СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И"

Transcript

1 Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро ма на. Иа ко је за јед но де ло ка над ске књи жев но сти до био не та ко уо би чајену, заправо за вид ну интернационал ну па жњу, са мо не колико књижевнокритич ких ра до ва се усу ди ло да о ње му про ми шља на озби љан на чин. По р ед з би р ке пе с а ма Сн а га р обов а, са ко јом де ли те ме, као и слико ви т о с т и фи г у р а т и в но с т је зи к а, ов ај р о ма н п р ед с т а в љ а к ул м и на ц и о н у т ач к у Ко е но в ог л и т е р а р ног р а з в о ја. Под јед на ко с е мо же твр ди ти да је реч о нај и за зов ни јем и, у опа жај ном сми слу, нај проницљивијем до сада написаном роману о Канади и њеним становни ци ма. Ко ен се до и с та по и г ра ва с т ру к т у ром ро ма на, а л и есен ц и ја л но је дин ство де ла на ла зи се ван тем по рал них и спа ци јал них гра ни ца п ри че и л и ко в а ; оно ле ж и у ко хе р ен т но с т и с а м и х с л и к а. К њи г а пр ва: По вест свих њих, пат нич ка је ис повест неименованог нара т о ра-ис т о ри ча ра ч и је ка зи ва ње, ис п у ње но по ме н и ма разнол ик и х т е ле сн и х и з л у че ви н а, с т у п а у с а гл а сје с а ч и њ е н и цом д а њ е г о в о т е ло т а в о ри у с т а њу кон с т и п а ц и је. У по гл а в љу Д у г ач ко п и смо од Ф., ко је у д ушевној б ол н иц и з а пор емећене к рим ина лце п ише и зв а н р ед н и, не с т а л н и р е в о л у ц и о н а р - т и р а н и н, у по зн а је мо с е с а нара то ро вим учи те љем и његовим си стемом виђеним из перспек т и в е по р а з а. По с лед њ а фа н т а зи ја о Ф.- ов ом б ек с т ву в о д и до Књи ге тре ће: Див ни гу бит ни ци Епи лог у тре ћем ли цу. У формал ном смислу, овај романескни део је најкон вен ци о нал ни ји, најбли жи тра ди ци о нал ном пи са њу. Ипак, чак и ов де ли ко ви и темпо рал не се квен це су сто пље ни и на ма се, нај зад, обра ћа још је дан на ра тив ни глас. 755

2 Ка ква год да је фа бу ла овог ро ма на, њен ути цај је ми ни ма лан. Уко ли ко ли ко ви уоп ште успе ва ју да за о ку пе на шу па жњу, то се деша в а з б ог њи хо в е екс п р е си в не п ри р о де, спо с о б но с т и да т еч но и ефект но из ра жа ва ју сво је ми сли. Је зик овог ро ма на, ако већ ни је оп сцен шта год та реч ов де зна чи ла не сум њи во је сек су а лан и сензуалан. Мајкл Ондатје тврди: Писа ти Див не гу бит ни ке у си гурном, већ опро ба ном сти лу би ло би рав но ка стри ра њу ње го вих моћн и х и де ја и вул г а р не св е т о с т и. 1 Сам Ко ен то ме би до дао: Не ма не п рис т ојн и х р е ч и, н и к а да. 2 И з гле да да з а и с т а по с т о ји спе ц и фича н, т е мат ск и ра з лог ко ри ш ћењ а и з узе т но фри вол н и х, сек су а л н и х је зич ких фра за на онај на чин на ко ји их Ко ен упо тре бља ва. Као што је слу чај у це ло куп ном ње го вом опу су, та ко и ов де де лу је да пи сац по ку ша ва да на те ра чи та о ца да се су о чи са сво јом сек су ално шћу: Ски дај те се, ски дај те се, ви че ми се, по гле дај мо се. Образ у јмо с е! 3 Је зи к би ис т о в р е ме но мо г а о би т и и на ме р но и з г р а ђе на п р е п р е к а с а ко јом с е с у о ча в а мо п р е не г о ш т о уоп ш т е п ри ме т и мо сву озби љност ро ма на. Та ко, п ри ме ра ра д и, на м и т и н г у се па ра т и ста на ра тор усме ра ва на шу па жњу ка жен ској ру ци што ми лу је ње го ве гениталије, док се кључна тема енглеске до ми на ци је над фран цуском Ка на дом об зна њу је у по за ди ни кроз ре чи го вор ни ка. Ова те о ри ја, ме ђу тим, не успе ва да учи ни ра зу мљи вим прису ство поп музике и цмокбум бам говор стри по ва, ни ти об ја шњав а де з и н т е г р а ц и ју је зи к а ви д љи ву у К њи зи п р в ој у де л у. Не ма сум ње да је све ово јед ним де лом ре зул тат хо ти мич не об ма не, буду ћи да је Ко ен и сам при знао ка ко ни ка да ни је у пот пу но сти био ли шен ути ца ја по ме ну тих еле ме на та. Ипак, ро ман не са мо да на и р о н и ча н на ч и н п р о бле ма т и зу је и ден т и т е т у њ е г о ви м п ри в ат н и м и ја в н и м д и м е н з и ја м а н е г о т акођ е п р едс т ав љ а м од е рн у в из иј у алијенације не и ме но ва ног на ра то ра, ју на ка ко ји под носи најстрашни је патње услед ра за ра ња ве р бал них струк ту ра. Ни ње го ве идеје н и њ е г ов је зи к не би в а ју ч в р с т о уо б л и че н и, у п р ко с ју на ко ви м ака дем ским ко ре ни ма у про шло сти. Ф и г у р а т и в но с т св ог г ов ор а гл а вн и л и к ц рп и, поп у т к ак в ог фол кло ри сте, из мно гих ми то ло ги ја ин ди јан ске, египатске, стар о г рч ке, п р емда у највећој ме ри нас т оји да си с т е ма т и зу је мо де р не м и т о ве п ри к у п ље не и з с т ри по ва, ра д ио - ем и си ја и фи лмова. Њег ов 1 M i c h a e l O n d a a t j e, L e o n a r d C o h e n, M c C l e l l a n d a n d S t e w a r t, To r o n t o 1970, До к у мен т а р н и фи л м L a d i e s a n d G e n tle m a n... Mr. L e o n a r d C o h e n, Na t i o n a l Film Bo ard of Ca na da, Сви на во ди из ро ма на при сут ни у овом тек сту пре у зе ти су из: Ле нард К о е н, Д и вн и г у б и т н и ц и, п р е в. В у к Ше ћ е р о в и ћ, Ге о п о е т и к а, Б еог р а д (прим. прев.). 756

3 храм су би о скоп Си стем и пра ви ло Ге вин Гејт: Краљ си си ро тињског к в арт а, и зр е к а о си з а ко не. Уп р ко с т о ме ш т о с е мо же на зв а т и ка на д и ја ном, овај ро ма н, ка о и д ру г а Ко е но ва де ла, под ра зу ме ва п рисуство библијск и х ц рта, како у по глед у рома неск ни х сли ка, та ко и у по гле ду са ме струк ту ре. Као и Б ибл ија, и Ди вн и г уб и тн иц и о б у х в а т а ју д ру ш т в е но и и нд и ви д уа лно под ру ч је. Ме ђу т и м, к а о што то обич но би ва у ве ћи ни слу ча је ва мо дер не, иро нич но ин то нира не ли те ра ту ре, по ло ви ви ше не про бле ма ти зу ју мо рална становишта, пи та ња до бра и зла, већ са да но се ег зи стен ци јал но обе леж је, ч врс т о везано за пој мо ве и ден т и т е та и о т у ђе ња. Обе ове т во ре ви не раз у ме ва мо као епо ве о дру штву и по је дин цу али се, упр кос њи хови м ис т о ри ј ск и м око сн и ца ма, мо же р е ћ и да су ш т и н ско јед и нс т в о и јед ног и д ру гог де ла п ре по чи ва у ко хе зив ној, ор ган ској хар мо ни ји сви х е ле ме на т а у н у т а р да т е це л и не не г о у л и не а р но с т и п р е до ча в а њ а п ри к а з а ног св е т а. Заиста, роман се че сто пер ци пи ра као иро нич на или демонична па ро ди ја Б и бл и је; ве ра је ов де за ме ње на ма ги јом. Фе но мен неп р е к и д ног с т в а р а њ а, р а ђа њ а, г у би с е у п ри с у с т ву ч и т а в е п ле ја де си р о ча д и. Не в е с т а и м ла до же њ а, т ра д и ц и о на л но п р едс т ав љ ен и у фи г у р а ма Св е т е К а т а ри не Те к а к ви т е и Хри с т а, па р о д и р а н и с у у ли ку Едит и ње ног Дан ског Ви бра то ра (Д. В.!). До ми нант на тем пора л на д и мен зија Б и бл и је од но си се на са да шње вре ме де ша ва се док се чи та; та ко и Ф. у свом пи сму на гла ша ва да ће по ка за ти нара то ру ка ко се де ша ва (пре зент, прим. прев.). У ро ма ну апо кал и п т и ч не с л и ке ев х а ри с т и је п р е р а с т а ју, и з ме ђу о с т а лог, у п р а ви ка ни ба ли зам, у де мон ску при чу о му че њу и са ка ће њу. Ис ку пљују ће жр тво ва ње те ла и кр ви, хле ба и ви на, при ка за но је у ли ку Св е т е К ат арине, т ог п р оп упе лог б елог љиљ ана који је Б аш т ов а н з а л ив а о к р в љу м учен ик а. О в ај си м б о л из а м б е лог/ц р в е ног сх в а т а с е и р о н и ч но у кон т ек с т у к љу чног р ома не скног кон фл и к т а и з ме ђу Бе лог Чо ве ка и Ц р ве ног Чо ве ка. Ка та ри на Те ка к ви та се на кон см р т и ча к и п реобраћа у биће беле расе. И н д ија н ка Ед и т, ко ја под јед на ко же л и да бу де не ко д ру г и, п ри р е ђу је и з не н а ђе њ е св ом м у ж у ко ји ка зу је: до че ка ла ме је скроз пре ма за на цр ве ном ма шћу, а ја сам м ис л ио на св о ју б е л у ко ш уљу. Нед уг о з ат и м Ед и т пос т аје к рв ави леш опру жен на дну отво ра за лифт. Ве р о в ат но н ај в а ж н и ја у по т р еба ов е си м б о л и ке п ри с у т н а је у сце ни француске свечане гозбе на којој Катарина Текаквита проси па сво је ви но. Цр ве на мр ља се ши ри по бе лом стол ња ку, го стима, па су чак и на но си про лећ ног сне га по там не ли у ни јан су просу тог ви на, чак је и сам ме сец имао ову им пе ри јал ну ни јан су. На ра тор от по чи ње на ред ни оде љак ре чи ма: Имам ути сак да је г о р е на в е де но а по к а л и п т и ч но, нај в е р о в ат н и је ев о ц и р а ју ћ и т и ме 757

4 К њиг у О т к р и в е њ а 6:12, у ко јој пун ме сец до би ја бо ју кр ви. 4 Он по т ом о б ја ш њ ав а г рчк и кор ен р еч и а пок ал и пса, да би с е с т от ина к с т р а н и ца к асн и је ис т и мо т и в поја вио у по с лед њ ој р е ч и Ед и т и ног го во ра о Изи ди: ἀπεκάυλνψεν ape kalypsen. Ова два па са жа и фигу ра же не по но во се до во де у ве зу на ра то ро вом де фи ни ци јом апока лип се: она озна ча ва оно што се от кри ва ка да се по диг не вео са жен ског л и ца. 5 Шта сам све учи нио, ја ди ко вао је на ра тор, шта све ни сам учи нио, да ти по диг нем вео с ли ца, да ти се уву чем ис под по к ри в а ча, К а т а ри Те к а к ви т а? Послед ње сцене романа опажају се као ин тен ци о нал не ли тер а р не па р о д и је би бл и ј ске ви зи је а по к а л и п с е. У О т к р и в е њу 22:14 сто ји: Благо он и ма ко ји т воре за пови јест и његове, да и м буде власт на др во жи во та, и да уђу на вра та у град. У ро ма ну пак не у глед ни с тари чо век силази са к ућ и це на д рве т у и, за ба в љен го л и м не д ри ма же не са ко јом пу ту је у ау то мо би лу, ула зи у Мон тре ал. Асо ци јаци ја на О т к р и в е ње 1:7 ( Ено, иде с обла ци ма, и угле да ће га сва ко око ) ви дљи ва је и у чи ње ни ци да се чо век тран сфор ми ше у филм на не бу, филм о сле пом црн цу ко ји но си сун ча не на о ча ре: А глава ње го ва и ко са би ја ше би је ла као би је ла ву на, као сни јег; и очи ње го ве као пла ме ни огањ (О т к р и в е ње, 1:14). Овај п ро цес и ро н и ч ног п ре о к ре т а ња сл и ка кон с т а н т но се јавља то ком чи та вог ро ма на. Баш као што су пла ме ни је зи ци на тера л и у чен ике да нап ус т е своје с обе к ако би ш и ри л и Хри с т о ву реч, та ко су и пе тар де при мо ра ле на ра то ра да се из ста на пре се ли у кући цу на др ве ту, те по ста не ин кар на ци ја Ф.-ових уче ња. У Би бли ји в о де н а не м а н Ле ви ја т а н је Ме си ји н не п ри ја т е љ, о с уђ е н д а буде уни штен Ње го вом ру ком. Гре шни чо век је ро ђен, жи ви и уми ре уну тар њ е г о в е у т р о б е. У Ко е но в ом р о м а н у Д а н ск и Виб р ат о р је та ко ђе из вор гре шно сти и дру штве не ја ло во сти, али, у скла ду са пан сек су ал но шћу ро ма на, он успе ва да, пре не го што ис ко чи кроз про зор и от пу же на зад у мо ре, за до во љи фру стри ра ну Едит де лују ћи по чи та вој п о в р ш и н и ње ног те ла. * 4 И ви дјех кад отво ри ше сти пе чат и гле, за тре се се зе мља вр ло, и сун це по ста цр но као вре ћа од ко стри је ти, и мје сец по ста као крв. Овај ци тат из Нов о г З а в е т а, к а о и н е ко л и ко н а р едн и х, п р еуз ет и с у и з: Б иб л ија и л и С в ет о п ис м о С т а р о г а и Но в о г а з а в је т а, С т а р и З а в је т п р е в е о Ђу р о Д а н и ч и ћ, Но в и З а в је т п р е в е о Ву к С т е ф. К а р а џ и ћ, Бр и т а н ско и и но з е м но би б л и ј ско д ру ш т в о, Б е о г р а д 1984 (прим. прев.). 5 Еди тин го вор у пре во ду зна чи: Ја сам Изи да, ко ја је би ла, ко ја јест и ко ја ће би ти, и ни је дан смрт ник ми ни ка да ни је ски нуо вео. 758

5 О в ај р о ма н и ден т и т е т а подједнако п редс т ав љ а у знем ирујућу с л ик у пот енц ија лн и х, о т у ђ ењ ем у з р о ко в ан и х не с р е ћ а с а ко ји м а се су о ча ва ју Ка на да и уса мље ни ју нак. Као и у Б и бл и ји, и у овом к њи жев ном ос т ва ре њу суд бина по је д и нца повез ана је са судбином на ро да. На ра тор је та ко оп ту жи вао Ф.-а: Од Ка на де си на пра вио огро ман ка уч за пси хо те ра пи ју на ко јем са ња мо и по но во про жив љ а в амо и дент и т е т ске ко ш ма р е. Док ис т ра ж у је с оп с т вен у све с т, неименов ан и јуна к п р оналази ис т ин у о К анад и. О в а ис т ина т есно је по ве за на са ње го вим на чи ном ода би ра жр тва ва јер, баш као и р о ма н, и к а на д ск а п р о ш ло с т и м п р ег н и р а н а је к р в љу по р а же н и х на р о да. Мо то на по чет ку ро ма на гла си: Не ко је ре као по диг ни тај па кет, уво де ћи те му жр тве /му чите ља која се на гла ша ва не прес т а н и м о б н а в љ а њ ем ч и ји је см и с а о и дент и ч а н зн а че њу с т и хо в а пе сме Ol Man Ri ver Ре ја Чар лса. Иа ко не по сто ји ло ги чан раз лог пом ињ ањ а и мена пе ва ча ко ји и з г о ва ра з а п и са не ре ч и, евоц ирањем фи нал не ви зи је ро ма на су ге ри ше се да пре ра ста ње у филм о Ре ју Ч а р л с у н е з н ач и о с лоб ођ е њ е з а н ар ат ор а н ег о п р е с и мб ол и чн у пре да ју угње та вач ким си ла ма. У пе сми Ге ни је Ко ен пи ше: за те бе Да х а у Је в р е ји н б и ћ у ко ји у креч ле же и с к р и в љ е н и х уд о в а у п о д б у л ом с м а к н у ћ у ка квог не спо зна људ ски ум. О в а с л ик а нац ис т и чке т о р т ур е подједна ко п р о ж и ма и Див не г у б и т н и ке: љу до ж де ри су и менов ан и п р ех ра мб ен и м нац ис т има и он и по с е д у ју св о је Да х ау 6 шта ле. Ро ман је прот кан уз гред ним али стал ним ре фе рен ца ма на Јевре је, ко је најчешће апострофирају њи хов по ло жај пат нич ког, му че нич ког на ро да. Ф. та ко твр ди да би св а к а г е не р а ц и ја з а п р а в о т р е ба ло да з а х в а л и св о ји м Јев р ејима и И нд ија нц има који су, у п раво с опс т вен и м ж рт вов ањем, у ч ин ил и напре дак мо гу ћим. Ка над ска литература обилује сликама усамљен и х, на п у ш т е н и х ме с т а, д ив љине р а внод у ш не п р е ма ен т и т е т и ма људ ског св е т а. Н а с у п р о т њ ој с т о ји на р а с т а ју ћ и, у р ба н и п р о с т о р у ко јем чо в ек, с у о чен с а г р а д ском с р е д и ном и по с т е пе н и м, њ ом и н и ц и р а н и м де х у ма н и з о в а њ ем св ог би ћ а, и с а м по с т а је и н д и ф е 6 Да хау на ци стич ки кон цен тра ци о ни ло гор и, ујед но, пр ви ло гор отворен у Не мач кој, не да ле ко од Мин хе на. Слу жио је као про то тип за све по то ње н а ц и с т и ч ке ко н ц е н т р а ц и о н е л о г о р е (п р и м. п р е в.). 759

6 рен тан пре ма истин ским, људ ским мо рал ним прин ци пи ма. Идент ит е т на ц и је је т ако нера ск ид ив о сп ле т ен с а ск у пом у н у т ра ш њи х и спо ља ш њи х обе леж ја не ког по је д и н ца ко ја га ч и не спец ифи чн и м, је д и н с т в е н и м с т в о р е њ ем. Уп р ав о с е ови м о бјаш њ ав а ч ињ ен иц а да је на ра тор, инд иг ни ран и не во љан, ипак био при ну ђен да го вори у име чи та ве Ка на де: О, је зи ку На ци је! За што не го во риш сам о се би? У св е тл у ш и р ег, д ру ш т в е ног конт екс т а р ом ан а, вид љив о је да је к а на д ск а ис т о ри ја з а сно в а на на п р о це с у п р е о б р а ћ а њ а уло г а му чи те ља и жр тве: му че ни ци FLQ бом бе ЖР ТВА Ин ди јан ци Фран цу зи Ен гле зи ис т р а ж и в а ч и м и т и н г е ко ном ск а је з у и т и к у л т у р а М У Ч И Т Е Љ Ф р а н ц у зи Ен гле зи А ме ри к а н ц и Св е т И нд ија на ца н и је с амо пас т о ра ла н, к а ко је т о п ри к а з а но у де л у Па у л и не Џон сон; он т а ко ђе под ра зу ме ва ма са к ре и а г о н и ју Бре бе фа и ње го ве бра ће. Све што је оста ло од не ка да шњег све та разо ри ли су фран цу ски ис тра жи ва чи и је зу и ти: ста р ци су се при вија ли уз све ште ни ков скут, дрх те ћи од не ке до тад не по знате усамљено ст и. Н и су мо гл и да ч у ју ка ко се ма л и не рас п р ска ва ју у ка ло та ма. Ун и ш т и т и в е з у с а п ри р о дом зн а ч и до в е с т и у п и т а њ е с а ме и з в о р е м и т о ло г и је. Та ко је т е ча К а т а ри не Те к а к ви т е, на кон по р а з а с ен ке ко ју је по слао да се бо ри са све ште ни ком, ла мен ти рао: Наш рај оду ми ре. Са сва ког бр да дух ур ла од бо ла јер би ва за бо ра вљен. Францу зи су чак за Иро ке зе 7 см и с л и л и св ој на зи в. И ме Ha o de no s a u ne e, ш т о зна ч и на р од д у г ач ке к у ће, р е де фи н и с а но је у д ух у фат и чке функ ци је је зи ка (hi ro као што ре кох), ко јем је по том при до да то зна че ње уз ви ка ра до сти или ту ге (koué) што, нај зад, све у куп но узевш и, у по т п у но с т и п ри с т а је њи хо в ој но в ој уло зи ж р т в е ( h i ro koué Iro qu o is). Исти овај обра зац да ље се по на вља: 7 Иро ке зи кон фе де ра ц и ја а ме ри ч к и х с та ро се де ла ца, л и га п ле ме на ( Кау га, Мохок, О неи де, О нондаг а и С ене ке) и з С евер оис т очн и х ш ума С еве рне А мерике. На зи ва ју се још и на род ду ге ку ће јер су, за раз ли ку од не ких дру гих ин ди јанских пле ме на, ста но ва ли у ду гим ку ћа ма, а не у ви гва ми ма или пу е бли ма. Пот ом ц и овог п леме на да на с ж и ве по резе р ват има у Њу јор к у, Он т а ри ју, Ви скон си н у и Окла хо ми (прим. прев.). 760

7 И Н Д И ЈА Н Ц И H a u d e no s a u n e e т е ч и н а с е н к а К а т а ри н а у к а м п у Е д и т ФРА Н Ц У ЗИ Ир о ке зи Л а м б е р ви л К а т а ри н а у ф р а н ц у ско у т в р ђ е њу си ло в а њ е Ка та ри нин те ча је сте из гу био у бор би, али је за то му дро од био да и с а м бу де под в рг н у т ж и в о т о да в ном ч и н у к р ш т е њ а. З а и с т а, не де љу да на на кон што је Едит у сво је ве не убри зга ла во ду из лурдских ам пу ли ца и Те ка кви ти ног зден ца, про на шли су је ка ко ле жи бе жи вот но пред лиф том прет по ста вља ју ћи да се ра ди о са мо у бис т ву. У де т и њс т ву Ед и т су силов ал и фра нц у ск и ме ш т а н и ко ји су је и р о н и ч но зв а л и и н д и ја нском п аг а нком, и а ко с е он а мо л и л а Бо го ро ди ци и Ка та ри ни Те ка к ви ти. На ра тор осе ћа да би т ре ба ло да спас е мак а р К ат арин у од фра н ц уск и х је з у ит а и з ло ко б не ц р к в е. К а да, у т р е н у т к у њ е не см р т и, К а т а ри н и н а ко ж а по б е л и, је з у и т и т о о бјаш њ ав ају : C é t ait u n a rg um e nt n ouvea u d e c r é d ibil it é, d o nt Di eu fa vo ri sa it les sa u va ges po ur le ur fa i re goûter la foi (То је но ви увер љи ви до каз да Бог има на кло но сти за ди вља ке јер им да је да ис к у ша ју в е ру). О в а к а в р а сн и шо ви н и з а м зг р о зио је Ф.- а: Не к а ово зе маљ ска Цр ква слу жи Бе лој ра си про ме ном бо је. Ипак, ни је про шло мно го пре не го што су му чи те љи Францу зи по ста ли ен гле ски плен. Ф. схва та да мо дер на Фран цу ска не сме да пра ви исте гре шке ка кве су чи ни ли Ин ди јан ци. Го вор ник на м ит и нг у, с епа ра т и с т а, к а же: Ен гле зи су на м у к ра л и Ис т орију! (...) Исто ри ја је од лу чи ла да у бор би за кон ти нент Ин ди јан ци бу ду по ра же ни од Фран цу за. Го ди не Исто ри ја је од лу чи ла да Францу зи бу ду поражени од Енглеза! (...) Године Историја је одлучи ла, не, Исто ри ја је на ре ди ла да Ен гле зи пре да ју ову зе мљу, ко ју су та ко мањ ка во во ле ли, да је пре да ју Фран цу зи ма, да је пре да ју на ма! Да ли се, ме ђу тим, пра вац ова квог кру жног то ка мо же та ко ла ко пре о кре ну ти? Ф. је глав ни кве беч ки глас; при зи вајући говорн и ко ву реторик у, он че зне за п у н и м на ц и о на л н и м г ра н и ца ма је р ће К а на да б е з не з а ви сно с т и би т и т ек не к а к в а Лу и зи ја на на с е в е ру, с а не ко л и ко до б ри х р е с т о р а на и Л а т и н ском че т в р т и к а о је д и н и м ре ли кви ја ма на ше кр ви. Освајачки Енглези су, међутим, заузврат постали жртве својих аме рич ких су се да: то је би ла по но во до жи вље на го ди на. Као Фран цуз, Ф. твр ди: Ен гле зи су на ма ура ди ли оно што смо ми у р а д и л и И н д и ја н ц и ма, а А мерик а н ц и с у Енглезима у р ад ил и оно што су Ен гле зи ура ди ли на ма. Да на шњи на пад за и ста је да ле ко 761

8 под м у к л и ји: он је еко ном ск и 8 и к ул т у рн и. У р оман у т елевизи јске ре кла ме по ти чу са Аве ни је Ме ди сон, ху мор је аме рич ки баш као и Чарлс Ак сис, а Хо ли вуд снаб де ва свет мо дер ним све ци ма. Ка да је на ра тор рас па ко вао пе тар де при сти гле из Су Фол са (Ју жна Да кота), ис та као је: Пла као сам због аме рич ког де ча штва ко је ни ка да н и с а м и ма о, з б ог св о ји х не ви д љи ви х р о д и т е љ а и з Но в е Ен гле ске, због великог зе ле ног трав ња ка и гво зде ног је ле на, због средњошколске р о ма н с е с а Зе л дом. Мо де р н и а ме ри ч к и с а н т а ко подразумев а ег зи стен ци ју ими гран та ко ји пло ви у Њу јорк на о ру жан ста ринским ми тра ље зи ма ка ко би пре не ра зио и осво јио Ин ди јан це; подра зу ме ва, да кле, при су ство је зу и та у иро ке шким гра до ви ма. Иста ова те ма жр тво ва ња при сут на је и у ин ди ви ду ал ним истори ја ма ро ма неск н и х ју на ка. При ча о Ка т а ри н и Те ка к ви т и п ре п у на је ње них лич них му че ња, а Солт Сен Лу ис из гле да као на ци стичк и ме д и ц и н ск и екс пе ри мен т. Н а р а т о р у св о јој а г о н и ји спо зн а је њи хо ве за јед нич ке, пат нич ке око ве: Ф. је ужа сно па тио у сво јим пос лед њи м да н и ма. К а т а ри н у је м и с т е ри о зн и ме х а н и з а м к а с а п ио из са та у сат. Едит је ур ла ла од бо ла. По ред то га, он је по се до вао укус за жр тве, би ло фик тив не, би ло ствар не, по свој при ли ци за то што је сам био оте ло тво ре ње во де ће жр тве у ро ма ну. Ф. му је зави део на та квом зва њу упр кос то ме што је упра во он на ра то ра као де ч а к а под в рг а о м ук а м а од с ец а јућ и м у б р а д а ви це у а т мо с ф е ри са д и с т и ч к и х по к л и ча одо бра ва ња та к вог по с т у п ка од с т ра не д ру ге си ро ча ди. Ка сни је у тек сту ро ма на са зна је се да је на ра тор из го рео своје руке Ф.-овим петардама. Несумњи во, ов де је по треб но оживе т и се ћ а ње на Ф.- ов и зг убљен и пала ц, односно и рокеш ко м учење Јо г у е с о в ог па л ца. 762 * Од три глав на ју на ка у са да шњо сти (или ско ри јој про шло сти) ро ма на, је дан је А, дру ги је Ка на ђа нин фран цу ског по ре кла, римо кат ол и к, ре во л у ц и о нар и ч ла н Пар ла мен т а, док је т ре ћ и ју на к не и ме но ва ни Ка на ђа нин ен гле ског по ре кла, од га јан у мон тре алском јез уи тском сир от иш т у. И ако с у ов а т ри к њи жев на ју на к а, у з К а т а ри н у Те к а к ви т у, у о сновном ф ок у с у п а ж њ е к а о по је д и н ц и, чи та о цу ни ка да ни је до зво ље но да за бо ра ви ши ри кон текст, поз а д и н у њи хо ви х ж и в о т а и си м б о л и ч к и т е р е т ко ји но с е. Де змон д 8 Едит је си ло ва на у ка ме но ло му или на не ком ме сту, ми не рал ном и теш ком, н а ко је г п р ав о и нд ир е к тн о п ол аж у а м ер и чк и и нт ер ес и. Н ар ат о р т акођ е на по ми ње да су кве беч ке шу ме искаса пље не и про да те Аме ри ци. У игра о ници и стре ља ни Цен тар пак на ла зи ла се пу цач ка кон зо ла По лар ни ло вац Де лукс с а д в о ји ц о м б р а д а т и х, н а т р о н т а н и х а м е р и ч к и х и с т р а ж и в а ч а. З а с т а в а њи хо в е др жа ве по бо де на је у сне жни на нос.

9 Пеј си ро ман до ж и в ља ва као све до чан ст во о до бро вољ ном г у би т к у се бе зара д неког вишег ц иља. 9 Али на шта се од но си тај ви ши циљ? Гу би т а к с оп с т в е ног би ћ а у р о ма н у с е з а и с т а, до д у ше на по ма ло и ро н и ча н на ч и н, де ша ва до бро вољ но, па и па к ње г о ви м не с т а ја њем не усту па се ме сто ни че му што се мо же, на при ват ном или јав ном н и в оу, позит и вно ок а р а к т е ри с а т и. Ч и н и с е д а је Пеј си п р е ви де о и ро н и ча н т он ро ма на за не ма ри в ш и под јед на ко по ру к у о по ра зу из Ф.- ов ог п и сма. Св а к и ју на к т р а је у и з о ло в а ној ег зи с т ен ц и ји ко ја с е окончав а ис т ом в р с т ом де с т ру к ц и је, а с а м и пол н и од но си н и су пред ста вље ни чак ни као су сре ти те ла: Ф. ис кљу чу је же љом об у зе тог на ра то ра али, за уз врат, и он би ва, од стра не Едит у Ар ген тини, ис кљу чен из те ле сног чи на и уза јам но сти до ди ра ко ји он под разу ме ва. Нај зна чај н и је сце не сек су а л н и х у ж и ва ња у ро ма н у од но се с е, з а п р а в о, и л и н а с а м о б л у д, и л и н а м е ђ у с о б н а о р а л н а т е л е с н а удо в о љ а в а њ а. На ра т ор г у би с оп с т ве н у л и ч но с т к р оз по к у ша је да и з б ег не призна ње о томе ка ко ње го во спа се ње мо же по те ћи са мо из уну трашњо сти би ћа, у са мо ћи. Уме сто то га, он усме ра ва свој по глед ка Ф.-у, Ед и т и, нај з а д, К а т а ри н и Те к а к ви т и. У с т а њу кон с т и па ц и је, ју нак упу ћу је мо ли тву сво јим цре ви ма да га учи не пра зним ка ко би био спо собан да прими садржаје који би га учи ни ли је дин ственом, за о к ру же ном осо бом, не у ви ђа ју ћ и, п ри т ом, да чо век не мо же п р и м и т и свој иден ти тет. Ју нак оту да цви ли: Ја с а м з а це мен т и ра ни, умр ли, за пе ча ће ни му зеј вла сти тог апе ти та. Ова сли ко ви та ви зи ја утам ни че ња те сно је по ве за на са ње го вим фи зичким окруже њем, до крај њих гра ни ца ин тро верт ним, без про зо ра из гра ђен и м с т а ном-под румом. Мес т о ње г овог б ора вк а, међут и м, п ризив а мра чан ту нел у ко јем је Ка та ри на Те ка кви та по сма тра ла сек суа лне п риз ор е и о тк рив ал а св ој девич а нск и и ден т и т е т. У јед ном тре нут ку тог по друм ског пат ни штва, чи ни се да на ра тор успе ва да до с ег не својев рсн у еп и фа н и ј ск у спо зна ју свог и ден т и т ет а: Више ми је ста ло до мог по цр ве не лог пал ца са но во на ста лим пли ком ко ји пул си ра, не го до све ко ли ке си ро ча ди у ва шем по га ном уни верзу му. Ода јем по част вла сти тој мон стру о зно сти! Ипак, он пре кида на к рат ко а п с о л у т но с а моп рих в а т ањ е, б е ж и од мес т а силаск а у уну тра шњост свог би ћа и сту па у хла дан, оби чан свет ка ко би у п у т ио по зи в ју т а р њ ем п р о г р а м у Ра но р а н и л и ца. Уп р а в о је Ф.- ов п о с л ед њи т р и к с а д р ж а н у т о м е д а с п р е ч и н а р а т о р о ву п о т п у н у спо зна ју свог по д во је ног и дент ит ет а: у ч ит ељу је у че н и к по т р е ба н да би до сег нуо сво ју дру гу шан су. 9 D e smond Pa cey, T he Phe no me non of L e o n a rd C o he n, Ca n a dia n Li te ra t u re, 34, 1967,

10 У Ф.- овој личности Коен подједна ко оства ру је иро нич ну верзи ју т р а г и ч ног ју на к а. Ф. је не п ри с т о ја н, ма х н и т и р е в о л у ц и о на р, св е т и т е љ р а з в р а т а и и з о п а че но с т и, Мој си је ко ји св ог п ријат ељ а во ди у Обе ћа ну зе мљу ма да сам у њу не мо же да кро чи. Он је истовре ме но и Јо ван Кр сти тељ ко ји жу ди да бу де Христ, па та ко сво је у че њ е п р е до ча в а к р оз па р а б о ле и з а г о не т не и з р е ке, п р е о к р е ћу ћ и кон венцио нална, уобичаје на значе ња у па ро ди ју о са мим Хри стови м п р ек р е т н и ч к и м с т а во ви ма (Во л и не п р и ја т е ље св о је). На ра тор је пак ње гов ода ни уче ник, ко ји ће на ста ви ти да пре но си срж њег ов ог у чењ а у п ри л и ч но з а п р е п а ш ћу ју ћ е м л и т е р а р ном м ан иру. Ва жно је, ипак, не гу би ти из ви да чи ње ни цу да Ф. до и ста пе ва пе сму Ве ли ки фо ли рант ( The Gre at Pre ten der ). О в ај ј ун а к је н е п р е к и д н о с в ес т а н с в оје у л ог е н ар ат ор ов о г у ч и те ља. По не ка д ње гов ђак на мер но же л и да и м и т и ра свог т у то ра, ма да у не ким дру гим слу ча је ви ма он не ма из бо ра: Сво јим ме је сти лом оку пи рао. Мо рам ли би ти твој спо ме ник? На ра тор осе ћа да је све вре ме био при пре ман за не ка ква де ла, али уоп ште ни је си гу ран за ка ква. Ро ђен да об у ча ва, Ф. је ус пео да про ши ри сво ја у п у т ст ва на д ш ирок и м безда ном см рт и п лан ирајућ и ват рен и оглед, те шко ис ку ше ње са пе тар да ма. На са мр ти он пре да је ба кљу свом у че н и к у з а х т е в а ју ћ и да љи н а по р: Ра с т у ма ч и ме, п р е в а зи ђи ме... По ђи да ље, об ја сни све ту шта сам хтео да бу дем. Он, нај зад, отво ре но при зна је свој ко нач ни не у спех у оба слу ча ја, и у по гле ду свог мен тор ства над Едит, и у ту тор ском де ло ва њу на ње ног му жа. Он опа жа да узрок овог сло ма ле жи у ње го вом си сте му, у ог ра н и че њи ма њ е г о ви м у мом с т в о р е не и од р е ђе не ви зи је це л и не. Но ве си сте ме све ту си лом на ме ћу љу ди ко ји про сто не мо гу да под не с у б о л ж и в љ е њ а у св е т у к а к а в је с т е, п р и ме ћује н ар ат о р. Ства ра о ци не ха ју ни за шта дру го осим да њи хо ви си сте ми бу ду не по но вљи ви (...) Исус је свој си стем ве ро ват но осми слио та ко да про пад не у ру ка ма дру гих љу ди. Та ко је упра во Ф. тај ко ји, помо ћу свог по рет ка, ства ра Еди ти ну ле по ту. Као и Брив ман у Омиље н ој и гр и, и Ф. же ли да бу де ма ђи о ни чар. Ме ђу тим, он при зна је: За не ма рио сам сит ни ча вост свог сна. Ве ро вао сам да сам за мисл ио највел ича нс т вен ији са н своје г ене ра ц и је; же ле о са м да бу дем маг. То је би ла мо ја иде ја сла ве. Ово те мо лим на осно ву чи та вог сво га ис ку ства: не бу ди маг, бу ди ма ги ја. Ју нак же ли да се од рекне пу ке мо ћи за рад са ме су шти не ства ра ња. Ипак, на ра тор на Ф.-овом при ме ру ни је на у чио гре шке: он ису ви ше тра га за си сте мом, уре ђе ном ви зи јом; ње гов ум је игла што за ши ва свет у пре див ну спо зна ју је дин ства. Ф. по ку ша ва да га у по зо ри да н и ш та не по ве зу је, а л и у че н и к ра д и је сле д и ње го во де л а њ е не г о р е ч и. Н а р а т о р св е ви д и к а о де о н и ске не с а ме р љи в е 764

11 ле по те и бе сми сла. Иста везив на слика поново се ја вља у Те ле фонском пле су, у ко јем Еди ти ни ду ги цр ве ни нок ти слу же као ме сто спа ја њ а са Ф.- ом, ко ји с е з ат и м п рик ључ ује на о би ч н у, ве ко веч н у м а ш инерију. Јез уит и с у п римор а л и с т ар е И н д и ја н це д а о т че пе своје у ш и т ако ш т о су насл и к ал и п редс т аву демона који је зарива о в а т р е не ж а р а че у у ш и јед не и р о ке ш ке с т а ри це. У п р в ој у по т р е би ове слике метафора дозвољава повезивање са ме ха нич ким универ зу мом; у дру гој сли ци спој са при ро дом је за у век пре ки нут. Напо с ле т к у, де с т ру к ц и ја и на с т а је к а о р е з ул т ат о б е ов е пов езив ачке р а в н и. * У р о м а н у с у п р ед с т а в љ е н а д в а с у п р о т н а си с т е м а: р ел иг ија ду ха и ре ли ги ја те ла. У сво јим крај њим фор ма ма, обе зах те ва ју по ри цање индивидуалног идентитета у корист неке силније, хумани је, али не и ви ше свр хе. Ф. же ли да осло бо ди сво је те ло од полне ти ра ни је. Ње го ва уче ни ца Едит се сла же да су сви де ло ви те ла е р о г е н и, док је њ е н и с а р а д н и ц и с у п р о т ног с т а в а п ри мо р а в а ју да п ри б егне мех ан и ч к и м с р ед с т ви ма у ж и в а њ а. Ф и на л но подрив ањ е р е л и г и је т е л а ол и че но је у фи г у ри Х и тле р а ко ји на р о ма не ск н у сце ну сту па на кон епи зо де са Дан ским Ви бра то ром и ње го вом са ди стич ком тла че њу Ф. и Едит. С дру ге стра не, ро ман под ра зуме в а п ри с у с т в о К а т а ри не Те к а к ви т е, и р о ке ш ке де ви це. К а о де т е ин стинк тив но је од би ја ла да сту пи у брак, те се ње на асек су ал на п ри р о да ов ен ча л а по св е ће њ ем н а кон п р е о б р а ће њ а. У с у с р е т у с а св о ји м д ру г и м уд в а р а чем ју н а к и њ а ис к а з у је св е с т о по с е до в а њу жен ског те ла, али од би ја пра во да над њим има ика кву власт преда ју ћи га Хри сту. У пет на вра та у овој сце ни сим бо лич на ри ба лебди у оре о лу пла ве из ма гли це, ри ба ко ја је жу де ла за мре жом и уди цом и број ним усти ма за тр пе зом, све тле ћа ри ба ко ја се сме ши. Овој ре ли ги ји те ла се у ро ма ну та ко ђе из ми че осло нац бу дући да пред ста вља су ви ше екс тре ман си стем: Чак и свет има те ло. К а т арин ина у на к а же на спо љ а ш њ о с т успе в а да з а до в о љи ок ру т н и в о а је ри з а м д в а п рип а дн ик а јез у и тског р ед а. Од ба ц у ју ћ и б р ач н у по ну ду и по тре ћи пут, ју на ки ња по сма тра ле по ту при ро де и ја дику је: О, Го спо да ру жи во та, мо ра ју ли на ша те ла за ви си ти од све га ов о г а? К а т а ри н и на но в а р е л и г и ја не с а мо да је у н и ш т и л а њ е н у в е з у с а п ри р о дом, не г о је и у ру ш и л а по в е з а но с т ју на к и њ е с а њ е ним на сле ђем она кр ши за вет дат те чи. Пр ви ко рак ка про ме ни ње не бо је ко же је пред у зет, што про кр чу је пут ка ње ном сво ђе њу на п у к у ра з глед н и ц у у т ех н и ко ло ру и п ла с т и ч н у ре п л и к у ње ног т е ла 765

12 п р и ч в рш ћ ен у о б и чн о н а аут ом об и лс ке р ет р ов из ор е. Н а с ам о м р о м а не ск ном к р а ју, ко ји је ус т у п љ ен је з у и т и м а, он а ч а к пос т аје жр тва по ли тич ких ига ра мо ћи Др жа ве и Цр кве. Ме ђу тим, баш као што се не кад на шао из ме ђу две љу ба ви, на ра тор је сад ухва ћен из ме ђу ова два си сте ма. Он је не и ме но ван у п р а в о з а т о ш т о а по с т р о фи р а а р хет и п ског К а н а ђ а н и н а, д и в ног гу бит ни ка: О, чи та о че, знаш ли да ово пи ше чо век? Чо век, по пут те бе, ко ји је че знуо за ср цем у ју на ка? На ра тор по ку ша ва да се д ис тан ц и ра од ж и во та у је зу и т ском си ро т и ш т у, ко ји га поп у т авет и п р о г о н и, же л и да од ба ц и т е ло и бу де П л а с т и ч н и чо в ек. Ре з ул т ат ових на ме ра огле да се у Ф.-овим ре чи ма: у ка квог су гр бав ца Истори ја и Про ш лос т п ре т во ри л и т во је т е ло, ка к вог к у ка в ног к уба вца. Уместо сексуалног испуње ња, јуна ка об у зи ма во а је ри стич ко уз буђе њ е ис т о ри јом и Ед и т и н и м до њи м ру бљ ем. Уме с т о сп ирит уа лне по мо ћи, на ра тор се су о ча ва са Ф.-овим крип тич ним пи смом и мучн и м ис к у с т в ом п а љ е њ а пе т а р д и. Н и ск а ко т а у њ е г о в ом ж и в о т у (ко ја, п ар ад окс а лно, нос и и по т е нц ија лн и поз ит и вн и п р едз н а к, мо г у ће ус п и њ а њ е у ви си н у) од но си с е на њ е г о в о си л а же њ е у по друм ски стан и соп стве ну свест. Упра во у том ста ну он је кр штен ва тр ом, гов ни ма, исто ри јом, љу ба вљу и по ра зи ма, али успе ва да у з ма к не п р ед п р е т е ћом с ло б о дом ко ју си ла з а к до но си, да поб егне у ви си не о т у ђ е њ а ус а м љ е не к ућ и це н а д рв ет у. Н а к р ају р ом ан а ју нак је пра зан, ли шен оп се си је вре ме ном и сво јим те лом; по тич ућ и н и од к у д а, в р а ћ а ј у ћ и с е н и ко м е, о н је о л и ч е њ е с и р о ч е т а рас тво ре ног у филм ску сли ку. По пут Ф.-а, ју нак је све стан да има не чег та штог и ра то борног у и де ји чо в е к а ко ји в а си о н у до в о д и у р ед. Њ е г о ву с л а ву ч и н и т а в р с т а р а в но т е же. Ви де о је к а ко К а т а ри н а Те к а к ви т а по с т а је ж р т в а по т п у но сп и ри т у а л ног си с т е ма, ме х а н и з о в а ног од с т р а не је з у и т а и о б л и ко в а ног на т ај на ч и н да по с т а не њи хов по л и т и ч к и пи он. Едит та ко ђе пре ра ста у жр тву то та ли те та те ле сности и, сходно т о ме, подјед н а ко мо же бит и з адов ољ ен а јед ино мех ан и чк и м с р ед с т ви ма. Н а р а т о р п р е у сме р а в а по ж у д у, на кон см р т и св о је с у п ру г е, на К а т а ри н у Те к а к ви т у. О н у ви ђа, з а х в а љу ју ћ и Ф.-у, да с е к љу ч у ра в но т е же ног т ра ја ња к ри је у т е ж њи да се по је бе све т и ца. У на ме ри да има ги нар но до сег не ле ко ви те ефек те пол ног оп ште ња с а св е т ом фи г у р ом, н а р а т о р поч ињ е д а с т а п а и ден т и т е т е д в е ју же на: о б е с у по р е к лом и н д ија нск а сир оча д која у м иру у д в адес е т и че твр тој го ди ни, обе од би ја ју хра ну, и јед на и дру га су се пр воби т но од ли ко ва ле ло шим спо ља шњим из гле дом док и х си стем ни је ма гич но тран сфор ми сао и, нај зад, обе пред ста вља ју не ка но ни зов а не св е т и т е љ ке у ок ви ру до т и ч н и х р е л и г и ја. Ф. је не к а да т а ко ђе посе зао за на ра то ро вом и г ром по ве зи ва ња си са ју ћ и Ед и т и не п р с те, 766

13 б а ш он а ко к а ко је св е ш т е н и к сис а о К ат арин ине, и донос ећ и јој про паст, баш као што су је зу и ти уни шти ли Ка та ри ну. О в а м е т а м о р ф о з а у п о т п у њ ен а је д од ав ањ е м л ик а п р ел еп е пла во ко се де вој ке у ау то мо би лу у Књи зи тре ћој. Као и Ка та рина, и она не ги ра кон цеп ци ју брач ног жи во та. Ма ло ра ни је, ка да с е ја ви ла ви зи ја м р т в е К а т а ри не Те к а к ви т е ч и ја је до њ а половина те ла би ла не ви дљи ва у свом за сле пљу ју ћем сја ју, Ф. је упи тао нара то ра: Је ли те би по ну ди ла оста ле де ло ве? Из гле да да би то ов де уи сти ну био слу чај бу ду ћи да је и пла во ко са де вој ка би ла го ла ис под ли ни је ко ју обра зу је ви сина ау томобилског, прозорског насло на за ру ке. Ипак, де вој ка је ов де и сек су ал на фи гу ра на лик Едит; и она твр ди: Ισις εγω, и но си мо ка си не прем да је бе ле пу ти. Чи ни се као да су пре о бра же на све ти тељ ка и Едит ин те гри са ле две крајно сти ка ко би сад већ ста рац-на ра тор мо гао да оства ри не ку вр сту уну тра шњег ба лан са. Ка да је дан од све ште ни ка ни је при знао чудо т в о р с т в а, по ја в љи в а њ а и к ак в е ви зи је м р т в е св е т и т е љ ке, Ф. је у п и т а о: Гд е с у њ ег ов и ф и лм ов и? Н а њ ег а п о н ај в и ш е л и ч и м. За и ста, упра во је на ра тор, а не Ф., онај ко ји сту па у Обе ћа ну зе мљу, у цар ство фил мо ва. Ф. није само тиранин обузет по требом да контролише збива ња; он је и маг. Све стан сво је мо ћи, пи ше уче ни ку: Та мо не где оде вен си у од врат не дроњ ке и пи таш се ко сам то ја. Ње го ва маш т а ри ја о б ек с т ву под ра зу ме в а од ла з а к у ш у ме и з в а н Мон т р е а ла, у ону на ра то ро ву на сле ђе ну ку ћи цу на др ве ту. Уче ник је сво ју лек ци ју до бро на у чио. Ка да упо зо ра ва ма лог де ча ка да сво је бут не ми ши ће увек одр жа ва у фор ми, то је ди рек тан вер бал ни ехо Ф.-овог п р е ђ а ш њ е г, њ е м у у п у ће ног с а в е т а. И п а к, к а о р е з у л т а т, н а р а т о р по ста је ствар без име на ко ја је се бе не пре кид но, увек из но ва мењ а л а. З а па ж а с е кон фу зи ја у по гле д у њ е г о в ог и ден т и т е т а у т р е н у т к у к а да с е на ра т ор по јав љује у и г раон иц и и с т р ељ ан и Цент а р. Сви по гле ду упр ти су у ње го ву ру ку: Сва је у опе ко ти на ма! Не ма па лац! Зар ни је он во ђа те ро ри ста ко ји је но ћас по бе гао? Из гледа п ре као перверзњак ко га су п риказал и на телевизији и тра же га по це лој зе мљи. Из ба ци га на по ље! Оста ви га! Он је ро до љуб. Ова збр ка на вре мен ска се квен ца да ље на гла ша ва спа ја ње и ден т и т е т а. К а да де ча к с т а р ог чо в е к а н а з о в е у ја ком, ф о р м и р а с е нова т ри ја да ли ко ва. Ка та ри нин те ча у ми ре по ра жен, а ли нек рш тен, 767

14 што ће ре ћи ло ја лан сво јој ра си. Ф. уми ре у ен гле ском за то че ништву, али још увек ис пу њен же љом да по ста не пред сед ник ре пу блике ф р а н ц у ске К а на де. Н а р ат ор ов а с уби на је с л и ч но д в о см и с ле на. Ова ква амби ва лент ност круцијал на је осо би на Ко е но вог поимања светог. Његова поезија такође подразумева прегршт живоп и сн и х с л и к а и з в р н у т ог, по с у в р а ће ног ж и в о т а св е т а ца. У ов ом ро ма ну Ф. је онај ко ји по се ду је све тач ке пре тен зи је, за ми шљају ћ и се бе к а о Бре бе фо вог на след н и к а, м у че н и к а ч и јом ће се к рв љу по ш к р о п и т и снаг а р ев ол уц ије. Ир о н и чно, јуна к ће с амо и зг убит и п рс т док буде ра зносио у вазд у х с т ат у у к раљице Ви кт орије. Након успе ш ног б од и- би лд и н г под ух в ат а, Ф. п р е у з и м а у ло г у Х ри с т а, и на че п ре т ход но до де ље н у Чар лсу А к си су ко ји је т а ко са о се ћа ја н, он се жр тву је за нас. Ф. је од у век ве ро вао у си сте ме, сво је или ту ђе: Бог је жив, Ма ги ја се зби ва. Жен ски ро ма неск ни ли ко ви угле да ју се на Ка та ри ни но света штво. Едит и пла во ко са де вој ка твр де да су Изи да. Едит је, по пут Ме ри Ву л н д, ол и че њ е с а в р ше не ме д и ц и н ске с е с т р е која леч и чо ве ка, баш као и Ка та ри на. Пре ма Фреј зе ру, Изи да је она ко ја је м но г о и ме нов а на и, з а и с т а, њ ој с е у ов ом р оман у додељује м ног о идентитета ко ји се ста па ју у иро нич ну па ро ди ју Уни вер зал не Мајке. К а т а р и н а је д е в и ц а, М а р и ја и п л а в о ко с а д е в ој к а л и ш е н е с у нор мал них те ле сних ве за са дво ји цом му шка ра ца, док Едит умир е б е з пот ом с т в а. И р о н и ја од и с т а по с е д у је с у ш т и н ск и з н а ч ај у Ко е но в ој кон це п ц и ји св е ц а : А ле к с а н д а р Тр о к и, оп ш т е по зн а т и нар ко ман, pri ez por no us. 10 З а н а р а т о р а па к Хо л и вуд фу н к ц и о н и ше као ме сто но вог ра ја за све тост. Ме ђу тим, чак и ова све тост не из јед на ча ва се са по бе дом, са иде а лом су ге ри са ним у ро ма ну. Пра ви све тац је онај ко ји успе ва д а до с е гне в рх ун а ц људск и х мо г у ћнос т и, који, п ар адокс а лно, н е же л и д а с ис т е м ат из ује, н ег о д а пос т ан е ч уд ов иш т е љуб ав и ко ја нас урав но те жа ва. Он се не при кла ња кон тро ли са њу, на ређивању и л и п ри ла г о ђа ва њу би ло ко јем ри г и д ном си с т ем у, к а о ш т о то чи не Ка та ри на, Едит и Ф. Као што Ко ен по ру чу је у пе сми Свеште ник ка же збо гом : Абе лар је по ка зао ка ко мо же би ти сјај на / постеља из ме ђу ис по сни це и жен ског са мо ста на. Услед друштвеног ус т р ој с т в а, ов ак в а р а внот еж а је не си г у р н а и не по у з д а н а, т е Абе лар постаје дивни губитник. Исконски светац, дакле, хипос т а з а је са ме ча р об не ве ш т и не од р ж а в а њ а би ћ а у ра в но т е ж и: д у х ни је ни шта дру го до ма ги ја ко ја про ти че кроз те ло. Упра во из ових раз ло га, на ра тор мо ра да по је бе све ти цу и да бу де ма ги ја Pri ez por no us (fr.) мо ли се за нас (прим. прев.).

15 * Ова на кло ност пре ма раз от кри ва њу ли ца и на лич ја истог про бле ма у нај ве ћој ме ри фи гурира као извориште Коенове ирон и је. Њ е г о ви ју на ц и ж и в е у мо де р ном св е т у Х а к с л и је в ог С у т ра, и су тра, и су тра у ко јем је п ри мењ е н а н аук а м ађион ич а р ч ији ше шир без дна до но си нај мек ше ан гор ске зе че ве, али и Ме ду зе са нај сил ни јом мо ћи ока ме ње ња. Ф. уви ђа да се на у ка, по пут не ке осва јач ке т р ке, не оба зи ре на спе ц и фи ч но с т и, осо бе но с т и не ке је д и н ке све з а по ч и њ е г ру би м и менов ањ ем. Ш пен гле р ов ск и па д у ме т но с т и у т ех но ло г и ју с т в а р а с оп с т в е н у м и т о ло г и ју. Те ле ф он по стаје п редставник неког благона к лоног елект ронског божанства Те ле фон ски Плес је ро ђен. Ф. се осе ћа као код ку ће у овом све ту ма ши на и си сте ма. Његов ум се по и гра ва жи во пи сним механичким сликама, лако и природ но, као да му је та спо соб ност уро ђе на, пре но се ћи је да ље на свог уче ни ка, ко јег пак ма шин ски свет асо ци ра, пре све га, на бол: К а т а ри н у је М и с т и ч н и Ме х а н и з а м к а са п ио и з са т а у сат. Њи хов св е т по с т а о је иск в ар е н, в о љ а н д а п ри х в ат и п л а с т и ч н у б р е з о ву кору, у н и ш т е не ф о т о м а т е 11 и зна ко ве у не ре ду : на ша ма ле на п л а не т а п ри х в а т и л а је св о ју с уд би н у к рх ке јо -јо и г р ач ке, на ш т е ло ва на у се ку лар ном уму као ма ши на на из ди са ју... Чак се и људск и о р г а н и з а м до ж и в љ а в а к а о м а ш и н а м у чен кон с т и п а ц и јом, на ра тор се пи та: Хо ће ли ми те ло про ра ди ти? Да ли је ста ра ш к ло по ц и ја од х ра не на п равила браонк ас т у сме су? О н сх в а т а да м о р а н ап ус т ит и с в е с ис т ем е к ако б и х у м а н и з о в а о, оч о в е ч и о сво је те ло. Све ци по ста ју ме ха ни зо ва ни као и Ф., Едит има ко жне е лект р оде з а св оје б р ад авице, док К ат а рин а п у т е но с т р а з у ме в а као на пад људ ске ма ши не ри је. Град, у ро ма ну уро њен у по го не и ма ши не, сто ји на су прот света природе. На ра тор и Ф. по се жу за сво јим она ни стичким радња ма, као и кад су би ли де ча ци, кад су та мо где је да нас цен тар г р ад а би ле ш уме. Врх ун а ц ов е у з у рп ир ајуће мех ан и чке визије оли чен је у по ја ви Дан ског Ви бра то ра. Он Ф.-а, од па жљи вог учит ељ а, т р а н с ф ор м и ше у по хо т ног п р ож д рљи вца који о биг р ав а око Едит у по тра зи за тим пре кра сним елек трич ним осци ла ци ја ма. Ка да се, нај зад, оспо со би да сам удо во љи соп стве ној пу ти, ју нак по н и ж а в а Ед и т св о де ћ и је на з а к у ск у и з л у че ви на, ме с а, и з ме т а и ми ши ћа ко ја ће му уто ли ти глад. Ве ћи на оста лих ви до ва заба ве у ро ма ну под јед на ко је ме ха ни зо ва на. Док је бо ра вио у свом 11 Фо то мат (Pho to mat /Fo to mat) аме рич ки тр го вин ски ла нац пла вих киоска жу тог кро ва сме ште них нај че шће на пар кин зи ма тр жних цен та ра и на мење них раз ви ја њу фил мо ва и из ра ди фо то гра фи ја (прим. прев.). 769

16 по д ру м ском па к л у, је д и на нарат ор ов а вез а са спољн и м свет ом био је р а д ио. По но в о с е з а па ж а и р о н и ја бу д у ћ и да р а д ио п р ед с т а в љ а јед н о с м е рн и ко м у н и к а ц и о н и м е д и ј ко ји н е о б е з б е ђује ко нт а к т упр кос свим на ра то ро вим (без у спе шним) на по ри ма да по зо ве Рано ра ни ли цу. На кра ју Ф.-овог пи сма, ра дио при сва ја фор му штам пе и пре у зи ма ме сто ко је је не ка да при па да ло Дан ском Ви бра то ру. Осве та ра ди ја, нај зад, ан ти ци пи ра крај њу осве ту филма у Књизи тре ћој. У оба Ко е но ва романа, Оми ље ној игри и Див ни м гу бит ни ци ма, фи л м с е сх в ат а к а о пос р еда н нач и н п р ош ир ењ а иск ус т в а: нарат ор по зна је бол јер је био уну тар филм ског жур на ла о Бел зе ну. 12 Ипак, оп р е з а н ч и т а ла ц по с т а је су м њи ча в бу д у ћ и да Хо л и вуд ра с по ла же сво јим све ци ма, а фил мо ви се при ка зу ју у стро гим гра ни ца ма и ц р н и м т а м н и ца ма би о ско па Си с т ем. Под јед на ко је су г е ри са на и по вр шност: Ф.-ово оскуд но зна ње о Ин ди јан ци ма за сни ва се на х и љ а д у од гле да н и х хо л и вуд ск и х в е с т е р на. Има ју ћи у ви ду ова кву ро ма неск ну по за ди ну, те шко је нарат о ро ву по след њу т ра н сфор ма ц и ју у фи л м ра з у ме ва т и ка о т рију мф, ка ко је то кри ти ка има ла оби чај да чи ни. Су шти на ове сце не по чив а у њ е ној а м би в а лен т но с т и д ру г и м р е ч и м а, н ај в е р о в а т н и је у же љи за ра в но т е жом. На ра т ор и н и ц и ра ре во л у ц и ју он и х ко ји же ле д руг у ша нсу: п р офесиона лн и гл у мц и, сви и звођач и и з абав љ ач и, укљу чу ју ћи и ма ђи о ни ча ре. Он ула зи у би о скоп Си стем, али увиђа да ви ше не ма по тре бе да у ње му бу де: си стем је он сам. Оту да на ра тор ни је мо гао да ви ди филм јер филм је био ау то мат ски, баш као и он! У овој тач ки од ви ја ња рад ње он се у пот пу но сти оп у ш т а, од у с т а је од сви х п р е о с т а л и х з а х т е в а п р е м а с оп с т в е ном би ћу и не ста је; он та да спа ја иден ти те те са Ф.-ом и ме ха нич ким све том си сте ма ко ји ње гов учи тељ ре пре зен ту је. Н а р а т о р о в а п р ед с т а в а н а у л и ц и е в о ц и р а и п р е о к р е ће Ф.- ов страх од то га што би мо гло да се до го ди уко ли ко филм ске но ви не пре ра сту у игра ни филм. Ф. при зи ва филм ски жур нал у за плет; на ра тор из во ди игра ни филм на ули ци, по став ши филм ске но вине, и ис т а б о ја з а н од ме ша ви не не п ри јат ног м и ри с а по ч и њ е да оку пи ра ег зи стен ци ју по мо ћу ње го вог је ди ног ква ли те та тотал не ко ро зи је. Са зна је мо да се на ра тор ма ло по ма ло, уве ћа вао н а п л а т н у, к а о у до к у ме н т а р ц у о по љ о п ри в р е д и и п р ои зв одњи. Ме сец се сме стио у јед но ста кло ње го вих на о ча ра за сун це, а он је сво је к ла ви р ске д и р ке раш ирио по небеској п рост ирц и, над невш и 12 Б е р г е н -Б е л з е н (и л и с к р а ћ е н о Б е л з е н) н а ц и с т и ч к и ко н ц е н т р ац ион и ло г о р у б л и з и н и г р а д а Б е р г е н а ( Не м ач к а). Ме ђу ж р т в а м а ло г о р а би л и с у че ш к и сли кар Јо зеф Ча пек, Ана Франк и ње на се стра Мар го (прим. прев.). 770

17 се над њим као да је то ствар но ја то џи нов ских ри ба ко ји ма ће на хра ни ти мно штво глад них уста. На кри ли ма фло ти ле мла зних ави о на ње гов се глас пре но сио над на ма ко ји смо се др жа ли за ру ке. О в а и р он и чн а т р а нс фиг ур а ц ија с л и ке н ије у по тп унос т и из не на ђу ју ћа; она се ја вља у ра ним стри по гла си ма о Џоу и Чар лсу А к си с у : Д в е р е ч и и с п и с а не с у к ру п н и м, з а де б љ а л и м с ло в и м а пре ко це лог не ба, ода кле зра че све тло шћу (...) ХЕ РОЈ ПЛА ЖЕ. У р о м а н е с к н ој п е с м и Ф. п р и з и в а и с т о р и ј у у с т а р и н с ко м с т и л у с т о ји: Си ро че ви дим, сво је гла во и ве дро, Ги здав сто ји на не бе си ма скра ја, те ло му је кô што не гда бе ху је дро, ал оком не ха је име на да збра ја. Ка да је Ф. умро, ње го во ли це је по цр не ло. Он је за и ста од у век осе ћао да је сма тра ти се бе црн цем нај бо љи осе ћај ко ји чо век може да има у овом ве ку. Да ли је уче ник са свим бу квал но по стао оно што је ње гов учи тељ за ње га же лео да бу де? Је ли за ко ра чио у Обе ћа ну зе мљу? Да ли је филм о Ре ју Чар лсу ви зи ја крај њег осва ја ча, аме рич ког, ме ха ничког, културолошког му читеља Ка наде, или је ка ко би епиграф сугерисао он сим бол ко нач не жр тве, цр ног, сле пог Аме рик а н ц а и скор иш ћ еног у с в рхе и н д ус т р ије з аб ав е? Не можемо с е по у зда т и у д и в љ е њ а в р ед но п р осуђи в а њ е о Но вом Је в р е ји н у ко ји, ра де ћи те шко али срећ ног ли ца, на по лу зи п о ква ре ног т е с т а сна г е, до стојанствено губи разум (...) Нови Јевре јин је уте ме љи тељ Маг и ч не К анаде, Маг и чног фра нц уског К веб е к а и ма г и ч не А ме ри ке (...) Он раз гра ђу је исто ри ју и ри ту ал ти ме што без у словно прихвата це ло куп ну ба шти ну (...) Он је по не кад Је вре јин, али увек Амери ка нац, а с вре ме на на вре ме он је Кве бе ча нин. Од го вор Но вог Је в р ејина на п р еобр ажењ е опо зи т но је р е аг ов ању п убл ике: С амо се за ва ли и ужи вај, не ма шта. Хва ла Бо гу што је то са мо филм. Обе ре а к ц и је су за п ра во и рон и чне у светл у ж и во п и сн и х, зна че њем б р е ме н и т и х оп и с а фи л ма, по с т е пе не а л и је на ц и је и б ру т а л и з а ц и је дру штва. Чи та о цу је пре пу ште но да од лу чи да ли је дру га шанса од и с т а ус пела, и мајућ и п ри т ом у ви д у Ф.- ов п р еображ ај: Оси м у ко л и ко н е п р ед с т а в љ а и ш ч а ш е њ е с у д б и н е, д р у г а ш а нс а г уб и сво ју ви т а л но с т и с т в а ра не к ри м и на л це, већ не п ри л и ке и сме т ње, џе па р о ше - а ма т е р е п р е не г о Пр о ме т е је. Сам крај ро ма на не ре ша ва ову за го нет ку; он је по зајм љен језуитима како би га они ис ко ри сти ли као до кумент којим се захте ва зва нич но при зна ва ње Ка та ри не Те ка кви те за све ца. Да ли је 771

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

III. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

III. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ 3) об ра чун ски пе ри од је сте вре мен ски пе ри од у ко ме се вр ши об ра чун ис по ру че не то плот не енер ги је ко ји сво јим ак том про пи сује над ле жни ор ган; 4) ре гу ла тор ни пе ри од је

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР СО НА ЛИ СТИЧ КА ОН ТО ЛО ГИ ЈА ЈО ВА НА ЗИ ЗЈУ ЛА СА

ПЕР СО НА ЛИ СТИЧ КА ОН ТО ЛО ГИ ЈА ЈО ВА НА ЗИ ЗЈУ ЛА СА Ла зар Не шић 1 УДК: 271.2-1 Јован, пергамски митрополит Цен тар за му зи ку, ре ли ги ју 271.2-18 и кул ту ру Осмо гла сник Бе о град Пре глед ни рад Да тум при је ма: 4. јул 2017. ПЕР СО НА ЛИ СТИЧ КА

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е *

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-13038 Др Сло бо дан П. Ор ло вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду sor lo vic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

О мах на са мом по чет ку тре ба ре ћи да је про фе сор Бог ан Лу бар ић један

О мах на са мом по чет ку тре ба ре ћи да је про фе сор Бог ан Лу бар ић један Саборнос 4 (2010) Α Ω 367 372 УДК 271.2-1 Јустин Поповић, свети(049.3) Бла го је Пан те ић Богословско дру штво Отач ник, Бе о град Ју стин По по вић, нео па три сти ка и ру ска фи о со фија поводом будућности

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

НОВИ САД Година XIII Број 10 ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ

НОВИ САД Година XIII Број 10 ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ НОВИ САД 2017. Година XIII Број 10 НОВА СЕРИЈА ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ САДРЖАЈ Норма Жарко Б. Вељковић, Јелена Мирковић О правописној транскрипцији сливеним дз неких грчких

Διαβάστε περισσότερα

И Д Е А Л Н Е Д Р Ж А ВЕ

И Д Е А Л Н Е Д Р Ж А ВЕ Пре глед ни чла нак 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns51-13682 Ми лош Р. Га лић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mi lo s ga lic91@ yah o o.c

Διαβάστε περισσότερα

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340173T УДК 159.964.2 Фројд С. 159.964.2:2 159.964.2:141.319.8 оригиналан научни

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО КРЕ ТА ПРА ВО И КЊИ ЖЕВ НОСТ ПРИ МЕР СО ФО КЛА *

ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО КРЕ ТА ПРА ВО И КЊИ ЖЕВ НОСТ ПРИ МЕР СО ФО КЛА * Ори ги нал ни на уч ни рад 34:82 doi:10.5937/zrpfns51-15399 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду d.avra mo vic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

116 Број јул 2010.

116 Број јул 2010. 116 Број 45 3. јул 2010. На де кла ра ци ји до дат ка ис хра ни ко ји са др жи је дан или смешу биљ них екс тра ка та, мо ра ју би ти на ве де ни по да ци о биљ ном ма те ри ја лу и ти пу екс трак та (су

Διαβάστε περισσότερα

Гинеколошко-акушерске интервенције код жена са Бернар Сулијеовим синдромом приказ две болеснице

Гинеколошко-акушерске интервенције код жена са Бернар Сулијеовим синдромом приказ две болеснице DOI: 10.2298/SARH1406351M ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.155-056.7-055.25 351 Гинеколошко-акушерске интервенције код жена са Бернар Сулијеовим синдромом приказ две болеснице Мирјана Митровић 1,

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

Бес пла тан пре воз за пен зи о не ре

Бес пла тан пре воз за пен зи о не ре www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 21. јануар 2015. Број 2812 Цена 50 динара у овом броју: МИЛАН ШОДИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН: Имам визију и знам

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ПАД НА КУЛ ТУ РА И ДИ ГИ ТАЛ НО: ОД ПО ЛИ СА ДО ВИР ТУ ЕЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

ЗА ПАД НА КУЛ ТУ РА И ДИ ГИ ТАЛ НО: ОД ПО ЛИ СА ДО ВИР ТУ ЕЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ко ви ћ; РТС Ра дио Бе о град DOI 10.5937/kultura1755334S УДК 316.32:004 316.776 прегледни рад ЗА ПАД НА КУЛ ТУ РА И ДИ ГИ

Διαβάστε περισσότερα

ПО ВРЕ ДЕ ПРО ПИ СА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ О ЗА Ш Т И Т И Ж И ВОТ Н Е СРЕ Д И Н Е I 1

ПО ВРЕ ДЕ ПРО ПИ СА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ О ЗА Ш Т И Т И Ж И ВОТ Н Е СРЕ Д И Н Е I 1 Пре глед ни чла нак 502/504:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15147 Др Та тја на Д. Бу гар ски, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду T. B u ga r s k i @ p f.u

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића материце у трудноћи

Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића материце у трудноћи 192 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):192-197 DOI: 10.2298/SARH1304192S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.146-006-08:618.3-06 Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 92 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS OF MATICA SRPSKA FOR HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983)

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1653047T УДК 791.3 19/20 7.097 20 111.852 17 оригиналан научни рад ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А Са же

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК. Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности. Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ГЛАСНИК. Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности. Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 56 Editorial board Katarina TOMAŠEVIĆ, PhD, Editor-in-Chief (Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)

Διαβάστε περισσότερα

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 56 Editorial board Katarina TOMAŠEVIĆ, PhD, Editor-in-Chief (Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Поређење болесника с нормотензивним и симплекс глаукомом према старости и полу

Поређење болесника с нормотензивним и симплекс глаукомом према старости и полу DOI: 10.2298/SARH1212699S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 699 Поређење болесника с нормотензивним и симплекс глаукомом према старости и полу Милан Стојчић 1, Параскева Хентова-Сенћанић

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Испитивање улоге хламидијских стрес-протеина у настанку ванматеричне трудноће

Испитивање улоге хламидијских стрес-протеина у настанку ванматеричне трудноће 54 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):54-58 DOI: 10.2298/SARH1402054V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.31-02 ; 616.98:579.882 Испитивање улоге хламидијских стрес-протеина у настанку ванматеричне

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVIII vol. 32 Број 2/2011 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

Терапија орофацијалног бола транскутаном електричном нервном стимулацијом

Терапија орофацијалног бола транскутаном електричном нервном стимулацијом 150 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):150-154 DOI: 10.2298/SARH1404150D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.742-009.7-085.84 Терапија орофацијалног бола транскутаном електричном нервном стимулацијом

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Јован Пејчић УДК

Јован Пејчић УДК 1 Јован Пејчић УДК 821.163.41.09 Универзитет у Нишу DOI 10.7251/fil1511121p Филозофски факултет У ра ду се ис тра жу ју ми то ло ги ја и се ман ти ка зе мље у по е зи ји и про зи Вељ ка Петро ви ћа. Зе

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Де се та не до у ми ца

Де се та не до у ми ца УДК: 27-31-1 Максим Исповедник, Свети 115:27-1"06" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 2/2015, стр. / pp. 257 290. Де се та не до у ми ца Св. Мак си ма Ис по вед ни

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

Улога регулаторних Т лимфоцита у модулацији имунског одговора на малигне ћелије

Улога регулаторних Т лимфоцита у модулацији имунског одговора на малигне ћелије 262 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):262-267 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1304262R Улога регулаторних Т лимфоцита у модулацији имунског одговора на малигне ћелије Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер ту ли јан и Ори ген ес ха то ло шке пер спек ти ве

Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер ту ли јан и Ори ген ес ха то ло шке пер спек ти ве УДК: 27-187"01/02" 27-243.32-275.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 3/2015, стр. / pp. 523 548. Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер

Διαβάστε περισσότερα

Часопис Саборног храма у Крагујевцу - година III - број 6 - мај цена 60 дин.

Часопис Саборног храма у Крагујевцу - година III - број 6 - мај цена 60 дин. САБОРНИК Часопис Саборног храма у Крагујевцу - година III - број 6 - мај 2009. - цена 60 дин. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! Бла го оном ко до ви јек жи ви, имао се ра шта и ро ди ти. Ње гош Ево да на ко ји ство

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα