Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο"

Transcript

1 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU ζει. 5-1 εηξά GTU ζει. 5-2 εηξά GT ζει. 5-3 εηξά GTU 120FF / GT ζει. 5-4 εηξά GT 330 / GT ζει. 5-5 εηξά GT ζει. 5-6 εηξά GT ζει. 5-7 ηεξεώλ Καπζίκσλ εηξά CF 120CSE ζει. 5-7 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich εηξά DTG X..N / ELITEC DTG 130 ECO.NOx ζει. 5-8 εηξά ELITEC DTG 230S ζει. 5-9 εηξά ELITEC DTG 330S ζει εηξά WHE ζει Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά GTU C 120 / GTU C 120 FF ζει εηξά ELIDENS DTG /45/65/90/115 εηξά C ECO ζει εηξά C ECO / C ECO ζει εηξά MCR / MC ζει Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ....ζει. 5-16/ -17

2 Υπηνζηδεξνί ηδεξνί Λέβεηεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 εηξά GTU 120 GT 120 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο. Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "X", Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Οη πίλαθεο ειέγρνπ Β, E & D είλαη πξν εγθαηεζηεκέλνη κε πξνηεξαηόηεηα Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη "Titan Active system". Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, πξναηξεηηθά ρξήζε ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GT 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Θάιακνο θαύζεο Ρνή Μάδαο Καπζαεξίσλ GT 123 kw Kcal/hr 13,8-22,4 Lit 19,0 mbar 2,6 Lit 31 mm 240 Βάζνο mm 308 Όγθνο m 3 Πεηξέιαην kgr/h Φπζηθό Αέξην kgr/h mbar ,4-28,4 28,4-34,4 34,4-40,4 24,5 30,0 35,5 4,1 6,0 8, ,25 0,35 0,47 0,4 Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,15 0,20 0,22 0,22 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ νc <200 <200 <200 <200 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Υ (standard) Με ρεηξηζηήξην Β Με ρεηξηζηήξην Γ GTU 120 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο. Με ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ NOx θαπζηήξα ξπζκηζκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- εηξά GTU 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα ζέξκαλζε) θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 3 0 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, πξναηξεηηθά ρξήζε ξάβδσλ κεηαθνξάο. GTU 124 S 125 S 126 S Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 18,1-23,2 23,2-28,4 28,4-33,5 Ηζρύο Πξνξύζκηζεο kw 25,0 30,0 35,0 Πεξηεθηηθνηεηα ζε Νεξό Lit 24,5 30,0 35,5 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,8 4,1 5,7 Όγθνο Κπθισκάησλ Καπζαεξίσλ Lit Πνζόηεηα Παξνρήο Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε Τπνπίεζε ζην ηόκην mbar 0,12 0,12 0,11 Θεξκνθξαζία Καπζαεξίσλ νc <180 <190 <190 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην B (standard) Με ρεηξηζηήξην Γ 5-1

3 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GTU 1200 GTU 1200 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο. Με ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ NOX θαπζηήξα ξπζκηζκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Με δεμακελή Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο 160 ή 250 ιίηξσλ, ε νπνία παξαδίδεηαη κε 1ζέλζνξα. Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εξγνζηαζηαθά εμνπιηζκέλνη κε ην λέν ζύζηεκα "Titan Active system". 1 παθέην ιέβεηαο / δεμακελή ζσιήλσλ ζύλδεζεο: αληιία θόξησζεο, κε επηζηξεθόκελε βαιβίδα θαη νη άθακπηνη αλνμείδσηνη ζσιήλεο. 1 παθέην πίλαθα ειέγρνπ κε πνιύ εύθνιε εγθαηάζηαζε "νιίζζεζεο". Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. ιέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GTU 1200 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο) GTU 1204S/L S/L S/L S/L250 Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 18,1-23,2 23,2-28,4 23,2-28,4 28,4-33,5 Ηζρύο Πξνξύζκηζεο kw 25 30,0 30,0 35,0 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,5 30,0 305,5 35,5 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,8 4,1 5,7 5,7 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Lit Πνζόηεηα Παξνρήο Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,12 0,12 0,12 0,11 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <180 <190 <190 <190 Υσξεηηθόηεηα δνρείνπ λεξνύ ρξήζεο Lit Ηζρύο ελαιιαγήο kw Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=30 ν Κ I/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-2

4 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 1200 GT 1200 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο καδί κε δεμακελή ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο 160 ή 250 θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ιίηξσλ, ε νπνία παξαδίδεηαη κε 1 ζέλζνξα ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εξγν- 3-νδόο ζρεδηαζκόο θαπλνζσιήλα θαη κεγάινο ζηαζηαθά εμνπιηζκέλνη κε ην λέν ζύζηεκα ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδν- "Titan Active system". ζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιη- E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηα- θώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη ζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. system". Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GT 1200 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο) Σύπνο ιέβεηα Ωθέιηκε ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο GT 1204/L /L160 kw Kcal/hr ,4 28,1-34,4 Lit 24,5 30,0 mbar 4,1 6,0 Lit mm mm Όγθνο m 3 21 Πεηξέιαην kgr/h 60 Φπζ. Αέξην kgr/h /L /L /L ,4-40,4 28,1-34,4 34,4-40,4 35,5 35,0 35,5 8,2 6,0 8, Πνζόηεηα παξόρεο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 0,35 0,47 0,40 0,47 0,40 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <200 <200 <200 <200 <200 Υσξεηηθόηεηα δνρείνπ λεξνύ ρξήζεο Lit Ηζρύο ελαιιαγήο kw Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=30 ν Κ I/h Καζαξό βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-3

5 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GTU 120FF εηξά GT 220 GTU 120FF Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδε- Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα ζε ζε νκναμνληθή θαπλνδόρν ε νπνία παξαδίδεηαη. λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη Οινθιεξσκέλνο Eco NOx θαπζηήξαο πεηξειαίνπ "Titan Active system". πξν-ξπζκηζκέλνο & εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλνο. Παξαδίδνληαη κε νξηδόληηα Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ή θάζεηε νκναμνληθή θαπλνδόρν. ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ. Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GTU 120FF Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε... % ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C GTU kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 30% θαη 50 ν C % 30% θαη 40 ν C % m 3 /h 124 FF HOR 124 FF VER ,5 21,5 92,3 92,3 95,8 95,8 97,6 97,6 1,076 1, FF HOR 125 FF VER ,8 25,8 92,6 92,6 96,2 96,2 97,7 97,7 1,291 1,291 Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=20 ν Κ Απώιεηεο αδξάλεηαο ζε ΓΣ=30 ν Κ W Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Ηζρύο πξνξύζκηζεο kw Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,5 24,5 30,0 30,0 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,4 2,4 4,1 4,1 Όγθνο θπθιώκαηνο θαπζαεξίσλ Lit Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) GT 220 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακε- E, D, B2 & D+AD 217 είλαη πνξ-εγθαηεζηεκέλνη ιέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο Υακειή εθπνκπή ξππαληηθώλ νπζηώλ: ζάιακνο θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο *βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζεξκαληηθνύ *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ ζώκαηνο, κε ιέβεηα 3-δηαδξνκώλ. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: Δύθνιν θαζάξηζκα από ην κπξνζηηλό κέξνο: πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 94% *κία κόλν πόξηα κε αλαζηξέςηκνπο κεληεζέδεο Δπηινγή από 6 πίλαθεο ειέγρνπ: "X", Β "Basic", Δύθνιε εγθαηάζηαζε: *ξπζκηδόκελα πόδηα E "Easymatic", D "Diematic 3","B2", D+AD Δύθνιε ειεθηξηθή ζύλδεζε 217,"Diematic3 +AD217". Οη πίλαθεο ειέγρνπ Β, εηξά GT 220 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο GT kw Kcal/hr 34, Lit mbar 11,0 17,8 Lit mm mm Βάζνο Όγθνο m 3 33 Πεηξέιαην kgr/h 83 Φπζ. Αέξην kgr/h 91 mbar 0, ,5 36,7 43, ,3-0,6 0,3-0,7 0,4-0,8 0,6-0,9 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <200 <200 <200 <200 <200 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Υ (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-4

6 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 330 εηξά GT 430 GT 330 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 30 ν C * πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο * κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ Θεξκαηλόκελν ζώκα κε ιέβεηα 3-δηαδξνκώλ: *πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 93%. *εμαηξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά εηξά GT 330 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) GT Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 10,9 20,4 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ m 3 0,206 0,249 Γηάκεηξνο Φ mm Θάιακνο θαύζεο Βάζνο mm Όγθνο m 3 0,122 0,148 Ρνή κάδαο Πεηξέιαην kgr/h θαπζαεξίσλ Φπζ. Αέξην kgr/h Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 0,6 1,1 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0 0 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β GT 430 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα. Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 40 ν C. *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο. *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ. Θεξκαηλόκελν ζώκα κε Λέβεηα 3-δηαδξνκώλ: *πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 93%. εηξά GT 430 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) GT Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 17,0 26,5 40,8 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ m 3 0,563 0,638 0,712 Γηάκεηξνο Φ mm Βάζνο mm Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Όγθνο m 3 0,310 Πεηξέιαην kgr/h 650 Φπζ. Αέξην kgr/h 700 0,354 0,396 0, *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx Πόξηα κε κεληεζέδεο θαη πόξηα θαζαξηζκνύ κε θαπάθη (αλαζηξέςηκε). Δληζρπκέλε κόλσζε fiberglass 100mm. Μείσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πςειή απόδνζε ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε όια ηα ιεβεηνζηάζηα, αθόκε θαη ζε απηά κε δύζθνιε πξόζβαζε. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3", "K3", D "Diematic 3" ,0 44,5 63,8 0,292 0,335 0, ,174 0,200 0, ,6 2,2 2, <210 <210 < *εμαηξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο. θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx. Πόξηα κε κεληεζέδεο θαη πόξηα θαζαξηζκνύ κε θαπάθη (αλαζηξέςηκε). Δληζρπκέλε κόλσζε fiberglass 100mm. Μείσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πςειή απόδνζε ιεηηνπξγίαο. Παξαδίδεηαη κε κία ηξίνδε βάλα. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3", "K3", D "Diematic 3" ,3 56,4 68,8 86,8 0,787 0,860 0,934 1, ,481 0,523 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 1,1 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <220 <220 <220 <220 <220 <220 <220 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-5

7 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 530 GT 530 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 40 ν C *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ Τςειή απόδνζε θαύζεο: *κεγάιεο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ζε έλα βνιηθό κέγεζνο *ε κπξνζηηλή αληίζηαζε κε πγξνύο ηνίρνπο απμάλεη ηε ζεξκαληηθή επηθάλεηα ηνπ θακηληνύ θαη κεηώλεη ηηο εθπνκπέο NOx εηξά GT 530 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ Καζαξό Βάξνο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ GT kw Kcal/hr Lit mbar 8,0 9,9 mm mm Όγθνο m 3 0,28 Πεηξέιαην kgr/h 620 Φπζ. Αέξην kgr/h 650 mbar 1,7 1,75 mbar 0 0 o C <210 <210 kgr Κσδηθόο GT kw Kcal/hr Lit mbar 25,8 30,0 mm mm Όγθνο m 3 0,53 Πεηξέιαην kgr/h 1070 Φπζ. Αέξην kgr/h 1120 *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx Οη απώιεηεο ζηελ αηκόζθαηξα κεηώλνληαη. Δύθνιε πξνζαξκνγή ησλ θαπζηήξσλ. *βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θακίλνπ *ζρεδηαζκόο ηνπ θπθιώκαηνο θαύζεο αεξίνπ κε ιέβεηα 4-δηαδξνκώλ. Δύξσζην πεξίβιεκα κε δηάδξνκν Παξαδίδεηαη κε κία πξν-ξπζκηζκέλε 3-νδε βάλα Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3","K3" & "Diematic-m3" ,6 15,5 18,7 22, ,32 0,36 0,40 0,45 0, ,8 1,9 2 2, <210 <210 <210 < ,7 11,7 13,5 14, ,57 0,61 0,65 0,70 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 <210 <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-6

8 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 530 Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ GT kw Kcal/hr Lit mbar mm mm Όγθνο m 3 0,78 Πεηξέιαην kgr/h 1520 Φπζ. Αέξην kgr/h ,5 21,5 24, ,84 0,88 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 2,85 3,0 3,1 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β ,5 29,0 32,0 35, ,96 1,00 1, ,2 3,3 3,4 3, <210 <210 <210 < ηεξεώλ Καπζίκσλ εηξά CF 120CSE CF 120CSE Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο γηα θεληξηθή ζέξκαλζε κε δεζηό λεξό κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ. Οη κεγάιεο επηθάλεηεο αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο θαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο κόλσζεο (40mm από fiberglass γύξσ από ην ζεξκαηλόκελν ζώκα θαη 20 mm ζην πεξίβιεκα ) θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ εμαγσγή ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο από ην θαύζηκν. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θαπλνζσιήλα κεηώλεη ηελ απόθξαμε θαη δηεπθνιύλεη ηελ ζπληήξεζε. Ζ θόξησζε είλαη εύθνιε,κία κεγάιε πόξηα (260x250 mm) επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θνξκώλ εηξά GT 530 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ (κόλν γηα Θέξκαλζε) από κία δηάκεηξν ησλ 200mm (ή 300mm εάλ δηαηξεζεί) Ζ ηέθξα απνκαθξύλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα κνριό πνπ βξίζθεηαη είηε ζηα δεμηά ή ζηα αξηζηεξά ηνπ ιέβεηα Καύζηκα: *θάξβνπλν: θνθ 40/60 ή 20/40, αλζξαθίηεο 50/80 ή 30/50, μύιν: δηαηξεκέλνη θνξκνί κε κηα δηάκεηξν 200mm ή 300mm, κήθνο mm (αλαιόγσο ηνπ κνληέινπ) GT 124 CSE 125 CSE 126 CSE 127 CSE 128 CSE 129 CSE Ολνκαζηηθή απόδ. κε άλζξαθα kw 25,1 29,9 34,7 39,4 44,2 49,0 Kcal/hr 21,6 25,7 29,8 33,9 38,0 42,1 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 Κ mbar 1,7 1,75 1,8 1,9 2 2,1 Όγθνο ζαιάκνπ θαύζεσο Lit Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar <210 <210 <210 <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) 5-7

9 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά DTG X..N εηξά ELITEC DTG 130 ECO.NOx DTG X..N Δπηδαπέδηνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο αεξίνπ κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα γηα ζύλδεζε ζε θαπλνδόρν Γηα θπζηθό αέξην θαη πξνπάλην ρξεζηκνπνηώληαο ην θηη κεηαηξνπήο πλνιηθή πξόζκημε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ θαπζηήξα κε ρακειέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ Θεξκαηλόκελν ζώκα ιέβεηα από ρπηνζίδεξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν ύζηεκα αζθάιεηαο έλαληη ππεξρείιηζεο αεξίνπ ζσιήλσλ εηξά DTG X..N Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ζιεθηξνκεραληθόο πίλαθαο ειέγρνπ Δληζρπκέλε κόλσζε ζε όιν ην ιέβεηα πνπ κεηώλεη ηηο απώιεηεο ζηελ αηκόζθαηξα ζην ειάρηζην Γηαζέζηκεο επηινγέο: * GMT 130 ζεξκαληήξαο γηα δεζηό λεξό νηθηαθήο ρξήζεο * ΜΒ2 module πξνηεξαηόηεηαο boiler δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο * Γηάηαμε ζύλδεζεο ιέβεηα DTG X 23 N 30 N 36 N 42 N 48 N 54 N Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 19,8 25,8 31,0 36,1 41,3 46,4 Φπζηθό Αέξην H (G20) m 3 /hr 2,71 3,52 4,22 4,92 5,62 6,31 Παξνρή αεξίνπ Φπζηθό Αέξην (15 ν C mbar) H (G25) m 3 /hr 3,15 4,10 4,91 5,72 6,54 7,34 Πξνπάλην (G31) Kg/h 1,989 2,587 3,100 3,612 4,125 4,630 Αξηζκόο θεηώλ Αξηζκόο κπεθ Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (G20) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Ζιεθηξηθή Ηζρύο W Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 8,8 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν K mbar Καζαξό Βάξνο kgr Μηθηό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με standard ρεηξηζηήξην ELITEC DTG 130 ECO.NOx Δπηδαπέδηνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο αεξίνπ κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα θαη ειεθηξνληθή αλάθιεμε, πςειή απόδνζε θαύζεο (90 έσο 93% ) Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ, νη νπνίνη είλαη πξν -εγθαηεζηεκέλνη κε boiler γηα δεζηό λεξό νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα. Αληαιιαγή ζεξκόηεηαο από ηνλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ξπζκηζκέλε ζηνπο 30 ν C Τγξόο ζάιακνο θαύζεο πνπ βξέρεηαη από 3 κεξηέο πλνιηθή πξόζκημε θαπζηήξα (NOx<70mg/kWh) εηξά ELITEC DTG 130 ECO.NOx Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) κε κνλάδα βαιβίδαο αεξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη έλα λέν πίλαθα αζθάιεηαο πνπ επηηξέπεη 3 πξνζπάζεηεο αλάθιεμεο. Πξν-ξπζκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε θπζηθό αέξην,ε ιεηηνπξγία κε πξνπάλην είλαη δπλαηή κε ην θηη κεηαηξνπήο (επηινγή) Δύθνιε εγθαηάζηαζε; *πνιύ-ιεηηνπξγηθή βάζε κε ξπζκηδόκελα πόδηα *εύθνιε πξόζβαζε κεγάιε πεξηνρή ειεθηξηθήο ζύλδεζεο *πξναηξεηηθά πδξαπιηθέο κνλάδεο γηα θπθιώκαηα ζέξκαλζεο κε δεμηά ή αξηζηεξή ζύλδεζε ζην ιέβεηα. DTG Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw Kcal/hr 20,6 25,8 31,0 36,1 41,3 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 Κ mbar Παξνρή αεξίνπ Φπζ. Αέξην m³/hr 2,82 3,52 4,22 4,91 5,6 (15 O C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h 2,07 2,59 3,10 3,60 4,11 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ (Φπζ. αέξην) kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ OC Καζαξό βάξνο kgr Κσδηθόο Με standard ρεηξηζηήξην 5-8

10 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά ELITEC DTG 230 S ELITEC DTG 230 S Καηλνύξγηνο κε δηβάζκην αηκνζθαηξηθό θαπζηή- Τςειή απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 92 έσο 93% ξα: NOX<200 mg /kwh Απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 93,2% Πξν-ξπζκηζκέλνο γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό Πνιύ ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ αέξην, ε ιεηηνπξγία κε πξνπάλην είλαη δπλαηή LW (A)<57dB (A) κε ην θηη κεηαηξνπήο (επηινγή) Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Πίεζε παξνρήο αεξίνπ B3, K3, Diematic m3 *ξύζκηζε εξγνζηάζηνπ ζηα 20mbar *300mbar, πξνζζέηνληαο έλα πξναηξεηηθό θηη ιεηηνπξγίαο 300 mbar εηξά ELITEC DTG 230 S Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) DTG...S kw st Stage Kcal/hr 23,2 31,0 31,0 38,7 Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 46,4 54,2 61,9 69,7 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 6,25 7,29 8,33 9,34 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h 4,59 5,35 6,11 6,87 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 29,0 32,8 36,2 39,8 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 4,0 4,0 4,0 4,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard) 3 3 DTG...S kw st Stage Kcal/hr 38,7 46,4 46,4 46,4 Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 77,4 85,1 92,9 100,6 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 10,38 11,41 12,43 13,46 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h 7,62 8,37 9,13 9,88 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 43,4 47,0 50,6 54,2 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 4,0 4,0 4,0 4,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard)

11 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά ELITEC DTG 330 S ELITEC DTG 330 S Καηλνύξγηνο κε δηβάζκην αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα (1ε βαζκίδα ζην 70% ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο ) κε ξπζκηζκέλν εύξνο ηζρύο ζην 15%: NOx<260mg/kWh Λεηηνπξγία κόλν κε θπζηθό αέξην Τςειή απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 91,5 έσο 92,4% *κέξε από ρπηνζίδεξν κε κεγάιεο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο κε θνπκπσηά θαινύπηα *ζάιακνο θαύζεο πάλσ ζε βάζε ζθειεηνύ *πςειή ζεξκαληηθή κόλσζε Βέιηηζηε απνδνηηθόηεηα ιεηηνπξγίαο: δηβάζκηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγία, ξπζκηζκέλε ζηνπο 40 ν C κε δπλαηόηεηα ςύμεο αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο Πνιύ ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ LW (A) 53dB (A) ζηε 1ε βαζκίδα & 61 db (A) ζηε 2ε βαζκίδα Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: B3, K3, Diematic m3 εηξά ELITEC DTG 330 S Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) DTG...S kw st Stage Kcal/hr 71,4-84,3 81,7-96, ,4 102,3-120,4 112,7-132,4 Ωθέιηκε Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 102,3-120,4 116,7-137,6 131,6-155,0 146, ,8-189,2 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 11,33-16,19 12,94-18,48 14,54-20,77 16,14-23,05 17,74-25,34 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h 0,103 0,118 0,132 0,147 0,161 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard) 3 3 DTG...S kw st Stage Kcal/hr Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 20,93-29,90 24,12-34,45 27,30-39,00 30,48-43,54 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h 0,190 0,219 0,248 0,277 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 7,0 7,0 7,0 7,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard)

12 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά WHE WHE Δπίηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη άκεζε παξαγσγή λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο γηα ζύλδεζε κε θαπλνδόρν: *κεγάιν εύξνο ξύζκηζεο (8.4 έσο 24 kw) *πςειή απόδνζε θαύζεο ηνπ 92% (ζε 80 ν C /60 ν C) *κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα από αλνμείδσην ράιπβα θαη έλα βαζηθό ράιθηλν ελαιιάθηε κε πξνζηαηεπηηθό από ςεπδάξγπξν *άκεζε παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ράξηλ ζε έλαλ νινθιεξσκέλν αλνμείδσην ελαιιάθηε *αζόξπβνο ξνή *απιόο ιεηηνπξγηθόο πίλαθαο ειέγρνπ κε νινθιεξσκέλν δηαγλσζηηθό ζύζηεκα *εύθνιε εγθαηάζηαζε *πξναηξεηηθό δσκάηην κε ζεξκνζηάηε ζεξκνθξαζίαο *εγθαηεζηεκέλν κε έλα 8 ιίηξσλ δνρείν δηαζηνιήο, απηόκαην εμαεξηζηήξα, κία 3βαζκηα αληιία γηα ζέξκαλζε δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο (κε αληίζηξνθε βαιβίδα) *Θεξκν -καλόκεηξν γηα έλδεημε ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο *πιαίζην ηνπνζέηεζεο παξαδίδεηαη κε ην ιέβεηα *PCB γηα εύθνιε ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα ζην πξναηξεηηθό θύθισκα ζέξκαλζεο εηξά WHE Δπηηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Διάρηζηε σθέιηκε Ηζρύο Μέγηζηε σθέιηκε Ηζρύο WHE 2.24 FF GN kw 8,4 Kcal/hr 7,2 kw 24 Kcal/hr 20,6 2.24FFLPG 2.24GN 2.24LPG 8,4 8,4 8,4 7,2 7,2 7, ,6 20,6 20,6 Απόδνζε ζε 80/60 ν C Φπζ. Αέξην ζε Pmax % m 3 /hr 92,5 2,73 92,5 2,73 92,5 2,73 92,5 2,73 Παξνρή Αεξίνπ Φπζ. Αέξην ζε Pmin m 3 /hr 0,96 0,96 0,96 0,96 (15 ν C-1013mbar) LPG Kg/h 2,08 2,08 2,08 2,08 Διάρηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο bar 0,8 0,8 0,8 0,8 Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Ζιεθηξηθή Ηζρύο W Γνρείν δηαζηνιήο Lit Δηδηθή παξνρή ζε ΓΣ=30 ν C I/min 11,4 11,4 11,4 11,4 Διάρηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο bar 0,3 0,3 0,3 0,3 Διάρηζηε παξνρή ιεηηνπξγίαο I/min 3,0 3,0 3,0 3,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Standard έθδνζε 5-11

13 Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά GTU C 120 εηξά GTU C 120 FF GTU C 120 Λέβεηεο ζπκππθλσκάησλ βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδεζε ζε θαπλνδόρν Με θαπζηήξα Eco NOx (NOx<90mg/kWh) πξν - ξπζκηζκέλν θαη εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλν γηα λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα εγγπάηαη ε απόιπηε αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία Δηήζηα απόδνζε ιεηηνπξγίαο έσο 104,3% Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. ιέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο δπλαηόηεηα ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο εηξά GTU C 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ολνκαζηηθή Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε...% ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C Παξνρή λεξόπ γηα ΓΣ=20 ν K Οθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 ν C Οθέιηκε Ηζρύο ζε 80/60 ν C GTU C kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 100% θαη 30 ν C % 30% θαη 30 ν C % m 3 /hr kw kw ,5 27,6 33,7 18,5 23,8 29,0 95,8 96,2 96,4 101,6 101,6 101,5 101,9 101,9 101,8 0,925 1,188 1,450 16,5-21,5 21,5-27,6 27,6-33,7 15,4-20,3 20,2-26,1 26,0-31,9 Ηζρύο πξνξύζκηζεο ζε 40/30 ν C kw Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,0 29,05 35,0 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 3,3 5,6 8,5 Όγθνο θπθισκάησλ θαπαζεξίσλ Lit Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) GTU C 120 FF Λέβεηεο ζπκπύθλσζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδεζε ζε κία νξηδόληηα Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". θαπλνδόρν ή ζε κηα θάζεηε θαπλνδόρν. Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα Με θαπζηήξα Eco NOx πξν -ξπζκηζκέλν θαη λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλν. "Titan Active system" Δηήζηα απόδνζε ιεηηνπξγίαο έσο 104,3%. Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιη- Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο από εηδηθά ζρεδηαζκέ- θώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη λν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, δπλαηόηεηα ιέβεηαο 3 -δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο θαύζεο εηξά GTU C 120 FF Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ολνκαζηηθή Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε...% ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C GTU C kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 100% θαη 30 ν C % 30% θαη 30 ν C % m 3 /hr 124 FF HOR 124 FF VER 27,6 27,6 23,8 23,8 96,2 96,2 101,6 101,6 101,9 101,9 1,188 1, FF HOR 125 FF VER 33,7 33,7 29,0 29,0 96,4 96,4 101,5 101,5 101,8 101,8 1,450 1,45 Παξνρή λεξόπ γηα ΓΣ=20 ν K Απώιεηεο αδξάλεηαο ζε ΓΣ=30 ν K W Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Οθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 ν C kw 21,5-27,6 21,5-27,6 27,6-33,7 27,6-33,7 Οθέιηκε Ηζρύο ζε 80/60 ν C kw 20,2-26,1 20,2-26,1 26,0-31,9 26,0-31,9 Ηζρύο πξνξύζκηζεο ζε 40/30 ν C kw Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 29,5 29,5 35,0 35,0 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 5,6 5,6 8,5 8,5 Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-12

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα