ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην εργαστηριακή κοινότητα. Τα Τεχνικά Κείµενα είναι αποτέλεσµα της εργασίας των Τεχνικών Επιτροπών της HellasLab και Οµάδων Εργασίας που δρουν στα πλαίσια των Τεχνικών Επιτροπών. Ως άξονας δραστηριοποίησης είναι η επεξεργασία οδηγιών όσον αφορά είτε αυστηρά τεχνικά θέµατα, όπως η εργαστηριακή αξιοπιστία, η ιχνηλασιµότητα και συγκρισιµότητα των µετρήσεων, είτε αλλά άλλα θέµατα σχετικά µε την πιστοποίηση, την τυποποίηση και γενικά την ποιότητα. Το παρόν τεχνικό κείµενο 1/2003 «Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων» έχει εκπονηθεί από την Οµάδα Εργασίας της ΤΕ1 ( ιαπίστευση ιακρίβωση) η οποία είχε ως έργο την επεξεργασία θεµάτων σχετικά µε τη διακρίβωση. Σκοπός του κειµένου είναι να προταθεί µια κατευθυντήρια οδηγία για τις διαδικασίες διακρίβωσης στα πλαίσια των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000, χωρίς βέβαια να θέλει να υποκαταστήσει τις οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, το οποίο εξάλλου στελέχωσε µε εκπρόσωπό του την Οµάδα Εργασίας. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: - Μ. Οικονόµου (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) - Λ. Στελλάτου (ΑΝΚΟ) - Φ. Στρέλε (ΕΙΜ) - Ι. Τσουκιά (METROLOGY), τα οποία αφιέρωσαν σηµαντικό και ουσιαστικό από τον πολύτιµο χρόνο τους για να επιτευχθεί η ποιότητα της παρούσας εργασίας. Ελπίζουµε ότι το παρόν Τεχνικό Κείµενο θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόµενο.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ HellasLab National Member of Eurolab Τεχνική Επιτροπή 1 Οµάδα Εργασίας για ιακρίβωση Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών συνδέεται άµεσα µε την αξιοπιστία των µετρήσεων και εποµένως µε την µετρολογική ποιότητα του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην τρέχουσα παραγωγική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό στα πρότυπα της σειράς ISO 9000 προβλέπονται συγκεκριµένες απαιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο, την συντήρηση και την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών (παράγραφος 4.11 των προτύπων). Η παραπάνω απαίτηση του προτύπου αντιµετωπίζεται από τους εµπλεκόµενους φορείς (Σύµβουλοι, Βιοµηχανία, Φορείς Πιστοποίησης) µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλο και κατά τρόπο που δεν είναι σαφής, οµοιόµορφος, αντικειµενικός και τυποποιηµένος. εν είναι σπάνιο φαινόµενο οι λιγότερο ή περισσότερο ελαστικές ερµηνείες των απαιτήσεων διακρίβωσης να οδηγούν σε ένα (αθέµιτο) ανταγωνισµό µεταξύ Συµβούλων και Φορέων Πιστοποίησης. εν υπάρχει δηλαδή ενιαία πολιτική από τους εµπλεκόµενους φορείς για το θέµα της διακρίβωσης των Οργάνων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµη και επιθεωρητές που ανήκουν στον ίδιο Φορέα Πιστοποίησης αντιµετωπίζουν το θέµα µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλον και µε καθαρά υποκειµενικά και µόνο κριτήρια. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι συνήθως η υποτίµηση και συρρίκνωση των απαιτήσεων διακρίβωσης και η συχνά ανεπαρκής διασφάλιση της ποιότητας των µετρήσεων, Απαιτήσεις σχετικές µε τον έλεγχο της ποιότητας των µετρήσεων Προκύπτει κατά συνέπεια η ανάγκη οµογενοποίησης των πρακτικών αξιολόγησης, ειδικότερα όσον αφορά τους Φορείς Πιστοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή η HellasLab επιθυµεί να επισηµάνει τα ακόλουθα σηµεία. 1. Ο προµηθευτής πρέπει να χρησιµοποιεί για όλες τις δραστηριότητες (παραγωγική διαδικασία, ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π.), εξοπλισµό που είναι κατάλληλος για τον ακριβή προσδιορισµό των παραµέτρων της εργασίας. Για όλες τις δραστηριότητες µετρήσεων που αφορούν κρίσιµα σηµεία της παραγωγής ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι διακριβωµένος. Όργανα που δεν είναι διακριβωµένα άρα που δεν εξασφαλίζεται σε καµιά περίπτωση η ορθότητα των ενδείξεών τους δεν έχει νόηµα και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. Αυτά πρέπει να καταγράφονται, να φέρουν ειδική σήµανση (ΜΗ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ) και να αποσύρονται σε ειδικό ασφαλισµένο χώρο. 2. Οι διακριβώσεις των οργάνων πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, συγκροτηµένο σε ειδική οµάδα, µε συγκεκριµένες διαδικασίες και κατάλληλα πρότυπα µε ιχνηλασιµότητα στα αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το

4 κατάλληλο εργαστήριο διακρίβωσης και ελέγχου που µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, είτε σαν ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητη συνεργαζόµενη επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση το εργαστήριο διακρίβωσης πρέπει να καλύπτει τις ανάλογες απαιτήσεις, όπως αυτές εκφράζονται στο διεθνές πρότυπο ISO Η συχνότητα διακρίβωσης ενός οργάνου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι ο τύπος και η σταθερότητα (stability) του οργάνου, οι συνθήκες χρήσης στις οποίες το όργανο υπόκειται κατά τη λειτουργία του και η συµπεριφορά του κατά τις προηγούµενες διακριβώσεις. Στις συνθήκες χρήσης περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι συνθήκες του άµεσου περιβάλλοντος του οργάνου (π.χ. συνθήκες καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου, τρόπος χρήσης του οργάνου από το χρήστη κ.ά.). Στο παράρτηµα που παρατίθεται δίδονται ορισµένες γενικές κατευθύνσεις για το ζήτηµα αυτό. Προτάσεις Με βάση τα παραπάνω η HellasLab πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους ώστε να γίνει συνείδηση ότι η διακρίβωση αποτελεί τον µόνο τρόπο επιβεβαίωσης της ποιότητας των µετρήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεν είναι ένα «αναγκαίο κακό» που πρέπει να περιοριστεί αλλά ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι Σύµβουλοι στην ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας θα πρέπει να τονίζουν την αναγκαιότητα ένταξης των σχετικών διαδικασιών στα Συστήµατα Ποιότητας µε τρόπο που να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις ελέγχου, συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να απαιτούν την ύπαρξη των σχετικών απαιτήσεων στα Συστήµατα Ποιότητας και να ελέγχουν την τήρησή τους, ειδικότερα όσον αφορά την επαναδιακρίβωση του εξοπλισµού και την καταλληλότητα των εργαστηρίων διακρίβωσης που χρησιµοποιούνται. Το ΕΣΥ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή επισηµαίνοντας στους Φορείς Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας, στην φάση της διαπίστευσής τους, την ανάγκη αντιµετώπισης των απαιτήσεων διακρίβωσης ως βασικό στοιχείο επιβεβαίωσης της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισαγωγή Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, όπως προδιαγράφονται στη σειρά προτύπων ISO 9000 [1] αλλά και στο ΕΝ / ISO/IEC [2], απαιτούν τον τακτικό µετρολογικό έλεγχο του µετρητικού εξοπλισµού που επηρεάζει (άµεσα ή έµµεσα) την ποιότητα των προϊόντων. Χαρακτηριστικά για την απαίτηση αυτή είναι ότι οι µετρήσεις που γίνονται θα πρέπει να έχουν την τεκµηριωµένη ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα µεγεθών του ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων (SI). Ο µόνος τρόπος που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα είναι η διακρίβωση. Οι διακριβώσεις οργάνων και προτύπων µέτρησης απαιτούν την τεχνική επάρκεια του προσωπικού, τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες. Κυρίως αυτοί οι τρεις παράγοντες συνεισφέρουν στη συνολική αβεβαιότητα του µετρητικού οργάνου. H µετρητική αβεβαιότητα, η οποία είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός µετρητικού οργάνου, βρίσκεται µόνο µε την διαδικασία της διακρίβωσης. Η χρονική συµπεριφορά της αβεβαιότητας, δηλαδή ο ρυθµός αλλαγής της αβεβαιότητας ενός µετρητικού οργάνου, είναι ο κύριος παράγοντας για τον προσδιορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Αιτίες που Oδηγούν στην Επαναδιακρίβωση Μετρητικά όργανα, συστήµατα, πρότυπα και υλικά αναφοράς είναι αντικείµενα που χαρακτηρίζονται µέσω της σταθερότητας της ένδειξης ή της µετρητικής τιµής τους. Ανεξάρτητα από το πόσο σύγχρονα ή πόσο «έξυπνα» είναι, όλα τα µετρητικά συστήµατα µειονεκτούν όσον αφορά τη σταθερότητά τους. Με άλλα λόγια, η ένδειξη ενός µετρητικού οργάνου για µια ορισµένη τιµή µεγέθους δεν παραµένει η ίδια µε το χρόνο, ακόµα και όταν οι συνθήκες µέτρησης δεν έχουν αλλάξει. Για διάφορους λόγους, που οφείλονται στην αρχή λειτουργίας, στον τρόπο κατασκευής και στο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του οργάνου, η ένδειξη ή η τιµή του ολισθαίνει. Το µέγεθος της ολίσθησης για ένα συγκεκριµένο όργανο εξαρτάται από τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσεως καθώς και από τον τρόπο αποθήκευσής του (µεταβολές θερµοκρασίας, καθαριότητα κλπ.). Η ολίσθηση αυτή γίνεται σε µια ορισµένη κατεύθυνση και αποτελεί πλέον µια συστηµατική απόκλιση από την αρχική κατάσταση του οργάνου. Αποκλίσεις τέτοιας φύσης δεν αποκαλύπτονται εάν το όργανο δεν συγκριθεί έστω και σε µια τιµή µε ένα διακριβωµένο πρότυπο αντίστοιχης ή καλύτερα µικρότερης αβεβαιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεωρητική εκτίµηση της ολίσθησης είναι παρά πολύ δύσκολη και µόνο µε την πρακτική εµπειρία για συγκεκριµένα όργανα µπορούν να δοθούν αξιόπιστες τιµές για την ποσοτική πρόβλεψή της. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται ο ρυθµός ολίσθησης µιας ορισµένης τιµής µέτρησης ενός οργάνου σχετικά µε κάποια αυθαίρετα όρια ανοχής. Το παράδειγµα αυτό παρουσιάσει µια συστηµατική ολίσθηση µε τάση να αυξηθεί η τιµή µε το χρόνο.

6 + 0 _ T1 T2 T3 T4 T5 Παράσταση: ιάγραµµα για τον ρυθµό της ολίσθησης ένδειξης / τιµής µετρητικών οργάνων / προτύπων σχετικά µε αυθαίρετα όρια ανοχής (+/-). Επίσης παρατηρείται, ότι µετά από κάθε διακρίβωση αυξάνει η αβεβαιότητα των µετρήσεων λόγω της αυξανόµενης συστηµατικής απόκλισης. Μετά την τρίτη διακρίβωση γίνονται πλέον αµφίβολες οι µετρήσεις. Οι τιµές έχουν φτάσει τα όρια της επιτρεπόµενης ανοχής. Προτείνεται να γίνει µια ρύθµιση της ένδειξης το αργότερο µετά το διάστηµα Τ4 και αµέσως µετά µια διακρίβωση. Στη συνέχεια συνοψίζονται στον πίνακας 1 φυσιολογικές αιτίες που οδηγούν συνήθως στην ολίσθηση, δηλαδή στη συστηµατική απόκλιση, των ενδείξεων µετρητικών οργάνων / προτύπων, όταν το όργανο χρησιµοποιείται ορθά και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης φαίνονται στον πίνακα 1 εκτιµήσεις για την τιµή της ολίσθησης. Πίνακας 1: Ολίσθηση ένδειξης µετρητικών οργάνων / προτύπων Κατηγορία Οργάνων Αιτίες Ολίσθησης Εκτιµώµενη Ολίσθηση ιαστασιακά όργανα από ανοξείδωτο χάλυβα όπως π.χ. µικρόµετρα, παχύµετρα, χάρακες, µετροταινίες,... Πρότυπα πλακίδια µήκους από κεραµικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα µηχανική φθορά / τριβή * µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή * αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας ppm / έτος 0, ppm / έτος [3]

7 πρότυπα βάρη από ανοξείδωτο χάλυβα έως 10 kg πρότυπα βάρη από χυτοσίδηρο άνω των 10 kg όργανα µε µηχανικό µηχανισµό όπως π.χ. µηχανικοί ζυγοί, µηχανικά µανόµετρα, µηχανικά δυναµόµετρα, µηχανικά θερµόµετρα,... Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. πολύµετρα γυάλινα αραιόµετρα, θερµόµετρα, ογκοµετρικά δοχεία και κύλινδροι από γυαλί µηχανική φθορά / τριβή *, αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, οξείδωση ή/και αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, γήρανση υλικού, µόλυνση µηχανισµού 0, ,5 ppm / έτος [4] ppm / έτος [5] δεν υπάρχουν στοιχεία, εµπειρικά εκτιµάται µια ολίσθηση µερικών ppm ανά έτος γήρανση υλικού ppm / έτος [6] αλλαγή µορφής γυαλιού µηχανική φθορά κλίµακας βαθµονόµησης δεν υπάρχουν στοιχεία, συνήθως παρατηρείται µια πολύ µεγάλη σταθερότητα ένδειξης τιµών * Η µηχανική φθορά δεν µπορεί να εκτιµηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η συχνότητα χρήσεως. Πέρα από τις προαναφερθείσες αιτίες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψην οι πραγµατικές συνθήκες χρήσης οι οποίες µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από την µια στην άλλη περίπτωση εφαρµογής. Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα του οργάνου εκφράζεται µετρολογικά ως αναπαραγωγιµότητα (reproducibility). Η αναπαραγωγιµότητα ενός οργάνου είναι η διαφορά µετρητικών αποτελεσµάτων σε µια ορισµένη τιµή όταν αλλάζει το περιβάλλον / ο τόπος, ο χρήστης και όταν οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις απέχουν µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους. Συχνά αναφέρουν τα εγχειρίδια χρήσης µετρητικών οργάνων µια τιµή για την αναπαραγωγιµότητά του. Η τιµή αυτή είναι χρήσιµη για τον προσδιορισµό της αρχικής περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Πόσο Συχνά ιακριβώνονται Μετρητικά Όργανα ; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη για την επαναδιακρίβωση είναι πολλοί και διάφοροι. Στην περίπτωση π.χ. όταν ένα όργανο θεωρείται ιδιαίτερα ασταθές κάτω από τις συνθήκες που χρησιµοποιείται ή η χρήση του είναι πολύ σπάνια θα µπορούσε να θεωρείται απαραίτητη µια διακρίβωση πριν κάθε χρήση του. Αντίθετα, όταν το όργανο θεωρείται πολύ σταθερό κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες χρήσης, θα µπορούσε να αρκεί µια συχνότητα επαναδιακρίβωσης µερικών ετών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως, η προσδιοριζόµενη ως κατάλληλη συχνότητα της επαναδιακρίβωσης αντανακλά το χρόνο εµπιστοσύνης για την (ακόµα) ορθή ένδειξη του µετρητικού οργάνου σχετικά µε την απαιτούµενη ακρίβειά του. Εποµένως, για να εκτιµηθεί η περίοδος επαναδιακρίβωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερότητα του µετρητικού οργάνου, η αβεβαιότητά του και το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής. Οι τελευταίες δύο παράµετροι συσχετίζονται και καθορίζονται συνήθως εκ των προτέρων.

8 ηλαδή, κατά την προµήθεια του µετρητικού οργάνου θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερο από την αβεβαιότητα της µέτρησης βάσει της ακρίβειας του µετρητικού οργάνου. Επίσης, η συχνότητα της επαναδιακρίβωσης θα συνυπολογίζει τις οικονοµικές συνέπειες διότι απεικονίζει έναν συµβιβασµό ανάµεσα στο κόστος της διακρίβωσης και στο κόστος της λανθασµένης µέτρησης το οποίο, κατά συνέπεια, συντελεί στην υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων. Μετά την πρώτη διακρίβωση ενός µετρητικού οργάνου ορίζεται ένα αρχικό διάστηµα επαναδιακρίβωσης το οποίο βασίζεται στην εµπειρία και στα στοιχεία της µετρολογικής συµπεριφοράς οµοειδών οργάνων που λειτουργούν ήδη στην πράξη. Εδώ προτείνεται να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή του οργάνου. Τη στιγµή της προµήθειας του οργάνου είναι συνήθως γνωστό το πεδίο της εφαρµογής του, η επιθυµητή ακρίβεια µέτρησης και ενδεχοµένως η συχνότητα χρήσεως. Με το πεδίο εφαρµογής συνδέεται και η σταθερότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη, κραδασµοί, κλπ.). Σύµφωνα µε το επίπεδο της µετρητικής αβεβαιότητας τα πεδία εφαρµογής µετρητικών οργάνων κατατάσσονται χονδρικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συχνότητα χρήσεως και µετρητική αβεβαιότητα µετρητικού εξοπλισµού κατά µέσο όρο. Φορέας Εφαρµογής Συχνότητα Χρήσεως Επιθυµητή Μετρητική Αβεβαιότητα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας βασικές µονάδες (SI) παράγωγες µονάδες (SI) Εργαστήρια ιακριβώσεων και οκιµών, Ερευνητικά Ιδρύµατα και Πανεπιστήµια Βιοµηχανική Παραγωγή & Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Εµπόριο µια φορά ανά µήνα < 10 ppm < 100 ppm δέκα φορές ανά µήνα 100 ppm... < 1 % µερικές φορές την ηµέρα 0,1 % % Τα µετρητικά όργανα και πρότυπα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα λειτουργούν συνήθως σε εθνικά ινστιτούτα µετρολογίας και χαρακτηρίζονται από το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας. Είναι επίσης γεγονός ότι αυτά τα όργανα δεν χρησιµοποιούνται καθηµερινά, καθώς και ότι όργανα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα µετρήσεων, δηλαδή υλοποιούν το µέγεθος µέτρησης, είναι όργανα µε πολύ χαµηλό ρυθµό ολίσθησης. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της µετρολογίας. Εποµένως πρωτεύοντα πρότυπα δεν διακριβώνονται µε την ίδια συχνότητα όπως τα όργανα σε άλλους τοµείς. Π.χ. το εθνικό πρότυπο της µάζας (1 kg) µιας χώρας, ένας κύλινδρος από γράµµα λευκόχρυσου / ιριδίου διακριβώνεται ενδεχοµένως ανά 12 χρόνια όταν η χρήση του είναι περίπου µια φορά ανά δυο χρόνια [5].

9 Tα εργαστήρια των εθνικών φορέων µετρολογίας αλληλοσυγκρίνουν τη µετρητική ικανότητά τους τακτικά π.χ. στο πλαίσιο της EUROMET [7] ή του ΒΙPM [8]. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων είναι µια επίσηµη ένδειξη για το αν υπάρχουν τάσεις ολίσθησης των προτύπων σε κάποιο από τα συµµετέχοντα εργαστήρια. Γενικώς ισχύει ότι ο χρόνος της επαναδιακρίβωσης των εθνικών προτύπων µέτρησης είναι της τάξης µερικών ετών. Τα εργαστήρια διακριβώσεων της περιφέρειας που έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης µετρητικών οργάνων της βιοµηχανίας και άλλων τοµέων µετρήσεων και δοκιµών χρησιµοποιούν όργανα και πρότυπα που έχουν άµεσα ή έµµεσα ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα. Η συχνότητα χρήσεως και η απαίτηση στην µετρητική αβεβαιότητα συνεπάγονται µια αυξηµένη συχνότητα επαναδιακρίβωσης σε σχέση µε τα εθνικά εργαστήρια µετρολογίας. Ανάλογα µε την σταθερότητα του οργάνου / προτύπου συνηθίζεται µια περίοδος επαναδιακρίβωσης των ένα, δύο ή ακόµα άνω των δύο ετών, για εξοπλισµό που τηρείται συνεχώς σε ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηρίου. Όταν όµως µετρητικά όργανα / πρότυπα χρησιµοποιούνται σε επιτόπου διακριβώσεις υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος να επηρεαστούν τα µετρολογικά χαρακτηριστικά τους. Μετά από κάθε εξωτερική χρήση θα πρέπει να αναθεωρηθεί µια ενδεχόµενη επαναδιακρίβωσή τους. ιακριβώσεις µετρητικών οργάνων σε µια βιοµηχανία η οποία τηρεί ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας γίνονται σύµφωνα µε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράµµατος και άρα για τον ορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού είναι αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία. Η διαδικασία της βιοµηχανικής παραγωγής βασίζεται στις ενδείξεις διάφορων µετρητικών οργάνων τα οποία µπορούν να είναι ενσωµατωµένα σε πολύπλοκα συστήµατα. Στον πίνακα 3 φαίνονται ενδεικτικά προτιµήσεις για την περίοδο επαναδιακρίβωσης διαφόρων οργάνων όπως τις συναντάει κανείς π.χ. στην βιοµηχανία. Πίνακας 3: Παραδείγµατα για την προτηνόµενη µέγιστη περίοδο επαναδιακρίβωσης ορισµένων µετρητικών οργάνων που βρίσκονται συχνά σε εταιρείες της βιοµηχανίας ή σε εργαστήρια. Μετρητικό Οργανο / Πρότυπο Μη Αυτόµατος Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 30 kg Υδραργυρικό Θερµόµετρο C έως C µε ακρίβεια 1 Κ Μηχανικό Μανόµετρο (Bourdon type) έως 20 bar, τάξη ακρίβειας 2,5 Παχύµετρο, έως 200 mm µε ακρίβεια 0,01 mm Σετ προτύπων βαρών 1mg g σε σειρά 1,2,2,5, κλάσης F1 κατά OIML Συχνότητα και Περιβάλλον Χρήσεως καθηµερινά - 20 φορές, βιοµηχανικός χώρος καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µόνιµα εγκαταστηµένο σε κύκλωµα πεπιεσµένου αέρα, µηχανολογικό εργαστήριο καθηµερινά - 20 φορές, Μηχανουργείο δυο φορές ανά µήνα, σε διάφορους χώρους εργαστηρίων και βιοµηχανικής Παραγωγής Προτεινόµενη µέγιστη περίοδος Επαναδιακρίβωσης ένα έτος πέντε έτη δύο έτη ένα έτος έξι µήνες

10 Υδραυλική Πρέσα Θλίψης έως 500 kn µε ακρίβεια 5 kn Αναλυτικός Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 200 g µε ακρίβεια 0,01 mg Πρότυπο Βάρος Ελέγχου 100g κλάσης E2 κατά OIML Ψηφιακό Πολύµετρο µε ακρίβεια 4 1 / 2 ψηφίων Υδραργυρικό βαρόµετρο καθηµερινά, 5 φορές, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τσιµέντου 2-3 φορές την εβδοµάδα, χηµείο ερευνητικού ιδρύµατος µια φορά την εβδοµάδα, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες καθηµερινά 2-3 φορές, ηλεκτρολογικό εργαστήριο καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες ένα έτος ένα έτος δυο έτη ένα έτος τρία έτη Ο τοµέας της Νοµικής Μετρολογίας είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση (verification) µετρητικών οργάνων που χρησιµοποιούνται π.χ. για την συναλλαγή εµπορευµάτων. Για λόγους προστασίας του καταναλωτή επιβάλλεται η περίοδος ισχύς επαλήθευσης (validity period of verification). Η αναφορά [9] περιέχει αντίστοιχα µια λίστα µετρητικών οργάνων και προτύπων µε την συνιστούµενη περίοδο επαλήθευσης. Μεθόδους για την Εκτίµηση της Περιόδου Επαναδιακρίβωσης Στους τοµείς της Νοµικής Μετρολογίας και της Εθνικής Άµυνας ο µετρολογικός έλεγχος µετρητικών οργάνων είναι µια καθιερωµένη διαδικασία µε πολυετή παράδοση και στην Ελλάδα. Οι διακριβώσεις / βαθµονοµήσεις / έλεγχοι µετρητικού εξοπλισµού γίνονται προγραµµατισµένα και σύµφωνα µε λεπτοµερές διαδικασίες και οδηγίες (Εµπορικός Κώδικας, MIL-STD s, Τechnical Orders). Στους τοµείς αυτούς η απόφαση για την κατάλληλη συχνότητα επαναδιακρίβωσης δεν εναπόκειται στην κρίση του χρήστη / κατόχου του οργάνου. Τα σχετικά πρότυπα προδιαγράφουν ήδη πόσο συχνά γίνεται ο έλεγχος του (κάθε) οργάνου. Σαφώς και υπάρχει µια πολυετής εµπειρία όσον αφορά το βαθµό ολίσθησης των συγκεκριµένων µετρητικών οργάνων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να λαµβάνονται υπόψη η συχνότητα χρήσης τους και οι συνθήκες, που είναι ήδη γνωστές. Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον εύκολο να προσεγγίζεται και εποµένως να τυποποιείται η περίοδος επαναδιακρίβωσης. Ιδιαίτερα στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας, αλλά και σε άλλους τοµείς, αναπτύχθηκαν µέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διακριβώσεων οι οποίες οδηγούσαν σε στατιστικές µεθόδους προσδιορισµού της συχνότητας επαναδιακρίβωσης. Στη συνέχεια αναφέρονται µέθοδοι [10-12], που είναι γενικώς χρήσιµες για τον προσδιορισµό της κατάλληλης συχνότητας διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού: 1. Μέθοδος - «Αυθαίρετος Προσδιορισµός» Μετά από κάθε διακρίβωση µειώνεται το διάστηµα ως την επόµενη διακρίβωση µε έναν ορισµένο ρυθµό εφόσον η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εντός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής ή αντίστοιχα το διάστηµα αυτό αυξάνεται αντίστοιχα εάν η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εκτός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σχετικά εύκολα. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι το κάθε όργανο αντιµετωπίζεται χωριστά και θα έχει διαφορετική προθεσµία

11 επαναδιακρίβωσης, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα στον προγραµµατισµό της διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού µιας επιχείρησης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Ολίσθησης» Τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων για µια χαρακτηριστική τιµή ένδειξης παρακολουθούνται µε το χρόνο. Η εξέλιξη της ένδειξης µε το χρόνο εκφράζει τη διασπορά και την ολίσθηση, δηλαδή πόσο σταθερό είναι το όργανο. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται και σε οµάδες ίδιων ή όµοιων µετρητικών οργάνων και επιτρέπει να υπολογισθεί µια κατά µέσο όρο περίοδος επαναδιακρίβωσης. Η µέθοδος δεν εφαρµόζεται εύκολα όταν το όργανο είναι ένα περίπλοκο σύστηµα αποτελούµενο από διάφορα τµήµατα που συνεισφέρουν στην συνολική αβεβαιότητα του συστήµατος. Με κατάλληλές στατιστικές µεθόδους όµως υπολογίζεται η αξιοπιστία ενός οργάνου και έτσι επιτρέπεται η εφαρµογή κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσής του. 1. Μέθοδος - «Χρόνος Χρήσεως» Η µέθοδος αυτή µπορεί να συνδυάσει τις δυο προηγούµενες µε τη διαφορά ότι ο χρόνος µετριέται και εκφράζεται ως ώρες χρήσης. Αυτός ο τρόπος εφαρµόζεται σε µετρητικά όργανα που παράγουν ενεργό σήµα µε σύνδεση σε ένα χρονόµετρο µε δυνατότητα καταγραφής. Μόλις συµπληρωθεί ο µέγιστος χρόνος λειτουργίας το όργανο θα πρέπει να επαναδιακριβωθεί. Πρακτικά υπάρχουν µειονεκτήµατα όπως το αρχικό κόστος του χρονοµετρητή και η άγνοια της ακριβούς ηµεροµηνίας επαναδιακρίβωσης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Τήρησης Προδιαγραφών» Το µετρητικό όργανο ελέγχεται σε τακτική βάση (π.χ. καθηµερινά) µε ένα πρότυπο ή ένα πρότυπο δείγµα / υλικό γνωστής τιµής. Ο έλεγχος απευθύνεται σε κάποια χαρακτηριστικά ή παραµέτρους όπως π.χ. την ένδειξη του µετρητικού οργάνου / συστήµατος σχετικά µε την τιµή του προτύπου. Εάν το όργανο βρίσκεται εκτός προδιαγραφών θα πρέπει να ακολουθεί µια πλήρης διακρίβωση. Η µέθοδος απαιτεί τη διάθεση ενός προτύπου εργασίας (working standard) του οποίου η τιµή θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τακτικές διακριβώσεις. Στις περιπτώσεις που το προς έλεγχο όργανο είναι πολύπλοκο και η διακρίβωσή του έχει µεγάλο κόστος, η µέθοδος αυτή συµφέρει και δηµιουργεί εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία του. Προϋπόθεση είναι ότι το πρότυπο µε το οποίο ελέγχεται το όργανο θα είναι αρκετά πιο σταθερό από το ίδιο το όργανο. 1. Μέθοδος - «Στατιστική Προσέγγιση» Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά όµοια ή ίδια όργανα, δηλαδή οµάδες οργάνων, η περίοδος επαναδιακρίβωσης µπορεί να προσδιορισθεί µε στατιστικές µεθόδους αναλύοντας προηγούµενα αποτελέσµατα. Μετά από τον αρχικό προσδιορισµό ο οποίος καθορίζεται µε βάση πληροφορίες κατασκευαστή ή την εµπειρία, παρακολουθείται ο αριθµός οργάνων µιας «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας. Εάν το ποσοστό των οργάνων αυτών παραµένει χαµηλό τα όργανα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν από την οµάδα αυτήν και αποτελούν πλέον µια καινούρια οµάδα. Εάν το ποσοστό των οργάνων της «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας είναι µεγάλο, τότε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης για τη ολόκληρη «οµάδα» θα πρέπει να µειωθεί. Εκτός των µεθόδων που περιγράφονται επιγραµµατικά πιο πάνω θα µπορούσε κανείς να εφαρµόζει κάποιους συνδυασµούς από αυτές ή να αναπτύσσει µια διαφορετική µέθοδο. Σε κάθε περίπτωση όµως αξίζει να αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων (ιστορικά στοιχεία) ώστε να υπάρχει µια τεκµηριωµένη προσέγγιση για τον προσδιορισµό της κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσης.

12 Παρακάτω συνοψίζονται οι πιο σηµαντικές παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν προσδιορίζεται η περίοδος επαναδιακρίβωσης για ένα συγκεκριµένο µετρητικό όργανο [10,11]: ο τύπος του οργάνου, τα δεδοµένα προηγουµένων διακριβώσεων και ελέγχων, η σύσταση κατασκευαστή, η συχνότητα και ορθότητα χρήσεως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσεως και αποθήκευσης, ο ρυθµός ολίσθησης, το ιστορικό συντήρησης και επισκευών, η επιθυµητή ακρίβεια µετρήσεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Quality systems - Model for quality assurance in..., ISO 9001, 9002, 1994 (E). [2] General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, ISO/IEC : 1999 (E). [3] V. Mudronja, R. Runje and Z. Barsic, Reproducibility of Measurement Results of Gauge Blocks over a Period of 15 Years, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [4] R. Balhorn, D. Buer, M. Glaeser and M. Kochsiek, Determination of Mass Part 1: Dissemination of the Unit of Mass - Balances, Weights and Test Rooms, PTB-Bericht MA-24e, Braunschweig, June [5] R. Schwartz, Guide to Mass Determination with High Accuracy, PTB-Bericht, MA-40, Braunschweig, April [6] Τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστικών εταιρειών µετρητικού εξοπλισµού, όπως π.χ. της Fluke, Hewlett Packard, Tinsley κ.α. [7] W. Schwitz, EUROMET - The European Metrology Infrastructure, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [8] Bureau International des Poids et Mesures, National and International Needs Related to Metrology, Sevres CEDEX, [9] Principles of Metrological Control of Equipment used for Verification, OIML International Document No. 23, 1 st Edition, [10] Guidelines for the Determination of Recalibration Intervals of Measuring Equipment used in Testing Laboratories, OIML International Document No. 10, 1 st Edition, [11] Quality Assurance Requirements for Measuring Equipment - Part 1: Metrological Confirmation System for Measuring Equipment, ISO : 1992 [12] Guidelines for Calibration and Maintenance of Test and Measuring Equipment, ILAC- G5: 1994.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου»

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού» «Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» Βασιλική Ρουσιά Υπεύθυνος Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Μάρτιος 2010 Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12830 Καταγραφικά θερµόµετρα για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων και παγωτού σε ψύξη, κατάψυξη, βαθιά - κατάψυξη / ταχεία κατάψυξη - οκιµές, απόδοση, καταλληλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση

Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση ρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη ασολόγου - Τεχνολόγου Ξύλου & ρ. Αλέξη Καραλίβανου Εντεταλµένου Ερευνητή Γ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17 EU.C.A.T. Consulting Engineers & Scientists Βας. Σοφίας 86, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 7486407 Φαξ: 210 7792041 www.eucat.gr ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Model: AEGIS

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα.

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα. Σημαντικά ψηφία Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι 2.99792458 x 10 8 m/s. Η τιμή αυτή είναι δοσμένη σε 9 σημαντικά ψηφία. Τα 9 σημαντικά ψηφία είναι 299792458. Η τιμή αυτή μπορεί να δοθεί και με 5 σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.»

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» «Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» Διονυσόπουλος 1 Δ., Ντάτσικα 1 Β., Χατζοπούλου 2 Α.Κ., Τσιλφίδης 3 Ι. 1 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E., 2 SCIELAB 3 ISOLAB

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Πως δηµιουργήθηκε η ΕΚΕΠΥ και ποιους στόχους εξυπηρετεί; Η δηµιουργία της ΕΚΕΠΥ εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Χρήστος Μπαντής Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Οικ. Τετρ. 45 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα