ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα"

Transcript

1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ πξσηείλεο πιάζκαηνο ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ έλδπκα

2 πξσηείλεο πιάζκαηνο γνλίδηα θσδηθνπνηνχλ ηε ζχλζεζε αλζξσπίλσλ πξσηετλψλ δηαθνξεηηθέο πξσηετλεο / θχηηαξν Ταπηνπνίεζε 300 δηαθνξεηηθψλ πξσηετλψλ ζην πιάζκα πξσηετλεο πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο ζην πιάζκα γηα δαγλσζηηθνχο ζθνπνχο

3 πξσηείλεο - ακηλνμέα

4 πξσηείλεο πξσηετλεο : Σπγθεθξηκέλα ζηάδηα αλάπηπμεο Σπγθεθξηκέλεο θπζηνινγηθέο ή παζνινγηθέο ζπλζήθεο Γνκηθά ζπζηαηηθά θπηηάξσλ / ηζηψλ Δπδηάιπηεο ζε ελδνθπηηάξηα ή εμσθπηηάξηα πγξά Μεηαβνιή ζπγθέληξσζεο πξσηετλψλ ζε αζζελείο θαη πγηείο

5 πξσηείλεο Βηνινγηθά δείγκαηα : νξφο, πιάζκα, νχξα, CSF, ζάιην,ακληαθφ πγξφ, πεξηηνλατθφ, πιεπξηηηθφ πγξφ Σχλζεζε πξσηετλψλ : ήπαξ β-ιεκθνθχηηαξα νξκφλεο πξσηετληθήο θχζεσο (εμεηδηθεπκέλνη ηζηνί) Καηαβνιηζκφο πξσηετλψλ : ήπαξ (απψιεηα ζηαιηθνχ νμένο=ζήκα γηα θαηαζηξνθή) Αλσκαιίεο ζηελ πνζφηεηα : γελεηηθνί, ή είδνο πξσηετλεο θπζηνινγηθνί, παζνινγηθνί παξάγνληεο

6 Μεηαβνιέο ζπγθέληξσζεο πξσηεηλψλ ζην πιάζκα νθείινληαη : ηαρχηεηα πξσηεηλνζχλζεζεο ηαρχηεηα απνκάθξπλζεο δηαθνξά θαηαλνκήο επεξεάδεηαη : απφ ηελ νξζνζηαζία απφ ηελ αηκνιεςία

7 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξσηετλψλ Φσηνκεηξηθέο (κέζνδνο Bradford) Αλνζνρεκηθέο (ζνισζηκεηξία, λεθεινκεηξία, RIA, ELISA) Ζιεθηξνθφξεζε Αλνζνειεθηξνθφξεζε

8 Οιηθέο πξσηείλεο πιάζκαηνο Πιάζκα : πεξηέρεη ηλσδνγφλν (fibrinogen) mg/dl Πξσηετλεο νξνχ : g/dl Υπεξπξσηετλαηκία αθπδάησζε (δηάξξνηα, έκεηνη θ.η.ι.) ειιεηπήο θαηαθξάηεζε λεξνχ Υπνπξσηετλαηκία ππεξβνιηθή θαηαθξάηεζε λεξνχ ππεξβνιηθή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ Γηαγλσζηηθή ζεκαζία : Πεξηνξηζκέλε, ζπλδπαζκφο κε άιιεο εμεηάζεηο

9 Ζιεθηξνθφξεζε απνηειεί κηα πνιχηηκε αλαιπηηθή κέζνδν γηα ην δηαρσξηζκφ ηνληζκέλσλ ζσκαηηδίσλ, θπξίσο βηνκαθξνκνξίσλ φπσο νη πξσηετλεο θαη ην DNA ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα δηαρσξηζκφ πεπηηδίσλ, πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο, ησλ αηκνζθαηξηλψλ, ησλ ηζνελδχκσλ, ησλ ιηπνπξσηετλψλ, αιιά θαη ζηελ έξεπλα γηα δηαρσξηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε πξσηετλψλ, DNA, RNA απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη ζεκειηψδε εξγαιεία ζηελ εξγαζηεξηαθή δηαγλσζηηθή ηαηξηθή θαη ζηε κνξηαθή βηνινγία. βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζ'έλα πγξφ κέζνλ ππφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Πρώτος ο Tiselius χρησιμοποίησε τη μέθοδο το 1937, για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών.

10 Ηιεθηξνθόξεζε-βαζηθή ζπλδεζκνινγία Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό Τροθοδοηικό δείγκα Σσζκεσή ηλεκηροθόρηζης

11 Θεσξεηηθή βάζε ηεο ηερληθήο Μόξηα πνπ θέξνπλ ειεθηξηθό θνξηίν θηλνύληαη πξνο ηελ άλνδν (+) ή ηελ θάζνδν (-) όηαλ ηνπνζεηεζνύλ ζε ειεθηξηθό πεδίν, αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ δηαζέηνπλ. Οη πξσηετλεο θαη ηα λνπθιεηθά νμέα είλαη βηνκόξηα κε θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ακθνιπηώλ, κπνξνύλ δειαδή λα ζπκπεξηθέξνληαη ηόζν σο νμέα όζν θαη σο βάζεηο. Οη νκάδεο πνπ ηνλίδνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ακθνιπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αλήθνπλ θπξίσο ζηα πνιηθά ακηλνμέα (πξσηείλεο) ή θσζθνξηθέο νκάδεο (λνπθιεηθά νμέα). Κάζε ακηλνμύ κπνξεί λα θνξηηζζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά αλάινγα κε ην pη ηνπ δηαιύκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη,

12 Θεσξεηηθή βάζε ηεο ηερληθήο Κάζε πξσηετλε έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν ηεο θιίκαθαο ηνπ ph όπνπ δελ έρεη θαζαξό θνξηίν. Τν ζεκείν απηό θαιείηαη ηζνειεθηξηθό ζεκείν (isoelectric point, P.I.) θαη ε ηηκή ηνπ εμαξηάηαη από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο θάζε πξσηετλεο ζε αξηζκό θαη είδνο ακηλνμέσλ. Σην ηζνειεθηξηθό ζεκείν, νη πξσηετλεο δελ θηλνύληαη νύηε πξνο ηελ άλνδν νύηε πξνο ηελ θάζνδν θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε. Απηό δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε θνξηίνπ αιιά ζην όηη ην ζπλνιηθό θνξηίν ηνπ πξσηετληθνύ κνξίνπ είλαη κεδέλ. ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πξσηετλώλ έρεη ηζνειεθηξηθά ζεκεία κηθξόηεξα ηνπ 8, άξα ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ (ph>8) ηα πεξηζζόηεξα πξσηετληθά κόξηα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα θαη θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε νδεύνπλ πξνο ηελ άλνδν (+).

13 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ειεθηξνθνξεηηθό δηαρσξηζκό ph ζεξκνθξαζία έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είδνο ηνπ ειεθηξνθνξεηηθνύ πιηθνύ κέγεζνο θαη ζρήκα ηνπ βηνκνξίνπ θύζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο

14 Τν είδνο ηνπ ειεθηξνθνξεηηθνύ πιηθνύ - Ηιεθηξνελδόζκσζε (Electroendosmosis) (-) ΚΑΘΟΔΟΣ βηνκόξην βηνκόξην βηνκόξην + + Αθίλεηα ζεηηθά θνξηία ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό (+) ΑΝΟΔΟΣ βηνκόξην Ηιεθηξνθνξεηηθό πιηθό

15 Αλίρλεπζε πξσηεηλώλ ζε ειεθηξνθόξεκα Πξσηείλεο νξνύ Amido Black (640 nm), Bromophenol Blue (600 nm), Coomassie Brilliant Blue (595 nm), Nigrosin (540 nm) PONCEAU-S (520 nm). δηαρσξηζκόο ηζνελδύκσλ ελδπκαηηθέο ελδεηθηηθέο αληηδξάζεηο κε NADH, ή ΝΑDPΗ, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θνξκαδάλεο (570 nm). Ληπνπξσηετλεο Sudan Red 7B (540 nm) Oil Red O (520 nm) Sudan Black (600 nm) AgNO 3 (silver stain), κε θύξην πιενλέθηεκα ηελ αύμεζε ηεο επαηζζεζίαο, δηόηη ελώ κε ηε ρξσζηηθή Coomassie Blue ην óξην αλίρλεπζεο είλαi 1 κg, πξσηετλεο κε ηε ρξώζε αξγύξνπ κεηώλεηαη ζηα 10 ng. απηνξαδηνγξαθία

16 Ηιεθηξνθόξεζε πεθηήο αγαξόδεο (agarose gel electrophoresis) ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα: ζην δηαρσξηζκό ησλ πξσηετλώλ ηνπ νξνύ ησλ ηζνελδύκσλ (LDH, CK, ALP, αηκνζθαηξηλώλ θ.α.) ησλ θιαζκάησλ ιηπνπξσηετλώλ ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ (DNA, RNA).

17 Ηιεθηξνθόξεζε πεθηήο αγαξόδεο Ζ πεθηή αγαξφδεο σο ειεθηξνθνξεηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ ππθλφ δηθηπν νπδέηεξσλ πνιπζαθραξηηψλ (επαλαιακβαλνκέλσλ κνλάδσλ αγαξφδεο), ησλ νπνίσλ νη αιπζίδεο ζρεκαηίδνπλ πφξνπο θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πεθηήο, Γηάιπκα αγαξφδεο ζε ζεξκνθξαζία ~100 ν C πνιπκεξίδεηαη δεκηνπξγψληαο έλα θνιινεηδέο δηάιπκα πνπ πήδεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 45 ν C. Ζ πεθηή αγαξφδεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πφξσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηνλ πνιπκεξηζκφ, απνηειεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ ειεθηξνθνξεηηθφ πιηθφ πνπ δελ εκπνδίδεη ζηεξενρεκηθά ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ βηνκαθξνκνξίσλ.

18 Ζιεθηξνθφξεζε πεθηήο αγαξφδεο α) ηξνθνδνηηθό β) ζπζθεπή γ) παξαζθεπή πεθηήο

19 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

20 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο pre-albumin 2. Albumin 3. alpha 1-Acid- Glycoprotein 4. alpha 1-Antitrrypsin 5. Haptoglobin 6. alpha2 macroglobulin 7. Hemopexin 8. Transferrin 9. Complement 10. Gamma

21 πξνζνρή ε ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ κεξηθέο θνξέο δελ είλαη ρξήζηκε θαη κπνξεί λα απνβεί παξαπιαλεηηθή Γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ηεο IgA ε πιένλ ζπρλή δηαηαξαρή ζπγγελνχο αλνζναλεπάξθεηαο ζπρλά δελ απνθαιχπηεηαη κε ηελ ειεθηξνθφξεζε

22 Πξειεπθσκαηίλε (prealbumin) MB Σχλζεζε ζην ήπαξ Γέζκεπζε ζπξνμίλεο θαη ηξτσδνζπξνλίλεο Φιεγκνλή Κίξξσζε ήπαηνο (κεησκέλε βηνζχλζεζε) Πξνζδηνξηζκφο : λεθεινκεηξία Κπθινηεξήο αλνζνδηάρπζε Gradial immunodifussion Γηαγλσζηηθή ζεκαζία : πεξηνξηζκέλε

23 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) ΜΒ (580 ακηλνμέα) Κπξηψηεξε πξσηετλε ζην πιάζκα % Σχλζεζε ζην ήπαξ Κχξηνο βηνινγηθφο ξφινο : κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πνιιψλ νπζηψλ, πεγή ελδνγελψλ ακηλνμέσλ, δηαηήξεζε θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο ζηνλ ελδναγγεηαθφ ρψξν, αχμεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ νξνχ Γέζκεπζε θαη κεηαθνξά : ρνιεξπζξίλε, ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, νξκφλεο (ζπξνμίλε, ηξησδνζπξνλίλε,θνξηηδφιε, αιδνζηεξφλε), θάξκαθα, θαηηφληα (Ca 2+ )

24 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) Γηαγλσζηηθή ζεκαζία αχμεζε : κηθξή δηαγλσζηηθή ζεκαζία Υπναιβνπκηλαηκία: Αηειήο βηνζχλζεζε επαηηθή βιάβε, πεξηνξηζκέλε ιήςε πξσηετλψλ, Γπζαπνξξφθεζε Απμεκέλνο 2. απμεκέλνο κεηαβνιηζκφο ιφγσ θαηαζηξνθήο ηζηψλ θιεγκνλήο 3. Μεησκέλε απνξξφθεζε ακηλνμέσλ ιφγσ δπζαπνξξφθεζεο ή θαθήο δηαηξνθήο 4. Απψιεηα πξσηετλψλ ιφγσ : γεθξσηηθνχ ζπλδξφκνπ, δηαβήηε, εξπζεκαηψδε ιχθνπ νχξα, εληεξνπάζεηεο, θαξθίλνο εληέξνπ θφπξαλα

25 Υπναιβνπκηλαηκία: Αηειήο βηνζχλζεζε επαηηθή βιάβε, ππνζηηηζκφο, Γπζαπνξξφθεζε Απμεκέλνο φγθνο θαηαλνκήο Υπεξελπδάησζε Απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηξηρνεηδψλ Σεςαηκία Υπνμαηκία Απμεκέλε απέθθξηζε απνηθνδφκεζε Νεθξσηηθφ ζχλδξνκν Δληεξνπάζεηεο κε απψιεηα πξσηείλεο Δγθαχκαηα Αηκνξξαγία Καηαβνιηθέο θαηαζηάζεηο (βαξηά ζήςε, ππξεηφο, ηξαχκα, θαθνήζεο αζζέλεηα)

26 Λεπθσκαηίλε (Αιβνπκίλε, Albumin) Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ 1. Πξάζηλν ηεο βξσκνθξεζόιεο (bromocresol green, BMG) 2. Ηιεθηξνθόξεζε 3. Αλνζνρεκηθνί πξνζδηνξηζκνί νη πξνζδηνξηζκνί ζην πιάζκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηηκεζεί ε αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο ζε δηαηηεηηθή ππνζηήξημε (γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα) ρξφλνο εκηδσήο αιβνπκίλεο ζην πιάζκα 20 εκέξεο έιεγρνο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θπζηνινγηθή ζηελ νμεία επαηίηηδα ρακειή ραξαθηεξηζηηθφ ρξφληαο επαηηθήο αζζέλεηαο

27 α1- αληηζξπςίλε o πξσηετλε νμείαο θάζεσο o θπζηθά απαληψκελνο αλαζηνιέαο πξσηεαζψλ : ζξπςίλε, ρπκνζξπςίλε, ειαζηάζε, θαιιηθξετλε, ξελίλε, θνιιαγελάζε o έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο ειεχζεξε θπθινθνξία ελεξγψλ πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ θαηαζηξνθή ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνπ πλεχκνλα πλεπκνληθφ εκθχζεκα, θίξξσζε ήπαηνο o Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ειεθηξνθφξεζε λεθεινκεηξία

28 Γηαγλσζηηθή ζεκαζία α1 αληηζξπςίλεο Κιηληθέο ζπλέπεηεο δηαηαξαρψλ ηεο ζχλζεζεο ηεο α1 αληηζξπςίλεο Μπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εκθχζεκα ζε λέα ειηθία (ιφγσ έιιεηςεο θπζηνινγηθήο λαζηνιήο ηνπ ελδχκνπ ειαζηάζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απνδνκεηηθέο ιινηψζεηο ζηνλ πλεχκνλα) Νενγληθή επαηίηηδα Οκνδπγψηεο γηα ηε θπζηνινγηθή πξσηείλε Pi ΜΜ Τξηάληα αιιειφκνξθα ηνπ γνληδίνπ Αλεπάξθεηα θπξίσο νη νκνδπγψηεο γηα ην Ε αιιειφκνξθν PiΕΕ Σπρλφηεηα γνλνηχπνπ 1/3000 Διάηησζε 10-15% Ζ αηέιεηα νθείιεηαη ζε ππνθαηάζηαζε ελφο κφλν ακηλνμένο, ε νπνία νδεγεί ηελ ξσηείλε ζην ζρεκαηηζκφ ζπζζσκαησκάησλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξηζνχλ απφ ν ήπαξ θαη πξνθαινχλ θαηαζηξνθή ηνπ ήπαηνο

29 Γηαγλσζηηθή ζεκαζία α1 αληηζξπςίλεο Δηεξνδπγψηεο δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή Γηάγλσζε κέζσ ηζνειεθηξηθήο εζηίαζεο ραξαθηεξίδεη ηηο παξαιιαγκέλεο πξσηείλεο Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλφηππσλ θαηά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν

30 Έιιεηςε α1 αληηζξπςίλεο Κχξην ζπζηαηηθφ ηεο α1 δψλεο ζηελ ειεθηξνθφξεζε Οκνδπγψηεο. Μείσζε Δηεξνδπγψηεο δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή Γηάγλσζε κέζσ ηζνειεθηξηθήο εζηίαζεο ραξαθηεξίδεη ηηο παξαιιαγκέλεο πξσηείλεο Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλφηππσλ Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο κε ηελ αληίδξαζε PCR, εληζρχνληαο ην εκβξπτθφ DNA

31 α2-πεξηνρή Απηνζθαηξίλε (haptoglobin, HAP) πξσηείλε νμείαο θάζεο Γέζκεπζε ειεχζεξεο αηκνζθαηξίλεο πνπ απειεπζεξψλεηαη ζην πιάζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδναγγεηαθήο αηκφιπζεο (2 κφξηα) ηα ζχκπινθα αηκνζθαηξίλεο απηνζθαηξίλεο απνκαθξχλνληαη κέζσ ηνπ ελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρνπκε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο απηνζθαηξίλεο Γέζκεπζε κέζσ α-αιπζίδαο δελ δεζκεχεη κεζαηκνζθαηξίλε, αίκε Πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ κέζσ παξεκπφδηζεο απψιεηαο αηκνζθαηξίλεο ζηα νχξα Γηαηήξεζε ηνπ ζηδήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ Φακειέο ζπγθεληξψζεηο παξαηεξνχληαη ζε ρξφληα επαηνπάζεηα, κεηαζηαηθή λφζν θαη βαξηά ζήςε

32 mw: % πδαηάλζξαθεο, pi 5,4 Γέζκεπζε& παξεκπφδηζε } δξάζεο ελδνπεπηαζψλ πξσηεαζψλ (πιαζκίλε, πεςίλε, ζξπςίλε, ρπκνζξπςίλε) Γηαγλσζηηθή} λεθξσζηθφ ζχλδξνκν ζεκαζία α2- Μαθξνζθαηξίλε πεξηνξηζκέλε Μέζνδνη } αλνζνρεκηθέο Πξνζδηνξηζκνχ λεθεινκεηξία ειεθηξνθφξεζε

33 Σεξνπινπιαζκίλε (Ceruloplasmin) α2- γιπθνπξσηεΐλε, πξσηείλε νμείαο θάζεο mw: άηνκα Cu / θεξνπινπιαζκίλε / 95% ραιθνύ 10% πδαηάλζξαθεο, pi 4,4 βηνινγηθή δξάζε νμεηδάζε (ππνζηξώκαηα: πνιπακίλεο, πνιπθαηλόιεο ) Fe(II) Fe(III) βηνζύλζεζε: ήπαξ Δξά σο αληηνμεηδσηηθό (Τν θπξηόηεξν αληηνμεηδσηηθό ζην πιάζκα καδί κε ηελ ηξαλζθεξίλε) Παξεκπόδηζε ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδώλ ζε θαηαζηάζεηο θιεγκνλήο

34 Σεξνπινπιαζκίλε (Ceruloplasmin) πξσηείλε νμείαο θάζεο αλεπάξθεηα θεξνπινπιαζκίλεο (λόζνο Wilson) Αύμεζε ζπγθέληξσζεο ζηελ εγθπκνζύλε Αύμεζε ζπγθέληξσζεο κεηά από ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ πςειά πνζά νηζηξνγόλσλ

35 Τξαλζθεξξίλε / Σηδεξνθπιιίλε β- ζθαηξίλε Κχξηνο κεηαθνξέαο ηνπ ζηδήξνπ ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ Φπζηνινγηθά θνξεζκέλε θαηά 30% Αηκνρξσκάησζε 100% 2 κφξηα Fe 3+ / κφξην ηξαλζθεξξίλεο mw: % πδαηάλζξαθεο, pi 5,5-5,9 βηνζχλζεζε ήπαξ Έιιεηςε Fe 3+ Τξαλζθεξξίλεο, Αλαηκία Νεθξσζηθφ Σχλδξνκν } απψιεηεο πξσηεΐλεο => Τξαλζθεξξίλεο εληεξνπάζεηεο

36 γ- Σφαιρίνες (Ανοσοσφαιρίνες) IgA: 10-15% / / 10% πδαηάλζξαθεο IgG: 70-75% / / IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 IgM: 5-10% / / 10% πδαηάλζξαθεο IgE: 5-10% / / 15% πδαηάλζξαθεο IgD: 1% / / 12% πδαηάλζξαθεο

37 Φαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηάμεσλ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ

38 γ- Σθαηξίλεο (Αλνζνζθαηξίλεο) Πνιπθισληθή ππεξγακκαζθαηξηλαηκία Λνηκψμεηο αληηζσκάησλ ζηνλ νξφ Μνλνθισληθή ππεξγακκαζθαηξηλαηκία λενπιαζία Β- ιεκθνθχηηαξν κνλνθισληθφ αληίζσκα Πνιιαπινχλ κπέισκα

39 γ- Σθαηξίλεο (Αλνζνζθαηξίλεο)

40 IgM Ζ ζύνθεζη ηης IgM αξρίδεη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εκβξπηθήο δσήο Δίλαη ε πξψηε απφ ηηο αλνζνζθαηξίλεο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηά απφ αληηγνληθή δηέγεξζε Σε ελήιηθα απνηειεί ην 10% ησλ θπθινθνξνχλησλ αλνζνζθαηξηλψλ Ζ αχμεζή ηεο δηεγείξεηαη απφ ηελ παξνπζία μέλσλ αληηζσκάησλ Μπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο

41 Μεηαβνιέο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αλνζνζθαηξηλψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία

42 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

43 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ηνπ νξνύ ζε πεθηή αγαξόδεο

44 έλδπκα Ζ κλινική ή διαγνωζηική ελδπκνινγία είλαη ε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ησλ ελδχκσλ ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζπγθεληξψζεηο ή ηηο ελεξγφηεηεο ησλ ελδχκσλ ζηα βηνινγηθά πγξά ησλ αζζελψλ. Τα έλδπκα είλαη πξσηεΐλεο κε θαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε εηδηθή ελεξγνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ ππνζηξσκάησλ ηνπο. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ ελδπκηθήο αλάιπζεο απνηεινχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο απηέο θαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ελδχκσλ.

45 έλδπκα V K max m [ S] k obs [ S]

46 έλδπκα

47 έλδπκα

48 έλδπκα

49 Δπίδξαζε ηνπ pζ ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

50 Δπίδξαζε ηνπ pζ ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

51 Δπίδξαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο ζηελ ηαρχηεηα κηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο Τεηαγκέλε: ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ Τεηκεκέλε: pζ

52 Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επί ησλ θακππιψλ ηαρχηεηαο ελδπκηθήο αληηδξάζεσο

53 επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επί ηεο ηαρχηεηαο ηεο κε ελδπκηθήο θαη ηεο ελδπκηθήο - θαηαιπηηθήο αληίδξαζεο.

54 Δλδπκηθή ελεξγφηεηα θαη κνλάδεο εθθξάζεσο ηεο Ζ πνζφηεηα ελφο ελδχκνπ πνπ ππάξρεη ζ' έλα βηνινγηθφ δείγκα νξηζκέλνπ φγθνπ (π.ρ. νξνχ) κπνξεί λα ππνινγηζηεί θπξίσο κεηά ηε κέηξεζε ηεο ελεξγφηεηάο ηνπ, δει. ηελ επίδξαζε ηνπ πάλσ ζηελ ηαρχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεσο πνπ θαηαιχεη. Ζ ελδπκηθή ελεξγφηεηα εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ παξάγνληεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ην pζ, ε θχζε θαη ε ζχζηαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο (θαζψο θαη ε θχζε ηνπ, φπνπ ε εμεηδίθεπζε ηνπ ελδχκνπ επηηξέπεη πνηθηιία ππνζηξσκάησλ) θαη ε παξνπζία ελεξγνπνηεηψλ ή αλαζηνιέσλ. Έηζη ε ζεκαζία ησλ κνλάδσλ εθθξάζεσο ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο θαη ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη γηα νξηζκέλν δείγκα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κφλν αλ είλαη γλσζηή ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

55 Δλδπκηθή ελεξγφηεηα θαη κνλάδεο εθθξάζεσο ηεο Ζ ζπλεζέζηεξε ελδπκηθή κνλάδα είλαη ε Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πνπ δείρλεη ηνλ «αξηζκφ ησλ (κmol) ηνπ ππνζηξψκαηνο, πνπ κεηαηξέπνληαη αλά ιεπηφ (min), θάησ απφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ηεο αληηδξάζεσο». Ο αλσηέξσ νξηζκφο ηεο IU δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν φγθν βηνινγηθνχ δείγκαηνο, γηαπηφ φηαλ είλαη αλαγθαίν λα εθθξαζηεί ε ζπγθέληξσζε ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο (φπσο ζπλήζσο γίλεηαη ζηελ θιηληθή ρεκεία) πξέπεη λα πξνζηεζεί ν φξνο ηνπ φγθνπ, π.ρ. IU/L ή miu/ml. ε δηεζλήο κνλάδα δελ ππνλνεί θακία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη νχηε αθφκα ππάξρεη ζπκθσλεκέλε πξφηππε ζεξκνθξαζία γηα ηηο ζπλήζεηο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ θιηληθή ελδπκνινγία. Μηα κνλάδα ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Σχζηεκα Μνλάδσλ (SI), είλαη ην katal (Kat): «ε πνζφηεηα ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ελδχκνπ πνπ κεηαηξέπεη έλα γξακκνκφξην (mol) ππνζηξψκαηνο αλά δεπηεξφιεπην (s) θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο». 1kat = 6x 107 1U ή 1IU = 16,67 nkat

56 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ελδπκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηελ θιηληθή δηαγλσζηηθή, (κέζνδνο ξνπηίλαο) 1. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ λα είλαη ηερληθά απιή, ηθαλνπνηεηηθήο αθξίβεηαο θαη επαλαιεπηηθφηεηαο, θαη λα κελ απαηηεί πνιχ ρξφλν, γηα λα κπνξεί λα γίλεηαη κεγάινο αξηζκφο αλαιχζεσλ ζε ινγηθφ ρξφλν. 2. Τν απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλα, κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε επηθάιπςε κεηαμχ θπζηνινγηθψλ θαη παζνινγηθψλ ηηκψλ. 3. Τν έλδπκν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην αίκα, ζηα νχξα ή ζε άιιν πγξφ ηνπ ζψκαηνο, απ' φπνπ λα είλαη εχθνιν λα ιεθζεί κε επεκβαηηθά 4. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ δελ πξέπεη λ' απαηηεί πνιχπινθα φξγαλα.

57 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ελδπκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηελ θιηληθή δηαγλσζηηθή, (κέζνδνο ξνπηίλαο) Α) Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ: Απιή - ηαρεία Αθξίβεηα Δπαλαιεςηκφηεηα Απιή νξγαλνινγία (πρ θαζκαηνθσηνκεηξηθή) Β) κηθξή αιιειεπηθάιπςε θπζηνινγηθψλ - παζνινγηθψλ ηηκψλ

58 Καηεγνξίεο ελδχκσλ ζην αίκα Καηεγνξίεο ελδχκσλ Αηκαηνγελή: Δηδηθά γηα ην πιάζκα Με αηκαηνγελή: Απεθθξηλφκελα Κπηηαξηθά Παξαδείγκαηα Πξσηεάζεο ζεξίλεο: ζξνκβίλε, παξάγνληαο x, παξάγνληαο xy Ληπάζε, α-ακπιάζε (απφ ζηεινγφλνπο αδέλεο θαη πάγθξεαο) ρνιηλεζηεξάζε, Πξνζηαηηθή φμηλε θσζθαηάζε Γαιαθηηθή αθπδξνγνλάζε, ακηλνηξαλζθεξάζεο, αιθαιηθή

59 Αχμεζε ηεο ελδπκηθήο ελεξγφηεηαο ζηα βηνινγηθά πγξά (νξφο πιάζκα) Μπορεί να οφείλεται σε : Ηλικία, φύλο, βάρος Νεογνά-παιδιά 3-6 ετών ALP αύξηση κατά 2-3 φορές Μεταβολική καταστροφή ---- αναγέννηση κυττάρων Παθολογικές καταστάσεις: Διαπερατότητα κυτταρικής μεμβράνης Ανοξία Φάρμακα Άυξηση Κ+ Φλεγμονή (μικρού ΜΒ ένζυμα)

60 Δμέηαζε νκάδσλ ελδχκσλ γηα ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ νξγάλσλ ή ζπζηεκάησλ. Όξγαλν ή Σχζηεκα Καξδηά θαη θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα Πάγθξεαο Οζηά Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα Αζζέλεηα / νκάδα δηαγλσζηηθψλ ελδχκσλ νμέα εκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ: Γηάγλσζε: CK, CKΜB, AST, LDH, Τξνπνλίλε θαξδηαθή αλεπάξθεηα : BNP/proBNP Ομεία παγθξεαηίηηδα, παξνμπζκφο παγθξεαηίηηδαο: α-ακπιάζε Ληπάζε, θσζθνιηπάζε α. ζξπςίλε Οζηηθέο αζζέλεηεο: ALP Καξθίλνη Πξνζηάηε ACP, PSA, PAP Ζ ACP ζηα νχξα 50 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνλ νξφ. Μεηά ηνλ επλνπρηζκφ ή αθαίξεζε πξνζηάηε ε ACP είλαη ρακειή

61 Καηαλνκή θαη θιηληθέο εθαξκνγέο ησλ δηαγλσζηηθψο ζεκαληηθψλ ελδχκσλ Έλδπκν Κύξηεο Πεγέο Κύξηεο Κιηληθέο εθαξκνγέο Ομηλε θσζθαηάζε Αιαληθή ακηλνηξαλζθεξάζε Αιθαιηθή θσζθα-ηάζε Ακπιάζε Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε Χνιελεζηεξάζε Κξεαηηληθή θηλάζε γ-γινπηακηληθή ηξαλζθεξάζε Γαιαθηηθή αθπδξνγνλάζε 5-Ννπθιενηηδάζε ζξπςίλε PSA CK-MB Πξνζηάηεο, εξπζξνθύηηαξα Ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, θαξδηά Ήπαξ, νζηά, έληεξα, πια-θνύληαο, λεθξό Σηεινγόλνη αδέλεο, πάγθξεαο Ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, θαξδηά, λεθξόο, εξπζξνθύη-ηαξα Ήπαξ Σθειεηηθνί κπο, εγθέθαινο, θαξδηά, καιαθνί κπο Ήπαξ, λεθξό Καξδηά, ήπαξ, ζθειεηηθνί κπο, εξπζξνθύηηαξα Ηπαηνρνιηθνί αγσγνί Πάγθξεαο Πξνζηάηεο Καξδηά Καξθίλσκα πξνζηάηε, νζηηθέο αζζέλεηεο Ηπαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο νζηηθέο αζζέλεηεο, επαηνρνιηθέο αζζέλεηεο Παγθξεαηηθέο αζζέλεηεο Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, επαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεοο, κπτθέο αζζέλεηεο Ηπαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο, δειεηεξίαζε από νξγνλνθσζθνξηθά εληνκν-θηόλα Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, κπτθέο αζζέλεηεο, Ηπαηνρνιηθέο αζζέλεηεο, αιθννιηζκόο Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, αηκόιπζε, επαηηθέο παξεγρπκαηηθέο αζζέλεηεο Ηπαηνρνιηθέο αζζέλεηεο Παγθξεαηηθέο αζζέλεηεο Καξθίλνο πξνζηάηε Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ

62 Καξδηαθνί δείθηεο

63 Καξδηαθνί δείθηεο Ηζνέλδπκα CK

64 Ηζνέλδπκα LDH

65 Βαζκηαίεο κεηαβνιέο ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ηζηψλ θαη νξνχ γηα ηελ αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε, γηα ηελ αιαληθή ακηλνηξαλζθεξάζε θαη γηα ηελ θξεαηηληθή θηλάζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία

Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) DNA extraction: δηαδηθαζία απνκόλσζεο ηνπ γελσκηθνύ πιηθνύ ελόο βηνινγηθνύ δείγκαηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα