θαη ηνπ ζθώκκαηνο, ηεο εηξσλείαο θαη ηνπ ζαξθαζκνύ, πξνζσπνπνίεζε ηεο θνξντδίαο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο. Δίλαη πηζαλόηαηα ν πξόγνλνο ηνπ θιόνπλ 20. Ζ όςε ηνπ ζενύ απηνύ είλαη άθξσο ηξνκαθηηθή θαζώο ε έλλνηα ηεο ιέμεο πνπ εθπνξεύεηαη από απηόλ πεξηιακβάλεη θάζε είδνο παξακόξθσζεο ηνπ ζώκαηνο, όπσο θνκκέλε κύηε, ζπαζκέλν πόδη ή ρέξη, θνκκέλνπο όξρεηο, θαθή όξαζε, ςώξα ελώ ζηε θαληαζία ησλ αλζξώπσλ αλαπνδνγπξίδεη απόηνκα ηηο ηύρεο ηνπο. Σνπο ξίρλεη απ ηελ επηπρία ζηε δπζηπρία, κεηαηξέπεη ηηο επηηπρίεο ηνπο ζε απνηπρίεο θαη ηνπο «ζξηάκβνπο» ηνπο ζε απόγλσζε 21. Καη αλ δερηνύκε ηε δεύηεξε ππόζεζε, νηη δειαδή ν Φηιύξαο ελλνεί ηνλ ζεό Μώκν θάζε θνξά πνπ απνδίδεη ηε ιέμε κε θεθαιαίν γξάκκα, απηή ε ππόζεζε επαιεζεύεηαη δηηηά: πξώηνλ, από ην πνηήκα ν Μώκνο όπνπ ιέεη: 19 ΠΑΠΑΚΩΣΑ, ν. π., ζει Γηα ην ζεό Μώκν, ε ειιεληθή κπζνινγία ιέεη όηη θαζώο νη άλζξσπνη έγηλαλ πνιινί ν Γίαο, κπξνζηά ζηελ επαλεκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, δήηεζε ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ ζεώλ. Σόηε ν Μώκνο, γηνο ηεο Νύρηαο θαηά άιινπο ηεο Θέκηδαο θαη ηνπ Ύπλνπ ελώ θαηά άιινπο, παηξόο αγλώζηνπ ηνλ ζπκβνύιεςε λα ζπιιάβεη ην ζρέδην ελόο κεγάινπ πνιέκνπ πνπ αξγόηεξα ζα γηλόηαλ γλσζηόο σο Σξσηθόο πόιεκνο, βι. θαη Ζζίνδνο: Θενγνλία 214, Αίζσπνο: Μύζνη 253 θαη Φηιόζηξαηνο. 21

7 Ο αηώληνο ήηαλ ηύπνο, ν ζείνο Μώκνο/ηεο παλάξραηαο ηξαγσδίαο ε κάζθα/ν εηξεληθόο ν θαγραζκόο θη ν θώκνο (Ο ΜΩΜΟ) θαη δεύηεξνλ δηαρξνληθά θαη επαιεζεπηηθά από ηε κεηαγελέζηεξε κεζαησληθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «αξιεθίλνο» ν νπνίνο αξρηθά ήηαλ ν δαίκνλαο Διιεθίλ κε κνξθή δώνπ 22. Καη κόλν ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ μνξθίδεη ηελ θαθνπνηό ελέξγεηα ηνπ θαθνύ ζενύ θαη ηνπ θαθνύ δαίκνλα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή θσκηθή πξνθεηκέλνπ λ αληαπεμέιζεη ζηελ θνηλσληθή επηαμία θαη ζηελ πεηζαξρία ησλ εζώλ 23. Ο Μώκνο, έηζη, κε βάζε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ θνξπθαία από ηηο ελ δπλάκεη θσκηθνηξαγηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη ν Φηιύξαο θαη γηα έλαλ αθόκα ιόγν. Αλ παίξλνληαο ην όλνκα ηνπ Φηιύξα, Ρώκνο, αληηθαηαζηήζνπκε ην πξώην γξάκκα, δειαδή ην Ρ, κε ην Μ, παίξλνπκε ηε ιέμε «Μώκνο» θαη κάιηζηα κε θεθαιαίν γξάκκα. Να είλαη άξαγε έλα ζπλεηδεηό παηρλίδη ηνπ πνηεηή κε ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ, έλα πξώην βήκα γηα λα δειώζεη ηελ άκεζε ηαύηηζή ηνπ κε ηα δηάθνξα πξνζσπεία, ή κηα αζύλεηδε πξάμε; Σαπηόρξνλα, κε κπνξώληαο λα αγλνήζνπκε ηελ αξραηνκάζεηα ηνπ Φηιύξα 24 θαζώο θαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεγαινκαλία 25 πνπ είρε, όπσο επίζεο όηη ην πνίεκα γξάθηεθε ην 1934, δειαδή 7 ρξόληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην Γξνκνθαΐηεην Θεξαπεπηήξην, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δε δηάιεμε κηα ήζζνλα κνξθή από ην «κπνπινύθη», όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θιόνπλ ή ηνλ πηεξόην, αιιά έλαλ ζεό έζησ θαη άζεκν. Δθαξκόδεη δειαδή ζηα ελ ιόγσ πνηήκαηα κηα ηεξαξρηθή ππξακίδα θσκηθνηξαγηθώλ πξνζσπείσλ όπνπ ηελ πξσηνθαζεδξία θαηέρεη έλαο ζεόο θαη αθνινπζνύλ ν πηεξόηνο θαη ν παιηάηζνο. Καη αλ παξαηεξεζνύλ πξνζεθηηθόηεξα ηα πνηήκαηα, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζην κόλν πνίεκα ζην νπνίν ν ήξσαο-μώκνο θαίλεηαη μεθάζαξα όηη βξίζθεηαη ζε ζεαηξηθή ζθελή δηαρσξίδνληαο θαη πξνζδηνξίδνληαο εμ αξρήο ηνλ ηόπν δξάζεο ηνπ, είλαη ν Μώκνο. ηα ππόινηπα, ν ρώξνο δξάζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη αλαιπηηθά, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη από ηα επηκέξνπο λα νξίζνπκε σο ππνζεηηθό ρώξν δξάζεο ην γεληθόηεξν θνηλσληθό αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο επνρήο. 22 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει Με απηή ηελ ππόζεζε, ν Μώκνο ίζσο έξρεηαη πην θνληά θαη ζε κηα άιιε κνξθή, εθείλε ηνπ κπνπθόλνπ (buffone), κνξθή ηεο ηηαιιηθήο αλαγέλλεζεο (16 νο αηώλαο), πνπ απνηειεί ηνλ πξόγνλν ηνπ γθξνηέζθνπ απνηειώληαο θαη απηόο όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο αλαθνξέο κηα ζσκαηνπνηεκέλε παξακνξθσηηθή ηέρλε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζώκαηνο, ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει Βι. ππνζεκείσζε 11, ζρεηηθά κε ηηο επηξξνέο ηνπ. 25 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεγαινκαλία ηνπ Φηιύξα βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Ρώκνο Φηιύξαο, ζπκβνιή ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ζει. 93.

8 Τα ηων προζωπείων πρόζωπα Έηζη ην πνίεκα ν Μώκνο παξνπζηάδεηαη θαη κνξθνινγηθά δηαθνξνπνηεκέλν γηαηί απνηειεί ην κόλν ζνλέην αλάκεζα ζηα ππόινηπα πνηήκαηα. Δπίζεο, είλαη ην κόλν πνίεκα όπνπ ην πνηεηηθό ππνθείκελν απνπζηάδεη θαη ε πνηεηηθή αθήγεζε γίλεηαη εμνινθιήξνπ ζε ηξίην πξόζσπν, ελώ ζηα ππόινηπα πνηήκαηα παξαηεξνύκε ηελ ελαιιαγή ηνπ α εληθνύ, ηνπ β εληθνύ θαη ηνπ α πιεζπληηθνύ, θαζώο ν Φηιύξαο «παίδεη κε ην απηόο θαη ην εκείο». 26 Ο «πηεξόηνο» ηνπ Φηιύξα, από ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο πνπ άιινηε ιεηηνπξγνύλ σο έλα είδνο κεηεγγξαθήο ησλ «ππνζπλείδεησλ» ζθέςεσλ ηνπ πνηεηή θαη άιινηε ιεηηνπξγνύλ σο ν ίδηνο ν πνηεηήο πνπ θαηαγγέιεη, κέζα από ηε κνλαρηθόηεηά ηνπ, ην κνληέξλν ζώκα ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ, κέζα ζηε λέα κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο αζηηθήο. Καηαγγέιεη ινηπόλ ηε θηγνύξα ηνπ εγσηζηηθνύ, αζηηθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη απνκνλσκέλνπ αλζξώπνπ 27. Έηζη βξίζθνπκε ηε κνξθή ηνπ πξώηκνπ πηεξόηνπ ( , ζπιινγή «Γπξηζκνί»), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη εξσηεπκέλνο ζην Μεζ ηελ Απνθξεά. Δίλαη ν κόλνο πηεξόηνο ηνπ Φηιύξα πνπ έρεη ηόζν allegra δηάζεζε θαη θαίλεηαη λ απνιακβάλεη πην ζπκβαηηθά ηελ γηνξηαζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη. Γελ αθήλεη δειαδή ηδηαίηεξν ρώξν γηα ζπκβνιηζηηθέο αλαγσγέο ζε πεξαηηέξσ εξκελείεο παξά κόλν ζε εθείλε ηνπ ηξεινύ έξσηα, γεγνλόο ην νπνίν δηθαηνινγείηαη από ηελ εθξεθηηθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη από ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ πνηεηή (ην έγξαςε κεηαμύ ηνπ 1912 θαη ηνπ 1918, δειαδή κεηαμύ 24 θαη 30 εηώλ) αιιά θαη από ηε κε πξνζβνιή ηνπ αθόκα από ηελ αζζέλεηα, ε νπνία ηνλ θηύπεζε 8 ρξόληα πξηλ εηζαρζεί ζην Γξνκνθαΐηεην, δειαδή γύξσ ζηα 1919: Σξειιόο εγώ Πηεξξόηνο, Κνινκπίλα/εζύ, ζθελνύια σξαία ε δσή καο: /όια ηα κάγηα ηεο Αγάπεο ηα πηό θίλα/λα καο κεζνύλε κέζα ζην θηιί καο 28 (ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΚΡΖΑ) Σν παξαπάλσ πνίεκα σζηόζν αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο ηεο Απνθξηάο, ζε κηα κνξθή αζηηθνπνίεζεο ηνπ παγαληζηηθνύ θαξλαβαιηνύ όπνπ ε γηνξηή ιακβάλεη ρώξα ζε θιεηζηό ρώξν παξέα κε όια ηα αζηηθά «εξγαιεία» εξσηηθήο έθθξαζεο όπσο είλαη ην πηάλν: Κη ύζηεξα θάζηζε θνληά ζην πηάλν/θαη παίμε ην κεισδηθό ηξαγνύδη/πνπ ηε θιόγα απαιύλεη θαη ηνλ πόλν/θαη ζαλ κύξν λαξθώλεη από ινπινύδη (ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΚΡΖΑ) 26 ΦΗΛΟΚΤΠΡΟΤ, Έιιε, ν. π., ζει ΠΔΡΟΤΛΖ, Κώζηαο, Σξειόο, Μπνπθόλνο, Κιόνπλ. Πξόδξνκνη ζρεκαηηζκνί ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο λεσηεξηθόηεηαο: ην παξάδεηγκα ησλ SHAKESPEARE, DIDEROT, θαη BECKETT, 28 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, (Μεζ ηελ Απνθξεά), Άπαληα, θξηηηθή εηζαγσγή Αηκ. Υνπξκνύδηνπ, ζει. 57.

9 Δδώ θαηακαξηπξείηαη από βηνγξαθηθήο άπνςεο ε ζπλήζεηα ηνπ Φηιύξα λα ζπρλάδεη ζε δηάθνξεο ρνξνεζπεξίδεο 29 θαη από ηελ άιιε ε λεσηεξηθή εκπεηξία ηνπ έξσηα, έηζη όπσο ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηελ νηθεηνπνηείηαη ν πνηεηήο, κέζα ζην αζηηθό ζαιόλη, πνπ δηαιέγεηαη κε ην παξσρεκέλν ξνκαληηθό ηδεώδεο, ην ππνλνκέπεη αιιά θαη ην ελζσκαηώλεη ηαπηόρξνλα ζε κηα λέα ζθελνζεζία. Αλ ζέιακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηε κνξθή απηή ηνπ «πηεξόηνπ», ζα ιέγακε νηη είλαη ν πηεξόηνο-εξαζηήο. ηα κεηέπεηηα πνηήκαηα έρνπκε, όπσο πξναλαθέξακε, κηα κνξθή ηνπ πνηεηή-πηεξόηνπ πνπ δειώλεη ηε κεξηθή παξαβαηηθόηεηά ηεο θαη γη απηό έιθεη. Ο πηεξόηνο έηζη παξνπζηάδεηαη κε κηα ζρεηηθά κεγαινπνηεκέλε ηθαλόηεηα λα μεπεξλά ηα επίγεηα: εκθαλίδεηαη λα θάλεη έλαλ άζιν πνπ πξνζδίδεη ηιιηγγηώδε δηάζηαζε ζηα ζπκθξαδόκελά ηνπ. Απηή ε δηάζηαζε ηνπ πηεξόηνπ απνδίδεηαη κε ην ηιιηγηώδεο ύςνο 30 : Πηεξόηε ηξειέ, πνπ κέο ζηε δάιε/ηνπ θόμ πεδάο θαη κεζάο ηίο Κνινκπίλεο/αλακπαηρηή ηεο Μνίξαο, πνπ ηελ πάιε/θαη ηεο Εσήο αςεθάο, ιύπεο θαη πείλεο (ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ) Έηζη ε ππάξρνπζα κνξθή γίλεηαη ην ηζνδύλακν ηεο πνηεηηθήο πξάμεο 31. Απηή ε πξνο ηα πάλσ νξκή δίλεη ζηελ ελ δπλάκεη εμέγεξζε ηνπ πνηεηή ηηο δάθλεο κηαο έλδνμεο λίθεο θαη θάλεη ηνλ πνηεηή πηεξόην αλακπαηρηή ηεο κνίξαο 32 θαζώο αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ πξνο ηα θάησ άβπζζν, ε νπνία ζην θηιπξηθό έξγν ηαπηίδεηαη ακηγώο κε ηελ επίγεηα δσή. Ο Φηιύξαο ηαπηίδεηαη κε απηή ηελ απνγεησηηθή δύλακε, κε ην ππεξθπζηθό ύςνο: Αλέβα,αλέβα...λα ζε πάσ πξόο η άζηξα 33 γηαηί ζ απηό αλαγλσξίδεη ηελ εμνπζία πνπ ν ίδηνο αζθεί πάλσ ζην ιεθηηθό ηκήκα ηεο γιώζζαο. Αιιά κέρξη εθεί. Ο πηεξόηνο ρσξίδεηαη από ην θνηλό θαη αλ θαη ν πνηεηήο ην εθαξκόδεη αιιεγνξηθά ζηνλ εαπηό ηνπ, «επηζηξαηεύεη, ζύκθσλα κε ηνλ ηαξνκπίλζθη, ην είλαη ηνπ ζηελ θαηάθαζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, κέζα ζ έλα αλώηεξν θη απζαίξεην παηρλίδη, θνξντδεύνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο αζηνύο, ηα πιήζε» 34 : 29 Ζ πνηήηξηα Μειηζζάλζε αλαθέξεη: «[...] Σνλ Φηιύξα ηνλ μαλαζπλάληεζα ζηηο Απνθξηέο, ζην ρνξό ησλ πληαθηώλ πνπ γηλόηαλ ζηα Οιύκπηα θη ήηαλ ην θνζκηθό γεγνλόο ηεο ρξνληάο [...]», βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Ρώκνο Φηιύξαο, ζπκβνιή ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ζει αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο καξηπξίεο ηνπ Φηιύξα ζην ΚΟΡΦΖ, ν. π. Δπίζεο ν ρσξνρξόλνο ηνπ Φηιύξα νξίδεηαη από ην Γηάλλε Γάιια σο ε «θνζκηθή Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κε ηα βαξηεηέ, ηα κηνύδηθ ρώι, ηα ληάλζηλγθ, ηηο ηξειέο απνθξηέο, ηηο ρνξνεζπεξίδεο ζηα Οιύκπηα ησλ ζπληαθηώλ, ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηα θέληξα ηεο εθήκεξεο ραξάο», ΓΑΛΛΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο, κηα παξνπζίαζε από ην Γηάλλε Γάιια, ζει ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει ύκθσλα κε κηα αληίιεςε γηα ηελ πνίεζε πνπ ζεσξεί ηελ ηερληθή απηνπεηζαξρία θαη ηελ επηδεμηόηεηα σο νπζηώδε αξεηή θάηη πνπ ππνζηεξίδεη ν Μπαλβίιι ζην εηζαγσγηθό πνίεκα θαη ζην επηινγηθό πνίεκα ηεο παξσδηαθήο ηνπ ζπιινγήο Αθξνβαηηθέο νξκέο (1857), ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, (Μεζ ηελ Απνθξεά), Άπαληα, ζει ΦΗΛΤΡΑ, ν. π., ζει ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 41.

10 Άλζξσπε, ράζθε ώζπνπ λ αλέβεηο ζηνλ αηζέξα...(αποκρηασηκο) Πέξα από ηελ ππεξβαηηθή απηή κνξθή, ν Φηιύξαο παξνπζηάδεη ηνπο πηεξόηνπο ηνπ λα εκθαλίδνληαη θνξησκέλνη κηα κλήκε παξειζνληηθή πνπ ηνπο θάλεη ζρεδόλ λα κνηάδνπλ κε δαηκνληθνύο αγγειηαθόξνπο, αλαηξέρνληαο έηζη ζηελ αξρεηππηθή ηνπο 35 κνξθή θαη πθαίλνληαο κηα άιιε πιεπξά ηεο πνηεηηθήο ύπαξμεο: ν πηεξόηνο εκθαλίδεηαη βεβαξπκέλνο κε ζηνηρεία ηξνκαθηηθά πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ ζα δαίκνλα επί γεο, ζαλ πηεξόην-ζύηε: Λεπθόο ζάλ ό,ηη κέλεη από ην θίδη, ξάζν/πνπθάκηζν, ηεξόηεο ηνπ βξπθνιάθνπ, αδξή/ε αηέξκσλ καηαηόηεο, ην θάληαζκα, λα πιάζσ/κηάλ αλζξσπίλε εηθόλα ζαλ ηάρα πνλεξή. Μηά κνιηέξεηα θάηζα, έλα πξνθίι κνηξαίν,/ηξηηέηαξην έλα ζρήκα, κηα θάηνςε θηελή /νλεηξεκέλν κέζη, ραδό θαη ηεηαξηαίν/κηά ηεο αηύξαο θάζε, ζαλ όγδννη νπξαλνί (ΠΗΔΡΟΣΟ) Παίξλνληαο απηή ηελ νπηηθή γηα ηνλ πηεξόην ηνπ Φηιύξα, βιέπνπκε άκεζε ζρέζε κε ην ζρόιην ηνπ ηαξνκπίλζθη γηα ην ιηπόζαξθν πηεξόην ησλ επξσπαίσλ ζπκβνιηζηώλ πνπ γίλεηαη έλα εξκείν πιάζκα θαη δξαζθειίδεη ηα όξηα ηεο δσήο ζαλ λα ήηαλ ράξηηλνο θύθινο. Δίλαη έλα πιάζκα πνπ «ζπκθύξεη ηηο πξνθαλείο αλακλήζεηο από ηελ Κνκέληηα 36 αιιά θαη ηε ζηνραζηηθή ζηινπέηα ηνπ Άκιεη, ην κνξθαζκό ηνπ Μεθηζηνθειή θαη ηνπ Γθαίηε θη όια ηνύηα ζηνιηζκέλα ad libitum κε ηηο θηγνύξεο ηεο Μνλκάξηξεο» 37. Απ ηελ άιιε, παξαηεξνύκε επίζεο κηα άιιε κνξθή ηνπ θηιπξηθνύ «πηεξόηνπ», εθείλε ηνπ πηεξόηνπ-ζύκαηνο, κνξθή πνπ ηελ έρνπκε μαλαζπλαληήζεη ζηνλ Καξπσηάθε 38 θαη ηε βξίζθνπκε θαη ζηνλ Βaudelaire, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν εζνπνηόο γεληθά θξύβεη θάησ από ηε ραξά θαη ηελ αλεκειηά ηνπ κηα απειπηζκέλε ςπρή 39 : [...] παίδακε κέ ηή θόξκα ηνπ, ξίρλακε θάηνπ /η νκνίσκά ηνπ [...] ( Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) Καη: Ο ηξαγηθόο παιηάηζνο, πιέξηα θάζθα/ζπκόζνθνο, πνπληξαξηζκέλνο, ζπζπαζκέλνο,/ζε κνλνθόκκαηε γθξηκάηζα γέιηνπ, δαθξπζκέλνπ (ΜΩΜΟ) 35 Όπσο πξναλαθέξζεθε νη θσκηθνηξαγηθέο απηέο κνξθέο έρνπλ δαηκνληθέο θαηαβνιέο. 36 Κνληά ζηελ παξαπάλσ άπνςε βξίζθεηαη θαη ν Γηάλλεο Γάιιαο ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ΓΑΛΛΑ, Ρώκνο Φηιύξαο, κηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, ζει ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν.π., ζει Κη είκαη έλαο θιόνπλ ηξαγηθόο, πνπ νη άλζξσπνη ζα δνύλε/λα παίδεη, λα ζπληξίβεηαη κε ηελ νπιή ηνπ αιόγνπ, Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, Άπαληα, εθδόζεηο Μέξκεγθα, ζει.113 (Διεγεία θαη άηηξεο, 1927). 39 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 82. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξνληαο ην πνηήκα ηνπ Baudelaire, Ἀικπαληξνο ιέεη όηη «πξνζδίδεη ζηνλ πνηεηή ηελ επηβιεηηθή θπξηαξρία κε ην κνλαρηθό θηεξνύγηζκα, αιιά κε αληίηηκν ηελ «θιννπλίζηηθε» ππνβάζκηζή ηνπ αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο: Απηόο ν θηεξσηόο ηαμηδεπηήο πόζν δεηιόο/θη αδέμηνο είλαη!/σόζν σξαίνο άιινηε, ηη θσκηθόο θη άζρεκνο είλαη ηώξα!».

11 ην παξαπάλσ απόζπαζκα κάιηζηα ε ππεξπιεζώξα ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ απνηεινύκελσλ από δύν θαη ηξία ζύκθσλα, όπσο ληξ, γθξ, ηξ, θάλεη πην εκθαλή ηνλ ήρν ελόο ελδερόκελνπ κνξθαζκνύ κηαο θαηαζθεπαζκέλεο θσκηθνηξαγηθήο κνξθήο, ελόο λεπξόζπαζηνπ. Έηζη ν πνηεηήο-φηιύξαο εκθαλίδεηαη σο ν εζνπνηόο πνπ είηε ηαπεηλώλνληαο ηνλ εαπηό ηνπ είηε ηαπεηλώλνληαο ηνλ αλαγλώζηε, αθππλίδεη ηε γλώζε ηνπ αμηνιύπεηνπ πνπ έθαζηνο άλζξσπνο παίδεη ελ αγλνία ηνπ κέζα ζηελ θσκσδία ηνπ θόζκνπ 40 : Πηεξόηνη εζύ θη εγώ θη άιινη θνληά ηνπ [...] (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) θαη εδώ αθξηβώο βξίζθεη εθαξκνγή ε κπαρηηληθή ζέζε γηα ην θαξλαβαιηθό γέιην θαηά ηελ νπνία ν γειώλ κε ηνλ θόζκν ελ ηέιεη γειάεη κε ηνλ εαπηό ηνπ, θαζώο αλήθεη θαη ν ίδηνο ζηνλ θόζκν απηό 41. Επίλογος Κιείλνληαο, ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε κηα ζύλδεζε ηεο θσκηθνηξαγηθήο κνξθήο ηνπ «πηεξόηνπ» κε παιαηόηεξεο κνξθέο έθθξαζεο 42 θαη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε νηη απηή ε θαξηθαηνπξίζηηθε κνξθή ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ ηξειό. Αλέθαζελ ν ηξειόο θαη ν θιόνπλ έζηεθαλ μέρσξα από ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν εληάζζνληαλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ηαπηίδνληαη, κε έλαλ αληαλαθιαζηηθό ηξόπν, κε ηνλ θόζκν απηό είηε θαζξεθηίδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο πάλσ ηνπ, είηε κ εθείλνλ λα θαζξεθηίδεηαη πάλσ ηνπο. Ζ ζέζε ηνπο ζηελ θνηλόηεηα ελέρεη, θαη αξρήλ, απηήλ ηελ ηξόπν ηηλά αληηθαηηθή θαη καδί δηαζιαζηηθή δηάζηαζε, έλα ζπλερέο «εληόο εθηόο». Καη αλ ν πηεξόηνο είλαη ν πνηεηήο ελ δξάζεη, ηόηε δηαθαίλεηαη ε κε πξόζεζε ή ε αδπλακία ηνπ πνηεηή λα δηαθύγεη ηεο επνρήο ηνπ. Καη ν Φηιύξαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ην θάλεη απηό, είηε γηαηί δε ζέιεη είηε γηαηί δελ κπνξεί. Ζ δηπνιηθόηεηά ηνπ όκσο πνπ εκθαλίδεηαη κέζα από ηε κνξθή ηνπ «πηεξόηνπ», καξηπξά ηελ επηζπκία ηνπ λα μεθύγεη ζηηγκηαία από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη αλαλεσκέλνο, ελδπλακσκέλνο, λα αληαπεμέιζεη ζε απηήλ. Ζ ηξέια ηνπ ελ ηέιεη ζηάζεθε ζπκπιεξσκαηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ ελ γέλεη δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ 43. Ο ίδηνο κάιηζηα ππνζηεξίδεη νηη «δελ είκαη ηξειόο κόλνλ 40 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει ΠΔΡΟΤΛΖ, ν. π., ζει Όπσο είλαη νη γηνξηέο ζην ρσξηό, γηα παξάδεηγκα. 43 Ο Κ. Βάξλαιεο ζεκεηώλεη γηα ηνλ Φηιύξα: «Ζ πνίεζε ηνπ Φηιύξα απαληά ζεηηθά ζ έλα πξόβιεκα ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Σα θαιύηεξα πνηήκαηά ηνπ ηάγξαςε ζηα ρξόληα ηνπ ζαιεκέλνπ ινγηθνύ ηνπ. Γελ είλ ε πξώηε θνξά πνπ ζεκεηώλεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Σέρλεο απηό ην πεξηζηαηηθό. Αιιά δελ πξέπεη λα βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα πώο ρσξίο ηε ινγηθή κπνξεί λα γίλεη θακηά δνπιεηά ζσζηή. Απινύζηαηα ζπλερίδνπλε λα

12 ηώξα, ζηελ αξξώζηηα κνπ...είκαη ηξειόο από θαηξό» 44. Ζ θξηηηθή ηνπ Κόξθε γηα ηνλ «πηεξόην» είλαη κεζηή λνήκαηνο όηαλ ιέεη όηη «ν Πηεξξόηνο ηνπ ζύκβνιν ηεο αληηθαηηθόηεηαο απηνύ ηνπ θόζκνπ, πόηε απνκνλσκέλνο αιιά πάληα κέζα ζην ηζίξθν ηεο δσήο, πεξηθέξεη ην καξηύξην ηεο επγεληθήο ςπρήο ηνπ ζε κηα ζπλερή πεξηπέηεηα [...]» 45. Καη ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ήθε Κόιιηα πνπ ππνζηεξίδεη όηη «Ζ θηιπξηθή πνίεζε δελ είλαη όπσο ζα πεξίκελε θαλείο κηα θπγάδεπζε, αιιά κηα θαηάθηεζε θαη κεηνπζίσζε ηνπ Δίλαη ηνπ. Εεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα θη απαγθηζηξώλεηαη από ηελ απειπηζία πνπ θαηαθηά πνιινύο απ ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ βαξεηά κνίξα θαη ηελ πηθξή γεύζε ηεο δσήο» 46. θάλνπλ νη άξξσζηνη κεραληθά ό,ηη κάζαλε λα θάλνπλε πξσηύηεξα ζπλεηδεηά», ζην ΚΟΛΛΗΑ, Γ. ήθεο, Μλήκε Ρώκνπ Φηιύξα, αλάηππνλ από ην θηινινγηθό πεξηνδηθό ηαζκνί, Αζήλα, 1972, ζει Καη ζπλερίδεη: «Απηό κνπ ζπλέβε ίζσο εθ θύζεσο, ίζσο από ην εμήο γεγνλόο πνπ κνπ έηπρε όηαλ ήκνπλ 7 ρξνλώλ παηδί αθόκα θαη πνπ κόιηο επήγαηλα ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ» θαη πεξηγξάθεη έπεηηα έλα πεξηζηαηηθό παηδηθνύ παηρληδίνπ όπνπ κηα «νμεία, θνθηεξή θαη κπηεξή πέηξα» ηνλ ρηύπεζε ζην θεθάιη αθήλνληάο ηνπ κάιηζηα θαη κόληκν ζεκάδη θαη θιείλεη ηε δηήγεζή ηνπ σο εμήο: «Απηή ήηαλ ε πξώηε πεηξηά ηεο δσήο κνπ, ε πεηξηά ηεο ηξέιαο», ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, «Ζ πεηξηά», πεξηνδ. Μπνπθέην, ζει ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Μαηηέο ζε πνηεηέο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ζει ΚΟΛΛΗΑ, Γ. ήθεο, ν. π., ζει. 22.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα