ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: Potassium Chloride: Calcium Chloride dihydrate: Sodium Lactate: 6,00 g/l 0,40 g/l 0,27 g/l 3,20 g/l Na + K + Ca ++ Cl - C 3 H 5 O - 3 (lactate) mmol/l meq/l Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Γηαπγέο δηάιπκα, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα 278 mosm/l (πεξίπνπ) ph: 5,0 7,0 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) ρνξεγείηαη ζηηο αθόινπζεο ελδείμεηο: Απνθαηάζηαζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνύ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ειεθηξνιπηώλ ή αλαπιήξσζε ηεο απώιεηαο εμσθπηηάξηνπ πγξνύ θαηά ηελ νπνία είλαη επαξθήο ηζόηνλε ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνιπηώλ. Βξαρπρξόληα αλαπιήξσζε ηνπ όγθνπ (κόλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκό κε θνιινεηδή) ζε πεξηπηώζεηο ππννγθαηκίαο ή ππόηαζεο. Ρύζκηζε ή δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαβνιηθήο νμέσζεο θαη/ή ζεξαπεία ηεο ήπηαο έσο κέηξηαο κεηαβνιηθήο νμέσζεο (εθηόο ηεο γαιαθηηθήο νμέσζεο). 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Δλήιηθνη, ειηθησκέλνη θαη παηδηά: Η δόζε εμαξηάηαη από ηελ ειηθία, ην βάξνο, ηελ θιηληθή θαη βηνινγηθή (νμενβαζηθή ηζνξξνπία) θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη ηε ζπγρνξεγνύκελε ζεξαπεία. σληζηώκελε δοζοιογία: Η πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηνινγηθνύ όγθνπ αίκαηνο είλαη ηξηπιάζηα έσο πεληαπιάζηα ηνπ όγθνπ ηνπ απνιεζζέληνο αίκαηνο. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 1

2 Η ζπληζηώκελε δνζνινγία είλαη: γηα ελήιηθεο: 500 ml έσο 3 L/24 h γηα βξέθε θαη παηδηά: 20 ml έσο 100 ml/kg/24 h Ρσζκός τορήγεζες: Ο ζπλήζεο ξπζκόο έγρπζεο ζηνπο ελήιηθεο είλαη 40 ml/kg/24 h. ηνπο παηδηαηξηθνύο αζζελείο ν ξπζκόο έγρπζεο είλαη 5 ml/kg/h θαηά κέζν όξν, αιιά ε ηηκή πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία: 6-8 ml/kg/h γηα βξέθε, 4-6 ml/kg/h γηα λήπηα θαη 2-4 ml/kg/h γηα ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. ε παηδηά κε εγθαύκαηα, ε δόζε είλαη θαηά κέζν όξν 3,4 ml/kg/κνλάδα εθαηνζηηαίαο αλαινγίαο εγθαύκαηνο ζηηο 24 ώξεο κεηά ην έγθαπκα θαη 6,3 ml/kg/κνλάδα εθαηνζηηαίαο αλαινγίαο εγθαύκαηνο ζηηο 48 ώξεο. ε παηδηά κε ζνβαξό ηξαύκα θεθαιήο ε δόζε είλαη θαηά κέζν όξν ml/m 2. Ο ξπζκόο έγρπζεο θαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ελδέρεηαη λα είλαη πςειόηεξα ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. εκείσζε: βξέθε θαη λήπηα: ε ειηθία θπκαίλεηαη από πεξίπνπ 28 εκέξεο έσο 23 κήλεο (λήπην είλαη έλα βξέθνο πνπ κπνξεί λα πεξπαηήζεη) παηδηά θαη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο: ε ειηθία θπκαίλεηαη από πεξίπνπ 2 έηε έσο 11 έηε Υνξήγεζε: Η ρνξήγεζε εθηειείηαη από ηελ ελδνθιέβηα νδό κε ηε ρξήζε ζηείξσλ θαη κε-ππξεηνγόλσλ ζπζθεπώλ. 4.3 Αληελδείμεηο Σν δηάιπκα αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ: Δμσθπηηάξηα ππεξελπδάησζε ή ππεξνγθαηκία νβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα (κε νιηγνπξία/αλνπξία) Με αληηξξνπνύκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα Τπεξθαιηαηκία Τπεξλαηξηαηκία Τπεξαζβαηζηηαηκία Τπεξρισξηαηκία Μεηαβνιηθή αιθάισζε νβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε Γαιαθηηθή νμέσζε νβαξή επαηνθπηηαξηθή αλεπάξθεηα ή κεησκέλν κεηαβνιηζκό ησλ γαιαθηηθώλ Γεληθεπκέλν νίδεκα θαη θίξξσζε κε αζθίηε πγρνξήγεζε ζεξαπείαο κε δαθηπιίηηδα (βι. παξ. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο) 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Η έγρπζε κεγάισλ όγθσλ ζε αζζελείο κε θαξδηαθή ή πλεπκνληθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από εηδηθή παξαθνινύζεζε. Η θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη νη εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξνη (ειεθηξνιύηεο αίκαηνο θαη νύξσλ θαζώο επίζεο θαη νμενβαζηθή ηζνξξνπία) πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απηνύ ηνπ δηαιύκαηνο. Σα επίπεδα θαιίνπ ζην πιάζκα ηνπ αζζελνύο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ππεξθαιηαηκία. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 2

3 Γηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρισξηνύρν λάηξην ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ππέξηαζε, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, πεξηθεξηθό ή πλεπκνληθό νίδεκα, κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, πξνεθιακςία, αιδνζηεξνληζκό ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαθξάηεζε λαηξίνπ (βιέπε επίζεο παξ Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο). Γηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ άιαηα θαιίνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε θαξδηαθή λόζν ή θαηαζηάζεηο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα ππεξθαιηαηκία όπσο λεθξηθή ή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, νμεία αθπδάησζε θαη εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ηζηώλ, όπσο ζπκβαίλεη ζε ζνβαξά εγθαύκαηα. Παξόιν πνπ ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) έρεη ζπγθέληξσζε θαιίνπ παξόκνηα κε ηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα, είλαη αλεπαξθέο ζην λα έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζε πεξίπησζε ζνβαξήο έιιεηςεο θαιίνπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό, δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γη απηόλ ηνλ ζθνπό. Σν ρισξηνύρν αζβέζηην είλαη εξεζηζηηθό επνκέλσο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή εμαγγείσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο θαη λα απνθεύγεηαη ε ελδνκπτθή έλεζε. Σα δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ άιαηα αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία ή κε λόζν ζρεηηδόκελε κε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο βηηακίλεο D όπσο ε ζαξθνείδσζε. Θα πξέπεη λα απνθεύγνληαη ζε αζζελείο κε λεθξνιηζίαζε εμ αζβεζηίνπ ή κε ηζηνξηθό λεθξνιηζίαζεο. ε πεξίπησζε ζύγρξνλεο κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο αζβεζηίνπ, ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο έγρπζεο, ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ πήμεο ηνπ αίκαηνο. Έγρπζε δηαιύκαηνο Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιηθή αιθάισζε, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηόλησλ γαιαθηηθνύ. Σν Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) ελδέρεηαη λα κελ εμαζθήζεη ηελ αιθαινπνηεηηθή ηνπ δξάζε ζε αζζελείο κε επαηηθή αλεπάξθεηα, θαζώο ν κεηαβνιηζκόο ηνπ γαιαθηηθνύ κπνξεί λα έρεη δηαηαξαρζεί. Σα δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ γαιαθηηθό ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα λενγλά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 3 κελώλ. Καηά ηε δηάξθεηα καθξνρξόληαο παξεληεξηθήο αγσγήο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή θαηάιιειν δηαηηεηηθό ζπκπιήξσκα. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Αιιειεπηδράζεης ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ παροσζία λαηρίοσ: Κνξηηθνεηδή/ηεξνεηδή θαη θαξβελνμνιόλε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ύδαηνο (κε νίδεκα θαη ππέξηαζε). Αιιειεπηδράζεης ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ παροσζία θαιίοσ: Καιηνπξνζηαηεπηηθά δηνπξεηηθά (amiloride, spironolactone, triamterene, κόλα ή ζε ζπλδπαζκό) Αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο (ΑΜΔΑ) θαη θαηά ζπλεθδνρή, αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ αγγεηνηελζίλεο ΙΙ Tacrolimus, θπθινζπνξίλε ηα νπνία απμάλνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαιίνπ ζην πιάζκα θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ελδερνκέλσο ζε ζαλαηεθόξν ππεξθαιηαηκία εηδηθά ζε πεξίπησζε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, πνπ απμάλεη ηελ ππεξθαιηαηκηθή επίδξαζε. Αιιειεπηδράζεης ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ παροσζία αζβεζηίοσ: Γιπθνζίδεο ηεο δαθηπιίηηδαο (θαξδηνηνλσηηθή δαθηπιίηηδα) ησλ νπνίσλ νη επηδξάζεηο εληζρύνληαη ιόγσ ηεο παξνπζίαο αζβεζηίνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξή ή ζαλαηεθόξν θαξδηαθή αξξπζκία. Θεηαδηδηθά δηνπξεηηθά ή Βηηακίλε D ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππεξαζβεζηηαηκία όηαλ ζπγρνξεγνύληαη κε αζβέζηην. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 3

4 Γηθσζθνληθά, θζνξηνύρα, νξηζκέλεο θζνξηνθηλνιόλεο θαη ηεηξαθπθιίλεο πνπ απνξξνθώληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό (κηθξόηεξε δηαζεζηκόηεηα) όηαλ ρνξεγνύληαη κε αζβέζηην. Αιιειεπηδράζεης ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ παροσζία γαιαθηηθού (ηο οποίο κεηαβοιίδεηαη ζε δηηηαλζραθηθά): Όμηλα θάξκαθα όπσο ζαιηθπιηθά, βαξβηηνπξηθά θαη ιίζην ησλ νπνίσλ ε λεθξηθή θάζαξζε απμάλεηαη εμαηηίαο ηεο αιθαινπνίεζεο ησλ νύξσλ από ηα δηηηαλζξαθηθά πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπ γαιαθηηθνύ. Αιθαιηθά θάξκαθα θαη εηδηθόηεξα ζπκπαζεηηθνκηκεηηθά (π.ρ. εθεδξίλε, ςεπδνεθεδξίλε) θαη δηεγεξηηθά (π.ρ. ζεηηθή δεμακθεηακίλε, πδξνρισξηθή θαηλθινπξακίλε) ησλ νπνίσλ ε εκηπεξίνδνο δσήο παξαηείλεηαη (πην αξγή απέθθξηζε). 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Σν Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία, εθόζνλ ειέγρεηαη ην ηζνδύγην πγξώλ θαη ειεθηξνιπηώλ. Τπελζπκίδεηαη όηη ην αζβέζηην δηαπεξλά ηνλ πιαθνύληα θαη απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Όηαλ πξνζηίζεηαη θάπνην θαξκαθεπηηθό πξντόλ, ε θύζε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο θαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γαινπρίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε, μερσξηζηά. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ εθαξκόδεηαη. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Καηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ελέζηκνπ Lactated ringer, USP, έρνπλ αλαθεξζεί νη παξαθάησ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο σο: Ποιύ ζστλές: Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ή αλαθπιαθηηθά/αλαθπιαθηνεηδή ζπκπηώκαηα όπσο ηνπηθή ή γεληθεπκέλε θλίδσζε, δεξκαηηθό εμάλζεκα κε εξύζεκα θαη θλεζκό, νίδεκα ηνπ δέξκαηνο, νίδεκα πξνζώπνπ θαη/ή ιάξπγγα (νίδεκα ηνπ Quincke). Ρηληθή ζπκθόξεζε, βήραο, θηέξληζκα, βξνγρόζπαζκνο θαη/ή δπζθνιία αλαπλνήο. στλές: θίμηκν ζην ζηήζνο, άιγνο ζην ζηήζνο κε ηαρπθαξδία ή βξαδπθαξδία. Έρεη αλαθεξζεί θλεζκόο ζην 10% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ πνπ ειάκβαλαλ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo). Τπεξελπδάησζε θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη πνιύ ζπρλέο ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ή κε πλεπκνληθό νίδεκα. Ηιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ αλαθεξζεί επίζεο πνιύ ζπρλά. Η έγρπζε γαιαθηηθνύ ζπρλά πξνθαιεί αίζζεκα άγρνπο θαη κεξηθέο πεξηπηώζεηο πξνζβνιώλ παληθνύ έρνπλ αλαθεξζεί. Δπηιεπηηθόο παξνμπζκόο κπνξεί λα εκθαληζζεί ιόγσ ηεο αιθάισζεο πνπ πξνθαιείηαη από ην γαιαθηηθό, αιιά πνιύ ζπάληα. Οη αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ρνξήγεζεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππξεηηθή αληίδξαζε, κόιπλζε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ηνπηθό άιγνο ή αληίδξαζε, θιεβηθόο εξεζηζκόο, θιεβηθή ζξόκβσζε ή θιεβίηηδα επεθηεηλόκελε από ην ζεκείν ηεο έλεζεο, εμαγγείσζε θαη ππεξνγθαηκία. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 4

5 Οη αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πξνζηίζεληαη ζην δηάιπκα. Η θύζε ηνπ πξόζζεηνπ ζα θαζνξίζεη ηελ πηζαλόηεηα νπνησλδήπνηε άιισλ αλεπηζύκεησλ επηδξάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνύλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθνπεί. 4.9 Τπεξδνζνινγία Τπεξβνιηθή ρξήζε ή πνιύ γξήγνξε ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππεξθόξησζε ύδαηνο θαη λαηξίνπ κε θίλδπλν νηδήκαηνο, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε αλεπαξθνύο λεθξηθήο απέθθξηζεο ηνπ λαηξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε έθηαθηε λεθξηθή θάζαξζε. Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε θαιίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ππεξθαιηαηκίαο, εηδηθά ζε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ παξαηζζεζία ησλ άθξσλ, κπτθή αδπλακία, παξάιπζε, θαξδηαθή αξξπζκία, θαξδηαθό απνθιεηζκό, θαξδηαθή αλαθνπή θαη δηαλνεηηθή ζύγρπζε. Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε αιάησλ αζβεζηίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξαζβεζηηαηκία. Σα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξαζβεζηηαηκίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αλνξεμία, λαπηία, έκεην, δπζθνηιηόηεηα, θνηιηαθό άιγνο, κπτθή αδπλακία, δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο, πνιπδηςία, πνιπνπξία, λεθξαζβέζησζε, λεθξηθνύο ιίζνπο θαη, ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, θαξδηαθέο αξξπζκίεο θαη θώκα. Πνιύ γξήγνξε ελδνθιέβηα έλεζε αιάησλ αζβεζηίνπ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε πνιιά από ηα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξαζβεζηηαηκίαο θαζώο επίζεο θαη ζε αίζζεζε αζβεζηώδνπο γεύζεο, εμάςεηο θαη πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή. Η ήπηα αζπκπησκαηηθή ππεξαζβεζηηαηκία κπνξεί ζπλήζσο λα αληηκεησπηζζεί κε παύζε ηεο ρνξήγεζεο αζβεζηίνπ θαη άιισλ θαξκάθσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηήλ όπσο ε βηηακίλε D. Δάλ ε ππεξαζβεζηηαηκία είλαη ζνβαξή, απαηηείηαη επείγνπζα ζεξαπεία (όπσο δηνπξεηηθά ηεο αγθύιεο, αηκνδηάιπζε, θαιζηηνλίλε, δηθσζθνληθά, ηξηλάηξην EDTA). Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε γαιαθηηθνύ λαηξίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνθαιηαηκία θαη κεηαβνιηθή αιθάισζε, εηδηθά ζε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ηεο δηάζεζεο, θόπσζε, δύζπλνηα, κπτθή αδπλακία θαη αθαλόληζηνπο θαξδηαθνύο παικνύο. Μπτθή ππεξηνληθόηεηα, ζπαζκνί θαη ηεηαλία κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε ππαζβεζηηαηκία. Η ζεξαπεία ηεο κεηαβνιηθήο αιθάισζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ππεξδνζνινγία δηηηαλζξαθηθώλ ζπλίζηαηαη θπξίσο, ζηελ θαηάιιειε δηόξζσζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ πγξώλ θαη ειεθηξνιπηώλ. Η ππνθαηάζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ, ρισξίνπ θαη θαιίνπ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Όηαλ ε ππεξδνζνινγία ζρεηίδεηαη κε ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πξνζηίζεληαη ζην εγρεόκελν δηάιπκα, ηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ηεο ππεξέγρπζεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε ηνπ πξόζζεηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε εθ ιάζνπο ππεξέγρπζεο, ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα νηθεία ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ζρεηηδόκελα κε ην ρνξεγνύκελν θάξκαθν. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα ζρεηηθά ζπκπησκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα, όπσο θξίλεηαη απαξαίηεην. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία (θσδηθόο ATC): B05BB01 «Ηιεθηξνιύηεο» Σν Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) είλαη ηζόηνλν δηάιπκα ειεθηξνιπηώλ. Σα ζπζηαηηθά ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο έρνπλ επηιεγεί έηζη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ πιάζκαηνο. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 5

6 Οη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) είλαη απηέο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ (λάηξην, θάιην, αζβέζηην, ριώξην θαη γαιαθηηθό). Η θύξηα επίδξαζε ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) είλαη ε δηόγθσζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ δηακεξίζκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ηνπ δηάκεζνπ όζν θαη ηνπ ελδναγγεηαθνύ πγξνύ. Σν γαιαθηηθό κεηαβνιίδεηαη ζε δηηηαλζξαθηθά, θπξίσο ζην ήπαξ θαη πξνθαιεί αιθαινπνηεηηθό απνηέιεζκα ζην πιάζκα. ε πγηείο εζεινληέο πνπ έιαβαλ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo), νη αιιαγέο ζηελ θεληξηθή θιεβηθή πίεζε ζρεηίζηεθαλ κε έθθξηζε θνιπηθνύ λαηξηνπξεηηθνύ πεπηηδίνπ. ε πγηείο εζεινληέο ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) κείσζε ηελ σζκσκνξηαθόηεηα ηνπ νξνύ, αύμεζε ην ph ηνπ αίκαηνο θαη ν ρξόλνο κέρξη ηελ πξώηε ελνύξεζε ήηαλ κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν κεηά ηε ρνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην γιπθνγόλν, ηε λνξεπηλεθξίλε, ηελ επηλεθξίλε, ηε γιπθόδε ηνπ αίκαηνο θαη ηα επίπεδα ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε εγρείξεζε ανξηήο θαη ιακβάλνπλ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo). Όηαλ πξνζηίζεηαη θάπνην θαξκαθεπηηθό πξντόλ ζην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo), ε ζπλνιηθή θαξκαθνδπλακηθή ηνπ δηαιύκαηνο ζα εμαξηεζεί από ηε θύζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) είλαη απηέο ησλ ηόλησλ πνπ πεξηέρνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ (λάηξην, θάιην, αζβέζηην θαη ριώξην). Η έγρπζε ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) ζε θπζηνινγηθνύο αηκνδπλακηθά ζηαζεξνύο ελήιηθεο δελ απμάλεη ηηο θπθινθνξνύζεο ζπγθεληξώζεηο ηνπ γαιαθηηθνύ. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ D-γαιαθηηθνύ θαη ηνπ L-γαιαθηηθνύ είλαη παξόκνηεο. Σν γαιαθηηθό ζην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) κεηαβνιίδεηαη ηόζν κε νμείδσζε όζν θαη κε γιπθνλενγέλεζε, θαηά θύξην ιόγν ζην ήπαξ θαη παξάγνληαη δηηηαλζξαθηθά θαη από ηηο δύν δηαδηθαζίεο, κέζα ζε 1-2 ώξεο. Όηαλ πξνζηίζεηαη θαξκαθεπηηθό πξντόλ ζην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo), ε ζπλνιηθή θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ δηαιύκαηνο ζα εμαξηεζεί από ηε θύζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Σα πξνθιηληθά δεδνκέλα αζθάιεηαο ηνπ Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) ζε πεηξακαηόδσα είλαη ρσξίο θιηληθή ζεκαζία, θαζώο ηα ζπζηαηηθά ηνπ είλαη θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. Γελ αλακέλνληαη ηνμηθέο επηδξάζεηο, ππό ζπλζήθεο θιηληθήο εθαξκνγήο. Η αζθάιεηα πηζαλώλ πξόζζεησλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Ύδσξ γηα ελέζηκα Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 6

7 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Όπσο γηα όια ηα παξεληεξηθά δηαιύκαηα, ε ζπκβαηόηεηα ησλ πξόζζεησλ θαξκάθσλ κε ην δηάιπκα ζηνλ πεξηέθηε Viaflo πξέπεη λα εθηηκάηαη πξηλ από ηελ πξνζζήθε. Δίλαη επζύλε ηνπ ηαηξνύ λα θξίλεη ηελ αζπκβαηόηεηα ελόο πξόζζεηνπ θαξκάθνπ κε ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo), ειέγρνληαο γηα ελδερόκελε αιιαγή ρξώκαηνο θαη/ή ελδερόκελε θαζίδεζε, αδηάιπηα ζύκπινθα ή εκθάληζε θξπζηάιισλ. πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ζα πξνζηεζεί. Πξηλ ηελ πξνζζήθε ελόο θαξκάθνπ, εμαθξηβώζηε όηη είλαη δηαιπηό θαη ζηαζεξό ζε ύδσξ ζην ph ηνπ δηαιύκαηνο Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) (ph: 5,0 έσο 7,0). Όηαλ πξνζηίζεηαη έλα ζπκβαηό ζθεύαζκα ζην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo), ην δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο. Δλδεηθηηθά, ηα αθόινπζα θαξκαθεπηηθά πξντόληα είλαη κε ζπκβαηά κε ην δηάιπκα Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) (μη πλήρης καταγραφή): Φάξκαθα κε ζπκβαηά κε ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo): Ακηλνθαπξντθό νμύ (Amicar ) Ακθνηεξηθίλε Β Metaraminol tartrate (Aramine ) Κεθακαλδόιε Ομεηθή θνξηηδόλε (Cortone acetate ) Diethylstilbestrol Δtamivan (Emivan ) Αηζπιηθή αιθνόιε Γηαιύκαηα θσζθνξηθώλ θαη αλζξαθηθώλ Ομπηεηξαθπθιίλε (Terramycyn ) Ναηξηνύρνο Θεηνπεληάιε Γηλαηξηνύρνο Βεξζελάηε Γηαιύκαηα ελ κέξεη κε ζπκβαηά κε ην Ringer Lactate/Baxter (Viaflo): Σεηξαθπθιίλε (Achromycin ) ζηαζεξό γηα 12 ώξεο Ακπηθηιιίλε λαηξηνύρνο πγθέληξσζε 2%-3% ζηαζεξό γηα 4 ώξεο πγθέληξσζε >3% πξέπεη λα δίλεηαη κέζα ζε 1 ώξα Μηλνθπθιίλε (Minocin ) ζηαζεξό γηα 12 ώξεο Γνμπθπθιίλε (Vibramycin ) ζηαζεξό γηα 6 ώξεο Σα πξόζζεηα πνπ είλαη γλσζηό όηη δελ είλαη ζπκβαηά, δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο Γηάξθεηα δσήο (θιεηζηόο πεξηέθηεο): Υξόλνο δσήο θαηά ηε ρξήζε: 3 ρξόληα γηα ηνπο πεξηέθηεο ησλ 1000 ml 2 ρξόληα γηα ηνπο πεξηέθηεο ησλ 250 ml θαη 500 ml Πξόζζεηα θάξκαθα Η ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξόηεηα νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ θαξκάθνπ ζην ph ηνπ δηαιύκαηνο Ringer Lactate/Baxter (Viaflo) ζηνλ πεξηέθηε Viaflo ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη πξηλ από ηε ρξήζε. Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην αξαησκέλν πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, εθηόο εάλ ε αξαίσζε έγηλε θάησ από ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο. Δάλ δε ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο, ν ρξόλνο θύιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 7

8 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Οη ζάθνη πνπ είλαη γλσζηνί σο Viaflo απνηεινύληαη από ζπλεμειθνύκελν πιαζηηθό πνιπνιεθίλεο/πνιπακηδίνπ (PL 2442). Μέγεζνο ησλ ζάθσλ: 250 ml, 500 ml θαη 1000 ml Οη ζάθνη πεξηηπιίγνληαη κε πξνζηαηεπηηθό πιαζηηθό επηζύιαθα πνπ απνηειείηαη από πνιπακίδην/πνιππξνππιέλην. Πεξηερόκελα ραξηνθηβσηίνπ: 30 ζάθνη ησλ 250 ml 20 ζάθνη ησλ 500 ml 10 ζάθνη ησλ 1000 ml Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εάλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. Υνξεγήζηε ακέζσο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μελ αθαηξείηε ηνλ ζάθν από ηνλ επηζύιαθα κέρξη λα είζηε έηνηκνη γηα ηε ρξήζε. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ πξντόληνο. Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηα ρξήζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ εμάγεηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνύ από ηνλ δεύηεξν πεξηέθηε. Δλδνθιέβηα δηαιύκαηα ππό πίεζε πνπ πεξηέρνληαη ζε εύθακπηνπο πιαζηηθνύο πεξηέθηεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ξνήο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, εάλ ν ππνιεηπόκελνο αέξαο ζηνλ πεξηέθηε δελ έρεη πιήξσο απνκαθξπλζεί πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απνζηεηξσκέλεο ζπζθεπέο, ρξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα εμαεξσζνύλ κε ην δηάιπκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αέξα ζην ζύζηεκα. Πξόζζεηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ πξηλ ηελ έγρπζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο, κέζσ ηνπ ζεκείνπ ηεο έλεζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην θάξκαθν, επηβεβαηώζηε ηελ ηζνηνληθόηεηα, πξηλ ηελ παξεληεξηθή ρνξήγεζε. Δπηβάιιεηαη ε πιήξεο θαη πξνζεθηηθή αλάκεημε νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ ππό άζεπηεο ζπλζήθεο. Γηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα θάξκαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη άκεζα θαη λα κελ απνζεθεύνληαη. Η πξνζζήθε άιινπ ζθεπάζκαηνο ή ε ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ππξεηηθώλ αληηδξάζεσλ, ιόγσ ηεο πηζαλήο εηζαγσγήο ππξεηνγόλσλ. ε πεξίπησζε αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη, ακέζσο. Απνξξίςηε κεηά ηελ πξώηε ρξήζε. Απνξξίςηε νπνηαδήπνηε αρξεζηκνπνίεηε πνζόηεηα. Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 8

9 Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. 1. Άλνηγκα α. Αθαηξέζηε ηνλ πεξηέθηε Viaflo από ηνλ επηζύιαθά ηνπ αθξηβώο πξηλ ηε ρξήζε. β. Διέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Δάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. γ. Διέγμηε ην δηάιπκα σο πξνο ηε δηαύγεηα θαη ηελ απνπζία μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Δάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζσκαηίδηα, απνξξίςηε ην δηάιπκα. 2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. α. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε από ην εηδηθό ζηήξηγκα β. Απνκαθξύλεηε ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα από ηε ζπξίδα εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε: θξαηήζηε ην κηθξό πηεξύγην ζην ιαηκό ηεο ζπξίδαο κε ην έλα ρέξη, θξαηήζηε ην κεγάιν πηεξύγην ζην πώκα κε ην άιιν ρέξη θαη πεξηζηξέςηε, ην πώκα ζα ηηλαρζεί. γ. Δθαξκόζηε άζεπηε ηερληθή γηα ηε ξύζκηζε ηεο έγρπζεο. δ. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. πκβνπιεπζείηε ηηο πιήξεηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηε ζύλδεζε, ηελ εμαέξσζε ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο. 3. Σερληθή γηα ηελ πξνζζήθε πξόζζεησλ θαξκάθσλ Προεηδοποίεζε: Σα πρόζζεηα κπορεί λα κελ είλαη ζσκβαηά. Γηα ηελ προζζήθε θαρκαθεσηηθού ζθεσάζκαηος πρηλ ηε τορήγεζε α. Απνιπκάλεηε ηε ζέζε πξνζζήθεο ηνπ θαξκάθνπ. β. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα gauge, δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. γ. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πνιύ θαιά. Γηα πςειήο ππθλόηεηαο θάξκαθα όπσο ην ρισξηνύρν θάιην, ρηππήζηε ειαθξά ηηο ζπξίδεο ρνξήγεζεο ελώ είλαη γπξηζκέλεο πξνο ηα πάλσ θαη αλακείμηε. Πξνζνρή: Μελ απνζεθεύεηε ζάθνπο πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα θάξκαθα. Γηα ηελ προζζήθε θαρκαθεσηηθού ζθεσάζκαηος θαηά ηε δηάρθεηα ηες τορήγεζες α. Κιείζηε ηε ζηξόθηγγα ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο. β. Απνιπκάλεηε ηε ζέζε πξνζζήθεο θαξκάθνπ. γ. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα gauge, δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. δ. Απνκαθξύλεηε ηνλ πεξηέθηε από ηνλ πόιν αλάξηεζεο ελδνθιέβησλ θαη/ή γπξίζηε ηνλ ζε αλάπνδε ζέζε. ε. Δθθελώζηε θαη ηηο δύν ζπξίδεο ρηππώληαο ειαθξά, ελώ ν ζάθνο είλαη ζηελ αλάπνδε ζέζε. ζη. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πάξα πνιύ θαιά. δ. Δπαλαθέξαηε ηνλ πεξηέθηε ζηε ζέζε ρξήζεο, μαλαλνίμαηε ηε ζηξόθηγγα θαη ζπλερίζηε ηε ρνξήγεζε. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν Baxter Hellas ΕΠΕ Μεηζόβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή Σει.: Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 9

10 Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ 8. ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Διιάδα: 33667/ Κύπξνο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: Πξώηε έγθξηζε: 12/11/2003 Αλαλέσζε: 18/05/2007 ηελ Κύπξν: Πξώηε έγθξηζε: 14/04/2006 Αλαλέσζε: 23/02/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Greece_SPC_Ringer Lactate Baxter_EL.doc 10

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Χρήσιμες Συμβουλές για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ε επηηστία ηες ζεραπείας απαηηεί ηελ θαιή ζσλεργαζία γηαηρού κε ηολ αζζελή Σν θάξκαθν είλαη κόλν έλα εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα