ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011. Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος"

Transcript

1 ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011 Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος Δξγαζηήξην Θεξκνδπλακηθήο & Θεξκηθώλ Μεραλώλ, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Βόινο ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία ζπλνςίδνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ 3 ζηαζκώλ κέηξεζεο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ PM 10 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην Βόιν. Η εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 2011, κεηά από έμη ρξόληα παξαθνινύζεζεο ηεο ζσκαηηδηαθήο ξύπαλζεο ηνπ Βόινπ από ην ζηαζκό ηνπ Πεδίνπ Άξεσο. Ο ζηόρνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ είλαη λα δώζεη πηό αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηεο ζσκαηηδηαθήο ξύπαλζεο θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ επεηζνδίσλ ξύπαλζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κηθξν-θιίκαηνο ηνπ Βόινπ ζε απηά. Δπηπιένλ ζηόρνο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ρακεινύ θόζηνπο νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζθέδαζε ηνπ θσηόο. Η ζπζρέηηζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ 3 ζηαζκώλ γηα ην 2011 κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηαρύηεηαο θαη δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζηα επίπεδα ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηνπο 3 ζηαζκνύο. Δπηβεβαηώλεηαη ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ PM 10 κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζρεηηθή πγξαζία. Υακειέο ζπγθεληξώζεηο PM 10 ζπζρεηίδνληαη κε Αλαηνιηθνύο ΝΑ αλέκνπο θαη πςειέο ζπγθεληξώζεηο κε Β-ΒΓ αλέκνπο. Η εκεξήζηα δηαθύκαλζε ησλ PM 10 αθνινπζεί αληίζηνηρν pattern θαη ζηνπο 3 ζηαζκνύο κε αηρκέο κεηαμύ 09:00-10:00 θαη 23:00-24:00. Λέξεις Κλειδιά: Particulate matter, PM 10 Monitoring, Air Quality, Statistical analysis. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Η ζσκαηηδηαθή ξύπαλζε απνηειεί ζεκαληηθό πξόβιεκα ζε αξθεηέο ειιεληθέο πόιεηο, ρσξίο λα εμαηξείηαη θαη ν Βόινο παξά ηε γεληθά θαιή πεξηβαιινληηθή εηθόλα ηνπ [1-4]. Μεηά ην 1998 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επέλδπζε από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζηε βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηηο κεγάιεο πόιεηο, θαη από ην 2001 ν ζηαζκόο κέηξεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηα Μαγλεζίαο (ρήκα 1a) θαηαγξάθεη θαη ηα PM 10 (όξγαλν κέηξεζεο beta attenuation mass measurement ). Όκσο ε δηαρείξηζε ησλ ζσκαηηδηαθώλ εθπνκπώλ από ηελ θπθινθνξία, ηηο ζεξκάλζεηο, ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα θαη άιιεο πεγέο όπσο θαύζε ζθνππηδηώλ θαη βηνκάδαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, πεξηνξίδεηαη από ηελ ειιηπή γλώζε ηεο κεηαθίλεζεο θαη δηάρπζεο ηνπ αεξνδόι ζηελ κεζαία θαη κηθξή θιίκαθα ζην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα. Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ απμαλόκελε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ πνιηηώλ ηνπ Βόινπ, μεθηλήζακε ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠΘ αξρηθέο δηεξεπλήζεηο κε θνξεηό όξγαλν ην 2002, θαη εγθαηαζηήζακε ζην campus ηνπ Πεδίνπ Άξεσο (ρήκα 1a) έλα ζηαζκό κέηξεζεο PM 10 κε όξγαλν ρακεινύ θόζηνπο (TSI Dusttrak 8520), ν νπνίνο δεκνζηεύεη ηηο εκεξήζηεο κεηξήζεηο ζε εηδηθή ηζηνζειίδα. Με βάζε ηελ εκπεηξία από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ζηελ πεξίνδν [4], θαη αμηνπνηώληαο θνλδύιηα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ΠΘ επεθηείλακε ζε δίθηπν 3 ζηαζκώλ κέηξεζεο PM 10 εγθαζηζηώληαο επηπιένλ ζηαζκνύο ζην θηίξην Παπαζηξάηνπ θαη ζην πγθξόηεκα ηνπ Φπηόθνπ, θαιύπηνληαο πιεξέζηεξα ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Βόινπ Ν. Ισλίαο (ρήκα 1a).

2 τήμα 1. Θέζε ησλ 3 ζηαζκώλ κέηξεζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΠΘ (a) θαη δείγκα νζόλεο ηεο ηζηνζειίδαο όπνπ δεκνζηεύνληαη ηα εκεξήζηα απνηειέζκαηα (b) Σα εκεξήζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δεκνζηεύνληαη ζε εηδηθή ηζηνζειίδα (ρήκα 1b). H επηινγή ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (DustΣrak ΙΙ 8530[5]) βαζίζηεθε ζην ρακειό θόζηνο πξνκήζεηαο/ ζπληήξεζεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο δηθηύσζεο ησλ νξγάλσλ, πνπ ειέγ-ρνληαη από θεληξηθό Η/Τ. Ο ζηαζκόο Πεδίνπ Άξεσο πεξηιακβάλεη θαη κεηεσξνινγηθό ζηαζκό. 2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ Η πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επίζεκσλ νξγάλσλ κέηξεζεο PM 10, (Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM), είηε Beta Attenuation Mass (BAM)), πνπ έρνπλ πςειό θόζηνο αγνξάο/ ζπληήξεζεο, απαηηήζεηο γηα θιηκαηηδόκελν ρώξν, ρξνληθή αλάιπζε ηεο ηάμεο ηεο 1 h [6], καο νδήγεζε ζε όξγαλα ρακεινύ θόζηνπο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο [6], όπσο ην DustTrak, πνπ δίλεη κία ελδεηθηηθή κέηξεζε γηα ηα PM 10, κε πςειή ρξνληθή αλάιπζε (1s), θαη ζπζρεηίδεηαη πνιύ θαιά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ επίζεκσλ νξγάλσλ, εθόζνλ βαζκνλνκεζεί θαηάιιεια [7, 8]. Οη κεηξήζεηο απηέο δελ είλαη κεηξήζεηο κάδαο, αιιά proxy κεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ζσκαηηδίσλ κέζσ 90 o laser light scattering, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κάδα ζσκαηηδίσλ κέζσ θαηάιιειεο βαζκνλόκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αεξνδόι. Δίλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα ζηα κηθξόηεξεο δηακέηξνπ ζσκαηίδηα, εμαηηίαο ηεο θύζεο ηεο ζθέδαζεο ηνπ θσηόο από αεξνδόι [9], αιιά θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο (νκίριε). Όζνλ αθνξά ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, απηόο είλαη ν Global Water GL400. Σν ινγηζκηθό NI Labview ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα ηελ ιήςε, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ ησλ 3 ζηαζκώλ όζν θαη ησλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ [4]. Σα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη κε αλάιπζε 5-ιέπηνπ, ζε εκεξήζην αξρείν. Καηά ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη θαζηεξσκέλεο ηερληθέο εληνπηζκνύ/ δηόξζσζεο ζθαικάησλ, όπσο FFT, signal filtering θηι, βι. [4]. τήμα 2. Δμέιημε εηήζησλ κέζσλ ηηκώλ PM 10 θαη αξηζκνύ εκεξώλ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ 50 κg/m 3 ζην Βόιν από ην 2002: station O θαη 2 ζηαζκνί ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΠΘ (A, B).

3 Πξίλ μεθηλήζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ην , παξαζέηνπκε κηα ζύληνκε εηθόλα ηεο εμέιημεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ PM 10 ζην Βόιν ζην δηάζηεκα , ζην ρήκα 2. Παξαηεξνύκε όηη πξηλ από ην 2006 ππήξραλ πςειά επίπεδα PM 10 πνπ μεπεξλνύζαλ ην όξην ησλ 40 κg/m 3 ζηελ εηήζηα κέζε ηηκή (Οδεγία 1999/30/EC [10]). Σαπηόρξνλα είρακε πςειό αξηζκό εκεξώλ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ 50 κg/m 3 ζηελ εκεξήζηα κέζε ηηκή. εκεηώλεηαη όηη ε λέα Οδεγία 2008/50/EC [11] πνπ ελνπνηεί ηελ πξνϋπάξρνπζα Ννκνζεζία όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα, δηαηεξεί ηα παξαπάλσ όξηα ζηα PM 10, ελώ εηζάγεη όξηα θαη γηα ηα PM 2.5 (fine particles), ηα νπνία ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα παξαθνινπζνύκε επίζεο ζπζηεκαηηθά. ηαδηαθά δε εηζάγνληαη πην απζηεξά όξηα θαη γηα ηα PM 10 (28 κg/m 3 όξην γηα ηελ εηήζηα κέζε ηηκή, 35 κg/m 3 γηα ηελ 24-σξε, θαη πάιη κε κέγηζην αξηζκό 35 εκεξώλ ππέξβαζεο ην ρξόλν). τήμα 3. Ρνδνγξάκκαηα αλέκσλ γηα ην ζηαζκό ηνπ Πεδίνπ Άξεσο (άλσ αξηζηεξά) θαη ξνδνγξάκκαηα PM 10 γηα ηνπο ζηαζκνύο Πεδίνπ Άξεσο (άλσ δεμηά), Παπαζηξάηνπ (θάησ αξηζηεξά) θαη Φπηόθνπ (θάησ δεμηά) Ήδε από ην 2007, παξαηεξνύκε ζεκαληηθή ηάζε κείσζεο ηόζν ζηελ εηήζηα κέζε ηηκή πνπ ζηαζεξνπνηείηαη πιένλ θάησ από ην όξην ησλ 40 κg/m 3 όζν θαη ηνπ αξηζκνύ εκεξώλ ππέξβαζεο ησλ 50 κg/m 3 πνπ ζηαζεξνπνηνύληαη ζηηο 60 εκέξεο ην ρξόλν. Η ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ησλ δύν ζηαζκώλ κέηξεζεο Ο θαη Α ήηαλ πνιύ θαιή γηα ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007 [4]. Από ηα ηέιε ηνπ 2008 θαη ην 2009 ν επίζεκνο ζηαζκόο έδηλε ζπζηεκαηηθά πεξηζζόηεξεο εκέξεο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ 50 κg/m 3. Η κείσζε ησλ επηπέδσλ PM 10 ζην Βόιν κεηά ην 2007 ε νπνία έγηλε γεληθόηεξα αληηιεπηή, απνδίδεηαη ζε παξάγνληεο όπσο ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ιόγσ ύθεζεο, ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ζεξκάλζεηο, ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο ειηθίαο ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ κεηαμύ ηε ζπλέρεηα πξνρσξνύκε ζε πην ιεπηνκεξή παξνπζίαζε, κε αλάιπζε πεληαιέπηνπ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 3 ζηαζκώλ κέηξεζεο ζηε δσδεθάκελε πεξίνδν

4 3. ΤΥΔΣΗΖ PM 10 ΜΔ ΜΔΣΔΧΡΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ην ρήκα 3a παξνπζηάδνληαη νη επηθξαηνύζεο δηεπζύλζεηο θαη ηαρύηεηεο αλέκσλ ζην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηνπ Π. Άξεσο, πνπ γεηηληάδεη κε ηε δώλε ιηκέλνο Βόινπ. ην ρήκα 3 b,c,d παξνπζηάδνληαη ξνδνγξάκκαηα PM 10, από ηνπο ζηαζκνύο Π. Άξεσο, Παπαζηξάηνπ θαη Φπηόθνπ. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα αλαθνξάο είλαη ηνπ Π. Άξεσο. Πίνακας 1. Δπηινγή ησλ δηαζηεκάησλ ησλ θιάζεσλ γηα ηηο θύξηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Μεηαβιεηή/Κιάζε wind direction wind speed ambient DB temperature >30 ambient rel. humidity Δπίδραζη ώρας ηης ημέρας Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεηαβιεηόηεηαο (1-way ANOVA), εθαξκνδόκελε ζηηο 5-ιεπηεο ηηκέο PM 10, κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ώξα ηεο εκέξαο, δίλεη ηηο ηηκέο F ηνπ Πίλαθα 2. τήμα 4. Standard error of mean ησλ ζπγθεληξώζεσλ PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο κέηξεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ώξα ηεο εκέξαο ( ) Η ζηαηηζηηθή δηαθύκαλζε ησλ PM 10 ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ώξα ηεο εκέξαο κπνξεί λα παξαζηαζεί ζην ρήκα 4, καδί κε ην standard error of mean (±2ζ, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο). Η αηρκή κεηά ηηο 09:00-10:00 κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμεκέλε θπθινθνξία. Η ζεκαληηθή κεζεκεξηαλή πηώζε ησλ PM 10 ζηνπο παξαιηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Παπαζηξάηνπ θαη Π. Άξεσο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απνξξππαληηθή επίδξαζε ηεο ζαιάζζηαο αύξαο ([4]). Παξόκνηεο επηδξάζεηο αλαθέξνληαη θαη από άιινπο εξεπλεηέο [12] Δπίδραζη θερμοκραζίας και ζτεηικής σγραζίας περιβάλλονηος Η αλάιπζε κεηαβιεηόηεηαο εθαξκνδόκελε ζηηο ηηκέο PM 10, κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία αέξα, δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2, όπνπ επηβεβαηώλνληαη εμάξηεζε ησλ κεηξνύκελσλ ζπγθεληξώζεσλ θαη ζηνπο 3 ζηαζκνύο από απηέο ηηο κεηαβιεηέο, κε πςειή αμηνπηζηία θαη Significance=0. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηαθύκαλζε ησλ PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα κπνξεί λα παξαζηαζεί ζην ρήκα 5, καδί κε ην standard error of mean. Η εμάξηεζε από ηε ζεξκνθξαζία εμεγείηαη από ηελ εληνλώηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σα επίπεδα PM 10 ειαρηζην-πνηνύληαη ζηελ θιάζε ν C θαη ζηε ζπλέρεηα απμάλνπλ, πηζαλώο ιόγσ αύμεζεο ηεο θσηνρεκηθήο δξαζηεξόηεηαο ζε δεζηέο εκέξεο κε πςειή ειηνθάλεηα [1]. Η επίδξαζε ηεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο εμεγείηαη από ην ζπλδπαζκό ηεο κε ρακειέο ηαρύηεηεο αλέκνπ θαη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή, αιιά θαη από ηελ επαηζζεζία ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. Δπίζεο, ρακειά επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο ζπλδπάδνληαη κε μεξή θαη ζθνληζκέλε αηκόζθαηξα.

5 τήμα 5. Standard error of mean ησλ ζπγθεληξώζεσλ PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο κέηξεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία (αξηζηεξά) θαη ζρεηηθή πγξαζία (δεμηά) 3.3. Δπίδραζη ηης ηατύηηηας και διεύθσνζης ηοσ ανέμοσ Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεηαβιεηόηεηαο, εθαξκνδόκελε ζηηο 5-ιεπηεο ηηκέο PM 10, κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2, επηβεβαηώληαο αμηόπηζηε ζπζρέηηζε. Η ζηαηηζηηθή δηαθύκαλζε ησλ PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζην Π. Άξεσο, κπνξεί λα παξαζηαζεί ζην ρήκα 6, καδί κε ην standard error of mean: Οη άλεκνη πνπ έξρνληαη από W, NW, N and NE ζπζρεηίδνληαη κε πςειά PM 10 θαη ζηνπο 3 ζηαζκνύο. Οη ρακειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο PM 10 ζπλδπάδνληαη κε ΝΑ αλέκνπο πνπ έξρνληαη από ηε ζάιαζζα. Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ (δεμηά ζην ρήκα 6), παξαηεξείηαη κείσζε ησλ PM 10 θαζώο απμάλεηαη ε ηαρύηεηα έσο ηα 30 km/h [1, 13]. Πίνακας 1. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο κεηαβιεηόηεηαο ζηηο 5-ιεπηεο κέζεο ηηκέο PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο κέηξεζεο από (Significane=0 ζε όια ηα runs). Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή F (Pedion Areos) F (Papastratos) F (Fytoko) ρεηηθή Τγξαζία Θεξκνθξαζία (DB) Σαρύηεηα Αλέκνπ Γηεύζπλζε Αλέκνπ Ώξα ηεο Ηκέξαο τήμα 6. Standard error of mean ησλ ζπγθεληξώζεσλ PM 10 ζηνπο 3 ζηαζκνύο κέηξεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ δηεύζπλζε αλέκνπ (αξηζηεξά) θαη ηελ ηαρύηεηα αλέκνπ (δεμηά)

6 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Μεηά από 6 ρξόληα θαηαγξαθήο ησλ PM 10 ζην Βόιν από ην ζηαζκό ηνπ Πεδίνπ Άξεσο, πξνρσξήζακε ην 2011 ζε επέθηαζε ζε δίθηπν 3 ζηαζκώλ κέηξεζεο. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηαδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηάο πξώηεο επεμεξγαζίαο ησλ PM 10 από ηνπο 3 ζηαζκνύο, γηα ηελ πεξίνδν , θαζώο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηνπ Πεδίνπ Άξεσο. Η ειαθξά πησηηθή ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηα εηήζηα επίπεδα PM 10 κεηά ηε ξαγδαία πηώζε ηνπ δείρλεη λα δηαηεξείηαη, όκσο ν αξηζκόο εκεξώλ ππέξβαζεο ησλ 50 κg/m 3 παξακέλεη θνληά ζηηο 60. Η ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ PM 10 κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο ζην Φπηόθν από ηνπο 2 παξάιηνπο ζηαζκνύο. Η ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε ζρεηηθή πγξαζία, παξνπζηάδεη δηαθνξέο ζηνπο 3 ζηαζκνύο. Υακειέο ζπγθεληξώζεηο PM 10 ζπζρεηίδνληαη κε Α ΝΑ αλέκνπο θαη ζηνπο 3 ζηαζκνύο, ελώ επηπιένλ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα Β-ΒΑ αλέκνπο ζην ζηαζκό ηνπ Φπηόθνπ. Τςειά PM 10 ζπζρεηίδνληαη κε ΒΓ αλέκνπο θαη ζηνπο 3 ζηαζκνύο. Η ζπζρέηηζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη αξλεηηθή παληνύ.σέινο, ε ζπζρέηηζε κε ηελ ώξα ηεο εκέξαο αθνινπζεί ηα γλσζηά πξνθίι. Δσταριζηίες Δπραξηζηνύκε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ΠΘ γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γίθηπν ηαζκώλ Μέηξεζεο PM 10 ζην Βόιν Λάξηζα» (Κ.Α ) 5. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Chaloulakou, A., et al., Measurements of PM10 and PM2.5 particle concentrations in Athens, Greece. Atmospheric Environment 37 (2003) , GRIVAS, G., et al., SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION OF PM10 MASS CONCENTRATIONS WITHIN THE GREATER AREA OF ATHENS, GREECE. Water, Air, and Soil Pollution 158: , 2004., Manoli, E., D. Voutsa, and C. Samara, Chemical characterization and source identification/apportionment of fine and coarse air particles in Thessaloniki, Greece. Atmospheric Environment, (6): p Zogou, O. and A. Stamatelos, Analysis of Data From Ambient PM10 Concentration Monitoring in Volos in the Period American Journal of Environmental Engineering, (4): p. Published online at 5. TSI, Model 8530/8531/8532 DUSTTRAK II Aerosol Monitor, Operation and Service Manual. 2009, P/N , Revision D, October Vincent, J.H., Aerosol Sampling Science, Standards, Instrumentation and Applications. 2007, England: John Wiley & Sons. 7. Baynard, T., et al., Key factors influencing the relative humidity dependence of aerosol light scattering. Geophys. Res. Lett., (L06813). 8. Kingham, S., et al., Winter comparison of TEOM, MiniVol and DustTrak PM10 monitors in a woodsmoke environment. Atmospheric Environment, (2): p Kokhanovsky, A., Aerosol Optics: Light Absorption and Scattering by Particles in the Atmosphere. 2008, Chichester UK: Springer/ Praxis Publishing. 10. EC, Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air. 1999, OJ L 163, EC, Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. 2008, OJ L 152, Grivas, G. and A. Chaloulakou, Artificial neural network models for prediction of PM10 hourly concentrations, in the Greater Area of Athens, Greece. Atmospheric Environment 40 (2006) , Chaloulakou, A., et al., Particulate matter and black smoke concentration levels in central Athens, Greece. Environment International p

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Α. Γ. Καλαμπούνιας 1,2,3,*, Υ. ηαμάηης 1, Υ. Καληζονούδης 1,3,. Ν. Πανδής 1,3,4 1 Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 2 Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA April 12 Coordinated by: In the framework of the LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα