ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ"

Transcript

1 ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. Οη ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη είλαη νη εμήο: α) ησλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξσλ ηξνθώλ, β) ησλ Αλαινγηώλ, γ) ηεο Ηζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλσλ θαη Αιθαιηθώλ Τξνθώλ, δ) ηεο Πνηθηιίαο, ε) ησλ Ψκώλ Τξνθώλ, ζη) ηεο Φπζηθήο Ίαζεο, δ) ηνπ Μέηξνπ, ε) ηεο Αλεπάξθεηαο θαη ζ) ηνπ Σπλδπαζκνύ Τξνθώλ. Οη Δηαηηεηηθνί Νόκνη κε δύν ιόγηα Α) Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, πιήξεηο θαη αγλέο.

2 Β) Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηέο αλαινγίεο. Γειαδή θαζεκεξηλά πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε έμη κεξίδεο ιαραληθώλ, δύν θξνύησλ, κία ακύινπ θαη κία πξσηεΐλεο. Γ) Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ Σξνθώλ. Ζ δίαηηα καο πξέπεη λα απνηειείηαη από 80% από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph θαη 20% από όμηλν ph. Γηα παξάδεηγκα ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα είλαη αιθαιηθά ελώ ηα άκπια θαη νη πξσηεΐλεο όμηλα. Γ) Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πνηθηιία θξνύησλ, ιαραληθώλ, άκπισλ θαη πξσηετλώλ. Δ) Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά 60% από σκέο ηξνθέο θαη απηό γηαηί πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό καο κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια, δσληαλά έλδπκα θαη βηηακίλεο. ΣΤ) Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο. Ζ θύζε ζεξαπεύεη αλ ηεο πξνζθέξνπκε ηελ επθαηξία. Μόλν όηαλ ηξεθόκαζηε ζσζηά ν νξγαληζκόο καο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά. Ε) Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ. Δάλ θαηαλαιώλνπκε κία ή ιίγεο ηξνθέο ζε κεγάιε πνζόηεηα, ζα ππάξμνπλ δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πνηθηιίαο. Ζ) Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο. Δάλ δελ Καηαλαιώλνπκε κηα επαξθή πνζόηεηα από ζσζηέο ηξνθέο, ζα ππνθέξνπκε από δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. Θ) Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη καδί όπσο είλαη ηα αβγά θαη ηα ςεκέλα αιιαληηθά. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε γάια ζε καγεηξεκέλεο ληθάδεο βξώκεο ή θερξί. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 1: Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ

3 Ζ θαιή πγεία είλαη κέξνο ηεο ζσηεξίαο καο, νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, αγλέο θαη πιήξεηο. Οη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο όπσο ηα θπζηθά γιπθαληηθά ην κέιη, ε γύξε, ην ζηξόπη ζθελδάκνπ, ε κειάζα θαη ηα θξνύηα. Όπνηε νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνύλ κηα ηξνθή είηε κε ζέξκαλζε, αιάηηζκα, ιεύθαλζε, ζρεδόλ πάληα κεηώλνπλ ηελ δηαηξνθηθή ηεο αμία. Παξάδεηγκα κε θπζηθήο ηξνθήο είλαη ε θπθιακάηε ε ζαθραξίλε θαη ε αζπαξηάκε όπνπ θαη ηα ηξία πξντόληα είλαη ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν κε ηα δύν ηειεπηαία λα έρνπλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο από ην Ακεξηθαληθό Κνγθξέζν παξά ηελ αίηεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ. Αθόκα θαη ή ιεπθή δάραξε δελ είλαη θπζηθή ηξνθή, αθνύ ην ξαθηλάξηζκα πνπ πθίζηαηαη θαηαζηξέθεη όιεο ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια. Οη ηξνθέο ζα πξέπεη λα είλαη θαη αγλέο. Όζεο ηξνθέο είλαη ξαληηζκέλεο κε ρεκηθά θάξκαθα δελ είλαη αγλέο. Οη αγλέο ηξνθέο θαιιηεξγνύληαη ζε έδαθνο πνπ δελ έρεη εκπινπηηζηεί κε ρεκηθά ιηπάζκαηα. Τα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην θπζηθέο ηξνθέο, αιιά πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά. Οη ηξνθέο πνπ ζπληεξνύληαη ζε μύδη ή αιάηη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή θνλζεξβνπνηνύληαη δελ είλαη αγλέο. Ο άλζξσπνο δελ δεη κε αιινησκέλα ηξόθηκα νη θαηαλάισζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπάξθεηεο δηαθόξσλ εηδώλ. Ο δξmc Collum αθαίξεζε ην αζβέζηην από ηηο ηξνθέο πνπ έδηλε ζηα πεηξακαηόδσα θαη δηαπίζησζε όηη ηα δώα δελ αλέπηπζζαλ πγηή νζηά. Αθαηξώληαο ην θάιιην, ηα πεηξακαηόδσα εκθάληζαλ πξόβιεκα ζην κπτθό ζύζηεκα. Πνιιέο επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνληαη επξέσο, ζηεξνύληαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην γάια. Τν σκό γάια πεξηέρεη έλδπκα απαξαίηεηα γηα ηελ απνξξόθεζε αζβεζηίνπ. Φσξίο ηνλ θαηεζηξακκέλε από ηελ ζεξκόηεηα ηεο παζηεξίσζεο θσζθαηάζε, κεγάιν κέξνο ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνξξνθάηαη. Ζ θαηαζηξνθή ηεο θσζθαηάζεο ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ παξάγνληαο γηα ηελ νζηενπόξσζε θαη ηα επαθόινπζα θαηάγκαηα ηζρίνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο. Όζνη θαηαλαιώλνπλ ηξνθέο κε έιιεηςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνύλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξεο κνξθέο απνβηηακίλσζεο. Ζ ιεπθή δάραξε, ην ιεπθό αιεύξη θαη ην απνθινησκέλν ξύδη είλαη ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο από ηηο νπνίεο νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη νη ίλεο έρνπλ αθαηξεζεί κεξηθώο ή θαη πιήξσο. Ζ θαηαλάισζε απηώλ ησλ ηξνθώλ πξνθαιεί απνβηηακίλσζε θαη πιήζνο παζήζεσλ. Οη πιήξεηο ηξνθέο δνκνύλ έλα πιήξεο ζώκα. Με ηνλ όξν πιήξεηο ηξνθέο ελλννύληαη ηα κε απνθινησκέλα δεκεηξηαθά, θξνύηα, ιαραληθά, ην πιήξεο γάια, ηνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ηνπο ζπόξνπο. Ζ θαιή πγεία αξρίδεη κε ηνλ πξώην δηαηηεηηθό λόκν.- νη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο αγλέο θαη πιήξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ δελ γλσξίδνπλ ηίπνηε γηα ηελ πγεία θαη αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά γηα θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο. Μπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ γηαηξώλ καζαίλνληαο λα ηξέθνπκε ζσζηά ηα παηδηά καο. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη θαηαλαιώλνληαο αγλέο θπζηθέο πιήξεηο ηξνθέο ζα θαηαθέξνπλ κεγαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε αιιαγή. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 2: Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ

4 Ο δεύηεξνο δηαηηεηηθόο λόκνο ππαγνξεύεη λα θαηαλαιώζνπκε δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ ιαραληθά, θξνύηα, άκπια θαη πξσηεΐλεο ζηε ζσζηή αλαινγία. Γελ ζα κπνξνύζακε λα επηδήζνπκε θαηαλαιώλνληαο όια ηα κέηαιια ζε ίζεο πνζόηεηεο. Οθείινπκε λα παξέρνπκε ζηνλ νξγαληζκό καο ηηο ζσζηέο αλαινγίεο. Δίλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηεί θαλείο παξαβιέπνληαο ηνλ Νόκν ησλ Αλαινγηώλ. Σην δηαηξνθηθό πξόγξακκα πνπ ζπληζηώ, ην νπνίν θαιείηαη Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο, ππάξρεη κηα αξκνληθή ηζνξξνπία κεηαμύ ηξνθώλ, ε νπνία ηαηξηάδεη ζην 95% ησλ αλζξώπσλ. Με ηηο ζωζηέο ηξνθέο ζηε ζσζηή αλαινγία, ν νξγαληζκόο βειηηώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κέξα κε ηε κέξα, αξγά θαη ζηαζεξά. Ψζηόζν, ν παξάγνληαο ηειεηόηεηα δελ πθίζηαηαη ζηνλ λόκν ησλ αλαινγηώλ. Δάλ ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε ακύινπ ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα κόλν γεύκα δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Δάλ πάιη ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε πξσηεΐλεο ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα γεύκα πάιη δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Από ηελ άιιε αλ θαηαλαισζεί έλα θηιό πατδάθηα παίξλνληαο όιε ηελ πξσηεΐλε ζε έλα γεύκα είλαη ιάζνο. Πνιύο θόζκνο έρεη πξόβιεκα όηαλ θαηαλαιώλεη πνιύ πξσηεΐλε ή άκπιν από ηελ άιιε δελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα από ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 3: Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ ηξνθώλ Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε πσο νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα απνηεινύληαη θαηά 80% από ηξνθέο από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph, όπσο θξνύηα θαη ιαραληθά θαη 20% από ηξνθέο κε όμηλν ph,όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο ηα άκπια θαη ηα ζάθραξα. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλαιώλνπκε πεξηζζόηεξεο αιθαιηθέο ηξνθέο επεηδή ηα όμηλα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηνλ νξγαληζκό πξέπεη λα εμνπδεηεξώλνληαη. Ζ αιθαιηθή-όμηλε ηζνξξνπία πνπ αθνξά ην ph ηνπ αίκαηνο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ηνπο λεθξνύο, ελώ εκπιέθνληαη θαη πεξίπινθεο εμηζνξξνπεηηθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο αηθλίδηεο παξεθθιίζεηο. Οη ηξνθέο πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια πνπ είλαη ην αζβέζηην, ην λάηξην ην

5 θάιην θαη ην καγλήζην, ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ησλ βάζεσλ πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηνπο όμηλνπο παξάγνληεο. Ζ Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο πξνβιέπεη έμη κεξίδεο ιαραληθώλ δύν θξνύησλ, κίαο ακύινπ θαη κίαο πξσηεΐλεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έξεπλεο θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ απνθαιύπηνπλ πσο ε δηαηξνθή ηνπ Γπηηθνύ αλζξώπνπ θαηαλαιώλεη θαηά κέζν όξν 20% θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ ε Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηεο Ακεξηθήο δειώλεη όηη θαηαλαιώλεηαη δηπιάζηα πνζόηεηα ιηπώλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 4: Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο Οθείινπκε λα θαηαλαιώλνπκε πνηθηιία ηξνθώλ. Όζνη θαηαλαιώλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο είηε ιαραληθώλ, θξνύησλ, ακύισλ πεξηνξίδνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαη θαηαπνλνύλ ηνλ νξγαληζκό ηνπο. Ο νξγαληζκόο καο ιεηηνπξγεί κόλν κε απηά πνπ ηνπ παξέρνπκε. Ζ πνηθηιία εμαζθαιίδεη ζηνλ νξγαληζκό όια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ζ πνηθηιία είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα πνιινύο ιόγνπο. Πξώηα από όια ην ίδην ηξόθηκν πνηθίιεη ζε δηάθνξα κέξε κηαο ρώξαο. Γηα παξάδεηγκα ηα κήια ζηηο Ζ.Π.Α δηαθέξνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα από απηά ηεο Καιηθόξληαο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα θξνύηα αιιά θαη ηα ιαραληθά θαιιηεξγνύληαη ζε εδάθε κε δηαθνξεηηθή ζύζηαζε. Όηαλ ηα θπηά θαιιηεξγνύληαη ζε αικπξά εδάθε πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν λάηξην. Σπλεπώο, πέξα από ηα δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ, ν Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο ηζρύεη θαη γηα ην είδνο ηνπ εδάθνπο ζην νπνίo θαιιηεξγνύληαη ηα ηξόθηκα. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ απνηειεί παξάβαζε ζην Νόκν ηεο Πνηθηιίαο. Φξεηαδόκαζηε θξνύηα, ιαραληθά, πιήξε δεκεηξηαθά, ζπόξνπο, μεξνύο θαξπνύο θαη όζπξηα. Φξεηαδόκαζηε πνηθηιία πξσηετλώλ ακύισλ θαη ιηπώλ- πνιύ κεγαιύηεξε πνηθηιία από ηελ ησξηλή. Δίλαη ιάζνο λα θαηαλαιώλνπκε ην ίδην πξάγκα θάζε κέξα ή αθόκε θαη ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα παξάδεηγκα νη Άγγινη πίλνπλ ηζάη όιε ηελ ώξα θαη ππνθέξνπλ από ξεπκαηηζκνύο πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο ηνπ θόζκνπ. Ζ δάραξε πνπ πεξηέρεη ην ηζάη κεηώλεη ηα απνζέκαηα ηνπ λαηξίνπ, ην νπνίν εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα πνπ ζπλδένληαη κε απηό ην πξόβιεκα. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 5: Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ Τν 60% ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη σκό θαη έηζη επηηπγράλεηαη θαη ε

6 ηζνξξνπία λεξνύ. Δθηόο από ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια πνπ πεξηέρνπλ νη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ θαη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα έλδπκα. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο θαηαζηξέθνπλ απηό ην έλδπκν. Οη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηηο άπεπηεο ίλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή πγεία θαη ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ καο. Τα σκά ιαραληθά απνηεινύλ ηελ πινπζηόηεξε πνζόηεηα άπεπησλ ηλώλ. Καηαλαιώλνληαο σκά θξνύηα, ιαραληθά, μεξνύο θαξπνύο δελ ζα ρξεηαζηεί λα παίξλεηαη πξντόληα κε επηπιένλ ίλεο, πνπ απνηειεί από ηηο ηειεπηαίεο κνλνκαλίεο ηεο επνρήο καο. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ πεξηιακβάλεη 20% από θξνύηα θαη ιαραληθά επνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξα σκά θξνύηα, ιαραληθά θαη μεξνύο θαξπνύο. Ζ αθξόηεηα όκσο δελ πξέπεη λα γίλεη ηξόπνο δσήο. Οξηζκέλνη θηάλνπλ ζηα άθξα κε ηελ σκνθαγία. Μεξηθνί θαηαλαιώλνπλ κόλν σκέο ηξνθέο θαη άιινη κόλν θξνύηα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ κε αλάθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 6: Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο Ζ θύζε ζεξαπεύεη θαηά βάζε. Θα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα ππνκνλεύνπκε ηελ ζεξαπεπηηθήο ηεο δηεξγαζία. Δάλ δελ θνηκόκαζηε έρνπκε εληάζεηο θαη εθλεπξηδόκαζηε είλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηνύκε. Όπνηεο θαη λα είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζα πξέπεη λα ηξεθόκαζηε ζσζηά. Αλ δελ θξνληίδνπκε ηελ δηαηξνθή καο ε πγεία καο δελ ζα είλαη πνηέ θαιή. Ζ θαξκαθνζεξαπεία νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ε αθηηλνζεξαπεία κεξηθέο θνξέο ζεξαπεύνπλ. Ζ κόλε πξαγκαηηθή ίαζε είλαη ε θπζηθή ίαζε. Γηα λα ζεξαπεπηνύκε πξέπεη λα κάζνπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ θύζε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 7: Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ Όηαλ θαηαλαιώλνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο ηξνθέο ζε ππέξηεξε πνζόηεηα δεκηνπξγνύκε αληζνξξνπία ε νπνία ζπλεπάγεηαη παρπζαξθία. Σύκθσλα κε έξεπλεο ην 60% ησλ Γπηηθώλ είλαη ππέξβαξνη θαη ην 40%

7 παρύζαξθνη. Ζ νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε θαηαλάισζε ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπώλ πξνθαιεί αληζνξξνπία θαη ζπκβάιεη ζηελ παρπζαξθία. Ζ ππέξηεξε θαηαλάισζε πξσηεΐλεο θαηαπνλεί ην ζηνκάρη όπνπ δελ έρεη πνιιέο θνξέο ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πδξνρισξηθνύ νμένο γηα λα ηελ δηαζπάζεη θαη λα ηελ πξνσζήζεη γηα αθνκνίσζε ζην έληεξν. Με απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηνμηθέο νπζίεο όπνπ κεηαθέξνληαη ζην αίκα θαη θζείξνπλ ηνπ ο ηζηνύο θαη ηα αδύλακα όξγαλα. Έηζη ε ππέξκεηξε αθνκνίσζε πξσηετλώλ κεηαηξέπεηαη ζε ιίπνο ζηνπο ηζηνύο. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε ξαθηξαληζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη ηα λεζίδηα Langerhans ηα νπνία απνηεινύλ ηελ ελδνθξηλή κνίξα ηνπ παγθξέαηνο πνπ παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε. Ζ ηλζνπιίλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά ηεο γιπθόδεο ζηα θύηηαξα κέζσ ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ, όπνπ νμπδώλεηαη γηα λα παξαρζεί ελέξγεηα. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε δάραξεο θαηαζηξέθεη ηελ ηλζνπιίλε θαη δεκηνπξγείηαη ε λόζνο δηαβήηεο. Δπίζεο νη πνζόηεηεο ζαθράξνπ απνζεθεύνληαη ζην ήπαξ θαη ζηνπο κπτθνύο ηζηνύο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ άιιε θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ιίπνο. Δπνκέλσο ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε κηα ηξνθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζην ήπαξ,ζηελ θαξδηά, ζηνπο λεθξνύο ζηελ ρνιεδόρν θύζηε ζην έληεξν κε ηελ δπζθνηιηόηεηα αθόκα θαη κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ αθνύ απνζεθεύνπλ ιίπνο. Αθόκα νη θαηαλάισζε κηαο ηξνθήο ζπκβάιεη ζηηο αιιεξγίεο θξπνινγήκαηα θαη ζηηο θαηαξξνέο αθνύ ν νξγαληζκόο έρεη πάζεη αβηηακίλσζε. Γελ ζα πξέπεη λα δηαηαξάζζνπκε ηελ ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ καο γηαηί ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 8: Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο απνηειεί παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ηνπ Μέηξνπ, κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα. Απηό πνπ ακειείηε λα θάηε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζαο όζν θαη απηό πνπ ηξώηε. Παξαβηάδεηε ην Νόκν ηεο Αλεπάξθεηαο, όηαλ: ππνζηηίδεζηε ή όηαλ επηηξέπεηε ζηνλ εαπηό ζαο λα ιηκνθηνλεί θαηαλαιώλεηε ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο πνπ δελ πεξηέρνπλ βηηακίλεο θαη κέηαιια δελ θαηαλαιώλεηε αξθεηή ηξνθή ελόςεη ησλ θαζεκεξηλώλ ζαο θαζεθόλησλ

8 ή ησλ επηπέδσλ ηνπ εκεξήζηνπ ζηξεο πνπ αληηκεησπίδεηε αθνινπζείηε κε-ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζηεξείζηε έλα ζξεπηηθό ζηνηρείν, κηα βηηακίλε, έλα κέηαιιν. Μελ μερλάηε όηη όιεο νη παζήζεηο νθείινληαη ζε θάπνηα κνξθή αβηηακίλσζεο. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο παζήζεηο είλαη ην κπέξη-κπέξη πνπ πξνθαιείηε από αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β1. Ζ νζηενπόξσζε είλαη γλσζηό όηη νθείιεηε ζε έιιεηςε κεηάιισλ. Οη παζήζεηο απηέο όρη κόλν πξνθαινύληαη εμαηηίαο δηαηξνθηθώλ αλεπαξθεηώλ, αιιά δεκηνπξγνύλ θαη πεξεηαίξσ αλεπάξθεηεο ζην ελδνθξηληθό ζύζηεκα, ζηε δηεξγαζία ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αίκαηνο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 9: Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ Όηαλ λνζνύκε θαη πάζρνπκε από ρξόληα θόπσζε, είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδπάδνπκε ζσζηά ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Δίλαη πξνηηκόηεξν ην λα θαηαλαιώλνπκε θπζηθέο ηξνθέο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό, παξά λα θαηαλαιώλνπκε αλζπγηεηλέο ηξνθέο ζε ηέιεηνπο ζπλδπαζκνύο. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην θξέαο κε ηηο παηάηεο, θαη ηα αβγά κε ην κπέηθνλ. Απηνί νη δύν ζπλδπαζκνί είλαη θνηλνί θαη πνιύ επηβιαβείο. Ζ θαηαλάισζε θπζηθήο ηξνθήο πνπ πεξηέρεη άκπιν θαη πξσηεΐλε δελ είλαη επηβιαβήο. Οη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ επιόγσο ηθαλνπνηεηηθή πεπηηθή ιεηηνπξγεία, δελ ρξεηάδεηαη λα αγσληνύλ γηα ην ζπλδπαζκό ησλ ηξνθώλ.

9 Η ΑΝΑΓΚΑΙΌΣΗΣΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ Δάλ ηεξείηε ηνπο λόκνπο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο, ν νξγαληζκόο ζαο ζα είλαη ηζνξξνπεκέλνο από ρεκηθή άπνςε. Μία από ηηο πην ιεπηνθπείο κνξθέο νξγαληθήο αληζνξξνπίαο είλαη ε ρεκηθή ή δηαηξνθηθή. Μηα ρεκηθή αλεπάξθεηα ή ηζνξξνπία απνηειεί ηελ αηηία ζρεδόλ θάζε πάζεζεο. Έλα πγηέο έληεξν πεξηέρεη λάηξην, θάιην θαη καγλήζην. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα ζεπηηθά αέξηα θαη θαζαξίδεη ηελ εληεξηθή νδό. Τν θάιην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κπτθή δνκή θαη ειαζηηθόηεηα πνπ εκπιέθεηαη κε ην ρξόλν εληεξηθήο δηάβαζεο. Τν καγλήζην, καδί κε ην αζβέζηην, πξνθαιεί κπτθή ράιαζε θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιίνπ ζηα θύηηαξα. Σπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζπαζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζηελώζεσλ, δηαηαξαρώλ νθεηιόκελσλ ζε ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο θαζώο θαη ηεο απώιεηαο ηόλνπ ζην έληεξν. Τα θάξκαθα πνπ απνηεινύληαη από αλόξγαλεο νπζίεο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπιαζε ησλ ηζηώλ. Τν βηνρεκηθό, νξγαληθό καγλήζην ησλ θπζηθώλ ηξνθώλ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθό γηα ηνλ νξγαληζκό. Όηαλ απηά ηα ηξία κέηαιιαλάηξην, θάιην θαη καγλήζην-ιείπνπλ από ηε δηαηξνθή, ν νξγαληζκόο ηα ιακβάλεη από ηνπο ηζηνύο ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, όπνπ θαη απνζεθεύνληαη. Πξέπεη λα εθνδηάδνπκε ηνλ νξγαληζκό καο πάληα κε ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, εηδάιισο ζα ππνζηνύκε ηηο ζπλέπεηεο. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα λαηξίνπ Ζ θαιύηεξε νξγαληθή πεγή λαηξίνπ είλαη ν όξνο γάιαθηνο. Ο όξνο ηνπ γάιαθηνο απνθαζηζηά ην γαιαθηνβάθηιιν θαη δελ γέλεη ηελ εληεξηθή ρισξίδα, ζθόλε από αγειαδηλό ή θαηζηθίζην γάια ηα καύξα ζύθα απνηεινύλ θνξπθαίν ζπλδπαζκό λαηξίνπ Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο λαηξίνπ είλαη νη εμήο: Βεξίθνθα,απνμεξακέλα Καηζηθίζην γάια Γάια,σκό Κξόθνο αβγνύ Ζιηόζπνξνο Μαύξεο ειηέο Ηλδηθή θαξύδα Κξηζάξη

10 Κόθθηλεο πηπεξηέο Φξάνπιεο Λαραλίδεο Χάξη Τξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ λάηξην ζε κηθξόηεξα πνζνζηά είλαη ην ιάραλν, ηα λεξνθάζηαλα, ην ζθόξδν, ηα θάζηνπο θ.α. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα θαιίνπ Οη θαιύηεξεο πεγέο θαιίνπ είλαη νη νξγαληθέο ηξνθέο. Αξθεηά βόηαλα είλαη επίζεο θαιέο πεγέο θαιίνπ. (π.ρ. ε ηζνπθλίδα) Αγγνύξη Ακύγδαια Καξύδα Μπαλάλεο Γάια ζόγηαο Μπξόθνιν Νηνκάηεο Σπαλάθη Φαθέο Καξόηα Διηέο Βνιβνί παληδαξηνύ Σξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην Τν καγλήζην ππάξρεη ζε πψειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ζηα αλαπνθινίσηα δεκεηξηαθά. Τν αλαπνθινίσην ξύδη πεξηέρεη 11 θνξέο πεξηζζόηεξν καγλήζην ζε ζρέζε κε ην απνθινησκέλν, ελώ ν θινηόο ηνπ ξπδηνύ απνηειεί αθόκε πην ζπκππθλσκέλε πεγή ηνπ ελ ιόγσ κεηάιινπ.

11 Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην είλαη νη αθόινπζεο: Αβνθάλην Αληίδηα Βξώκε Ίθαξνπ Σίθαιε πιήξεο Κάζηνπο Λάπαζν Μέιη Καιθάλη Φηζηίθηα Μπνξείηε λα απνθύγεηε ηα δηαηξνθηθά παξαζηξαηήκαηα δηαβάδνληαο ηηο εηηθέηεο όισλ ησλ εκπνξηθώλ πξντόλησλ. Απνθύγεηε νπνηνδήπνηε πξντόλ πεξηέρεη ζεξκαζκέλα έιαηα ή ιίπε. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπάξρνπλ ινηπόλ ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη, νη νπνίνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη καο βνεζνύλ λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Πξέπεη λα εθπαηδεύζεηε ηνπο γεπζηηθνύο ζαο θάιπθεο θαη ηε ζθέςε ζαο, εάλ ζέιεηε λα δήζεηε κηα πγηή, παξαγσγηθή δσή. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα