1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan."

Transcript

1 GENESIS 37 1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan. 1 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען vai ye shev ya 'a kov be 'e retz me gu rei a viv be 'e retz ke na 'an. 1 ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן wayy뺚eb ya`áqöb Bü eºrec mügûrê äbîw Bü eºrec Künäº`an 1 κατωκει δε ιακωβ εν τη γη ου παρωκησεν ο πατηρ αυτου εν γη χανααν katōkei de iakōb en tē gē ou parōkēsen o patēr autou en gē chanaan 2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren, being still a lad even with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives; and Joseph brought evil report of them unto their father. 2 אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם el leh to le do vt ya 'a kov yo v sef ben-she va-es reh sha nah ha yah ro 'eh et-e chav ba tzon ve hu na 'ar et-be nei vil hah ve 'et-be nei zil pah ne shei a viv vai ya ve yo v sef et-dib ba tam ra 'ah el-a vi hem. 2 א לּ ה תּ ל ד וֹת י ע ק ב יוֹס ף בּ ן שׁ ב ע ע שׂ ר ה שׁ נ ה ה י ה ר ע ה א ת א ח יו בּ צּ אן ו ה וּא נ ע ר א ת בּ נ י ב ל ה ה ו א ת בּ נ י ז ל פּ ה נ שׁ י א ב יו ו יּ ב א יוֹס ף א ת דּ בּ ת ם ר ע ה א ל א ב יה ם ëºllè Töldôt ya`áqöb yôsëp Ben-šüba `-`esrë šänâ häyâ rö`è et- ehäyw Baccö n wühû naº`ar et-bünê bilhâ wü et-bünê zilpâ nüšê äbîw wayyäbë yôsëp et-dibbätäm rä`â el- ábîhem 2 αυται δε αι γενεσεις ιακωβ ιωσηφ δεκα επτα ετων ην ποιμαινων μετα των αδελφων αυτου τα προβατα ων νεος μετα των υιων βαλλας και μετα των υιων ζελφας των γυναικων του πατρος αυτου κατηνεγκεν δε ιωσηφ ψογον πονηρον προς ισραηλ τον πατερα αυτων autai de ai geneseis iakōb iōsēph deka epta etōn ēn poimainōn meta tōn adelphōn autou ta probata ōn neos meta tōn uiōn bangas kai meta tōn uiōn zelphas tōn gunaikōn tou patros autou katēnegken de iōsēph psogon ponēron pros israēl ton patera autōn 1

2 3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age; and he made him a coat of many colours. 3 וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים ve yis ra 'el a hav et-yo v sef mik kol-ba nav ki-ven-ze ku nim hu lov ve 'a sah lov ke to net pas sim. 3 ו י שׂ ר א ל א ה ב א ת יוֹס ף מ כּ ל בּ נ יו כּ י ב ן ז ק נ ים ה וּא ל וֹ ו ע שׂ ה ל וֹ כּ ת נ ת פּ סּ ים wüyisrä ël ähab et-yôsëp mikkol-bänäyw Kî -ben-züqùnîm hû lô wü`äºsâ lô Kütöºnet Passîm 3 ιακωβ δε ηγαπα τον ιωσηφ παρα παντας τους υιους αυτου οτι υιος γηρους ην αυτω εποιησεν δε αυτω χιτωνα ποικιλον iakōb de ēgapa ton iōsēph para pantas tous uious autou oti uios gērous ēn autō epoiēsen de autō chitōna poikilon 4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. 4 ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם vai yir 'u e chav ki-o tov a hav a vi hem mik kol-e chav vai yis ne 'u o tov ve lo ya che lu dab be rov le sha lom. 4 ª- Yf +L : C GKx+ )' +#Lr = Kx 1 g QÛ##' v% +V / { -! '! L = ' V#' y% K : Q# wayyir û ehäyw Kî - ötô ähab ábîhem mikkol- ehäyw wa yyisnü û ötô wülö yäklû DaBBürô lüšälöm 4 ιδοντες δε οι αδελφοι αυτου οτι αυτον ο πατηρ φιλει εκ παντων των υιων αυτου εμισησαν αυτον και ουκ εδυναντο λαλειν αυτω ουδεν ειρηνικον idontes de oi adelphoi autou oti auton o patēr philei ek pantōn tōn uiōn autou emisēsan auton kai ouk edunanto lalein autō ouden eirēnikon 5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren; and they hated him yet the more. 2

3 5 ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו vai ya cha lom yo v sef cha lo vm vai yag ged le 'e chav vai yo v si fu o vd se no o tov. 5 ªL = 1 g Lx4K6 2LQ##' r% +x EQ#- Lv+ %{ 52L'- Y %Q# wayyahálöm yôsëp Hálôm wayyaggëd lü ehäyw wayyôsiºpû `ôd Sünö ötô 5 ενυπνιασθεις δε ιωσηφ ενυπνιον απηγγειλεν αυτο τοις αδελφοις αυτου enupniastheis de iōsēph enupnion apēggeilen auto tois adelphois autou 6 And he said unto them: 'Hear, I pray you, this dream which I have dreamed: 6 ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי vai yo mer a lei hem shim 'u-na ha cha lo vm haz zeh a sher cha la me ti. 6 ו יּ אמ ר א ל יה ם שׁ מ עוּ נ א ה ח ל וֹם ה זּ ה א שׁ ר ח ל מ תּ י wayyöº mer álêhem šim`û-nä hahálôm hazzè ášer HäläºmTî 6 και ειπεν αυτοις ακουσατε του ενυπνιου τουτου ου ενυπνιασθην kai eipen autois akousate tou enupniou toutou ou enupniasthēn 7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and bowed down to my sheaf.' 7 והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי ותשתחוין לאלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ve hin neh a nach nu me 'al le mim a lum mim be to vch has sa deh ve hin neh ka mah a lum ma ti ve gam-ni tza vah ve hin neh te sub bei nah a lum mo tei chem vat tish ta cha vei na la 'a lum ma ti. 7 2 בּ ינ ה א ל מּ ת יכ ם =! ^! #! cr 1 - #' = x ] +! / 9! }^! #! v j! TL = C{ - '] + - '/ X / K1 %~1! ^! # 3

4 ו תּ שׁ תּ ח ו ין ל א ל מּ ת י wühinnë ánaºhnû mü allümîm álummîm Bütôk hassädè wühinnë qäºmâ álummätî wügam-niccäºbâ wühinnë tüsubbêºnâ álummöºtêkeºm watti štaháwêºnä la álummätî 7 ωμην ημας δεσμευειν δραγματα εν μεσω τω πεδιω και ανεστη το εμον δραγμα και ωρθωθη περιστραφεντα δε τα δραγματα υμων προσεκυνησαν το εμον δραγμα ōmēn ēmas desmeuein dragmata en mesō tō pediō kai anestē to emon dragma kai ōrthōthē peristraphenta de ta dragmata umōn prosekunēsan to emon dragma 8 And his brethren said to him: 'Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us?' And they hated him yet the more for his dreams, and for his words. 8 ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו vai yo me ru lov e chav ha ma loch tim loch a lei nu im-ma sho vl tim shol ba nu vai yo v si fu o vd se no o tov al-cha lo mo tav ve 'al-de va rav. 8 2LQ#K1rC+ L3K6 ד שׂ נ א א ת וֹ f /x k+l f / - K1' v+4{ty / kty /! #' v% {L+K: / Q# ª#' : G +4 ##' =/ x Y % +4 wayyöº mürû lô ehäyw hámälök Timlök `älêºnû im-mäšôl Timšöl Bäºnû wayyôsiºpû `ôd Sünö ötô `al-hálömötäyw wü`al-dübäräyw 8 ειπαν δε αυτω οι αδελφοι μη βασιλευων βασιλευσεις εφ' ημας η κυριευων κυριευσεις ημων και προσεθεντο ετι μισειν αυτον ενεκεν των ενυπνιων αυτου και ενεκεν των ρηματων αυτου eipan de autō oi adelphoi mē basileuōn basileuseis eph' ēmas ē kurieuōn kurieuseis ēmōn kai prosethento eti misein auton eneken tōn enupniōn autou kai eneken tōn rēmatōn autou 9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said: 'Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me.' 9 ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי vai ya cha lom o vd cha lo vm a cher vay sap per o tov le 'e chav vai yo mer hin neh cha lam ti cha lo vm 4

5 o vd ve hin neh ha she mesh ve hai ya re ach ve 'a chad a sar ko v cha vim mish ta cha vim li. 9 : y Q! #f / i!! ^! #Lv 3{ - L+ %' k/ + %! {^! : / Q##' y r% +Lx =: a 2 ' #: v% - L+ %{ L3- Y %Q# ו א ח ד ע שׂ ר כּ וֹכ ב ים מ שׁ תּ ח ו ים ל י wayyahálöm `ôd Hálôm ahër wayüsappër ötô lü ehäyw wayyöº mer hinnë HälaºmTî Hálôm `ôd wühinnë haššeºmeš wühayyärëªh wü ahad `äsär Kô käbîm mi štaháwîm lî 9 ειδεν δε ενυπνιον ετερον και διηγησατο αυτο τω πατρι αυτου και τοις αδελφοις αυτου και ειπεν ιδου ενυπνιασαμην ενυπνιον ετερον ωσπερ ο ηλιος και η σεληνη και ενδεκα αστερες προσεκυνουν με eiden de enupnion eteron kai diēgēsato auto tō patri autou kai tois adelphois autou kai eipen idou enupniasamēn enupnion eteron ōsper o ēlios kai ē selēnē kai endeka asteres prosekunoun me 10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him: 'What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down to thee to the earth?' 10 ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה vay sap per el-a viv ve 'el-e chav vai yig 'ar-bov a viv vai yo mer lov mah ha cha lo vm haz zeh a sher cha la me ta ha vo v na vo v a ni ve 'im me cha ve 'a chei cha le hish ta cha vot le cha a re tzah. 10 ו י ס פּ ר א ל א ב יו ו א ל א ח יו ו יּ ג ע ר בּ וֹ א ב יו ו יּ אמ ר ל וֹ מ ה ה ח ל וֹם ה זּ ה א שׁ ר ח ל מ תּ ה ב וֹא נ ב וֹא א נ י ª! 8 : xu+= L% kf! +U' v% #U ] # wayüsappër el- äbîw wü el- ehäyw wayyig`ar-bô äbîw wayyöº mer lô mâ hahálôm hazzè ášer HäläºmTä hábô näbô ánî wü immükä wü ahêºkä lühištaháwöt lükä äºrcâ 10 και επετιμησεν αυτω ο πατηρ αυτου και ειπεν αυτω τι το ενυπνιον τουτο ο ενυπνιασθης αρα γε ελθοντες ελευσομεθα εγω τε και η μητηρ σου και οι αδελφοι σου προσκυνησαι σοι επι την γην kai epetimēsen autō o patēr autou kai eipen autō ti to enupnion touto o enupniasthēs ara ge elthontes eleusometha egō te kai ē mētēr sou kai oi adelphoi sou proskunēsai soi epi tēn gēn 11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind. 11 5

6 ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר vay kan 'u-vov e chav ve 'a viv sha mar et-had da var. 11 ו י ק נ אוּ ב וֹ א ח יו ו א ב יו שׁ מ ר א ת ה דּ ב ר wayüqan û-bô ehäyw wü äbîw šämar et-haddäbär 11 εζηλωσαν δε αυτον οι αδελφοι αυτου ο δε πατηρ αυτου διετηρησεν το ρημα ezēlōsan de auton oi adelphoi autou o de patēr autou dietērēsen to rēma 12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. 12 וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם vai ye le chu e chav lir 'o vt et-tzon a vi hem bish chem. 12 ו יּ ל כ וּ א ח יו ל ר ע וֹת א ת צ אן א ב יה ם בּ שׁ כ ם wayyëlkû ehäyw lir`ôt et-cö n ábîhem Biškem 12 επορευθησαν δε οι αδελφοι αυτου βοσκειν τα προβατα του πατρος αυτων εις συχεμ eporeuthēsan de oi adelphoi autou boskein ta probata tou patros autōn eis suchem 13 And Israel said unto Joseph: 'Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them.' And he said to him: 'Here am I.' 13 ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני vai yo mer yis ra 'el el-yo v sef ha lo v a chei cha ro 'im bish chem le chah ve 'esh la cha cha a lei hem vai yo mer lov hin ne ni. ה נּ נ י 13 Lx+: / Q#-! r ' + U%+ f #! ) x +- ) v f C- ' 4: {U' {% L+! 5 2L' + y + ~ : g ': / Q# { wayyöº mer yisrä ël el-yôsëp hálô ahêºkä rö`îm Biškem lükâ wü ešlähákä álêhem 6

7 wayyöº mer lô hinnëºnî 13 και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ ουχ οι αδελφοι σου ποιμαινουσιν εν συχεμ δευρο αποστειλω σε προς αυτους ειπεν δε αυτω ιδου εγω kai eipen israēl pros iōsēph ouch oi adelphoi sou poimainousin en suchem deuro aposteilō se pros autous eipen de autō idou egō 14 And he said to him: 'Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me back word.' So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. 14 ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה vai yo mer lov lech-na re 'eh et-she lo vm a chei cha ve 'et-she lo vm ha tzon va ha shi ve ni da var vai yish la che hu me 'e mek chev ro vn vai ya vo she che mah. 14 fq#: {K! {%+ 4/ מ ק r G' 1x f! #0 c v! - L+ f = #{U' {% - L+ f =! ~ : {1 T+Ly+: / Q# ח ב ר וֹן ו יּ ב א שׁ כ מ ה wayyöº mer lô lek-nä rü Ë et-šülôm ahêºkä wü et-šülôm haccö n wahášìbëºnî Däbär wayyišlähëºhû më`ëºmeq Hebrôn wayyäbö šükeºmâ 14 ειπεν δε αυτω ισραηλ πορευθεις ιδε ει υγιαινουσιν οι αδελφοι σου και τα προβατα και αναγγειλον μοι και απεστειλεν αυτον εκ της κοιλαδος της χεβρων και ηλθεν εις συχεμ eipen de autō israēl poreutheis ide ei ugiainousin oi adelphoi sou kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen auton ek tēs koilados tēs chebrōn kai ēlthen eis suchem 15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying: 'What seekest thou?' 15 וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש vai yim tza 'e hu ish ve hin neh to 'eh bas sa deh vai yish 'a le hu ha 'ish le mor mah-te vak kesh. 15 ו יּ מ צ א הוּ א ישׁ ו ה נּ ה ת ע ה בּ שּׂ ד ה ו יּ שׁ א ל הוּ ה א ישׁ ל אמ ר מ ה תּ ב קּ שׁ 7

8 wayyimcä ëºhû îš wühinnë tö`è BaSSädè wayyiš älëºhû hä îš lë mör mà-tübaqqëš 15 και ευρεν αυτον ανθρωπος πλανωμενον εν τω πεδιω ηρωτησεν δε αυτον ο ανθρωπος λεγων τι ζητεις kai euren auton anthrōpos planōmenon en tō pediō ērōtēsen de auton o anthrōpos legōn ti zēteis 16 And he said: 'I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they are feeding the flock.' 16 ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים vai yo mer et-a chai a no chi me vak kesh hag gi dah-na li ei foh hem ro 'im. 16 ו יּ אמ ר א ת א ח י א נ כ י מ ב קּ שׁ ה גּ יד ה נּ א ל י א יפ ה ה ם ר ע ים wayyöº mer et- ahay änökî mübaqqëš haggî dâ-nnä lî êpò hëm rö`îm 16 ο δε ειπεν τους αδελφους μου ζητω αναγγειλον μοι που βοσκουσιν o de eipen tous adelphous mou zētō anaggeilon moi pou boskousin 17 And the man said: 'They are departed hence; for I heard them say: Let us go to Dothan.' And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. 17 ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן vai yo mer ha 'ish na se 'u miz zeh ki sha ma' ti o me rim ne le chah do ta ye nah vai ye lech yo v sef a char e chav vai yim tza 'em be do tan. 17 ##' v% : % { יּ מ צ א ם בּ ד ת ן 52L'T+Q#! 1 ' =G! r ) x +1- ': v / { ' k 4 /{ f' V! vo / K4 2 1{ f '! : / Q# wayyöº mer hä îš näs`û mizzè Kî šämaº`tî ö mrîm nëlkâ Dötäºynâ wayyëºlek yôsëp ahar ehäyw wayyimcä ëm Büdötän 17 ειπεν δε αυτω ο ανθρωπος απηρκασιν εντευθεν ηκουσα γαρ αυτων λεγοντων πορευθωμεν εις δωθαιμ και επορευθη ιωσηφ κατοπισθεν των αδελφων αυτου και ευρεν αυτους εν δωθαιμ eipen de autō o anthrōpos apērkasin enteuthen ēkousa gar autōn legontōn poreuthōmen eis dōthaim kai eporeuthē iōsēph katopisthen tōn adelphōn autou kai euren autous en dōthaim 8

9 18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him. 18 ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו vai yir 'u o tov me ra chok u ve te rem yik rav a lei hem vai yit nak ke lu o tov la ha mi tov. 18 ו יּ ר א וּ א ת וֹ מ ר ח ק וּב ט ר ם י ק ר ב א ל יה ם ו יּ ת נ כּ ל וּ א ת וֹ ל ה מ ית וֹ wayyir û ötô mërähöq ûbü eºrem yiqrab álêhem wayyi tnakkülû ötô lahámîtô 18 προειδον δε αυτον μακροθεν προ του εγγισαι αυτον προς αυτους και επονηρευοντο του αποκτειναι αυτον proeidon de auton makrothen pro tou eggisai auton pros autous kai eponēreuonto tou apokteinai auton 19 And they said one to another: 'Behold, this dreamer cometh. 19 ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא vai yo me ru ish el-a chiv hin neh ba 'al ha cha lo mo vt hal la zeh ba. 19 Q#! x$x! =L / Y %! +4 }C! y^! #' r% + f ' Kx : / בּ א wayyö mürû îš el- ähîw hinnë Baº`al hahálömôt halläzè Bä 19 ειπαν δε εκαστος προς τον αδελφον αυτου ιδου ο ενυπνιαστης εκεινος ερχεται eipan de ekastos pros ton adelphon autou idou o enupniastēs ekeinos erchetai 20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say: An evil beast hath devoured him; and we shall see what will become of his dreams.' 20 ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו ve 'at tah le chu ve na har ge hu ve nash li che hu be 'a chad hab bo ro vt ve 'a mar nu chai yah ra 'ah a cha la te hu ve nir 'eh mah-yih yu cha lo mo tav. 9

10 20 ª#' =/ Y %Kx '! Q! /! w : 1#K! =r + ו ע תּ ה ל כ וּ ו נ ה ר ג הוּ ו נ שׁ ל כ הוּ בּ א ח ד ה בּ ר וֹת ו א מ ר נוּ ח יּ ה ר! 4x ) wü`attâ lükû wüna hargëºhû wünašlìkëºhû Bü ahad habbörôt wü ämaºrnû Hayyâ rä`â ákäläºthû wünir è mà-yyihyû Hálömötäyw 20 νυν ουν δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ριψωμεν αυτον εις ενα των λακκων και ερουμεν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον και οψομεθα τι εσται τα ενυπνια αυτου nun oun deute apokteinōmen auton kai ripsōmen auton eis ena tōn lakkōn kai eroumen thērion ponēron katephagen auton kai opsometha ti estai ta enupnia autou 21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand; and said: 'Let us not take his life.' 21 וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש vai yish ma re 'u ven vai ya tzi le hu mi ya dam vai yo mer lo nak ken nu na fesh. 21 ו יּ שׁ מ ע ר אוּב ן ו יּ צּ ל הוּ מ יּ ד ם ו יּ אמ ר ל א נ כּ נּוּ נ פ שׁ wayyišma` rü ûbën wayyaccìlëºhû miyyädäm wayyöº mer lö nakkeºnnû näºpeš 21 ακουσας δε ρουβην εξειλατο αυτον εκ των χειρων αυτων και ειπεν ου παταξομεν αυτον εις ψυχην akousas de roubēn eξeilato auton ek tōn cheirōn autōn kai eipen ou pataξomen auton eis psuchēn 22 And Reuben said unto them: 'Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him' - that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father. 22 ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו vai yo mer a le hem re 'u ven al-tish pe chu-dam hash li chu o tov el-hab bo vr haz zeh a sher bam mid bar ve yad al-tish le chu-vov le ma 'an ha tzil o tov mi ya dam la ha shi vov el-a viv. 22 ו יּ אמ ר א ל ה ם ר אוּב ן א ל תּ שׁ פּ כוּ ד ם ה שׁ ל יכוּ א ת וֹ א ל ה בּ וֹר ה זּ ה א שׁ ר בּ מּ ד בּ ר ו י ד 10

11 א ל תּ שׁ ל חוּ ב וֹ ל מ ע ן ה צּ יל א תוֹ מ יּ ד ם ל ה שׁ יב וֹ א ל א ב יו wayyöº mer álëhem rü ûbën al-tišpükû-däm hašlîºkû ötô el-habbôr hazzè ášer BammidBär wüyäd al-tišlühû-bô lümaò an haccîl ötô miyyädäm lahášîbô el- äbîw 22 ειπεν δε αυτοις ρουβην μη εκχεητε αιμα εμβαλετε αυτον εις τον λακκον τουτον τον εν τη ερημω χειρα δε μη επενεγκητε αυτω οπως εξεληται αυτον εκ των χειρων αυτων και αποδω αυτον τω πατρι αυτου eipen de autois roubēn mē ekcheēte aima embalete auton eis ton lakkon touton ton en tē erēmō cheira de mē epenegkēte autō opōs eξelētai auton ek tōn cheirōn autōn kai apodō auton tō patri autou 23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colours that was on him; 23 ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו vay hi ka 'a sher-ba yo v sef el-e chav vai yaf shi tu et-yo v sef et-kut ta ne tov et-ke to net hap pas sim a sher a lav. 23 ו י ה י כּ א שׁ ר בּ א יוֹס ף א ל א ח יו ו יּ פ שׁ יטוּ א ת יוֹס ף א ת כּ תּ נ תּ וֹ א ת כּ ת נ ת ה פּ סּ ים א שׁ ר ע ל יו wa yühî Ka ášer-bä yôsëp el- ehäyw wayyapšîº û et-yôsëp et-kuttontô et-kütöºnet happassîm ášer `äläyw 23 εγενετο δε ηνικα ηλθεν ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου εξεδυσαν τον ιωσηφ τον χιτωνα τον ποικιλον τον περι αυτον egeneto de ēnika ēlthen iōsēph pros tous adelphous autou eξedusan ton iōsēph ton chitōna ton poikilon ton peri auton 24 and they took him, and cast him into the pit - and the pit was empty, there was no water in it. 24 ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים vai yik ka chu hu vai yash li chu o tov hab bo rah ve hab bo vr rek ein bov ma yim. 24 ו יּ קּ ח הוּ ו יּ שׁ ל כוּ א ת וֹ ה בּ ר ה ו ה בּ וֹר ר ק א ין בּ וֹ מ י ם 11

12 wayyiºqqähuºhû wayyašliºkû ötô habböºrâ wühabbôr rëq ên Bô mäºyim 24 και λαβοντες αυτον ερριψαν εις τον λακκον ο δε λακκος κενος υδωρ ουκ ειχεν kai labontes auton erripsan eis ton lakkon o de lakkos kenos udōr ouk eichen 25 And they sat down to eat bread; and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and ladanum, going to carry it down to Egypt. 25 וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה vai ye she vu le 'e chol-le chem vai yis 'u ei nei hem vai yir 'u ve hin neh o re chat yish me 'e lim ba 'ah mig gil 'ad u ge mal lei hem no se 'im ne chot u tze ri va lot ho vl chim le ho v rid mitz ra ye mah. 25 ו יּ שׁ בוּ ל א כ ל ל ח ם ו יּ שׂ א וּ ע ינ יה ם ו יּ ר א וּ ו ה נּ ה א ר ח ת י שׁ מ ע אל ים בּ א ה מ גּ ל ע ד וּג מ לּ יה ם נ שׂ א ים ª! / ' : 8 / ' : L! +- ') x +L! &vy#' : 8K =) { 1 wayyëšbû le ékol-lehem wayyis û `ê nêhem wayyir û wühinnë örhat yišmü`ë lîm Bä â miggil`äd ûgümallêhem nö S îm nükö t ûcürî wälö hôlkîm lühôrîd micräºymâ 25 εκαθισαν δε φαγειν αρτον και αναβλεψαντες τοις οφθαλμοις ειδον και ιδου οδοιποροι ισμαηλιται ηρχοντο εκ γαλααδ και αι καμηλοι αυτων εγεμον θυμιαματων και ρητινης και στακτης επορευοντο δε καταγαγειν εις αιγυπτον ekathisan de phagein arton kai anablepsantes tois ophthalmois eidon kai idou odoiporoi ismaēlitai ērchonto ek galaad kai ai kamēloi autōn egemon thumiamatōn kai rētinēs kai staktēs eporeuonto de katagagein eis aigupton 26 And Judah said unto his brethren: 'What profit is it if we slay our brother and conceal his blood? 26 ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו vai yo mer ye hu dah el-e chav mah-be tza ki na ha rog et-a chi nu ve chis si nu et-da mov. 26 ו יּ אמ ר י הוּד ה א ל א ח יו מ ה בּ צ ע כּ י נ ה ר ג א ת א ח ינוּ ו כ סּ ינוּ א ת דּ מ וֹ 12

13 wayyöº mer yühûdâ el- ehäyw mà-beºca` Kî nahárög et- ähîºnû wükissîºnû et-dämô 26 ειπεν δε ιουδας προς τους αδελφους αυτου τι χρησιμον εαν αποκτεινωμεν τον αδελφον ημων και κρυψωμεν το αιμα αυτου eipen de ioudas pros tous adelphous autou ti chrēsimon ean apokteinōmen ton adelphon ēmōn kai krupsōmen to aima autou 27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh.' And his brethren hearkened unto him. 27 לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו le chu ve nim ke ren nu lai yish me 'e lim ve ya de nu al-te hi-vov ki-a chi nu ve sa re nu hu vai yish me 'u e chav. 27 ל כ וּ ו נ מ כּ ר נּוּ ל יּ שׁ מ ע אל ים ו י ד נוּ א ל תּ ה י ב וֹ כּ י א ח ינוּ ב שׂ ר נוּ ה וּא ו יּ שׁ מ ע וּ א ח יו lükû wünimküreºnnû layyišmü`ë lîm wüyädëºnû al-tühî-bô Kî - ähîºnû büsärëºnû hû wa yyišmü`û ehäyw 27 δευτε αποδωμεθα αυτον τοις ισμαηλιταις τουτοις αι δε χειρες ημων μη εστωσαν επ' αυτον οτι αδελφος ημων και σαρξ ημων εστιν ηκουσαν δε οι αδελφοι αυτου deute apodōmetha auton tois ismaēlitais toutois ai de cheires ēmōn mē estōsan ep' auton oti adelphos ēmōn kai sarξ ēmōn estin ēkousan de oi adelphoi autou 28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. And they brought Joseph into Egypt. 28 ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה vai ya 'av ru a na shim mid ya nim so cha rim vai yim she chu vai ya 'a lu et-yo v sef min-hab bo vr vai yim ke ru et-yo v sef lai yish me 'e lim be 'es rim ka sef vai ya vi 'u et-yo v sef mitz ra ye mah. 28 ו יּ ע ב רוּ א נ שׁ ים מ ד י נ ים ס ח ר ים ו יּ מ שׁ כוּ ו יּ ע ל וּ א ת יוֹס ף מ ן ה בּ וֹר ו יּ מ כּ ר וּ א ת יוֹס ף ל יּ שׁ מ ע אל ים בּ ע שׂ ר ים כּ ס ף ו יּ ב יאוּ א ת יוֹס ף מ צ ר י מ ה 13

14 wayya `abrû ánäšîm midyänîm sö Hárîm wa yyimšükû wayya `álû et-yôsëp min-habbôr wayyimkürû et-yôsëp layyišmü`ë lîm Bü`eSrîm Käºsep wayyäbîº û et-yôsëp micräºymâ 28 και παρεπορευοντο οι ανθρωποι οι μαδιηναιοι οι εμποροι και εξειλκυσαν και ανεβιβασαν τον ιωσηφ εκ του λακκου και απεδοντο τον ιωσηφ τοις ισμαηλιταις εικοσι χρυσων και κατηγαγον τον ιωσηφ εις αιγυπτον kai pareporeuonto oi anthrōpoi oi madiēnaioi oi emporoi kai eξeinkusan kai anebibasan ton iōsēph ek tou lakkou kai apedonto ton iōsēph tois ismaēlitais eikosi chrusōn kai katēgagon ton iōsēph eis aigupton 29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes. 29 וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו vai ya shav re 'u ven el-hab bo vr ve hin neh ein-yo v sef bab bo vr vai yik ra et-be ga dav. 29 ו יּ שׁ ב ר אוּב ן א ל ה בּ וֹר ו ה נּ ה א ין יוֹס ף בּ בּ וֹר ו יּ ק ר ע א ת בּ ג ד יו wayy亚ob rü ûbën el-habbôr wühinnë ên-yôsëp BaBBôr wayyiqra` et-bügädäyw 29 ανεστρεψεν δε ρουβην επι τον λακκον και ουχ ορα τον ιωσηφ εν τω λακκω και διερρηξεν τα ιματια αυτου anestrepsen de roubēn epi ton lakkon kai ouch ora ton iōsēph en tō lakkō kai dierrēξen ta imatia autou 30 And he returned unto his brethren, and said: 'The child is not; and as for me, whither shall I go?' 30 וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא vai ya shav el-e chav vai yo mar hai ye led ei nen nu va 'a ni a nah a ni-va 30 ו יּ שׁ ב א ל א ח יו ו יּ אמ ר ה יּ ל ד א ינ נּוּ ו א נ י א נ ה א נ י ב א wayy亚ob el- ehäyw wayyö mar hayyeºled êneºnnû wa ánî äºnâ ánî-bä 30 kai anestrepsen pros tous adelphous autou kai eipen to paidarion ouk estin egō de pou poreuomai eti και ανεστρεψεν προς τους αδελφους αυτου και ειπεν το παιδαριον ουκ εστιν εγω δε που πορευομαι ετι 14

15 31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood; 31 ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם vai yik chu et-ke to net yo v sef vai yish cha tu se 'ir iz zim vai yit be lu et-hak kut to net bad dam. 31 ו יּ ק ח וּ א ת כּ ת נ ת יוֹס ף ו יּ שׁ ח טוּ שׂ ע יר ע זּ ים ו יּ ט בּ ל וּ א ת ה כּ תּ נ ת בּ דּ ם wayyiqhû et-kütöºnet yôsëp wa yyišhá û Sü`îr `izzîm wayyi Bülû et-hakkuttöºnet BaDDäm 31 λαβοντες δε τον χιτωνα του ιωσηφ εσφαξαν εριφον αιγων και εμολυναν τον χιτωνα τω αιματι labontes de ton chitōna tou iōsēph esphaξan eriphon aigōn kai emolunan ton chitōna tō aimati 32 and they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said: 'This have we found. Know now whether it is thy son's coat or not.' 32 וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא vay shal le chu et-ke to net hap pas sim vai ya vi 'u el-a vi hem vai yo me ru zot ma tza nu hak ker-na hak ke to net bin cha hi v im-lo. 32 ו י שׁ לּ ח וּ א ת כּ ת נ ת ה פּ סּ ים ו יּ ב יאוּ א ל א ב יה ם ו יּ אמ ר וּ ז את מ צ אנוּ ה כּ ר נ א ה כּ ת נ ת ª + - #x! }U1C wa yüšallühû et-kütöºnet happassîm wayyäbîº û el- ábîhem wayyö mürû zö t mäcäº nû hakker-nä hakkütöºnet Binkä hiw im-lö 32 και απεστειλαν τον χιτωνα τον ποικιλον και εισηνεγκαν τω πατρι αυτων και ειπαν τουτον ευρομεν επιγνωθι ει χιτων του υιου σου εστιν η ου kai apesteilan ton chitōna ton poikilon kai eisēnegkan tō patri autōn kai eipan touton euromen epignōthi ei chitōn tou uiou sou estin ē ou 33 And he knew it, and said: 'It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.' 15

16 33 ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף vai yak ki rah vai yo mer ke to net be ni chai yah ra 'ah a cha la te hu ta rof to raf yo v sef. 33 ו יּ כּ יר הּ ו יּ אמ ר כּ ת נ ת בּ נ י ח יּ ה ר ע ה א כ ל ת הוּ ט ר ף ט ר ף יוֹס ף wayyakkîräh wayyöº mer Kütöºnet Bünî Hayyâ rä`â ákäläºthû äröp örap yôsëp 33 και επεγνω αυτον και ειπεν χιτων του υιου μου εστιν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον θηριον ηρπασεν τον ιωσηφ kai epegnō auton kai eipen chitōn tou uiou mou estin thērion ponēron katephagen auton thērion ērpasen ton iōsēph 34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. 34 ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים vai yik ra ya 'a kov sim lo tav vai ya sem sak be ma te nav vai yit 'ab bel al-be nov ya mim rab bim. 34 g - שׂ ק בּ מ ת נ יו ו יּ ת א בּ ל ע ל בּ נ וֹ י מ ים ר בּ ים Q##' =Y v / g { 9 4 '3 : 9 Q# wayyiqra` ya`áqöb Simlötäyw wayyäºsem Saq Bümotnäyw wayyit abbël `al-bünô yämîm rabbîm 34 διερρηξεν δε ιακωβ τα ιματια αυτου και επεθετο σακκον επι την οσφυν αυτου και επενθει τον υιον αυτου ημερας πολλας dierrēξen de iakōb ta imatia autou kai epetheto sakkon epi tēn osphun autou kai epenthei ton uion autou ēmeras pongas 35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said: 'Nay, but I will go down to the grave to my son mourning.' And his father wept for him. 35 ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו vai ya ku mu chol-ba nav ve chol-be no tav le na cha mov vay ma 'en le hit na chem vai yo mer ki-e red 16

17 el-be ni a vel she 'o lah vai ye ve ke o tov a viv. 35 ו יּ ק מוּ כ ל בּ נ יו ו כ ל בּ נ ת יו ל נ ח מ וֹ ו י מ א ן ל ה ת נ ח ם ו יּ ב ךּ א ת וֹ א ב יו ו יּ אמ ר כּ י א ר ד א ל בּ נ י א ב ל שׁ א ל ה wayyäqumû kol-bänäyw wükol-bünötäyw lünahámô wayümä ën lühitnahëm wayyöº mer Kî - ërëd el-bünî äbël šü öºlâ wayyëbk ötô äbîw 35 συνηχθησαν δε παντες οι υιοι αυτου και αι θυγατερες και ηλθον παρακαλεσαι αυτον και ουκ ηθελεν παρακαλεισθαι λεγων οτι καταβησομαι προς τον υιον μου πενθων εις αδου και εκλαυσεν αυτον ο πατηρ αυτου sunēchthēsan de pantes oi uioi autou kai ai thugateres kai ēlthon parakalesai auton kai ouk ēthelen parakaleisthai legōn oti katabēsomai pros ton uion mou penthōn eis adou kai eklausen auton o patēr autou 36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard. 36 והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים ף ve ham me da nim ma che ru o tov el-mitz ra yim le fo v ti far se ris par 'oh sar hat tab ba chim. f 36 ו ה מּ ד נ ים מ כ ר וּ א ת וֹ א ל מ צ ר י ם ל פ וֹט יפ ר ס ר יס פּ ר ע ה שׂ ר ה טּ בּ ח ים פ wühaºmmüdänîºm mäkrû ötô el-micräºyim lüpô îpar sürîs Par`ò Sar ha abbähîm P 36 οι δε μαδιηναιοι απεδοντο τον ιωσηφ εις αιγυπτον τω πετεφρη τω σπαδοντι φαραω αρχιμαγειρω oi de madiēnaioi apedonto ton iōsēph eis aigupton tō petephrē tō spadonti pharaō archimageirō 17

1 And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him. vai yip pol yo v sef al-pe nei a viv vai ye ve ke a lav vai yi shak-lov.

1 And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him. vai yip pol yo v sef al-pe nei a viv vai ye ve ke a lav vai yi shak-lov. GENESIS 50 1 And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him. 1 ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו vai yip pol yo v sef al-pe nei a viv vai ye ve ke a lav vai yi shak-lov.

Διαβάστε περισσότερα

1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the Elohei of his father Isaac.

1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the Elohei of his father Isaac. GENESIS 46 1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the Elohei of his father Isaac. 1 ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי

Διαβάστε περισσότερα

wü ahar Bäº û möšè wü ahárön wayyö mürû el-par`ò Kò - ämar yhwh( ädönäy) élöhê yisrä ël šallah et-`ammî wüyähöºggû lî BammidBär

wü ahar Bäº û möšè wü ahárön wayyö mürû el-par`ò Kò - ämar yhwh( ädönäy) élöhê yisrä ël šallah et-`ammî wüyähöºggû lî BammidBär EXODUS 5 1 And afterward Moses and Aaron came, and said unto Pharaoh: 'Thus saith Yahowah, the Elohei of Israel: Let My people go, that they may hold a feast unto Me in the wilderness.' 1 ואחר באו משה

Διαβάστε περισσότερα

1 Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt with Jacob; every man came with his household:

1 Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt with Jacob; every man came with his household: EXODUS 1 1 Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt with Jacob; every man came with his household: 1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ve 'el leh she mo vt

Διαβάστε περισσότερα

ªU' % # g 4'x 1 a/ wayyöº mer élöhîm e l-ya`áqöb qûm `álë bê t- ël wüšeb-šäm wa`ásë-šäm mizbëªh lä ël hannir è ëlêºkä BüborHákä mippünê `ësäw ähîºkä

ªU' % # g 4'x 1 a/ wayyöº mer élöhîm e l-ya`áqöb qûm `álë bê t- ël wüšeb-šäm wa`ásë-šäm mizbëªh lä ël hannir è ëlêºkä BüborHákä mippünê `ësäw ähîºkä GENESIS 35 1 And Elohim said unto Jacob: 'Arise, go up to Beth-el, and dwell there; and make there an altar unto El, who appeared unto thee when thou didst flee from the face of Esau thy brother.' 1 ויאמר

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף Tenth Sunday after Pentecost (A) Genesis 37:1-4, 12-28 or Psalm 105: 1-6, 16-22, 45b // 1 Kings 19:9-18 Psalm 85:8-13 // Romans 10:5-15 Matthew 14:22-33 Genesis 37:1 Jacob lived in the land of Canaan where

Διαβάστε περισσότερα

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim GENESIS 48 1 And it came to pass after these things, that one said to Joseph: 'Behold, thy father is sick.' And he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. 1 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף

Διαβάστε περισσότερα

1 And it came to pass after these things, that Elohim did prove Abraham, and said unto him: 'Abraham'; and he said: 'Here am I.'

1 And it came to pass after these things, that Elohim did prove Abraham, and said unto him: 'Abraham'; and he said: 'Here am I.' GENESIS 22 1 And it came to pass after these things, that Elohim did prove Abraham, and said unto him: 'Abraham'; and he said: 'Here am I.' 1 ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם

Διαβάστε περισσότερα

vay dab ber yhvh el-mo sheh le mor wayüdabbër yhwh( ädönäy) el-möšè llë mör και ελαλησεν (יהוה) κυριος προς μωυσην λεγων

vay dab ber yhvh el-mo sheh le mor wayüdabbër yhwh( ädönäy) el-möšè llë mör και ελαλησεν (יהוה) κυριος προς μωυσην λεγων EXODUS 14 1 And Yahowah spoke unto Moses, saying: 1 וידבר יהוה אל משה לאמר vay dab ber yhvh el-mo sheh le mor 1 ו י ד בּ ר י הוֹ ה א ל מ שׁ ה לּ אמ ר wayüdabbër yhwh( ädönäy) el-möšè llë mör 1 και ελαλησεν

Διαβάστε περισσότερα

wayyöº mer yhwh( ädönäy) el-möšè `attâ tir è ášer e `ésè lüpar`ò Kî büyäd Házäqâ yüšallühëm ûbüyäd Házäqâ yügäršëm më arcô s

wayyöº mer yhwh( ädönäy) el-möšè `attâ tir è ášer e `ésè lüpar`ò Kî büyäd Házäqâ yüšallühëm ûbüyäd Házäqâ yügäršëm më arcô s EXODUS 6 1 And Yahowah said unto Moses: 'Now shalt thou see what I will do to Pharaoh; for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land.' 1 ויאמר יהוה

Διαβάστε περισσότερα

wayyaº`an möšè wayyöº mer wühën lö -ya ámîºnû lî wülö yišmü`û Büqölî Kî yö mürû lö -nir â ëlêºkä yhwh( ädönäy)

wayyaº`an möšè wayyöº mer wühën lö -ya ámîºnû lî wülö yišmü`û Büqölî Kî yö mürû lö -nir â ëlêºkä yhwh( ädönäy) EXODUS 4 1 And Moses answered and said: 'But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice; for they will say: Yahowah hath not appeared unto thee.' 1 ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא

Διαβάστε περισσότερα

1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.

1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river. GENESIS 41 1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river. 1 ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר vay hi mik ketz she na ta yim ya

Διαβάστε περισσότερα

1 And Dinah the daughter of Leah, whom she had borne unto Jacob, went out to see the daughters of the land.

1 And Dinah the daughter of Leah, whom she had borne unto Jacob, went out to see the daughters of the land. GENESIS 34 1 And Dinah the daughter of Leah, whom she had borne unto Jacob, went out to see the daughters of the land. 1 ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ vat te tze di nah bat-le 'ah a

Διαβάστε περισσότερα

wayücaw et- ášer `al-bêtô lë mör mallë et- amtühöt hä ánäšîm öºkel Ka ášer yûklûn Sü ët wüsîm Ke sep- îš Büpî amtahtô

wayücaw et- ášer `al-bêtô lë mör mallë et- amtühöt hä ánäšîm öºkel Ka ášer yûklûn Sü ët wüsîm Ke sep- îš Büpî amtahtô GENESIS 44 1 And he commanded the steward of his house, saying: 'Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. 1 ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Calling and Training Disciples: "Mission of the Twelve" complex: Sending the Twelve: Commissioning 1 1 9:35 καὶ περιῆγεν 6:6b καὶ περιῆγεν [8:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν And / was going

Διαβάστε περισσότερα

1 And Yahowah remembered Sarah as He had said, and Yahowah did unto Sarah as He had spoken.

1 And Yahowah remembered Sarah as He had said, and Yahowah did unto Sarah as He had spoken. GENESIS 21 1 And Yahowah remembered Sarah as He had said, and Yahowah did unto Sarah as He had spoken. 1 ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר vyhvh pa kad et-sa rah ka 'a sher a mar vai ya

Διαβάστε περισσότερα

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. EXODUS 19 1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. 1 בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה

Διαβάστε περισσότερα

vai yo mer yhvh el-mo sheh ve 'el-a ha ron be 'e retz mitz ra yim le mor. wayyöº mer yhwh( ädönäy) el-möšè wü e l- ahárön Bü eºrec micraºyim lë mör

vai yo mer yhvh el-mo sheh ve 'el-a ha ron be 'e retz mitz ra yim le mor. wayyöº mer yhwh( ädönäy) el-möšè wü e l- ahárön Bü eºrec micraºyim lë mör EXODUS 12 1 And Yahowah spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying: 1 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר vai yo mer yhvh el-mo sheh ve 'el-a ha ron be 'e retz mitz ra yim le mor. בּ

Διαβάστε περισσότερα

1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. ve ya 'a kov ha lach le dar kov vai yif ge 'u-vov mal 'a chei e lo him.

1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. ve ya 'a kov ha lach le dar kov vai yif ge 'u-vov mal 'a chei e lo him. GENESIS 32 [Genesis 31:55 is Genesis 32:1 in Hebrew] [Genesis 32:1-32 is Genesis 32:2-33 in Hebrew] 1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. 1 ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו

Διαβάστε περισσότερα

wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ

wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ GENESIS 19 1 And the two messengers came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth; 1 ויבאו שני המלאכים סדמה

Διαβάστε περισσότερα

wayyizkör élöhîm et-nöªh wü ët Kol-ha Hayyâ wü et-kol-habbühëmâ ášer ittô BaTTëbâ wayya`ábër élöhîm rûªh `al-hä äºrec wayyäšöºkkû hammäºyim

wayyizkör élöhîm et-nöªh wü ët Kol-ha Hayyâ wü et-kol-habbühëmâ ášer ittô BaTTëbâ wayya`ábër élöhîm rûªh `al-hä äºrec wayyäšöºkkû hammäºyim GENESIS 8 1 And Elohim remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that were with him in the ark; and Elohim made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged; 1 ויזכר אלהים את

Διαβάστε περισσότερα

vay chul lu ha sha ma yim ve ha 'a retz ve chol-tze va 'am. wayükullû haššämaºyim wühä äºrec wükol-cübä äm

vay chul lu ha sha ma yim ve ha 'a retz ve chol-tze va 'am. wayükullû haššämaºyim wühä äºrec wükol-cübä äm GENESIS 2 1 And the heaven and the earth were finished, and all the host of them. 1 ויכלו השמים והארץ וכל צבאם vay chul lu ha sha ma yim ve ha 'a retz ve chol-tze va 'am. 1 ו י כ לּ וּ ה שּׁ מ י ם ו ה א ר

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Second Sunday after Epiphany (B) or 2EpiphanyB 1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, 13-18 1 Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Samuel 3:1 Now the boy Samuel was serving the LORD under Eli. The LORD's

Διαβάστε περισσότερα

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 1 Third Sunday after Epiphany (B) or 3EpiphanyB Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62:5-12 1 Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 Jonah 3:1 The LORD's word came to Jonah a second time: 2 "Get up and go to Nineveh, that

Διαβάστε περισσότερα

1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,

1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, GENESIS 14 1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, 1 ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך

Διαβάστε περισσότερα

Genesis 9:8-17 Psalm 25: Peter 3:18-22 Mark 1:9-15

Genesis 9:8-17 Psalm 25: Peter 3:18-22 Mark 1:9-15 1 First Sunday of Lent (B) or 1LentB Genesis 9:8-17 Psalm 25:1-10 1 Peter 3:18-22 Mark 1:9-15 Genesis 9:8 God said to Noah and to his sons with him, 9 "I am now setting up my covenant with you, with your

Διαβάστε περισσότερα

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 1 Transfiguration Sunday (B) 2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 2 Kings 2:1 Now when the LORD was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind,

Διαβάστε περισσότερα

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Twenty Second Sunday after Pentecost (A) or 22PentecostA Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, 33-37 // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Joshua 3:7 The LORD said to Joshua, "Today

Διαβάστε περισσότερα

ª0ÛE! 7 4+x V / Kv+ ) = +- '! v Y

ª0ÛE! 7 4+x V / Kv+ ) = +- '! v Y GENESIS 3 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Yahowah Elohim had made. And he said unto the woman: 'Yea, hath Elohim said: Ye shall not eat of any tree of the garden?' 1

Διαβάστε περισσότερα

wayyišma` et-dibrê bünê -läbän lë mör läqah ya`áqöb ët Kol- ášer lü äbîºnû ûmë ášer lü äbîºnû `äsâ ët Kol-haKKäböd hazzè

wayyišma` et-dibrê bünê -läbän lë mör läqah ya`áqöb ët Kol- ášer lü äbîºnû ûmë ášer lü äbîºnû `äsâ ët Kol-haKKäböd hazzè GENESIS 31 1 And he heard the words of Laban's sons, saying: 'Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this wealth.' 1 וישמע את דברי בני לבן

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ve dib bar ta e lav koh-a mar yhvh e lo hei ha 'iv rim shal lach et-am mi ve ya 'av du ni.

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ve dib bar ta e lav koh-a mar yhvh e lo hei ha 'iv rim shal lach et-am mi ve ya 'av du ni. EXODUS 9 1 Then Yahowah said unto Moses: 'Go in unto Pharaoh, and tell him: Thus saith Yahowah, the Elohei of the Hebrews: Let My people go, that they may serve Me. 1 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת

Διαβάστε περισσότερα

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 1 Fourth Sunday of Lent (B) or 4LentB Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, 17-22 Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 Numbers 21:4 They marched from Mount Hor on the Reed Sea road around the land of Edom. The people

Διαβάστε περισσότερα

1 And Elohim blessed Noah and his sons, and said unto them: 'Be fruitful and multiply, and replenish the earth.

1 And Elohim blessed Noah and his sons, and said unto them: 'Be fruitful and multiply, and replenish the earth. GENESIS 9 1 And Elohim blessed Noah and his sons, and said unto them: 'Be fruitful and multiply, and replenish the earth. 1 ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ vay va rech e lo

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 1 Sixteenth Sunday of Pentecost (C) or Twenty Third Sunday Ordinary (C) Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, 13-18 (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 Jeremiah 18:1 The word that

Διαβάστε περισσότερα

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec GENESIS 1 1 In the beginning Elohim created the heaven and the earth. 1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. 1 ª7:! = #- ' / x i! = - '! r Y

Διαβάστε περισσότερα

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ki-a ni hich bad ti et-lib bov ve 'et-lev a va dav le ma 'an shi ti o to tai el leh be kir bov.

vai yo mer yhvh el-mo sheh bo el-par 'oh ki-a ni hich bad ti et-lib bov ve 'et-lev a va dav le ma 'an shi ti o to tai el leh be kir bov. EXODUS 10 1 And Yahowah said unto Moses: 'Go in unto Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these My signs in the midst of them; 1 ויאמר יהוה אל משה בא

Διαβάστε περισσότερα

Twentieth Sunday after Pentecost (A) or 20 th Sunday after Pentecost (A)

Twentieth Sunday after Pentecost (A) or 20 th Sunday after Pentecost (A) 1 Twentieth Sunday after Pentecost (A) or 20 th Sunday after Pentecost (A) Exodus 33:12-23 Psalm 99 // Isaiah 45:1-7 Psalm 96:1-9, (10-13) // 1 Thessalonians 1:1-10 Matthew 22:15-22 Exodus 33:12 Moses

Διαβάστε περισσότερα

1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,

1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, GENESIS 6 1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, 1 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם vay hi ki-he chel ha 'a dam la

Διαβάστε περισσότερα

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1;

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1; 1 אל ג ו ר י ת מ י ם 1 ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת ט י ו ט ה, א ב י ב 2 0 0 3 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 2 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 2 1 0 2-3 1 0

Διαβάστε περισσότερα

1 And Yahowah said unto Moses: 'See, I have set thee in Elohim's stead to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet.

1 And Yahowah said unto Moses: 'See, I have set thee in Elohim's stead to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet. EXODUS 7 1 And Yahowah said unto Moses: 'See, I have set thee in Elohim's stead to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet. 1 ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך vai

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 First Sunday of Christmas (C) 1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 Samuel 2:18 Samuel was ministering before the LORD, a boy clothed with

Διαβάστε περισσότερα

Genesis 17:1-7, Psalm 22:23-31 Romans 4:13-25 Mark 8:31-38 or Mark 9:2-9

Genesis 17:1-7, Psalm 22:23-31 Romans 4:13-25 Mark 8:31-38 or Mark 9:2-9 1 Second Sunday of Lent (B) or 2LentB Genesis 17:1-7, 15-16 Psalm 22:23-31 Romans 4:13-25 Mark 8:31-38 or Mark 9:2-9 Genesis 17:1 When Abram was 99 years old, the LORD appeared to Abram and said to him,

Διαβάστε περισσότερα

1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.

1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt. GENESIS 40 1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt. 1 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך

Διαβάστε περισσότερα

LXX w/ Logos Morphology

LXX w/ Logos Morphology א דנ י י הו ה א ת ה ה ח ל ות ל ה רא ות Deut 3:24 א ת ע ב ד א ת ג דל ו א ת י ד ה ח ז ק ה א ש ר מ י א ל ב ש מ י ם וב א רץ א ש ר י ע ש ה כ מ ע ש י ו כ ג ב ו רת Deut 9:26 ו א ת פ ל ל א ל י הו ה ו א מ ר א דנ

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46

Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46 1 Christ the King (A) or Reign of Christ (A) Ezekiel 34:11-16, 20-24 Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, 20-24 Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46 Ezekiel 34:11 The LORD God proclaims: I myself

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 1 Eighteenth Sunday after Pentecost (A) Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20 Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning 7. Prayer The Scriptural Reasoning Society 1 Psalm 44 1 1 For the Leader; a Psalm of the sons of Korah. Maschil. 2 O God, we have heard with our ears, our fathers have told

Διαβάστε περισσότερα

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54 Private enmity as social status in Biblical Law SBL Chicago, Nov 19, 2012 Klaus Peter Adam / Lutheran School of Theology at Chicago I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 1 Fourth Sunday of Advent (B) 2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, 19-26 Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 2 Samuel 7:1 When the king was settled in his palace, and the LORD had given him rest

Διαβάστε περισσότερα

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t.

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t. אל ג ו ר י ת מ י ם ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת פ ב ר ו א ר 0 0 4 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 0-3 0 מצורפים בסוף החוברת 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 1: Samuel 2:1-10 // Daniel 12:1-3 Psalm 16 Hebrews 10:11-14, (15-18), Mark 13:1-8

1 Samuel 1: Samuel 2:1-10 // Daniel 12:1-3 Psalm 16 Hebrews 10:11-14, (15-18), Mark 13:1-8 1 26 th Sunday after Pentecost (B) or 26PentecostB 1 Samuel 1:4-20 1 Samuel 2:1-10 // Daniel 12:1-3 Psalm 16 Hebrews 10:11-14, (15-18), 19-25 Mark 13:1-8 1 Samuel 1:4 Whenever he sacrificed, Elkanah would

Διαβάστε περισσότερα

2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21

2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21 1 Tenth Sunday after Pentecost (B) or 10PentecostB 2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21 2 Samuel 11:1 In the spring, when kings go off to war, David

Διαβάστε περισσότερα

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה 1 Twelfth Sunday of Pentecost (C) or Nineteenth Sunday Ordinary (C) Isaiah 1:1, 10-20 Psalm 50:1-8, 22-23 (or) Genesis 15:1-6 Psalm 33:12-22 Hebrews 11:1-3, 8-16 Luke 12:32-40 Isaiah 1:1 The vision of

Διαβάστε περισσότερα

ל א מּ ים ו ע ל י ך י ז ר ח י הו ה וּכ בוֹ דוֹ ע ל י ך י ר א ה שׂ א י ס ב יב ע ינ י ך וּר א י כּ לּ ם נ ק בּ צוּ ב אוּ ל ך בּ נ י ך מ ר חוֹק י ב אוּ וּב נ ת

ל א מּ ים ו ע ל י ך י ז ר ח י הו ה וּכ בוֹ דוֹ ע ל י ך י ר א ה שׂ א י ס ב יב ע ינ י ך וּר א י כּ לּ ם נ ק בּ צוּ ב אוּ ל ך בּ נ י ך מ ר חוֹק י ב אוּ וּב נ ת 1 Epiphany (C) Isaiah 60:1-6 Psalm 72:1-7, 10-14 Ephesians :1-12 Matthew 2:1-12 Isaiah 60:1 Arise! Shine! Your light has come; the LORD's glory has shone upon you. 2 Though darkness covers the earth and

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14 1 Fifteenth Sunday of Pentecost (C) (or) Twenty Second Sunday Ordinary (C) Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, 10-16 (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, 15-16 Luke 14:1, 7-14

Διαβάστε περισσότερα

1 And when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob: 'Give me children, or else I die.

1 And when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob: 'Give me children, or else I die. GENESIS 30 1 And when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob: 'Give me children, or else I die.' 1 ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 1 Twenty first Sunday after Pentecost (A) or 21 st Sunday of Pentecost (A) Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, 13-17 // Leviticus 19:1-2, 15-18 Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 Deuteronomy

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

wayühî rä`äb Bä äºrec millübad härä`äb häri šôn ášer häyâ Bîmê abrähäm wayyëºlek yichäq el- ábîmmeºlek me lek-pülištîm Güräºrâ

wayühî rä`äb Bä äºrec millübad härä`äb häri šôn ášer häyâ Bîmê abrähäm wayyëºlek yichäq el- ábîmmeºlek me lek-pülištîm Güräºrâ GENESIS 26 1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. 1 ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון

Διαβάστε περισσότερα

חברה ותעסוקה. παρέα και απασχόληση

חברה ותעסוקה. παρέα και απασχόληση יוונית παρέα και απασχόληση γνωριµία πώς σας λένε; µε λένε... τί κάνετε; καλά, ευχαριστώ, κι εσείς; δόξα το θεό! γνωρίστε τον κύριο / την κυρία χάρηκα που σας γνωρίσα αίροµαι που σας βλέπω ותעסוקה היכרות

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 1 Fifth Sunday after Epiphany (B) Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 Isaiah 40:21 Don't you know? Haven't you heard? Wasn't it announced to you from the beginning? Haven't

Διαβάστε περισσότερα

äz yäšî r-möšè ûbünê yisrä ël et-haššîrâ hazzö t lyhwh(la dönäy) wayyö mürû lë mör äšîºrâ lyhwh(la dönäy) Kî -gä ò Gä â sûs würökbô rämâ bayyäm

äz yäšî r-möšè ûbünê yisrä ël et-haššîrâ hazzö t lyhwh(la dönäy) wayyö mürû lë mör äšîºrâ lyhwh(la dönäy) Kî -gä ò Gä â sûs würökbô rämâ bayyäm EXODUS 15 1 Then sang Moses and the children of Israel this song unto Yahowah, and spoke, saying: I will sing unto Yahowah, for He is highly exalted; the horse and his rider hath He thrown into the sea.

Διαβάστε περισσότερα

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 1 Pentecost (A) Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 Acts 2:1 When the day of Pentecost arrived, they were all together

Διαβάστε περισσότερα

wayyäbö élöhîm el- ábîmeºlek BaHálôm halläºylâ wayyöº mer lô hinnükä mët `al-hä iššâ ášer-läqaºhtä wühiw Bü`ùºlat Bäº`al

wayyäbö élöhîm el- ábîmeºlek BaHálôm halläºylâ wayyöº mer lô hinnükä mët `al-hä iššâ ášer-läqaºhtä wühiw Bü`ùºlat Bäº`al GENESIS 20 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar. ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר vai yis

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 1 Christmas Day (B) I Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 Isaiah 62:6 Upon your walls, Jerusalem, I have appointed sentinels. Continually, all day and all night, they won't keep silent.

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת 1 Twenty Fourth Sunday after Pentecost (A) Judges 4:1-7 Psalm 123 // Zephaniah 1:7, 12-18 Psalm 90:1-8, (9-11), 12 // 1 Thessalonians 5:1-11 Matthew 25:14-30 Judges 4:1 After Ehud had died, the Israelites

Διαβάστε περισσότερα

1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood.

1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood. GENESIS 10 1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood. 1 ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול ve 'el leh

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם 1 First Sunday after Christmas (B) or 1ChristmasB Isaiah 61:10-62:3 Psalm 148 Galatians 4:4-7 Luke 2:22-40 Isaiah 61:10 I surely rejoice in the LORD; my heart is joyful because of my God, because he has

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 1 Third Sunday of Lent (B) or 3LentB Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD your God who brought you out of Egypt, out of

Διαβάστε περισσότερα

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 1 Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 Acts 1:1 In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, 2 until the day when

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 1 All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 Revelation 7:9 After this I looked, and there was a great crowd that no one could number. They were from every nation,

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 1 Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, 32-35 1 Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 Acts 1:6 So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 1 Third Sunday of Lent (B) Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 Exodus 20:1 And God spoke all these words, saying, 2 "I am the LORD your God, who

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR 1 Fifth Sunday of Easter (C) *Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR Acts 11:1 Now the apostles and the brothers who were throughout

Διαβάστε περισσότερα

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek Přílohy Seznam příloh 1/ Text vybraných částí a jeho verze (BHS, Septuaginta, Vulgata)... 3 2/ České překlady... 15 3/ Vlastní překlad a syntakticko-strukturální analýza textu... 18 4/ Stručný přehled

Διαβάστε περισσότερα

A Prophet like unto Moshe

A Prophet like unto Moshe 5 10 15 20 25 30 35 1 Parashat Shoftim פרשת שפטים Shabbat Elul 4, 5771, September 3, 2011 MATSATI.COM / Rightly Dividing The Word of God http://www.matsati.com matsati@matsati.com A Prophet like unto Moshe

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs 31:10-31 Psalm 1 // Wisdom of Solomon 1:16-2:1, or Jeremiah 11:18-20 Psalm 54 James 3:13-4:3, 7-8a Mark 9:30-37

Proverbs 31:10-31 Psalm 1 // Wisdom of Solomon 1:16-2:1, or Jeremiah 11:18-20 Psalm 54 James 3:13-4:3, 7-8a Mark 9:30-37 1 Eighteenth Sunday after Pentecost (B) or 18PentecostB Proverbs 31:10-31 Psalm 1 // Wisdom of Solomon 1:16-2:1, 12-22 or Jeremiah 11:18-20 Psalm 54 James 3:13-4:3, 7-8a Mark 9:30-37 Proverbs 31:10 A competent

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Second Sunday of Advent (C) Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19 Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Isaiah 11:1 There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" 13 But others NRS

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? 13 But others NRS 1 Pentecost (C) *Acts 2:1-21 Genesis 11:1-9 (or?) Psalm 104:24-34, 35b Romans 8:14-17 Acts 2:1-21 John 14:8-17, (25-27) Acts 2:1-4 N 1 Cinthians 12:1-13 N (Mark 1:4-8) NR Acts 2:1 When the day of Pentecost

Διαβάστε περισσότερα

7 th Sunday of Eastertide (B) or 7EasterB. Acts 1:15-17, Psalm 1 1 John 5:9-13 John 17:6-19

7 th Sunday of Eastertide (B) or 7EasterB. Acts 1:15-17, Psalm 1 1 John 5:9-13 John 17:6-19 1 7 th Sunday of Eastertide (B) or 7EasterB Acts 1:15-17, 21-26 Psalm 1 1 John 5:9-13 John 17:6-19 Acts 1:15 During this time, the family of believers was a company of about one hundred twenty persons.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26 1 Seventh Sunday of Easter (C) *Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, 20-21 John 17:20-26 Acts 16:16 As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα