ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ 500 mg Metronidazole Γηα έθδνρα: βιέπε 6.1 Ωζκσηηθόηεηα: 308 mosm/l ph: 4,5 έσο 6,0 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Γηαπγέο δηάιπκα, ζρεδόλ άρξσκν έσο ππνθίηξηλν 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Οη επίζεκεο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή ρξήζε θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε αληηκηθξνβηαθώλ παξαγόλησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Η Metronidazole/Baxter ελδείθλπηαη όηαλ ε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε δελ είλαη δπλαηή ζε: Πξνθύιαμε πξν/κεηεγρεηξεηηθώλ ινηκώμεσλ ιόγσ επαίζζεησλ αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ, ηδηαίηεξα ζηειερώλ βαθηεξηνεηδώλ θαη αλαεξόβησλ ζηξεπηόθνθθσλ, θαηά ηε δηάξθεηα θνηιηαθώλ, γπλαηθνινγηθώλ, γαζηξεληεξηθώλ ή νξζνθνιηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ πςειό θίλδπλν εθδήισζεο ινίκσμεο ηέηνηνπ ηύπνπ. Σν δηάιπκα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε έλα αληηβηνηηθό δξαζηηθό έλαληη αεξόβησλ βαθηεξίσλ. Θεξαπεία ζνβαξώλ ελδνθνηιηαθώλ θαη γπλαηθνινγηθώλ ινηκώμεσλ ζηηο νπνίεο επαίζζεηα αλαεξόβηα βαθηήξηα, ηδηαίηεξα βαθηεξηνεηδή θαη αλαεξόβηνη ζηξεπηόθνθθνη, έρνπλ αληρλεπηεί ή ππάξρεη ππόλνηα όηη επζύλνληαη γηα ηε ινίκσμε. Θεξαπεία ζνβαξήο ακνηβάδσζεο πνπ εληνπίδεηαη ζην έληεξν ή ην ήπαξ. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Η παξεληεξηθή ρνξήγεζε ηεο Metronidazole/Baxter πξννξίδεηαη γηα ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ην ζηόκα. Υνξεγείηαη κε βξαδεία ελδνθιέβηα έγρπζε. Αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ από αλαεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο Ενήλικες: Ωο δόζε εθόδνπ ρνξεγνύληαη 15 mg/kg Β θαη κεηά από 6 ώξεο 7,5 mg/kg Β θάζε 6 ώξεο, ζπλήζσο επί 7-10 εκέξεο εκεξεζίσο. (Η ίδηα δνζνινγία κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ην ζηόκα αλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.) Πξνθύιαμε από κεηεγρεηξεηηθέο ινηκώμεηο Η ρνξήγεζε πξέπεη λα είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν γηα 24 ώξεο θαη πνηέ πάλσ από 48 ώξεο. Ενήλικες: 15 mg/kg Β, έγρπζε ιεπηώλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 1 ώξα πξηλ ηελ εγρείξεζε. ηε ζπλέρεηα 7,5 mg/kg Β, αλά 6σξν. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 1

2 Ακνηβάδσζε Ενήλικες: 750 mg αλά 8σξν Παιδιά: 7,5 mg/kg Β αλά 8σξν Η ρνξήγεζε Metronidazole/Baxter δελ απνθιείεη ηελ αλάγθε παξνρέηεπζεο ηνπ επαηηθνύ ακνηβαδηθνύ απνζηήκαηνο. 4.3 Αληελδείμεηο Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε κεηξνληδαδόιε ή άιιν παξάγσγν ηκηδαδόιεο ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα (βιέπε 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα). Η Metronidazole/Baxter αληελδείθλπηαη ζην πξώην ηξίκελν ηεο θύεζεο. Η ρξήζε ηεο Metronidazole/Baxter αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε επαηηθή βιάβε ηειηθνύ ζηαδίνπ, δηαηαξαρέο αηκνπνίεζεο θαη κε ειεγρόκελεο λόζνπο ηνπ θεληξηθνύ θαη ηνπ πεξηθεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Ηπαηνπάζεηα: Η κεηξνληδαδόιε κεηαβνιίδεηαη θπξίσο κε επαηηθή νμείδσζε. Η νπζηώδεο δηαηαξαρή ηεο θάζαξζεο ηεο κεηξνληδαδόιεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε πξνρσξεκέλε επαηηθή αλεπάξθεηα. Η αλαινγία θηλδύλνπ/νθέινπο ηεο ρξήζεο Metronidazole/Baxter γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηξηρνκνλάδσζεο ζε ηέηνηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά (γηα πξνζαξκνγή ηεο δόζεο βιέπε ελόηεηα 4.2). Σα επίπεδα ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά. Δλεξγή Νόζνο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο: Η Metronidazole/Baxter πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ελεξγή λόζν ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο. Η ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί αηαμία, δάιε ή ζύγρπζε. Ο θίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο θεληξηθέο θαη πεξηθεξηθέο λεπξνινγηθέο λόζνπο, ζηαζεξνπνηεκέλεο ή παξαηζζεζία θαη επηιεςία ζε εμέιημε. Πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε ελεξγή λόζν ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο εθηόο από εγθεθαιηθό απόζηεκα. Νεθξνπάζεηα: Η κεηξνληδαδόιε απνκαθξύλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Αζζελείο κε πεξηνξηζκό λαηξίνπ: Μπνξεί λα είλαη επηβιαβήο ζε αζζελείο πνπ αθνινπζνύλ δηαηξνθή ρακειή ζε λάηξην. Οηλόπλεπκα: Θα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα κε ιακβάλνπλ νηλόπλεπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Metronidazole/Baxter θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά από απηή εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο δηζνπιθηξάκεο (εμάςεηο, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Βιέπε ελόηεηα 4.5. Δληαηηθή ή παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε Metronidazole/Baxter: Καηά θαλόλα, ε ζπλήζεο δηάξθεηα ζεξαπείαο κε ελδνθιέβηα ρνξεγνύκελε κεηξνληδαδόιε ή άιια παξάγσγα ηκηδαδνιίνπ είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξε από 10 εκέξεο. Απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα μεπεξαζηεί κόλν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο κεηά από πνιύ απζηεξή αμηνιόγεζε ηεο αλαινγίαο νθέινπο/θηλδύλνπ. Μόλν ζηελ πην ζπάληα πηζαλή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε ζεξαπεία. Ο πεξηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο ζεξαπείαο είλαη απαξαίηεηνο, επεηδή δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί βιάβε ησλ αλζξώπηλσλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. Δληαηηθή ή παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα δηεμαρζεί κόλν θάησ από ζπλζήθεο ζηελήο επίβιεςεο γηα θιηληθέο θαη βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη κε ηηο νδεγίεο εηδηθνύ. Δάλ απαηηείηαη παξαηεηακέλε ζεξαπεία, ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ ηελ πηζαλόηεηα πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο ή ιεπθνπελίαο. Καη νη δύν επηδξάζεηο είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκεο. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 2

3 ε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο, ε εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ όπσο παξαηζζεζία, αηαμία, δάιε, θαη θξίζε ζπαζκώλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη. Τςειή δνζνινγία έρεη ζπλδεζεί κε παξνδηθνύο επηιεπηόκνξθνπο ζπαζκνύο. Παξαθνινύζεζε: πληζηάηαη ηαθηηθή θιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή παξαθνινύζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηύπνπ ιεπθνθπηηάξσλ) ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο πςειώλ δόζεσλ ή παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο, ζε πεξίπησζε ηζηνξηθνύ δπζθξαζίαο ηνπ αίκαηνο, ζε πεξίπησζε ζνβαξήο ινίκσμεο θαη ζε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα. Γεληθά: Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη όηη ε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθνπξόρξσκα νύξα (ιόγσ κεηαβνιηηώλ ηεο κεηξνληδαδόιεο). 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γε ζπληζηάηαη ηαπηόρξνλε ζεξαπεία Οηλόπλεπκα: Αληίδξαζε δηζνπιθηξάκεο (ζεξκόηεηα, εξπζξόηεηα, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Οηλνπλεπκαηώδε πνηά θαη θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Θα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα κε ιακβάλνπλ νηλόπλεπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Metronidazole/Baxter θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά από απηή εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο δηζνπιθηξάκεο (εμάςεηο, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Σαπηόρξνλε ζεξαπεία πνπ απαηηεί εηδηθέο πξνθπιάμεηο Από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθή αγσγή (βαξθαξίλε): αύμεζε ηεο δξάζεο ησλ αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα θαη θίλδπλνο αηκνξξαγίαο (ειάηησζε ηνπ επαηηθνύ ηνπο θαηαβνιηζκνύ). Ο ρξόλνο πξνζξνκβίλεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπρλόηεξα. Η δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ αληηπεθηηθώλ πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε κεηξνληδαδόιε, θαζώο θαη 8 εκέξεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο. Έρεη αλαθεξζεί κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ νη νπνίνη δείρλνπλ αύμεζε ηεο δξάζεο ησλ αληηπεθηηθώλ πνπ ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα, ελώ ηαπηόρξνλα ιακβάλνπλ αγσγή κε αληηβηνηηθά. Η ινηκώδεο θαη ε θιεγκνλώδεο θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο, καδί κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ θαιή γεληθή ηνπ θαηάζηαζε, απνηεινύλ παξάγνληεο θηλδύλνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ωζηόζν, ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, δελ είλαη μεθάζαξνο ν ξόινο πνπ παίδεη ε ίδηα ε λόζνο ή ε ζεξαπεία ηεο ζηελ εκθάληζε δηαηαξαρώλ ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο αληηβηνηηθώλ είλαη πηζαλόηεξν λα πξνθαινύλ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, ηδηαίηεξα νη θζνξνθηλνιόλεο, νη καθξνιίδεο, νη θπθιίλεο, ε θνηξηκνμαδόιε θαη νξηζκέλεο θεθαινζπνξίλεο. Βεθνπξόλην (κε εθπνισηηθό θνπξαξνκηκεηηθό): Η κεηξνληδαδόιε κπνξεί λα εληζρύζεη ηε δξάζε ηνπ βεθνπξνλίνπ. πλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 5 Φζνξν-νπξαθίιε: αύμεζε ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο 5 θζνξν-νπξαθίιεο ιόγσ ηεο ειάηησζεο ηεο θάζαξζήο ηεο. Λίζην: Έρεη αλαθεξζεί θαηαθξάηεζε ιηζίνπ πνπ ζπλνδεύεηαη από πηζαλή λεθξηθή βιάβε ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ ηαπηόρξνλα ιίζην θαη κεηξνληδαδόιε. Η ρνξήγεζε ιηζίνπ πξέπεη λα ειαηηώλεηαη ή λα δηαθόπηεηαη πξηλ από ηε ρνξήγεζε κεηξνληδαδόιεο. Οη ζπγθεληξώζεηο ηνπ ιηζίνπ ζην πιάζκα, ηεο θξεαηηλίλεο θαη ησλ ειεθηξνιπηώλ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ιίζην θαη κεηξνληδαδόιε ηαπηόρξνλα. Βαξβηηνπξηθά Η θαηλνβαξβηηάιε ζα κπνξνύζε λα πξνάγεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο, ν νπνίνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ηεο κεηξνληδαδόιεο. Η ρνιεζηπξακίλε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα ειαηηώζεη ηελ απνξξόθεζε ηεο κεηξνληδαδόιεο. Σαπηόρξνλε ρνξήγεζε θαηλπληνΐλεο θαη κεηξνληδαδόιεο κπνξεί λα επεξεάζεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο. Η ζηκεηηδίλε αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο. Κπθινζπνξίλε Αλαθνξέο πεξηπηώζεσλ δείρλνπλ όηη ηαπηόρξνλε ζεξαπεία κε κεηξνληδαδόιε θαη θπθινζπνξίλε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα θπθινζπνξίλεο. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο θπθινζπνξίλεο θαη ηα επίπεδα ηεο θξεαηηλίλεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 3

4 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: Η κεηξνληδαδόιε κπνξεί λα αθηλεηνπνηήζεη ην Treponema θαη επνκέλσο, λα νδεγήζεη ζε ςεπδώο ζεηηθή δνθηκαζία Nelson. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Κιηληθά δεδνκέλα από κεγάιν αξηζκό εγθύσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε κεηξνληδαδόιε θαη δεδνκέλα από πεηξακαηόδσα δελ έδεημαλ ηεξαηνγόλν ή εκβξπνηνμηθή επίδξαζε. Ωζηόζν, ππεξβνιηθή ρνξήγεζε ληηξντκηδαδνιελίνπ ζηε κεηέξα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν θαξθηλνγέλεζεο ή κεηαιιαμηνγέλεζεο γηα ην έκβξπν ή ην λενγλό. Δπνκέλσο, ε κεηξνληδαδόιε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηελ θύεζε, εθηόο εάλ είλαη εληειώο απαξαίηεηε. Η κεηξνληδαδόιε αληελδείθλπηαη ζην πξώην ηξίκελν ηεο θύεζεο. Η κεηξνληδαδόιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, πξέπεη λα δηαθόπηεηαη είηε ν ζειαζκόο είηε ε κεηξνληδαδόιε. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο γηα ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ κεηά ηελ αγσγή κε ελδνθιέβηα ρνξεγνύκελε κεηξνληδαδόιε. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη γηα ην ελδερόκελν εκθάληζεο ζύγρπζεο, δάιεο, ςεπδαηζζήζεσλ ή ζπαζκώλ θαη λα ηνπο ζπζηήλεηαη λα κελ νδεγνύλ ή λα κε ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα, εθόζνλ εκθαληζζνύλ ηέηνηα ζπκπηώκαηα. Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε δηζνπιθηξάκε ή/θαη ην νηλόπλεπκα. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Σστνές ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/100, <1/10): Γαζηρενηερική οδός: δηάρπηα ζπκπηώκαηα δπζαλεμίαο (όπσο λαπηία, έκεηνο), κεηαιιηθή γεύζε, ζηνκαηίηηδα θαη γισζζίηηδα θαη μεξνζηνκία, κπαιγία. Μη ζστνές ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/1000, <1/100): ιεπθνπελία (αλαζηξέςηκε), θεθαιαιγία θαη κπτθή αδπλακία. Σπάνιες ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/10.000, <1/1000): Γενικά: ππξεηόο, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, θλίδσζε, πνιύκνξθν εξύζεκα, αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία, νίδεκα ηνπ Quincke, θιπθηαίλσζε. Νεσρικό: ππλειία, δάιε, αηαμία, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα (θαηά ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε) ή παξνδηθνί επηιεπηνεηδείο ζπαζκνί θαη εγθεθαινπάζεηα (θπξίσο θαηά ηε ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ), ςεπδαηζζήζεηο. Μεηά από θάζε ζύκπησκα από ην Κ.Ν.., δηαθόπηεηαη ακέζσο ε ζεξαπεία. Αίμα: αθνθθηνθπηηαξαηκία, νπδεηεξνπελία, ζξνκβνθπηνπελία, παλθπηηαξνπελία. Η δπζθξαζία ηνπ αίκαηνο είλαη γεληθά αλαζηξέςηκε, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί θαη πεξηπηώζεηο ζαλάησλ. Ήπαρ: Με θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο, ρνινζηαηηθόο ίθηεξνο επαηίηηδαο, παγθξεαηίηηδα, έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληεο θαη αλαζηξέςηκεο πεξηπηώζεηο παγθξεαηίηηδαο. Γαζηρενηερικό: βιελλνγνλίηηδα, επηγαζηξαιγία, λαπηία, έκεηνο, δηάξξνηα, αλνξεμία. Οσροποιηηικό: ζθνπξόρξσκα νύξα, δπζνπξία, θπζηίηηδα Μάηια: δηπισπία, κπσπία Ανηίδραζη Herxheimer Αιιαγέο ζηελ εηθόλα ηνπ αίκαηνο θαζώο επίζεο θαη πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά από παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ή πςειέο δόζεηο ειαηηώλνληαη γεληθά κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 4.9 Τπεξδνζνινγία πκπηώκαηα: ε πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο ζηνπο ελήιηθεο, ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε λαπηία, εκέηνπο, αηαμία θαη ειαθξάο κνξθήο απνπξνζαλαηνιηζκό. ηα πξόσξα λενγλά δελ Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 4

5 παξνπζηάζηεθαλ θιηληθά ή βηνινγηθά ζεκεία ηνμηθόηεηαο. Θεξαπεία: Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ ππεξδνζνινγία κεηξνληδαδόιεο. Η έγρπζε κεηξνληδαδόιεο πξέπεη λα δηαθόπηεηαη. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπκπησκαηηθά. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Η κεηξνληδαδόιε είλαη έλα αληηθιεγκνλώδεο θάξκαθν πνπ αλήθεη ζηε θαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα ησλ παξαγώγσλ ληηξντκηδαδόιεο, ην νπνίν έρεη επίδξαζε θπξίσο ζε απζηεξά αλαεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Η δξάζε απηή πξνθαιείηαη πηζαλόλ από ηελ αιιειεπίδξαζε κε DNS θαη δηαθόξνπο κεηαβνιίηεο. Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αληηκηθξνβηαθά γηα ζπζηεκαηηθή ρξήζε: παξάγσγα ηκηδαδνιίνπ Κσδηθόο ATC: J01XD01 θαη Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αληηπξσηνδσηθά: παξάγσγα ληηξντκηδαδνιίνπ Κσδηθόο ATC: P01AB01 Η κεηξνληδαδόιε έρεη αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηπξσηνδστθέο δξάζεηο θαη είλαη απνηειεζκαηηθή θαηά ησλ αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ θαη θαηά ηεο Trichomonas vaginalis θαη άιισλ πξσηνδώσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Entamoeba histolytica θαη Giardia lamblia. Γξα απνηειεζκαηηθά θαη επί ησλ ππνρξεσηηθώο αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε ειάρηζηε αλαζηαιηηθή ππθλόηεηα (MIC) θαη ε ειάρηζηε βαθηεξηνθηόλνο ππθλόηεηα ζπκπίπηνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηαηε ζεξαπεπηηθή αληαπόθξηζε. Η κεηξνληδαδόιε δελ έρεη άκεζε αληαπόθξηζε έλαληη ησλ αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ. Σα αεξόβηα κηθξόβηα παξακέλνπλ αλεπεξέαζηα από ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζηνπο ηζηνύο. Δκπεηξία από αζζελείο νη νπνίνη ζεξαπεύηεθαλ κε κεηξνληδαδόιε έδεημε όηη είλαη θαιώο αλεθηό θαη όηη ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα θαη ζηνπο ηζηνύο είλαη θαηά πνιύ πςειόηεξα από εθείλα ηα νπνία ζεσξεηηθώο απαηηνύληαη γηα κία επηηπρή αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία. Δπηπιένλ ε κεηξνληδαδόιε είλαη ηθαλή λα πεξάζεη ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό θαη νη ζεξαπεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηα πεξηζζόηεξα πγξά ηνπ ζώκαηνο (π.ρ. ζίειν, ρνιή, νύξα, ακληαθό πγξό, γάια θαη πύνλ απνζηεκαηηθώλ θνηινηήησλ) είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Ανηιμικροβιακό θάζμα: Οη νξηαθέο ηηκέο MIC πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο επαίζζεηνπο από ηνπο κεξηθώο επαίζζεηνπο θαη ηνπο κεξηθώο επαίζζεηνπο από ηνπο αλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο είλαη νη αθόινπζεο: S 4 mg/l θαη R > 4 mg/l Η ζπρλόηεηα ηεο επίθηεηεο αλζεθηηθόηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη γεσγξαθηθά θαη κε ην ρξόλν γηα επηιεγκέλα είδε θαη είλαη επηζπκεηή ε θαηά ηόπνπο πιεξνθόξεζε, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ ινηκώμεσλ. Απηή ε πιεξνθόξεζε παξέρεη νδεγίεο κόλν θαηά πξνζέγγηζε, όζνλ αθνξά ζηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη έλαο κηθξννξγαληζκόο λα είλαη επαίζζεηνο ζηε κεηξνληδαδόιε ή όρη. Καηεγνξίεο Δπαίζζεηνη Gram αξλεηηθνί αεξόβηνη Helicobacter pylori Aλαεξόβηνη Bacteroides fragilis Βifidobacterium>>αλζεθηηθνί (70%)* Bilophila Clostridium Clostridium difficile Clostridium perfringens Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 5

6 Eubacterium* Fusobacterium Peptostreptococcus Prevotella Porphyromonas Veillonella Αλζεθηηθνί Gram ζεηηθνί αεξόβηνη Αctinomyces Αλαεξόβηνη Μobiluncus Propionibacterium acnes Aληηπαξαζηηηθή δξάζε Entamoeba histolytica Giardia intestinalis Trichomonas vaginalis *Δίδε πνπ δελ είλαη πάληα επαίζζεηα. Η επαηζζεζία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρσξίο αληηβηόγξακκα. Δκθαλίδεηαη δηαζηαπξνύκελε αληνρή κε tindazol. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Καηαλνκή: Μεηά ηε ρνξήγεζε κίαο κόλν δόζεο ησλ 500 mg, ε κέζε κέγηζηε ζπγθέληξσζε κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα θηάλεη ζηα κg/ml πεξίπνπ, ζην ηέινο κηαο έγρπζεο δηάξθεηαο 20 ιεπηώλ. Η κέζε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ησλ 3 κg/ml πεξίπνπ ηνπ 2-πδξνμπ-κεηαβνιίηε ζην πιάζκα εμαζθαιίδεηαη κεηά από κία κόλν ελδνθιέβηα δόζε ηνπ 1 g. Οη ζπγθεληξώζεηο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα ησλ 17 θαη 13 κg/ml πεξίπνπ επηηπγράλνληαη κεηά από ρνξήγεζε κεηξνληδαδόιεο θάζε 8 ή 12 ώξεο, αληηζηνίρσο. Η ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο είλαη κηθξόηεξε από 10% θαη ν όγθνο θαηαλνκήο 1,1±0,4 l/kg. Μεηαβνιηζκόο: Η κεηξνληδαδόιε κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ κέζσ πδξνμπιίσζεο, νμείδσζεο θαη γιπθνπξνληδίσζεο. Οη θύξηνη κεηαβνιίηεο είλαη ν 2-πδξόμπ-κεηαβνιίηεο θαη ν κεηαβνιίηεο νμηθνύ νμένο θαη έρνπλ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε 10%-30%. Απνβνιή: Πεξηζζόηεξν από 50% ηεο ρνξεγνύκελεο δόζεο απεθθξίλεηαη ζηα νύξα, σο ακεηάβιεηε κεηξνληδαδόιε (20% ηεο δόζεο πεξίπνπ) θαη κε ηε κνξθή κεηαβνιηηώλ ηεο. Πεξίπνπ 20% ηεο δόζεο απεθθξίλεηαη κε ηα θόπξαλα. Η θάζαξζε είλαη 1,3±0,3 ml/ιεπηό/kg, ελώ ε λεθξηθή θάζαξζε είλαη πεξίπνπ 0,15 ml/ιεπηό/kg. Ο ρξόλνο εκηδσήο ηεο απνβνιήο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα είλαη πεξίπνπ 8 ώξεο θαη ηνπ 2-πδξόμπ-κεηαβνιίηε πεξίπνπ 10 ώξεο. Δηδηθέο θαηεγνξίεο αζζελώλ: Ο ρξόλνο εκηδσήο απνβνιήο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα δελ επεξεάδεηαη από ηε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, σζηόζν κπνξεί λα είλαη απμεκέλε γηα ηνλ 2-πδξόμπκεηαβνιίηε θαη ηνλ κεηαβνιίηε νμηθνύ νμένο. ηελ πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο, ε κεηξνληδαδόιε απεθθξίλεηαη ηαρέσο θαη ν ρξόλνο εκηδσήο απνβνιήο ζην πιάζκα κεηώλεηαη ζε 2,5 ώξεο πεξίπνπ. Η πεξηηνλατθή θάζαξζε δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ απνβνιή ηεο κεηξνληδαδόιεο θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο. ε αζζελείο κε επεξεαζκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία, ν κεηαβνιηζκόο ηεο κεηξνληδαδόιεο αλακέλεηαη λα κεησζεί, νδεγώληαο ζε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ εκηδσήο απνβνιήο ζην πιάζκα. ε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα, ε θάζαξζε κπνξεί λα κεησζεί έσο θαη 65% πεξίπνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε ζπζζώξεπζε κεηξνληδαδόιεο ζην ζώκα. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η κεηξνληδαδόιε ρνξεγνύκελε ζηα πεηξακαηόδσα ζε κεγάιεο δόζεηο εκθαλίδεη ηεξαηνγόλν δξάζε. Η κεηαιιαμηνγόλνο δξαζηεξηόηεηα ηεο κεηξνληδαδόιεο έρεη απνδεηρζεί ζε ζεηξά ζπζηεκάησλ βαθηεξηαθώλ δνθηκαζηώλ in vitro. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 6

7 ε δνθηκαζίεο in vivo, δελ πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία κηθξνππξήλσλ ζηα πνιπρξσκόθηια εξπζξνθύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ ζε πνληηθνύο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ελδνπεξηηνλατθή ή από ηνπ ζηόκαηνο ζεξαπεία κε δόζεηο έσο 1500 θαη 2000 mg/kg αληίζηνηρα, ζεξαπεία θαηά ηελ νπνία ππήξραλ εκθαλή ζεκεία θιηληθήο ηνμηθόηεηαο. ε κειέηε θαιιηέξγεηαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ πξόθιεζε αιινηώζεσλ ζηα ρξσκνζώκαηα, ε κεηξνληδαδόιε δελ θάλεθε λα πξνθαιεί αιινηώζεηο ζε θαιιηέξγεηεο ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, κε κέγηζηε ηηκή δνθηκαζίαο ηα 10 mm, απνπζία ή παξνπζία κεηαβνιηθήο ελεξγνπνίεζεο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Disodium phosphate dodecahydrate Citric acid monohydrate Sodium chloride Water for Injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Απνπζία κειεηώλ ζπκβαηόηεηαο, απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, εθηόο από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα Δηάξθεηα δσήο 2 ρξόληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Γηαηεξείζηε ηνλ πεξηέθηε ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία, ώζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο από ην θσο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Πιαζηηθόο ζάθνο Clear-Flex από Πνιππξνππιέλην, Πνιπακίδην θαη Πνιπαηζπιέλην Σν κέγεζνο ζάθνπ είλαη: 100 ml Πεξηερόκελν εμσηεξηθνύ θηβσηίνπ: 20 ζάθνη ησλ 100 ml, 50 ζάθνη ησλ 100 ml θαη 60 ζάθνη ησλ 100 ml. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εάλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. Υνξεγήζηε ακέζσο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μελ απνκαθξύλεηε ηε κνλάδα από ηνλ επηζύιαθα, κέρξη λα είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ πξντόληνο. Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηα ρξήζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ εμάγεηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνύ από ην δεύηεξν πεξηέθηε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απνζηεηξσκέλα εξγαιεία, ρξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε ην δηάιπκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αέξα ζην ζύζηεκα. ε αζζελείο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ελδνθιέβηα πγξά, ε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα αξαησζεί κε θαηάιιεινπο όγθνπο δηαιύκαηνο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 0,9%, δεμηξόδεο 5% δηαιύκαηνο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 0,9%, δεμηξόδεο 5% w/v ή δηαιύκαηα ρισξηνύρνπ θαιίνπ γηα ελδνθιέβηα έγρπζε (20 θαη 40 mmol/l). Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 7

8 Η ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ππξεηηθώλ αληηδξάζεσλ, ιόγσ ηεο πηζαλήο εηζαγσγήο ππξεηνγόλσλ. ε πεξίπησζε αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο. To πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ην άλνηγκα. Απνξξίςηε κεηά από ηελ πξώηε ρξήζε. Απνξξίςηε νπνηαδήπνηε αρξεζηκνπνίεηε πνζόηεηα. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. 1. Άλνηγκα α. Αθαηξέζηε ηνλ πεξηέθηε Viaflo από ηoλ επηζύιαθά ηνπ αθξηβώο πξηλ ηε ρξήζε. β. Διέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Δάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. γ. Διέγμηε ην δηάιπκα σο πξνο ηε δηαύγεηα θαη ηελ απνπζία μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Δάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζσκαηίδηα, απνξξίςηε ην δηάιπκα. 2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. α. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε από ην εηδηθό ζηήξηγκα. β. Απνκαθξύλεηε ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα από ηε ζπξίδα εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε: - πηάζηε ην κηθξό πηεξύγην ζην ιαηκό ηεο ζπξίδαο κε ην έλα ρέξη, - πηάζηε ην κεγάιν πηεξύγην ζην πώκα κε ην άιιν ρέξη θαη ζηξίςηε, - ην πώκα ζα ηηλαρζεί. γ. Δθαξκόζηε άζεπηε ηερληθή γηα ηε ξύζκηζε ηεο έγρπζεο. δ. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. πκβνπιεπζείηε ηηο πιήξεηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηε ζύλδεζε, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε. Μεηζόβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή ΣΗΛ.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: 39649/ ηελ Κύπξν: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: / ηελ Κύπξν: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 8

9 Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 9

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous)

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous) ΗΥΤΟΝ ΑΠΟ 3.2.2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous) 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΗΓΟΚΔΤΑΜΑΣΟ α) Fucidin Οθζαικηθέο ζηαγόλεο, Δλαηώξεκα ζε ζπζθεπαζία κηαο δόζεο (Viscous

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Χρήσιμες Συμβουλές για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ε επηηστία ηες ζεραπείας απαηηεί ηελ θαιή ζσλεργαζία γηαηρού κε ηολ αζζελή Σν θάξκαθν είλαη κόλν έλα εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα