ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ"

Transcript

1 ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. Οη ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη είλαη νη εμήο: α) ησλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξσλ ηξνθώλ, β) ησλ Αλαινγηώλ, γ) ηεο Ηζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλσλ θαη Αιθαιηθώλ Τξνθώλ, δ) ηεο Πνηθηιίαο, ε) ησλ Ψκώλ Τξνθώλ, ζη) ηεο Φπζηθήο Ίαζεο, δ) ηνπ Μέηξνπ, ε) ηεο Αλεπάξθεηαο θαη ζ) ηνπ Σπλδπαζκνύ Τξνθώλ. Οη Δηαηηεηηθνί Νόκνη κε δύν ιόγηα Α) Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, πιήξεηο θαη αγλέο.

2 Β) Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηέο αλαινγίεο. Γειαδή θαζεκεξηλά πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε έμη κεξίδεο ιαραληθώλ, δύν θξνύησλ, κία ακύινπ θαη κία πξσηεΐλεο. Γ) Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ Σξνθώλ. Ζ δίαηηα καο πξέπεη λα απνηειείηαη από 80% από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph θαη 20% από όμηλν ph. Γηα παξάδεηγκα ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα είλαη αιθαιηθά ελώ ηα άκπια θαη νη πξσηεΐλεο όμηλα. Γ) Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πνηθηιία θξνύησλ, ιαραληθώλ, άκπισλ θαη πξσηετλώλ. Δ) Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά 60% από σκέο ηξνθέο θαη απηό γηαηί πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό καο κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια, δσληαλά έλδπκα θαη βηηακίλεο. ΣΤ) Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο. Ζ θύζε ζεξαπεύεη αλ ηεο πξνζθέξνπκε ηελ επθαηξία. Μόλν όηαλ ηξεθόκαζηε ζσζηά ν νξγαληζκόο καο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά. Ε) Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ. Δάλ θαηαλαιώλνπκε κία ή ιίγεο ηξνθέο ζε κεγάιε πνζόηεηα, ζα ππάξμνπλ δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πνηθηιίαο. Ζ) Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο. Δάλ δελ Καηαλαιώλνπκε κηα επαξθή πνζόηεηα από ζσζηέο ηξνθέο, ζα ππνθέξνπκε από δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. Θ) Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη καδί όπσο είλαη ηα αβγά θαη ηα ςεκέλα αιιαληηθά. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε γάια ζε καγεηξεκέλεο ληθάδεο βξώκεο ή θερξί. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 1: Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ

3 Ζ θαιή πγεία είλαη κέξνο ηεο ζσηεξίαο καο, νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, αγλέο θαη πιήξεηο. Οη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο όπσο ηα θπζηθά γιπθαληηθά ην κέιη, ε γύξε, ην ζηξόπη ζθελδάκνπ, ε κειάζα θαη ηα θξνύηα. Όπνηε νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνύλ κηα ηξνθή είηε κε ζέξκαλζε, αιάηηζκα, ιεύθαλζε, ζρεδόλ πάληα κεηώλνπλ ηελ δηαηξνθηθή ηεο αμία. Παξάδεηγκα κε θπζηθήο ηξνθήο είλαη ε θπθιακάηε ε ζαθραξίλε θαη ε αζπαξηάκε όπνπ θαη ηα ηξία πξντόληα είλαη ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν κε ηα δύν ηειεπηαία λα έρνπλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο από ην Ακεξηθαληθό Κνγθξέζν παξά ηελ αίηεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ. Αθόκα θαη ή ιεπθή δάραξε δελ είλαη θπζηθή ηξνθή, αθνύ ην ξαθηλάξηζκα πνπ πθίζηαηαη θαηαζηξέθεη όιεο ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια. Οη ηξνθέο ζα πξέπεη λα είλαη θαη αγλέο. Όζεο ηξνθέο είλαη ξαληηζκέλεο κε ρεκηθά θάξκαθα δελ είλαη αγλέο. Οη αγλέο ηξνθέο θαιιηεξγνύληαη ζε έδαθνο πνπ δελ έρεη εκπινπηηζηεί κε ρεκηθά ιηπάζκαηα. Τα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην θπζηθέο ηξνθέο, αιιά πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά. Οη ηξνθέο πνπ ζπληεξνύληαη ζε μύδη ή αιάηη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή θνλζεξβνπνηνύληαη δελ είλαη αγλέο. Ο άλζξσπνο δελ δεη κε αιινησκέλα ηξόθηκα νη θαηαλάισζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπάξθεηεο δηαθόξσλ εηδώλ. Ο δξmc Collum αθαίξεζε ην αζβέζηην από ηηο ηξνθέο πνπ έδηλε ζηα πεηξακαηόδσα θαη δηαπίζησζε όηη ηα δώα δελ αλέπηπζζαλ πγηή νζηά. Αθαηξώληαο ην θάιιην, ηα πεηξακαηόδσα εκθάληζαλ πξόβιεκα ζην κπτθό ζύζηεκα. Πνιιέο επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνληαη επξέσο, ζηεξνύληαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην γάια. Τν σκό γάια πεξηέρεη έλδπκα απαξαίηεηα γηα ηελ απνξξόθεζε αζβεζηίνπ. Φσξίο ηνλ θαηεζηξακκέλε από ηελ ζεξκόηεηα ηεο παζηεξίσζεο θσζθαηάζε, κεγάιν κέξνο ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνξξνθάηαη. Ζ θαηαζηξνθή ηεο θσζθαηάζεο ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ παξάγνληαο γηα ηελ νζηενπόξσζε θαη ηα επαθόινπζα θαηάγκαηα ηζρίνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο. Όζνη θαηαλαιώλνπλ ηξνθέο κε έιιεηςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνύλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξεο κνξθέο απνβηηακίλσζεο. Ζ ιεπθή δάραξε, ην ιεπθό αιεύξη θαη ην απνθινησκέλν ξύδη είλαη ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο από ηηο νπνίεο νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη νη ίλεο έρνπλ αθαηξεζεί κεξηθώο ή θαη πιήξσο. Ζ θαηαλάισζε απηώλ ησλ ηξνθώλ πξνθαιεί απνβηηακίλσζε θαη πιήζνο παζήζεσλ. Οη πιήξεηο ηξνθέο δνκνύλ έλα πιήξεο ζώκα. Με ηνλ όξν πιήξεηο ηξνθέο ελλννύληαη ηα κε απνθινησκέλα δεκεηξηαθά, θξνύηα, ιαραληθά, ην πιήξεο γάια, ηνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ηνπο ζπόξνπο. Ζ θαιή πγεία αξρίδεη κε ηνλ πξώην δηαηηεηηθό λόκν.- νη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο αγλέο θαη πιήξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ δελ γλσξίδνπλ ηίπνηε γηα ηελ πγεία θαη αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά γηα θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο. Μπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ γηαηξώλ καζαίλνληαο λα ηξέθνπκε ζσζηά ηα παηδηά καο. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη θαηαλαιώλνληαο αγλέο θπζηθέο πιήξεηο ηξνθέο ζα θαηαθέξνπλ κεγαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε αιιαγή. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 2: Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ

4 Ο δεύηεξνο δηαηηεηηθόο λόκνο ππαγνξεύεη λα θαηαλαιώζνπκε δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ ιαραληθά, θξνύηα, άκπια θαη πξσηεΐλεο ζηε ζσζηή αλαινγία. Γελ ζα κπνξνύζακε λα επηδήζνπκε θαηαλαιώλνληαο όια ηα κέηαιια ζε ίζεο πνζόηεηεο. Οθείινπκε λα παξέρνπκε ζηνλ νξγαληζκό καο ηηο ζσζηέο αλαινγίεο. Δίλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηεί θαλείο παξαβιέπνληαο ηνλ Νόκν ησλ Αλαινγηώλ. Σην δηαηξνθηθό πξόγξακκα πνπ ζπληζηώ, ην νπνίν θαιείηαη Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο, ππάξρεη κηα αξκνληθή ηζνξξνπία κεηαμύ ηξνθώλ, ε νπνία ηαηξηάδεη ζην 95% ησλ αλζξώπσλ. Με ηηο ζωζηέο ηξνθέο ζηε ζσζηή αλαινγία, ν νξγαληζκόο βειηηώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κέξα κε ηε κέξα, αξγά θαη ζηαζεξά. Ψζηόζν, ν παξάγνληαο ηειεηόηεηα δελ πθίζηαηαη ζηνλ λόκν ησλ αλαινγηώλ. Δάλ ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε ακύινπ ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα κόλν γεύκα δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Δάλ πάιη ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε πξσηεΐλεο ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα γεύκα πάιη δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Από ηελ άιιε αλ θαηαλαισζεί έλα θηιό πατδάθηα παίξλνληαο όιε ηελ πξσηεΐλε ζε έλα γεύκα είλαη ιάζνο. Πνιύο θόζκνο έρεη πξόβιεκα όηαλ θαηαλαιώλεη πνιύ πξσηεΐλε ή άκπιν από ηελ άιιε δελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα από ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 3: Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ ηξνθώλ Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε πσο νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα απνηεινύληαη θαηά 80% από ηξνθέο από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph, όπσο θξνύηα θαη ιαραληθά θαη 20% από ηξνθέο κε όμηλν ph,όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο ηα άκπια θαη ηα ζάθραξα. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλαιώλνπκε πεξηζζόηεξεο αιθαιηθέο ηξνθέο επεηδή ηα όμηλα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηνλ νξγαληζκό πξέπεη λα εμνπδεηεξώλνληαη. Ζ αιθαιηθή-όμηλε ηζνξξνπία πνπ αθνξά ην ph ηνπ αίκαηνο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ηνπο λεθξνύο, ελώ εκπιέθνληαη θαη πεξίπινθεο εμηζνξξνπεηηθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο αηθλίδηεο παξεθθιίζεηο. Οη ηξνθέο πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια πνπ είλαη ην αζβέζηην, ην λάηξην ην

5 θάιην θαη ην καγλήζην, ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ησλ βάζεσλ πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηνπο όμηλνπο παξάγνληεο. Ζ Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο πξνβιέπεη έμη κεξίδεο ιαραληθώλ δύν θξνύησλ, κίαο ακύινπ θαη κίαο πξσηεΐλεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έξεπλεο θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ απνθαιύπηνπλ πσο ε δηαηξνθή ηνπ Γπηηθνύ αλζξώπνπ θαηαλαιώλεη θαηά κέζν όξν 20% θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ ε Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηεο Ακεξηθήο δειώλεη όηη θαηαλαιώλεηαη δηπιάζηα πνζόηεηα ιηπώλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 4: Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο Οθείινπκε λα θαηαλαιώλνπκε πνηθηιία ηξνθώλ. Όζνη θαηαλαιώλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο είηε ιαραληθώλ, θξνύησλ, ακύισλ πεξηνξίδνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαη θαηαπνλνύλ ηνλ νξγαληζκό ηνπο. Ο νξγαληζκόο καο ιεηηνπξγεί κόλν κε απηά πνπ ηνπ παξέρνπκε. Ζ πνηθηιία εμαζθαιίδεη ζηνλ νξγαληζκό όια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ζ πνηθηιία είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα πνιινύο ιόγνπο. Πξώηα από όια ην ίδην ηξόθηκν πνηθίιεη ζε δηάθνξα κέξε κηαο ρώξαο. Γηα παξάδεηγκα ηα κήια ζηηο Ζ.Π.Α δηαθέξνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα από απηά ηεο Καιηθόξληαο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα θξνύηα αιιά θαη ηα ιαραληθά θαιιηεξγνύληαη ζε εδάθε κε δηαθνξεηηθή ζύζηαζε. Όηαλ ηα θπηά θαιιηεξγνύληαη ζε αικπξά εδάθε πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν λάηξην. Σπλεπώο, πέξα από ηα δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ, ν Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο ηζρύεη θαη γηα ην είδνο ηνπ εδάθνπο ζην νπνίo θαιιηεξγνύληαη ηα ηξόθηκα. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ απνηειεί παξάβαζε ζην Νόκν ηεο Πνηθηιίαο. Φξεηαδόκαζηε θξνύηα, ιαραληθά, πιήξε δεκεηξηαθά, ζπόξνπο, μεξνύο θαξπνύο θαη όζπξηα. Φξεηαδόκαζηε πνηθηιία πξσηετλώλ ακύισλ θαη ιηπώλ- πνιύ κεγαιύηεξε πνηθηιία από ηελ ησξηλή. Δίλαη ιάζνο λα θαηαλαιώλνπκε ην ίδην πξάγκα θάζε κέξα ή αθόκε θαη ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα παξάδεηγκα νη Άγγινη πίλνπλ ηζάη όιε ηελ ώξα θαη ππνθέξνπλ από ξεπκαηηζκνύο πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο ηνπ θόζκνπ. Ζ δάραξε πνπ πεξηέρεη ην ηζάη κεηώλεη ηα απνζέκαηα ηνπ λαηξίνπ, ην νπνίν εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα πνπ ζπλδένληαη κε απηό ην πξόβιεκα. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 5: Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ Τν 60% ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη σκό θαη έηζη επηηπγράλεηαη θαη ε

6 ηζνξξνπία λεξνύ. Δθηόο από ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια πνπ πεξηέρνπλ νη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ θαη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα έλδπκα. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο θαηαζηξέθνπλ απηό ην έλδπκν. Οη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηηο άπεπηεο ίλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή πγεία θαη ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ καο. Τα σκά ιαραληθά απνηεινύλ ηελ πινπζηόηεξε πνζόηεηα άπεπησλ ηλώλ. Καηαλαιώλνληαο σκά θξνύηα, ιαραληθά, μεξνύο θαξπνύο δελ ζα ρξεηαζηεί λα παίξλεηαη πξντόληα κε επηπιένλ ίλεο, πνπ απνηειεί από ηηο ηειεπηαίεο κνλνκαλίεο ηεο επνρήο καο. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ πεξηιακβάλεη 20% από θξνύηα θαη ιαραληθά επνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξα σκά θξνύηα, ιαραληθά θαη μεξνύο θαξπνύο. Ζ αθξόηεηα όκσο δελ πξέπεη λα γίλεη ηξόπνο δσήο. Οξηζκέλνη θηάλνπλ ζηα άθξα κε ηελ σκνθαγία. Μεξηθνί θαηαλαιώλνπλ κόλν σκέο ηξνθέο θαη άιινη κόλν θξνύηα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ κε αλάθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 6: Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο Ζ θύζε ζεξαπεύεη θαηά βάζε. Θα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα ππνκνλεύνπκε ηελ ζεξαπεπηηθήο ηεο δηεξγαζία. Δάλ δελ θνηκόκαζηε έρνπκε εληάζεηο θαη εθλεπξηδόκαζηε είλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηνύκε. Όπνηεο θαη λα είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζα πξέπεη λα ηξεθόκαζηε ζσζηά. Αλ δελ θξνληίδνπκε ηελ δηαηξνθή καο ε πγεία καο δελ ζα είλαη πνηέ θαιή. Ζ θαξκαθνζεξαπεία νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ε αθηηλνζεξαπεία κεξηθέο θνξέο ζεξαπεύνπλ. Ζ κόλε πξαγκαηηθή ίαζε είλαη ε θπζηθή ίαζε. Γηα λα ζεξαπεπηνύκε πξέπεη λα κάζνπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ θύζε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 7: Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ Όηαλ θαηαλαιώλνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο ηξνθέο ζε ππέξηεξε πνζόηεηα δεκηνπξγνύκε αληζνξξνπία ε νπνία ζπλεπάγεηαη παρπζαξθία. Σύκθσλα κε έξεπλεο ην 60% ησλ Γπηηθώλ είλαη ππέξβαξνη θαη ην 40%

7 παρύζαξθνη. Ζ νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε θαηαλάισζε ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπώλ πξνθαιεί αληζνξξνπία θαη ζπκβάιεη ζηελ παρπζαξθία. Ζ ππέξηεξε θαηαλάισζε πξσηεΐλεο θαηαπνλεί ην ζηνκάρη όπνπ δελ έρεη πνιιέο θνξέο ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πδξνρισξηθνύ νμένο γηα λα ηελ δηαζπάζεη θαη λα ηελ πξνσζήζεη γηα αθνκνίσζε ζην έληεξν. Με απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηνμηθέο νπζίεο όπνπ κεηαθέξνληαη ζην αίκα θαη θζείξνπλ ηνπ ο ηζηνύο θαη ηα αδύλακα όξγαλα. Έηζη ε ππέξκεηξε αθνκνίσζε πξσηετλώλ κεηαηξέπεηαη ζε ιίπνο ζηνπο ηζηνύο. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε ξαθηξαληζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη ηα λεζίδηα Langerhans ηα νπνία απνηεινύλ ηελ ελδνθξηλή κνίξα ηνπ παγθξέαηνο πνπ παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε. Ζ ηλζνπιίλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά ηεο γιπθόδεο ζηα θύηηαξα κέζσ ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ, όπνπ νμπδώλεηαη γηα λα παξαρζεί ελέξγεηα. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε δάραξεο θαηαζηξέθεη ηελ ηλζνπιίλε θαη δεκηνπξγείηαη ε λόζνο δηαβήηεο. Δπίζεο νη πνζόηεηεο ζαθράξνπ απνζεθεύνληαη ζην ήπαξ θαη ζηνπο κπτθνύο ηζηνύο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ άιιε θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ιίπνο. Δπνκέλσο ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε κηα ηξνθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζην ήπαξ,ζηελ θαξδηά, ζηνπο λεθξνύο ζηελ ρνιεδόρν θύζηε ζην έληεξν κε ηελ δπζθνηιηόηεηα αθόκα θαη κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ αθνύ απνζεθεύνπλ ιίπνο. Αθόκα νη θαηαλάισζε κηαο ηξνθήο ζπκβάιεη ζηηο αιιεξγίεο θξπνινγήκαηα θαη ζηηο θαηαξξνέο αθνύ ν νξγαληζκόο έρεη πάζεη αβηηακίλσζε. Γελ ζα πξέπεη λα δηαηαξάζζνπκε ηελ ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ καο γηαηί ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 8: Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο απνηειεί παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ηνπ Μέηξνπ, κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα. Απηό πνπ ακειείηε λα θάηε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζαο όζν θαη απηό πνπ ηξώηε. Παξαβηάδεηε ην Νόκν ηεο Αλεπάξθεηαο, όηαλ: ππνζηηίδεζηε ή όηαλ επηηξέπεηε ζηνλ εαπηό ζαο λα ιηκνθηνλεί θαηαλαιώλεηε ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο πνπ δελ πεξηέρνπλ βηηακίλεο θαη κέηαιια δελ θαηαλαιώλεηε αξθεηή ηξνθή ελόςεη ησλ θαζεκεξηλώλ ζαο θαζεθόλησλ

8 ή ησλ επηπέδσλ ηνπ εκεξήζηνπ ζηξεο πνπ αληηκεησπίδεηε αθνινπζείηε κε-ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζηεξείζηε έλα ζξεπηηθό ζηνηρείν, κηα βηηακίλε, έλα κέηαιιν. Μελ μερλάηε όηη όιεο νη παζήζεηο νθείινληαη ζε θάπνηα κνξθή αβηηακίλσζεο. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο παζήζεηο είλαη ην κπέξη-κπέξη πνπ πξνθαιείηε από αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β1. Ζ νζηενπόξσζε είλαη γλσζηό όηη νθείιεηε ζε έιιεηςε κεηάιισλ. Οη παζήζεηο απηέο όρη κόλν πξνθαινύληαη εμαηηίαο δηαηξνθηθώλ αλεπαξθεηώλ, αιιά δεκηνπξγνύλ θαη πεξεηαίξσ αλεπάξθεηεο ζην ελδνθξηληθό ζύζηεκα, ζηε δηεξγαζία ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αίκαηνο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 9: Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ Όηαλ λνζνύκε θαη πάζρνπκε από ρξόληα θόπσζε, είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδπάδνπκε ζσζηά ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Δίλαη πξνηηκόηεξν ην λα θαηαλαιώλνπκε θπζηθέο ηξνθέο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό, παξά λα θαηαλαιώλνπκε αλζπγηεηλέο ηξνθέο ζε ηέιεηνπο ζπλδπαζκνύο. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην θξέαο κε ηηο παηάηεο, θαη ηα αβγά κε ην κπέηθνλ. Απηνί νη δύν ζπλδπαζκνί είλαη θνηλνί θαη πνιύ επηβιαβείο. Ζ θαηαλάισζε θπζηθήο ηξνθήο πνπ πεξηέρεη άκπιν θαη πξσηεΐλε δελ είλαη επηβιαβήο. Οη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ επιόγσο ηθαλνπνηεηηθή πεπηηθή ιεηηνπξγεία, δελ ρξεηάδεηαη λα αγσληνύλ γηα ην ζπλδπαζκό ησλ ηξνθώλ.

9 Η ΑΝΑΓΚΑΙΌΣΗΣΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ Δάλ ηεξείηε ηνπο λόκνπο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο, ν νξγαληζκόο ζαο ζα είλαη ηζνξξνπεκέλνο από ρεκηθή άπνςε. Μία από ηηο πην ιεπηνθπείο κνξθέο νξγαληθήο αληζνξξνπίαο είλαη ε ρεκηθή ή δηαηξνθηθή. Μηα ρεκηθή αλεπάξθεηα ή ηζνξξνπία απνηειεί ηελ αηηία ζρεδόλ θάζε πάζεζεο. Έλα πγηέο έληεξν πεξηέρεη λάηξην, θάιην θαη καγλήζην. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα ζεπηηθά αέξηα θαη θαζαξίδεη ηελ εληεξηθή νδό. Τν θάιην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κπτθή δνκή θαη ειαζηηθόηεηα πνπ εκπιέθεηαη κε ην ρξόλν εληεξηθήο δηάβαζεο. Τν καγλήζην, καδί κε ην αζβέζηην, πξνθαιεί κπτθή ράιαζε θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιίνπ ζηα θύηηαξα. Σπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζπαζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζηελώζεσλ, δηαηαξαρώλ νθεηιόκελσλ ζε ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο θαζώο θαη ηεο απώιεηαο ηόλνπ ζην έληεξν. Τα θάξκαθα πνπ απνηεινύληαη από αλόξγαλεο νπζίεο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπιαζε ησλ ηζηώλ. Τν βηνρεκηθό, νξγαληθό καγλήζην ησλ θπζηθώλ ηξνθώλ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθό γηα ηνλ νξγαληζκό. Όηαλ απηά ηα ηξία κέηαιιαλάηξην, θάιην θαη καγλήζην-ιείπνπλ από ηε δηαηξνθή, ν νξγαληζκόο ηα ιακβάλεη από ηνπο ηζηνύο ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, όπνπ θαη απνζεθεύνληαη. Πξέπεη λα εθνδηάδνπκε ηνλ νξγαληζκό καο πάληα κε ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, εηδάιισο ζα ππνζηνύκε ηηο ζπλέπεηεο. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα λαηξίνπ Ζ θαιύηεξε νξγαληθή πεγή λαηξίνπ είλαη ν όξνο γάιαθηνο. Ο όξνο ηνπ γάιαθηνο απνθαζηζηά ην γαιαθηνβάθηιιν θαη δελ γέλεη ηελ εληεξηθή ρισξίδα, ζθόλε από αγειαδηλό ή θαηζηθίζην γάια ηα καύξα ζύθα απνηεινύλ θνξπθαίν ζπλδπαζκό λαηξίνπ Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο λαηξίνπ είλαη νη εμήο: Βεξίθνθα,απνμεξακέλα Καηζηθίζην γάια Γάια,σκό Κξόθνο αβγνύ Ζιηόζπνξνο Μαύξεο ειηέο Ηλδηθή θαξύδα Κξηζάξη

10 Κόθθηλεο πηπεξηέο Φξάνπιεο Λαραλίδεο Χάξη Τξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ λάηξην ζε κηθξόηεξα πνζνζηά είλαη ην ιάραλν, ηα λεξνθάζηαλα, ην ζθόξδν, ηα θάζηνπο θ.α. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα θαιίνπ Οη θαιύηεξεο πεγέο θαιίνπ είλαη νη νξγαληθέο ηξνθέο. Αξθεηά βόηαλα είλαη επίζεο θαιέο πεγέο θαιίνπ. (π.ρ. ε ηζνπθλίδα) Αγγνύξη Ακύγδαια Καξύδα Μπαλάλεο Γάια ζόγηαο Μπξόθνιν Νηνκάηεο Σπαλάθη Φαθέο Καξόηα Διηέο Βνιβνί παληδαξηνύ Σξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην Τν καγλήζην ππάξρεη ζε πψειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ζηα αλαπνθινίσηα δεκεηξηαθά. Τν αλαπνθινίσην ξύδη πεξηέρεη 11 θνξέο πεξηζζόηεξν καγλήζην ζε ζρέζε κε ην απνθινησκέλν, ελώ ν θινηόο ηνπ ξπδηνύ απνηειεί αθόκε πην ζπκππθλσκέλε πεγή ηνπ ελ ιόγσ κεηάιινπ.

11 Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην είλαη νη αθόινπζεο: Αβνθάλην Αληίδηα Βξώκε Ίθαξνπ Σίθαιε πιήξεο Κάζηνπο Λάπαζν Μέιη Καιθάλη Φηζηίθηα Μπνξείηε λα απνθύγεηε ηα δηαηξνθηθά παξαζηξαηήκαηα δηαβάδνληαο ηηο εηηθέηεο όισλ ησλ εκπνξηθώλ πξντόλησλ. Απνθύγεηε νπνηνδήπνηε πξντόλ πεξηέρεη ζεξκαζκέλα έιαηα ή ιίπε. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπάξρνπλ ινηπόλ ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη, νη νπνίνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη καο βνεζνύλ λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Πξέπεη λα εθπαηδεύζεηε ηνπο γεπζηηθνύο ζαο θάιπθεο θαη ηε ζθέςε ζαο, εάλ ζέιεηε λα δήζεηε κηα πγηή, παξαγσγηθή δσή. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε Αλυκές Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε εμάηκηζε ζηηο αιπθέο θαη σο νξπθηό, από ηα αιαησξπρεία.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα