ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην εργαστηριακή κοινότητα. Τα Τεχνικά Κείµενα είναι αποτέλεσµα της εργασίας των Τεχνικών Επιτροπών της HellasLab και Οµάδων Εργασίας που δρουν στα πλαίσια των Τεχνικών Επιτροπών. Ως άξονας δραστηριοποίησης είναι η επεξεργασία οδηγιών όσον αφορά είτε αυστηρά τεχνικά θέµατα, όπως η εργαστηριακή αξιοπιστία, η ιχνηλασιµότητα και συγκρισιµότητα των µετρήσεων, είτε αλλά άλλα θέµατα σχετικά µε την πιστοποίηση, την τυποποίηση και γενικά την ποιότητα. Το παρόν τεχνικό κείµενο 1/2003 «Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων» έχει εκπονηθεί από την Οµάδα Εργασίας της ΤΕ1 ( ιαπίστευση ιακρίβωση) η οποία είχε ως έργο την επεξεργασία θεµάτων σχετικά µε τη διακρίβωση. Σκοπός του κειµένου είναι να προταθεί µια κατευθυντήρια οδηγία για τις διαδικασίες διακρίβωσης στα πλαίσια των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000, χωρίς βέβαια να θέλει να υποκαταστήσει τις οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, το οποίο εξάλλου στελέχωσε µε εκπρόσωπό του την Οµάδα Εργασίας. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: - Μ. Οικονόµου (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) - Λ. Στελλάτου (ΑΝΚΟ) - Φ. Στρέλε (ΕΙΜ) - Ι. Τσουκιά (METROLOGY), τα οποία αφιέρωσαν σηµαντικό και ουσιαστικό από τον πολύτιµο χρόνο τους για να επιτευχθεί η ποιότητα της παρούσας εργασίας. Ελπίζουµε ότι το παρόν Τεχνικό Κείµενο θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόµενο.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ HellasLab National Member of Eurolab Τεχνική Επιτροπή 1 Οµάδα Εργασίας για ιακρίβωση Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών συνδέεται άµεσα µε την αξιοπιστία των µετρήσεων και εποµένως µε την µετρολογική ποιότητα του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην τρέχουσα παραγωγική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό στα πρότυπα της σειράς ISO 9000 προβλέπονται συγκεκριµένες απαιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο, την συντήρηση και την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών (παράγραφος 4.11 των προτύπων). Η παραπάνω απαίτηση του προτύπου αντιµετωπίζεται από τους εµπλεκόµενους φορείς (Σύµβουλοι, Βιοµηχανία, Φορείς Πιστοποίησης) µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλο και κατά τρόπο που δεν είναι σαφής, οµοιόµορφος, αντικειµενικός και τυποποιηµένος. εν είναι σπάνιο φαινόµενο οι λιγότερο ή περισσότερο ελαστικές ερµηνείες των απαιτήσεων διακρίβωσης να οδηγούν σε ένα (αθέµιτο) ανταγωνισµό µεταξύ Συµβούλων και Φορέων Πιστοποίησης. εν υπάρχει δηλαδή ενιαία πολιτική από τους εµπλεκόµενους φορείς για το θέµα της διακρίβωσης των Οργάνων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµη και επιθεωρητές που ανήκουν στον ίδιο Φορέα Πιστοποίησης αντιµετωπίζουν το θέµα µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλον και µε καθαρά υποκειµενικά και µόνο κριτήρια. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι συνήθως η υποτίµηση και συρρίκνωση των απαιτήσεων διακρίβωσης και η συχνά ανεπαρκής διασφάλιση της ποιότητας των µετρήσεων, Απαιτήσεις σχετικές µε τον έλεγχο της ποιότητας των µετρήσεων Προκύπτει κατά συνέπεια η ανάγκη οµογενοποίησης των πρακτικών αξιολόγησης, ειδικότερα όσον αφορά τους Φορείς Πιστοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή η HellasLab επιθυµεί να επισηµάνει τα ακόλουθα σηµεία. 1. Ο προµηθευτής πρέπει να χρησιµοποιεί για όλες τις δραστηριότητες (παραγωγική διαδικασία, ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π.), εξοπλισµό που είναι κατάλληλος για τον ακριβή προσδιορισµό των παραµέτρων της εργασίας. Για όλες τις δραστηριότητες µετρήσεων που αφορούν κρίσιµα σηµεία της παραγωγής ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι διακριβωµένος. Όργανα που δεν είναι διακριβωµένα άρα που δεν εξασφαλίζεται σε καµιά περίπτωση η ορθότητα των ενδείξεών τους δεν έχει νόηµα και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. Αυτά πρέπει να καταγράφονται, να φέρουν ειδική σήµανση (ΜΗ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ) και να αποσύρονται σε ειδικό ασφαλισµένο χώρο. 2. Οι διακριβώσεις των οργάνων πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, συγκροτηµένο σε ειδική οµάδα, µε συγκεκριµένες διαδικασίες και κατάλληλα πρότυπα µε ιχνηλασιµότητα στα αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το

4 κατάλληλο εργαστήριο διακρίβωσης και ελέγχου που µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, είτε σαν ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητη συνεργαζόµενη επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση το εργαστήριο διακρίβωσης πρέπει να καλύπτει τις ανάλογες απαιτήσεις, όπως αυτές εκφράζονται στο διεθνές πρότυπο ISO Η συχνότητα διακρίβωσης ενός οργάνου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι ο τύπος και η σταθερότητα (stability) του οργάνου, οι συνθήκες χρήσης στις οποίες το όργανο υπόκειται κατά τη λειτουργία του και η συµπεριφορά του κατά τις προηγούµενες διακριβώσεις. Στις συνθήκες χρήσης περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι συνθήκες του άµεσου περιβάλλοντος του οργάνου (π.χ. συνθήκες καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου, τρόπος χρήσης του οργάνου από το χρήστη κ.ά.). Στο παράρτηµα που παρατίθεται δίδονται ορισµένες γενικές κατευθύνσεις για το ζήτηµα αυτό. Προτάσεις Με βάση τα παραπάνω η HellasLab πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους ώστε να γίνει συνείδηση ότι η διακρίβωση αποτελεί τον µόνο τρόπο επιβεβαίωσης της ποιότητας των µετρήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεν είναι ένα «αναγκαίο κακό» που πρέπει να περιοριστεί αλλά ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι Σύµβουλοι στην ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας θα πρέπει να τονίζουν την αναγκαιότητα ένταξης των σχετικών διαδικασιών στα Συστήµατα Ποιότητας µε τρόπο που να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις ελέγχου, συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να απαιτούν την ύπαρξη των σχετικών απαιτήσεων στα Συστήµατα Ποιότητας και να ελέγχουν την τήρησή τους, ειδικότερα όσον αφορά την επαναδιακρίβωση του εξοπλισµού και την καταλληλότητα των εργαστηρίων διακρίβωσης που χρησιµοποιούνται. Το ΕΣΥ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή επισηµαίνοντας στους Φορείς Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας, στην φάση της διαπίστευσής τους, την ανάγκη αντιµετώπισης των απαιτήσεων διακρίβωσης ως βασικό στοιχείο επιβεβαίωσης της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισαγωγή Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, όπως προδιαγράφονται στη σειρά προτύπων ISO 9000 [1] αλλά και στο ΕΝ / ISO/IEC [2], απαιτούν τον τακτικό µετρολογικό έλεγχο του µετρητικού εξοπλισµού που επηρεάζει (άµεσα ή έµµεσα) την ποιότητα των προϊόντων. Χαρακτηριστικά για την απαίτηση αυτή είναι ότι οι µετρήσεις που γίνονται θα πρέπει να έχουν την τεκµηριωµένη ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα µεγεθών του ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων (SI). Ο µόνος τρόπος που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα είναι η διακρίβωση. Οι διακριβώσεις οργάνων και προτύπων µέτρησης απαιτούν την τεχνική επάρκεια του προσωπικού, τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες. Κυρίως αυτοί οι τρεις παράγοντες συνεισφέρουν στη συνολική αβεβαιότητα του µετρητικού οργάνου. H µετρητική αβεβαιότητα, η οποία είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός µετρητικού οργάνου, βρίσκεται µόνο µε την διαδικασία της διακρίβωσης. Η χρονική συµπεριφορά της αβεβαιότητας, δηλαδή ο ρυθµός αλλαγής της αβεβαιότητας ενός µετρητικού οργάνου, είναι ο κύριος παράγοντας για τον προσδιορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Αιτίες που Oδηγούν στην Επαναδιακρίβωση Μετρητικά όργανα, συστήµατα, πρότυπα και υλικά αναφοράς είναι αντικείµενα που χαρακτηρίζονται µέσω της σταθερότητας της ένδειξης ή της µετρητικής τιµής τους. Ανεξάρτητα από το πόσο σύγχρονα ή πόσο «έξυπνα» είναι, όλα τα µετρητικά συστήµατα µειονεκτούν όσον αφορά τη σταθερότητά τους. Με άλλα λόγια, η ένδειξη ενός µετρητικού οργάνου για µια ορισµένη τιµή µεγέθους δεν παραµένει η ίδια µε το χρόνο, ακόµα και όταν οι συνθήκες µέτρησης δεν έχουν αλλάξει. Για διάφορους λόγους, που οφείλονται στην αρχή λειτουργίας, στον τρόπο κατασκευής και στο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του οργάνου, η ένδειξη ή η τιµή του ολισθαίνει. Το µέγεθος της ολίσθησης για ένα συγκεκριµένο όργανο εξαρτάται από τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσεως καθώς και από τον τρόπο αποθήκευσής του (µεταβολές θερµοκρασίας, καθαριότητα κλπ.). Η ολίσθηση αυτή γίνεται σε µια ορισµένη κατεύθυνση και αποτελεί πλέον µια συστηµατική απόκλιση από την αρχική κατάσταση του οργάνου. Αποκλίσεις τέτοιας φύσης δεν αποκαλύπτονται εάν το όργανο δεν συγκριθεί έστω και σε µια τιµή µε ένα διακριβωµένο πρότυπο αντίστοιχης ή καλύτερα µικρότερης αβεβαιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεωρητική εκτίµηση της ολίσθησης είναι παρά πολύ δύσκολη και µόνο µε την πρακτική εµπειρία για συγκεκριµένα όργανα µπορούν να δοθούν αξιόπιστες τιµές για την ποσοτική πρόβλεψή της. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται ο ρυθµός ολίσθησης µιας ορισµένης τιµής µέτρησης ενός οργάνου σχετικά µε κάποια αυθαίρετα όρια ανοχής. Το παράδειγµα αυτό παρουσιάσει µια συστηµατική ολίσθηση µε τάση να αυξηθεί η τιµή µε το χρόνο.

6 + 0 _ T1 T2 T3 T4 T5 Παράσταση: ιάγραµµα για τον ρυθµό της ολίσθησης ένδειξης / τιµής µετρητικών οργάνων / προτύπων σχετικά µε αυθαίρετα όρια ανοχής (+/-). Επίσης παρατηρείται, ότι µετά από κάθε διακρίβωση αυξάνει η αβεβαιότητα των µετρήσεων λόγω της αυξανόµενης συστηµατικής απόκλισης. Μετά την τρίτη διακρίβωση γίνονται πλέον αµφίβολες οι µετρήσεις. Οι τιµές έχουν φτάσει τα όρια της επιτρεπόµενης ανοχής. Προτείνεται να γίνει µια ρύθµιση της ένδειξης το αργότερο µετά το διάστηµα Τ4 και αµέσως µετά µια διακρίβωση. Στη συνέχεια συνοψίζονται στον πίνακας 1 φυσιολογικές αιτίες που οδηγούν συνήθως στην ολίσθηση, δηλαδή στη συστηµατική απόκλιση, των ενδείξεων µετρητικών οργάνων / προτύπων, όταν το όργανο χρησιµοποιείται ορθά και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης φαίνονται στον πίνακα 1 εκτιµήσεις για την τιµή της ολίσθησης. Πίνακας 1: Ολίσθηση ένδειξης µετρητικών οργάνων / προτύπων Κατηγορία Οργάνων Αιτίες Ολίσθησης Εκτιµώµενη Ολίσθηση ιαστασιακά όργανα από ανοξείδωτο χάλυβα όπως π.χ. µικρόµετρα, παχύµετρα, χάρακες, µετροταινίες,... Πρότυπα πλακίδια µήκους από κεραµικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα µηχανική φθορά / τριβή * µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή * αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας ppm / έτος 0, ppm / έτος [3]

7 πρότυπα βάρη από ανοξείδωτο χάλυβα έως 10 kg πρότυπα βάρη από χυτοσίδηρο άνω των 10 kg όργανα µε µηχανικό µηχανισµό όπως π.χ. µηχανικοί ζυγοί, µηχανικά µανόµετρα, µηχανικά δυναµόµετρα, µηχανικά θερµόµετρα,... Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. πολύµετρα γυάλινα αραιόµετρα, θερµόµετρα, ογκοµετρικά δοχεία και κύλινδροι από γυαλί µηχανική φθορά / τριβή *, αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, οξείδωση ή/και αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, γήρανση υλικού, µόλυνση µηχανισµού 0, ,5 ppm / έτος [4] ppm / έτος [5] δεν υπάρχουν στοιχεία, εµπειρικά εκτιµάται µια ολίσθηση µερικών ppm ανά έτος γήρανση υλικού ppm / έτος [6] αλλαγή µορφής γυαλιού µηχανική φθορά κλίµακας βαθµονόµησης δεν υπάρχουν στοιχεία, συνήθως παρατηρείται µια πολύ µεγάλη σταθερότητα ένδειξης τιµών * Η µηχανική φθορά δεν µπορεί να εκτιµηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η συχνότητα χρήσεως. Πέρα από τις προαναφερθείσες αιτίες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψην οι πραγµατικές συνθήκες χρήσης οι οποίες µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από την µια στην άλλη περίπτωση εφαρµογής. Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα του οργάνου εκφράζεται µετρολογικά ως αναπαραγωγιµότητα (reproducibility). Η αναπαραγωγιµότητα ενός οργάνου είναι η διαφορά µετρητικών αποτελεσµάτων σε µια ορισµένη τιµή όταν αλλάζει το περιβάλλον / ο τόπος, ο χρήστης και όταν οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις απέχουν µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους. Συχνά αναφέρουν τα εγχειρίδια χρήσης µετρητικών οργάνων µια τιµή για την αναπαραγωγιµότητά του. Η τιµή αυτή είναι χρήσιµη για τον προσδιορισµό της αρχικής περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Πόσο Συχνά ιακριβώνονται Μετρητικά Όργανα ; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη για την επαναδιακρίβωση είναι πολλοί και διάφοροι. Στην περίπτωση π.χ. όταν ένα όργανο θεωρείται ιδιαίτερα ασταθές κάτω από τις συνθήκες που χρησιµοποιείται ή η χρήση του είναι πολύ σπάνια θα µπορούσε να θεωρείται απαραίτητη µια διακρίβωση πριν κάθε χρήση του. Αντίθετα, όταν το όργανο θεωρείται πολύ σταθερό κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες χρήσης, θα µπορούσε να αρκεί µια συχνότητα επαναδιακρίβωσης µερικών ετών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως, η προσδιοριζόµενη ως κατάλληλη συχνότητα της επαναδιακρίβωσης αντανακλά το χρόνο εµπιστοσύνης για την (ακόµα) ορθή ένδειξη του µετρητικού οργάνου σχετικά µε την απαιτούµενη ακρίβειά του. Εποµένως, για να εκτιµηθεί η περίοδος επαναδιακρίβωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερότητα του µετρητικού οργάνου, η αβεβαιότητά του και το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής. Οι τελευταίες δύο παράµετροι συσχετίζονται και καθορίζονται συνήθως εκ των προτέρων.

8 ηλαδή, κατά την προµήθεια του µετρητικού οργάνου θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερο από την αβεβαιότητα της µέτρησης βάσει της ακρίβειας του µετρητικού οργάνου. Επίσης, η συχνότητα της επαναδιακρίβωσης θα συνυπολογίζει τις οικονοµικές συνέπειες διότι απεικονίζει έναν συµβιβασµό ανάµεσα στο κόστος της διακρίβωσης και στο κόστος της λανθασµένης µέτρησης το οποίο, κατά συνέπεια, συντελεί στην υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων. Μετά την πρώτη διακρίβωση ενός µετρητικού οργάνου ορίζεται ένα αρχικό διάστηµα επαναδιακρίβωσης το οποίο βασίζεται στην εµπειρία και στα στοιχεία της µετρολογικής συµπεριφοράς οµοειδών οργάνων που λειτουργούν ήδη στην πράξη. Εδώ προτείνεται να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή του οργάνου. Τη στιγµή της προµήθειας του οργάνου είναι συνήθως γνωστό το πεδίο της εφαρµογής του, η επιθυµητή ακρίβεια µέτρησης και ενδεχοµένως η συχνότητα χρήσεως. Με το πεδίο εφαρµογής συνδέεται και η σταθερότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη, κραδασµοί, κλπ.). Σύµφωνα µε το επίπεδο της µετρητικής αβεβαιότητας τα πεδία εφαρµογής µετρητικών οργάνων κατατάσσονται χονδρικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συχνότητα χρήσεως και µετρητική αβεβαιότητα µετρητικού εξοπλισµού κατά µέσο όρο. Φορέας Εφαρµογής Συχνότητα Χρήσεως Επιθυµητή Μετρητική Αβεβαιότητα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας βασικές µονάδες (SI) παράγωγες µονάδες (SI) Εργαστήρια ιακριβώσεων και οκιµών, Ερευνητικά Ιδρύµατα και Πανεπιστήµια Βιοµηχανική Παραγωγή & Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Εµπόριο µια φορά ανά µήνα < 10 ppm < 100 ppm δέκα φορές ανά µήνα 100 ppm... < 1 % µερικές φορές την ηµέρα 0,1 % % Τα µετρητικά όργανα και πρότυπα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα λειτουργούν συνήθως σε εθνικά ινστιτούτα µετρολογίας και χαρακτηρίζονται από το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας. Είναι επίσης γεγονός ότι αυτά τα όργανα δεν χρησιµοποιούνται καθηµερινά, καθώς και ότι όργανα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα µετρήσεων, δηλαδή υλοποιούν το µέγεθος µέτρησης, είναι όργανα µε πολύ χαµηλό ρυθµό ολίσθησης. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της µετρολογίας. Εποµένως πρωτεύοντα πρότυπα δεν διακριβώνονται µε την ίδια συχνότητα όπως τα όργανα σε άλλους τοµείς. Π.χ. το εθνικό πρότυπο της µάζας (1 kg) µιας χώρας, ένας κύλινδρος από γράµµα λευκόχρυσου / ιριδίου διακριβώνεται ενδεχοµένως ανά 12 χρόνια όταν η χρήση του είναι περίπου µια φορά ανά δυο χρόνια [5].

9 Tα εργαστήρια των εθνικών φορέων µετρολογίας αλληλοσυγκρίνουν τη µετρητική ικανότητά τους τακτικά π.χ. στο πλαίσιο της EUROMET [7] ή του ΒΙPM [8]. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων είναι µια επίσηµη ένδειξη για το αν υπάρχουν τάσεις ολίσθησης των προτύπων σε κάποιο από τα συµµετέχοντα εργαστήρια. Γενικώς ισχύει ότι ο χρόνος της επαναδιακρίβωσης των εθνικών προτύπων µέτρησης είναι της τάξης µερικών ετών. Τα εργαστήρια διακριβώσεων της περιφέρειας που έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης µετρητικών οργάνων της βιοµηχανίας και άλλων τοµέων µετρήσεων και δοκιµών χρησιµοποιούν όργανα και πρότυπα που έχουν άµεσα ή έµµεσα ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα. Η συχνότητα χρήσεως και η απαίτηση στην µετρητική αβεβαιότητα συνεπάγονται µια αυξηµένη συχνότητα επαναδιακρίβωσης σε σχέση µε τα εθνικά εργαστήρια µετρολογίας. Ανάλογα µε την σταθερότητα του οργάνου / προτύπου συνηθίζεται µια περίοδος επαναδιακρίβωσης των ένα, δύο ή ακόµα άνω των δύο ετών, για εξοπλισµό που τηρείται συνεχώς σε ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηρίου. Όταν όµως µετρητικά όργανα / πρότυπα χρησιµοποιούνται σε επιτόπου διακριβώσεις υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος να επηρεαστούν τα µετρολογικά χαρακτηριστικά τους. Μετά από κάθε εξωτερική χρήση θα πρέπει να αναθεωρηθεί µια ενδεχόµενη επαναδιακρίβωσή τους. ιακριβώσεις µετρητικών οργάνων σε µια βιοµηχανία η οποία τηρεί ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας γίνονται σύµφωνα µε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράµµατος και άρα για τον ορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού είναι αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία. Η διαδικασία της βιοµηχανικής παραγωγής βασίζεται στις ενδείξεις διάφορων µετρητικών οργάνων τα οποία µπορούν να είναι ενσωµατωµένα σε πολύπλοκα συστήµατα. Στον πίνακα 3 φαίνονται ενδεικτικά προτιµήσεις για την περίοδο επαναδιακρίβωσης διαφόρων οργάνων όπως τις συναντάει κανείς π.χ. στην βιοµηχανία. Πίνακας 3: Παραδείγµατα για την προτηνόµενη µέγιστη περίοδο επαναδιακρίβωσης ορισµένων µετρητικών οργάνων που βρίσκονται συχνά σε εταιρείες της βιοµηχανίας ή σε εργαστήρια. Μετρητικό Οργανο / Πρότυπο Μη Αυτόµατος Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 30 kg Υδραργυρικό Θερµόµετρο C έως C µε ακρίβεια 1 Κ Μηχανικό Μανόµετρο (Bourdon type) έως 20 bar, τάξη ακρίβειας 2,5 Παχύµετρο, έως 200 mm µε ακρίβεια 0,01 mm Σετ προτύπων βαρών 1mg g σε σειρά 1,2,2,5, κλάσης F1 κατά OIML Συχνότητα και Περιβάλλον Χρήσεως καθηµερινά - 20 φορές, βιοµηχανικός χώρος καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µόνιµα εγκαταστηµένο σε κύκλωµα πεπιεσµένου αέρα, µηχανολογικό εργαστήριο καθηµερινά - 20 φορές, Μηχανουργείο δυο φορές ανά µήνα, σε διάφορους χώρους εργαστηρίων και βιοµηχανικής Παραγωγής Προτεινόµενη µέγιστη περίοδος Επαναδιακρίβωσης ένα έτος πέντε έτη δύο έτη ένα έτος έξι µήνες

10 Υδραυλική Πρέσα Θλίψης έως 500 kn µε ακρίβεια 5 kn Αναλυτικός Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 200 g µε ακρίβεια 0,01 mg Πρότυπο Βάρος Ελέγχου 100g κλάσης E2 κατά OIML Ψηφιακό Πολύµετρο µε ακρίβεια 4 1 / 2 ψηφίων Υδραργυρικό βαρόµετρο καθηµερινά, 5 φορές, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τσιµέντου 2-3 φορές την εβδοµάδα, χηµείο ερευνητικού ιδρύµατος µια φορά την εβδοµάδα, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες καθηµερινά 2-3 φορές, ηλεκτρολογικό εργαστήριο καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες ένα έτος ένα έτος δυο έτη ένα έτος τρία έτη Ο τοµέας της Νοµικής Μετρολογίας είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση (verification) µετρητικών οργάνων που χρησιµοποιούνται π.χ. για την συναλλαγή εµπορευµάτων. Για λόγους προστασίας του καταναλωτή επιβάλλεται η περίοδος ισχύς επαλήθευσης (validity period of verification). Η αναφορά [9] περιέχει αντίστοιχα µια λίστα µετρητικών οργάνων και προτύπων µε την συνιστούµενη περίοδο επαλήθευσης. Μεθόδους για την Εκτίµηση της Περιόδου Επαναδιακρίβωσης Στους τοµείς της Νοµικής Μετρολογίας και της Εθνικής Άµυνας ο µετρολογικός έλεγχος µετρητικών οργάνων είναι µια καθιερωµένη διαδικασία µε πολυετή παράδοση και στην Ελλάδα. Οι διακριβώσεις / βαθµονοµήσεις / έλεγχοι µετρητικού εξοπλισµού γίνονται προγραµµατισµένα και σύµφωνα µε λεπτοµερές διαδικασίες και οδηγίες (Εµπορικός Κώδικας, MIL-STD s, Τechnical Orders). Στους τοµείς αυτούς η απόφαση για την κατάλληλη συχνότητα επαναδιακρίβωσης δεν εναπόκειται στην κρίση του χρήστη / κατόχου του οργάνου. Τα σχετικά πρότυπα προδιαγράφουν ήδη πόσο συχνά γίνεται ο έλεγχος του (κάθε) οργάνου. Σαφώς και υπάρχει µια πολυετής εµπειρία όσον αφορά το βαθµό ολίσθησης των συγκεκριµένων µετρητικών οργάνων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να λαµβάνονται υπόψη η συχνότητα χρήσης τους και οι συνθήκες, που είναι ήδη γνωστές. Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον εύκολο να προσεγγίζεται και εποµένως να τυποποιείται η περίοδος επαναδιακρίβωσης. Ιδιαίτερα στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας, αλλά και σε άλλους τοµείς, αναπτύχθηκαν µέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διακριβώσεων οι οποίες οδηγούσαν σε στατιστικές µεθόδους προσδιορισµού της συχνότητας επαναδιακρίβωσης. Στη συνέχεια αναφέρονται µέθοδοι [10-12], που είναι γενικώς χρήσιµες για τον προσδιορισµό της κατάλληλης συχνότητας διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού: 1. Μέθοδος - «Αυθαίρετος Προσδιορισµός» Μετά από κάθε διακρίβωση µειώνεται το διάστηµα ως την επόµενη διακρίβωση µε έναν ορισµένο ρυθµό εφόσον η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εντός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής ή αντίστοιχα το διάστηµα αυτό αυξάνεται αντίστοιχα εάν η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εκτός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σχετικά εύκολα. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι το κάθε όργανο αντιµετωπίζεται χωριστά και θα έχει διαφορετική προθεσµία

11 επαναδιακρίβωσης, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα στον προγραµµατισµό της διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού µιας επιχείρησης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Ολίσθησης» Τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων για µια χαρακτηριστική τιµή ένδειξης παρακολουθούνται µε το χρόνο. Η εξέλιξη της ένδειξης µε το χρόνο εκφράζει τη διασπορά και την ολίσθηση, δηλαδή πόσο σταθερό είναι το όργανο. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται και σε οµάδες ίδιων ή όµοιων µετρητικών οργάνων και επιτρέπει να υπολογισθεί µια κατά µέσο όρο περίοδος επαναδιακρίβωσης. Η µέθοδος δεν εφαρµόζεται εύκολα όταν το όργανο είναι ένα περίπλοκο σύστηµα αποτελούµενο από διάφορα τµήµατα που συνεισφέρουν στην συνολική αβεβαιότητα του συστήµατος. Με κατάλληλές στατιστικές µεθόδους όµως υπολογίζεται η αξιοπιστία ενός οργάνου και έτσι επιτρέπεται η εφαρµογή κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσής του. 1. Μέθοδος - «Χρόνος Χρήσεως» Η µέθοδος αυτή µπορεί να συνδυάσει τις δυο προηγούµενες µε τη διαφορά ότι ο χρόνος µετριέται και εκφράζεται ως ώρες χρήσης. Αυτός ο τρόπος εφαρµόζεται σε µετρητικά όργανα που παράγουν ενεργό σήµα µε σύνδεση σε ένα χρονόµετρο µε δυνατότητα καταγραφής. Μόλις συµπληρωθεί ο µέγιστος χρόνος λειτουργίας το όργανο θα πρέπει να επαναδιακριβωθεί. Πρακτικά υπάρχουν µειονεκτήµατα όπως το αρχικό κόστος του χρονοµετρητή και η άγνοια της ακριβούς ηµεροµηνίας επαναδιακρίβωσης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Τήρησης Προδιαγραφών» Το µετρητικό όργανο ελέγχεται σε τακτική βάση (π.χ. καθηµερινά) µε ένα πρότυπο ή ένα πρότυπο δείγµα / υλικό γνωστής τιµής. Ο έλεγχος απευθύνεται σε κάποια χαρακτηριστικά ή παραµέτρους όπως π.χ. την ένδειξη του µετρητικού οργάνου / συστήµατος σχετικά µε την τιµή του προτύπου. Εάν το όργανο βρίσκεται εκτός προδιαγραφών θα πρέπει να ακολουθεί µια πλήρης διακρίβωση. Η µέθοδος απαιτεί τη διάθεση ενός προτύπου εργασίας (working standard) του οποίου η τιµή θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τακτικές διακριβώσεις. Στις περιπτώσεις που το προς έλεγχο όργανο είναι πολύπλοκο και η διακρίβωσή του έχει µεγάλο κόστος, η µέθοδος αυτή συµφέρει και δηµιουργεί εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία του. Προϋπόθεση είναι ότι το πρότυπο µε το οποίο ελέγχεται το όργανο θα είναι αρκετά πιο σταθερό από το ίδιο το όργανο. 1. Μέθοδος - «Στατιστική Προσέγγιση» Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά όµοια ή ίδια όργανα, δηλαδή οµάδες οργάνων, η περίοδος επαναδιακρίβωσης µπορεί να προσδιορισθεί µε στατιστικές µεθόδους αναλύοντας προηγούµενα αποτελέσµατα. Μετά από τον αρχικό προσδιορισµό ο οποίος καθορίζεται µε βάση πληροφορίες κατασκευαστή ή την εµπειρία, παρακολουθείται ο αριθµός οργάνων µιας «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας. Εάν το ποσοστό των οργάνων αυτών παραµένει χαµηλό τα όργανα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν από την οµάδα αυτήν και αποτελούν πλέον µια καινούρια οµάδα. Εάν το ποσοστό των οργάνων της «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας είναι µεγάλο, τότε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης για τη ολόκληρη «οµάδα» θα πρέπει να µειωθεί. Εκτός των µεθόδων που περιγράφονται επιγραµµατικά πιο πάνω θα µπορούσε κανείς να εφαρµόζει κάποιους συνδυασµούς από αυτές ή να αναπτύσσει µια διαφορετική µέθοδο. Σε κάθε περίπτωση όµως αξίζει να αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων (ιστορικά στοιχεία) ώστε να υπάρχει µια τεκµηριωµένη προσέγγιση για τον προσδιορισµό της κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσης.

12 Παρακάτω συνοψίζονται οι πιο σηµαντικές παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν προσδιορίζεται η περίοδος επαναδιακρίβωσης για ένα συγκεκριµένο µετρητικό όργανο [10,11]: ο τύπος του οργάνου, τα δεδοµένα προηγουµένων διακριβώσεων και ελέγχων, η σύσταση κατασκευαστή, η συχνότητα και ορθότητα χρήσεως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσεως και αποθήκευσης, ο ρυθµός ολίσθησης, το ιστορικό συντήρησης και επισκευών, η επιθυµητή ακρίβεια µετρήσεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Quality systems - Model for quality assurance in..., ISO 9001, 9002, 1994 (E). [2] General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, ISO/IEC : 1999 (E). [3] V. Mudronja, R. Runje and Z. Barsic, Reproducibility of Measurement Results of Gauge Blocks over a Period of 15 Years, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [4] R. Balhorn, D. Buer, M. Glaeser and M. Kochsiek, Determination of Mass Part 1: Dissemination of the Unit of Mass - Balances, Weights and Test Rooms, PTB-Bericht MA-24e, Braunschweig, June [5] R. Schwartz, Guide to Mass Determination with High Accuracy, PTB-Bericht, MA-40, Braunschweig, April [6] Τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστικών εταιρειών µετρητικού εξοπλισµού, όπως π.χ. της Fluke, Hewlett Packard, Tinsley κ.α. [7] W. Schwitz, EUROMET - The European Metrology Infrastructure, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [8] Bureau International des Poids et Mesures, National and International Needs Related to Metrology, Sevres CEDEX, [9] Principles of Metrological Control of Equipment used for Verification, OIML International Document No. 23, 1 st Edition, [10] Guidelines for the Determination of Recalibration Intervals of Measuring Equipment used in Testing Laboratories, OIML International Document No. 10, 1 st Edition, [11] Quality Assurance Requirements for Measuring Equipment - Part 1: Metrological Confirmation System for Measuring Equipment, ISO : 1992 [12] Guidelines for Calibration and Maintenance of Test and Measuring Equipment, ILAC- G5: 1994.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ 6535 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μέλος Δ.Ε. / Τ.Ε.Ε. Με τη συμβολή των:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μέλος Δ.Ε. / Τ.Ε.Ε. Με τη συμβολή των: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ «ΠΡΟΤΥΠΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» ΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα