Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν"

Transcript

1 Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο»

2 Clostridium difficile

3 Clostridium difficile Αναερόβιο Gram κετικό βακτιριο Σπορογόνο Στελζχθ του παράγουν τθν τοξίνθ Α ι/και τθν τοξίνθ Β Μζροσ τθσ φυςιολογικισ χλωρίδασ ςτο 3% περίπου των υγειϊν ενθλίκων Κοπρανοςτοματικι και δια επαφισ μετάδοςθ

4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ Το C. difficile δφναται να μεταδοκεί από Τα χζρια του προςωπικοφ Μολυςμζνεσ επιφάνειεσ Ενδοςκόπια

5 ΡΑΘΟΓΕΝΕΣΗ CDI 1. ΚΑΣΑΠΟΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΕΡΧΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΩ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΩ 3. ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΗ ΕΝΣΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ (π.χ. ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ) ΠΡΟΑΓΕΙ ΣΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ ΣΟΤ 4. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΞΙΝΩΝ A & B C. difficile ΣΟ ΠΑΧΤ ΕΝΣΕΡΟ ΟΔΗΓΕΙ Ε ΒΛΑΒΗ ΣΟΤ Π. ΕΝΣΕΡΟΤ +/- ΨΕΤΔΟΜΕΜΒΡΑΝΕ 2. ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΒΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ Sunenshine et al. Cleve Clin J Med. 2006;73:

6 ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ CDI Χριςθ αντιβιοτικϊν Ανοςοκαταςτολι Ρροχωρθμζνθ θλικία (>65) Ραρατεταμζνθ νοςθλεία Μειωμζνθ οξφτθτα ςτομάχου (αναςτολείσ διαφλων πρωτονίων ppis) Νόςοσ του εντζρου Γαςτρεντερολογικι χειρουργικι επζμβαςθ Χθμειοκεραπεία Χρόνια εντερικι απόφραξθ Ca π. εντζρου Λευχαιμία

7 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ Clostridium difficile υχνά ςχετιηόμενα αντιβιοτικά ποραδικά ςχετιηόμενα αντιβιοτικά πάνια ςχετιηόμενα Φλουροκινολόνεσ Μακρολίδεσ Αμινογλυκοςίδεσ Κλινδαμυκίνθ Τριμεκοπρίμθ Τετρακυκλίνεσ Ρενικιλλίνεσ (ευρζωσ φάςματοσ) Κεφαλοςπορίνεσ (ευρζωσ φάςματοσ) Σουλφοναμιδεσ Χλωραμφαινικόλθ Μετρονιδαηόλθ Βανκομυκίνθ

8 ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η επίπτωςη τησ λοίμωξησ από Clostridium difficile (CDI) είναι 1 έωσ 10 περιπτώςεισ ανά 1000 νοςηλευόμενουσ αςθενείσ και 17 έωσ 60 περιπτώςεισ ανά αςθενοημέρεσ. Μελζτθ του 2006 ςτισ Η.Ρ.Α. ζδειξε ότι κάκε νοςθλευόμενοσ αςκενισ με CDI κοςτίηει κατά μζςο όρο επιπλζον USD $3699 και 3,6 μζρεσ νοςθλείασ

9 ΑΙΘΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ Clostridium difficile ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ Η.Ρ.Α ( ) Ashwin N. Ananthakrishnan Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 8, (January 2011)

10 ΘΑΝΑΤΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΡO Clostridium difficile

11 C. difficile ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ Αποικιςμόσ Αςκενείσ χωρίσ κλινικά ςυμπτϊματα Θετικι καλλιζργεια ι ανίχνευςθ τοξίνθσ ςτα κόπρανα του αςκενοφσ Ριο ςυχνόσ ςε ςχζςθ με τθ νόςο Νόςοσ Αςκενείσ με κλινικά ςυμπτϊματα Θετικι καλλιζργεια ι ανίχνευςθ τοξίνθσ ςτα κόπρανα του αςκενοφσ

12 C. difficile ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟΙΚΙΣΜΟΣ Αςκενισ με παράγοντεσ κινδφνου για CDI, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ αντιβιοτικών ςτο νοςοκομείο Ζκκεςθ ςε μθ-τοξινογόνο C. difficile Ζκκεςθ ςε τοξινογόνο C. Difficile με αντιςωμικι ανταπόκριςθ ςτθν τοξίνθ Α Αςυμπτωματικόσ αποικιςμόσ Αςυμπτωματικόσ αποικιςμόσ Μη μολυσμένο με C. Difficile άτομο Ζκκεςθ ςε τοξινογόνο C. Difficile χωρίσ αντιςωμικι ανταπόκριςθ ςτθν τοξίνθ Α υμπτωματικι CDI Rupnik et al. Nat Rev Microbiol 2009;7:526 6.

13 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Διαρροϊκζσ κενϊςεισ (ςυνικωσ υδαρείσ ι βλεννϊδεισ) Συνικωσ 4-10 μζρεσ από τθν ζναρξθ των αντιβιοτικϊν Στο 1/3 των περιπτϊςεων τα ςυμπτϊματα ξεκινοφν 4-6 εβδομάδεσ μετά τθν διακοπι των αντιβιοτικϊν Ρυρετό Κοιλιακό άλγοσ / ευαιςκθςία ςτθν ψθλάφθςθ Απϊλεια όρεξθσ Ναυτία Φάςμα από αυτοπεριοριηόμενθ διάρροια ζωσ ςοβαρι κολίτιδα που μπορεί να μιμείται οξεία κοιλία

14 ΕΡΙΡΛΟΚΕΣ Ηλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ Υπόταςθ Υπολευκωματιναιμία με περιφερικό οίδθμα Τοξικό μεγάκολο Διάτρθςθ εντζρου

15 ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Απομόνωςθ αςκενοφσ ι ςυν-νοςθλεία ςτον ίδιο κάλαμο Αποκλειςτικι χριςθ χϊρων υγιεινισ Χριςθ κατάλλθλου προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ από το προςωπικό Χριςθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ αποκλειςτικά για τον αςκενι Άρςθ μζτρων προφφλαξθσ εφ όςον ο αςκενισ επί 48 ϊρεσ τουλάχιςτον είναι χωρίσ διάρροιεσ και ζχει απολυμανκεί ο χϊροσ νοςθλείασ του αςκενοφσ Ιnfection control and hospital epidemiology may 2010, vol. 31, no. 5. Best Practices Document for the Management of Clostridium difficile in all health care settings January 2009,Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC)

16 ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ενθμζρωςθ τμθμάτων υποδοχισ για λιψθ κατάλλθλων μζτρων Επιςκζπτεσ που φροντίηουν ι ζρχονται ςε ςτενι επαφι με τον αςκενι πρζπει να λαμβάνουν τα ίδια μζτρα προφφλαξθσ με τουσ εργαηόμενουσ Εκπαίδευςθ των αποκλειςτικϊν

17 ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΩΝ Η υγιεινι των χεριϊν αποτελεί βαςικό μζτρο πρόλθψθσ τθσ μετάδοςθσ του C.difficile Σχολαςτικι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των χεριϊν με αλκοολοφχο αντιςθπτικό ι ςαποφνι και νερό Το πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι και νερό είναι αποτελεςματικότερο ςτθν απομάκρυνςθ των ςπόρων απ ότι τα αλκοολοφχα διαλφματα Ρλφςιμο χεριϊν αμζςωσ μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν Το πλφςιμο των χεριϊν του προςωπικοφ δεν πρζπει να πραγματοποιείται ςτον νιπτιρα του αςκενοφσ Εκπαίδευςθ των αςκενϊν για τουσ ςωςτοφσ κανόνεσ υγιεινισ των χεριϊν και τθ ςωςτι διαδικαςία πλυςίματόσ τουσ Best Practices Document for the Management of Clostridium difficile in all health care settings January 2009,Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC)

18 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ Κακθμερινόσ επιμελισ κακαριςμόσ του καλάμου και του περιβάλλοντοσ Απαιτείται ο υγρόσ κακαριςμόσ (μθχανικόσ) με νερό και κοινό απορρυπαντικό Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ απομακρφνει κατά μεγάλο βακμό τα ςπόρια Σε ελλειπι μθχανικό κακαριςμό θ ςποροκτόνοσ δράςθ των απολυμαντικϊν αναςτζλλεται Τον κακαριςμό ακολουκεί θ απολφμανςθ

19 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ απολφμανςθσ Ο αρικμόσ και θ κζςθ των μικροοργανιςμϊν Η εγγενισ αντοχι των μικροοργανιςμϊν Η ςυγκζντρωςθ και ο τφποσ του απολυμαντικοφ Φυςικοί και χθμικοί παράγοντεσ: Θερμοκραςία ph Σχετικι υγραςία Σκλθρότθτα νεροφ Η διάρκεια τθσ ζκκεςθσ Οι βιομεμβράνεσ

20 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Απολυμαντικά Υποχλωριϊδουσ νατρίου 5000ppm (διάλυςθ 1:10) Διχλωροϊςοκυανουρικοφ νατρίου 1000ppm Άλλοι παράγοντεσ που φαίνεται ότι ζχουν ςποροκτόνο δράςθ Υπεροξείδιο του υδρογόνο(4.5%) Υπεροξικό οξφ(1.6%)

21 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΡΑΑΓΩΓΑ ΧΛΩΙΟΥ Ρλεονεκτιματα Σποροκτόνοσ δράςθ Αποτελεςματικά ζναντι C.Difficile (CDC) Δρουν ταχφτατα (10ϋ) Υπολειμματικι δράςθ Δεν παρουςιάηουν ςοβαρι τοξικότθτα Δεν αφινουν τοξικά υπολείμματα Μειονεκτιματα Ρροκαλοφν ερεκιςμό ματιϊν Σε ςυγκεντρϊςεισ > 500 ppm Διαβρϊνουν τα μζταλλα Αποχρωματίηουν τα υφάςματα Απελευκερϊνουν τοξικά αζρια χλωρίου όταν ενωκοφν με ενϊςεισ αμμωνίου ι άλλα οξζα Δεν επθρεάηονται από τθν ςκλθρότθτα του νεροφ

22

23

24 ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ SPAULDING Υψθλοφ Βακμοφ : Καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και ςπόρων Ενδιαμζςου Βακμοφ : Καταςτροφι Mυκοβακτθριδίου Φυματίωςθσ, φυτικϊν μορφϊν μικροβίων, των περιςςότερων ιϊν και μυκιτων αλλά όχι των ςπόρων Χαμθλοφ Βακμοφ : Καταςτροφι των περιςςότερων μικροβίων, μερικϊν ιϊν και μυκιτων, αλλά όχι πιο ανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν ( π.χ. M. Φυματίωςθσ ) και ςπόρων

25 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ/ΕΓΑΛΕΙΩΝ Κρίςιμα: που ειςζρχονται απευκείασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ ι ςε άςθπτεσ περιοχζσ του ςϊματοσ (π.χ. λαβίδεσ βιοψίασ) Ρρζπει να είναι πάντα αποςτειρωμζνα Ημικρίςιμα: Αυτά που ζρχονται ςε επαφι με βλεννογόνουσ (π.χ. ενδοςκόπια) Αν δεν είναι δυνατό να αποςτειρωκοφν πρζπει να γίνεται υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ Μθ κρίςιμα: Αυτά που ζρχονται ςε επαφι με άκικτο δζρμα (π.χ. περιχειρίδεσ πιεςομζτρων ) Απαιτοφν χαμθλοφ βακμοφ απολφμανςθ

26 ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΞΕΡΛΥΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΞΕΡΛΥΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ WGO and OMED Practice Guideline: Endoscope Disinfection December 14, 2005

27 ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ American Society for Gastrointestinal Endoscopy Society for Healthcare Epidemiology American College of Gastroenterology American Gastroenterological Association American Society of Colon and Rectal Surgeons Accreditation Association for Ambulatory Health Care Association of peri Operative Registered Nurses Association of Professionals in Infection Control and Epidemiology Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Society of Gastroenterology Nurses and Associates

28 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ Το πρϊτο ςτάδιο κακαριςμοφ πρζπει να εφαρμόηεται ςτο ςθμείο χριςθσ του ενδοςκοπίου, πριν ςτεγνϊςουν οι οργανικοί ρφποι Στο ςθμείο αυτό πρζπει να κακαρίηεται θ εξωτερικι επιφάνεια του ενδοςκοπίου με απορρυπαντικό και να χρθςιμοποιείται απορρυπαντικό διάλυμα ςτα κανάλια του αζρα και των βιοψιϊν. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB

29

30 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ Μετά το πρϊτο ςτάδιο του κακαριςμοφ γίνεται μεταφορά του ενδοςκοπίου ςτο χϊρο τθσ περεταίρω επεξεργαςίασ Σε αίκουςεσ πλθςίον του εργαςτθρίου αρκεί ζνα ανοιχτό δοχείο μεταφοράσ Σε μακρινζσ αίκουςεσ επεξεργαςίασ πρζπει να μεταφζρονται ςε δοχεία κλειςτά και ςεςθμαςμζνα Η μεταφορά γίνεται με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν προκαλείτε κίνδυνοσ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ, ςτουσ αςκενείσ, ςτουσ επιςκζπτεσ και ςτο περιβάλλον του νοςοκομείου ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II

31 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ Κακαρίςτε ςχολαςτικά το ενδοςκόπιο και τα αποςπϊμενα μζρθ του Βυκίςτε το ενδοςκόπιο ςε κατάλλθλο κακαριςτικό διάλυμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι Ξεπλφνετε και βουρτςίςτε όλα τα κανάλια ϊςτε να αφαιρζςετε τα οργανικά υπολείμματα (αίμα, ιςτοφσ) Να ζχετε πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ Κακαρίςτε το εξωτερικό του ενδοςκοπίου με ζνα μαλακό φφαςμα, ςπόγγο ι βοφρτςα ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΒ

32 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ Απορρίψτε όλα τα ενηυματικά απορρυπαντικά μετά από κάκε χριςθ διότι μπορεί να αναπτυχκοφν μικρόβια ςτα διαλφματα αυτά ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB Χρθςιμοποιιςτε βοφρτςεσ κατάλλθλεσ για το μζγεκοσ του ενδοςκοπίου και των καναλιϊν για τον κακαριςμό Τα υλικά του κακαριςμοφ πρζπει να είναι μιασ χριςθσ ι να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται/αποςτειρϊνονται μετά από κάκε χριςθ Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πλυντιριο υπεριχων για τον κακαριςμό των εξαρτθμάτων των ενδοςκοπίων και τθν απομάκρυνςθ ρφπων από δφςκολεσ περιοχζσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II

33 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ Τα ενδοςκόπια κατατάςςονται ςτα θμικρίςιμα ιατρικά εργαλεία και πρζπει μετά από κάκε αςκενι να απολυμαίνονται με υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ Τα απολυμαντικά πρζπει να ζχουν άδεια κυκλοφορίασ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (FDA ΕΟΦ) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA

34 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΛΟΥΤΑΑΛΔΕΥΔΗ (2% τουλάχιςτον) 20o C ςτα 20ϋμειϊνει 6 logs τα επίπεδα των βακτθρίων Σχετικά φκθνι Δεν καταςτρζφει τον εξοπλιςμό Είναι ερεκιςτικι Αν δεν ξεπλυκεί καλά μπορεί να προκαλζςει κολίτιδα ςτον επόμενο αςκενι ΥΡΕΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (0,2%-0,35%) Ταχεία δράςθ για ευρφ φάςμα μικροοργανιςμϊν Αποτελεςματικι ςποροκτονία 20o C ςτα 5ϋ Στακερό για 24 ϊρεσ ΟΘΟΦΘΑΛΔΕΫΔΗ 0,55% 20o C ςτα 12ϋ, 25o C ςτα 5ϋ και PH 8 αυξάνει τθ ςποροκτόνο δράςθ Λιγότερο ερεκιςτικι, ςχεδόν άοςμθ, ςτακερότερο διάλυμα μζχρι 14 θμζρεσ χριςθ Αποχρωματιςμόσ Ακαταλλθλα : τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου, αλκοόλεσ, φορμαλδεΰδθ

35 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ Βυκίςτε ολοκλθρωτικά τα ενδοςκόπια και τα εξαρτιματά τουσ ςε υψθλοφ βακμοφ απολυμαντικό και βεβαιωκείτε ότι όλα τα κανάλια ζχουν διθκθκεί Ενδοςκόπια που δεν βυκίηονται ολοκλθρωτικά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται Επιλζξτε υγρό απολυμαντικό ι διαδικαςία αποςτείρωςθσ ςυμβατά με το ενδοςκόπιο, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB

36 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ Ρραγματοποιείςτε τακτικό ζλεγχο ςτο απολυμαντικό ςασ τουλάχιςτον ςτθν αρχι τθσ κάκε θμζρασ ϊςτε να είναι εξαςφαλίηεται θ ελάχιςτθ αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ Σε περίπτωςθ που το απολυμαντικό είναι ςε μικρότερθ από τθν ελάχιςτθ αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ απορρίπτεται ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA Ρρζπει να απορρίπτεται όλθ θ ποςότθτα και όχι να ςυμπλθρϊνεται με νζο διάλυμα διότι με αυτό τον τρόπο δεν παρατείνεται θ χριςθ του ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB

37 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ Ρρζπει να υπάρχει ςυμβατότθτα μεταξφ του αυτόματου επεξεργαςτι και του ενδοςκοπίου ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II Να ςυνδζονται όλα τα κανάλια κατάλλθλα ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB Εάν διακοπεί θ λειτουργία του να ξεκινά όλοσ ο κφκλοσ από τθν αρχι κασηγορια II

38 ΞΕΡΛΥΜΑ - ΣΤΕΓΝΩΜΑ Μετά τθν υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ, ξεπλφνετε το ενδοςκόπιο και τα κανάλια με αποςτειρωμζνο νερό για τθν απομάκρυνςθ του απολυμαντικοφ απο το εςωτερικό του Ξεπλφνετε με % αικυλικι ι ιςοπροπυλικι αλκοόλθ Στεγνϊςτε το με αζρα υπό πίεςθ Επιτυγχάνουμε τθ μθ επαναμόλυνςθ του ενδοςκοπίου με υδρόφιλουσ μικροοργανιςμοφσ (πχ Pseudomonas aeruginosa) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA

39 ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποκικευςθ του ενδοςκοπίου ςε κάκετθ κζςθ Να τθροφνται επαρκείσ αποςτάςεισ μεταξφ των ενδοςκοπίων και των εξαρτθμάτων τουσ για να μθν ζρχονται ςε επαφι ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II

40 ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ Ρεραιτζρω μελζτθ απαιτείται για το διάςτθμα μεταξφ υψθλισ απολφμανςθσ και νζασ χριςθσ του ενδοςκοπίου Επαναχρθςιμοποίθςθ του μζχρι 10 με 14 θμζρεσ κεωρείται αςφαλισ ΚΑΜΙΑ ΤΣΑΗ

41 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Επαναχρθςιμοποιοφμενα εξαρτιματα του ενδοςκοπίου όπωσ λαβίδεσ και άλλα εργαλεία που διαπερνοφν τουσ βλεννογόνουσ πρζπει να κακαρίηονται μθχανικά και ςτθ ςυνζχεια να αποςτειρϊνονται Δεν αρκεί υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA Test διαρροισ του ενδοςκοπίου μετά από κάκε χριςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB

42 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Κάντε οπτικό ζλεγχο των ενδοςκοπίων και των εξαρτθμάτων τουσ πριν τθ χριςθ, και κατά τθν επεξεργαςία κακαριςμοφ και υψθλισ απολφμανςθσ / αποςτείρωςθσ Καταςτραμμζνα ενδοςκόπια και εξαρτιματα κα πρζπει να επιςκευάηονται πριν τθ χριςθ τουσ ι να απορρίπτονται ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II

43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ ςτο ενδοςκοπικό τμιμα πρζπει να είναι εκπαιδευμζνοι και να εφαρμόηουν τισ ςυςτάςεισ για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ λοιμϊξεων με ςκοπό να προςτατζψουν τουσ αςκενείσ και τουσ ίδιουσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA

44 Το προςωπικό που είναι υπεφκυνο για τθν επεξεργαςία των ενδοςκοπίων πρζπει να ζχει λάβει ςαφείσ οδθγίεσ τόςο από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία όςο και από τθν εταιρεία των αυτόματων επεξεργαςτϊν κακϊσ και από τθν εταιρεία με τα απολυμαντικά Ειδικά πριν τθ χριςθ ενόσ νζου προϊόντοσ το προςωπικό πρζπει να λαμβάνει επαρκι εκπαίδευςθ και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα Ρροςωρινό προςωπικό δεν πρζπει να αςχολείται με τθν επεξεργαςία των ενδοςκοπίων χωρίσ να είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

45 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Τμιματα ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται και απολυμαίνονται ενδοςκόπια πρζπει να παρζχουν αςφαλζσ περιβάλλον ςτο προςωπικό (ςωςτόσ εξαεριςμόσ) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IB/IC Ρροςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (γάντια, ποδιζσ, γυαλιά και μάςκεσ) πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία του επαγγελματία υγείασ από χθμικά, αίμα ι άλλουσ μολυςματικοφσ παράγοντεσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IC

46

47 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΙΔΗΜΙΕΣ Κρατιςτε αρχείο για κάκε διαδικαςία με το όνομα αςκενι, το ενδοςκόπιο με το οποίο ζγινε θ επζμβαςθ και τον αυτόματο επεξεργαςτι που χρθςιμοποιικθκε. Θα χρθςιμεφςουν ςε περίπτωςθ διερεφνθςθσ επιδθμίασ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II Σε περίπτωςθ επιδθμίασ κα πρζπει να ενθμερωκεί θ Επιτροπι Λοιμϊξεων και να λθφκοφν δείγματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IA

48

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp.

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δρ Αναςταςύα Σ. Φλούντζη Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ Μικροβιολόγοσ Κϋντρο Αναφορϊσ Λεγεωνϋλλασ Νοτύου Ελλαδοσ / Κεντρικό Εργαςτόριο Δημόςιασ Υγεύασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα