Λεβεηνζηάζηα, ιέβεηεο - θαπζηήξεο, θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο Γπλαηόηεηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο - εμέιημε θαη πξννπηηθέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεβεηνζηάζηα, ιέβεηεο - θαπζηήξεο, θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο Γπλαηόηεηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο - εμέιημε θαη πξννπηηθέο"

Transcript

1 Ηκεξίδα ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ, 13 Ννεκβξίνπ 2013 Λεβεηνζηάζηα, ιέβεηεο - θαπζηήξεο, θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο Γπλαηόηεηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο - εμέιημε θαη πξννπηηθέο Γηάλλεο Σζηθαιάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣHERMOVENT HELLAS A.E.

2 Δλεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξα καο Αγξνηηθόο ηνκέαο 8% Κηηξηαθόο ηνκέαο 20% Έτοσ 1980 Αγροτικόσ τομζασ 5% Κτιριακόσ τομζασ 34% Μεηαθνξέο 34% Βηνκεραλία 35% Βιομηχανία 19% Λνηπέο ρξήζεηο 3% Μεταφορζσ 38% Λοιπζσ χρήςεισ 4% πλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε (2010) 19 Μtoe (πεξίπνπ 220 TWh) ρεδόλ δηπιαζηαζκόο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα Δηήζηα αύμεζε 4-6% ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα 65% εμάξηεζε από ην πεηξέιαην Έτοσ 2005 Πηγή: ΥΠΑΝ

3 Δλεξγεηαθά ζηνηρεία ζην νηθηαθό ηνκέα Καηαλνκή αλά πεγή ελέξγεηαο Ηιεθηξηζκόο Πεηξέιαην Φπζηθό αέξην Άιιεο πεγέο Καηαλνκή αλά δξαζηεξηόηεηα 6% 18% 34% Θέξκαλζε Θέξκαλζε δλρ Μαγείξεκα Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο 42% 7% 21% 65% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 7%

4 Μεξηθέο παξαδνρέο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Ο νηθηαθόο ηνκέαο απνξξνθά ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο Σν νηθηαθό απόζεκα απνηειείηαη, πεξίπνπ, από κνλνθαηνηθίεο θαη από πνιπθαηνηθίεο Πάλσ από 65% ησλ θηηξίσλ είλαη ρσξίο κόλσζε, θηηζκέλα πξηλ ην 1980 Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ κνλνθαηνηθηώλ δελ δηαζέηνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε 35% ησλ ιεβεηνζηαζίσλ είλαη παιηά, ρακειήο απόδνζεο θαη πεξηνξηζκέλεο αληνρήο Μόλν ην 1/3 ηνπ πθηζηακέλνπ ζπλδπαζκνύ ιέβεηα - θαπζηήξα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε κε δπλαηόηεηεο θαιήο ξύζκηζεο θαη απόδνζεο (ηεξνύλ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο) Πεξίπνπ 60% ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο έρνπλ αλεπαξθή ζπληήξεζε, κε πνηνηηθή ξύζκηζε θαη πεξηνξηζκέλε ελεξγεηαθή απόδνζε

5 Η ελεξγεηαθή ρξήζε ησλ θηηξίσλ ζηε ρώξα καο είλαη αλνξζόδνμε, ρακειήο απόδνζεο θαη ζπάηαιεο δηαρείξηζεο Μεξηθά από ηα βαζηθά αίηηα: Έιιεηςε εζληθνύ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ Αλύπαξθηα θίλεηξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ ρσξίο ελεξγεηαθό πξνζαλαηνιηζκό Κηίξηα κε πςειέο ζεξκηθέο απώιεηεο ιόγν πεξηνξηζκέλεο κόλσζεο θειύθνπο Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ρσξίο ζρεδηαζκό Δπηινγέο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρσξίο δηαζηαζηνιόγεζε Αλεπαξθή ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε εγθαηαζηάζεσλ Αδπλακίεο δηείζδπζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηώλ Βαζηθέο ειιείςεηο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ Τπνβαζκηζκέλνο ν ξόινο ηνπ κεραληθνύ Έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Υακειή ελεξγεηαθή «παηδία» θαη «ζπκπεξηθνξά» θαηαλαισηή

6 σζηόο ζπλδπαζκόο θαπζηήξα ιέβεηα Επιλογή καυςτήρα Επιλογή καυςτήρα Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επξίζθεηαη εληόο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα Μεγαλφτερη 10% μεγαλφτερη ιςχφσ ιςχφσ Μικρότερη αντίθλιψη Αντίθλιψη Ιςχφσ Καυςτήρα Α Καυςτήρα Β Λζβητα 1 Λζβητα 2 Αντίκλιψθ Ιςχφσ

7 ρεκαηηθή δηάηαμε ππνινγηζκνύ βαζκνύ απόδνζεο ιέβεηα Βαθμός απόδοζης Θεξκηθέο απώιεηεο αθηηλνβνιίαο θαη κεηαθνξάο, Ql Πξνζαγόκελε ηζρύο Ιζρύο, Qin qg,κg Απώιεηεο θαπζαεξίσλ, Qg qf, κs Q in = πποζαγόμενη ιζσύρ q = παποσή καςζίμος H = θεπμογόνορ δύναμη καςζίμος Q out = ωθέλιμορ αποδιδόμενη ιζσύρ q f = παποσή νεπού θέπμανζηρ θ f = θεπμοκπαζία νεπού πποζαγωγήρ θ r = θεπμοκπαζία νεπού επιζηποθήρ Q a = απώλειερ καςζαεπίων q g = ποή καςζαεπίων θ g = θεπμοκπαζία καςζαεπίων θ a = θεπμοκπαζία αέπα (πεπιβάλλονηορ) Q l = απώλειερ ακηινοβολίαρ και μεηαθοπάρ U = U-ηιμή μόνωζηρ λέβηηα Α = επιθάνεια πεπιβλήμαηορ λέβηηα Δθ = διαθοπά θεπμοκπαζίαρ μεηαξύ νεπού λέβηηα αέπα πεπιβάλλονηορ Ωθέιηκε απνδηδόκελε Ιζρύο, Qout κr

8 Τπνινγηζκόο απώιεηαο θαπζαεξίσλ A Qg = (κ g - κ a ) 1 * + B % (μζτρθςθ CO 2 ) CO 2 Qg = (κ g - κ a )* + B % (μζτρθςθ O 2 ) A O 2 Qg = Απϊλειεσ καυςαερίων, % κ g = Θερμοκραςία καυςαερίων κ a = Θερμοκραςία αζρα καφςθσ (λεβθτοςταςίου), o C CO 2 = Περιεκτικότθτα διοξειδίου του άνκρακα ςτα καυςαζρια, % O 2 = Περιεκτικότθτα οξυγόνου ςτα καυςαζρια, % A 1, A 2, B = Διάφορεσ ςτακερζσ ςφμφωνα με το παρακάτω πίνακα Φυςικό αζριο Φωταζριο Υγραζριο Πετρζλαιο A A B

9 Ννκόγξακκα ππνινγηζκνύ απώιεηαο θαπζαεξίσλ ζπλαξηήζεη ηνπ CO 2 θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο Απϊλειεσ καυςαερίων % 4 % CO % CO Διαφορά κερμοκραςίασ, καυςαερίων - αζρα, ο C

10 Πεξίζζεηα αέξα ι - CO 2 ζπλαξηήζεη ηνπ O 2 CO 2 % Πεξίζζεηα αέξα,ι: O 2 %

11 Γπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ιεβεηνζηαζίνπ Σν δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο ιεβεηνζηαζίνπ κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη 50% αλάινγα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο θαηάζηαζεο ζρεδηαζκνύ, ιεηηνπξγίαο, παιαηόηεηαο, ξύζκηζεο θαη ζπληήξεζεο. Μπνξνύκε λα δηαρσξίδνπκε ηα κέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ιεβεηνζηαζίνπ ζε ηξεηο δέζκεο: 1. Απλές παρεμβάζεις και βεληιώζεις αποδοηικόηερης λειηοσργίας 2. Μικρές ζσμπληρωηικές προζθήκες και αναβαθμίζεις 3. Ανηικαηάζηαζη κασζηήρα, λέβηηα, αλλαγή κασζίμοσ

12 Απιέο παξεκβάζεηο θαη βειηηώζεηο απνδνηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο Πεξηνδηθέο ελέξγεηεο (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν) Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο ιεβεηνζηαζίνπ Βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ιέβεηα - θαπζηήξα Καζαξηζκόο θαπζηήξα ιέβεηα, θακηλάδαο Αληηθαηάζηαζε αλαιώζηκσλ (πρ κπεθ, θίιηξν θι.) Ρύζκηζε πνηόηεηαο θαύζεο κε ηνλ βέιηηζην βαζκό απόδνζεο Αλάιπζε θαπζαεξίσλ Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, λεξνύ θαη αέξα Δπηηξεπηέο ξπζκίζεηο βειηησκέλεο απόδνζεο Ρύζκηζε θνξηίνπ (κείσζε ζεξκηθνύ θνξηίνπ) Μείσζε ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο Πξνζαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ (πρ αληηζηάζκηζε) Δπέλδπζε: Υακειό θόζηνο, άκεζε απόζβεζε Γπλακηθό εμνηθνλόκεζεο: 5-20%

13 Ρύζκηζεο θαπζηήξα - πνηόηεηα θαύζεο Αιθάλη CO ppm Μείωςθ αζρα Δπηζπκεηή πεξηνρή ξύζκηζεο Βακμόσ απόδοςθσ Αφξθςθ αζρα Ποιότθτα καφςθσ % CO 2 Ο 2 % Περίςςεια αζρα %

14 Μηθξέο ζπκπιεξσηηθέο πξνζζήθεο θαη αλαβαζκίζεηο Βαζηθέο αλαβαζκίζεηο ιεβεηνζηαζίνπ Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο Αληηθαηάζηαζε θπθινθνξεηή ζε inverter ειεθηξνληθό Σνπνζέηεζε βαλώλ εμηζνξξόπεζεο Αλαβάζκηζε δηθηύνπ δηαλνκήο κε ζεξκηδνκεηξεηέο Μόλσζε θνξκνύ ιέβεηα Σνπνζέηεζε απηόκαηνπ δηαθξάγκαηνο θαπζαεξίσλ Μόλσζε θακηλάδαο Δπέλδπζε: Μέηξην θόζηνο, Απόζβεζε 1-3 ρξόληα Γπλακηθό εμνηθνλόκεζεο: 15-35%

15 Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα, ιέβεηα, αιιαγή ρξήζεο θαπζίκνπ Πόηε πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ην θαπζηήξα, ή ην ιέβεηα ή θαη ηα δύν ; Λόγν παιαηόηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο αληνρήο (πάλσ από 12 ρξόληα) Αλεπαξθή ιεηηνπξγία, ρακειή απόδνζε θαη πεξηνξηζκέλε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα Αιιαγή ρξήζεο θαπζίκνπ, από πεηξέιαην ζε αέξην (θπζηθό αέξην, πγξαέξην) Έληαμε ζε πξόγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο (ηξέρνλ: εμνηθνλνκώ θαηνίθσλ) Γηαηίζεληαη πνιιέο δπλαηόηεηεο επηινγώλ ζε ελαιιαθηηθή ρξήζε θπζηθνύ αεξίνπ * Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζε αληίζηνηρν πηεζηηθό θαπζηήξα αεξίνπ Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα θαη θαπζηήξα ζπγρξόλσο Αλαβάζκηζε ιεβεηνζηαζίνπ κε επηδαπέδην ιέβεηα αηκνζθαηξηθό Δπηινγέο απηνλνκίαο κε επίηνηρνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκβαηηθνύο Δπηινγέο απηνλνκίαο κε επίηνηρνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο Κεληξηθό ζύζηεκα ζπλδπαζκνύ επίηνηρσλ ιεβήησλ παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο * Δλ κέξεη ηζρύεη επίζεο θαη γηα ην πγξαέξην Δπέλδπζε: Μέηξην έσο πςειό θόζηνο, Απόζβεζε 3-5 ρξόληα Γπλακηθό εμνηθνλόκεζεο: 20-50%

16 Αλαβάζκηζε ζρεδηαζκνύ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, εμέιημε θαη πξννπηηθέο Δπηινγέο θαη αληηθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ πςειόηεξεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο πλδπαζκόο κηθξόηεξσλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο Δλζσκάησζε απηνκαηηζκώλ ειέγρνπ κε έμππλε θαη επέιηθηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε Αλαζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ θαη ζηαδηαθή κεηάβαζε ιεηηνπξγίαο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ρεδηαζκόο θαη αλαβάζκηζε ζπλδπαζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιιώλ κνξθώλ ελέξγεηαο Γηακόξθσζε πβξηδηθώλ ζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κε έλα θεληξηθό δνρείν απνζήθεπζεο & δηαρείξηζεο Αλάπηπμε εθαξκνγώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο, πξσηίζησο Α/Θ αέξα - λεξνύ Απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ειηνζεξκίαο

17 ρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε ιεηηνπξγία ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο, ν C Ηλιοκερμία Συμβατικά ςυςτήματα Αντλία κερμότθτασ Ενδοδαπζδια θζρμανςη Συςτήματα χαμηλών θερμοκραςιών Λζβθτεσ ςυμπφκνωςθσ Βιομάηα Δθκεηάιιεπζε αλαλεώζηκσλ θαη ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο

18 ύλζεηεο ιύζεηο πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Ηλιακό κερμικό ςφςτθμα Λζβθτασ T-ζλεγχοσ (κεντρικόσ) T Ενεργειακό δοχείο αποκικευςθσ & διαχείριςθσ V-ζλεγχοσ (τοπικόσ) V V Αντλία κερμότθτασ V

19 Βακμόσ απόδοςθσ λζβθτα % Απινπνηεκέλε ιεηηνπξγία ιέβεηα ζπκπύθλσζεο Σθμείο δρόςου φυςικοφ αερίου Λειτουργία ςυμπφκνωςθσ Συμβατικι λειτουργία (μθ ςυμπφκνωςθσ) Θερμοκραςία επιςτροφισ λζβθτα

20 Δλεξγεηαθή ηαμηλόκεζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο Ηιηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα Αληιίεο ζεξκόηεηεο Λζβθτεσ ζπκπύθλσζεο Λζβθτεσ χαμθλισ κερμοκραςίασ Συμβατικοί λζβθτεσ Παιηνί ιέβεηεο Ηιεθηξηθνί ιέβεηεο Ηιεθηξηθά ζώκαηα

21 Η βηνκεραλία θαη ε αγνξά πξνζθέξνπλ ζύγρξνλνπο ιέβεηεο θαη θαπζηήξεο κε λέεο θαηλνηνκίεο κε ζπλερή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηώλ πςειόηεξεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη κε κεησκέλεο εθπνκπέο ξύπσλ

22 αο επραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452

Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε καηοικίερ για θέπμανζη / τύξη Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε κηίπια για θέπμανζη / τύξη Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452 Ζιηνζεξκία Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013 1.- Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ Α.Π.Δ.. Γαπάλε Καηαλάισζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο αλά έηνο γηα κνλνθαηνηθία 130 ηκ Σηνηρεία Eurostat ζε Παλεπξσπατθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα