ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ αλάκημε: 1000 ml δηαιχκαηνο ειεθηξνιπηψλ (κηθξφ δηακέξηζκα "Α") πεξηέρνπλ: Γξαζηηθέο νπζίεο: Glucose monohydrate 41,25 g ηζνδχλακν κε Glucose anhydrous 37,5 g Calcium chloride dihydrate 0,507 g Magnesium chloride hexahydrate 0,140 g 1000 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (κεγάιν δηακέξηζκα "Β") πεξηέρνπλ: Γξαζηηθέο νπζίεο: Sodium chloride Sodium bicarbonate Sodium (S)-Lactate Solution Μεηά ηελ αλάκημε: χλζεζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο κεηά ηελ αλάκημε ζε mmol/l Glucose anhydrous (C 6 H 12 O 6 ) Na + Ca ++ Mg ++ Cl - - HCO 3 - C 3 H 5 O 3 Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ,43 g 3,29 g 2,63 g 1000 ml αλακεκηγκέλνπ δηαιχκαηνο πεξηέρνπλ Γξαζηηθέο νπζίεο: Glucose monohydrate 15,0 g ηζνδχλακν κε Glucose anhydrous 13,6 g Sodium chloride 5,38 g Calcium chloride dihydrate 0,184 g Magnesium chloride hexahydrate 0,051 g Sodium bicarbonate 2,10 g Sodium (S)-Lactate Solution 1,68 g 1000 ml ηειηθνχ δηαιχκαηνο κεηά ηελ αλάκημε αληηζηνηρνχλ ζε 362,5 ml δηαιχκαηνο Α θαη 637,5 ml δηαιχκαηνο Β. 75,5 mmol/l 132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 95 mmol/l 25 mmol/l 15 mmol/l Ο αξηζκφο «40» ζην φλνκα πξνζδηνξίδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζην δηάιπκα (15 mmol/l γαιαθηηθνχ + 25 mmol/l δηηηαλζξαθηθψλ = 40 mmol/l). Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 1

2 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα γηα πεξηηνλατθή δηαπίδπζε (θάζαξζε) ηείξν, δηαπγέο, άρξσκν δηάιπκα Σν ph ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο είλαη 7,4 Χζκσηηθφηεηα 344mOsmol/l 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Physioneal 40 ελδείθλπηαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηηνλατθή θάζαξζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: Ομεία θαη ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα νβαξή θαηαθξάηεζε χδαηνο νβαξή δηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ειεθηξνιπηψλ Γειεηεξίαζε απφ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ κέζσ ηεο θάζαξζεο, φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκε επαξθήο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία. Σα δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κε βάζε ηα δηηηαλζξαθηθά/γαιαθηηθά ηφληα (bicarbonate/lactate) θαη θπζηνινγηθφ ph φπσο ην Physioneal 40, ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ηα δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ σο κφλν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ηα γαιαθηηθά, κε ρακειφ ph, πξνθαινχλ θνηιηαθφ άιγνο ή δπζθνξία θαηά ηε ρνξήγεζε. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Χορήγηζη Σν PHYSIONEAL 40 πξννξίδεηαη κφλν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελδνθιέβηα ρξήζε. Σα δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κπνξνχλ λα ζεξκαλζνχλ ζηνπο 37 C έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε ρξήζε μεξήο ζεξκφηεηαο (π.ρ. ζεξκαληηθή πιάθα). Σα δηαιχκαηα δελ πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη ζε λεξφ ή θνχξλν κηθξνθπκάησλ, θαζψο ππάξρεη ην ελδερφκελν ηξαπκαηηζκνχ ή δπζθνξίαο ηνπ αζζελνχο. Θα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη άζεπηεο ηερληθέο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Με ρνξεγείηε ην δηάιπκα εάλ είλαη απνρξσκαηηζκέλν, ζνιφ, πεξηέρεη ζσκαηίδηα χιεο ή παξνπζηάδεη ελδείμεηο δηαξξνήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαθξάγκαηα αζθαιείαο δελ είλαη αλέπαθα. Σν παξνρεηεπκέλν πγξφ πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα παξνπζία ηληθήο ή ζνιφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε πεξηηνλίηηδαο. Mφλν γηα κηα ρξήζε Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηζχιαθα, ζπάζηε ακέζσο ηελ εχζξαπζηε αζθάιεηα κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ γηα ηελ αλάκεημε ησλ δχν δηαιπκάησλ. Πεξηκέλεηε κέρξη ην πάλσ δηακέξηζκα λα αδεηάζεη εληειψο κέζα ζην θάησ δηακέξηζκα. Αλακίμηε ειαθξά, πηέδνληαο κε ηα δχν ρέξηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ θάησ δηακεξίζκαηνο. Σν δηάιπκα γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε πξέπεη λα εγρέεηαη κέζα ζε 24 ψξεο κεηά ηελ αλάκεημε. Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 2

3 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, βι. παξάγξαθν 6.6. Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απφξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκφο Δοζολογία Ζ κέζνδνο ζεξαπείαο, ε ζπρλφηεηα θάζαξζεο, ν φγθνο αληαιιαγήο, ν ρξφλνο παξακνλήο θαη ε δηάξθεηα θάζαξζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηαηξφ. Δλήιηθεο: Αζζελείο ζε ζπλερή θπθιηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε (CAPD) ηππηθά πξαγκαηνπνηνχλ 4 θχθινπο εκεξεζίσο (24 ψξεο). Αζζελείο ζε απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε (APD) ηππηθά πξαγκαηνπνηνχλ 4-5 θχθινπο ην βξάδπ θαη κέρξη 2 θχθινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο φγθνο πγξνχ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο θαη είλαη ζπλήζσο απφ 2,0 έσο 2,5 ιίηξα. Ζιηθησκέλνη: φπσο γηα ηνπο ελήιηθεο Παηδηαηξηθνί αζζελείο απφ πξφσξα λενγέλλεηα βξέθε έσο έθεβνπο: Γελ έρνπλ αμηνινγεζεί παηδηαηξηθνί αζζελείο ζε θιηληθέο κειέηεο κε Physioneal 40. Δπνκέλσο, ηα νθέιε ηνπ Physioneal 40 πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη έλαληη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλδάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλ, ν ρνξεγνχκελνο φγθνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο (ζπλήζσο είλαη ml/m 2 (35-45 ml/kg) αλά θχθιν). Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ζνβαξήο αθπδάησζεο, ππννγθαηκίαο θαη γηα λα κεησζεί ε απψιεηα πξσηετλψλ, ζπληζηάηαη λα επηιέγεηαη ην δηάιπκα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κε ηε ρακειφηεξε σζκσηηθφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηδησθφκελε κε θάζε αληαιιαγή αθαίξεζε πγξψλ. 4.3 Αληελδείμεηο Σν PHYSIONEAL 40 δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε: κε απνθαηαζηάζηκα κεραληθά ειαηηψκαηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ΠΚ ή απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ινίκσμεο ηεθκεξησκέλε απψιεηα πεξηηνλατθήο ιεηηνπξγίαο ή εθηεηακέλεο ζπκθχζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηηνλατθή ιεηηνπξγία. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ: 1) θαηαζηάζεηο ηεο θνηιηαθήο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξήμεο ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο ιφγσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, απφ ζπγγελείο αλσκαιίεο ή ηξαχκαηνο έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε επνχισζε, θνηιηαθνχο φγθνπο, ινηκψμεηο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, θνίιε, πξσθηηθά ζπξίγγηα, θνινζηνκία ή εηιενζηνκία, ζπρλά επεηζφδηα εθθνιπσκαηίηηδαο, θιεγκνλψδε ή ηζραηκηθή λφζν ηνπ εληέξνπ, κεγάια πνιπθπζηηθά λεθξά ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, ηεο θνηιηαθήο επηθάλεηαο ή ηεο ελδνθνηιηαθήο θνηιφηεηαο 2) άιιεο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζθαηεο αληηθαηάζηαζεο ανξηηθνχ κνζρεχκαηνο θαη ηεο ζνβαξήο πλεπκνληθήο λφζνπ. Ζ ηλψδεο ζθιήξπλζε ηνπ πεξηηφλαηνπ (EPS) ζεσξείηαη κηα γλσζηή, ζπάληα επηπινθή ηεο ζεξαπείαο ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Ζ EPS έρεη αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, θαζψο θαη ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ PHYSIONEAL 40 ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο. Δάλ παξνπζηαζηεί πεξηηνλίηηδα, ε επηινγή θαη ε δνζνινγία ησλ αληηβηνηηθψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ηαπηνπνίεζεο θαη επαηζζεζίαο ησλ απνκνλσκέλσλ Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 3

4 νξγαληζκψλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Πξηλ απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ ελδείθλπηαη ελδερνκέλσο ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ επξένο θάζκαηνο. Αζζελείο κε απμεκέλα επίπεδα γαιαθηηθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ γαιαθηηθά κε πξνζνρή. πληζηάηαη νη αζζελείο κε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γαιαθηηθήο νμέσζεο [π.ρ. νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ελδνγελή δηαηαξαρή κεηαβνιηζκνχ, ζεξαπεία κε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο φπσο ε κεηθνξκίλε θαη νη λνπθιενζηδηθνί/λνπθιενηηδηθνί αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (NRTIs)] ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα εκθάληζε γαιαθηηθήο νμέσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ γαιαθηηθά. Όηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ην δηάιπκα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί αηνκηθά, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε ζεξαπεία θάζαξζεο θαη ζηε ζεξαπεία πνπ απεπζχλεηαη ζε άιιεο ππάξρνπζεο αζζέλεηεο. Σα επίπεδα θαιίνπ ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζερηηθά ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία κε θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Γελ έρεη απνδεηρζεί ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο Πξέπεη λα ηεξείηαη αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ θαη λα παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά ην βάξνο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξπδάησζε ή ε αθπδάησζε κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ πγξψλ θαη ηεο θαηαπιεμίαο. ε αζζελείο κε επίπεδα πιάζκαηνο δηηηαλζξαθηθνχ πάλσ απφ 30 mmol/l, ν θίλδπλνο πηζαλήο κεηαβνιηθήο αιθάισζεο ζα πξέπεη λα δπγίδεηαη έλαληη ηνπ φθεινπο ηεο ζεξαπείαο κε απηφ ην πξντφλ. Πξσηεΐλεο, ακηλνμέα, πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο θαη άιια θάξκαθα κπνξνχλ λα απνιεζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θαη κπνξεί λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε. Τπεξ-έγρπζε δηαιχκαηνο PHYSIONEAL 40 ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ δηάηαζε ηεο θνηιηαθήο ρψξαο/θνηιηαθφ άιγνο ή/θαη ιαράληαζκα. Γηα λα αληηκεησπίζεηε ηελ ππεξ-έγρπζε δηαιχκαηνο PHYSIONEAL 40, πξέπεη λα παξνρεηεχζεηε ην δηάιπκα απφ ηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Τπεξβνιηθή ρξήζε δηαιχκαηνο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο PHYSIONEAL 40 κε κηα πςειφηεξε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή απνκάθξπλζε χδαηνο απφ ηνλ αζζελή. Σν θάιην πξέπεη λα παξαιείπεηαη απφ ηα δηαιχκαηα PHYSIONEAL 40 ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ππεξθαιηαηκίαο. o ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη έλα θαλνληθφ επίπεδν θαιίνπ ζηνλ νξφ ή ππνθαιηαηκία, ε πξνζζήθε ρισξηνχρνπ θαιίνπ (ζε ζπγθέληξσζε κέρξη 4 meq/l) κπνξεί λα ελδείθλπηαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζνβαξή ππνθαιηαηκία θαη ε πξνζζήθε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θαιίνπ ζην ζψκα θαη ζηνλ νξφ θαη κφλν ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηαηξνχ. Οη ζπγθεληξψζεηο ζηνλ νξφ ησλ ειεθηξνιπηψλ (ηδηαίηεξα ησλ δηηηαλζξαθηθψλ, ηνπ θαιίνπ, ηνπ καγλεζίνπ, ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ), νη βηνρεκηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην αίκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξαζπξενεηδήο νξκφλεο ζην αίκα) θαη νη αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά. Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 4

5 ηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπρλά, ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα, ε δνζνινγία ηεο ηλζνπιίλεο ή νπνηαζδήπνηε άιιε αγσγή θαηά ηεο ππεξγιπθαηκίαο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ ζπγθέληξσζε ζην αίκα θαξκάθσλ πνπ απνκαθξχλνληαη κέζσ ηεο θάζαξζεο είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Ζ πηζαλφηεηα αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηψλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη. Σα επίπεδα θαιίνπ ζην πιάζκα ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαξδηαθέο γιπθνζίδεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο δειεηεξίαζεο απφ δαθηπιίηηδα. Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα ζπκπιεξψκαηα θαιίνπ. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Γελ ππάξρεη θιηληθή εκπεηξία κε Physioneal 40 θαηά ηελ θχεζε θαη ηε γαινπρία. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ κειέηεο ζε δψα. Ζ ζρέζε θηλδχλνπ-νθέινπο πξέπεη λα εμεηάδεηαη - βι. παξάγξαθν Επίδξαζε ζηε ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Οη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην λεθξηθήο λφζνπ (ESRD) θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (εκθαλίζηεθαλ ζε 1% ή πεξηζζφηεξνπο αζζελείο) απφ θιηληθέο κειέηεο θαη απφ ηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά παξαηίζεληαη παξαθάησ: Ζ πην ζπρλά αλαθεξφκελε Αλεπηζχκεηε Δλέξγεηα απφ ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο κε PHYSIONEAL 40 ήηαλ ε αιθάισζε, ε νπνία εκθαλίζηεθε ζε πεξίπνπ 10% ησλ αζζελψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα βαζίζηεθε κφλν ζε ηηκέο νξνχ αλζξαθηθνχ λαηξίνπ θαη ζπλήζσο δελ ζπλδέζεθε κε θιηληθά ζπκπηψκαηα. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζπρλφηεηα: πνιχ ζ:> 10%, ζ:> 1% θαη <10%, φρη ζ: >0,1% θαη <1%, πνιχ ζπάληεο:<0,01%, κε γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο ηνπ Μεηαβνιηζκνχ θαη ηεο Θξέςεο Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA Ζσζηλνθηιία πρλόηεηα Αιθάισζε Τπνθαιηαηκία Καηαθξάηεζε πγξψλ Τπεξθαιηαηκία Τπεξνγθαηκία Αλνξεμία Αθπδάησζε Τπεξγιπθαηκία Γαιαθηηθή νμέσζε Φπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο Αυπλία Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 5

6 Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Αγγεηαθέο Γηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζψξαθα θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο Εάιε Κεθαιαιγία Τπέξηαζε Τπφηαζε Γχζπλνηα Βήραο Πεξηηνλίηηδα Αλεπάξθεηα πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο Κνηιηαθφ άιγνο Γπζπεςία Μεηεσξηζκφο Ναπηία θιεξπληηθή εγθπζησκέλε πεξηηνλίηηδα Θνιφ πγξφ πεξηηφλαηνπ Αγγεηννίδεκα Κλεζκφο Μπνζθειεηηθφο άιγνο Οίδεκα Αζζέλεηα Ρίγνο Οίδεκα πξνζψπνπ Κήιε Αίζζεκα θαθνπρίαο Γίςα Ππξεμία Απμεκέλν βάξνο Απμεκέλν PCO 2 Με ζ Με ζ Με ζ Με ζ Με ζ Με ζ Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία: βαθηεξηαθή πεξηηνλίηηδα, κφιπλζε γχξσ απφ ηνλ θαζεηήξα, επηπινθέο γχξσ απφ ηνλ θαζεηήξα. 4.9 Τπεξδνζνινγία Πηζαλέο ζπλέπεηεο ππεξδνζνινγίαο πεξηιακβάλνπλ ππεξνγθαηκία, ππννγθαηκία, δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ ή (ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο) ππεξγιπθαηκία. Αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 4.4 Ανηιμεηώπιζη σπερδοζολογίας: Ζ ππεξνγθαηκία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ρξήζε ππέξηνλσλ δηαιπκάησλ πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θαη κείσζε ησλ πγξψλ. Ζ ππννγθαηκία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε αληηθαηάζηαζε ησλ πγξψλ απφ ην ζηφκα ή ελδνθιέβηα, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο αθπδάησζεο. Οη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ ζα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηεο δηαηαξαρήο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε αίκαηνο. Ζ πην πηζαλή δηαηαξαρή, ε ππνθαιηαηκία, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ιήςε θαιίνπ απφ ην ζηφκα ή κε πξνζζήθε ρισξηνχρνπ θαιίνπ ζην δηάιπκα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ ζπληαγνγξαθήζεθε απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ. Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 6

7 Ζ ππεξγιπθαηκία (ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο) ζα αληηκεησπίδεηαη κε πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ηλζνπιίλεο ζχκθσλα κε ην δνζνινγηθφ ζρήκα ηεο ηλζνπιίλεο πνπ ζπληαγνγξαθήζεθε απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Γηαιχκαηα γηα πεξηηνλατθή θάζαξζε Κσδηθφο ATC: Β05DB Γηα αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε πεξηηνλατθή θάζαξζε είλαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ην κεηαβνιηζκφ ηνπ αδψηνπ θαη θπζηνινγηθά απνβάιινληαη απφ ηνπο λεθξνχο. Δπηπιένλ, βνεζά ζηε ξχζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ θαζψο θαη ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο. Ζ δηαδηθαζία εθηειείηαη κε ηε ρνξήγεζε πγξνχ πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέζσ θαζεηήξα κέζα ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Ζ γιπθφδε δεκηνπξγεί έλα δηάιπκα ππέξηνλν σο πξνο ην πιάζκα, δεκηνπξγψληαο κηα σζκσηηθή δηαβάζκηζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά ηνπ πγξνχ απφ ην πιάζκα πξνο ην δηάιπκα. Ζ κεηαθνξά νπζηψλ κεηαμχ ησλ πεξηηνλατθψλ ηξηρνεηδψλ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ πγξνχ ηεο θάζαξζεο, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ψζκσζεο θαη ηεο δηάρπζεο. Μεηά ην ρξφλν παξακνλήο, ην δηάιπκα έρεη θνξεζζεί κε ηνμηθέο νπζίεο θαη πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη. Με εμαίξεζε ηα γαιαθηηθά ηα νπνία είλαη παξφληα σο πξφδξνκα ηφληα ησλ δηηηαλζξαθηθψλ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ειεθηξνιπηψλ ζην πγξφ έρνπλ ξπζκηζηεί ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμνκαιπλζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ειεθηξνιπηψλ ζην πιάζκα. Άρξεζηα αδσηνχρα πξντφληα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα, πεξλνχλ κέζα ζην πγξφ ηεο θάζαξζεο δηακέζνπ ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 30% αζζελείο ζε θιηληθέο κειέηεο ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 65 εηψλ. Ζ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ειήθζεζαλ γηα απηήλ ηελ νκάδα δελ έδεημε νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηνπο ππφινηπνπο αζζελείο. In vitro θαη ex vivo κειέηεο, παξείραλ ζηνηρεία βειηησκέλσλ δεηθηψλ βηνζπκβαηφηεηαο γηα ην Physioneal 40 ζε ζχγθξηζε κε ηα θνηλά ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα γαιαθηηθψλ. Δπηπιένλ, θιηληθέο κειέηεο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αζζελψλ κε θνηιηαθφ άιγνο θαηά ηε ρνξήγεζε, επηβεβαίσζαλ θάπνηα βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Μέρξη ζήκεξα, σζηφζν, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη ζπλνιηθά κεηψλνληαη νη θιηληθέο επηπινθέο ή φηη ε ηαθηηθή ρξήζε ηέηνησλ δηαιπκάησλ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε ζεκαληηθά νθέιε θαηά ηε καθξνρξφληα ρξήζε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Ζ γιπθφδε, νη ειεθηξνιχηεο θαη ην λεξφ πνπ ρνξεγνχληαη ελδνπεξηηνλατθά, απνξξνθψληαη ζην αίκα θαη κεηαβνιίδνληαη κέζσ ησλ ζπλήζσλ νδψλ. Ζ γιπθφδε κεηαβνιίδεηαη (1 g γιπθφδεο = 4 kcal ή 17 kj) ζε CO 2 θαη Ζ 2 Ο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γελ ππάξρνπλ πξνθιηληθά ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηελ θιηληθή αζθάιεηα, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε άιιεο παξαγξάθνπο ηεο Πεξίιεςεο Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 7

8 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Ύδσξ γηα ελέζηκα Άλζξαθνο δηνμείδην (γηα ξχζκηζε ηνπ ph) 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 6, Δηάξθεηα δσήο Γηάξθεηα δσήο φπσο ζπζθεπάδεηαη πξνο πψιεζε: 2 ρξφληα Γηάξθεηα δσήο κεηά ηελ αλάκημε Σν πξντφλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ επηζχιαθα θαη αλακηγλχεηαη, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε 24 ψξεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 4 C. Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Σν PHYSIONEAL 40 είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν κέζα ζε ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαζηηθνπνηεκέλν PVC ηαηξηθνχ βαζκνχ. ην πάλσ δηακέξηζκα ππάξρεη κηα ζέζε έλεζεο γηα πξνζζήθε θαξκάθνπ ζην δηάιπκα ηεο γιπθφδεο κε ειεθηξνιχηεο. ην θάησ δηακέξηζκα ππάξρεη κηα ζέζε γηα ζχλδεζε κε θαηάιιειε ζπζθεπή ρνξήγεζεο, επηηξέπνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ηεο θάζαξζεο. Ο ζχλδεζκνο Lineo πνπ ελδέρεηαη λα απνηειεί ηκήκα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο Τ ηνπ δηπινχ ζάθνπ, πεξηέρεη αινηθή ησδηνχρνπ πνβηδφλεο ζε πνζνζηφ 10,5%. Ο ζάθνο είλαη ζθξαγηζκέλνο κέζα ζε έλα δηαθαλή επηζχιαθα πνπ ιακβάλεηαη απφ ζεξκηθή ηήμε θαη παξαζθεπάδεηαη απφ ζπκπνιπκεξέο πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ. Οη φγθνη ηνπ πεξηέθηε κεηά ηελ αλαζχζηαζε: 1500 ml (544 ml δηαιχκαηνο Α θαη 956 ml δηαιχκαηνο Β), 2000 ml (725 ml δηαιχκαηνο Α θαη 1275 ml δηαιχκαηνο Β), 2500 ml (906 ml δηαιχκαηνο Α θαη 1594 ml δηαιχκαηνο B). Ο κνλφο ζάθνο είλαη έλαο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ (κηθξφ δηακέξηζκα "Α" θαη κεγάιν δηακέξηζκα "Β", βιέπε παξάγξαθν 2) πξννξηδφκελνο γηα ρξήζε ζηελ Απηνκαηνπνηεκέλε Πεξηηνλατθή Κάζαξζε. Ο δηπιφο ζάθνο είλαη έλαο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ (κηθξφ δηακέξηζκα "Α" θαη κεγάιν δηακέξηζκα "Β", βιέπε παξάγξαθν 2) κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνζχλδεζεο ζπλ έλαο θελφο ζάθνο εμαγσγήο πξννξηδφκελνο γηα ρξήζε ζηε πλερή Κηλεηή Πεξηηνλατθή Κάζαξζε. Δλδέρεηαη λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο ζην εκπφξην: 1,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 1,5 l 6 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 1,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 1,5 l 6 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 1,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 1,5 l 6 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 8

9 1,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 1,5 l 6 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 1,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 1,5 l 6 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 2,0 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,0 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,0 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,0 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,0 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,0 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,0 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,0 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,0 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 2,0 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 2,5 l 4 ηεκάρην αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,5 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην κνλφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,5 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Spike 2,5 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Luer 2,5 l 4 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 2,5 l 5 ηεκάρηα αλά ραξηνθηβψηην δηπιφο ζάθνο δχν δηακεξηζκάησλ χλδεζκνο Lineo 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ρνξήγεζεο αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν 4.2 Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο δίλνληαη ζηνπο αζζελείο κέζσ εθπαίδεπζεο, ζε εηδηθεπκέλν θέληξν εθπαίδεπζεο, πξηλ ηε ρξήζε ζην ζπίηη. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηζχιαθα, ζπάζηε ακέζσο ηελ εχζξαπζηε αζθάιεηα κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ γηα ηελ αλάκεημε ησλ δχν δηαιπκάησλ. Πεξηκέλεηε κέρξη ην πάλσ δηακέξηζκα λα αδεηάζεη εληειψο κέζα ζην θάησ δηακέξηζκα. Αλακείμηε ειαθξά, πηέδνληαο κε ηα δπν ρέξηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ θάησ δηακεξίζκαηνο. Ζ έγρπζε ηνπ δηαιχκαηνο γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 24 ψξεο κεηά ηελ αλάκεημε. Αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 4.2 Ζ ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξφηεηα θαηά ηε ρξήζε έρεη απνδεηρζεί γηα 6 ψξεο ζηνπο 25 0 C γηα ηελ ηλζνπιίλε (Actrapid 10IU/L, 20 IU/L θαη 40IU/L) Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πξέπεη λα πξνζηίζεληαη κέζσ ηεο ζπξίδαο πξνζζήθεο ζην πάλσ δηακέξηζκα, πξηλ ζπάζεη ε εχζξαπζηε αζθάιεηα κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ. Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ πξνζζέηνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ απφ ηελ αλάκημε θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην ph θαη ηα άιαηα ηνπ δηαιχκαηνο. Σν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ πξνζζήθε. Απνξξίςηε θάζε αρξεζηκνπνίεηε πνζφηεηα. Σν δηάιπκα είλαη ειεχζεξν ελδνηνμηλψλ βαθηεξίσλ. Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 9

10 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Baxter S.p.A. Piazzale dell Industria Roma Italy TOΠΙΚΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΙ Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Μεηζφβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή ΣΖΛ.: Diophar A.E Λ. Κεθηζίαο , Υαιάλδξη - Αηηηθή ΣΖΛ.: ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 74499/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΑΔΕΙΑ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ζκεξνκελία ηεο πξψηεο άδεηαο: / Ζκεξνκελία αλαλέσζεο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Physioneal 40 1,36%_SPC_CCDS_Final_ DOC 10

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα