ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ 500 mg Metronidazole Γηα έθδνρα: βιέπε 6.1 Ωζκσηηθόηεηα: 308 mosm/l ph: 4,5 έσο 6,0 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Γηαπγέο δηάιπκα, ζρεδόλ άρξσκν έσο ππνθίηξηλν 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Οη επίζεκεο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή ρξήζε θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε αληηκηθξνβηαθώλ παξαγόλησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Η Metronidazole/Baxter ελδείθλπηαη όηαλ ε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε δελ είλαη δπλαηή ζε: Πξνθύιαμε πξν/κεηεγρεηξεηηθώλ ινηκώμεσλ ιόγσ επαίζζεησλ αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ, ηδηαίηεξα ζηειερώλ βαθηεξηνεηδώλ θαη αλαεξόβησλ ζηξεπηόθνθθσλ, θαηά ηε δηάξθεηα θνηιηαθώλ, γπλαηθνινγηθώλ, γαζηξεληεξηθώλ ή νξζνθνιηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ πςειό θίλδπλν εθδήισζεο ινίκσμεο ηέηνηνπ ηύπνπ. Σν δηάιπκα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε έλα αληηβηνηηθό δξαζηηθό έλαληη αεξόβησλ βαθηεξίσλ. Θεξαπεία ζνβαξώλ ελδνθνηιηαθώλ θαη γπλαηθνινγηθώλ ινηκώμεσλ ζηηο νπνίεο επαίζζεηα αλαεξόβηα βαθηήξηα, ηδηαίηεξα βαθηεξηνεηδή θαη αλαεξόβηνη ζηξεπηόθνθθνη, έρνπλ αληρλεπηεί ή ππάξρεη ππόλνηα όηη επζύλνληαη γηα ηε ινίκσμε. Θεξαπεία ζνβαξήο ακνηβάδσζεο πνπ εληνπίδεηαη ζην έληεξν ή ην ήπαξ. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Η παξεληεξηθή ρνξήγεζε ηεο Metronidazole/Baxter πξννξίδεηαη γηα ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ην ζηόκα. Υνξεγείηαη κε βξαδεία ελδνθιέβηα έγρπζε. Αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ από αλαεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο Ενήλικες: Ωο δόζε εθόδνπ ρνξεγνύληαη 15 mg/kg Β θαη κεηά από 6 ώξεο 7,5 mg/kg Β θάζε 6 ώξεο, ζπλήζσο επί 7-10 εκέξεο εκεξεζίσο. (Η ίδηα δνζνινγία κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ην ζηόκα αλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.) Πξνθύιαμε από κεηεγρεηξεηηθέο ινηκώμεηο Η ρνξήγεζε πξέπεη λα είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν γηα 24 ώξεο θαη πνηέ πάλσ από 48 ώξεο. Ενήλικες: 15 mg/kg Β, έγρπζε ιεπηώλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 1 ώξα πξηλ ηελ εγρείξεζε. ηε ζπλέρεηα 7,5 mg/kg Β, αλά 6σξν. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 1

2 Ακνηβάδσζε Ενήλικες: 750 mg αλά 8σξν Παιδιά: 7,5 mg/kg Β αλά 8σξν Η ρνξήγεζε Metronidazole/Baxter δελ απνθιείεη ηελ αλάγθε παξνρέηεπζεο ηνπ επαηηθνύ ακνηβαδηθνύ απνζηήκαηνο. 4.3 Αληελδείμεηο Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε κεηξνληδαδόιε ή άιιν παξάγσγν ηκηδαδόιεο ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα (βιέπε 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα). Η Metronidazole/Baxter αληελδείθλπηαη ζην πξώην ηξίκελν ηεο θύεζεο. Η ρξήζε ηεο Metronidazole/Baxter αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε επαηηθή βιάβε ηειηθνύ ζηαδίνπ, δηαηαξαρέο αηκνπνίεζεο θαη κε ειεγρόκελεο λόζνπο ηνπ θεληξηθνύ θαη ηνπ πεξηθεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Ηπαηνπάζεηα: Η κεηξνληδαδόιε κεηαβνιίδεηαη θπξίσο κε επαηηθή νμείδσζε. Η νπζηώδεο δηαηαξαρή ηεο θάζαξζεο ηεο κεηξνληδαδόιεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε πξνρσξεκέλε επαηηθή αλεπάξθεηα. Η αλαινγία θηλδύλνπ/νθέινπο ηεο ρξήζεο Metronidazole/Baxter γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηξηρνκνλάδσζεο ζε ηέηνηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά (γηα πξνζαξκνγή ηεο δόζεο βιέπε ελόηεηα 4.2). Σα επίπεδα ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά. Δλεξγή Νόζνο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο: Η Metronidazole/Baxter πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ελεξγή λόζν ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο. Η ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί αηαμία, δάιε ή ζύγρπζε. Ο θίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο θεληξηθέο θαη πεξηθεξηθέο λεπξνινγηθέο λόζνπο, ζηαζεξνπνηεκέλεο ή παξαηζζεζία θαη επηιεςία ζε εμέιημε. Πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε ελεξγή λόζν ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο εθηόο από εγθεθαιηθό απόζηεκα. Νεθξνπάζεηα: Η κεηξνληδαδόιε απνκαθξύλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Αζζελείο κε πεξηνξηζκό λαηξίνπ: Μπνξεί λα είλαη επηβιαβήο ζε αζζελείο πνπ αθνινπζνύλ δηαηξνθή ρακειή ζε λάηξην. Οηλόπλεπκα: Θα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα κε ιακβάλνπλ νηλόπλεπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Metronidazole/Baxter θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά από απηή εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο δηζνπιθηξάκεο (εμάςεηο, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Βιέπε ελόηεηα 4.5. Δληαηηθή ή παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε Metronidazole/Baxter: Καηά θαλόλα, ε ζπλήζεο δηάξθεηα ζεξαπείαο κε ελδνθιέβηα ρνξεγνύκελε κεηξνληδαδόιε ή άιια παξάγσγα ηκηδαδνιίνπ είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξε από 10 εκέξεο. Απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα μεπεξαζηεί κόλν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο κεηά από πνιύ απζηεξή αμηνιόγεζε ηεο αλαινγίαο νθέινπο/θηλδύλνπ. Μόλν ζηελ πην ζπάληα πηζαλή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε ζεξαπεία. Ο πεξηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο ζεξαπείαο είλαη απαξαίηεηνο, επεηδή δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί βιάβε ησλ αλζξώπηλσλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. Δληαηηθή ή παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα δηεμαρζεί κόλν θάησ από ζπλζήθεο ζηελήο επίβιεςεο γηα θιηληθέο θαη βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη κε ηηο νδεγίεο εηδηθνύ. Δάλ απαηηείηαη παξαηεηακέλε ζεξαπεία, ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ ηελ πηζαλόηεηα πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο ή ιεπθνπελίαο. Καη νη δύν επηδξάζεηο είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκεο. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 2

3 ε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο, ε εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ όπσο παξαηζζεζία, αηαμία, δάιε, θαη θξίζε ζπαζκώλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη. Τςειή δνζνινγία έρεη ζπλδεζεί κε παξνδηθνύο επηιεπηόκνξθνπο ζπαζκνύο. Παξαθνινύζεζε: πληζηάηαη ηαθηηθή θιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή παξαθνινύζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηύπνπ ιεπθνθπηηάξσλ) ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο πςειώλ δόζεσλ ή παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο, ζε πεξίπησζε ηζηνξηθνύ δπζθξαζίαο ηνπ αίκαηνο, ζε πεξίπησζε ζνβαξήο ινίκσμεο θαη ζε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα. Γεληθά: Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη όηη ε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθνπξόρξσκα νύξα (ιόγσ κεηαβνιηηώλ ηεο κεηξνληδαδόιεο). 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γε ζπληζηάηαη ηαπηόρξνλε ζεξαπεία Οηλόπλεπκα: Αληίδξαζε δηζνπιθηξάκεο (ζεξκόηεηα, εξπζξόηεηα, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Οηλνπλεπκαηώδε πνηά θαη θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Θα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα κε ιακβάλνπλ νηλόπλεπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Metronidazole/Baxter θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά από απηή εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο δηζνπιθηξάκεο (εμάςεηο, έκεηνο, ηαρπθαξδία). Σαπηόρξνλε ζεξαπεία πνπ απαηηεί εηδηθέο πξνθπιάμεηο Από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθή αγσγή (βαξθαξίλε): αύμεζε ηεο δξάζεο ησλ αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα θαη θίλδπλνο αηκνξξαγίαο (ειάηησζε ηνπ επαηηθνύ ηνπο θαηαβνιηζκνύ). Ο ρξόλνο πξνζξνκβίλεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπρλόηεξα. Η δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ αληηπεθηηθώλ πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε κεηξνληδαδόιε, θαζώο θαη 8 εκέξεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο. Έρεη αλαθεξζεί κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ νη νπνίνη δείρλνπλ αύμεζε ηεο δξάζεο ησλ αληηπεθηηθώλ πνπ ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα, ελώ ηαπηόρξνλα ιακβάλνπλ αγσγή κε αληηβηνηηθά. Η ινηκώδεο θαη ε θιεγκνλώδεο θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο, καδί κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ θαιή γεληθή ηνπ θαηάζηαζε, απνηεινύλ παξάγνληεο θηλδύλνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ωζηόζν, ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, δελ είλαη μεθάζαξνο ν ξόινο πνπ παίδεη ε ίδηα ε λόζνο ή ε ζεξαπεία ηεο ζηελ εκθάληζε δηαηαξαρώλ ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο αληηβηνηηθώλ είλαη πηζαλόηεξν λα πξνθαινύλ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, ηδηαίηεξα νη θζνξνθηλνιόλεο, νη καθξνιίδεο, νη θπθιίλεο, ε θνηξηκνμαδόιε θαη νξηζκέλεο θεθαινζπνξίλεο. Βεθνπξόλην (κε εθπνισηηθό θνπξαξνκηκεηηθό): Η κεηξνληδαδόιε κπνξεί λα εληζρύζεη ηε δξάζε ηνπ βεθνπξνλίνπ. πλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 5 Φζνξν-νπξαθίιε: αύμεζε ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο 5 θζνξν-νπξαθίιεο ιόγσ ηεο ειάηησζεο ηεο θάζαξζήο ηεο. Λίζην: Έρεη αλαθεξζεί θαηαθξάηεζε ιηζίνπ πνπ ζπλνδεύεηαη από πηζαλή λεθξηθή βιάβε ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ ηαπηόρξνλα ιίζην θαη κεηξνληδαδόιε. Η ρνξήγεζε ιηζίνπ πξέπεη λα ειαηηώλεηαη ή λα δηαθόπηεηαη πξηλ από ηε ρνξήγεζε κεηξνληδαδόιεο. Οη ζπγθεληξώζεηο ηνπ ιηζίνπ ζην πιάζκα, ηεο θξεαηηλίλεο θαη ησλ ειεθηξνιπηώλ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ιίζην θαη κεηξνληδαδόιε ηαπηόρξνλα. Βαξβηηνπξηθά Η θαηλνβαξβηηάιε ζα κπνξνύζε λα πξνάγεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο, ν νπνίνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ηεο κεηξνληδαδόιεο. Η ρνιεζηπξακίλε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα ειαηηώζεη ηελ απνξξόθεζε ηεο κεηξνληδαδόιεο. Σαπηόρξνλε ρνξήγεζε θαηλπληνΐλεο θαη κεηξνληδαδόιεο κπνξεί λα επεξεάζεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο. Η ζηκεηηδίλε αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκό ηεο κεηξνληδαδόιεο. Κπθινζπνξίλε Αλαθνξέο πεξηπηώζεσλ δείρλνπλ όηη ηαπηόρξνλε ζεξαπεία κε κεηξνληδαδόιε θαη θπθινζπνξίλε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα θπθινζπνξίλεο. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο θπθινζπνξίλεο θαη ηα επίπεδα ηεο θξεαηηλίλεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 3

4 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: Η κεηξνληδαδόιε κπνξεί λα αθηλεηνπνηήζεη ην Treponema θαη επνκέλσο, λα νδεγήζεη ζε ςεπδώο ζεηηθή δνθηκαζία Nelson. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Κιηληθά δεδνκέλα από κεγάιν αξηζκό εγθύσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε κεηξνληδαδόιε θαη δεδνκέλα από πεηξακαηόδσα δελ έδεημαλ ηεξαηνγόλν ή εκβξπνηνμηθή επίδξαζε. Ωζηόζν, ππεξβνιηθή ρνξήγεζε ληηξντκηδαδνιελίνπ ζηε κεηέξα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν θαξθηλνγέλεζεο ή κεηαιιαμηνγέλεζεο γηα ην έκβξπν ή ην λενγλό. Δπνκέλσο, ε κεηξνληδαδόιε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηελ θύεζε, εθηόο εάλ είλαη εληειώο απαξαίηεηε. Η κεηξνληδαδόιε αληελδείθλπηαη ζην πξώην ηξίκελν ηεο θύεζεο. Η κεηξνληδαδόιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, πξέπεη λα δηαθόπηεηαη είηε ν ζειαζκόο είηε ε κεηξνληδαδόιε. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο γηα ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ κεηά ηελ αγσγή κε ελδνθιέβηα ρνξεγνύκελε κεηξνληδαδόιε. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη γηα ην ελδερόκελν εκθάληζεο ζύγρπζεο, δάιεο, ςεπδαηζζήζεσλ ή ζπαζκώλ θαη λα ηνπο ζπζηήλεηαη λα κελ νδεγνύλ ή λα κε ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα, εθόζνλ εκθαληζζνύλ ηέηνηα ζπκπηώκαηα. Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε δηζνπιθηξάκε ή/θαη ην νηλόπλεπκα. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Σστνές ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/100, <1/10): Γαζηρενηερική οδός: δηάρπηα ζπκπηώκαηα δπζαλεμίαο (όπσο λαπηία, έκεηνο), κεηαιιηθή γεύζε, ζηνκαηίηηδα θαη γισζζίηηδα θαη μεξνζηνκία, κπαιγία. Μη ζστνές ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/1000, <1/100): ιεπθνπελία (αλαζηξέςηκε), θεθαιαιγία θαη κπτθή αδπλακία. Σπάνιες ανεπιθύμηηες ενέργειες (>1/10.000, <1/1000): Γενικά: ππξεηόο, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, θλίδσζε, πνιύκνξθν εξύζεκα, αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία, νίδεκα ηνπ Quincke, θιπθηαίλσζε. Νεσρικό: ππλειία, δάιε, αηαμία, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα (θαηά ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε) ή παξνδηθνί επηιεπηνεηδείο ζπαζκνί θαη εγθεθαινπάζεηα (θπξίσο θαηά ηε ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ), ςεπδαηζζήζεηο. Μεηά από θάζε ζύκπησκα από ην Κ.Ν.., δηαθόπηεηαη ακέζσο ε ζεξαπεία. Αίμα: αθνθθηνθπηηαξαηκία, νπδεηεξνπελία, ζξνκβνθπηνπελία, παλθπηηαξνπελία. Η δπζθξαζία ηνπ αίκαηνο είλαη γεληθά αλαζηξέςηκε, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί θαη πεξηπηώζεηο ζαλάησλ. Ήπαρ: Με θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο, ρνινζηαηηθόο ίθηεξνο επαηίηηδαο, παγθξεαηίηηδα, έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληεο θαη αλαζηξέςηκεο πεξηπηώζεηο παγθξεαηίηηδαο. Γαζηρενηερικό: βιελλνγνλίηηδα, επηγαζηξαιγία, λαπηία, έκεηνο, δηάξξνηα, αλνξεμία. Οσροποιηηικό: ζθνπξόρξσκα νύξα, δπζνπξία, θπζηίηηδα Μάηια: δηπισπία, κπσπία Ανηίδραζη Herxheimer Αιιαγέο ζηελ εηθόλα ηνπ αίκαηνο θαζώο επίζεο θαη πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά από παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ή πςειέο δόζεηο ειαηηώλνληαη γεληθά κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 4.9 Τπεξδνζνινγία πκπηώκαηα: ε πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο ζηνπο ελήιηθεο, ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε λαπηία, εκέηνπο, αηαμία θαη ειαθξάο κνξθήο απνπξνζαλαηνιηζκό. ηα πξόσξα λενγλά δελ Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 4

5 παξνπζηάζηεθαλ θιηληθά ή βηνινγηθά ζεκεία ηνμηθόηεηαο. Θεξαπεία: Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ ππεξδνζνινγία κεηξνληδαδόιεο. Η έγρπζε κεηξνληδαδόιεο πξέπεη λα δηαθόπηεηαη. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπκπησκαηηθά. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Η κεηξνληδαδόιε είλαη έλα αληηθιεγκνλώδεο θάξκαθν πνπ αλήθεη ζηε θαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα ησλ παξαγώγσλ ληηξντκηδαδόιεο, ην νπνίν έρεη επίδξαζε θπξίσο ζε απζηεξά αλαεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Η δξάζε απηή πξνθαιείηαη πηζαλόλ από ηελ αιιειεπίδξαζε κε DNS θαη δηαθόξνπο κεηαβνιίηεο. Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αληηκηθξνβηαθά γηα ζπζηεκαηηθή ρξήζε: παξάγσγα ηκηδαδνιίνπ Κσδηθόο ATC: J01XD01 θαη Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αληηπξσηνδσηθά: παξάγσγα ληηξντκηδαδνιίνπ Κσδηθόο ATC: P01AB01 Η κεηξνληδαδόιε έρεη αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηπξσηνδστθέο δξάζεηο θαη είλαη απνηειεζκαηηθή θαηά ησλ αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ θαη θαηά ηεο Trichomonas vaginalis θαη άιισλ πξσηνδώσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Entamoeba histolytica θαη Giardia lamblia. Γξα απνηειεζκαηηθά θαη επί ησλ ππνρξεσηηθώο αλαεξόβησλ βαθηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε ειάρηζηε αλαζηαιηηθή ππθλόηεηα (MIC) θαη ε ειάρηζηε βαθηεξηνθηόλνο ππθλόηεηα ζπκπίπηνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηαηε ζεξαπεπηηθή αληαπόθξηζε. Η κεηξνληδαδόιε δελ έρεη άκεζε αληαπόθξηζε έλαληη ησλ αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ. Σα αεξόβηα κηθξόβηα παξακέλνπλ αλεπεξέαζηα από ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζηνπο ηζηνύο. Δκπεηξία από αζζελείο νη νπνίνη ζεξαπεύηεθαλ κε κεηξνληδαδόιε έδεημε όηη είλαη θαιώο αλεθηό θαη όηη ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα θαη ζηνπο ηζηνύο είλαη θαηά πνιύ πςειόηεξα από εθείλα ηα νπνία ζεσξεηηθώο απαηηνύληαη γηα κία επηηπρή αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία. Δπηπιένλ ε κεηξνληδαδόιε είλαη ηθαλή λα πεξάζεη ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό θαη νη ζεξαπεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηα πεξηζζόηεξα πγξά ηνπ ζώκαηνο (π.ρ. ζίειν, ρνιή, νύξα, ακληαθό πγξό, γάια θαη πύνλ απνζηεκαηηθώλ θνηινηήησλ) είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Ανηιμικροβιακό θάζμα: Οη νξηαθέο ηηκέο MIC πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο επαίζζεηνπο από ηνπο κεξηθώο επαίζζεηνπο θαη ηνπο κεξηθώο επαίζζεηνπο από ηνπο αλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο είλαη νη αθόινπζεο: S 4 mg/l θαη R > 4 mg/l Η ζπρλόηεηα ηεο επίθηεηεο αλζεθηηθόηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη γεσγξαθηθά θαη κε ην ρξόλν γηα επηιεγκέλα είδε θαη είλαη επηζπκεηή ε θαηά ηόπνπο πιεξνθόξεζε, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ ινηκώμεσλ. Απηή ε πιεξνθόξεζε παξέρεη νδεγίεο κόλν θαηά πξνζέγγηζε, όζνλ αθνξά ζηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη έλαο κηθξννξγαληζκόο λα είλαη επαίζζεηνο ζηε κεηξνληδαδόιε ή όρη. Καηεγνξίεο Δπαίζζεηνη Gram αξλεηηθνί αεξόβηνη Helicobacter pylori Aλαεξόβηνη Bacteroides fragilis Βifidobacterium>>αλζεθηηθνί (70%)* Bilophila Clostridium Clostridium difficile Clostridium perfringens Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 5

6 Eubacterium* Fusobacterium Peptostreptococcus Prevotella Porphyromonas Veillonella Αλζεθηηθνί Gram ζεηηθνί αεξόβηνη Αctinomyces Αλαεξόβηνη Μobiluncus Propionibacterium acnes Aληηπαξαζηηηθή δξάζε Entamoeba histolytica Giardia intestinalis Trichomonas vaginalis *Δίδε πνπ δελ είλαη πάληα επαίζζεηα. Η επαηζζεζία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρσξίο αληηβηόγξακκα. Δκθαλίδεηαη δηαζηαπξνύκελε αληνρή κε tindazol. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Καηαλνκή: Μεηά ηε ρνξήγεζε κίαο κόλν δόζεο ησλ 500 mg, ε κέζε κέγηζηε ζπγθέληξσζε κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα θηάλεη ζηα κg/ml πεξίπνπ, ζην ηέινο κηαο έγρπζεο δηάξθεηαο 20 ιεπηώλ. Η κέζε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ησλ 3 κg/ml πεξίπνπ ηνπ 2-πδξνμπ-κεηαβνιίηε ζην πιάζκα εμαζθαιίδεηαη κεηά από κία κόλν ελδνθιέβηα δόζε ηνπ 1 g. Οη ζπγθεληξώζεηο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα ησλ 17 θαη 13 κg/ml πεξίπνπ επηηπγράλνληαη κεηά από ρνξήγεζε κεηξνληδαδόιεο θάζε 8 ή 12 ώξεο, αληηζηνίρσο. Η ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο είλαη κηθξόηεξε από 10% θαη ν όγθνο θαηαλνκήο 1,1±0,4 l/kg. Μεηαβνιηζκόο: Η κεηξνληδαδόιε κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ κέζσ πδξνμπιίσζεο, νμείδσζεο θαη γιπθνπξνληδίσζεο. Οη θύξηνη κεηαβνιίηεο είλαη ν 2-πδξόμπ-κεηαβνιίηεο θαη ν κεηαβνιίηεο νμηθνύ νμένο θαη έρνπλ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε 10%-30%. Απνβνιή: Πεξηζζόηεξν από 50% ηεο ρνξεγνύκελεο δόζεο απεθθξίλεηαη ζηα νύξα, σο ακεηάβιεηε κεηξνληδαδόιε (20% ηεο δόζεο πεξίπνπ) θαη κε ηε κνξθή κεηαβνιηηώλ ηεο. Πεξίπνπ 20% ηεο δόζεο απεθθξίλεηαη κε ηα θόπξαλα. Η θάζαξζε είλαη 1,3±0,3 ml/ιεπηό/kg, ελώ ε λεθξηθή θάζαξζε είλαη πεξίπνπ 0,15 ml/ιεπηό/kg. Ο ρξόλνο εκηδσήο ηεο απνβνιήο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα είλαη πεξίπνπ 8 ώξεο θαη ηνπ 2-πδξόμπ-κεηαβνιίηε πεξίπνπ 10 ώξεο. Δηδηθέο θαηεγνξίεο αζζελώλ: Ο ρξόλνο εκηδσήο απνβνιήο ηεο κεηξνληδαδόιεο ζην πιάζκα δελ επεξεάδεηαη από ηε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, σζηόζν κπνξεί λα είλαη απμεκέλε γηα ηνλ 2-πδξόμπκεηαβνιίηε θαη ηνλ κεηαβνιίηε νμηθνύ νμένο. ηελ πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο, ε κεηξνληδαδόιε απεθθξίλεηαη ηαρέσο θαη ν ρξόλνο εκηδσήο απνβνιήο ζην πιάζκα κεηώλεηαη ζε 2,5 ώξεο πεξίπνπ. Η πεξηηνλατθή θάζαξζε δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ απνβνιή ηεο κεηξνληδαδόιεο θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο. ε αζζελείο κε επεξεαζκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία, ν κεηαβνιηζκόο ηεο κεηξνληδαδόιεο αλακέλεηαη λα κεησζεί, νδεγώληαο ζε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ εκηδσήο απνβνιήο ζην πιάζκα. ε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα, ε θάζαξζε κπνξεί λα κεησζεί έσο θαη 65% πεξίπνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε ζπζζώξεπζε κεηξνληδαδόιεο ζην ζώκα. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η κεηξνληδαδόιε ρνξεγνύκελε ζηα πεηξακαηόδσα ζε κεγάιεο δόζεηο εκθαλίδεη ηεξαηνγόλν δξάζε. Η κεηαιιαμηνγόλνο δξαζηεξηόηεηα ηεο κεηξνληδαδόιεο έρεη απνδεηρζεί ζε ζεηξά ζπζηεκάησλ βαθηεξηαθώλ δνθηκαζηώλ in vitro. Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 6

7 ε δνθηκαζίεο in vivo, δελ πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία κηθξνππξήλσλ ζηα πνιπρξσκόθηια εξπζξνθύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ ζε πνληηθνύο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ελδνπεξηηνλατθή ή από ηνπ ζηόκαηνο ζεξαπεία κε δόζεηο έσο 1500 θαη 2000 mg/kg αληίζηνηρα, ζεξαπεία θαηά ηελ νπνία ππήξραλ εκθαλή ζεκεία θιηληθήο ηνμηθόηεηαο. ε κειέηε θαιιηέξγεηαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ πξόθιεζε αιινηώζεσλ ζηα ρξσκνζώκαηα, ε κεηξνληδαδόιε δελ θάλεθε λα πξνθαιεί αιινηώζεηο ζε θαιιηέξγεηεο ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, κε κέγηζηε ηηκή δνθηκαζίαο ηα 10 mm, απνπζία ή παξνπζία κεηαβνιηθήο ελεξγνπνίεζεο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Disodium phosphate dodecahydrate Citric acid monohydrate Sodium chloride Water for Injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Απνπζία κειεηώλ ζπκβαηόηεηαο, απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, εθηόο από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα Δηάξθεηα δσήο 2 ρξόληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Γηαηεξείζηε ηνλ πεξηέθηε ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία, ώζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο από ην θσο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Πιαζηηθόο ζάθνο Clear-Flex από Πνιππξνππιέλην, Πνιπακίδην θαη Πνιπαηζπιέλην Σν κέγεζνο ζάθνπ είλαη: 100 ml Πεξηερόκελν εμσηεξηθνύ θηβσηίνπ: 20 ζάθνη ησλ 100 ml, 50 ζάθνη ησλ 100 ml θαη 60 ζάθνη ησλ 100 ml. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εάλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. Υνξεγήζηε ακέζσο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μελ απνκαθξύλεηε ηε κνλάδα από ηνλ επηζύιαθα, κέρξη λα είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ πξντόληνο. Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηα ρξήζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ εμάγεηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνύ από ην δεύηεξν πεξηέθηε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απνζηεηξσκέλα εξγαιεία, ρξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε ην δηάιπκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αέξα ζην ζύζηεκα. ε αζζελείο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ελδνθιέβηα πγξά, ε Metronidazole/Baxter κπνξεί λα αξαησζεί κε θαηάιιεινπο όγθνπο δηαιύκαηνο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 0,9%, δεμηξόδεο 5% δηαιύκαηνο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 0,9%, δεμηξόδεο 5% w/v ή δηαιύκαηα ρισξηνύρνπ θαιίνπ γηα ελδνθιέβηα έγρπζε (20 θαη 40 mmol/l). Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 7

8 Η ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ππξεηηθώλ αληηδξάζεσλ, ιόγσ ηεο πηζαλήο εηζαγσγήο ππξεηνγόλσλ. ε πεξίπησζε αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο. To πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ην άλνηγκα. Απνξξίςηε κεηά από ηελ πξώηε ρξήζε. Απνξξίςηε νπνηαδήπνηε αρξεζηκνπνίεηε πνζόηεηα. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. 1. Άλνηγκα α. Αθαηξέζηε ηνλ πεξηέθηε Viaflo από ηoλ επηζύιαθά ηνπ αθξηβώο πξηλ ηε ρξήζε. β. Διέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Δάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. γ. Διέγμηε ην δηάιπκα σο πξνο ηε δηαύγεηα θαη ηελ απνπζία μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Δάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζσκαηίδηα, απνξξίςηε ην δηάιπκα. 2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. α. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε από ην εηδηθό ζηήξηγκα. β. Απνκαθξύλεηε ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα από ηε ζπξίδα εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε: - πηάζηε ην κηθξό πηεξύγην ζην ιαηκό ηεο ζπξίδαο κε ην έλα ρέξη, - πηάζηε ην κεγάιν πηεξύγην ζην πώκα κε ην άιιν ρέξη θαη ζηξίςηε, - ην πώκα ζα ηηλαρζεί. γ. Δθαξκόζηε άζεπηε ηερληθή γηα ηε ξύζκηζε ηεο έγρπζεο. δ. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. πκβνπιεπζείηε ηηο πιήξεηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηε ζύλδεζε, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε. Μεηζόβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή ΣΗΛ.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: 39649/ ηελ Κύπξν: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: / ηελ Κύπξν: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 8

9 Greece_SPC_Metronidazole_EL.doc 9

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα