Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο"

Transcript

1 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU ζει. 5-1 εηξά GTU ζει. 5-2 εηξά GT ζει. 5-3 εηξά GTU 120FF / GT ζει. 5-4 εηξά GT 330 / GT ζει. 5-5 εηξά GT ζει. 5-6 εηξά GT ζει. 5-7 ηεξεώλ Καπζίκσλ εηξά CF 120CSE ζει. 5-7 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich εηξά DTG X..N / ELITEC DTG 130 ECO.NOx ζει. 5-8 εηξά ELITEC DTG 230S ζει. 5-9 εηξά ELITEC DTG 330S ζει εηξά WHE ζει Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά GTU C 120 / GTU C 120 FF ζει εηξά ELIDENS DTG /45/65/90/115 εηξά C ECO ζει εηξά C ECO / C ECO ζει εηξά MCR / MC ζει Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ....ζει. 5-16/ -17

2 Υπηνζηδεξνί ηδεξνί Λέβεηεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 εηξά GTU 120 GT 120 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο. Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "X", Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Οη πίλαθεο ειέγρνπ Β, E & D είλαη πξν εγθαηεζηεκέλνη κε πξνηεξαηόηεηα Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη "Titan Active system". Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, πξναηξεηηθά ρξήζε ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GT 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Θάιακνο θαύζεο Ρνή Μάδαο Καπζαεξίσλ GT 123 kw Kcal/hr 13,8-22,4 Lit 19,0 mbar 2,6 Lit 31 mm 240 Βάζνο mm 308 Όγθνο m 3 Πεηξέιαην kgr/h Φπζηθό Αέξην kgr/h mbar ,4-28,4 28,4-34,4 34,4-40,4 24,5 30,0 35,5 4,1 6,0 8, ,25 0,35 0,47 0,4 Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,15 0,20 0,22 0,22 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ νc <200 <200 <200 <200 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Υ (standard) Με ρεηξηζηήξην Β Με ρεηξηζηήξην Γ GTU 120 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο. Με ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ NOx θαπζηήξα ξπζκηζκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- εηξά GTU 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα ζέξκαλζε) θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 3 0 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, πξναηξεηηθά ρξήζε ξάβδσλ κεηαθνξάο. GTU 124 S 125 S 126 S Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 18,1-23,2 23,2-28,4 28,4-33,5 Ηζρύο Πξνξύζκηζεο kw 25,0 30,0 35,0 Πεξηεθηηθνηεηα ζε Νεξό Lit 24,5 30,0 35,5 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,8 4,1 5,7 Όγθνο Κπθισκάησλ Καπζαεξίσλ Lit Πνζόηεηα Παξνρήο Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε Τπνπίεζε ζην ηόκην mbar 0,12 0,12 0,11 Θεξκνθξαζία Καπζαεξίσλ νc <180 <190 <190 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην B (standard) Με ρεηξηζηήξην Γ 5-1

3 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GTU 1200 GTU 1200 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο. Με ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ NOX θαπζηήξα ξπζκηζκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Με δεμακελή Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο 160 ή 250 ιίηξσλ, ε νπνία παξαδίδεηαη κε 1ζέλζνξα. Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εξγνζηαζηαθά εμνπιηζκέλνη κε ην λέν ζύζηεκα "Titan Active system". 1 παθέην ιέβεηαο / δεμακελή ζσιήλσλ ζύλδεζεο: αληιία θόξησζεο, κε επηζηξεθόκελε βαιβίδα θαη νη άθακπηνη αλνμείδσηνη ζσιήλεο. 1 παθέην πίλαθα ειέγρνπ κε πνιύ εύθνιε εγθαηάζηαζε "νιίζζεζεο". Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. ιέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδνζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GTU 1200 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο) GTU 1204S/L S/L S/L S/L250 Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 18,1-23,2 23,2-28,4 23,2-28,4 28,4-33,5 Ηζρύο Πξνξύζκηζεο kw 25 30,0 30,0 35,0 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,5 30,0 305,5 35,5 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,8 4,1 5,7 5,7 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Lit Πνζόηεηα Παξνρήο Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,12 0,12 0,12 0,11 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <180 <190 <190 <190 Υσξεηηθόηεηα δνρείνπ λεξνύ ρξήζεο Lit Ηζρύο ελαιιαγήο kw Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=30 ν Κ I/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-2

4 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 1200 GT 1200 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο καδί κε δεμακελή ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο 160 ή 250 θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ιίηξσλ, ε νπνία παξαδίδεηαη κε 1 ζέλζνξα ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εξγν- 3-νδόο ζρεδηαζκόο θαπλνζσιήλα θαη κεγάινο ζηαζηαθά εμνπιηζκέλνη κε ην λέν ζύζηεκα ζάιακνο θαύζεο πνπ πξνζθέξεη πςειή απόδν- "Titan Active system". ζε (έσο 92%) κε πνιύ θαιή πγηεηλή θαύζεο. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιη- E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη είλαη θαηα- θώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη ζθεπαζκέλνη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. system". Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GT 1200 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο) Σύπνο ιέβεηα Ωθέιηκε ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο GT 1204/L /L160 kw Kcal/hr ,4 28,1-34,4 Lit 24,5 30,0 mbar 4,1 6,0 Lit mm mm Όγθνο m 3 21 Πεηξέιαην kgr/h 60 Φπζ. Αέξην kgr/h /L /L /L ,4-40,4 28,1-34,4 34,4-40,4 35,5 35,0 35,5 8,2 6,0 8, Πνζόηεηα παξόρεο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 0,35 0,47 0,40 0,47 0,40 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <200 <200 <200 <200 <200 Υσξεηηθόηεηα δνρείνπ λεξνύ ρξήζεο Lit Ηζρύο ελαιιαγήο kw Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=30 ν Κ I/h Καζαξό βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-3

5 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GTU 120FF εηξά GT 220 GTU 120FF Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδε- Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα ζε ζε νκναμνληθή θαπλνδόρν ε νπνία παξαδίδεηαη. λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη Οινθιεξσκέλνο Eco NOx θαπζηήξαο πεηξειαίνπ "Titan Active system". πξν-ξπζκηζκέλνο & εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλνο. Παξαδίδνληαη κε νξηδόληηα Θεξκαηλόκελν ζώκα από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ή θάζεηε νκναμνληθή θαπλνδόρν. ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκν- Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε θξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Λέβεηαο 3-δηαδξνκώλ. Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". επηινγή ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο. εηξά GTU 120FF Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε... % ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C GTU kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 30% θαη 50 ν C % 30% θαη 40 ν C % m 3 /h 124 FF HOR 124 FF VER ,5 21,5 92,3 92,3 95,8 95,8 97,6 97,6 1,076 1, FF HOR 125 FF VER ,8 25,8 92,6 92,6 96,2 96,2 97,7 97,7 1,291 1,291 Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=20 ν Κ Απώιεηεο αδξάλεηαο ζε ΓΣ=30 ν Κ W Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Ηζρύο πξνξύζκηζεο kw Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,5 24,5 30,0 30,0 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 2,4 2,4 4,1 4,1 Όγθνο θπθιώκαηνο θαπζαεξίσλ Lit Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) GT 220 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακε- E, D, B2 & D+AD 217 είλαη πνξ-εγθαηεζηεκέλνη ιέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο Υακειή εθπνκπή ξππαληηθώλ νπζηώλ: ζάιακνο θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο *βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζεξκαληηθνύ *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ ζώκαηνο, κε ιέβεηα 3-δηαδξνκώλ. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: Δύθνιν θαζάξηζκα από ην κπξνζηηλό κέξνο: πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 94% *κία κόλν πόξηα κε αλαζηξέςηκνπο κεληεζέδεο Δπηινγή από 6 πίλαθεο ειέγρνπ: "X", Β "Basic", Δύθνιε εγθαηάζηαζε: *ξπζκηδόκελα πόδηα E "Easymatic", D "Diematic 3","B2", D+AD Δύθνιε ειεθηξηθή ζύλδεζε 217,"Diematic3 +AD217". Οη πίλαθεο ειέγρνπ Β, εηξά GT 220 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ Γηάκεηξνο Φ Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο GT kw Kcal/hr 34, Lit mbar 11,0 17,8 Lit mm mm Βάζνο Όγθνο m 3 33 Πεηξέιαην kgr/h 83 Φπζ. Αέξην kgr/h 91 mbar 0, ,5 36,7 43, ,3-0,6 0,3-0,7 0,4-0,8 0,6-0,9 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <200 <200 <200 <200 <200 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Υ (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-4

6 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 330 εηξά GT 430 GT 330 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 30 ν C * πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο * κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ Θεξκαηλόκελν ζώκα κε ιέβεηα 3-δηαδξνκώλ: *πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 93%. *εμαηξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά εηξά GT 330 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) GT Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 10,9 20,4 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ m 3 0,206 0,249 Γηάκεηξνο Φ mm Θάιακνο θαύζεο Βάζνο mm Όγθνο m 3 0,122 0,148 Ρνή κάδαο Πεηξέιαην kgr/h θαπζαεξίσλ Φπζ. Αέξην kgr/h Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 0,6 1,1 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0 0 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β GT 430 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα. Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 40 ν C. *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο. *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ. Θεξκαηλόκελν ζώκα κε Λέβεηα 3-δηαδξνκώλ: *πςειή απόδνζε θαύζεο έσο 93%. εηξά GT 430 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) GT Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 17,0 26,5 40,8 Όγθνο θπθισκάησλ θαπζαεξίσλ m 3 0,563 0,638 0,712 Γηάκεηξνο Φ mm Βάζνο mm Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Όγθνο m 3 0,310 Πεηξέιαην kgr/h 650 Φπζ. Αέξην kgr/h 700 0,354 0,396 0, *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx Πόξηα κε κεληεζέδεο θαη πόξηα θαζαξηζκνύ κε θαπάθη (αλαζηξέςηκε). Δληζρπκέλε κόλσζε fiberglass 100mm. Μείσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πςειή απόδνζε ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε όια ηα ιεβεηνζηάζηα, αθόκε θαη ζε απηά κε δύζθνιε πξόζβαζε. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3", "K3", D "Diematic 3" ,0 44,5 63,8 0,292 0,335 0, ,174 0,200 0, ,6 2,2 2, <210 <210 < *εμαηξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο. θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx. Πόξηα κε κεληεζέδεο θαη πόξηα θαζαξηζκνύ κε θαπάθη (αλαζηξέςηκε). Δληζρπκέλε κόλσζε fiberglass 100mm. Μείσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πςειή απόδνζε ιεηηνπξγίαο. Παξαδίδεηαη κε κία ηξίνδε βάλα. Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3", "K3", D "Diematic 3" ,3 56,4 68,8 86,8 0,787 0,860 0,934 1, ,481 0,523 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 1,1 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <220 <220 <220 <220 <220 <220 <220 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-5

7 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 530 GT 530 Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο κε ζάιακν θαύζεο ξπζκηζκέλεο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην κε ξπζκηδόκελα πόδηα Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο: *γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ξπζκηζκέλνο ζηνπο 40 ν C *πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο *κεησκέλεο δηαζηάζεηο θαπλνδόρνπ Τςειή απόδνζε θαύζεο: *κεγάιεο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ζε έλα βνιηθό κέγεζνο *ε κπξνζηηλή αληίζηαζε κε πγξνύο ηνίρνπο απμάλεη ηε ζεξκαληηθή επηθάλεηα ηνπ θακηληνύ θαη κεηώλεη ηηο εθπνκπέο NOx εηξά GT 530 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο γηα ρξήζε κε πεηξέιαην ή αέξην (κόλν γηα ζέξκαλζε) Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ Καζαξό Βάξνο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ GT kw Kcal/hr Lit mbar 8,0 9,9 mm mm Όγθνο m 3 0,28 Πεηξέιαην kgr/h 620 Φπζ. Αέξην kgr/h 650 mbar 1,7 1,75 mbar 0 0 o C <210 <210 kgr Κσδηθόο GT kw Kcal/hr Lit mbar 25,8 30,0 mm mm Όγθνο m 3 0,53 Πεηξέιαην kgr/h 1070 Φπζ. Αέξην kgr/h 1120 *πξνζαξκνγή ηδηαίηεξα εύθνιε γηα ηνπο ζπλήζεο θαπζηήξεο θαη γηα ηνπο λένπο θαπζηήξεο κε ρακειή εθπνκπή NOx Οη απώιεηεο ζηελ αηκόζθαηξα κεηώλνληαη. Δύθνιε πξνζαξκνγή ησλ θαπζηήξσλ. *βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θακίλνπ *ζρεδηαζκόο ηνπ θπθιώκαηνο θαύζεο αεξίνπ κε ιέβεηα 4-δηαδξνκώλ. Δύξσζην πεξίβιεκα κε δηάδξνκν Παξαδίδεηαη κε κία πξν-ξπζκηζκέλε 3-νδε βάλα Δπηινγή από 4 πίλαθεο ειέγρνπ: "Standard", "Β3","K3" & "Diematic-m3" ,6 15,5 18,7 22, ,32 0,36 0,40 0,45 0, ,8 1,9 2 2, <210 <210 <210 < ,7 11,7 13,5 14, ,57 0,61 0,65 0,70 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 <210 <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β 5-6

8 Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 530 Ωθέιηκε Ηζρύο Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ Γηάκεηξνο Φ Βάζνο Θάιακνο θαύζεο Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ GT kw Kcal/hr Lit mbar mm mm Όγθνο m 3 0,78 Πεηξέιαην kgr/h 1520 Φπζ. Αέξην kgr/h ,5 21,5 24, ,84 0,88 0, Πίεζε ζηελ εζηία θαύζεσο mbar 2,85 3,0 3,1 Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) Με ρεηξηζηήξην Β ,5 29,0 32,0 35, ,96 1,00 1, ,2 3,3 3,4 3, <210 <210 <210 < ηεξεώλ Καπζίκσλ εηξά CF 120CSE CF 120CSE Υπηνζηδεξόο ιέβεηαο γηα θεληξηθή ζέξκαλζε κε δεζηό λεξό κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ. Οη κεγάιεο επηθάλεηεο αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο θαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο κόλσζεο (40mm από fiberglass γύξσ από ην ζεξκαηλόκελν ζώκα θαη 20 mm ζην πεξίβιεκα ) θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ εμαγσγή ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο από ην θαύζηκν. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θαπλνζσιήλα κεηώλεη ηελ απόθξαμε θαη δηεπθνιύλεη ηελ ζπληήξεζε. Ζ θόξησζε είλαη εύθνιε,κία κεγάιε πόξηα (260x250 mm) επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θνξκώλ εηξά GT 530 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ (κόλν γηα Θέξκαλζε) από κία δηάκεηξν ησλ 200mm (ή 300mm εάλ δηαηξεζεί) Ζ ηέθξα απνκαθξύλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα κνριό πνπ βξίζθεηαη είηε ζηα δεμηά ή ζηα αξηζηεξά ηνπ ιέβεηα Καύζηκα: *θάξβνπλν: θνθ 40/60 ή 20/40, αλζξαθίηεο 50/80 ή 30/50, μύιν: δηαηξεκέλνη θνξκνί κε κηα δηάκεηξν 200mm ή 300mm, κήθνο mm (αλαιόγσο ηνπ κνληέινπ) GT 124 CSE 125 CSE 126 CSE 127 CSE 128 CSE 129 CSE Ολνκαζηηθή απόδ. κε άλζξαθα kw 25,1 29,9 34,7 39,4 44,2 49,0 Kcal/hr 21,6 25,7 29,8 33,9 38,0 42,1 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 Κ mbar 1,7 1,75 1,8 1,9 2 2,1 Όγθνο ζαιάκνπ θαύζεσο Lit Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar <210 <210 <210 <210 <210 <210 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην S3 (standard) 5-7

9 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά DTG X..N εηξά ELITEC DTG 130 ECO.NOx DTG X..N Δπηδαπέδηνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο αεξίνπ κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα γηα ζύλδεζε ζε θαπλνδόρν Γηα θπζηθό αέξην θαη πξνπάλην ρξεζηκνπνηώληαο ην θηη κεηαηξνπήο πλνιηθή πξόζκημε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ θαπζηήξα κε ρακειέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ Θεξκαηλόκελν ζώκα ιέβεηα από ρπηνζίδεξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν ύζηεκα αζθάιεηαο έλαληη ππεξρείιηζεο αεξίνπ ζσιήλσλ εηξά DTG X..N Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ζιεθηξνκεραληθόο πίλαθαο ειέγρνπ Δληζρπκέλε κόλσζε ζε όιν ην ιέβεηα πνπ κεηώλεη ηηο απώιεηεο ζηελ αηκόζθαηξα ζην ειάρηζην Γηαζέζηκεο επηινγέο: * GMT 130 ζεξκαληήξαο γηα δεζηό λεξό νηθηαθήο ρξήζεο * ΜΒ2 module πξνηεξαηόηεηαο boiler δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο * Γηάηαμε ζύλδεζεο ιέβεηα DTG X 23 N 30 N 36 N 42 N 48 N 54 N Ωθέιηκε Ηζρύο kw Kcal/hr 19,8 25,8 31,0 36,1 41,3 46,4 Φπζηθό Αέξην H (G20) m 3 /hr 2,71 3,52 4,22 4,92 5,62 6,31 Παξνρή αεξίνπ Φπζηθό Αέξην (15 ν C mbar) H (G25) m 3 /hr 3,15 4,10 4,91 5,72 6,54 7,34 Πξνπάλην (G31) Kg/h 1,989 2,587 3,100 3,612 4,125 4,630 Αξηζκόο θεηώλ Αξηζκόο κπεθ Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (G20) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Ζιεθηξηθή Ηζρύο W Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 8,8 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν K mbar Καζαξό Βάξνο kgr Μηθηό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με standard ρεηξηζηήξην ELITEC DTG 130 ECO.NOx Δπηδαπέδηνο ρπηνζηδεξόο ιέβεηαο αεξίνπ κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα θαη ειεθηξνληθή αλάθιεμε, πςειή απόδνζε θαύζεο (90 έσο 93% ) Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ, νη νπνίνη είλαη πξν -εγθαηεζηεκέλνη κε boiler γηα δεζηό λεξό νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα. Αληαιιαγή ζεξκόηεηαο από ηνλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ξπζκηζκέλε ζηνπο 30 ν C Τγξόο ζάιακνο θαύζεο πνπ βξέρεηαη από 3 κεξηέο πλνιηθή πξόζκημε θαπζηήξα (NOx<70mg/kWh) εηξά ELITEC DTG 130 ECO.NOx Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) κε κνλάδα βαιβίδαο αεξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη έλα λέν πίλαθα αζθάιεηαο πνπ επηηξέπεη 3 πξνζπάζεηεο αλάθιεμεο. Πξν-ξπζκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε θπζηθό αέξην,ε ιεηηνπξγία κε πξνπάλην είλαη δπλαηή κε ην θηη κεηαηξνπήο (επηινγή) Δύθνιε εγθαηάζηαζε; *πνιύ-ιεηηνπξγηθή βάζε κε ξπζκηδόκελα πόδηα *εύθνιε πξόζβαζε κεγάιε πεξηνρή ειεθηξηθήο ζύλδεζεο *πξναηξεηηθά πδξαπιηθέο κνλάδεο γηα θπθιώκαηα ζέξκαλζεο κε δεμηά ή αξηζηεξή ζύλδεζε ζην ιέβεηα. DTG Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw Kcal/hr 20,6 25,8 31,0 36,1 41,3 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 Κ mbar Παξνρή αεξίνπ Φπζ. Αέξην m³/hr 2,82 3,52 4,22 4,91 5,6 (15 O C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h 2,07 2,59 3,10 3,60 4,11 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ (Φπζ. αέξην) kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην mbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ OC Καζαξό βάξνο kgr Κσδηθόο Με standard ρεηξηζηήξην 5-8

10 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά ELITEC DTG 230 S ELITEC DTG 230 S Καηλνύξγηνο κε δηβάζκην αηκνζθαηξηθό θαπζηή- Τςειή απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 92 έσο 93% ξα: NOX<200 mg /kwh Απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 93,2% Πξν-ξπζκηζκέλνο γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό Πνιύ ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ αέξην, ε ιεηηνπξγία κε πξνπάλην είλαη δπλαηή LW (A)<57dB (A) κε ην θηη κεηαηξνπήο (επηινγή) Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Πίεζε παξνρήο αεξίνπ B3, K3, Diematic m3 *ξύζκηζε εξγνζηάζηνπ ζηα 20mbar *300mbar, πξνζζέηνληαο έλα πξναηξεηηθό θηη ιεηηνπξγίαο 300 mbar εηξά ELITEC DTG 230 S Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) DTG...S kw st Stage Kcal/hr 23,2 31,0 31,0 38,7 Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 46,4 54,2 61,9 69,7 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 6,25 7,29 8,33 9,34 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h 4,59 5,35 6,11 6,87 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 29,0 32,8 36,2 39,8 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 4,0 4,0 4,0 4,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard) 3 3 DTG...S kw st Stage Kcal/hr 38,7 46,4 46,4 46,4 Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 77,4 85,1 92,9 100,6 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 10,38 11,41 12,43 13,46 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h 7,62 8,37 9,13 9,88 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 43,4 47,0 50,6 54,2 Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 4,0 4,0 4,0 4,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard)

11 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά ELITEC DTG 330 S ELITEC DTG 330 S Καηλνύξγηνο κε δηβάζκην αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα (1ε βαζκίδα ζην 70% ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο ) κε ξπζκηζκέλν εύξνο ηζρύο ζην 15%: NOx<260mg/kWh Λεηηνπξγία κόλν κε θπζηθό αέξην Τςειή απνδνηηθόηεηα θαύζεο: 91,5 έσο 92,4% *κέξε από ρπηνζίδεξν κε κεγάιεο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο κε θνπκπσηά θαινύπηα *ζάιακνο θαύζεο πάλσ ζε βάζε ζθειεηνύ *πςειή ζεξκαληηθή κόλσζε Βέιηηζηε απνδνηηθόηεηα ιεηηνπξγίαο: δηβάζκηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγία, ξπζκηζκέλε ζηνπο 40 ν C κε δπλαηόηεηα ςύμεο αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο Πνιύ ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ LW (A) 53dB (A) ζηε 1ε βαζκίδα & 61 db (A) ζηε 2ε βαζκίδα Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: B3, K3, Diematic m3 εηξά ELITEC DTG 330 S Δπηδαπέδηνη αηκνζθαηξηθνί ιέβεηεο αεξίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) DTG...S kw st Stage Kcal/hr 71,4-84,3 81,7-96, ,4 102,3-120,4 112,7-132,4 Ωθέιηκε Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr 102,3-120,4 116,7-137,6 131,6-155,0 146, ,8-189,2 Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 11,33-16,19 12,94-18,48 14,54-20,77 16,14-23,05 17,74-25,34 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h 0,103 0,118 0,132 0,147 0,161 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard) 3 3 DTG...S kw st Stage Kcal/hr Ολνκαζηηθή Ηζρύο kw st Stage Kcal/hr Παξνρήο αεξίνπ ζηε Φπζ. Αέξην m 3 /hr 20,93-29,90 24,12-34,45 27,30-39,00 30,48-43,54 ζηε κέγηζηε απόδνζε Πξνπαλίνπ Kg/h Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Πηώζε πίεζεο λεξόπ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ (Φπζ. Αέξην) kgr/h 0,190 0,219 0,248 0,277 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ oc Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa 7,0 7,0 7,0 7,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β3 (standard)

12 Λέβεηεο Αεξίνπ De Dietrich Δπηδαπέδηνη Λέβεηεο Αεξίνπ εηξά WHE WHE Δπίηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη άκεζε παξαγσγή λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο γηα ζύλδεζε κε θαπλνδόρν: *κεγάιν εύξνο ξύζκηζεο (8.4 έσο 24 kw) *πςειή απόδνζε θαύζεο ηνπ 92% (ζε 80 ν C /60 ν C) *κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα από αλνμείδσην ράιπβα θαη έλα βαζηθό ράιθηλν ελαιιάθηε κε πξνζηαηεπηηθό από ςεπδάξγπξν *άκεζε παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ράξηλ ζε έλαλ νινθιεξσκέλν αλνμείδσην ελαιιάθηε *αζόξπβνο ξνή *απιόο ιεηηνπξγηθόο πίλαθαο ειέγρνπ κε νινθιεξσκέλν δηαγλσζηηθό ζύζηεκα *εύθνιε εγθαηάζηαζε *πξναηξεηηθό δσκάηην κε ζεξκνζηάηε ζεξκνθξαζίαο *εγθαηεζηεκέλν κε έλα 8 ιίηξσλ δνρείν δηαζηνιήο, απηόκαην εμαεξηζηήξα, κία 3βαζκηα αληιία γηα ζέξκαλζε δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο (κε αληίζηξνθε βαιβίδα) *Θεξκν -καλόκεηξν γηα έλδεημε ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο *πιαίζην ηνπνζέηεζεο παξαδίδεηαη κε ην ιέβεηα *PCB γηα εύθνιε ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα ζην πξναηξεηηθό θύθισκα ζέξκαλζεο εηξά WHE Δπηηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Διάρηζηε σθέιηκε Ηζρύο Μέγηζηε σθέιηκε Ηζρύο WHE 2.24 FF GN kw 8,4 Kcal/hr 7,2 kw 24 Kcal/hr 20,6 2.24FFLPG 2.24GN 2.24LPG 8,4 8,4 8,4 7,2 7,2 7, ,6 20,6 20,6 Απόδνζε ζε 80/60 ν C Φπζ. Αέξην ζε Pmax % m 3 /hr 92,5 2,73 92,5 2,73 92,5 2,73 92,5 2,73 Παξνρή Αεξίνπ Φπζ. Αέξην ζε Pmin m 3 /hr 0,96 0,96 0,96 0,96 (15 ν C-1013mbar) LPG Kg/h 2,08 2,08 2,08 2,08 Διάρηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο bar 0,8 0,8 0,8 0,8 Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Ζιεθηξηθή Ηζρύο W Γνρείν δηαζηνιήο Lit Δηδηθή παξνρή ζε ΓΣ=30 ν C I/min 11,4 11,4 11,4 11,4 Διάρηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο bar 0,3 0,3 0,3 0,3 Διάρηζηε παξνρή ιεηηνπξγίαο I/min 3,0 3,0 3,0 3,0 Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Standard έθδνζε 5-11

13 Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά GTU C 120 εηξά GTU C 120 FF GTU C 120 Λέβεηεο ζπκππθλσκάησλ βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδεζε ζε θαπλνδόρν Με θαπζηήξα Eco NOx (NOx<90mg/kWh) πξν - ξπζκηζκέλν θαη εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλν γηα λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα εγγπάηαη ε απόιπηε αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία Δηήζηα απόδνζε ιεηηνπξγίαο έσο 104,3% Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο από εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. ιέβεηαο 3-δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο θαύζεο Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη "Titan Active system". Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιηθώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο δπλαηόηεηα ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο εηξά GTU C 120 Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ολνκαζηηθή Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε...% ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C Παξνρή λεξόπ γηα ΓΣ=20 ν K Οθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 ν C Οθέιηκε Ηζρύο ζε 80/60 ν C GTU C kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 100% θαη 30 ν C % 30% θαη 30 ν C % m 3 /hr kw kw ,5 27,6 33,7 18,5 23,8 29,0 95,8 96,2 96,4 101,6 101,6 101,5 101,9 101,9 101,8 0,925 1,188 1,450 16,5-21,5 21,5-27,6 27,6-33,7 15,4-20,3 20,2-26,1 26,0-31,9 Ηζρύο πξνξύζκηζεο ζε 40/30 ν C kw Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 24,0 29,05 35,0 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 3,3 5,6 8,5 Όγθνο θπθισκάησλ θαπαζεξίσλ Lit Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Απαξαίηεηε ππνπίεζε ζην ζηόκην Pa Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) GTU C 120 FF Λέβεηεο ζπκπύθλσζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ Δπηινγή από 3 πίλαθεο ειέγρνπ: βνιηθνύ κεγέζνπο γηα ζύλδεζε ζε κία νξηδόληηα Β "Basic", E "Easymatic", D "Diematic 3". θαπλνδόρν ή ζε κηα θάζεηε θαπλνδόρν. Όινη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Θεξκαληήξα Με θαπζηήξα Eco NOx πξν -ξπζκηζκέλν θαη λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη εξγνζηαζηαθά δνθηκαζκέλν. "Titan Active system" Δηήζηα απόδνζε ιεηηνπξγίαο έσο 104,3%. Πξναηξεηηθά πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε πδξαπιη- Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο από εηδηθά ζρεδηαζκέ- θώλ κνλάδσλ, δηαζέζηκε, εθαξκνζκέλε θαη λν ρπηνζίδεξν γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειέο κνλσκέλε γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε. ζεξκνθξαζίεο ξπζκηζκέλν ζηνπο 30 ν C θαη πιήξεο Πνηθηιία θαπζηήξσλ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ ςύμε αλάκεζα ζε 2 δεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Δύθνινη ζην ρεηξηζκό: ρεηξνιαβέο, δπλαηόηεηα ιέβεηαο 3 -δηαδξνκώλ θαη κεγάινο ζάιακνο ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο θαύζεο εηξά GTU C 120 FF Υπηνζηδεξνί ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ (κόλν γηα Θέξκαλζε) Ολνκαζηηθή Ηζρύο Βαζκόο απόδνζεο ζε...% ηνπ θνξηίνπ θαη ζε... ν C GTU C kw Kcal/hr 100% θαη 70 ν C % 100% θαη 30 ν C % 30% θαη 30 ν C % m 3 /hr 124 FF HOR 124 FF VER 27,6 27,6 23,8 23,8 96,2 96,2 101,6 101,6 101,9 101,9 1,188 1, FF HOR 125 FF VER 33,7 33,7 29,0 29,0 96,4 96,4 101,5 101,5 101,8 101,8 1,450 1,45 Παξνρή λεξόπ γηα ΓΣ=20 ν K Απώιεηεο αδξάλεηαο ζε ΓΣ=30 ν K W Ζιεθηξηθή ηζρύο (ρσξίο θπθινθνξεηή) W Οθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 ν C kw 21,5-27,6 21,5-27,6 27,6-33,7 27,6-33,7 Οθέιηκε Ηζρύο ζε 80/60 ν C kw 20,2-26,1 20,2-26,1 26,0-31,9 26,0-31,9 Ηζρύο πξνξύζκηζεο ζε 40/30 ν C kw Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 29,5 29,5 35,0 35,0 Πηώζε πίεζεο λεξνύ γηα ΓΣ=15 ν Κ mbar 5,6 5,6 8,5 8,5 Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ Πεηξέιαην kgr/h Καζαξό Βάξνο kgr Κσδηθόο Με ρεηξηζηήξην Β (standard) 5-12

14 Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά ELIDENS DTG /45/65/90/115 εηξά C ECO ELIDENS DTG /45/65/90/115 Δπηδαπέδηνο ιέβεηαο ζπκπύθλσζεο. Λεηηνπξγεί κε θπζηθό αέξην θαη κε πξνπάλην θαηόπηλ ηξνπνπνίεζεο Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε νξηδόληην ή θάζεην ζσιήλα ή κε δηπιήο ξνήο (επηινγέο) Δηήζηα απνδνηηθόηεηα ιεηηνπξγίαο έσο 110% Υακειέο εθπνκπέο ξππαληηθώλ νπζηώλ Μεγάιν εύξνο ξύζκηζεο ηεο ηξνθνδνζίαο από 18 έσο 100% Αλεκηζηήξαο κε ζίγαζε γηα ηελ θίλεζε ηνπ αέξα εηξά ELIDENS DTG /45/65/90/115 Δπηδαπέδηνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε κόλν Δμνπιηζκέλνη κε αληιία ζέξκαλζεο, δνρείν δηαζηνιήο 14 ιίηξσλ,βξύζε ζηξαγγίζκαηνο, βαιβίδα αζθαιείαο 3bar Δλζσκαησκέλνη κε ην πίλαθα ειέγρνπ Diematic 3, ειεθηξνληθά ξπζκηζκέλνο, πξνγξακκαηηδόκελνο ζύκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Γηαζεζηκόηεηα kits ζύλδεζεο πδξαπιηθώλ (πξναηξεηηθό) Γηαζεζηκόηεηα παξνρήο πδξαπιηθώλ κνλάδσλ όπνπ 1 θηη είλαη γηα θύθισκα κε ελζσκαησκέλε βάλλα κέζα ζηνλ θαπηήξα (πξναηξεηηθό) ρξήζεο ξάβδσλ κεηαθνξάο DTG... ECO.Nox Plus Οθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 o C (ζέξκαλζε) kw 8,9-35,0 8,9-45,0 13,3-65,0 158,8-89,5 18,4-114 Kcal/hr 7,6-30,1 7,6-38,7 11,4-55,9 136,6-77,0 15,8-98,0 Βαζκόο απόδνζεο ζε % 100% θαη 70 o C % 98,0 98,0 98,0 98,0 96,6 ηνπ θνξηίνπ θαη ζε o C 30% θαη 30 o C % 108,0 108,0 108,0 108,0 107,1 Παξνρή λεξνύ γηα ΓΣ=20 o K m³/h 1,41 1,72 2,62 3,60 4,60 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ min.max kgr/h 14/56 14/69 21/104 23/138 29/178 Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr 3,6 4,4 6,60 9,1 11,7 (15 o C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h 2,6 3,2 4,8 6,7 - Καζαξό βάξνο kgr Standard έθδνζε Κσδηθόο κε ρεηξηζηήξην DIEMATIC 3 C ECO Δπηδαπέδηνο ιέβεηαο αεξίνπ, ζπκπύθλσζεο. Δξγνζηαζηαθή ξύζκηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ή ηνπ πξνπαλίνπ κε θηη κεηαηξνπήο (πξναηξεηηθό) Δηήζηα απνδνηηθόηεηα έσο 109% Υακειέο εθπνκπέο ξππαληηθώλ νπζηώλ: NOx<62 mg/kwh, CO<9mg/kWh Λέβεηαο ηνπνζεηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο ζην εξγνζηάζην Δλαιιάθηε ζεξκόηεηαο κε ηκήκαηα από ρπηνζίδε ξν /silicium, θαπζηήξαο κε ζπλνιηθή πξόζκημε κε ιεηηνπξγία από 20 έσο 100% ηεο ηξνθνδόηεζεο. εηξά C ECO Δπηδαπέδηνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε κόλν Δπηινγή από 2 πίλαθεο ειέγρνπ: *Diematic -m3: ειεθηξνληθά ξπζκηζκέλνο, πξνγξακκαηηδόκελνο ζύκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία *Κ 3: θαηά απνθιεηζηηθόηεηα κε ηνπο Diematic m3 γηα ηνλ έιεγρν, ησλ ιεβήησλ "ζε αθνινπζία" Δπηινγή γηα ζύλδεζε κε θαπλαγσγό νξηδόληηα ή θάζεηα ή γηα ζύλδεζε κε θαπλνδόρν. C230- ECO Ωθέιηκε Ηζρύο ζε 50/30 ν C (ζέξκαλζε) kw Kcal/hr 80,0 110,9 153,9 186,6 Βαζκόο απόδνζεο ζε % 100% θαη 70 ν C % 97,4 97,5 97,5 97,6 ηνπ θνξηίνπ θαη ζε ν C 30% θαη 30 ν C % 107,9 108,1 108,3 108,4 Παξνρή λεξνύ γηα ΓΣ=20 ν Κ m³/h 3,73 5,16 7,14 8,17 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ kgr/h 27,2-149,7 36,7-206,9 49,5-286,0 65,5-344,9 Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 12,0 16,0 20,0 24,0 Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr 1,8-9,4 2,4-13,0 3,3-18,0 4,3-21,7 (15 ν C mbar) Πξνπάλην Kg/h 1,94-6,91 1,94-9,56 3,42-13,21 3,19-15,93 Καζαξό βάξνο kgr Standard έθδνζε Κσδηθόο κε ρεηξηζηήξην DIEMATIC

15 Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά C ECO εηξά C ECO C ECO Δπηδαπέδηνο ιέβεηαο αεξίνπ, ζπκπύθλσζεο εμν- *βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο ράξηλ πιηζκέλνο κε έλα θαπζηήξα ηνπνζεηεκέλν θαη ζηελ ζπλερή αλαινγία αέξα /αεξίνπ. δνθηκαζκέλν από ην εξγνζηάζην. *Υακειέο εθπνκπέο ξππαληηθώλ νπζηώλ: Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε ηκήκαηα από ρπην- NOx<60mg/kWh, CO<20mg/kWh ζίδεξν/silicium, αληηδηαβξσηηθόο, κε ηδηόηεηεο *απνδνηηθόηεηα έσο 109% ζηα 40/30 o C self-clean. Πίλαθαο ειέγρνπ Diematic3 σο standard Αηκνζθαηξηθόο θαπζηήξαο κε ζπλνιηθή πξόζκη- Δύθνιε ζπληήξεζε ράξηλ: με, κεηαιιηθή επίζηξσζε κε ιεηηνπξγία από *ζηε γξήγνξε πξόζβαζε ζην θαπηήξα δηα κέζνπ 20 έσο 100% γηα: κεηαθηλνύκελνπ θαιύκκαηνο *ηέιεηα πξνζαξκνγή γηα απόδνζε ηνπ ιέβεηα ζύκ- *ζηε γξήγνξε πξόζβαζε ζηνλ ελαιιάθηε δηα θσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο κέζνπ πόξηα επηζεώξεζεο εηξά C ECO Δπηδαπέδηνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε κόλν C310- ECO Ολνκαζηηθή Ηζρύο ζε 50/30 ν C (ζέξκαλζε) kw Kcal/hr 242,5 303,6 367,2 429,1 492,8 Βαζκόο απόδνζεο ζε % 100% θαη 70 ν C % 96,9 97,3 97,7 98,1 98,5 ηνπ θνξηίνπ θαη ζε ν C 30% θαη 30 ν C % 107,3 107,7 108,1 108,5 108,9 Παξνρή λεξνύ γηα ΓΣ=20 Κ m³/h 12,13 15,19 18,37 21,47 24,66 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ kgr/h Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr (15 ν C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h Καζαξό βάξνο kgr Standard έθδνζε Κσδηθόο κε ρεηξηζηήξην DIEMATIC 3 C ECO Δπηδαπέδηνο ιέβεηαο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο κε δηπιό ζώκα, εμνπιηζκέλνο κε έλα θαπζηήξα ηνπνζεηεκέλν θαη δνθηκαζκέλν από ην εξγνζηάζην. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε ηκήκαηα από ρπηνζίδεξν/silicium, αληηδηαβξσηηθόο, κε ηδηόηεηεο self-clean. Αηκνζθαηξηθόο θαπζηήξαο κε ζπλνιηθή πξόζκημε, κεηαιιηθή επίζηξσζε κε ιεηηνπξγία από 15 έσο 100% γηα: *ηέιεηα πξνζαξκνγή γηα απόδνζε ηνπ ιέβεηα ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. εηξά C ECO Δπηδαπέδηνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε κόλν *βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο ράξηλ ζηελ ζπλερή αλαινγία αέξα /αεξίνπ. * Υακειέο εθπνκπέο ξππαληηθώλ νπζηώλ: NOx<35mg/kWh, CO<20mg/kWh. *απνδνηηθόηεηα έσο 109% ζηα 40 /30 o C 2 πίλαθεο ειέγρνπ Diematic 3 γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηπινύ ιέβεηα. Δύθνιε ζπληήξεζε ράξηλ: *ζηε γξήγνξε πξόζβαζε ζην θαπζηήξα δηα κέζνπ κεηαθηλνύκελνπ θαιύκκαηνο. *ζηε γξήγνξε πξόζβαζε ζηνλ ελαιιάθηε δηα κέζνπ πόξηαο επηζεώξεζεο. C610- ECO Ολνκαζηηθή Ηζρύο ζε 50/30 ν C (ζέξκαλζε) kw Kcal/hr 607,2 734,4 858,3 985,6 Βαζκόο απόδνζεο ζε % 100% θαη 70 ν C % 97,3 97,7 98,1 98,5 ηνπ θνξηίνπ θαη ζε C 30% θαη 30 ν C % 107,7 108,1 108,5 108,9 Παξνρή λεξνύ γηα ΓΣ=20 ν Κ m³/h 30,38 36,75 42,94 49,31 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ kgr/h Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr (15 ν C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h Καζαξό βάξνο kgr Standard έθδνζε Κσδηθόο κε ρεηξηζηήξην DIEMATIC

16 Λέβεηεο πκπύθλσζεο De Dietrich εηξά MCR εηξά MC MCR Δπίηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο γηα θεληξηθή ζέξκαλζε κε λεξό κόλν γηα ζύλδεζε κε θαπλνδόρν ή θαπλαγσγό; *κεγάιν εύξνο ξύζκηζεο (6.3 έσο 25.3 kw) *πςειή απόδνζε θαύζεο ηνπ 108.7% (ζε 30% Pn) *αζόξπβνο ξνή *πίλαθαο ειέγρνπ κε: - αληηπεθηηθή πξνζηαζία - κηα ιεηηνπξγία γηα θαζαξηζκό ηνπ θπθινθνξεηή αληιίαο θάζε 25 ώξεο - έλα βνεζεηηθό ζύζηεκα κε έλδεημε ελεκέξσζεο -3 επίπεδα ξύζκηζεο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνύ εηξά MCR Δπηηνηρνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Ωθέιηκε Ηζρύο ζε 40/30 ν C (ζέξκαλζε) Ολνκαζηηθή Ηζρύο ζε 80/60 ν C (δ.λ.ρ.) 100% θαη 70 ν C Βαζκόο απόδνζεο ζε % ηνπ θνξηίνπ θαη ζε ν C 100% θαη 30 ν C % 30% θαη 30 ν C % m³/h MCR 24/28 MI kw 6,3-25,3 Kcal/hr 5,4-21,7 kw 27,4 Kcal/hr 23,6 % 98,3 - επίπεδν 1 κε ζεξκνζηάηε δσκαηίνπ - επίπεδν 2 κε ξύζκηζε αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ - επίπεδν 3 κε ξύζκηζε αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία κε ηελ δπλαηόηεηα επίζεο ειέγρνπ ελόο ζπλερνύο θπθιώκαηνο θαη ελόο θπθιώκαηνο κε βαιβίδα ζπλδένληαο έλα ρεηξηζηήξην θαη έλα εμσηεξηθό ζέλζνξα ζεξκνθξαζίαο *πιήξεο εμνπιηζκόο: 8 ιίηξσλ δνρείν, 3 bar βαιβίδα αζθαιείαο, απηόκαην εμαεξηζηήξα, κνλάδα βαιβίδαο αεξίνπ, 2 βάζκηα αληιία θπθινθνξεηή, ζύλδεζε κε θαπλνδόρν /θαπλαγσγό 30/35 MI 34/39 MI 6,6-31,6 6,8-35,9 5,7-27,2 5,8-30,9 34,3 38,2 29,5 32,9 98, ,4 104,4 104,4 108,7 109,7 110,5 1,03 1,29 1,47 Παξνρήο λεξνύ γηα ΓΣ=20 ν Κ Απώιεηεο αδξάλεηαο ζε ΓΣ=30 ν Κ Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό W Lit 30 1,8 29 2,2 28 2,2 Γηαζέζηκν καλνκεηξηθό (ζέξκαλζε) mbar >200 >200 >200 Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr 2,5 3,2 3,60 (15 ν C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h 1,9 2,3 2,60 Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ (80/60 ν C) C ,50 Ρνή κάδαο θαπζαεξίσλ min.max kgr/h 10/47 10/59 10/62 Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Καζαξό βάξνο kgr 30, ,5 Eθδνζε VH8 Κσδηθόο Eθδνζε VV12 Κσδηθόο MC Δπίηνηρνη ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο γηα Υακειέο εθπνκπέο ξππαληηθώλ νπζηώλ: θεληξηθή ζέξκαλζε κε δεζηό λεξό. NOX<20mg/kWh (< 27mg/kWh γηα MC90 MC 35E, 45, 65, 90, 115: κόλν γηα ζέξκαλζε. θαη <52mg/kWh γηα MC115) MC 35E /BS 130: γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή Γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο κε επηδαπέδην ή πξνπάλην (εθηόο από ην MC 115) ζεξκαληήξα 130 ιίηξσλ θάησ από ην ιέβεηα. Δλζσκαησκέλνη κε ην πίλαθα ειέγρνπ Απνδνηηθόηεηα ιεηηνπξγίαο ζην 110%. Diematic 3 εηξά MC Δπηηνηρνη ιέβεηεο ζπκππθλώζεσο γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο MC 35E Ολνκαζηηθή Ηζρύο ζε 40/30 C (ζέξκαλζε) kw Kcal/hr 30,1 37,0 55,9 77,4 107,5 Βαζκόο απόδνζεο ζε % 100% θαη 70 C % 97,5 97,5 98,3 97,9 96,4 ηνπ θνξηίνπ θαη ζε C 30% θαη 30 C % 107,7 107,7 108,9 108,1 107,1 Παξνρή λεξνύ γηα ΓΣ=20 Κ m³/h 1,506 1,850 2,797 3,873 4,600 Ρνή κάδαο θαπζεξίσλ min.max kgr/h 14/56 14/69 21/104 23/138 29/178 Πίεζε εμόδνπ θαπζαεξίσλ Pa Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό Lit 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 Παξνρή αεξίνπ Φ. Αέξην m³/hr 3,6 4,4 6,60 9,1 11,7 (15 C-1013mbar) Πξνπάλην Kg/h 2,6 3,2 4,8 6,7 - Καζαξό βάξνο kgr Standard έθδνζε Κσδηθόο

17 Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ De Dietrich Κσδηθόο Πεξηγξαθή Αξηζκόο παθέηνπ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΑ θαη ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ Υ ΛΔΒΖΣΩΝ GT FM ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ B ΛΔΒΖΣΩΝ GT FM ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ E ΛΔΒΖΣΩΝ GT FM ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ DIEMATIC ΛΔΒΖΣΩΝ GT FM ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ S ΛΔΒΖΣΩΝ GT MD ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ B ΛΔΒΖΣΩΝ GT MD ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ K ΛΔΒΖΣΩΝ GT MD ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ DIEMATIC ΛΔΒΖΣΩΝ GT MD ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ Β ΛΔΒΖΣΩΝ DTG 130 GL ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ Δ ΛΔΒΖΣΩΝ DTG 130 GL ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ DIEMATIC ΛΔΒΖΣΩΝ DTG 130 GL ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ Β ΛΔΒΖΣΩΝ DTG GJ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ K ΛΔΒΖΣΩΝ DTG GJ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ DIEMATIC ΛΔΒΖΣΩΝ DTG GJ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ ΜΔ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΥΩΡΟΤ FM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΥΩΡΟΤ AD ΑΤΡΜΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΥΩΡΟΤ AD ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΥΩΡΟΤ AD ΠΛΑΚΔΣΑ + ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΡΗΟΓΖ FM ΠΛΑΚΔΣΑ ΓΗΑ ΓΗΒΑΘΜΗΟ ΚΑΗ ΣΡΗΟΓΖ AD ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΡΗΟΓΖ AD ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ AD ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ BP ΩΡΟΜΔΣΡΖΣΖ BG ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΕΝΟΥ AD ΔΝΤΡΜΑΣΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ EASYMATIC FM ΑΤΡΜΑΣΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ EASYRADIO AD ΠΛΑΚΔΣΑ ΔΝΟ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ AD ΠΛΑΚΔΣΑ ΔΝΟ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΜΗΑ ΣΡΗΟΓΖ AD ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΕΝΟΥ AD ΚΑΛΩΓΗΟ ΤΝΓΔΖ BUS AD134 ΚΗΣ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ WHE JUMPER ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ WHE ΚΗΣ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ WHE ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ MCR 34/39MI HG ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ DTG X GX ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ DTG X 42 GX ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ DTG X GX ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ DTG 230 GC ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΝΗΟΤ DTG 330 GD ΓΗΑΣΑΞΖ ΤΓΡ.ΤΝΓ.ΛΔΒΖΣΑ WHE2.25 HH3 5-16

18 Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα Λεβήησλ De Dietrich Κσδηθόο Πεξηγξαθή Αξηζκόο παθέηνπ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΗ ΠΡΟΘΖΚΖ Φ 80/125mm-0.95m DB ΠΡΟΘΖΚΖ Φ 80/125mm-0.45m DB ΠΡΟΘΖΚΖ Φ 80/125mm-0.25m DB ΓΩΝΗΑ 90 Φ 80/125mm DB ΕΔΤΓΟ ΓΩΝΗΩΝ 45 Φ 80/125mm DB ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ Φ 80/125mm DB ΓΩΝΗΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 90 Φ 80/125mm DB ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΖ Φ 80/125mm / 0,39-0,64 mm DB ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΖΡΗΞΖ CX ΔΣ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΤ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΤ Πξνζνρή ζπκπεξηιακβάλεηαη DY ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.250mm Φ 60/100 DY ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.500mm Φ 60/100 DY ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.1000mm Φ 60/100 DY ΓΩΝΗΑ 90 Φ 60/100 DY ΕΔΤΓΟ ΓΩΝΗΩΝ 45 Φ 60/100 DY ΤΛΛΔΚΣΖ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΩΝ Φ 60/100 DY ΠΛΔΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ DY ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.250mm Φ 80/125 CX ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.500mm Φ 80/125 CX ΠΡΟΔΚΣ.ΟΜΟΑΞΟΝΗΚ.ΚΑΠΝΟΓΟΥ.1000mm Φ 80/125 CX ΕΔΤΓΟ ΓΩΝΗΩΝ 45 Φ 80/125 CX ΓΩΝΗΑ 90 Φ80/125 CX ΥΗΣΩΝΗΟ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ Φ 80/125 CX ΤΛΛΔΚΣΖ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΩΝ Φ 80/125 HA ΠΡΟΑΡΜΟΓΔΑ ΓΗΠΛΖ ΡΟΖ HA ΚΗΣ ΤΝΓΔΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Φ80 DY ΚΗΣ ΤΝΓΔΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Φ110 DY801 ήκαηα ιέβεηεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ιέβεηεο ζπκπύθλσζεο 5-17

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452

Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε καηοικίερ για θέπμανζη / τύξη Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε κηίπια για θέπμανζη / τύξη Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Les foyers verts ΟΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΣΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΣΙΕ A X I S Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ AXIS ΕΣΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ NF EN 13229

Les foyers verts ΟΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΣΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΣΙΕ A X I S Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ AXIS ΕΣΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ NF EN 13229 ΟΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΣΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΣΙΕ A X I S Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ AXIS ΕΣΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ NF EN 13229 - Εμαγωγή Co: 0.09 % à 0.28 % - Απμεκέλεο απνδόζεηο : 60 % à 74 % - Καλνληθή πηζηνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ (RENDERING) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΦΑΓΗ; ΣΟΣΕ, ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012

Κατάλογος εφαρμογών. Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012 Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Απνηέιεζκα πνιύρξνλεο επεξείαο Ο ζεξκηδνκεηξεηήο εληαίνπ ηύπνπ Superercal 539 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο καθξόρξνλεο επεξείαο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα