Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A."

Transcript

1 Ναςτιλία ξηπού υοπτίος: ςπάπσει υωρ στο τούνελ; Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο ηνπο από ηελ θνξύθσζή ηνπο ζηηο 20 Μαΐνπ 2008, ήηαλ ηόζν μαθληθή, πνπ ζπληάξξαμε όινλ ηνλ λαπηηιηαθό θόζκν, όπσο ηνπο πινηνθηήηεο, ηηο ηξάπεδεο, ηνπο λαπισηέο, αλαιπηέο, λαππεγεία, αζθαιηζηέο, θιπ. Οη ρακεινί απηνί λαύινη ζεκαδεύνπλ ην ηέινο ηνπ θαηαπιεθηηθνύ θύθινπ Απηό ν λαπηηιηαθόο θύθινο νθεηιόηαλ πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Κίλαο, θαζώο θαη ζην παγθόζκην αίζζεκα επθνξίαο ηνπ επελδπηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αθζνλία ηνπ θηελνύ ρξήκαηνο, ε νπνία δεκηνύξγεζε ηελ γηγαληηαία ρξεκαην-πηζησηηθή θνύζθα. Τα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλζεξή καθξν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ηνλ ρακειό πιεζσξηζκό θαη ηα ειθπζηηθά επελδπηηθά θόζηε, όια ζπλέβαιαλ ζηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ θαηαπιεθηηθνύ θύθινπ. Οη αλσηέξσ παξάγνληεο, ζπγρξνληζκέλνη, έδσζαλ ώζεζε ζηελ δήηεζε θαη επεξέαζαλ ζεηηθά όινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο μεξνύ θνξηίνπ, κε ηα Capes ζηελ θνξπθή. Η αξρηθή πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ησλ λαππεγείσλ ζήκαηλε όηη νη παξαγγειίεο ζα θαηαλέκνληαλ ζε έλαλ αξηζκό εηώλ θαη ηέζεθαλ αξρηθά ζε αλαγλσξηζκέλα, θαζώο θαη λεώηεξα, λαππεγεία. Γηα ηα πινία μεξνύ θνξηίνπ, ν ζηόινο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα απμεζεί θαηά 300εθ ηόλνπο DWT ή θαηά 70% ηνπ ππάξρνληνο ζηόινπ, κε πάλσ από 80% απηνύ λα πξόθεηηαη λα παξαδνζεί κεηαμύ Η απνπζία δηάιπζεο θαη νη κεηαηξνπέο κνλόηνηρσλ δεμακελνπινίσλ ζε πινία μεξνύ θνξηίνπ επίζεο ζπλέβαιαλ ζηελ πξννπηηθή απεηιεηηθώλ κεγεζώλ πξνζθνξάο ην 2009 θαη κεηά. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ ηώξα δελ ήηαλ, όκσο, απνηέιεζκα κηαο απμαλόκελεο πξνζθνξάο πινίσλ αιιά κίαο μαθληθήο θαηάξξεπζεο ζηε δήηεζε. Απηό πξνθιήζεθε από ηελ δηεζλή ρξεκαην-νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία νδήγεζε ζε ζρεδόλ νινζρεξή αλάζρεζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, θαζώο θαη ησλ αγνξαπισιεζηώλ πινίσλ θαη ζε κία επαλαηνπνζέηεζε ησλ ηξαπεδώλ όζνλ αθνξά ηα επίπεδα ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο.

2 Δάλ δελ είρε ππάξμεη ε δακόθιεηνο ζπάζε ησλ παξαγγειηώλ λεόηεπθησλ πινίσλ, νη πξννπηηθέο γηα ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ κπνξεί λα κελ ήηαλ ηόζν αξλεηηθέο. Όινη απιώο ζα πεξίκελαλ λα επηζηξέςνπλ ε ζηαζεξόηεηα ησλ ρξεκαην-νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ε ελδν-ηξαπεδηθή εκπηζηνζύλε, ώζηε λα νδεγεζνύκε ζηελ επαλάθακςε ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. Όκσο, νη επηπινθέο πνπ επέθεξαλ ηα ρξεκαην-νηθνλνκηθά θαη ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα, δεκηνύξγεζαλ έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο πεξηβάιινλ ύθεζεο. Παξαηεξνύκε κία νιηθή παξάιπζε ζηελ παξαγσγή, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, ζηελ δήηεζε πξώησλ πιώλ, ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη ζην δηεζλέο εκπόξην. Με γλώκνλα απηή ηελ παξάιπζε, θαηαιαβαίλνπκε ηηο πεξαηηέξσ επηπηώζεηο κηάο ππεξ-πξνζθνξάο από θαηλνύξγηα πινία θαη πόζν απηή ε πξνζθνξά είλαη ζε ζέζε λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλάθακςε ηεο λαπηηιίαο. Οδεγεκέλεο από ηελ αξλεηηθή αλάπηπμε ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Δπξώπεο, νη επηπηώζεηο ηεο παγθόζκηαο ύθεζεο έρνπλ γίλεη αηζζεηέο ζε επξεία έθηαζε. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε ζπξξηθώλνληαη ζπλέρεηα θαη νη ΗΠΑ, ε Δπξώπε θαη ε Ιαπσλία αλακέλνληαη λα έρνπλ αξλεηηθή αλάπηπμε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη λα γίλνπλ κόιηο νξηαθά ζεηηθέο ην Κάζε ζπηηηθό θαη επηρείξεζε άξρηζαλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα κε ηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ, ηηο πεξηθνπέο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ηελ αλαζεώξεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Δλ νιίγνηο, είκαηζηε κόιηο ζηελ αξρή ηεο ζήξαγγαο θαη αηελίδνπκε έλα ζθνηάδη πνπ καο θνηηάδεη θη απηό ζηα κάηηα. Οη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο πξνηηκνύλ λα πεξηκέλνπλ λα κηιήζνπλ εθ ηνπ αζθαινύο όηαλ ε ύθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη λα θάλνπλ ηόηε πξνβιέςεηο γηα ην πόηε ζα έξζεη ε αλάθακςε. Πάλησο, παξ όιν πνπ είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα γίλνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο ζε ηνύηα ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ύθεζεο θαη θαζώο όινη νη παξάγνληεο αθόκα δελ έρνπλ ηειεηώζεη ηελ δξάζε ηνπο, ζα ζέιακε λα θαηαδείμνπκε 8 παξακέηξνπο πνπ είλαη ζεηηθέο γηα ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ θαη νη νπνίεο καο δείρλνπλ ηνλ δξόκν πξνο ηελ αλάθακςε. 1. Οη επηπηώζεηο ηεο θαηάξξεπζεο ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ άξρηζαλ λα εηζξένπλ ζην ζύζηεκα. Οη λαύινη είλαη ζηα πίπεδα ή θαη πην θάησ από ηα ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπ πινίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλν πεξηζώξην πεξαηηέξσ πηώζεο πξνο ην παξόλ. Ιζηνξηθά,

3 νη λαύινη δελ έρνπλ πέζεη παξαθάησ από ην 75% - 80% ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ησλ πινίσλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ ιόγσ πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο ζα εθηνλσζεί επίζεο θαη ηα απνζέκαηα ζα ρξεηαζηεί λα αλαπιεξσζνύλ ζύληνκα. Αλακέλνπκε όηη νη αλσηέξσ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζα εθηνλσζνύλ ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ Δλώ ε δηα-ηξαπεδηθή εκπηζηνζύλε δελ έρεη επηζηξέςεη, έρνπλ αξρίζεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο ζεηηθέο εμειίμεηο. Υπήξμε κία αλεπαλάιεπηε θξαηηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε όπσο θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ελέζεηο θεθαιαίσλ γηα λα εληζρπζεί ε ξεπζηόηεηα ησλ ηξαπεδώλ. Έλαο αξηζκόο ηξαπεδώλ έρεη ζηελ νπζία θξαηηθνπνηεζεί, ελώ άιιεο έρνπλ ιάβεη εληζρύζεηο θεθαιαίσλ ζε αληαιιαγή απιώλ ή / θαη πξνηηκώκελσλ κεηνρώλ πξνο ην θξάηνο. Μέρξη ηώξα, πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα αλσηέξσ θεθάιαηα γηα λα θαιπηεξέςνπλ ηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο θαη λα απνθύγνπλ ηελ θαηάξξεπζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ειάρηζηεο λέεο δαλεηνδνηήζεηο έρνπλ ιάβεη ρώξα θαη ζα ήηαλ αζθαιέο λα ππνζέζνπκε όηη δελ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο, ην ελσξίηεξν. Όκσο, ην κεζνδηάζηεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο ηξάπεδεο γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα θαθά δάλεηα, λα απμήζνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη λα πεξηθόςνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ξίζθα ηνπο ζύκθσλα κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αλακέλνληαο ηελ επεξρόκελε ύθεζε. Απμαλόκελε παξαθνινύζεζε θαη ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ πξέπεη λα ζπληειεζηεί ώζηε νη ηξάπεδεο λα βγνπλ από ηελ θξίζε αλ όρη πην πξνζνδνθόξεο, ηνπιάρηζηνλ δπλαηόηεξεο θαη κε θαιύηεξε δηαρείξηζε ξίζθνπ. Η ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο ρξεκαηηθνύ θαη ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηελ λαπηηιία θαη από ηελ άπνςε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαζώο θαη ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, νη δπλαηόηεξεο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δείμνπλ ηελ απαξαίηεηε αλνρή ζηελ αλαζεώξεζε ησλ λαπηηιηαθώλ δαλείσλ θαη ζηε ζηήξημε ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε λα μεπεξάζνπλ ηελ λαπηηιηαθή θξίζε. Η θπγή από ηελ ρξεκαηνδόηεζε πινίσλ, αθηλήησλ, εκπνξεπκάησλ θιπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη ε αλαζεώξεζε ησλ επηπέδσλ ξίζθνπ, ζα πάξεη θαηξό λα νινθιεξσζεί. Όκσο, ε δηαδηθαζία έρεη νπζηαζηηθά αξρίζεη θαη απηό πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη ηώξα μεθάζαξν θαη απνδεθηό από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά.

4 3. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αλά ηνλ θόζκν αζρνινύληαη κε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ απειεπζέξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ πξόθεηηαη ζιπληνκα λα εληζρπζεί από κία ραιάξσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηό ζεκαίλεη ζεκαληηθά ρακειόηεξα επηηόθηα, ζε ζπλδπαζκό κε κία αθζνλία από θαηλνύξγηα ρξήκαηα, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ηξαπεδώλ θαη έρνπλ ζηόρν πξσηαξρηθά λα δνζνύλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Τν πνιηηηθό θίλεηξν είλαη λα καιαθώζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ύθεζεο θαη λα αληηζηαζκίζεη ηελ πηώζε ηεο δήηεζεο. Δπηπιένλ, νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα έξγα ππνδνκήο έρνπλ αξρίζεη λα εμαγγέινληαη από ηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ελδπλακώζνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε. Καζώο εληείλεηαη ε ύθεζε, ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ κέηξα, ζρεδηαζκέλα λα κεηώζνπλ ηηο επηπηώζεηο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο ύθεζεο. Τν γεγνλόο όηη πνιηηηθνί θαζώο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο είλαη ηόζν απνθαζηζκέλεο ζηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε, είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαη ελζαξξπληηθό όηη ην νη ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο ηεο ύθεζεο ζα γίλνπλ ιηγόηεξν επώδηλεο. 4. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο Κίλαο κπνξεί λα έρεη κεησζεί από 9%-10% έσο ην θζηλόπσξν ηνπ 2008 ζην, αλακελόκελν, 7%-8% ην 2009, αιιά ε θηλεδηθή θπβέξλεζε ηειεί ζε πιήξε γλώζε όηη πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ αλάπηπμή ηεο θαη έηζη λα απνθύγεη ηελ πίεζε κίαο πεξαηηέξσ αύμεζεο ηεο αλεξγίαο. Πηζηεύεηαη όηη έλαο ξπζκόο αλάπηπμεο θάησ ηνπ 8% ην έηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο Κίλαο λα απνξξνθήζεη ην πάληα απμαλόκελν θύκα λέσλ εξγαηώλ. Τνλ Ννέκβξην, νη θηλεδηθέο εμαγσγέο έπεζαλ γηα πξώηε θνξά θαηά 2%. Η εζσηεξηθή αλάπηπμε έρεη πέζεη επίζεο, αιιά είλαη αθόκα πεξίπνπ ζηα 8%. Τν θηλεδηθό νηθνλνκηθό ζύζηεκα, όκσο, δελ έρεη δνθηκαζηεί ζε ηέηνηα παγθόζκηα ύθεζε θαη ζαθείο πξνβιέςεηο δελ είλαη δπλαηέο. Η ρώξα, όκσο, έρεη απνδείμεη ζην παξειζόλ όηη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιά ηελ νηθνλνκία ηεο, ώζηε λα επηηύρεη ηα πςειά επίπεδα βηνκεραλνπνίεζεο πνπ έρεη σο ζηόρν, θαζώο θαη λα αλαπηύμεη ην ηξαπεδηθό θαη παξαγσγηθό ηεο ζύζηεκα, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο.

5 5. Η δηάιπζε πινίσλ έρεη μαλαξρίζεη ζε ζεκαληηθνύο ξπζκνύο θαη κόλν εκπόδηό ηεο είλαη νη δπζθνιίεο απνξξόθεζεο από ηα δηαιπηήξηα. Δπηπιένλ, πνιιέο από ηηο κεηαηξνπέο δεμακελνπινίσλ ζε πινία μεξνύ θνξηίνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. Γελ πξέπεη όκσο λα επαλαπαπόκαζηε, θαζώο ζπγθξηλόκελε κε ηνπο 300εθ. ηόλνπο DWT ππό παξαγγειία, ν ππεξήιηθαο ζηόινο μεξνύ θνξηίνπ ησλ άλσ ησλ 20 εηώλ απνηειεί έλα ζύλνιν 117εθ ηόλσλ DWT θαη ζα ρξεηαζηεί πνιιά ρξόληα γηα λα δηαιπζεί. 6. Υπάξρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο ελδείμεηο όηη ην ηεξάζηην βηβιίν παξαγγειηώλ δελ ζα πινπνηεζεί. Ήδε, πάλσ από 400 ζπκβόιαηα γηα λαππήγεζε έρνπλ αθπξσζεί, είηε ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο νηπ λαππεγείνπ, είηε ιόγσ ηεο άξλεζεο ηνπ πινηθηήηε λα πξνρσξήζεη. Απηή ε άξλεζε δελ νθείιεηαη κόλν ζηηο ρακειέο ηηκέο ησλ πινίσλ θαη ζηνπο πνιύ ρακεινύο λαύινπο, αιιά θαη ζην όηη πνιιέο ηξάπεδεο αλαθάιεζαλ ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ρξεκαηνδόηεζε λεόηεπθησλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξνπο ιόγνπο. Γελ ζα αλαιύζνπκε πεξαηηέξσ ην πόζεο παξαγγειίεο κπνξεί λα αθπξσζνύλ θαη πόζα πινία δελ ζα λαππεγεζνύλ, αιιά νη αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη αλ ζπλερίζνπλ νη αληίμνεο ζπλζήθεο μεξνύ θνξηίνπ θαη λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο, πεξίπνπ 75 κε 100εθ. DWT δελ ζα πινπνηεζνύλ. Γπζηπρώο, απηό ζα επεξεάζεη σο επί ην πιείζηνλ ηηο παξαιαβέο από ην 2010 θαη κεηά. Καλέλαο δελ ζα πξέπεη λα επαλαπαύεηαη ζην λα πηζηέςεη όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ αθπξώζεσλ κε ηελ δηάιπζε ζα εμαιείςεη ην βηβιίν παξαγγειηώλ πινίσλ μεξνύ θνξηίνπ. Όκσο ζα βνεζήζεη λα ειαηησζεί ε πξνζθνξά πνπ βαξαίλεη ηελ αγνξά ζε επίπεδα πνπ ζα είλαη πην δηαρεηξίζηκα από ηνλ θιάδν. 7. Αθόκα θαη νη πην απαηζηόδνμεο πξνβιέςεηο ππνζέηνπλ όηη ην δηεζλέο εκπόξην ζα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη. Απηή ε αλάπηπμε ζα είλαη πην αδύλακε ην 2009, αιιά ζα δπλακώζεη ζηαδηαθά από ην 2010 θαη κεηά. Σε ζπλδπαζκό κε ην κηθξόηεξν βηβιίν παξαγγειηώλ θαη κε κία πην αξγή αύμεζε ηνπ ζηόινπ μεξνύ θνξηίνπ, νη ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζα θαιπηεξέςνπλ δξακαηηθά από ην θαη κεηά. 8. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ην όηη ζην πξνζερέο κέιινλ όια ηα λνκηζκαηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα ραιάξσζεο ζα απνβνύλ εμαηξεηηθά πιεζσξηζηηθά. Ο πιεζσξηζκόο είλαη θαιόο γηα ηηο ηηκέο ησλ πινίσλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα αλαθηεζνύλ θάπνηεο από ηηο δεκίεο ηηο θεηηλέο.

6 Δλ πεξηιήςεη, ν εθπιεθηηθόο θύθινο ηεο λαπηηιίαο μεξνύ θνξηίνπ θαη ν επελδπηηθόο ελζνπζηαζκόο ζηακάηεζε απόηνκα. Όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ βξέζεθαλ λα δξνπλ θαη λα αλαθαηεύνληαη ζε έλα ηεξάζηην ρξεκαην-νηθνλνκηθό θαδάλη. Ήδε, όκσο, νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο δξνπλ γηα λα κεησζνύλ νη αληζνξξνπίεο κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηε λαπηηιία. Αλακθίβνια ε αλάθακςε ζα έξζεη. Βαζηζκέλνη ζε παιαηόηεξνπο θύθινπο, ζα πξέπεη λα αξρίζεη ζε πεξίπνπ 2 ρξόληα. Η ηζηνξία όκσο δελ κπνξεί λα καο πεη ηίπνηε γηα αλάθακςε κεηά από έλαλ ηέηνην εθπιεθηηθό θύθιν. Αθόκα δελ μέξνπκε πόηε ζα έξζεη ε ηζνξξνπία, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα κάη δπλαηή αλάθακςε γηα ηνλ ηνκέα. Δλώ ε ζήξαγγα είλαη καθξηά θαη γεκάηε εκπόδηα, ππάξρεη θσο ζην ηέινο ηεο θαη δελ είλαη από ηξαίλν πνπ ηξέρεη θαηά πάλσ καο! Ο ιόγνο είλαη όηη ην ηξαίλν έρεη ήδε πεξάζεη κε ηξνκεξή νξκή θαη έρεη ζαξώζεη θαη θνκκαηηάζεη ηε ρξεκην-νηθνλνκηθή θνύζθα θαη ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε. Τνπιάρηζηνλ απηά είλαη ηα θαιά λέα.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα