ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ"

Transcript

1 ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. Οη ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη είλαη νη εμήο: α) ησλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξσλ ηξνθώλ, β) ησλ Αλαινγηώλ, γ) ηεο Ηζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλσλ θαη Αιθαιηθώλ Τξνθώλ, δ) ηεο Πνηθηιίαο, ε) ησλ Ψκώλ Τξνθώλ, ζη) ηεο Φπζηθήο Ίαζεο, δ) ηνπ Μέηξνπ, ε) ηεο Αλεπάξθεηαο θαη ζ) ηνπ Σπλδπαζκνύ Τξνθώλ. Οη Δηαηηεηηθνί Νόκνη κε δύν ιόγηα Α) Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, πιήξεηο θαη αγλέο.

2 Β) Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ. Οη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηέο αλαινγίεο. Γειαδή θαζεκεξηλά πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε έμη κεξίδεο ιαραληθώλ, δύν θξνύησλ, κία ακύινπ θαη κία πξσηεΐλεο. Γ) Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ Σξνθώλ. Ζ δίαηηα καο πξέπεη λα απνηειείηαη από 80% από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph θαη 20% από όμηλν ph. Γηα παξάδεηγκα ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα είλαη αιθαιηθά ελώ ηα άκπια θαη νη πξσηεΐλεο όμηλα. Γ) Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πνηθηιία θξνύησλ, ιαραληθώλ, άκπισλ θαη πξσηετλώλ. Δ) Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ. Ζ δηαηξνθή καο πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά 60% από σκέο ηξνθέο θαη απηό γηαηί πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό καο κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια, δσληαλά έλδπκα θαη βηηακίλεο. ΣΤ) Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο. Ζ θύζε ζεξαπεύεη αλ ηεο πξνζθέξνπκε ηελ επθαηξία. Μόλν όηαλ ηξεθόκαζηε ζσζηά ν νξγαληζκόο καο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά. Ε) Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ. Δάλ θαηαλαιώλνπκε κία ή ιίγεο ηξνθέο ζε κεγάιε πνζόηεηα, ζα ππάξμνπλ δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πνηθηιίαο. Ζ) Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο. Δάλ δελ Καηαλαιώλνπκε κηα επαξθή πνζόηεηα από ζσζηέο ηξνθέο, ζα ππνθέξνπκε από δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. Θ) Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη καδί όπσο είλαη ηα αβγά θαη ηα ςεκέλα αιιαληηθά. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε γάια ζε καγεηξεκέλεο ληθάδεο βξώκεο ή θερξί. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 1: Ο Νόκνο ηωλ Φπζηθώλ, Αγλώλ, Πιήξωλ ηξνθώλ

3 Ζ θαιή πγεία είλαη κέξνο ηεο ζσηεξίαο καο, νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα είλαη θπζηθέο, αγλέο θαη πιήξεηο. Οη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο όπσο ηα θπζηθά γιπθαληηθά ην κέιη, ε γύξε, ην ζηξόπη ζθελδάκνπ, ε κειάζα θαη ηα θξνύηα. Όπνηε νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνύλ κηα ηξνθή είηε κε ζέξκαλζε, αιάηηζκα, ιεύθαλζε, ζρεδόλ πάληα κεηώλνπλ ηελ δηαηξνθηθή ηεο αμία. Παξάδεηγκα κε θπζηθήο ηξνθήο είλαη ε θπθιακάηε ε ζαθραξίλε θαη ε αζπαξηάκε όπνπ θαη ηα ηξία πξντόληα είλαη ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν κε ηα δύν ηειεπηαία λα έρνπλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο από ην Ακεξηθαληθό Κνγθξέζν παξά ηελ αίηεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ. Αθόκα θαη ή ιεπθή δάραξε δελ είλαη θπζηθή ηξνθή, αθνύ ην ξαθηλάξηζκα πνπ πθίζηαηαη θαηαζηξέθεη όιεο ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια. Οη ηξνθέο ζα πξέπεη λα είλαη θαη αγλέο. Όζεο ηξνθέο είλαη ξαληηζκέλεο κε ρεκηθά θάξκαθα δελ είλαη αγλέο. Οη αγλέο ηξνθέο θαιιηεξγνύληαη ζε έδαθνο πνπ δελ έρεη εκπινπηηζηεί κε ρεκηθά ιηπάζκαηα. Τα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην θπζηθέο ηξνθέο, αιιά πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά. Οη ηξνθέο πνπ ζπληεξνύληαη ζε μύδη ή αιάηη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή θνλζεξβνπνηνύληαη δελ είλαη αγλέο. Ο άλζξσπνο δελ δεη κε αιινησκέλα ηξόθηκα νη θαηαλάισζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπάξθεηεο δηαθόξσλ εηδώλ. Ο δξmc Collum αθαίξεζε ην αζβέζηην από ηηο ηξνθέο πνπ έδηλε ζηα πεηξακαηόδσα θαη δηαπίζησζε όηη ηα δώα δελ αλέπηπζζαλ πγηή νζηά. Αθαηξώληαο ην θάιιην, ηα πεηξακαηόδσα εκθάληζαλ πξόβιεκα ζην κπτθό ζύζηεκα. Πνιιέο επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνληαη επξέσο, ζηεξνύληαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην γάια. Τν σκό γάια πεξηέρεη έλδπκα απαξαίηεηα γηα ηελ απνξξόθεζε αζβεζηίνπ. Φσξίο ηνλ θαηεζηξακκέλε από ηελ ζεξκόηεηα ηεο παζηεξίσζεο θσζθαηάζε, κεγάιν κέξνο ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνξξνθάηαη. Ζ θαηαζηξνθή ηεο θσζθαηάζεο ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ παξάγνληαο γηα ηελ νζηενπόξσζε θαη ηα επαθόινπζα θαηάγκαηα ηζρίνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο. Όζνη θαηαλαιώλνπλ ηξνθέο κε έιιεηςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνύλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξεο κνξθέο απνβηηακίλσζεο. Ζ ιεπθή δάραξε, ην ιεπθό αιεύξη θαη ην απνθινησκέλν ξύδη είλαη ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο από ηηο νπνίεο νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη νη ίλεο έρνπλ αθαηξεζεί κεξηθώο ή θαη πιήξσο. Ζ θαηαλάισζε απηώλ ησλ ηξνθώλ πξνθαιεί απνβηηακίλσζε θαη πιήζνο παζήζεσλ. Οη πιήξεηο ηξνθέο δνκνύλ έλα πιήξεο ζώκα. Με ηνλ όξν πιήξεηο ηξνθέο ελλννύληαη ηα κε απνθινησκέλα δεκεηξηαθά, θξνύηα, ιαραληθά, ην πιήξεο γάια, ηνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ηνπο ζπόξνπο. Ζ θαιή πγεία αξρίδεη κε ηνλ πξώην δηαηηεηηθό λόκν.- νη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη θπζηθέο αγλέο θαη πιήξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ δελ γλσξίδνπλ ηίπνηε γηα ηελ πγεία θαη αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά γηα θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο. Μπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ γηαηξώλ καζαίλνληαο λα ηξέθνπκε ζσζηά ηα παηδηά καο. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη θαηαλαιώλνληαο αγλέο θπζηθέο πιήξεηο ηξνθέο ζα θαηαθέξνπλ κεγαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε αιιαγή. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 2: Ο Νόκνο ηωλ Αλαινγηώλ

4 Ο δεύηεξνο δηαηηεηηθόο λόκνο ππαγνξεύεη λα θαηαλαιώζνπκε δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ ιαραληθά, θξνύηα, άκπια θαη πξσηεΐλεο ζηε ζσζηή αλαινγία. Γελ ζα κπνξνύζακε λα επηδήζνπκε θαηαλαιώλνληαο όια ηα κέηαιια ζε ίζεο πνζόηεηεο. Οθείινπκε λα παξέρνπκε ζηνλ νξγαληζκό καο ηηο ζσζηέο αλαινγίεο. Δίλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηεί θαλείο παξαβιέπνληαο ηνλ Νόκν ησλ Αλαινγηώλ. Σην δηαηξνθηθό πξόγξακκα πνπ ζπληζηώ, ην νπνίν θαιείηαη Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο, ππάξρεη κηα αξκνληθή ηζνξξνπία κεηαμύ ηξνθώλ, ε νπνία ηαηξηάδεη ζην 95% ησλ αλζξώπσλ. Με ηηο ζωζηέο ηξνθέο ζηε ζσζηή αλαινγία, ν νξγαληζκόο βειηηώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κέξα κε ηε κέξα, αξγά θαη ζηαζεξά. Ψζηόζν, ν παξάγνληαο ηειεηόηεηα δελ πθίζηαηαη ζηνλ λόκν ησλ αλαινγηώλ. Δάλ ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε ακύινπ ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα κόλν γεύκα δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Δάλ πάιη ρσξηζηεί ε εκεξήζηα δόζε πξσηεΐλεο ζε δύν κεξίδεο αληί λα θαηαλαισζεί ζε έλα γεύκα πάιη δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Από ηελ άιιε αλ θαηαλαισζεί έλα θηιό πατδάθηα παίξλνληαο όιε ηελ πξσηεΐλε ζε έλα γεύκα είλαη ιάζνο. Πνιύο θόζκνο έρεη πξόβιεκα όηαλ θαηαλαιώλεη πνιύ πξσηεΐλε ή άκπιν από ηελ άιιε δελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα από ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 3: Ο Νόκνο ηεο Ιζνξξνπίαο Μεηαμύ Όμηλωλ θαη Αιθαιηθώλ ηξνθώλ Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε πσο νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε πξέπεη λα απνηεινύληαη θαηά 80% από ηξνθέο από ηξνθέο κε αιθαιηθό ph, όπσο θξνύηα θαη ιαραληθά θαη 20% από ηξνθέο κε όμηλν ph,όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο ηα άκπια θαη ηα ζάθραξα. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλαιώλνπκε πεξηζζόηεξεο αιθαιηθέο ηξνθέο επεηδή ηα όμηλα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηνλ νξγαληζκό πξέπεη λα εμνπδεηεξώλνληαη. Ζ αιθαιηθή-όμηλε ηζνξξνπία πνπ αθνξά ην ph ηνπ αίκαηνο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ηνπο λεθξνύο, ελώ εκπιέθνληαη θαη πεξίπινθεο εμηζνξξνπεηηθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο αηθλίδηεο παξεθθιίζεηο. Οη ηξνθέο πξνκεζεύνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα κέηαιια πνπ είλαη ην αζβέζηην, ην λάηξην ην

5 θάιην θαη ην καγλήζην, ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ησλ βάζεσλ πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηνπο όμηλνπο παξάγνληεο. Ζ Γηαηξνθή Υγείαο θαη Αξκνλίαο πξνβιέπεη έμη κεξίδεο ιαραληθώλ δύν θξνύησλ, κίαο ακύινπ θαη κίαο πξσηεΐλεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έξεπλεο θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ απνθαιύπηνπλ πσο ε δηαηξνθή ηνπ Γπηηθνύ αλζξώπνπ θαηαλαιώλεη θαηά κέζν όξν 20% θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ ε Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηεο Ακεξηθήο δειώλεη όηη θαηαλαιώλεηαη δηπιάζηα πνζόηεηα ιηπώλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 4: Ο Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο Οθείινπκε λα θαηαλαιώλνπκε πνηθηιία ηξνθώλ. Όζνη θαηαλαιώλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο είηε ιαραληθώλ, θξνύησλ, ακύισλ πεξηνξίδνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαη θαηαπνλνύλ ηνλ νξγαληζκό ηνπο. Ο νξγαληζκόο καο ιεηηνπξγεί κόλν κε απηά πνπ ηνπ παξέρνπκε. Ζ πνηθηιία εμαζθαιίδεη ζηνλ νξγαληζκό όια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ζ πνηθηιία είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα πνιινύο ιόγνπο. Πξώηα από όια ην ίδην ηξόθηκν πνηθίιεη ζε δηάθνξα κέξε κηαο ρώξαο. Γηα παξάδεηγκα ηα κήια ζηηο Ζ.Π.Α δηαθέξνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα από απηά ηεο Καιηθόξληαο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα θξνύηα αιιά θαη ηα ιαραληθά θαιιηεξγνύληαη ζε εδάθε κε δηαθνξεηηθή ζύζηαζε. Όηαλ ηα θπηά θαιιηεξγνύληαη ζε αικπξά εδάθε πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν λάηξην. Σπλεπώο, πέξα από ηα δηαθνξεηηθά είδε ηξνθώλ, ν Νόκνο ηεο Πνηθηιίαο ηζρύεη θαη γηα ην είδνο ηνπ εδάθνπο ζην νπνίo θαιιηεξγνύληαη ηα ηξόθηκα. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ απνηειεί παξάβαζε ζην Νόκν ηεο Πνηθηιίαο. Φξεηαδόκαζηε θξνύηα, ιαραληθά, πιήξε δεκεηξηαθά, ζπόξνπο, μεξνύο θαξπνύο θαη όζπξηα. Φξεηαδόκαζηε πνηθηιία πξσηετλώλ ακύισλ θαη ιηπώλ- πνιύ κεγαιύηεξε πνηθηιία από ηελ ησξηλή. Δίλαη ιάζνο λα θαηαλαιώλνπκε ην ίδην πξάγκα θάζε κέξα ή αθόκε θαη ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα παξάδεηγκα νη Άγγινη πίλνπλ ηζάη όιε ηελ ώξα θαη ππνθέξνπλ από ξεπκαηηζκνύο πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο ηνπ θόζκνπ. Ζ δάραξε πνπ πεξηέρεη ην ηζάη κεηώλεη ηα απνζέκαηα ηνπ λαηξίνπ, ην νπνίν εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα πνπ ζπλδένληαη κε απηό ην πξόβιεκα. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 5: Ο Νόκνο ηωλ Ωκώλ Σξνθώλ Τν 60% ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη σκό θαη έηζη επηηπγράλεηαη θαη ε

6 ηζνξξνπία λεξνύ. Δθηόο από ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια πνπ πεξηέρνπλ νη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ θαη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηα απαξαίηεηα έλδπκα. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο θαηαζηξέθνπλ απηό ην έλδπκν. Οη σκέο ηξνθέο εθνδηάδνπλ ηνλ νξγαληζκό κε ηηο άπεπηεο ίλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή πγεία θαη ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ καο. Τα σκά ιαραληθά απνηεινύλ ηελ πινπζηόηεξε πνζόηεηα άπεπησλ ηλώλ. Καηαλαιώλνληαο σκά θξνύηα, ιαραληθά, μεξνύο θαξπνύο δελ ζα ρξεηαζηεί λα παίξλεηαη πξντόληα κε επηπιένλ ίλεο, πνπ απνηειεί από ηηο ηειεπηαίεο κνλνκαλίεο ηεο επνρήο καο. Ζ δίαηηα ηνπ Γπηηθνύ πεξηιακβάλεη 20% από θξνύηα θαη ιαραληθά επνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξα σκά θξνύηα, ιαραληθά θαη μεξνύο θαξπνύο. Ζ αθξόηεηα όκσο δελ πξέπεη λα γίλεη ηξόπνο δσήο. Οξηζκέλνη θηάλνπλ ζηα άθξα κε ηελ σκνθαγία. Μεξηθνί θαηαλαιώλνπλ κόλν σκέο ηξνθέο θαη άιινη κόλν θξνύηα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ κε αλάθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 6: Ο Νόκνο ηεο Φπζηθήο Ίαζεο Ζ θύζε ζεξαπεύεη θαηά βάζε. Θα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα ππνκνλεύνπκε ηελ ζεξαπεπηηθήο ηεο δηεξγαζία. Δάλ δελ θνηκόκαζηε έρνπκε εληάζεηο θαη εθλεπξηδόκαζηε είλαη αδύλαηνλ λα ζεξαπεπηνύκε. Όπνηεο θαη λα είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζα πξέπεη λα ηξεθόκαζηε ζσζηά. Αλ δελ θξνληίδνπκε ηελ δηαηξνθή καο ε πγεία καο δελ ζα είλαη πνηέ θαιή. Ζ θαξκαθνζεξαπεία νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ε αθηηλνζεξαπεία κεξηθέο θνξέο ζεξαπεύνπλ. Ζ κόλε πξαγκαηηθή ίαζε είλαη ε θπζηθή ίαζε. Γηα λα ζεξαπεπηνύκε πξέπεη λα κάζνπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ θύζε. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 7: Ο Νόκνο ηνπ Μέηξνπ Όηαλ θαηαλαιώλνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο ηξνθέο ζε ππέξηεξε πνζόηεηα δεκηνπξγνύκε αληζνξξνπία ε νπνία ζπλεπάγεηαη παρπζαξθία. Σύκθσλα κε έξεπλεο ην 60% ησλ Γπηηθώλ είλαη ππέξβαξνη θαη ην 40%

7 παρύζαξθνη. Ζ νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε θαηαλάισζε ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπώλ πξνθαιεί αληζνξξνπία θαη ζπκβάιεη ζηελ παρπζαξθία. Ζ ππέξηεξε θαηαλάισζε πξσηεΐλεο θαηαπνλεί ην ζηνκάρη όπνπ δελ έρεη πνιιέο θνξέο ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πδξνρισξηθνύ νμένο γηα λα ηελ δηαζπάζεη θαη λα ηελ πξνσζήζεη γηα αθνκνίσζε ζην έληεξν. Με απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηνμηθέο νπζίεο όπνπ κεηαθέξνληαη ζην αίκα θαη θζείξνπλ ηνπ ο ηζηνύο θαη ηα αδύλακα όξγαλα. Έηζη ε ππέξκεηξε αθνκνίσζε πξσηετλώλ κεηαηξέπεηαη ζε ιίπνο ζηνπο ηζηνύο. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε ξαθηξαληζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη ηα λεζίδηα Langerhans ηα νπνία απνηεινύλ ηελ ελδνθξηλή κνίξα ηνπ παγθξέαηνο πνπ παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε. Ζ ηλζνπιίλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά ηεο γιπθόδεο ζηα θύηηαξα κέζσ ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ, όπνπ νμπδώλεηαη γηα λα παξαρζεί ελέξγεηα. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε δάραξεο θαηαζηξέθεη ηελ ηλζνπιίλε θαη δεκηνπξγείηαη ε λόζνο δηαβήηεο. Δπίζεο νη πνζόηεηεο ζαθράξνπ απνζεθεύνληαη ζην ήπαξ θαη ζηνπο κπτθνύο ηζηνύο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ άιιε θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ιίπνο. Δπνκέλσο ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε κηα ηξνθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζην ήπαξ,ζηελ θαξδηά, ζηνπο λεθξνύο ζηελ ρνιεδόρν θύζηε ζην έληεξν κε ηελ δπζθνηιηόηεηα αθόκα θαη κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ αθνύ απνζεθεύνπλ ιίπνο. Αθόκα νη θαηαλάισζε κηαο ηξνθήο ζπκβάιεη ζηηο αιιεξγίεο θξπνινγήκαηα θαη ζηηο θαηαξξνέο αθνύ ν νξγαληζκόο έρεη πάζεη αβηηακίλσζε. Γελ ζα πξέπεη λα δηαηαξάζζνπκε ηελ ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ καο γηαηί ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 8: Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο Ο Νόκνο ηεο Αλεπάξθεηαο απνηειεί παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ηνπ Μέηξνπ, κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα. Απηό πνπ ακειείηε λα θάηε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζαο όζν θαη απηό πνπ ηξώηε. Παξαβηάδεηε ην Νόκν ηεο Αλεπάξθεηαο, όηαλ: ππνζηηίδεζηε ή όηαλ επηηξέπεηε ζηνλ εαπηό ζαο λα ιηκνθηνλεί θαηαλαιώλεηε ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο πνπ δελ πεξηέρνπλ βηηακίλεο θαη κέηαιια δελ θαηαλαιώλεηε αξθεηή ηξνθή ελόςεη ησλ θαζεκεξηλώλ ζαο θαζεθόλησλ

8 ή ησλ επηπέδσλ ηνπ εκεξήζηνπ ζηξεο πνπ αληηκεησπίδεηε αθνινπζείηε κε-ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζηεξείζηε έλα ζξεπηηθό ζηνηρείν, κηα βηηακίλε, έλα κέηαιιν. Μελ μερλάηε όηη όιεο νη παζήζεηο νθείινληαη ζε θάπνηα κνξθή αβηηακίλσζεο. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο παζήζεηο είλαη ην κπέξη-κπέξη πνπ πξνθαιείηε από αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β1. Ζ νζηενπόξσζε είλαη γλσζηό όηη νθείιεηε ζε έιιεηςε κεηάιισλ. Οη παζήζεηο απηέο όρη κόλν πξνθαινύληαη εμαηηίαο δηαηξνθηθώλ αλεπαξθεηώλ, αιιά δεκηνπξγνύλ θαη πεξεηαίξσ αλεπάξθεηεο ζην ελδνθξηληθό ζύζηεκα, ζηε δηεξγαζία ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αίκαηνο. Δηαηηεηηθόο Νόκνο 9: Ο Νόκνο ηνπ πλδπαζκνύ Σξνθώλ Όηαλ λνζνύκε θαη πάζρνπκε από ρξόληα θόπσζε, είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδπάδνπκε ζσζηά ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Δίλαη πξνηηκόηεξν ην λα θαηαλαιώλνπκε θπζηθέο ηξνθέο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό, παξά λα θαηαλαιώλνπκε αλζπγηεηλέο ηξνθέο ζε ηέιεηνπο ζπλδπαζκνύο. Οξηζκέλα άκπια θαη πξσηεΐλεο δελ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην θξέαο κε ηηο παηάηεο, θαη ηα αβγά κε ην κπέηθνλ. Απηνί νη δύν ζπλδπαζκνί είλαη θνηλνί θαη πνιύ επηβιαβείο. Ζ θαηαλάισζε θπζηθήο ηξνθήο πνπ πεξηέρεη άκπιν θαη πξσηεΐλε δελ είλαη επηβιαβήο. Οη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ επιόγσο ηθαλνπνηεηηθή πεπηηθή ιεηηνπξγεία, δελ ρξεηάδεηαη λα αγσληνύλ γηα ην ζπλδπαζκό ησλ ηξνθώλ.

9 Η ΑΝΑΓΚΑΙΌΣΗΣΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ Δάλ ηεξείηε ηνπο λόκνπο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο, ν νξγαληζκόο ζαο ζα είλαη ηζνξξνπεκέλνο από ρεκηθή άπνςε. Μία από ηηο πην ιεπηνθπείο κνξθέο νξγαληθήο αληζνξξνπίαο είλαη ε ρεκηθή ή δηαηξνθηθή. Μηα ρεκηθή αλεπάξθεηα ή ηζνξξνπία απνηειεί ηελ αηηία ζρεδόλ θάζε πάζεζεο. Έλα πγηέο έληεξν πεξηέρεη λάηξην, θάιην θαη καγλήζην. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα νμέα. Τν λάηξην εμνπδεηεξώλεη ηα ζεπηηθά αέξηα θαη θαζαξίδεη ηελ εληεξηθή νδό. Τν θάιην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κπτθή δνκή θαη ειαζηηθόηεηα πνπ εκπιέθεηαη κε ην ρξόλν εληεξηθήο δηάβαζεο. Τν καγλήζην, καδί κε ην αζβέζηην, πξνθαιεί κπτθή ράιαζε θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιίνπ ζηα θύηηαξα. Σπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζπαζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζηελώζεσλ, δηαηαξαρώλ νθεηιόκελσλ ζε ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο θαζώο θαη ηεο απώιεηαο ηόλνπ ζην έληεξν. Τα θάξκαθα πνπ απνηεινύληαη από αλόξγαλεο νπζίεο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπιαζε ησλ ηζηώλ. Τν βηνρεκηθό, νξγαληθό καγλήζην ησλ θπζηθώλ ηξνθώλ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθό γηα ηνλ νξγαληζκό. Όηαλ απηά ηα ηξία κέηαιιαλάηξην, θάιην θαη καγλήζην-ιείπνπλ από ηε δηαηξνθή, ν νξγαληζκόο ηα ιακβάλεη από ηνπο ηζηνύο ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, όπνπ θαη απνζεθεύνληαη. Πξέπεη λα εθνδηάδνπκε ηνλ νξγαληζκό καο πάληα κε ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ εληεξηθώλ ηνηρσκάησλ, εηδάιισο ζα ππνζηνύκε ηηο ζπλέπεηεο. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα λαηξίνπ Ζ θαιύηεξε νξγαληθή πεγή λαηξίνπ είλαη ν όξνο γάιαθηνο. Ο όξνο ηνπ γάιαθηνο απνθαζηζηά ην γαιαθηνβάθηιιν θαη δελ γέλεη ηελ εληεξηθή ρισξίδα, ζθόλε από αγειαδηλό ή θαηζηθίζην γάια ηα καύξα ζύθα απνηεινύλ θνξπθαίν ζπλδπαζκό λαηξίνπ Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο λαηξίνπ είλαη νη εμήο: Βεξίθνθα,απνμεξακέλα Καηζηθίζην γάια Γάια,σκό Κξόθνο αβγνύ Ζιηόζπνξνο Μαύξεο ειηέο Ηλδηθή θαξύδα Κξηζάξη

10 Κόθθηλεο πηπεξηέο Φξάνπιεο Λαραλίδεο Χάξη Τξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ λάηξην ζε κηθξόηεξα πνζνζηά είλαη ην ιάραλν, ηα λεξνθάζηαλα, ην ζθόξδν, ηα θάζηνπο θ.α. Σξνθέο κε πψειή πεξηεθηηθόηεηα θαιίνπ Οη θαιύηεξεο πεγέο θαιίνπ είλαη νη νξγαληθέο ηξνθέο. Αξθεηά βόηαλα είλαη επίζεο θαιέο πεγέο θαιίνπ. (π.ρ. ε ηζνπθλίδα) Αγγνύξη Ακύγδαια Καξύδα Μπαλάλεο Γάια ζόγηαο Μπξόθνιν Νηνκάηεο Σπαλάθη Φαθέο Καξόηα Διηέο Βνιβνί παληδαξηνύ Σξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην Τν καγλήζην ππάξρεη ζε πψειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο μεξνύο θαξπνύο θαη ζηα αλαπνθινίσηα δεκεηξηαθά. Τν αλαπνθινίσην ξύδη πεξηέρεη 11 θνξέο πεξηζζόηεξν καγλήζην ζε ζρέζε κε ην απνθινησκέλν, ελώ ν θινηόο ηνπ ξπδηνύ απνηειεί αθόκε πην ζπκππθλσκέλε πεγή ηνπ ελ ιόγσ κεηάιινπ.

11 Άιιεο ηξνθέο πινύζηεο ζε καγλήζην είλαη νη αθόινπζεο: Αβνθάλην Αληίδηα Βξώκε Ίθαξνπ Σίθαιε πιήξεο Κάζηνπο Λάπαζν Μέιη Καιθάλη Φηζηίθηα Μπνξείηε λα απνθύγεηε ηα δηαηξνθηθά παξαζηξαηήκαηα δηαβάδνληαο ηηο εηηθέηεο όισλ ησλ εκπνξηθώλ πξντόλησλ. Απνθύγεηε νπνηνδήπνηε πξντόλ πεξηέρεη ζεξκαζκέλα έιαηα ή ιίπε. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπάξρνπλ ινηπόλ ελλέα δηαηηεηηθνί λόκνη, νη νπνίνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη καο βνεζνύλ λα αλαθηήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πγεία καο. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Πξέπεη λα εθπαηδεύζεηε ηνπο γεπζηηθνύο ζαο θάιπθεο θαη ηε ζθέςε ζαο, εάλ ζέιεηε λα δήζεηε κηα πγηή, παξαγσγηθή δσή. Να καγεηξεύεηε κόλνη ζαο ην θαγεηό ζαο.

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα