ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα"

Transcript

1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ πξσηείλεο πιάζκαηνο ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ έλδπκα

2 πξσηείλεο πιάζκαηνο γνλίδηα θσδηθνπνηνχλ ηε ζχλζεζε αλζξσπίλσλ πξσηετλψλ δηαθνξεηηθέο πξσηετλεο / θχηηαξν Ταπηνπνίεζε 300 δηαθνξεηηθψλ πξσηετλψλ ζην πιάζκα πξσηετλεο πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο ζην πιάζκα γηα δαγλσζηηθνχο ζθνπνχο

3 πξσηείλεο - ακηλνμέα

4 πξσηείλεο πξσηετλεο : Σπγθεθξηκέλα ζηάδηα αλάπηπμεο Σπγθεθξηκέλεο θπζηνινγηθέο ή παζνινγηθέο ζπλζήθεο Γνκηθά ζπζηαηηθά θπηηάξσλ / ηζηψλ Δπδηάιπηεο ζε ελδνθπηηάξηα ή εμσθπηηάξηα πγξά Μεηαβνιή ζπγθέληξσζεο πξσηετλψλ ζε αζζελείο θαη πγηείο

5 πξσηείλεο Βηνινγηθά δείγκαηα : νξφο, πιάζκα, νχξα, CSF, ζάιην,ακληαθφ πγξφ, πεξηηνλατθφ, πιεπξηηηθφ πγξφ Σχλζεζε πξσηετλψλ : ήπαξ β-ιεκθνθχηηαξα νξκφλεο πξσηετληθήο θχζεσο (εμεηδηθεπκέλνη ηζηνί) Καηαβνιηζκφο πξσηετλψλ : ήπαξ (απψιεηα ζηαιηθνχ νμένο=ζήκα γηα θαηαζηξνθή) Αλσκαιίεο ζηελ πνζφηεηα : γελεηηθνί, ή είδνο πξσηετλεο θπζηνινγηθνί, παζνινγηθνί παξάγνληεο

6 Μεηαβνιέο ζπγθέληξσζεο πξσηεηλψλ ζην πιάζκα νθείινληαη : ηαρχηεηα πξσηεηλνζχλζεζεο ηαρχηεηα απνκάθξπλζεο δηαθνξά θαηαλνκήο επεξεάδεηαη : απφ ηελ νξζνζηαζία απφ ηελ αηκνιεςία

7 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξσηετλψλ Φσηνκεηξηθέο (κέζνδνο Bradford) Αλνζνρεκηθέο (ζνισζηκεηξία, λεθεινκεηξία, RIA, ELISA) Ζιεθηξνθφξεζε Αλνζνειεθηξνθφξεζε

8 Οιηθέο πξσηείλεο πιάζκαηνο Πιάζκα : πεξηέρεη ηλσδνγφλν (fibrinogen) mg/dl Πξσηετλεο νξνχ : g/dl Υπεξπξσηετλαηκία αθπδάησζε (δηάξξνηα, έκεηνη θ.η.ι.) ειιεηπήο θαηαθξάηεζε λεξνχ Υπνπξσηετλαηκία ππεξβνιηθή θαηαθξάηεζε λεξνχ ππεξβνιηθή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ Γηαγλσζηηθή ζεκαζία : Πεξηνξηζκέλε, ζπλδπαζκφο κε άιιεο εμεηάζεηο

9 Ζιεθηξνθφξεζε απνηειεί κηα πνιχηηκε αλαιπηηθή κέζνδν γηα ην δηαρσξηζκφ ηνληζκέλσλ ζσκαηηδίσλ, θπξίσο βηνκαθξνκνξίσλ φπσο νη πξσηετλεο θαη ην DNA ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα δηαρσξηζκφ πεπηηδίσλ, πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο, ησλ αηκνζθαηξηλψλ, ησλ ηζνελδχκσλ, ησλ ιηπνπξσηετλψλ, αιιά θαη ζηελ έξεπλα γηα δηαρσξηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε πξσηετλψλ, DNA, RNA απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη ζεκειηψδε εξγαιεία ζηελ εξγαζηεξηαθή δηαγλσζηηθή ηαηξηθή θαη ζηε κνξηαθή βηνινγία. βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζ'έλα πγξφ κέζνλ ππφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Πρώτος ο Tiselius χρησιμοποίησε τη μέθοδο το 1937, για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών.

10 Ηιεθηξνθόξεζε-βαζηθή ζπλδεζκνινγία Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό Τροθοδοηικό δείγκα Σσζκεσή ηλεκηροθόρηζης

11 Θεσξεηηθή βάζε ηεο ηερληθήο Μόξηα πνπ θέξνπλ ειεθηξηθό θνξηίν θηλνύληαη πξνο ηελ άλνδν (+) ή ηελ θάζνδν (-) όηαλ ηνπνζεηεζνύλ ζε ειεθηξηθό πεδίν, αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ δηαζέηνπλ. Οη πξσηετλεο θαη ηα λνπθιεηθά νμέα είλαη βηνκόξηα κε θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ακθνιπηώλ, κπνξνύλ δειαδή λα ζπκπεξηθέξνληαη ηόζν σο νμέα όζν θαη σο βάζεηο. Οη νκάδεο πνπ ηνλίδνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ακθνιπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αλήθνπλ θπξίσο ζηα πνιηθά ακηλνμέα (πξσηείλεο) ή θσζθνξηθέο νκάδεο (λνπθιεηθά νμέα). Κάζε ακηλνμύ κπνξεί λα θνξηηζζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά αλάινγα κε ην pη ηνπ δηαιύκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη,

12 Θεσξεηηθή βάζε ηεο ηερληθήο Κάζε πξσηετλε έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν ηεο θιίκαθαο ηνπ ph όπνπ δελ έρεη θαζαξό θνξηίν. Τν ζεκείν απηό θαιείηαη ηζνειεθηξηθό ζεκείν (isoelectric point, P.I.) θαη ε ηηκή ηνπ εμαξηάηαη από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο θάζε πξσηετλεο ζε αξηζκό θαη είδνο ακηλνμέσλ. Σην ηζνειεθηξηθό ζεκείν, νη πξσηετλεο δελ θηλνύληαη νύηε πξνο ηελ άλνδν νύηε πξνο ηελ θάζνδν θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε. Απηό δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε θνξηίνπ αιιά ζην όηη ην ζπλνιηθό θνξηίν ηνπ πξσηετληθνύ κνξίνπ είλαη κεδέλ. ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πξσηετλώλ έρεη ηζνειεθηξηθά ζεκεία κηθξόηεξα ηνπ 8, άξα ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ (ph>8) ηα πεξηζζόηεξα πξσηετληθά κόξηα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα θαη θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε νδεύνπλ πξνο ηελ άλνδν (+).

13 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ειεθηξνθνξεηηθό δηαρσξηζκό ph ζεξκνθξαζία έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είδνο ηνπ ειεθηξνθνξεηηθνύ πιηθνύ κέγεζνο θαη ζρήκα ηνπ βηνκνξίνπ θύζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο

14 Τν είδνο ηνπ ειεθηξνθνξεηηθνύ πιηθνύ - Ηιεθηξνελδόζκσζε (Electroendosmosis) (-) ΚΑΘΟΔΟΣ βηνκόξην βηνκόξην βηνκόξην + + Αθίλεηα ζεηηθά θνξηία ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό (+) ΑΝΟΔΟΣ βηνκόξην Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό

15 Αλίρλεπζε πξσηεηλώλ ζε ειεθηξνθόξεκα Πξσηείλεο νξνύ Amido Black (640 nm), Bromophenol Blue (600 nm), Coomassie Brilliant Blue (595 nm), Nigrosin (540 nm) PONCEAU-S (520 nm). δηαρσξηζκόο ηζνελδύκσλ ελδπκαηηθέο ελδεηθηηθέο αληηδξάζεηο κε NADH, ή ΝΑDPΗ, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θνξκαδάλεο (570 nm). Ληπνπξσηετλεο Sudan Red 7B (540 nm) Oil Red O (520 nm) Sudan Black (600 nm) AgNO 3 (silver stain), κε θύξην πιενλέθηεκα ηελ αύμεζε ηεο επαηζζεζίαο, δηόηη ελώ κε ηε ρξσζηηθή Coomassie Blue ην óξην αλίρλεπζεο είλαi 1 κg, πξσηετλεο κε ηε ρξώζε αξγύξνπ κεηώλεηαη ζηα 10 ng. απηνξαδηνγξαθία

16 Ηιεθηξνθόξεζε πεθηήο αγαξόδεο (agarose gel electrophoresis) ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα: ζην δηαρσξηζκό ησλ πξσηετλώλ ηνπ νξνύ ησλ ηζνελδύκσλ (LDH, CK, ALP, αηκνζθαηξηλώλ θ.α.) ησλ θιαζκάησλ ιηπνπξσηετλώλ ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ (DNA, RNA).

17 Ηιεθηξνθόξεζε πεθηήο αγαξόδεο Ζ πεθηή αγαξφδεο σο ειεθηξνθνξεηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ ππθλφ δηθηπν νπδέηεξσλ πνιπζαθραξηηψλ (επαλαιακβαλνκέλσλ κνλάδσλ αγαξφδεο), ησλ νπνίσλ νη αιπζίδεο ζρεκαηίδνπλ πφξνπο θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πεθηήο, Γηάιπκα αγαξφδεο ζε ζεξκνθξαζία ~100 ν C πνιπκεξίδεηαη δεκηνπξγψληαο έλα θνιινεηδέο δηάιπκα πνπ πήδεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 45 ν C. Ζ πεθηή αγαξφδεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πφξσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηνλ πνιπκεξηζκφ, απνηειεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ ειεθηξνθνξεηηθφ πιηθφ πνπ δελ εκπνδίδεη ζηεξενρεκηθά ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ βηνκαθξνκνξίσλ.

18 Ζιεθηξνθφξεζε πεθηήο αγαξφδεο α) ηξνθνδνηηθό β) ζπζθεπή γ) παξαζθεπή πεθηήο

19 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

20 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο pre-albumin 2. Albumin 3. alpha 1-Acid- Glycoprotein 4. alpha 1-Antitrrypsin 5. Haptoglobin 6. alpha2 macroglobulin 7. Hemopexin 8. Transferrin 9. Complement 10. Gamma

21 πξνζνρή ε ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ κεξηθέο θνξέο δελ είλαη ρξήζηκε θαη κπνξεί λα απνβεί παξαπιαλεηηθή Γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ηεο IgA ε πιένλ ζπρλή δηαηαξαρή ζπγγελνχο αλνζναλεπάξθεηαο ζπρλά δελ απνθαιχπηεηαη κε ηελ ειεθηξνθφξεζε

22 Πξειεπθσκαηίλε (prealbumin) MB Σχλζεζε ζην ήπαξ Γέζκεπζε ζπξνμίλεο θαη ηξτσδνζπξνλίλεο Φιεγκνλή Κίξξσζε ήπαηνο (κεησκέλε βηνζχλζεζε) Πξνζδηνξηζκφο : λεθεινκεηξία Κπθινηεξήο αλνζνδηάρπζε Gradial immunodifussion Γηαγλσζηηθή ζεκαζία : πεξηνξηζκέλε

23 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) ΜΒ (580 ακηλνμέα) Κπξηψηεξε πξσηετλε ζην πιάζκα % Σχλζεζε ζην ήπαξ Κχξηνο βηνινγηθφο ξφινο : κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πνιιψλ νπζηψλ, πεγή ελδνγελψλ ακηλνμέσλ, δηαηήξεζε θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο ζηνλ ελδναγγεηαθφ ρψξν, αχμεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ νξνχ Γέζκεπζε θαη κεηαθνξά : ρνιεξπζξίλε, ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, νξκφλεο (ζπξνμίλε, ηξησδνζπξνλίλε,θνξηηδφιε, αιδνζηεξφλε), θάξκαθα, θαηηφληα (Ca 2+ )

24 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) Γηαγλσζηηθή ζεκαζία αχμεζε : κηθξή δηαγλσζηηθή ζεκαζία Υπναιβνπκηλαηκία: Αηειήο βηνζχλζεζε επαηηθή βιάβε, πεξηνξηζκέλε ιήςε πξσηετλψλ, Γπζαπνξξφθεζε Απμεκέλνο 2. απμεκέλνο κεηαβνιηζκφο ιφγσ θαηαζηξνθήο ηζηψλ θιεγκνλήο 3. Μεησκέλε απνξξφθεζε ακηλνμέσλ ιφγσ δπζαπνξξφθεζεο ή θαθήο δηαηξνθήο 4. Απψιεηα πξσηετλψλ ιφγσ : γεθξσηηθνχ ζπλδξφκνπ, δηαβήηε, εξπζεκαηψδε ιχθνπ νχξα, εληεξνπάζεηεο, θαξθίλνο εληέξνπ θφπξαλα

25 Υπναιβνπκηλαηκία: Αηειήο βηνζχλζεζε επαηηθή βιάβε, ππνζηηηζκφο, Γπζαπνξξφθεζε Απμεκέλνο φγθνο θαηαλνκήο Υπεξελπδάησζε Απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηξηρνεηδψλ Σεςαηκία Υπνμαηκία Απμεκέλε απέθθξηζε απνηθνδφκεζε Νεθξσηηθφ ζχλδξνκν Δληεξνπάζεηεο κε απψιεηα πξσηείλεο Δγθαχκαηα Αηκνξξαγία Καηαβνιηθέο θαηαζηάζεηο (βαξηά ζήςε, ππξεηφο, ηξαχκα, θαθνήζεο αζζέλεηα)

26 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ 1. Πξάζηλν ηεο βξσκνθξεζόιεο (bromocresol green, BMG) 2. Ηιεθηξνθόξεζε 3. Αλνζνρεκηθνί πξνζδηνξηζκνί νη πξνζδηνξηζκνί ζην πιάζκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηηκεζεί ε αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο ζε δηαηηεηηθή ππνζηήξημε (γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα) ρξφλνο εκηδσήο αιβνπκίλεο ζην πιάζκα 20 εκέξεο έιεγρνο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θπζηνινγηθή ζηελ νμεία επαηίηηδα ρακειή ραξαθηεξηζηηθφ ρξφληαο επαηηθήο αζζέλεηαο

27 α1- αληηζξπςίλε o πξσηετλε νμείαο θάζεσο o θπζηθά απαληψκελνο αλαζηνιέαο πξσηεαζψλ : ζξπςίλε, ρπκνζξπςίλε, ειαζηάζε, θαιιηθξετλε, ξελίλε, θνιιαγελάζε o έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο ειεχζεξε θπθινθνξία ελεξγψλ πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ θαηαζηξνθή ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνπ πλεχκνλα πλεπκνληθφ εκθχζεκα, θίξξσζε ήπαηνο o Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ειεθηξνθφξεζε λεθεινκεηξία

28 Γηαγλσζηηθή ζεκαζία α1 αληηζξπςίλεο Κιηληθέο ζπλέπεηεο δηαηαξαρψλ ηεο ζχλζεζεο ηεο α1 αληηζξπςίλεο Μπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εκθχζεκα ζε λέα ειηθία (ιφγσ έιιεηςεο θπζηνινγηθήο λαζηνιήο ηνπ ελδχκνπ ειαζηάζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απνδνκεηηθέο ιινηψζεηο ζηνλ πλεχκνλα) Νενγληθή επαηίηηδα Οκνδπγψηεο γηα ηε θπζηνινγηθή πξσηείλε Pi ΜΜ Τξηάληα αιιειφκνξθα ηνπ γνληδίνπ Αλεπάξθεηα θπξίσο νη νκνδπγψηεο γηα ην Ε αιιειφκνξθν PiΕΕ Σπρλφηεηα γνλνηχπνπ 1/3000 Διάηησζε 10-15% Ζ αηέιεηα νθείιεηαη ζε ππνθαηάζηαζε ελφο κφλν ακηλνμένο, ε νπνία νδεγεί ηελ ξσηείλε ζην ζρεκαηηζκφ ζπζζσκαησκάησλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξηζνχλ απφ ν ήπαξ θαη πξνθαινχλ θαηαζηξνθή ηνπ ήπαηνο

29 Γηαγλσζηηθή ζεκαζία α1 αληηζξπςίλεο Δηεξνδπγψηεο δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή Γηάγλσζε κέζσ ηζνειεθηξηθήο εζηίαζεο ραξαθηεξίδεη ηηο παξαιιαγκέλεο πξσηείλεο Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλφηππσλ θαηά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν

30 Έιιεηςε α1 αληηζξπςίλεο Κχξην ζπζηαηηθφ ηεο α1 δψλεο ζηελ ειεθηξνθφξεζε Οκνδπγψηεο. Μείσζε Δηεξνδπγψηεο δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή Γηάγλσζε κέζσ ηζνειεθηξηθήο εζηίαζεο ραξαθηεξίδεη ηηο παξαιιαγκέλεο πξσηείλεο Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλφηππσλ Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο κε ηελ αληίδξαζε PCR, εληζρχνληαο ην εκβξπτθφ DNA

31 α2-πεξηνρή Απηνζθαηξίλε (haptoglobin, HAP) πξσηείλε νμείαο θάζεο Γέζκεπζε ειεχζεξεο αηκνζθαηξίλεο πνπ απειεπζεξψλεηαη ζην πιάζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδναγγεηαθήο αηκφιπζεο (2 κφξηα) ηα ζχκπινθα αηκνζθαηξίλεο απηνζθαηξίλεο απνκαθξχλνληαη κέζσ ηνπ ελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρνπκε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο απηνζθαηξίλεο Γέζκεπζε κέζσ α-αιπζίδαο δελ δεζκεχεη κεζαηκνζθαηξίλε, αίκε Πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ κέζσ παξεκπφδηζεο απψιεηαο αηκνζθαηξίλεο ζηα νχξα Γηαηήξεζε ηνπ ζηδήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ Φακειέο ζπγθεληξψζεηο παξαηεξνχληαη ζε ρξφληα επαηνπάζεηα, κεηαζηαηθή λφζν θαη βαξηά ζήςε

32 mw: % πδαηάλζξαθεο, pi 5,4 Γέζκεπζε& παξεκπφδηζε } δξάζεο ελδνπεπηαζψλ πξσηεαζψλ (πιαζκίλε, πεςίλε, ζξπςίλε, ρπκνζξπςίλε) Γηαγλσζηηθή} λεθξσζηθφ ζχλδξνκν ζεκαζία α2- Μαθξνζθαηξίλε πεξηνξηζκέλε Μέζνδνη } αλνζνρεκηθέο Πξνζδηνξηζκνχ λεθεινκεηξία ειεθηξνθφξεζε

33 Σεξνπινπιαζκίλε (Ceruloplasmin) α2- γιπθνπξσηεΐλε, πξσηείλε νμείαο θάζεο mw: άηνκα Cu / θεξνπινπιαζκίλε / 95% ραιθνύ 10% πδαηάλζξαθεο, pi 4,4 βηνινγηθή δξάζε νμεηδάζε (ππνζηξώκαηα: πνιπακίλεο, πνιπθαηλόιεο ) Fe(II) Fe(III) βηνζύλζεζε: ήπαξ Δξά σο αληηνμεηδσηηθό (Τν θπξηόηεξν αληηνμεηδσηηθό ζην πιάζκα καδί κε ηελ ηξαλζθεξίλε) Παξεκπόδηζε ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδώλ ζε θαηαζηάζεηο θιεγκνλήο

34 Σεξνπινπιαζκίλε (Ceruloplasmin) πξσηείλε νμείαο θάζεο αλεπάξθεηα θεξνπινπιαζκίλεο (λόζνο Wilson) Αύμεζε ζπγθέληξσζεο ζηελ εγθπκνζύλε Αύμεζε ζπγθέληξσζεο κεηά από ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ πςειά πνζά νηζηξνγόλσλ

35 Τξαλζθεξξίλε / Σηδεξνθπιιίλε β- ζθαηξίλε Κχξηνο κεηαθνξέαο ηνπ ζηδήξνπ ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ Φπζηνινγηθά θνξεζκέλε θαηά 30% Αηκνρξσκάησζε 100% 2 κφξηα Fe 3+ / κφξην ηξαλζθεξξίλεο mw: % πδαηάλζξαθεο, pi 5,5-5,9 βηνζχλζεζε ήπαξ Έιιεηςε Fe 3+ Τξαλζθεξξίλεο, Αλαηκία Νεθξσζηθφ Σχλδξνκν } απψιεηεο πξσηεΐλεο => Τξαλζθεξξίλεο εληεξνπάζεηεο

36 γ- Σφαιρίνες (Ανοσοσφαιρίνες) IgA: 10-15% / / 10% πδαηάλζξαθεο IgG: 70-75% / / IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 IgM: 5-10% / / 10% πδαηάλζξαθεο IgE: 5-10% / / 15% πδαηάλζξαθεο IgD: 1% / / 12% πδαηάλζξαθεο

37 Φαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηάμεσλ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ

38 γ- Σθαηξίλεο (Αλνζνζθαηξίλεο) Πνιπθισληθή ππεξγακκαζθαηξηλαηκία Λνηκψμεηο αληηζσκάησλ ζηνλ νξφ Μνλνθισληθή ππεξγακκαζθαηξηλαηκία λενπιαζία Β- ιεκθνθχηηαξν κνλνθισληθφ αληίζσκα Πνιιαπινχλ κπέισκα

39 γ- Σθαηξίλεο (Αλνζνζθαηξίλεο)

40 IgM Ζ ζύνθεζη ηης IgM αξρίδεη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εκβξπηθήο δσήο Δίλαη ε πξψηε απφ ηηο αλνζνζθαηξίλεο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηά απφ αληηγνληθή δηέγεξζε Σε ελήιηθα απνηειεί ην 10% ησλ θπθινθνξνχλησλ αλνζνζθαηξηλψλ Ζ αχμεζή ηεο δηεγείξεηαη απφ ηελ παξνπζία μέλσλ αληηζσκάησλ Μπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο

41 Μεηαβνιέο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αλνζνζθαηξηλψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία

42 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

43 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

44 έλδπκα Ζ κλινική ή διαγνωζηική ελδπκνινγία είλαη ε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ησλ ελδχκσλ ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζπγθεληξψζεηο ή ηηο ελεξγφηεηεο ησλ ελδχκσλ ζηα βηνινγηθά πγξά ησλ αζζελψλ. Τα έλδπκα είλαη πξσηεΐλεο κε θαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε εηδηθή ελεξγνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ ππνζηξσκάησλ ηνπο. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ ελδπκηθήο αλάιπζεο απνηεινχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο απηέο θαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ελδχκσλ.

45 έλδπκα V K max m [ S] k obs [ S]

46 έλδπκα

47 έλδπκα

48 έλδπκα

49 Δπίδξαζε ηνπ pζ ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

50 Δπίδξαζε ηνπ pζ ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

51 Δπίδξαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

52 Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επί ησλ θακππιψλ ηαρχηεηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο

53 επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επί ηεο ηαρχηεηαο ηεο κε ελδπκηθήο θαη ηεο ελδπκηθήο - θαηαιπηηθήο αληίδξαζεο.

54 Δλδπκηθή ελεξγφηεηα θαη κνλάδεο εθθξάζεσο ηεο Ζ πνζφηεηα ελφο ελδχκνπ πνπ ππάξρεη ζ' έλα βηνινγηθφ δείγκα νξηζκέλνπ φγθνπ (π.ρ. νξνχ) κπνξεί λα ππνινγηζηεί θπξίσο κεηά ηε κέηξεζε ηεο ελεξγφηεηάο ηνπ, δει. ηελ επίδξαζε ηνπ πάλσ ζηελ ηαρχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεσο πνπ θαηαιχεη. Ζ ελδπκηθή ελεξγφηεηα εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ παξάγνληεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ην pζ, ε θχζε θαη ε ζχζηαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο (θαζψο θαη ε θχζε ηνπ, φπνπ ε εμεηδίθεπζε ηνπ ελδχκνπ επηηξέπεη πνηθηιία ππνζηξσκάησλ) θαη ε παξνπζία ελεξγνπνηεηψλ ή αλαζηνιέσλ. Έηζη ε ζεκαζία ησλ κνλάδσλ εθθξάζεσο ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο θαη ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη γηα νξηζκέλν δείγκα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κφλν αλ είλαη γλσζηή ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

55 Δλδπκηθή ελεξγφηεηα θαη κνλάδεο εθθξάζεσο ηεο Ζ ζπλεζέζηεξε ελδπκηθή κνλάδα είλαη ε Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πνπ δείρλεη ηνλ «αξηζκφ ησλ (κmol) ηνπ ππνζηξψκαηνο, πνπ κεηαηξέπνληαη αλά ιεπηφ (min), θάησ απφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ηεο αληηδξάζεσο». Ο αλσηέξσ νξηζκφο ηεο IU δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν φγθν βηνινγηθνχ δείγκαηνο, γηαπηφ φηαλ είλαη αλαγθαίν λα εθθξαζηεί ε ζπγθέληξσζε ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο (φπσο ζπλήζσο γίλεηαη ζηελ θιηληθή ρεκεία) πξέπεη λα πξνζηεζεί ν φξνο ηνπ φγθνπ, π.ρ. IU/L ή miu/ml. ε δηεζλήο κνλάδα δελ ππνλνεί θακία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη νχηε αθφκα ππάξρεη ζπκθσλεκέλε πξφηππε ζεξκνθξαζία γηα ηηο ζπλήζεηο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ θιηληθή ελδπκνινγία. Μηα κνλάδα ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Σχζηεκα Μνλάδσλ (SI), είλαη ην katal (Kat): «ε πνζφηεηα ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ελδχκνπ πνπ κεηαηξέπεη έλα γξακκνκφξην (mol) ππνζηξψκαηνο αλά δεπηεξφιεπην (s) θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο». 1kat = 6x 107 1U ή 1IU = 16,67 nkat

56 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ελδπκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηελ θιηληθή δηαγλσζηηθή, (κέζνδνο ξνπηίλαο) 1. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ λα είλαη ηερληθά απιή, ηθαλνπνηεηηθήο αθξίβεηαο θαη επαλαιεπηηθφηεηαο, θαη λα κελ απαηηεί πνιχ ρξφλν, γηα λα κπνξεί λα γίλεηαη κεγάινο αξηζκφο αλαιχζεσλ ζε ινγηθφ ρξφλν. 2. Τν απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλα, κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε επηθάιπςε κεηαμχ θπζηνινγηθψλ θαη παζνινγηθψλ ηηκψλ. 3. Τν έλδπκν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην αίκα, ζηα νχξα ή ζε άιιν πγξφ ηνπ ζψκαηνο, απ' φπνπ λα είλαη εχθνιν λα ιεθζεί κε επεκβαηηθά 4. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ δελ πξέπεη λ' απαηηεί πνιχπινθα φξγαλα.

57 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ελδπκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηελ θιηληθή δηαγλσζηηθή, (κέζνδνο ξνπηίλαο) Α) Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ: Απιή - ηαρεία Αθξίβεηα Δπαλαιεςηκφηεηα Απιή νξγαλνινγία (πρ θαζκαηνθσηνκεηξηθή) Β) κηθξή αιιειεπηθάιπςε θπζηνινγηθψλ - παζνινγηθψλ ηηκψλ

58 Καηεγνξίεο ελδχκσλ ζην αίκα Καηεγνξίεο ελδχκσλ Αηκαηνγελή: Δηδηθά γηα ην πιάζκα Με αηκαηνγελή: Απεθθξηλφκελα Κπηηαξηθά Παξαδείγκαηα Πξσηεάζεο ζεξίλεο: ζξνκβίλε, παξάγνληαο x, παξάγνληαο xy Ληπάζε, α-ακπιάζε (απφ ζηεινγφλνπο αδέλεο θαη πάγθξεαο) ρνιηλεζηεξάζε, Πξνζηαηηθή φμηλε θσζθαηάζε Γαιαθηηθή αθπδξνγνλάζε, ακηλνηξαλζθεξάζεο, αιθαιηθή

59 Αχμεζε ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο ζηα βηνινγηθά πγξά (νξφο πιάζκα) Μπορεί να οφείλεται σε : Ηλικία, φύλο, βάρος Νεογνά-παιδιά 3-6 ετών ALP αύξηση κατά 2-3 φορές Μεταβολική καταστροφή ---- αναγέννηση κυττάρων Παθολογικές καταστάσεις: Διαπερατότητα κυτταρικής μεμβράνης Ανοξία Φάρμακα Άυξηση Κ+ Φλεγμονή (μικρού ΜΒ ένζυμα)

60 Δμέηαζε νκάδσλ ελδχκσλ γηα ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ νξγάλσλ ή ζπζηεκάησλ. Όξγαλν ή Σχζηεκα Καξδηά θαη θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα Πάγθξεαο Οζηά Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα Αζζέλεηα / νκάδα δηαγλσζηηθψλ ελδχκσλ νμέα εκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ: Γηάγλσζε: CK, CKΜB, AST, LDH, Τξνπνλίλε θαξδηαθή αλεπάξθεηα : BNP/proBNP Ομεία παγθξεαηίηηδα, παξνμπζκφο παγθξεαηίηηδαο: α-ακπιάζε Ληπάζε, θσζθνιηπάζε α. ζξπςίλε Οζηηθέο αζζέλεηεο: ALP Καξθίλνη Πξνζηάηε ACP, PSA, PAP Ζ ACP ζηα νχξα 50 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνλ νξφ. Μεηά ηνλ επλνπρηζκφ ή αθαίξεζε πξνζηάηε ε ACP είλαη ρακειή

61 Καηαλνκή θαη θιηληθέο εθαξκνγέο ησλ δηαγλσζηηθψο ζεκαληηθψλ ελδχκσλ Έλδπκν Κύξηεο Πεγέο Κύξηεο Κιηληθέο εθαξκνγέο Ομηλε θσζθαηάζε Αιαληθή ακηλνηξαλζθεξάζε Αιθαιηθή θσζθα-ηάζε Ακπιάζε Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε Χνιελεζηεξάζε Κξεαηηληθή θηλάζε γ-γινπηακηληθή ηξαλζθεξάζε Γαιαθηηθή αθπδξνγνλάζε 5-Ννπθιενηηδάζε ζξπςίλε PSA CK-MB Πξνζηάηεο, εξπζξνθύηηαξα Ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, θαξδηά Ήπαξ, νζηά, έληεξα, πια-θνύληαο, λεθξό Σηεινγόλνη αδέλεο, πάγθξεαο Ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, θαξδηά, λεθξόο, εξπζξνθύη-ηαξα Ήπαξ Σθειεηηθνί κπο, εγθέθαινο, θαξδηά, καιαθνί κπο Ήπαξ, λεθξό Καξδηά, ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, εξπζξνθύηηαξα Ηπαηνρνιηθνί αγσγνί Πάγθξεαο Πξνζηάηεο Καξδηά Καξθίλσκα πξνζηάηε, νζηηθέο αζζέλεηεο Ηπαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο νζηηθέο αζζέλεηεο, επαηνρνιηθέο αζζέλεηεο Παγθξεαηηθέο αζζέλεηεο Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, επαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεοο, κπτθέο αζζέλεηεο Ηπαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο, δειεηεξίαζε από νξγνλνθσζθνξηθά εληνκν-θηόλα Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, κπτθέο αζζέλεηεο, Ηπαηνρνιηθέο αζζέλεηεο, αιθννιηζκόο Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, αηκόιπζε, επαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο Ηπαηνρνιηθέο αζζέλεηεο Παγθξεαηηθέο αζζέλεηεο Καξθίλνο πξνζηάηε Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ

62 Καξδηαθνί δείθηεο

63 Καξδηαθνί δείθηεο Ηζνέλδπκα CK

64 Ηζνέλδπκα LDH

65 Βαζκηαίεο κεηαβνιέο ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ηζηψλ θαη νξνχ γηα ηελ αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε, γηα ηελ αιαληθή ακηλνηξαλζθεξάζε θαη γηα ηελ θξεαηηληθή θηλάζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή Ταυτοποίηση πολυμερών με απλές μεθόδους Διδάσκοντες: Καθηγητής Αυγερόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής Ζαφειρόπουλος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α)

Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α) Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α) Η ιηπνπξσηεΐλε (α) [Lp (a)] αλαθαιχθζεθε σο παξάγσγν κεηάιιαμεο κίαο ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (LDL) ην 1963 απφ ηνλ Berg, έλα Ννξβεγφ γελεηηζηή. Η Lp (a) είλαη κία ιηπνπξσηεΐλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα