Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά"

Transcript

1 Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 3 Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ Πρωτόκολλο τησ 4 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ Μακεδονίασ & Θράκησ Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφύλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ Allrightsreserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ Σο παρόν πρωτόκολλο αναφζρεται ςτθ μζτρθςθσ των Ηωτικϊν θμείων (Η) του αςκενι και ειδικότερα αφορά ςτισ διαδικαςίεσ: I. Σθ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ, II. Σθν εκτίμθςθ των περιφερικϊν ςφφξεων δια τθσ ψθλάφθςθσ, III. Σθ μζτρθςθ των αναπνοϊν και IV. Σθ μζτρθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ. Επειδι οι παιδιατρικοί αςκενείσ αποτελοφν μια εξαιρετικά ανομοιογενι ομάδα, είναι χριςιμο να επιχειρθκεί μια προςπάκεια ταξινόμθςισ τουσ ανάλογα με τθν θλικία, ϊςτε να αποςαφθνιςκοφν οι όροι για τον κλινικό νοςθλευτι. φμφωνα με μια διεκνϊσ αποδεκτι ταξινόμθςθ οι παιδιατρικοί αςκενείσ ταξινομοφνται ςτισ εξισ κατθγορίεσ (ICH, 2000): Πρόωρα νεογνά Σελειόμθνα Νεογνά: από 0 ζωσ 27 θμερϊν Βρζφθ & Νιπια: από 28 θμερϊν ζωσ 23 μθνϊν Παιδιά: από 2 ζωσ 11 ζτθ Ζφθβοι: από 11 ζωσ ζτθ Ι. Μϋτρηςη τησ θερμοκραςύασ Ειςαγωγι Οριςμοί Θ κερμοκραςία παρουςιάηει τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ παραγόμενθσ και τθσ αποβαλλόμενθσ κερμότθτασ και ρυκμίηεται ςτον υποκάλαμο του εγκεφάλου. Οι διακυμάνςεισ δείχνουν τθν κατάςταςθ υγείασ του ςϊματοσ. Αν υπάρχει υπερκερμία, λόγω πυρετογόνων παραγόντων ι αςκζνεια του νευρικοφ ςυςτιματοσ ι άλλθ βλάβθ, θ κερμοςτατικι λειτουργία μπορεί να διαταραχκεί. Σα νεογνά και βρζφθ είναι περιςςότερο ευαίςκθτα ςτισ αλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ και πρζπει να προςτατεφονται από τισ ακραίεσ αλλαγζσ. Θ κερμοκραςία του ςϊματοσ ζχει μια φυςιολογικι διακφμανςθ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ και μπορεί να είναι 0,5 C κάτω από το φυςιολογικό τισ πρωινζσ ϊρεσ και να ανεβαίνει 0,5 C πάνω από το φυςιολογικό το απόγευμα (όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 1). Φυςιολογικά, θ κερμοκραςία είναι Χαμθλότερθ κατά τθ φάςθ του φπνου, τθ νφκτα. Πίνακασ 1. Μζςθ τιμι εςωτερικισ κερμοκραςίασ ανά θλικία Ηλικία Μζςθ τιμι εςωτερικισ κερμοκραςίασ Γζννθςθ ζωσ 1 μθνόσ 36,1 C ζωσ 37,8 o C 2 μθνϊν ζωσ 1 ζτουσ 37,3 C ζωσ 37,6 o C 2 ετϊν ζωσ 5 ετϊν 36,9 C ζωσ 37,3 o C 6 ετϊν ζωσ 12 ετϊν 36,7 C ζωσ 36,9 o C 13 ετϊν ζωσ 18 ετϊν 36,4 o C ζωσ 36,6 o C Ωσ πυρετόσ χαρακτθρίηεται θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ πάνω από τθ φυςιολογικι θμεριςια διακφμανςθ.

5 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 5 Ωσ υποκερμία ορίηεται κάκε πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ κάτω από τουσ 35 ο C. Θ υποκερμία διακρίνεται ςε ιπια (32 ο C 35 ο C), μζτρια (28 ο C 32 ο C), βαριά (<28 ο C). Θ υποκερμία όπωσ και θ υπερκερμία μπορεί να είναι δείκτθσ αςκζνειασ και εκτιμάται ωσ εξίςου ςθμαντικι. Κατευθυντήριεσ Οδηγίεσ για τη Θερμομέτρηςη Οι ανατομικζσ κζςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ είναι: θ μαςχάλθ,, θ τυμπανικι μεμβράνθ, θ ςτοματικι κοιλότθτα και το ορκό. Σα κερμόμετρα που χρθςιμοποιοφνται για τθ κερμομζτρθςθ των παιδιατρικϊν αςκενϊν διακρίνονται ςε: Ηλεκτρονικά κερμόμετρα για τθ μαςχάλθ, το ορκό ι τθ ςτοματικι κοιλότθτα Θερμόμετρα υπεριχων για μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ τυμπανικισ μεμβράνθσ Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςφμφωνα με το National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2007), ςχετικά με τθν επιλογι κερμομζτρου και ανατομικισ κζςθσ τθσ κερμομζτρθςθσ ςυνοψίηονται ωσ παρακάτω: Θ κερμομζτρθςθ από το ςτόμα και το ορκό δεν κα πρζπει να εφαρμόηεται ςυςτθματικά ςε παιδιά από 0 ζωσ 5 ετϊν Θ κερμομζτρθςθ ςτα νεογνά κα πρζπει να γίνεται με χριςθ θλεκτρονικοφ κερμομζτρου ςτθ μαςχάλθ ε βρζφθ, νιπια και παιδιά ζωσ 5 ετϊν, θ κερμομζτρθςθ κα πρζπει να γίνεται είτε: Με χριςθ θλεκτρονικοφ κερμομζτρου ςτθ μαςχάλθ, είτε Με χριςθ κερμομζτρου υπεριχων ςτθν τυμπανικι μεμβράνθ Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ που τοποκετοφνται ςτο μζτωπο του παιδιοφ για ανάκτθςθ τιμισ κερμοκραςίασ, κεωροφνται αναξιόπιςτεσ και δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ Θ αντίλθψθ των γονζων ςχετικά με τθ κερμοκραςία του παιδιοφ τουσ, κα πρζπει να κεωρείται ζγκυρθ και να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ από το νοςθλευτικό προςωπικό Ενδείξεισ Θ κερμομζτρθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Θ κερμομζτρθςθ κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: Κατά τθν ειςαγωγι του παιδιοφ ςτο νοςοκομείο το νοςθλευτικό τμιμα κατά το πρόγραμμα ρουτίνασ Πριν και μετά από χειρουργικι επζμβαςθ ι διαγνωςτικι διαδικαςία Όταν θ γενικι ςωματικι κατάςταςθ του παιδιοφ μεταβλθκεί απότομα Πριν και μετά από τθν χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ Εφίδρωςθ Σαχφπνοια Δυςφορία Εμφάνιςθ εξανκιματοσ Ερυκρότθτα Αλλαγι του επιπζδου ςυνείδθςθσ Επιςθμάνςεισ των γονζων για διαφοροποιιςεισ ςτθν εικόνα του παιδιοφ

6 6 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Θλικία του παιδιοφ Ιατρικό ιςτορικό και ςυνολικι κατάςταςθ του παιδιοφ Ιατρικι οδθγία για τθν ςυχνότθτα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ του παιδιοφ Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ όπωσ οι θμεριςιεσ διακυμάνςεισ, θ ςωματικι άςκθςθ, το ςτρεσ, θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ, θ λιψθ κερμϊν ι ψυχρϊν υγρϊν, το βάροσ του ςϊματοσ, οι αςκζνειεσ και θ φαρμακευτικι αγωγι. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αφξθςθ κερμοκραςίασ ςϊματοσ που ςχετίηεται με γενικευμζνθ λοίμωξθ. Τποκερμία που οφείλεται ςε ζκκεςθ ςε ψυχρό περιβάλλον. Διαταραχι κερμορφκμιςθσ που οφείλεται ςε ανεπάρκεια του κερμορυκμιςτικοφ κζντρου (κακοικθσ υπερπυρεξία). Αίςκθμα άγχουσ που μπορεί να προκαλζςει θ ερυκρότθτα ι θ εμφάνιςθ εξανκιματοσ ςτο παιδί και τουσ γονείσ Ανιςοηφγιο υγρϊν (λιγότερο από ανάγκεσ ςϊματοσ) που οφείλεται ςτον αυξθμζνο μεταβολικό ρυκμό, όπωσ φαίνεται από τθν αλλαγι του επιπζδου ςυνείδθςθσ του παιδιοφ Αναμενόμενα αποτελζςματα Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: ωςτι και ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τθσ υπερκερμίασ ι τθσ υποκερμίασ Ανίχνευςθ αποκλίςεων από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ για τθν θλικία του παιδιοφ Δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτο παιδί, και ενθμζρωςθ του για τθν μζτρθςθ που κα ακολουκιςει. Θ ενθμζρωςθ και ο κακθςυχαςμόσ των γονζων. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται ζνα πιο ιρεμο περιβάλλον για το παιδί και καλφτερεσ ςυνκικεσ καταγραφισ των ηωτικϊν του ςθμείων. Ειδικέσ προφυλάξεισ 1. Αντζνδειξθ για κερμομζτρθςθ από το ορκό αποτελοφν: θ διάρροια, οι φλεγμονϊδεισ νόςοι του εντζρου, χειρουργικι επζμβαςθ ςτθν περιοχι, ανοςοκαταςτολι, κρομβοπενία, ζλλειψθ ςυνεργαςίασ (πχ διεγερτικοί αςκενείσ) 2. Μθν τοποκετείτε το κερμόμετρο ςτο ςτόμα ςε παιδιά με θλικία μικρότερθ των 4 ετϊν, διεγερτικά παιδιά, παιδιά με απϊλεια αιςκιςεων ι με ςπαςμοφσ. Τπάρχει κίνδυνοσ το παιδί να δαγκϊςει το κερμόμετρο και να ςπάςει. 3. ε ςθπτικζσ καταςτάςεισ αποφφγετε τθ κερμομζτρθςθ από τθ μαςχάλθ και γενικϊσ όταν θ κατάςταςθ του αςκενοφσ είναι βαριά, επιδιϊκετε πάντα τθν λιψθ τιμϊν και εςωτερικισ κερμοκραςίασ. ε περίπτωςθ που θ εςωτερικι κερμοκραςία δε διαφζρει ςθμαντικά από τθν περιφερικι, μπορείτε να ςυνεχίςετε με παρακολοφκθςθ τθσ περιφερικισ κερμοκραςίασ. Εφόςον, όμωσ, θ κερμοκραςία αποκλίνει ςθμαντικά

7 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 7 (περιςςότερο από 1 ο C), κα πρζπει να παρακολουκείται θ εςωτερικι κερμοκραςία, ζωσ ότου θ κατάςταςθ του παιδιοφ ομαλοποιθκεί. 4. Θ άςκθςθ, το υπερβολικό ντφςιμο, ζνα ηεςτό μπάνιο ι ο ηεςτόσ καιρόσ μπορεί να προκαλζςει μζτρια άνοδο τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ από 1 C ζωσ 1,5 C. Αν υπάρχει πικανότθτα ζνασ από τουσ πιο πάνω παράγοντεσ να ζχει επθρεάςει τθ κερμοκραςία ςϊματοσ του παιδιοφ, ακριβι κερμομζτρθςθ μποροφμε να ζχουμε μετά από 30 λεπτά. 5. τθν περίπτωςθ που θ μζτρθςθ γίνεται από τθν ςτοματικι κοιλότθτα, βεβαιωκείτε ότι ζχουν περάςει τουλάχιςτον 15 λεπτά αφ ότου το παιδί ιπιε κάποιο κρφο ι ηεςτό ρόφθμα, για να εξαςφαλίςετε ζνα αξιόπιςτο αποτζλεςμα. 6. Η οδοντοφυΐα δεν προκαλεί πυρετό υψθλότερο από 38,4 C. 7. Σα υδραργυρικά κερμόμετρα δεν κεωροφνται πλζον αςφαλι τόςο για τα παιδιά όςο και για τουσ ενιλικεσ, αφοφ ςε περίπτωςθ που ςπάςουν υπάρχει κίνδυνοσ ειςπνοισ των τοξικϊν ουςιϊν του υδραργφρου. Γενικότερα δε, και για λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ χριςθ τουσ δεν ςυςτινεται. Α. Θερμομϋτρηςη από το ορθό Τλικό Ζνα ψθφιακό κερμόμετρο Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Δοχείο φφλαξθσ με ζνδειξθ «κερμόμετρο ορκοφ» Ελαιϊδθσ ουςία Θερμομετρικό διάγραμμα. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Καλφπτρα μιασ χριςεωσ. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Α. Θερμομϋτρηςη από το ορθό ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτο παιδί και τουσ γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 5. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 6. Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα του αςκενοφσ. Προαγωγι τθσ άνεςθσ, μείωςθ του άγχουσ 7. Εφόςον πρόκειται για νεογνό ι βρζφοσ, τοποκετιςτε το μπροφμυτα, ςτθρίηοντασ τθν πλάτθ του με το χζρι ςασ ι ςε πλάγια κζςθ ι ανάςκελα με τα πόδια λυγιςμζνα ςτο κϊρακα. Κρατάτε ςτακερά το παιδί για να μθν τραυματιςτεί με κάποια απότομθ κίνθςθ 8. Ενεργοποιιςτε το κερμόμετρο και εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ. Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυμαντικϊν. Η καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν

8 8 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 9. Επαλείψτε με ελαιϊδθ ουςία το άκρο του κερμομζτρου. 10. Με προςοχι ειςάγετε το κερμόμετρο ςτο ορκό 1,5 με 2,5 cm με φορά προσ τον ομφαλό. 11. Κρατείςτε το κερμόμετρο ςτθν περιοχι για ζνα λεπτό ι ζωσ ότου δϊςει ςιμα με ιχο ι φωτεινι ζνδειξθ ότι θ μζτρθςθ ολοκλθρϊκθκε. 12. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. κουπίςτε το με φορά από τα δάκτυλά ςασ προσ το άκρο με ςτακερζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ. τθ περίπτωςθ που υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι θ απολφμανςθ γίνεται ςφμφωνα με αυτζσ. 13. κουπίςτε ςτον αςκενι εάν υπάρχουν υπολείμματα λιπαντικισ ουςίασ ι απεκκρίματα. 14. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία. 15. Απορρίψτε κατάλλθλα το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα. 16. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ με τθν ζνδειξθ «κερμόμετρο ορκοφ» που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. 17. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. 18. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςε άνετθ και αςφαλι κζςθ. Η λιπαντικι ουςία μειϊνει τθν τριβι και επομζνωσ διευκολφνει τθν είςοδο, μειϊνοντασ τον ερεκιςμό ι τραυματιςμό του βλεννογόνου του ορκοφ. Αποφφγετε να χρθςιμοποιιςετε μεγάλθ ποςότθτα γιατί μπορεί να λειτουργιςει ςαν μονωτικό Περαιτζρω ειςαγωγι αυξάνει τον κίνδυνο διάτρθςθσ, διότι το κόλον κάνει καμπφλθ ςε βάκοσ 3 cm περίπου. Κίνδυνοσ μετακίνθςθσ του κερμομζτρου Ο κακαριςμόσ του κερμομζτρου από τθν κακαρότερθ προσ τθν ρυπαρότερθ περιοχι μειϊνει τθν εξάπλωςθ των μικροοργανιςμϊν. Η τριβι ςυμβάλλει ςτθν απομάκρυνςθ των μικροοργανιςμϊν. Προαγωγι κακαριότθτασ και άνεςθσ Τα υλικά αυτά, εφόςον δεν υφίςταται ιδιαίτεροσ λόγοσ, απορρίπτονται ςτον κάδο οικιακών αποριμμάτων Διαςφάλιςθ ότι το κερμόμετρο κα χρθςιμοποιθκεί για τον ίδιο αςκενι, ςτθν ίδια ανατομικι κζςθ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν Προαγωγι άνεςθσ, αςφάλειασ 19. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 20. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ. κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: επανειλθμμζνεσ κερμομετριςεισ από το ορκό ςε νεογνά και βρζφθ ενζχουν τον κίνδυνο πρόπτωςθσ του δακτυλίου, λόγω χάλαςθσ του ζςω ςφιγκτιρα. Β. Θερμομϋτρηςη από τη ςτοματικό κοιλότητα Τλικό Ψθφιακό κερμόμετρο Καλφπτρα μιασ χριςεωσ Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Δοχείο φφλαξθσ Θερμομετρικό διάγραμμα Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Εφαρμογι πρωτοκόλλου Β. Θερμομϋτρηςη από τη ςτοματικό κοιλότητα ςε

9 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 9 παιδιατρικούσ αςθενεύσ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτο παιδί και τουσ Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. άγχουσ 5. Ενεργοποιιςτε το κερμόμετρο και εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ. 6. Σοποκετείςτε το κερμόμετρο ςτθν ςτοματικι κοιλότθτα με τθν άκρθ του ςτθ βάςθ τθσ γλϊςςασ. 7. Ηθτείςτε από το παιδί να κλείςει το ςτόμα. Σο παιδί δεν πρζπει να μιλάει ι να δαγκϊνει το κερμόμετρο. Κρατιςτε το κερμόμετρο ςτακερά για ζνα λεπτό ι ζωσ ότου δϊςει ςιμα με ιχο ι φωτεινι ζνδειξθ ότι θ μζτρθςθ ολοκλθρϊκθκε. 8. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. κουπίςτε το με φορά από τα δάκτυλά ςασ προσ το άκρο με ςτακερζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ. 9. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία. 10. Απορρίψτε κατάλλθλα το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα. 11. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ του που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυμαντικϊν. Η καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν Στθ κζςθ αυτι το θλεκτρονικό άκρο του κερμομζτρου ζρχεται ςε επαφι με τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία και είναι δυνατι θ ακριβισ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ. Ο επαρκισ χρόνοσ οδθγεί ςε ακριβι μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Μειϊνει τθν πικανότθτα μετάδοςθσ λοιμϊξεων. Τα υλικά αυτά, εφόςον δεν υφίςταται ιδιαίτεροσ λόγοσ, απορρίπτονται ςτον κάδο οικιακών αποριμμάτων Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ με το πλφςιμο του κερμομζτρου απομακρφνει οργανικά υλικά και μικροοργανιςμοφσ. 12. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 14. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ. Η καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ. Γ. Θερμομϋτρηςη από τη μαςχϊλη Τλικό Ψθφιακό κερμόμετρο Μαλακό απορροφθτικό χαρτί Δοχείο φφλαξθσ Θερμομετρικό διάγραμμα Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Καλφπτρα μιασ χριςεωσ Εφαρμογι πρωτοκόλλου

10 10 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Ενζργεια Γ. Θερμομϋτρηςη από τη μαςχϊλη ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτο παιδί και τουσ γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 5. τεγνϊςτε τθ μαςχάλθ του παιδιοφ αν είναι ιδρωμζνο και ελευκερϊςτε τθν από ενδφματα. 6. Εφαρμόςτε καλφπτρα μιασ χριςθσ ςτο θλεκτρονικό κερμόμετρο. 7. Σοποκετιςτε το άκρο του κερμομζτρου ςτο κζντρο τθσ μαςχάλθσ και κρατείςτε ςτακερά το μπράτςο πάνω ςτον κϊρακα για ζνα λεπτό ι ζωσ ότου δϊςει ςιμα με ιχο ι φωτεινι ζνδειξθ ότι θ μζτρθςθ ολοκλθρϊκθκε. 8. Απομακρφνετε το κερμόμετρο και αφαιρζςτε τθν καλφπτρα. Κακαρίςτε το κερμόμετρο με χλιαρό μείγμα αφρίηοντοσ μικροβιοκτόνου διαλφματοσ και νεροφ ι με αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα. τθ περίπτωςθ που υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι θ απολφμανςθ γίνεται ςφμφωνα με αυτζσ. 9. Διαβάςτε τθ κερμοκραςία 10. Απορρίψτε κατάλλθλα το χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό χαρτί και τθν καλφπτρα. 10. Σοποκετιςτε το κερμόμετρο ςτθ κικθ του που βρίςκεται ςτο κομοδίνο. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ Αξιοπιςτία μζτρθςθσ Τα θλεκτρονικά κερμόμετρα είναι ευαίςκθτα ςτθν εφαρμογι απολυμαντικϊν. Η καλφπτρα εξαςφαλίηει τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν Ακρίβεια μζτρθςθσ Ο επαρκισ χρόνοσ οδθγεί ςε ακριβι μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ Το κερμόμετρο που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ από τθ μαςχάλθ κα πρζπει να κακαρίηεται πριν χρθςιμοποιθκεί για μζτρθςθ από άλλθ οδό και αντίςτροφα. Τα υλικά αυτά, εφόςον δεν υφίςταται ιδιαίτεροσ λόγοσ, απορρίπτονται ςτον κάδο οικιακών αποριμμάτων Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ με το πλφςιμο του κερμομζτρου απομακρφνει οργανικά υλικά και μικροοργανιςμοφσ. 11. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 12. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 13. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ. Η καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ. Δ. Θερμομϋτρηςη από το αυτύ Τλικό Ειδικι θλεκτρονικι φορθτι ςυςκευι μζτρθςθσ τυμπανικισ κερμοκραςίασ Θερμομετρικό διάγραμμα Ειδικζσ χοάνεσ μιασ χριςεωσ για το άκρο του κερμομζτρου. Εφαρμογι πρωτοκόλλου* *Θ εφαρμογι του πρωτοκόλλου δε διαφζρει από αυτι που εφαρμόηεται ςτουσ ενιλικεσ.

11 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 11 Δ. Θερμομϋτρηςη από το αυτύ ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτο παιδί και τουσ Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του γονείσ. άγχουσ 4. Βεβαιωκείτε ότι ο ακουςτικόσ πόροσ είναι ελεφκεροσ κυψελίδασ. Η αυξθμζνθ ποςότθτα κυψελίδασ ι θ παρουςία βφςματοσ πρζπει να απομακρφνονται πριν τθν εφαρμογι του κερμομζτρου 5. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: Μθν εκτελείτε κερμομζτρθςθ από το αυτί ςε περίπτωςθ τραφματοσ ι χειρουργικισ επζμβαςθσ. 6. Εφαρμόςτε τθν ειδικι χοάνθ μιασ χριςεωσ ςτο άκρο του κερμομζτρου. 7. Σοποκετιςτε το άκρο του κερμομζτρου με ιπιεσ Προαγωγι ακρίβειασ μετριςεων κινιςεισ καλά ςτο αυτί ϊςτε να εφάπτεται πλιρωσ εξωτερικά και να βρίςκεται όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτο τφμπανο του αυτιοφ χωρίσ όμωσ να ακουμπά ςε αυτό. Πείτε ςτον άρρωςτο να μθν κουνά το κεφάλι του. 8. Πιζςτε το κουμπί ζναρξθσ τθσ κερμομζτρθςθσ και περιμζνετε μζχρι να ακουςτεί το θχθτικό ςιμα ολοκλιρωςθσ τθσ μζτρθςθσ. 9. Απομακρφνετε τθ ςυςκευι, αφαιρζςτε τθ χοάνθ και διαβάςτε τθ κερμοκραςία που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ. 10. Σοποκετιςτε τθ ςυςκευι ςτθν ειδικι κικθ φφλαξθσ. 11. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 12. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ. Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Η καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ παρζχει ακριβι τεκμθρίωςθ. Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία και ϊρα κερμομζτρθςθσ Σιμι κερμοκραςίασ και ςε ποιά ανατομικι κζςθ λαμβάνεται Ανοχι και ςυνεργαςία αςκενοφσ Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ των μεςοδιαςτθμάτων εκτίμθςθσ

12 12 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά ΙΙ. Μϋτρηςη ςφύξεων δια τησ ψηλϊφηςησ Ειςαγωγι- Οριςμοί φυγμόσ είναι το κφμα τθσ αρτθριακισ πίεςθσ που φκάνει ςτισ περιφερικζσ αρτθρίεσ μετά από κάκε ςυςτολι του καρδιακοφ μυόσ και τθν προϊκθςθ του αίματοσ ςτθν αορτι και ολόκλθρο το αρτθριακό δίκτυο. Ο ςφυγμόσ ψθλαφάται ςε ςθμεία από τα οποία περνά επιφανειακι αρτθρία και μπορεί να πιεςκεί ςτακερά πάνω ςε οςτό ι μυ. Σα ςθμεία αυτά είναι: Θ κερκιδικι αρτθρία Θ ωλζνιοσ αρτθρία Θ βραχιόνια αρτθρία Θ κροταφικι αρτθρία Θ καρωτιδικι αρτθρία Θ μθριαία αρτθρία Θ ιγνυακι αρτθρία Θ οπίςκια κνθμιαία αρτθρία Θ ραχιαία του άκρου ποδόσ αρτθρία Θ ςυχνότθτα του ςφυγμοφ είναι αρκετά ευμετάβλθτθ ςτθ βρεφικι και τθν παιδικι θλικία. Επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ δραςτθριότθτασ, τθσ ανθςυχίασ, του κλάματοσ και ςτα βρζφθ τθσ διατροφισ. τουσ πίνακεσ 2 και 3 παρουςιάηονται οι φυςιολογικζσ τιμζσ των ςφφξεων για τα παιδιά και τα βρζφθ αντίςτοιχα. Πίνακασ 2. Φυςιολογικζσ τιμζσ ςφφξεων ςε παιδιά ανάλογα με τθν θλικία* Ηλικία (ζτθ) φφξεισ ανά λεπτό < > *Dieckmann R, Brownstein D, Gausche-Hill M (Eds): Pediatric Education for Prehospital Professionals. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett, American Academy of Pediatrics, 2000, pp Πίνακασ3. Φυςιολογικζσ τιμζσ ςφφξεων ςε νεογνά και βρζφθ* Ηλικία φφξεισ ανά λεπτό Νεογνό μινα μθνϊν μθνϊν *Gausche-HillM, ETAL, The pediatric emergency medicine resource. (2006). 4 th ed. Sudbury (MA): Jones&Bartlett.

13 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 13 Ενδείξεισ Θ μζτρθςθ των ςφφξεων δια τθσ ψθλάφθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Θα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: Κατά τθν ειςαγωγι του παιδιοφ ςτο νοςοκομείο το νοςθλευτικό τμιμα κατά τθν κακθμερινι λιψθ Η Πριν και μετά από χειρουργικι επζμβαςθ ι διαγνωςτικι διαδικαςία Πριν και μετά από χοριγθςθ φαρμάκων που επιδροφν ςτθν καρδιακι λειτουργία Όταν θ γενικι ςωματικι κατάςταςθ του παιδιοφ μεταβλθκεί απότομα Πριν και μετά από τθ χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ ε κάκε περίπτωςθ που ο αςκενισ παρουςιάςει: Δφςπνοια Σαχφπνοια Αλλαγι του επιπζδου ςυνείδθςθσ Κυάνωςθ Επιςθμάνςεισ των γονζων για διαφοροποιιςεισ ςτθ φυςιολογικι εικόνα του παιδιοφ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Θλικία του παιδιοφ Ιατρικό ιςτορικό και ςυνολικι κατάςταςθ του παιδιοφ Φαρμακευτικι αγωγι που λαμβάνει Ιατρικι οδθγία για τθν ςυχνότθτα ελζγχου του ςφυγμοφ Ακριβι καταγραφι τθσ ςυχνότθτασ, του ρυκμοφ (ρυκμικόσ, άρρυκμοσ ςφυγμόσ), τθσ ζνταςθσ (ζντονοσ, αςκενικόσ, νθματοειδισ) και του επιπζδου δραςτθριότθτασ του παιδιοφ τθν ϊρα τθσ μζτρθςθσ των ςφφξεων (κοιμιςμζνο, ζκλαιγε κλπ) Παράγοντεσ που επθρεάηουν τον αρικμό των ςφφξεων όπωσ θ ςωματικι άςκθςθ, ο πυρετόσ, θ φαρμακευτικι αγωγι, το ςτρεσ και θ αιμορραγία. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Φόβοσ και άγχοσ που μπορεί να ςχετίηονται με τθν ταχυκαρδία ι το αίςκθμα παλμϊν Διαταραχζσ ρυκμοφ που οφείλονται ςε πακολογικζσ καταςτάςεισ ι ςε παρενζργειεσ φαρμάκων. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτο παιδί, και ενθμζρωςθ του για τθ μζτρθςθ που κα ακολουκιςει Θ ενθμζρωςθ και ο κακθςυχαςμόσ των γονζων. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται ζνα πιο ιρεμο περιβάλλον για το παιδί και καλφτερεσ ςυνκικεσ καταγραφισ των ηωτικϊν ςθμείων Ανίχνευςθ αποκλίςεων από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ για τθν θλικία του παιδιοφ

14 14 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά ΤΛΙΚΟ Ζνα ςτθκοςκόπιο για παιδιά Ζνα ρολόι Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Μϋτρηςη ςφύξεων ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγείςτε τθν διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ τουσ γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 5. Σοποκετιςτε το δείκτθ, το μζςο και τον παράμεςο πάνω από τθν αρτθρία. Εκτίμθςθ τθσ ςυχνότθτασ, του ρυκμοφ και τθσ ζνταςθ παλμοφ 6. Αςκείτε ιπια πίεςθ. Αποφυγι τθσ διακοπισ ροισ του αίματοσ 7. Αν το παιδί είναι πάνω από 2 ετϊν και δεν παρουςιάηει άρρυκμο ςφυγμό, μπορείτε να μετριςετε τισ ςφφξεισ για μιςό λεπτό και να διπλαςιάςετε το αποτζλεςμα. ε διαφορετικι περίπτωςθ, μετριςτε ζνα ολόκλθρο λεπτό. Εξαςφαλίηει πιο αξιόπιςτο αποτζλεςμα 8. Καταγράψτε και υπογράψτε ςτο φφλλο νοςθλείασ του παιδιοφ τθν τιμι των ςφίξεων (κακϊσ και τον ρυκμό ι τθν ζνταςι του εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο). 9. Αναφζρετε οποιαδιποτε μεταβολι ςτα χαρακτθριςτικά του ςφυγμοφ. Το ενθμερωμζνο φφλλο νοςθλείασ του παιδιοφ παρουςιάηει τθ ςυνολικι εικόνα τθσ γενικισ του κατάςταςθσ Βοθκάει ςτθν λιψθ νοςθλευτικϊν μζτρων για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ 10. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Μειϊνει τθν πικανότθτα μετάδοςθσ λοιμϊξεων Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ επικυμθτά αποτελζςματα που τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία και ϊρα μζτρθςθσ υχνότθτα, ρυκμόσ και ζνταςθ ςφυγμοφ Ανατομικι κζςθ λιψθσ Ανοχι και ςυνεργαςία αςκενοφσ και οικογζνειασ Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ των μεςοδιαςτθμάτων εκτίμθςθσ Ανάγκθ για λιψθ επιπλζον μζτρων παρακολοφκθςθσ (monitor, ΘΚΓ).

15 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 15 ΙΙΙ. Μϋτρηςη αναπνοών Ειςαγωγι-Οριςμοί Αναπνοι είναι θ λειτουργία μεταφοράσ οξυγόνου από τον ατμοςφαιρικό αζρα ςτουσ πνεφμονεσ και ςτθ ςυνζχεια ςτο αίμα, και του διοξειδίου του άνκρακα αντίκετα, από το αίμα ςτουσ πνεφμονεσ και τζλοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα. Θ μζτρθςθ τθσ αναπνοισ είναι καλό να προθγείται των άλλων μετριςεων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγουμε πικανι αναςτάτωςθ του παιδιοφ και επθρεαςμό του αποτελζςματοσ τθσ μζτρθςθσ. τον πίνακα 4 παρουςιάηονται οι φυςιολογικζσ τιμζσ αναπνοϊν ςε νεογνά, βρζφθ και παιδιά. Πίνακασ 4. Φυςιολογικόσ αρικμόσ αναπνοϊν ςε νεογνά, βρζφθ και παιδιά 1, 2 Ηλικία Αναπνευςτικι ςυχνότθτα (αναπνοζσ ανά λεπτό) Ενδείξεισ 0 27 θμερϊν θμ- 3 μθνϊν μθνϊν μθνϊν > Θ μζτρθςθ των αναπνοϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Θα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: Κατά τθν ειςαγωγι του παιδιοφ ςτο νοςοκομείο το νοςθλευτικό τμιμα κατά το πρόγραμμα ρουτίνασ Πριν και μετά από χειρουργικι επζμβαςθ ι διαγνωςτικι διαδικαςία Πριν και μετά από χοριγθςθ φαρμάκων που επιδροφν ςτθν αναπνευςτικι λειτουργία Όταν θ γενικι ςωματικι κατάςταςθ του παιδιοφ μεταβλθκεί απότομα Πριν και μετά από τθ χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ Παρουςία ςθμείων αναπνευςτικισ δυςχζρειασ Αλλαγι του επιπζδου ςυνείδθςθσ Επιςθμάνςεισ των γονζων για διαφοροποιιςεισ ςτθν φυςιολογικι εικόνα του παιδιοφ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Θλικία του παιδιοφ Ιατρικό ιςτορικό και παροφςα νόςοσ Φαρμακευτικι αγωγι που λαμβάνει 1 Dieckmann R, Brownstein D, Gausche-Hill M (Eds): Pediatric Education for Prehospital Professionals. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett, American Academy of Pediatrics, 2000, pp Gausche-HillM, ETAL, The pediatric emergency medicine resource. (2006). 4 th ed. Sudbury (MA): Jones&Bartlett.

16 16 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Ιατρικι οδθγία για τθν ςυχνότθτα ελζγχου τθσ αναπνοισ Παρουςία ςθμείων αναπνευςτικισ δυςχζρειασ (ςυριγμόσ, γογγυςμόσ, αναπζταςθ ρινικϊν πτερυγίων, χριςθ επικουρικϊν μυϊν κλπ) Επίπεδο τθσ δραςτθριότθτασ του παιδιοφ πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ μζτρθςθσ Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αναπνοι όπωσ θ ςτάςθ του ςϊματοσ, θ ςωματικι άςκθςθ και το ςτρεσ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Διαταραχι ςτθν ανταλλαγι αερίων που οφείλεται ςε αναποτελεςματικό κακαριςμό των αεραγωγϊν, όπωσ φαίνεται από το χρϊμα του δζρματοσ και των βλεννογόνων. Αναποτελεςματικόσ τφποσ αναπνοισ ςχετιηόμενοσ με οίδθμα του ανϊτερου αναπνευςτικοφ, όπωσ φαίνεται από τθν παρουςία ειςπνευςτικοφ ςυριγμοφ. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτο παιδί και τουσ γονείσ Θ ενθμζρωςθ και ο κακθςυχαςμόσ των γονζων. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται ζνα πιο ιρεμο περιβάλλον για το παιδί και καλφτερεσ ςυνκικεσ καταγραφισ των ηωτικϊν ςθμείων. Εξαςφάλιςθ ιρεμου περιβάλλοντοσ για τθ διενζργεια τθσ μζτρθςθσ Ανίχνευςθ αποκλίςεων από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ για τθν θλικία του παιδιοφ ΤΛΙΚΟ: Ζνα ρολόι Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Μϋτρηςη αναπνοών ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγείςτε τθν διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ τουσ γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 5. Ζχετε το παιδί ξαπλωμζνο άνετα ι κακιςμζνο. Εξαςφάλιςθ ιρεμου περιβάλλοντοσ 6. Κρατείςτε τα δάχτυλά ςασ ςτον καρπό του παιδιοφ και μετριςτε τισ αναπνοζσ για ζνα ολόκλθρο λεπτό, παρακολουκϊντασ τόςο τισ κωρακικζσ όςο και τισ κοιλιακζσ κινιςεισ. 7. Καταγράψτε ςτο φφλλο νοςθλείασ του παιδιοφ τθν τιμι των αναπνοϊν (το βάκοσ και τθν ποιότθτά τουσ) και υπογράψτε 8. Αναφζρετε οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν αναπνευςτικι κατάςταςθ του παιδιοφ. Ο αςκενισ δεν κα πρζπει να αντιλθφκεί ότι μετριοφνται οι αναπνοζσ του, γιατί μπορεί ενςυνείδθτα να τισ τροποποιιςει επθρεάηοντασ τθν ςυχνότθτα Το ενθμερωμζνο φφλλο νοςθλείασ του παιδιοφ παρουςιάηει τθ ςυνολικι εικόνα τθσ γενικισ του κατάςταςθσ Βοθκάει ςτθν λιψθ νοςθλευτικϊν μζτρων για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ 9. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

17 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 17 Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία και ϊρα μζτρθςθσ αναπνοϊν υχνότθτα, βάκοσ και ποιότθτα αναπνοϊν Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ των μεςοδιαςτθμάτων εκτίμθςθσ Ανοχι και ςυνεργαςία αςκενοφσ και οικογζνειασ ΙV. Μϋτρηςη αρτηριακόσ πύεςησ με ηλεκτρονικό πιεςόμετρο Ειςαγωγι-Οριςμοί Θ πίεςθ του αίματοσ είναι θ δφναμθ που αςκεί το αίμα ςτα τοιχϊματα των αγγείων, με το αίμα να ρζει από τθν καρδιά ςτισ αρτθρίεσ, τα τριχοειδι και τισ φλζβεσ με διαφορζσ πίεςθσ. Σα ςτοιχεία τθσ μζτρθςθσ τθσ Αρτθριακισ Πίεςθσ (ΑΠ), δίνουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ λειτουργία του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. Θ ΑΠ μετράται με το ςφυγμομανόμετρο ςε χιλιοςτά τθσ ςτιλθσ υδραργφρου (mmhg) και εκφράηεται ςε τρείσ αρικμοφσ που αντιπροςωπεφουν τθ ςυςτολικι τθ διαςτολικι και τθ μζςθ πίεςθ. υςτολικι πίεςθ είναι θ μεγαλφτερθ τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ ςτο τοίχωμα των αρτθριϊν τθ ςτιγμι τθσ ςυςτολισ τθσ αριςτερισ κοιλίασ τθσ καρδιάσ, με τθν προϊκθςθ του αίματοσ μζςα ςτθν αορτι. Ονομάηεται και μζγιςτθ ι μεγάλθ πίεςθ. Διαςτολικι πίεςθ είναι θ μικρότερθ τιμι τθσ πίεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαςτολισ των κοιλιϊν και πριν ανοίξει θ αορτικι βαλβίδα. Αυτι θ ελάχιςτθ πίεςθ βρίςκεται ςυνεχϊσ μζςα ςτισ αρτθρίεσ και δθλϊνει τθν αντίςταςθ του τοιχϊματοσ των αιμοφόρων αγγείων. Ονομάηεται ελάχιςτθ ι μικρι πίεςθ. τον πίνακα 5 φαίνονται οι φυςιολογικζσ τιμζσ τθσ ΑΠ ςε νεογνά, βρζφθ και παιδιά. Ενδείξεισ Πίνακασ 5. Φυςιολογικζσ τιμζσ ΑΠ ςε νεογνά, βρζφθ και παιδιά Ηλικία Αρτθριακι Πίεςθ (mmhg) Πρόωρα / μινεσ / μινεσ / μινεσ / ζτθ / ζτθ / ζτθ / >12 ζτθ / Θ μζτρθςθ τθσ ΑΠ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βαςικισ νοςθλευτικισ αξιολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Θα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:

18 18 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Κατά τθν ειςαγωγι του παιδιοφ ςτο νοςοκομείο το νοςθλευτικό τμιμα κατά το πρόγραμμα ρουτίνασ Πριν και μετά από χειρουργικι επζμβαςθ ι διαγνωςτικι διαδικαςία Πριν και μετά από χοριγθςθ φαρμάκων που επιδροφν ςτθν καρδιακι λειτουργία Όταν θ γενικι ςωματικι κατάςταςθ του παιδιοφ μεταβλθκεί απότομα Πριν και μετά από τθ χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ Αλλαγι επιπζδου ςυνείδθςθσ Επιςθμάνςεισ των γονζων για διαφοροποιιςεισ ςτθν φυςιολογικι εικόνα του παιδιοφ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Θλικία του παιδιοφ Ιατρικό ιςτορικό και παροφςα νόςοσ Φαρμακευτικι αγωγι που λαμβάνει Ιατρικι οδθγία για τθν ςυχνότθτα ελζγχου τθσ αρτθριακισ πίεςθσ Ιςτορικό αςκενοφσ που ςχετίηεται με ανατομικά προβλιματα ςτο ςθμείο εφαρμογισ τθσ περιχειρίδασ (πχ φίςτουλα, ζγκαυμα, χειρουργικό τραφμα, κάταγμα) Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αρτθριακι πίεςθ όπωσ θ ςωματικι άςκθςθ, το ςτρεσ, θ παχυςαρκία, οι θμεριςιεσ διακυμάνςεισ Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Διαταραχι περιφερικισ ιςτικισ αιμάτωςθσ, που ςχετίηεται με υπόταςθ ι αφυδάτωςθ Ανιςοηφγιο υγρϊν (περιςςότερο από ανάγκεσ ςϊματοσ), που ςχετίηεται με τθν παρουςία καρδιακισ ανεπάρκειασ, όπωσ φαίνεται από οιδιματα ςτα κάτω άκρα Ανιςοηφγιο υγρϊν (περιςςότερο από ανάγκεσ ςϊματοσ), που ςχετίηεται με τθν παρουςία οξείασ νεφρικισ ανεπάρκειασ, όπωσ φαίνεται από απότομθ πρόςλθψθ βάρουσ και το οίδθμα βλεφάρων Ανιςοηφγιο υγρϊν (λιγότερο από ανάγκεσ ςϊματοσ), που ςχετίηεται με τθν παρουςία ςθπτικοφ shock, όπωσ φαίνεται από τθν αφξθςθ του χρόνου τριχοειδικισ επαναπλιρωςθσ Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτο παιδί και τουσ γονείσ Θ ενθμζρωςθ και ο κακθςυχαςμόσ των γονζων Εξαςφάλιςθ ιρεμου περιβάλλοντοσ για τθ διενζργεια τθσ μζτρθςθσ Ανίχνευςθ αποκλίςεων από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ για τθν θλικία του παιδιοφ Ο χρόνοσ τριχοειδικισ επαναπλιρωςθσ διατθρείται ςε φυςιολογικά επίπεδα Ειδικζσ επιςθμάνςεισ τθν περίπτωςθ που ο αςκενισ είναι άνω των 2 ετϊν και εξετάηεται για πρϊτθ φορά, καλό είναι θ μζτρθςθ να πραγματοποιθκεί ςτα άνω και κάτω άκρα, ϊςτε να αποκλειςκεί θ πικανότθτα ςτζνωςθσ ιςκμοφ τθσ αορτισ

19 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 19 Όταν ο βραχίονασ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ τθσ ΑΠ (φίςτουλα, χειρουργικό τραφμα, ζγκαυμα, κάταγμα, ακρωτθριαςμόσ), επιλζξτε ωσ εναλλακτικι τθ μζτρθςθ από τα κάτω άκρα. τθν περίπτωςθ αυτι θ περιχειρίδα εφαρμόηεται ςτθν κνιμθ και το κζντρο του αεροκαλάμου ςτθν πρόςκια επιφάνειά τθσ ΤΛΙΚΟ: Ζνα θλεκτρονικό ςφυγμομανόμετρο με περιχειρίδα αντίςτοιχα κατάλλθλθ για τον αςκενι που εξετάηουμε (νεογνό, βρζφοσ ι παιδί). Εφαρμογι πρωτοκόλλου Μϋτρηςη Αρτηριακόσ Πύεςησ ςε Παιδιατρικούσ Αςθενεύσ Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και τουσ γονείσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 5. Φζρτε κοντά ςτον αςκενι όλο τον εξοπλιςμό και αφιςτε το παιδί να τον επεξεργαςτεί. Το παιδί αποκτά τθν αίςκθςθ ότι ζχει τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ 6. Σοποκετείςτε το παιδί ςε κακιςτι κζςθ ι ξαπλωμζνο άνετα. Εξαςφαλίηετε ζτςι ζνα ιρεμο περιβάλλον 7. Επιλζξτε περιχειρίδα κατάλλθλου μεγζκουσ για τον αςκενι. Ακρίβεια μζτρθςθσ Εάν το μζγεκοσ είναι μικρό θ ΑΠ υπερεκτιμάται και το αντίςτροφο ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ:Η περιχειρίδα αποτελείται από το εξωτερικό φφαςμα (cuff), εντόσ του οποίου εμπεριζχεται ζνασ διατεινόμενοσ αεροκάλαμοσ (bladder). Ο αεροκάλαμοσ είναι αυτόσ που αςκεί πίεςθ ςτθν αρτθρία αποκλείοντασ τθν αιματικι ροι. Θα πρζπει να κυμάςτε ότι ο αεροκάλαμοσ, πρζπει να καλφπτει το 80%, αλλά όχι περιςςότερο από το 100% τθσ περιμζτρου του βραχίονα. Σο πλάτοσ του αεροκαλάμου κα πρζπει να αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 40% τθσ περιμζτρου του βραχίονα. 8. Εάν τα ροφχα που καλφπτουν το βραχίονα είναι άνετα, αναδιπλϊνουμε το μανίκι αποκαλφπτοντασ το χζρι. τθν περίπτωςθ που είναι εφαρμοςτά και ςφίγγουν, τα αφαιροφμε για τθν μζτρθςθ. 9. Σοποκετιςτε τον αεροκάλαμο ςτο βραχίονα (ι ςτθν κνιμθ)με τθν ειδικι ζνδειξθ επάνω ςτθν ανατομικι κζςθ τθσ αρτθρίασ (βραχιόνιασ ι κνθμιαίασ). 10. Συλίξτε τθν περιχειρίδα γφρω από τον βραχίονα ςτακερά και όχι πολφ ςφιχτά και αςφαλίςτε τθν. 11. Πιζςτε το κουμπί με τθν ζνδειξθ STAT ι START ι MANUAL ϊςτε να φουςκϊςει θ περιχειρίδα. 12. θμειϊςτε τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ κατάγράφοντασ: Σθ ςυςτολικι διαςτολικι πίεςθ Σθ μζςθ αρτθριακι πίεςθ Σον αρικμό των ςφίξεων 13. Επαναλάβετε τθ μζτρθςθ αν ζχετε αμφιβολίεσ, αλλά περιμζνετε να περάςουν 30 με 60 δευτερόλεπτα ανάμεςα ςτισ μετριςεισ για να επανζλκει θ κανονικι κυκλοφορία ςτο άκρο του Εξαςφαλίηουμε με αυτόν τον τρόπο πιο αξιόπιςτο αποτζλεςμα, μιασ και δεν πρζπει να παρεμβάλλεται ροφχο μεταξφ βραχίονα και περιχειρίδασ. Εξαςφαλίηουμε πιο αξιόπιςτου αποτελζςματοσ Προαγωγι ακρίβειασ μετριςεων Ζναρξθ μζτρθςθσ Εξαςφάλιςθ τιμϊν αναφοράσ. Υπάρχει περίπτωςθ να ζχετε λανκαςμζνα αποτελζςματα αν δθμιουργθκεί ςυμφόρθςθ του αίματοσ ςτο άκρο του αςκενοφσ κακϊσ εςείσ κάνετε ςυνζχεια μετριςεισ.

20 20 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά αςκενοφσ. 14. Αφαιρζςτε τθν περιχειρίδα από τον αςκενι και Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται και από επανατοποκετιςτε τον εξοπλιςμό ςτθ κζςθ του. άλλα μζλθ του προςωπικοφ κα πρζπει να είναι πάντοτε ζτοιμοσ για χριςθ. 15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 16. Καταγράψτε τα ευριματα και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό για μθ φυςιολογικζσ μετριςεισ. Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ. Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία, ϊρα και αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ Ανατομικι/ζσ, κζςθ/εισ, μζτρθςθσ και διαφορά τιμϊν Ανάγκθ για αφξθςθ ι μείωςθ των μεςοδιαςτθμάτων εκτίμθςθσ Ανοχι και ςυνεργαςία αςκενοφσ και οικογζνειασ

21 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά 21 Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ American Academy of Pediatrics 2000, Pediatric Education for Prehospital Professionals: PEPP Textbook, Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, MA. Behrman, R,Kliegman, RM& Jenson, H 2003,NelsonTextbook of Pediatrics, 17 th edn, Harcourt Publications, Philadelphia. Children s acute transport service 2009, CATS Clinical guidelines, upper airway obstruction, CATS NHS, viewed 14 July 2011, <http://site.cats.nhs.uk/wp-content/uploads/2012/08/cats_uao_2011.pdf>. Great Ormond Street Hospital 2010, Clinical Information, Blood Pressure Monitoring, Great Ormond Street Hospital, viewed 15 July 2011, <http://www.gosh.nhs.uk/clinical_information/clinical_guidelines/cpg_guideline_00039/#re f_section>. Hay, WW, Hayward, AR, Levin, MJ &Sondheimer, JM 2003,Current Pediatric Diagnosis & Treatment,16 th ed, The McGraw-Hill Companies Incs, United States of America. Lowe,CΜ&Woolridge, PD 2007, The normal newborn exam, or is it?, Emergency Medicine Clinics of North America, vol. 25, no. 4, pp Marx,J,Hockberger, R, Walls, R, Adams, JG, Barsan, WG, Biros, MH, Danzl, DF, Gausche-Hill, M, Ling, LG & Newton, EJ2010, Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice, 2-Volume Set, 7 th edn, Mosby Elsevier, Los Angeles, California. National Institute of Health and Clinical Excellence2007,Feverish Illness in Children, Assessment and initial management in children younger than5 years,nice, viewed 28 September 2012, <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11010/30523/30523.pdf>. Rosdahl, C& Kowalski, M2003, Textbook of Basic Nursing, Williams&Wilkins, Lippincott, Philadelphia. Κανακοφδθ-Σςακαλίδου, Φ2005, Βαςικι Παιδιατρικι,UniversityStudioPress, Θεςςαλονίκθ. Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων 2009,Τγιεινι των χεριϊν, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., προςπελάςιμο7 Ιουλίου 2011, <http://www.keelpno.gr/el-gr/διακζςιμουλικο/ζντυπουλικο.aspx>. Ραγιά, Α2002, Βαςικι Νοςθλευτικι Θεωρθτικζσ και ΔεοντολογικζσΑρχζσ, 5 θ Ζκδοςθ, Ακινα. ταμπουλι,, Κϊτςθσ, Β2010, Αρτθριακι πίεςθ ιατρείου και 24ωρθ καταγραφι τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςε παιδιά και εφιβουσ, Αρτθριακι Υπζρταςθ, τομ. 19, τευχ. 1, ςελ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα