2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ"

Transcript

1 Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Θ ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 3 Λόψη Ζωτικών Σημεύων ςε Ενόλικεσ Πρωτόκολλο τησ 4 ησ Υγειονομικόσ Περιφϋρειασ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεϊρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιϊματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Λόψη Ζωτικών Σημεύων ςε Ενόλικεσ I. Μϋτρηςη θερμοκραςύασ II. Εκτύμηςη των περιφερικών ςφύξεων δια τησ ψηλϊφηςησ III. Μϋτρηςη αναπνοών IV. Μϋτρηςη αρτηριακόσ πύεςησ Ι. Μϋτρηςη θερμοκραςύασ Ειςαγωγι - Οριςμοί Θ κερμοκραςία παρουςιάηει τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ παραγόμενθσ και αποβαλ-λόμενθσ κερμότθτασ και ρυκμίηεται ςτον υποκάλαμο του εγκεφάλου. Οι διακυμάνςεισ δείχνουν τθν κατάςταςθ υγείασ του ςϊματοσ. Αν υπάρχει υπερκερμία, λόγω πυρετογόνων παραγόντων ι αςκζνεια του νευρικοφ ςυςτιματοσ ι άλλθ βλάβθ, θ κερμοςτατικι λειτουρ-γία μπορεί να διαταραχκεί. Τπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ το κερμορυκμιςτικό κζντρο διατθρεί τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ ανάμεςα ςτουσ 36 με 37,4 ο C. Είναι δυνατό να υπάρχουν μικρζσ διαφορο-ποιιςεισ ςτθ φυςιολογικι κερμοκραςία του ςϊματοσ που μπορεί να εξαρτϊνται από τθν ιδιοςυγκραςία του κάκε ατόμου αλλά και αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ: Θ κερμοκραςία ςϊματοσ είναι ςυνικωσ ςτθ χαμθλότερθ τιμι τθσ νωρίσ το πρωί και ςτθν υψθλότερθ αργά το απόγευμα. Θ κερμοκραςία διαφοροποιείται ςτα διάφορα ςθμεία του ςϊματοσ, με τθν εςωτερικι κερμοκραςία να παραμζνει πάντοτε υψθλότερθ από τθν κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ. Θ εςωτερικι κερμοκραςία μετράται από το ορκό ι τθ μεμβράνθ των τυμπάνων των αυτιϊν. Η κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ μετράται από το ςτόμα (υπογλϊςςια), τθ μαςχάλθ και το μζτωπο. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ είναι: Θ θλικία Σο φφλο Σο ςτρεσ Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Οι μζςεσ φυςιολογικζσ τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ διαφόρων ςθμείων ςϊματοσ ςε ενιλικεσ φαίνονται ςτον πίνακα 1. Πίνακασ 1. Μζςεσ φυςιολογικζσ τιμζσ κερμοκραςίασ τόμα Ορκό Μαςχάλθ Συμπανικι μεμβράνθ (αυτί) Μζτωπο 37,4 ο C 37,7 ο C 37,5 ο C 38 ο C 36,5 ο C 37 ο C 37,5 ο C 38,3 ο C 34,4 ο C 36 ο C

5 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 5 Θ κερμοκραςία ςϊματοσ μπορεί να αξιολογθκεί με τθ χριςθ πολλϊν τφπων κερμομζτρων όπωσ: υδραργυρικό, θλεκτρονικό, τυμπανικισ μεμβράνθσ, μιασ χριςεωσ, κερμομετρικζσ ταινίεσ, ειδικά αυτοκόλλθτα ευαίςκθτα ςτθ κερμοκραςία και ςυςκευζσ αυτόματθσ μζτρθςθσ κερμοκραςίασ. Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ πζρα από τισ μζςεσ φυςιολογικζσ τιμζσ καλείται πυρετόσ. Οι τφποι πυρετοφ φαίνονται ςτον πίνακα 2 Πίνακασ 2. Σφποι πυρετοφ Διαλείπων πυρετόσ Τφζςιμοσ πυρετόσ υνεχισ πυρετόσ Κυματοειδισ πυρετόσ Θ κερμοκραςία ςϊματοσ εναλλάςςεται, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ανάμεςα ςε περιόδουσ πυρετοφ, φυςιολογικισ κερμοκραςίασ μζχρι και υποκερμίασ. Οι διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου υπερβαίνουν τουσ 2 ο C πάνω από τα φυςιολογικά όρια, χωρίσ ποτζ να κατζρχονται ςε φυςιολογικά επίπεδα μεταξφ των διακυμάνςεων. Θ κερμοκραςία ςϊματοσ παραμζνει ςτακερά υψθλι και οι διακυμάνςεισ είναι λιγότερο από 2 ο C. Θ κερμοκραςία ςϊματοσ επιςτρζφει ςτα φυςιολογικά επίπεδα για τουλάχιςτον μία θμζρα, αλλά ςτθ ςυνζχεια επανζρχεται ςε υψθλότερα επίπεδα. Ενδείξεισ Θ κερμομζτρθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιο-λόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Τπάρχουν ωςτόςο οριςμζνεσ περιπτϊςεισ που επιβάλλεται θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ κερμομζτρθςθσ όπωσ: Παρουςία ρίγουσ Ερυκρότθτα προςϊπου Κακουχία Όψθ πάςχοντα Σαχυκαρδία ταχφπνοια Ιςτορικό λοίμωξθσ Μετά από επεμβατικζσ κεραπευτικζσ ι διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Ιςτορικό και παροφςα νόςο του αςκενι. Οδθγία ςχετικά με τθ ςυχνότθτα κερμομζτρθςθσ. Αξιολόγθςθ πικανϊν ςθμείων κερμομζτρθςθσ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αφξθςθ κερμοκραςίασ ςϊματοσ που ςχετίηεται με γενικευμζνθ λοίμωξθ. Τποκερμία που οφείλεται ςε ζκκεςθ ςε ψυχρό περιβάλλον. Τπερκερμία Διαταραχι κερμορφκμιςθσ που οφείλεται ςε ανεπάρκεια του κερμορυκμιςτικοφ κζντρου (κακοικθσ υπερπυρεξία). χεδιαςμόσ & Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ

6 6 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Θ κερμοκραςία ζχει μετρθκεί με ακρίβεια, χωρίσ τραυματιςμό και με τθ μικρότερθ δυνατι δυςχζρεια προσ τον άρρωςτο Οι αποκλίςεισ από το φυςιολογικό γίνονται ζγκαιρα αντιλθπτζσ Ειδικϋσ προφυλϊξεισ οδηγύεσ Ελζγξτε τθσ ιατρικζσ οδθγίεσ ι το πλάνο νοςθλευτικισ φροντίδασ για τθ ςυχνότθτα των μετριςεων. Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα μετριςεων μπορεί να εφαρμοςτεί ςφμφωνα με τθ νοςθλευτικι κλινικι κρίςθ. Θ εκτίμθςθ και θ μζτρθςθ των Η ςε κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ του αςκενι. Χρθςιμοποιιςτε κατά προτίμθςθ το ψθφιακό (θλεκτρονικό) κερμόμετρο κατάλλθλο για τθν περιοχι μζτρθςθσ. Θυμθκείτε ότι το υδραργυρικό κερμόμετρο παρότι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν δεν ςυνίςταται πλζον για ενδονοςοκομειακι χριςθ. Μθ βάηετε κερμόμετρο ςτο ςτόμα ςε αςκενείσ που δεν ζχουν τισ αιςκιςεισ τουσ, ςε ψυχιατρικοφσ αςκενείσ, ςε όςουσ παρουςιάηουν ςπαςμοφσ, ςε βρζφθ και μικρά παιδιά, και ςε αςκενείσ που δεν μποροφν να κλείςουν καλά τα χείλθ τουσ. Θ παροχι Ο 2 με ρινικι μάςκα δεν επθρεάηει τθ κερμομζτρθςθ από το ςτόμα. Παρόλα αυτά μθν επιλζγετε τθ κερμομζτρθςθ από το ςτόμα βγάηοντασ τθ μάςκα οξυγόνου για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Μθ βάηετε κερμόμετρο ςτο ορκό ςε αςκενείσ με χειρουργικζσ επεμβάςεισ ορκοφ, ςε όςουσ ζχουν διάρροια ι φλεγμονϊδεισ νόςουσ του εντζρου, ανοςοκαταςτολι, μυελοκαταςτολι και κρομβοπενία. Επειδι θ ειςαγωγι του κερμομζτρου μπορεί να μειϊςει τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ, διεγείροντασ το πνευμονογαςτρικό νεφρο δεν επιτρζπεται αυτι θ μζκοδοσ μζτρθςθσ για ανκρϊπουσ με ςυγκεκριμζνεσ καρδιακζσ πακιςεισ ι ςε όςουσ ζχουν υποβλθκεί ςε εγχείρθςθ καρδιάσ. Μθ βάηετε κερμόμετρο ςτθ μαςχάλθ ςε ςθπτικζσ καταςτάςεισ!!!. Βεβαιωκείτε ότι θ μαςχάλθ είναι ςτεγνι και δεν ζχει προθγθκεί θ εφαρμογι ψυχρϊν επικεμάτων πριν τθ κερμομζτρθςθ. Μθ βάηετε κερμόμετρο ςτο αυτί ςε περίπτωςθ τραφματοσ ι χειρουργικισ επζμβαςθσ Κατά τθ λιψθ τθσ κερμοκραςίασ από το αυτί απαιτείται κακαριότθτα τθσ περιοχισ (να μθν υπάρχει αυξθμζνθ ποςότθτα κυψελίδασ). Τπάρχει κίνδυνοσ λανκαςμζνθσ μζτρθςθσ. Διερευνιςτε αν ο αςκενισ ζχει καταναλϊςει κρφα ι ηεςτά υγρά ι γεφματα αμζςωσ πριν τθν κερμομζτρθςθ από το ςτόμα. Αν ναι περιμζνετε τουλάχιςτον 30 ι επιλζξτε άλλθ οδό. Βεβαιωκείτε ότι δεν μαςάει τςίχλα δεν ζχει καπνίςει αμζςωσ πριν και δεν ζχει φλεγμονϊδεισ πακιςεισ ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα. Θυμθκείτε ότι ςε κατάςταςθ ρίγουσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ.

7 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 7 A. ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ ΤΛΙΚΟ Θλεκτρονικό κερμόμετρο Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Μολφβι ι ςτυλό Θερμομετρικό διάγραμμα Γάντια μθ αποςτειρωμζνα (προαιρετικά) Καλφπτρα μιασ χριςεωσ Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Α. Θερμομϋτρηςη από το ςτόμα Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊ-ξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ άγχουσ 5. Εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ ςτο Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι θλεκτρονικό κερμόμετρο ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυ-μαντικϊν. Θ καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν 6. Φορζςτε γάντια (προαιρετικά) Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 7. Σοποκετείςτε το άκρο του θλεκτρονικοφ κερμομζτρου με τθν καλφπτρα κάτω από τθ γλϊςςα του αςκενοφσ ςτον αριςτερό ι δεξιό κφλακο και ηθτιςτε να κλείςει καλά τα χείλθ του γφρω από το κερμόμετρο. 8. Αφιςτε το κερμόμετρο ςτθ κζςθ αυτι για τρία λεπτά ι όςο χρονικό διάςτθμα ο καταςκευαςτισ 9. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. κουπίςτε το με φορά από τα δάκτυλά ςασ προσ το άκρο με ςτακερζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ. 10. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία 11. Απορρίψτε το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα ςτον κάδο μολυςματικϊν απορριμμάτων. 12. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ του που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. Στθ κζςθ αυτι το θλεκτρονικό άκρο του κερμομζτρου ζρχεται ςε επαφι με τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία και είναι δυνατι θ ακριβισ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ. Ο επαρκισ χρόνοσ οδθγεί ςε ακριβι μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Ο κακαριςμόσ του κερμομζτρου από τθν κακαρότερθ προσ τθν ρυπαρότερθ περιοχι μειϊνει τθν εξάπλωςθ των μικροοργανιςμϊν. Θ τριβι ςυμβάλλει ςτθν απομάκρυνςθ των μικροοργανιςμϊν. Θ αςφαλισ απόρριψθ των χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν βοθκάει ςτθ μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν. Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ με το πλφςιμο του κερμομζτρου απομακρφνει οργανικά υλικά και μικροοργανιςμοφσ. 13. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 14. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 15. Καταγράψτε τθ κερμοκραςία ςτο κερμομετρικό διάγραμμα του αςκενοφσ και ενθμερϊςτε ςε περίπτωςθ μθ φυςιολογικϊν ευρθμάτων. Θ καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ.

8 8 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ B. ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΘΟ ΤΛΙΚΟ Θλεκτρονικό κερμόμετρο Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Μολφβι ι ςτυλό Θερμομετρικό διάγραμμα Δοχείο φφλαξθσ Ελαιϊδθσ ουςία Γάντια μθ αποςτειρωμζνα ι Προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (ΠΠΕ :γάντια μθ αποςτειρωμζνα, μάςκα προςϊπου, πλαςτικι ποδιά μιασ χριςθσ) εφόςον ενδείκνυται. Καλφπτρα μιασ χριςεωσ Εφαρμογι πρωτοκόλλου Β. Θερμομϋτρηςη από το ορθό Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 5. Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα του αςκενοφσ Προαγωγι τθσ άνεςθσ, μείωςθ του άγχουσ 6. Φορζςτε τα γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων ι εφαρμόςτε τον ΠΠΕ εφόςον ενδείκνυται 7. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςτο πλάι, κατεβάςτε Θ μθ ορκι τοποκζτθςθ του κερμομζτρου τα ςκεπάςματα και ανοίξτε τουσ γλουτοφσ ζτςι μπορεί να προκαλζςει τραυματιςμό ι ϊςτε να είναι ορατόσ ο ςφιγκτιρασ του ενόχλθςθ ςτον αςκενι πρωκτοφ 8. Εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ ςτο θλεκτρονικό κερμόμετρο 9. Επαλείψτε με ελαιϊδθ ουςία το άκρο του κερμομζτρου 10. Σοποκετείςτε το κερμόμετρο περίπου 4εκ. ςε ζναν ενιλικα 11. Αφιςτε τουσ γλουτοφσ να επανζλκουν μόνοι τουσ ςτθ κζςθ τουσ ενϊ κρατάτε το κερμόμετρο ςτθν ίδια κζςθ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ ανόδου ι μζχρι να ακουςτεί το θχθτικό ςιμα. 12. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. κουπίςτε το με φορά από τα δάκτυλά ςασ προσ το άκρο με ςτακερζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ. 13. κουπίςτε ςτον αςκενι εάν υπάρχουν υπολείμματα λιπαντικισ ουςίασ ι απεκκρίματα. 14. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυμαντικϊν. Θ καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν Θ λιπαντικι ουςία μειϊνει τθν τριβι και επομζνωσ διευκολφνει τθν είςοδο, μειϊνοντασ τον ερεκιςμό ι τραυματιςμό του βλεννογόνου του ορκοφ Το βάκοσ ειςόδου του κερμομζτρου πρζπει να προςαρμόηεται ανάλογα με τθν θλικία του αςκενοφσ. Κίνδυνοσ μετακίνθςθσ του κερμομζτρου Ο κακαριςμόσ του κερμομζτρου από τθν κακαρότερθ προσ τθν ρυπαρότερθ περιοχι μειϊνει τθν εξάπλωςθ των μικροοργανιςμϊν. Θ τριβι ςυμβάλλει ςτθν απομάκρυνςθ των μικροοργανιςμϊν. Προαγωγι κακαριότθτασ και άνεςθσ

9 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Απορρίψτε το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα ςτον κάδο μολυςματικϊν απορριμμάτων. 16. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ με τθν ζνδειξθ «κερμόμετρο ορκοφ» που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. Θ αςφαλισ απόρριψθ των χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν βοθκάει ςτθ μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν. Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ με το πλφςιμο του κερμομζτρου απομακρφνει οργανικά υλικά και μικροοργανιςμοφσ. 17. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 18. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 19. Καταγράψτε τθ κερμοκραςία ςτο κερμομετρικό διάγραμμα του αςκενοφσ και ενθμερϊςτε ςε περίπτωςθ μθ φυςιολογικϊν ευρθμάτων. Θ καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ. C. ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΧΑΛΗ ΤΛΙΚΟ Θλεκτρονικό κερμόμετρο Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Μολφβι ι ςτυλό Θερμομετρικό διάγραμμα Γάντια μθ αποςτειρωμζνα (προαιρετικά) Καλφπτρα μιασ χριςεωσ Εφαρμογι πρωτοκόλλου C. Θερμομϋτρηςη από τη μαςχϊλη Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊ-ξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 5. Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα του αςκενοφσ και ζπειτα μετακινιςτε το νυχτικό του ζτςι ϊςτε να διακρίνεται θ μαςχάλθ Θ κατάλλθλθ μετακίνθςθ των ροφχων του αςκενοφσ εξαςφαλίηει τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του κερμομζτρου 6. Εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ ςτο θλεκτρονικό κερμόμετρο 7. Σοποκετιςτε το άκρο του κερμομζτρου ςτο κζντρο τθσ μαςχάλθσ 8. Αφιςτε το κερμόμετρο ςτθ κζςθ αυτι για τρία λεπτά ι όςο χρονικό διάςτθμα ο καταςκευαςτισ 9. Κατεβάςτε το χζρι του αςκενοφσ προσ το ςϊμα και τοποκετείςτε το αντιβράχιο επάνω ςτο ςτικοσ του 10. Παραμείνετε κοντά ςτον αςκενι και αφιςτε το κερμόμετρο ςτθ κζςθ αυτι μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανόδου τθσ κερμοκραςίασ ι μζχρι να ακουςτεί το θχθτικό ςιμα. 11. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. κουπίςτε το με φορά από τα δάκτυλά ςασ προσ το άκρο με ςτακερζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ. Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυμαντικϊν. Θ καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απόλυμαντικϊν Ακρίβεια μζτρθςθσ Ο επαρκισ χρόνοσ οδθγεί ςε ακριβι μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Περιορίηεται θ διζλευςθ του αζρα διαμζςου τθσ μαςχάλθσ και εξαςφαλίηεται ακριβζςτερθ μζτρθςθ. Το κερμόμετρο που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ από τθ μαςχάλθ κα πρζπει να κακαρίηεται πριν χρθςιμοποιθκεί για μζτρθςθ από άλλθ οδό

10 10 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 12. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία 13. Απορρίψτε το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα ςτον κάδο απορριμμάτων οικιακοφ τφπου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά 14. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ του που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. και αντίςτροφα. Θ αςφαλισ απόρριψθ των χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν βοθκάει ςτθ μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν. Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ με το πλφςιμο του κερμομζτρου απομακρφνει οργανικά υλικά και μικροοργανιςμοφσ. 15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 16. Καταγράψτε τθ κερμοκραςία ςτο κερμομετρικό διάγραμμα του αςκενοφσ και ενθμερϊςτε ςε περίπτωςθ μθ φυςιολογικϊν ευρθμάτων. Θ καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ. D. ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΤΣΙ ΤΛΙΚΟ Ειδικι θλεκτρονικι φορθτι ςυςκευι μζτρθςθσ τυμπανικισ κερμοκραςίασ Θερμομετρικό διάγραμμα Ειδικζσ χοάνεσ μιασ χριςεωσ για το άκρο του κερμομζτρου Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια D. Θερμομϋτρηςη από το αυτύ Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 5. Ελζγξτε τοπικά τθν περιοχι για παρουςία κυψελίδασ, βφςματοσ, φλεγμονισ, μόλυνςθσ, τραφματοσ ι χειρουργικισ επζμβαςθσ Θ αυξθμζνθ ποςότθτα κυψελίδασ ι θ παρουςία βφςματοσ πρζπει να απομακρφνονται πριν τθν εφαρμογι του ειδικοφ κερμομζτρου ςτθν περιοχι 6. Εφαρμόςτε τθν ειδικι χοάνθ μιασ χριςεωσ ςτο άκρο του κερμομζτρου. 7. Σοποκετιςτε το άκρο του κερμομζτρου με ιπιεσ Προαγωγι ακρίβειασ μετριςεων κινιςεισ καλά ςτο αυτί με γωνία προσ τθ γραμμι τθσ κάτω γνάκου. Σραβιξτε ιπια το πτερφγιο του αυτιοφ πάνω και πίςω για να ευκειάςετε τον ζξω ακουςτικό πόρο. Πείτε ςτον άρρωςτο να μθν κουνά ςτο κεφάλι του 8. Πιζςτε το κουμπί ζναρξθσ τθσ κερμομζτρθςθσ και περιμζνετε μζχρι να ακουςτεί το θχθτικό ςιμα ολοκλιρωςθσ τθσ μζτρθςθσ. 9. Απομακρφνετε τθ ςυςκευι, αφαιρζςτε τθ χοάνθ και διαβάςτε τθ κερμοκραςία που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ. 10. Σοποκετιςτε τθ ςυςκευι ςτθν ειδικι κικθ φφλαξθσ 11. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 12. Καταγράψτε τθ κερμοκραςία ςτο κερμομετρικό διάγραμμα του αςκενοφσ και ενθμερϊςτε ςε Θ καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ.

11 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 11 περίπτωςθ μθ φυςιολογικϊν ευρθμάτων. χεδιαςμόσ & Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σιμι τθσ κερμοκραςίασ θμείο κερμομζτρθςθσ Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ των μεςοδιαςτθμάτων εκτίμθςθσ Παρουςία ρίγουσ ι αγγειοκινθτικϊν διαταραχϊν.

12 12 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ II. Εκτύμηςη των περιφερικών ςφύξεων δια τησ ψηλϊφηςησ Ειςαγωγι - Οριςμοί Ο ςφυγμόσ είναι δείκτθσ τθσ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ και με τθν αξιολόγθςθ του αρικμοφ των ςφφξεων, του ρυκμοφ και του μεγζκουσ ενδεικτικοφ του όγκου παλμοφ μπορεί να γίνει μία αδρι εκτίμθςθ του ζργου τθσ καρδιάσ. Σα ςτοιχεία του αρτθριακοφ ςφυγμοφ που εκτιμϊνται είναι: θ ςυχνότθτα, ο ρυκμόσ και το εφροσ παλμοφ. Ο καρδιακόσ ρυκμόσ αναφζρεται ςτον τρόπο αλλθλουχίασ των παλμϊν και των παφςεων που γίνονται αιςκθτοί ςτθν κορυφι τθσ καρδιάσ ι ςτισ περιφερικζσ αρτθρίεσ. Ο ρυκμόσ αυτόσ φυςιολογικά αντιςτοιχεί ςτο ρυκμό ςυςτολισ - διαςτολισ τθσ καρδιάσ. Ο ρυκμόσ μεταβάλλεται ανάλογα με τθν θλικία, από τθ γζννθςθ μζχρι τθν ενθλικίωςθ. Ο φυςιολογικόσ καρδιακόσ ρυκμόσ είναι φλεβοκομβικόσ. Οποιαδιποτε απόκλιςθ από το φλεβοκομβικό ρυκμό ονομάηεται αρρυκμία και κα πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ. Η ςυχνότθτα του ςφυγμοφ αναφζρεται ςτθ μζτρθςθ των παλμϊν ςε 1 λεπτό. Ο ταχφσ καρδιακόσ ρυκμόσ ονομάηεται ταχυκαρδία ( ςυςτολζσ ανά λεπτό). Όταν ο καρδιακόσ ρυκμόσ μειϊνεται ςε ζναν ενιλικα κάτω από τισ 60 ςυςτολζσ ανά λεπτό τότε μιλάμε για βραδυκαρδία. Σο εφροσ ςφυγμοφ περιγράφει τθν ποιότθτα του ςφυγμοφ με τθν ζννοια τθσ πλθρότθτασ και αντανακλά τθ δφναμθ τθσ ςυςτολισ τθσ αριςτερισ κοιλίασ. Μπορεί να αξιολογθκεί με τθν εξάςκθςθ πίεςθσ ςτθν αρτθρία διαμζςου των δακτφλων και να χαρακτθριςτεί με: 0 = «απουςία ςφυγμοφ», 1+= «νθματοειδισ ςφυγμόσ», 2+= «αδφναμοσ ςφυγμόσ», 3+= «κανονικόσ ςφυγμόσ» ι 4+= «δυνατόσ (ζντονοσ) ςφυγμόσ». ε κανονικζσ ςυνκικεσ το εφροσ ςφυγμοφ είναι κανονικό ςε όλα τα ςθμεία όπου είναι δυνατό να ψθλαφθκεί μια αρτθρία. Οι ςυνθκζςτερεσ αρτθρίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του ςφυγμοφ είναι: θ κροταφικι, θ καρωτίδα, θ βραχιόνια, θ κερκιδικι, θ μθριαία, θ ιγνυακι, θ οπίςκια κνθμιαία, και θ ραχιαία του άκρου ποδιοφ. Ενδείξεισ Θ μζτρθςθ των ςφφξεων αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ τόςο κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του, κακϊσ μαηί με τθν αρτθριακι πίεςθ αποτελοφν τα βαςικά κριτιρια αξιολόγθςθσ του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Παροφςα νόςοσ

13 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 13 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του ςφυγμοφ: θλικία, άςκθςθ, ιςοηφγιο υγρϊν και φάρμακα. Χαρακτθριςτικά του ςφυγμοφ από προθγοφμενεσ μετριςεισ Ιςτορικό που να ςχετίηεται με καρδιαγγειακά προβλιματα Ποιότθτα των περιφερικϊν ςφφξεων Υπαρξθ αγγειοκινθτικϊν διαταραχϊν (χρϊμα, κερμοκραςία, αιςκθτικότθτα, χρόνοσ τριχοειδικισ επαναπλιρωςθσ). Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Μειωμζνοσ όγκοσ παλμοφ Ανεπάρκεια όγκου υγρϊν Διαταραχζσ ρυκμοφ που οφείλονται ςε πακολογικζσ καταςτάςεισ ι ςε παρενζργειεσ φαρμάκων Μειωμζνθ ιςτικι αιμάτωςθ που ςχετίηεται με μειωμζνθ αιματικι ροι ςτθν περιφζρεια. Οξφσ πόνοσ Κακοριςμόσ ςκοπϊν & ςχεδιαςμόσ παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Σα χαρακτθριςτικά του ςφυγμοφ μετρϊνται με ακρίβεια και χωρίσ βλάβθ ι δυςχζρεια του αςκενι. Ειδικϋσ οδηγύεσ Ο αντίχειρασ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθν ψθλάφθςθ του ςφυγμοφ, γιατί ς αυτι τθν περίπτωςθ ο νοςθλευτισ πικανόν να αιςκανκεί το δικό του ςφυγμό και όχι του αςκενοφσ. Όταν ψθλαφάτε καρωτιδικό ςφυγμό, πιζηετε ελαφρά μόνο ςτθ μία πλευρά κάκε φορά. Ποτζ μθν προςπακείτε να ψθλαφιςετε τισ δφο καρωτιδικζσ αρτθρίεσ ταυτόχρονα. ΤΛΙΚΟ Ρολόι με λεπτοδείκτθ ι θλεκτρονικό με ψθφιακι οκόνθ Γάντια μθ αποςτειρωμζνα (προαιρετικά) ι ΠΠΕ (Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ) εφόςον ενδείκνυται. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Εκτύμηςη των περιφερικών ςφύξεων δια τησ ψηλϊφηςησ Ενζργεια 1. Ελζγξτε τθσ ιατρικζσ οδθγίεσ ι το νοςθλευτικό πλάνο φροντίδασ για τθ ςυχνότθτα των μετριςεων. Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα μετριςεων μπορεί να εφαρμοςτεί ςφμφωνα με τθ νοςθλευτικι κλινικι κρίςθ. Αιτιολόγηςη Θ εκτίμθςθ και θ μζτρθςθ των ΗΣ ςε κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ του αςκενι. 2. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

14 14 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 3. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 5. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ εφόςον είναι εφικτό. 6. Φορζςτε γάντια ι εφαρμόςτε τον ΠΠΕ εφόςον ενδείκνυται 7. Ηθτιςτε από τον αςκενι να ξαπλϊςει ςε φπτια κζςθ με το χζρι χαλαρό παράλλθλα με το ςϊμα, τον καρπό ςε ζκταςθ και τθν παλάμθ προσ τα κάτω. Εναλλακτικά, ο αςκενισ μπορεί να είναι κακιςτόσ με τον πιχθ να υποςτθρίηεται και τον καρπό ςε ζκταςθ με τθν παλάμθ προσ τα κάτω. 8. Σοποκετιςτε το δείκτθ, το μζςο και τον παράμεςο κατά μικοσ τθσ κερκιδικισ αρτθρίασ του αςκενοφσ πιζηοντασ ελαφρά προσ τθν κερκίδα, ενϊ ο αντίχειρασ βρίςκεται ςτθν αντίκετθ πλευρά του καρποφ. 9. Αςκείςτε επαρκι πίεςθ ζτςι ϊςτε οι ϊςεισ να είναι αιςκθτζσ. 10. Χρθςιμοποιείςτε ζνα ρολόι με λεπτοδείκτθ και μετριςτε τισ ςφφξεισ για 30 δευτερόλεπτα. Πολλαπλαςιάςτε αυτό τον αρικμό επί δφο για να ζχετε τθ ςυχνότθτα για ζνα λεπτό. 11. Εάν ο αςκενισ παρουςιάηει οποιαδιποτε αρρυκμία, ψθλαφιςτε το ςφυγμό για ζνα ολόκλθρο λεπτό ι και περιςςότερο. 12. Αξιολογείςτε το ρυκμό, και το εφροσ κακϊσ και τθν ελαςτικότθτα του αγγειακοφ τοιχϊματοσ κακϊσ μετράτε τθ ςυχνότθτα. 13. Αφαιρζςτε τα γάντια και ι τον ΠΠΕ και απορρίψτε κατάλλθλα Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ Θ εκτίμθςθ των περιφερικϊν ςφφξεων δια τθσ ψθλάφθςθσ δεν απαιτεί τη χρήςη γαντιϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά Οι κζςεισ αυτζσ είναι ςυνικωσ άνετεσ για τον αςκενι και εφκολεσ για τον νοςθλευτι. Θ κορυφι των δακτφλων, που είναι ευαίςκθτθ ςτθν αφι, αιςκάνεται τουσ παλμοφσ τθσ κερκιδικισ αρτθρίασ του αςκενοφσ. Θ μζτρια πίεςθ επιτρζπει ςτον νοςθλευτι να αιςκάνεται τθ διάταςθ τθσ κερκιδικισ αρτθρίασ ςε κάκε ϊςθ. Θ αυξθμζνθ πίεςθ εξαλείφει το ςφυγμό, ενϊ με τθν πολφ ελαφρά πίεςθ ο ςφυγμόσ δεν ψθλαφάται. Απαιτείται επαρκισ χρόνοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυχνότθτασ, του ρυκμοφ και του εφρουσ του ςφυγμοφ. Όταν ο ςφυγμόσ είναι άρρυκμοσ, απαιτείται μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα για τθν ακριβι αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν του. Θ αρρυκμία μπορεί να επθρεάςει τθν καρδιακι παροχι. Το εφροσ ςφυγμοφ δείχνει τθν ποιότθτα τθσ καρδιακισ ςυςτολισ. Θ ελαςτικότθτα των αγγείων του αίματοσ δεν επθρεάηει τθ ςυχνότθτα του καρδιακοφ ρυκμοφ αλλά αντανακλά τθν κατάςταςθ του αγγειακοφ ςυςτιματοσ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 14. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 15. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ

15 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 15 Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Αρικμόσ ςφφξεων και εφροσ παλμοφ Θζςθ ψθλάφθςθσ Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ εκτίμθςθσ. Ανάγκθ για λιψθ επιπλζον μζτρων παρακολοφκθςθσ (monitor, ΘΚΓ). ΙΙΙ. Μϋτρηςη αναπνοών Ειςαγωγι - Οριςμοί Με τον όρο αναπνοι, ςε επίπεδο οργανιςμοφ, νοείται θ διαδικαςία με τθν οποία ζνασ οργανιςμόσ προςλαμβάνει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνκρακα. Θ λειτουργία αυτι ςυντθρεί τθν κυτταρικι αναπνοι, δθλαδι τθν διαδικαςία που πραγματοποιείται ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ, για τθν παραγωγι ενζργειασ. Με τον όρο πνευμονικόσ αεριςμόσ νοείται θ κίνθςθ του αζρα εντόσ και εκτόσ των πνευμόνων. Ειςπνοι είναι θ ενζργεια ειςόδου του αζρα και εκπνοι είναι θ ενζργεια εξόδου του αζρα. Ωσ ηωτικό ςθμείο λογίηεται ο πνευμονικόσ αεριςμόσ ι απλά ο αρικμόσ των αναπνοϊν. Για τθν εκτίμθςθ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ αξιολογείςτε το ρυκμό (τφπο), τθ ςυχνότθτα και το βάκοσ των αναπνοϊν με τθ χριςθ ςτθκοςκοπίου. Στουσ υγιείσ ενήλικεσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ ο αρικμόσ των αναπνοϊν ανζρχεται ςε ανά λεπτό, ενϊ μπορεί να παρατθρθκοφν και μεγαλφτερεσ διακυμάνςεισ. Θ ςυχνότθτα τθσ αναπνοισ είναι μεγαλφτερθ ςτα βρζφθ και ςτα μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια αςθζνειασ, θ ςυχνότθτα τθσ αναπνοισ μπορεί να παρεκκλίνει από το φυςιολογικό. Όταν θ κερμοκραςία του ςϊματοσ ανζρχεται θ ςυχνότθτα των αναπνοϊν αυξάνεται λόγω αφξθςθσ του μεταβολιςμοφ. Η ςυχνότθτα αυξάνεται κατά 4 αναπνοζσ ανά λεπτό, ςε κάκε αφξθςθ 0,6 ο C τθσ κερμοκραςίασ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Οποιαδιποτε κατάςταςθ προκαλεί αφξθςθ του διοξειδίου του άνκρακα και μείωςθ του οξυγόνου ςτο αίμα τείνει να αυξάνει τθ ςυχνότθτα και το βάκοσ των αναπνοϊν. Επίςθσ, ςυγκεκριμζνα φάρμακα, ιδιαίτερα τα ναρκωτικά, καταςτζλλουν τθν αναπνευςτικι ςυχνότθτα. ε κατάςταςθ θρεμίασ, το βάκοσ κάκε αναπνοισ είναι περίπου το ίδιο. Σο βάκοσ των αναπνοϊν κυμαίνεται από επιπόλαιο (ρθχό) ζωσ βακφ. Όροι που χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν τθ φφςθ και το βάκοσ των αναπνοϊν είναι: Άπνοια (δεν παρατθροφνται αναπνευςτικζσ κινιςεισ). οβαρι κατάςταςθ που μπορεί να προκαλζςει εγκεφαλικι βλάβθ και κάνατο αν διαρκζςει για περιςςότερο από 4 6 λεπτά.

16 16 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Δφςπνοια (δυςκολία ςτθν αναπνοι). υχνζσ, επιπόλαιεσ και αγχϊδεισ αναπνοζσ. Σα άτομα αυτά, ςυνικωσ, αναπνζουν ευκολότερα ςε όρκια κζςθ (ορκόπνοια). Σαχφπνοια. Πάνω από 24 αναπνοζσ / λεπτό. Αναπνοζσ ςυνικωσ επιπόλαιεσ. Βραδφπνοια Κάτω από 10 αναπνοζσ / λεπτό. Αναπνοζσ ςυνικωσ κανονικζσ. Τπερ-αεριςμόσ. Αυξθμζνθ ςυχνότθτα και βάκοσ αναπνοϊν. Τπο-αεριςμόσ. Μειωμζνθ ςυχνότθτα και ακανόνιςτο βάκοσ αναπνοϊν. Άλλεσ πακολογικοφ τφπου αναπνοζσ είναι: Cheyne Stokes (περιοδικά μεταβαλλόμενο εφροσ αναπνοισ, παρατθρείται ςε υψθλι ενδοκράνια πίεςθ, καρδιακι ανεπάρκεια, ουραιμία, νεφρικι ανεπάρκεια, υπερδοςολογία φαρμάκων) Biot s (γριγορεσ και βακιζσ αναπνοζσ με ξαφνικζσ παφςεισ, παρατθρείται ςε μθνιγγίτιδα ι άλλθ εγκεφαλικι βλάβθ) Kussmaul (γριγορεσ και βακιζσ αναπνοζσ χωρίσ παφςεισ, παρατθρείται ςε νεφρικι ανεπάρκεια, ζμφραγμα, διαβθτικι κετοξζωςθ) Gasping (βραδφπνοια οφειλόμενθ ςε υψθλι ενδοκράνια πίεςθ, καταςτολι αναπνευςτικοφ κζντρου από ναρκωτικά, αλκοόλ) Ενδείξεισ Θ μζτρθςθ των αναπνοϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Παροφςα νόςοσ Χρϊμα δζρματοσ Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ: άςκθςθ, κάπνιςμα, ιςοηφγιο υγρϊν, φάρμακα, χρόνιεσ πακιςεισ, πόνοσ, άγχοσ. Χαρακτθριςτικά τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ από προθγοφμενεσ μετριςεισ Παρουςία ςθμείων αναπνευςτικισ δυςχζρειασ (ςυριγμόσ, γογγυςμόσ, αναπζταςθ ρινικϊν πτερυγίων, χριςθ επικουρικϊν μυϊν κλπ) Βάκοσ των αναπνοϊν Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Διαταραχή ςτην ανταλλαγή αερίων που οφείλεται ςε αναποτελεςματικό κακαριςμό των αεραγωγϊν, όπωσ φαίνεται από το χρϊμα του δζρματοσ και των βλεννογόνων Αναποτελεςματικόσ τφποσ αναπνοήσ ςχετιηόμενοσ με πόνο, ςυναιςκθματικι διαταραχι. Κακοριςμόσ ςκοπϊν & ςχεδιαςμόσ παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Σα χαρακτθριςτικά τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ (τφποσ, ςυχνότθτα, βάκοσ αναπνοϊν) μετρϊνται με ακρίβεια και χωρίσ βλάβθ ι δυςχζρεια του αςκενι.

17 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 17 Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ διαταραχϊν αναπνευςτικοφ ρυκμοφ Διατιρθςθ επαρκοφσ ιςτικισ οξυγόνωςθσ ΤΛΙΚΟ Ρολόι με λεπτοδείκτθ ι με ψθφιακι οκόνθ Γάντια μθ αποςτειρωμζνα (προαιρετικά) ι ΠΠΕ (Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ) εφόςον ενδείκνυται. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Μϋτρηςη Αναπνοών 1. Ελζγξτε τθσ ιατρικζσ οδθγίεσ ι το πλάνο νοςθλευτικισ φροντίδασ για τθ ςυχνότθτα των μετριςεων. Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα μετριςεων μπορεί να εφαρμοςτεί ςφμφωνα με τθ νοςθλευτικι κλινικι κρίςθ. Αιτιολόγθςθ Θ εκτίμθςθ και θ μζτρθςθ των ΗΣ ςε κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ του αςκενι. 2. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 3. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 5. Πλθςιάςτε τον αςκενι και εξθγείςτε του τθ διαδικαςία ςαν να επρόκειτο να του μετριςετε τισ ςφφξεισ. Παρατθριςτε τισ αναπνοζσ του. 6. Φορζςτε γάντια ι εφαρμόςτε τον ΠΠΕ μόνον εφόςον υπάρχει ζνδειξθ 7. Παρατθριςτε τισ κινιςεισ του κϊρακα του αςκενοφσ με κάκε ειςπνοι και εκπνοι. 8. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ρολόι με λεπτοδείκτθ μετριςτε τον αρικμό των αναπνοϊν για τουλάχιςτον 30 δευτερόλεπτα. Εάν πολλαπλαςιάςετε αυτό τον αρικμό επί δφο κα ζχετε τθ ςυχνότθτα των αναπνοϊν του αςκενοφσ ανά λεπτό. 9. Εάν οι αναπνοζσ του αςκενοφσ δεν είναι φυςιολογικζσ για οποιοδιποτε λόγο, μετριςτε τθ ςυχνότθτα των αναπνοϊν για ζνα ολόκλθρο λεπτό. Εάν είναι απαραίτθτο επαναλάβετε για να κακορίςετε τθ ςυχνότθτα και τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπνοισ. 10. Αφαιρζςτε τα γάντια και ι τον ΠΠΕ και απορρίψτε κατάλλθλα Θ υποτικζμενθ μζτρθςθ του ςφυγμοφ ζχει ςκοπό να μθν αντιλθφκεί ο αςκενισ τθ μζτρθςθ των αναπνοϊν και επθρεάςει εκοφςια τθ ςυχνότθτα. Η μζτρηςη των αναπνοϊν δεν απαιτεί τη χρήςη γαντιϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τισ ιδιαιτερότθτεσ του αςκενι Ζνασ πλιρθσ κφκλοσ ειςπνοισ και εκπνοισ ςυνιςτά μια αναπνοι. Απαιτείται επαρκισ χρόνοσ για τθν παρατιρθςθ τθσ ςυχνότθτασ, του βάκουσ και άλλων χαρακτθριςτικϊν τθσ αναπνοισ. Οι μετριςεισ διαρκείασ ενόσ ολόκλθρου λεπτοφ παρζχουν τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ άνιςων χρονικϊν διαςτθμάτων μεταξφ των αναπνοϊν. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 11. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 12. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ

18 18 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Αρικμόσ και εφροσ αναπνοϊν Σφποσ αναπνοισ Χρϊμα δζρματοσ και βλεννογόνων Επίπεδο ςυνείδθςθσ (λικαργοσ, ευερεκιςτότθτα). ΙV. Μϋτρηςη αρτηριακόσ πύεςησ Ειςαγωγι - Οριςμοί Θ αρτθριακι πίεςθ αναφζρεται ςτθ δφναμθ που αςκεί το αίμα ςτα τοιχϊματα των αρτθριϊν. Θ μζγιςτθ πίεςθ του αίματοσ αςκείται ςτα τοιχϊματα των αρτθριϊν όταν θ αριςτερι κοιλία τθσ καρδιάσ προωκεί το αίμα, διαμζςου τθσ αορτικισ βαλβίδασ, ςτθν αορτι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυςτολισ. Για το λόγο αυτό, θ υψθλότερθ πίεςθ ονομάηεται ςυςτολικι πίεςθ. Κατά τθ διαςτολι τθσ καρδιάσ θ πίεςθ μειϊνεται. Θ μικρότερθ πίεςθ του αίματοσ που αςκείται ςτα τοιχϊματα των αρτθριϊν ονομάηεται διαςτολικι πίεςθ. Θ διαφορά μεταξφ των δφο πιζςεων ονομάηεται πίεςθ ςφυγμοφ. Θ αρτθριακι πίεςθ μετράται ςε χιλιοςτόμετρα ςτιλθσ υδραργφρου (mmhg) και καταγράφεται ωσ κλάςμα. Θ αρτθριακι πίεςθ μπορεί να μετρθκεί με διάφορεσ μεκόδουσ και τφπουσ ςυςκευϊν. Θ πιο κοινι από τισ μθ επεμβατικζσ (αναίμακτεσ), είναι με τθ χριςθ απλοφ μεταλλικοφ (μθχανικοφ) μανόμετρου και ενόσ ςτθκοςκοπίου. Άλλοι τφποι πιεςόμετρων αποτελοφν το υδραργυρικό και το αυτόματο θλεκτρονικό που τείνει να επικρατιςει ςε νοςοκομειακό περιβάλλον. Αν και τα υδραργυρικά και τα μεταλλικά πιεςόμετρα κεωροφνται τα πιο αξιόπιςτα, θ χριςθ ενόσ θλεκτρονικοφ πιεςόμετρου είναι αποδεκτι με τθν προχπόκεςθ ότι θ αξιοπιςτία τουσ ζχει ελεγχκεί. Θ χριςθ τουσ χρειάηεται ελάχιςτθ εκπαίδευςθ και οι μετριςεισ γίνονται με αντικειμενικό τρόπο. H λειτουργικι κατάςταςθ και θ αξιοπιςτία του πιεςόμετρου πρζπει να ελζγχεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ι ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ των καταςκευαςτϊν. Θ χριςθ απλϊν θλεκτρικϊν πιεςόμετρων του εμπορίου (κυρίωσ τφπου καρποφ) δεν ςυνίςταται διότι ελάχιςτα απ' αυτά είναι αξιόπιςτα. Για τθν μζτρθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορα ςθμεία του ςϊματοσ. Η βραχιόνιοσ αρτθρία είναι θ πιο κοινά χρθςιμοποιοφμενθ και αυτι που αναφζρεται ςτο παρόν πρωτόκολλο. Ενδείξεισ Θ μζτρθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του κακϊσ επίςθσ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από επεμβατικζσ διαδικαςίεσ ι κεραπείεσ.

19 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ 19 Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Θλικία, ςωματικι δραςτθριότθτα, βάροσ, ιςοηφγιο υγρϊν, κάπνιςμα, φαρμακευτικι αγωγι Ιατρικι οδθγία ςχετικά με τθ ςυχνότθτα μζτρθςθσ τθσ ΑΠ Καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ επιβάλλεται θ τακτικι μζτρθςθ τθσ ΑΠ (ΚΕΚ, τραφμα, χειρουργεία, κλπ) Ακεραιότθτα δζρματοσ του βραχίονα (εγκαφματα, χειρουργικά τραφματα κλπ) Σιμζσ προθγουμζνων μετριςεων Παρουςία φίςτουλασ ι μοςχεφματοσ ςτο άκρο Δυνατότθτα του άκρου για μζτρθςθ τθσ ΑΠ και εναλλακτικζσ λφςεισ Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Διαταραχι περιφερικισ ιςτικισ αιμάτωςθσ που ςχετίηεται με υπόταςθ ι αφυδάτωςθ Διαταραχι καρδιοπνευμονικισ διικθςθσ που ςχετίηεται με μειωμζνθ φλεβικι επιςτροφι Κακοριςμόσ ςκοπϊν & ςχεδιαςμόσ παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Θ ΑΠ διατθρείται ςε φυςιολογικά επίπεδα Σο δζρμα είναι ηεςτό και ςτεγνό Χρϊμα βλεννογόνων φυςιολογικό Χρόνοσ τριχοειδικισ επαναπλιρωςθσ φυςιολογικόσ ΤΛΙΚΟ Θλεκτρονικό πιεςόμετρο Περιχειρίδα κατάλλθλου μεγζκουσ Διάγραμμα αςκενοφσ Γάντια μθ αποςτειρωμζνα (προαιρετικά) ι ΠΠΕ (Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ) εφόςον ενδείκνυται. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Μϋτρηςη Αρτηριακό Πύεςησ 1. Ελζγξτε τθσ ιατρικζσ οδθγίεσ ι το πλάνο νοςθλευτικισ φροντίδασ για τθ ςυχνότθτα των μετριςεων. Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα μετριςεων μπορεί να εφαρμοςτεί ςφμφωνα με τθ νοςθλευτικι κλινικι κρίςθ. Αιτιολόγηςη Θ εκτίμθςθ και θ μζτρθςθ των ΗΣ ςε κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ του αςκενι. 2. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 3. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 5. Επιλζξτε τθν περιχειρίδα κατάλλθλου μεγζκουσ Ακρίβεια μζτρθςθσ

20 20 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ για τον αςκενι. Εάν το μζγεκοσ είναι μικρό θ ΑΠ υπερεκτιμάται και το αντίςτροφο ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Θ περιχειρίδα αποτελείται από το εξωτερικό φφαςμα (cuff), εντόσ του οποίου εμπεριζχεται ζνασ διατεινόμενοσ αεροκάλαμοσ (bladder). Ο αεροκάλαμοσ είναι αυτόσ που αςκεί πίεςθ ςτθν αρτθρία αποκλείοντασ τθν αιματικι ροι. Θα πρζπει να κυμάςτε ότι ο αεροκάλαμοσ, πρζπει να καλφπτει το 80%, αλλά όχι περιςςότερο από το 100% τθσ περιμζτρου του βραχίονα. Σο πλάτοσ του αεροκαλάμου κα πρζπει να αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 40% τθσ περιμζτρου του βραχίονα. 6. Αν ο αςκενισ είναι ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ, πονάει ι ζχει προθγθκεί ςωματικι δραςτθριότθτα, κακυςτερείςτε τθ λιψθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ, εκτόσ αν πρόκειται για επείγουςα κατάςταςθ. 7. Επιλζξτε το κατάλλθλο χζρι για να τοποκετιςετε τθν περιχειρίδα. Παράγοντεσ όπωσ θ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, θ ςωματικι άςκθςθ ι ο πόνοσ μεταβάλλουν τισ ςυνικεισ μετριςεισ τθσ πίεςθσ του αίματοσ. Θ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ πικανόν παροδικά να παρεμποδίςει τθν κυκλοφορία ςε μζλοσ του ςϊματοσ που πάςχει. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Μην τοποθετείτε την περιχειρίδα ςε άκρο το οποίο φζρει ενδοφλζβια γραμμή, αρτηριοφλεβική αναςτόμωςη (φίςτουλα), γφψινο επίδεςμο, τραφμα ή ζγκαυμα ή ζχει υποβληθεί ςε χειρουργική επζμβαςη ςτο μαςτό ή τη μαςχάλη 8. Φορζςτε γάντια ι εφαρμόςτε τον ΠΠΕ μόνον εφόςον υπάρχει ζνδειξθ 9. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςε άνετθ κακιςτι ι φπτια κζςθ με το αντιβράχιο να ςτθρίηεται ςτο επίπεδο τθσ καρδιάσ και τθν παλάμθ του χεριοφ προσ τα επάνω. 10. Αποκαλφψτε τθν περιοχι τθσ βραχιονίου αρτθρίασ αφαιρϊντασ το μανίκι ι μετακινιςτε το μόνο προσ τα επάνω, αν δεν είναι πολφ ςφιχτό, επάνω από τθν περιοχι όπου κα τοποκετθκεί θ περιχειρίδα. 11. Σοποκετιςτε τον αεροκάλαμο ςτο βραχίονα με τθν ειδικι ζνδειξθ επάνω ςτθν ανατομικι κζςθ τθσ βραχιόνιου αρτθρίασ, ζτςι ϊςτε το κάτω άκρο τθσ περιχειρίδασ να είναι 2,5 ωσ 5 εκ. πάνω από τθν εςωτερικι πλευρά του αγκϊνα. 12. Συλίξτε τθν περιχειρίδα γφρω από τον βραχίονα ςτακερά και όχι πολφ ςφιχτά και αςφαλίςτε τθν. Δεν πρζπει να παρεμβάλλονται τα ροφχα του αςκενοφσ μεταξφ τθσ περιχειρίδασ και του βραχίονα. 13. Πιζςτε το κουμπί με τθν ζνδειξθ εκκίνθςθσ ϊςτε να φουςκϊςει θ περιχειρίδα. Η μζτρηςη τησ ΑΠ δεν απαιτεί τη χρήςη γαντιϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τισ ιδιαιτερότθτεσ του αςκενι Θ κζςθ αυτι διευκολφνει τθν άνετθ τοποκζτθςθ του ςτθκοςκοπίου. Το φφαςμα επάνω από τθν αρτθρία παρεμβαίνει ςτθν ακρόαςθ των ιχων και μπορεί να προκαλζςει ανακριβι αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ του αίματοσ. Τα ςφιχτά ροφχα πάνω ςτο χζρι προκαλοφν ςτάςθ του αίματοσ και πικανϊσ ανακριβι αποτελζςματα. Θ πίεςθ τθσ περιχειρίδασ που εφαρμόηεται απευκείασ ςτθν αρτθρία παρζχει τα πιο ακριβι αποτελζςματα. Αν θ περιχειρίδα τοποκετθκεί χαμθλά ι ανάποδα με τουσ ςωλινεσ προσ τα πάνω πικανόν να προκφψουν ανακριβείσ μετριςεισ. Θ περιχειρίδα που δεν είναι οφτε χαλαρι οφτε ςφιχτι και τθ ςτακερι τοποκζτθςθ αςκοφν ομοιόμορφθ πίεςθ και βοθκοφν ςτθ λιψθ ακριβϊν μετριςεων, ενϊ θ πολφ χαλαρι τοποκζτθςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα ανακριβι μζτρθςθ. Ζναρξθ μζτρθςθσ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενέργεια Χαμηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίασ Θράκησ 2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Υποδόρια Χορήγηςη Φαρμάκου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Μετεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Χορήγηςη Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μη διαςωληνωμένουσ αςθενείσ) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα

Όροι Χρήςησ. 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα Χορήγηςη φαρμάκων από το ςτόμα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ Η οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι μια ςοβαρι πθγι προβλθμάτων για τουσ χειριςτζσ Η/Τ. Είναι πθγι αντανακλάςεων του φωτιςμοφ και πολλζσ φορζσ επιβάλλει επίπονεσ κζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα