ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010"

Transcript

1 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ Βόλος, Νοέμβριος 2011

2 Γηήζημξ ανηζ. εμενώκ οπένβαζεξ* μνίμο 50 μg/m 3 Δπξωπαϊθέο πόιεηο κε πψειό εηήζην αξηζκό εκεξώλ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ηωλ 50 κg/m 3 ζηηο 24-ωξεο κέζεο ηηκέο ζπγθεληξώζεωλ PM 10 *Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 2008 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 2

3 Αημμζθαηνηθή νύπακζε Ε πανμοζία ζηεκ αημόζθαηνα θάζε είδμοξ μοζηώκ, ζε ζογθέκηνςζε ή δηάνθεηα πμο μπμνμύκ κα πνμθαιέζμοκ ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ ζηεκ ογεία, ζημοξ δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ θαη ζηα μηθμζοζηήμαηα. Νμιιέξ μοζίεξ εηζένπμκηαη ζηεκ αημόζθαηνα από θοζηθά θαηκόμεκα (εθαίζηεηα, πονθαγηέξ δαζώκ, ζαιάζζηα αενμιύμαηα) μπόηε δεκ ζεςνμύκηαη ςξ νύπακζε. Aηςνμύμεκα ζςμαηίδηα (Particulate matter, PM): μηθνμύ μεγέζμοξ ζώμαηα πμηθίιεξ πεμηθήξ ζύζηαζεξ πμο αηςνμύκηαη ζημκ αένα ζε ζηενεή (ζθόκε) ή ογνή μμνθή (ζηαγμκίδηα), με δηάμεηνμ από nm μέπνη μm. Οπεμαηίδμοκ αενμιύμαηα (aerosols), όπςξ μμίπιε, θαπκόξ, θςημπεμηθό κέθμξ. PM 10 : ζςμαηίδηα με αενμδοκαμηθή δηάμεηνμ μηθνόηενε ηςκ 10 μm PM 2.5 : ζςμαηίδηα με αενμδοκαμηθή δηάμεηνμ μηθνόηενε ηςκ 2,5 μm Ε απμμάθνοκζε ηςκ ζςμαηηδίςκ από ηεκ αημόζθαηνα γίκεηαη με δηάθμνμοξ μεπακηζμμύξ πμο πενηιαμβάκμοκ ηεκ εκζςμάηςζε ςξ πονήκςκ ζομπύθκςζεξ ζηαγμκηδίςκ, θαηαθνήμκηζε από ηε βνμπή θαη ηε βανοηηθή εκαπόζεζε ζημ έδαθμξ Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 3

4 Παληκόμεζε ζε ζπέζε με ημ μέγεζμξ/ πνμέιεοζε PM<1 μm: fine particles, μεγάιμξ πνόκμξ παναμμκήξ ζηεκ αημόζθαηνα - πνςημγεκή από δηενγαζίεξ θαύζεξ (π.π. ζςμαηίδηα αηζάιεξ, αιιά θαη μεηαιιηθά ζημηπεία) - δεοηενμγεκή, θονίςξ ζομποθκώμαηα - ζηηξ πόιεηξ ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό πενηέπεη άκζναθα PM>2.5 μm: coarse particles - θονίςξ πνςημγεκή από μεπακηθέξ ή άιιεξ δηενγαζίεξ (ζθόκε από ημ θιμηό ηεξ γεξ, ζαιάζζηα αενμιύμαηα θηι.), - ακζνςπμγεκή ή από θοζηθά αίηηα Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 4

5 ΜΞΖΑΗΓΟ ΠΖΙΓΟ ΓΖΑ ΟΩΙΑΠΖΔΖΑ: ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ Μδεγία 1999/30/EC Στάδιο 1 από 1 Ιανοσαρίοσ 2005 Στάδιο 2 από 1 Ιανοσαρίοσ 2010 Μέση ετήσια οριακή τιμή 40 µg/m³ 20 µg/m³ Μέση ημερήσια (24-hour) 50 µg/m³ 50 µg/m³ Επιτρεπόμενος αριθμός ημερών σπέρβασης ανά έτος 35 7 Μδεγία 2008/50/ΓC Από Ιέζμξ εηήζημξ όνμξ PM μg/m 3 Ιέζμξ όνμξ 24 ςνώκ PM μg/m 3 Γπηηνεπόμεκμξ εηήζημξ ανηζμόξ εμενώκ οπένβαζεξ 35 Ιέζμξ εηήζημξ όνμξ PM μg/m 3 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 5

6 PM10 ζηεκ Γονώπε (2009) Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ εηήζηαο κέζεο ηηκήο PM 10 ηωλ 40 κg/m 3 ηεο Οδεγίαο 1999/30/EC Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 6

7 PM10 ζηεκ Γονώπε (2009) Τπέξβαζε ηνπ εηήζηνπ νξίνπ ηωλ 35 εκεξώλ κε 24-ωξε κέζε ηηκή PM 10 άλω ηωλ 50 κg/m 3 ηεο Οδεγίαο 1999/30/EC Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 7

8 ΜΞΓΑΚΑ ΙΓΠΞΕΟΕΟ ΑΖΩΞΜΡΙΓΚΩΚ ΟΩΙΑΠΖΔΖΩΚ Ιεηνεηήξ με αθηηκμβμιία βήηα: Η ζσγθέκηρωζε PM10 προζδηορίδεηαη με μέηρεζε ηες αθηηκοβοιίας ραδηεκεργού πεγής ποσ απορροθά έκα δείγμα ποσ ζσιιέγεηαη ζε θίιηρο ταρηοηαηκίας. Οη αθηίκες βήηα ταμειής εκέργεηας απορροθώκηαη μέζω ζύγθροσζες με ειεθηρόκηα, ηωκ οποίωκ ο αρηζμός είκαη ακάιογος με ηεκ μάδα ηοσ δείγμαηος. TEOM (tapered element oscillating microbalance): εκζωμαηώκεη αδρακεηαθό μηθρο-δσγό ποσ μεηρά ηε μάδα ποσ ζσιιέγεηαη ζε έκα ακηαιιαθηηθό θίιηρο μέζω ηες θαηαγραθής ηωκ ακηίζηοητωκ μεηαβοιώκ ζστκόηεηας ηαιάκηωζες εκός ζησιίζθοσ. Ιεηνεηέξ ζθέδαζεξ θςηόξ (90 o laser beam scattering) βι. Dusttrak Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 8

9 ΗΑΠΑΓΞΑΦΕ PM-10 ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ O 1 μξ Οηαζμόξ μέηνεζεξ ημο ΝΘ ιεηημονγεί από ημ 2005 ζημ Νεδίμ Άνεςξ Ε ζοκηήνεζε ημο ζηαζμμύ θαη ε έθδμζε ηςκ μεκηαίςκ δειηίςκ γίκεηαη από πνμζςπηθό ημο Γνγαζηενίμο Θενμμδοκαμηθήξ & Θενμηθώκ Ιεπακώκ. Ανπή ιεηημονγίαξ ημο DustTrak (90 μ laser light scattering) Θέζε ηαζκνύ κέηξεζεο Ανπή ιεηημονγίαξ ημο DustTrak ΖΖ Δώκε Θημέκα Βόιμο Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 9

10 Ιμνθή ηςκ Ιεκηαίςκ Δειηίςκ Typical structure of a monthly PM10 bulletin as published in the website (October 2008). Hourly PM10 means for the 24 hours of the respective day are presented in each column. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 10

11 ΗΑΠΑΓΞΑΦΕ PM-10 ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ Ιέπνη ημ 2009, ε μέηνεζε γηκόηακ με ημ όνγακμ DUSΠTRAK 8520 ηεξ TSI, ημ μπμίμ βαζίδεηαη ζηε ζθέδαζε ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο εθπέμπεη μηα δέζμε laser (90 μ light scattering). Όνγακμ με ζπεηηθά παμειό θόζημξ αγμνάξ & ζοκηήνεζεξ, με ημ επηπιέμκ πιεμκέθηεμα όηη μπμνεί κα μεηνά θαη ζηηγμηαίεξ ηημέξ. Οηεκ ηζημζειίδα πανμοζηάδεηαη on-line εμενήζηα θαηαγναθή ηςκ αηςνμύμεκςκ ζςμαηηδίςκ PM-10, με αοηόμαηε ακακέςζε ακά 5 ιεπηά. Νάκς από 25,000 επηζθέρεηξ. Από ημ 2010 ε μέηνεζε γίκεηαη με ημ κέμ βειηηςμέκμ μμκηέιμ DUSΠTRAK ΖΖ ίδηα ανπή ιεηημονγίαξ, βαζμμκόμεζε με δύγηζε εζςηενηθμύ θίιηνμο. Γπίζεξ, πνμζηέζεθε μεηεςνμιμγηθόξ ζηαζμόξ. Ούκημμα ζα δεμμζηεύεηαη ηαοηόπνμκα ζηεκ ηζημζειίδα θαη ε εμενήζηα δηαθύμακζε ηςκ αηςνμύμεκςκ ζςμαηηδίςκ PM-2.5 ζύμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2008/50/EC. Από ημ 2011 έπμομε πιέμκ δίθηομ 3 ζηαζμώκ μέηνεζεξ ζημ Βόιμ Ναιαηόηενα γηκόηακ ηαθηηθά ζοζπεηίζεηξ ηςκ μεηνήζεςκ ημο μνγάκμο Dustrak με ηηξ μεηνήζεηξ ημο επίζεμμο Οηαζμμύ ηεξ Κμμανπίαξ Ιαγκεζίαξ/ ΡΝΓΩΔΓ (Thermo Andersen FH62C14 - Continuous Ambient Particulate Monitor), γηα ημκ έιεγπμ θαηάζηαζεξ/ βαζμμκόμεζεξ ηςκ μνγάκςκ. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 11

12 ΗΑΠΑΓΞΑΦΕ PM-10 ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ Νανάιιεια με ηηξ θαηαγναθέξ γίκμκηαη θαη μη αθόιμοζεξ δναζηενηόηεηεξ: Οηαηηζηηθή μειέηε γηα ζοζπέηηζε πνμκμζεηνώκ μεηνήζεςκ από έκακ ή πενηζζόηενμοξ ζηαζμμύξ, μεηαλύ ημοξ θαη με ηα μεηεςνμιμγηθά δεδμμέκα, με βάζε θαζηενςμέκεξ ζηαηηζηηθέξ ηεπκηθέξ όπςξ ε ANOVA εκόξ ή πενηζζόηενςκ παναγόκηςκ. Έηζη μπμνεί γηα πανάδεηγμα κα βνεζεί θαηά πόζμκ μη εκδείλεηξ ζογθεθνημέκμο ζηαζμμύ επενεάδμκηαη από ζογθεθνημέκμοξ ακέμμοξ, επίδναζε ηεξ ζενμμθναζίαξ, ζπεηηθήξ ογναζίαξ θηι Μ εκημπηζμόξ ηςκ πεγώκ ηεξ νύπακζεξ με ζηαηηζηηθέξ μεζόδμοξ θαη ζοζπέηηζε είκαη ζύκζεηε δηαδηθαζία, πμο απαηηεί ηνείξ ζηαζμμύξ μέηνεζεξ ζε ηαοηόπνμκε ιεηημονγία, πμο πενηθιείμοκ ημκ πονήκα ημο πμιεμδμμηθμύ ζογθνμηήμαημξ, μαδί με ηα ζπεηηθά μεηεςνμιμγηθά δεδμμέκα. Ήδε έπεη ακαπηοπζεί δίθηομ 3 ζηαζμώκ μέηνεζεξ με πνεμαημδόηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Γνεοκώκ ΝΘ. Ε δηελαγςγή μεηνήζεςκ πμηόηεηαξ αένα εζςηενηθμύ πώνμο (Indoor Air Quality), με επηπιέμκ μέηνεζε ζογθεκηνώζεςκ CO, CO 2 ζε εζςηενηθμύξ πώνμοξ γηα έιεγπμ θαιήξ ιεηημονγίαξ ημο ζοζηήμαημξ θιημαηηζμμύ (όνγακμ μέηνεζεξ IAQ-Calc 7545). Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 12

13 Θέζεηξ ηςκ 3 Οηαζμώκ ημο δηθηύμο ημο Νακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ (2011 θ.ε.) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 13

14 F values for one-way ANOVA with respect to weather variables and hour of day Μ ζηαζμόξ ημο Νεδίμο Άνεςξ θαηαγνάθεη ηαοηόπνμκα θαη ηα PM2.5 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 14

15 Βόιμξ: Γλέιηλε εηήζηςκ μέζςκ ηημώκ PM10 θαη ανηζμμύ εμενώκ οπένβαζεξ μνίμο Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 15

16 ΓΛΓΘΖΛΕ ΓΠΕΟΖΩΚ ΙΓΟΩΚ ΠΖΙΩΚ: ΑΘΕΚΑ (ΡΝΓΩΔΓ) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 16

17 ΡΝΓΞΒΑΟΓΖΟ ΠΜΡ ΜΞΖΜΡ ΠΩΚ 50μg/m 3 : ΑΘΕΚΑ (ΡΝΓΩΔΓ) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 17

18 Ούγθνηζε θαηαγναθώκ ζηαζμώκ Α (ΝΘ) θαη Μ (Κμμανπίαξ) Comparison between 24-h average PM10 concentrations recorded at station A (Dusttrak 8520) and station O (betaradiation instrument) recordings during May Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 18

19 Ούγθνηζε θαηαγναθώκ ζηαζμώκ Α (ΝΘ) θαη Μ (Κμμανπίαξ) Comparison between hourly PM10 recordings from Dusttrak 8520 in station A location, compared to recordings from the betaradiation Instrument in station O location, during one week in May Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 19

20 Οοζπέηηζε PM 10 θαη μεηεςνμιμγηθώκ ζοκζεθώκ:23-30 Ιαίμο 2010 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 20

21 Οοζπέηηζε PM 10 θαη μεηεςνμιμγηθώκ ζοκζεθώκ:1-11 Φεβνμοανίμο 2010 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 21

22 Ηαζμνηζμόξ δηαζηεμάηςκ θιάζεςκ γηα ηηξ θύνηεξ μεηαβιεηέξ Variable Wind direction Bin Wind speed <= Ambient DB temperature Ambient Rel. Humidity <= Ambient < >0.020 Humidity ratio Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 22

23 Γπίδναζε ηεξ ώναξ ημο 24ώνμο Standard error of mean of PM 10 concentration versus hour of day. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 23

24 Γπίδναζε ηεξ ζενμμθναζίαξ πενηβάιιμκημξ (DB) Standard error of mean of PM 10 concentration versus ambient air temperature (DB) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 24

25 Γπίδναζε ηεξ ζπεηηθήξ ογναζίαξ (RH) Standard error of mean of PM 10 concentration versus relative humidity. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 25

26 Γπίδναζε ηεξ απόιοηεξ ογναζίαξ αένα πενηβάιιμκημξ Standard error of mean of PM 10 concentration versus humidity ratio of ambient air Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 26

27 Γπίδναζε ηεξ δηεύζοκζεξ ημο ακέμμο Standard error of mean of PM 10 concentration versus wind direction. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 27

28 Γπίδναζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ακέμμο Standard error of mean of PM 10 concentration versus wind speed. Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 28

29 F values: 1-way ANOVA w/respect to weather variables and hour of day Variable F value (2010 data) F value (2009 data) F value ( data) Relative Humidity ambient temperature (DB) wind speed wind direction hour of day Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 29

30 Ρπενβάζεηξ Κμεμβνίμο 2011 ζηα PM10 από ημ Οηαζμό Νεδίμο Άνεςξ 19 Τπεξβάζεηο ηνλ Ννέκβξην 2011 Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 30

31 Ννμηεηκόμεκα όνηα εκεμένςζεξ θαη ζοκαγενμμύ από ημ ΝΘ ΡΤΠΟ ΟΡΗΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΟΡΗΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Γηνμείδην ηνπ Αδώηνπ (ΝΟ 2 ) Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO) 250 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες 8 mg/m 3 μέζη 8ωρη ηιμή 330 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες 12 mg/m 3 μέζη 8ωρη ηιμή Όδνλ (Ο 3 ) 160 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες 220 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (SΟ 2 ) Αηωξνύκελα ωκαηίδηα (ΡΜ 10 ) 250 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες 90 μg/m 3 για 5 ζσνετόμενες ημέρες 320 μg/m 3 για 3 ζσνετόμενες ώρες 110 μg/m 3 για 4 ζσνετόμενες ημέρες Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 31

32 Ιέηνα μείςζεξ ηεξ ζςμαηηδηαθήξ νύπακζεξ ζηηξ πόιεηξ Οοζηεμαηηθόξ έιεγπμξ αένηςκ εθπμμπώκ από ηηξ βημμεπακίεξ, ηηξ θεκηνηθέξ ζενμάκζεηξ ηςκ θηηνίςκ, ηα πεηνειαημθίκεηα αοημθίκεηα Νεναηηένς δηείζδοζε ημο θοζηθμύ αενίμο γηα ζένμακζε θηηνίςκ, με ηαοηόπνμκε μείςζε ηςκ ζενμηθώκ ακαγθώκ (μόκςζε, αοημμαηηζμμί, ειηαθά). Οοζηεμαηηθή παναθμιμύζεζε ηςκ PM10 θαη PM2.5 με δίθηομ ζηαζμώκ Νενημνηζμόξ ηεξ πνήζεξ ημο αοημθηκήημο ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ μέζς: - εκίζποζεξ θαη εκζάννοκζεξ ηςκ μαδηθώκ μέζςκ μεηαθμνάξ - επέθηαζεξ πεδμδνόμςκ & πμδειαημδνόμςκ, - ακάπηολεξ πώνςκ ζηάζμεοζεξ πενημεηνηθά ηεξ πόιεξ - ακάπηολεξ πενηθενεηαθώκ μδώκ Δεκδνμθοηεύζεηξ. Ε βιάζηεζε δεζμεύεη ηα ζςμαηίδηα Οε πενηόδμοξ επεηζμδίςκ ορειήξ ζςμαηηδηαθήξ νύπακζεξ (ζοκήζςξ Κμέμβνημξ Δεθέμβνημξ), κα πενημνίδμκηαη ζημ ειάπηζημ δοκαηόκ μη θαύζεηξ ζηενεώκ θαοζίμςκ (ηδάθηα λοιόζμμπεξ). Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 32

33 EPA Air Quality Index (Δείθηεξ Νμηόηεηαξ Αημόζθαηναξ) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 33

34 EPA Air Quality Index (Δείθηεξ Νμηόηεηαξ Αημόζθαηναξ) Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 34

35 EPA Air Quality Index Breakpoints for various pollutants Βόλος, Νοέμβριος 2011 Εργαζηήριο Θερμοδσναμικής & Θερμικών Μητανών - ΤΜΜ - ΠΘ 35