2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ"

Transcript

1 Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 3 Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ Πρωτόκολλο τησ 4 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ Μακεδονίασ & Θράκησ Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεϊρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιϊματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ I. Χορήγηςη Ο 2 με ρινική κάνουλα II. Χορήγηςη Ο 2 με απλή μάςκα προςώπου III. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μερικήσ επανειςπνοήσ IV. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μη επανειςπνοήσ V. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα Venturi Ειςαγωγι Οριςμοί Σο οξυγόνο (O 2 ) είναι αζριο, άχρωμο, άοςμο και άγευςτο, διαλυτό ςτο νερό. Η αναλογία του ςτον ατμοςφαιρικό αζρα είναι περίπου 21%. Μεταφζρεται ςτο αίμα με δφο μορφζσ: ωσ διαλυμζνο ςε φυςικι διάλυςθ ςτο πλάςμα και ωσ χθμικι ζνωςθ με τθν αιμοςφαιρίνθ (οξυαιμοςφαιρίνθ) ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια. Σο O 2 περνάει γριγορα μζςω τθσ κυψελιδοτριχοειδικισ μεμβράνθσ ςτο πλάςμα και τελικά ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια για να ενωκεί με τθν Hb και να μεταφερκεί ςτουσ ιςτοφσ. τουσ ιςτοφσ γίνεται οξείδωςθ και αποδίδεται διοξείδιο του άνκρακα και νερό. Σα κφρια ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν οξυγόνωςθ του οργανιςμοφ είναι: Η μερικι πίεςθ του O 2 ςτο αίμα, PaO 2 (mmhg). Σα ελάχιςτα αποδεκτά όρια για τθν PaO 2 είναι 60 mmhg. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ κλινικζσ καταςτάςεισ είναι επικυμθτι μια υψθλότερθ τιμι: PaO 2 ( mmhg) Ο κορεςμόσ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε O 2, SaO 2 (εκφράηεται ωσ εκατοςτιαία αναλογία). Σα ελάχιςτα αποδεκτά όρια για τθν SaO 2 είναι > 90%. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ κλινικζσ καταςτάςεισ είναι επικυμθτι μια υψθλότερθ τιμι του SaO 2 (>95%) H περιεκτικότθτα του O 2 ςτο αρτθριακό αίμα (μεταφορά), CaO 2 (ml O 2 /L αίματοσ ). Η αιμάτωςθ των ιςτϊν. Η πρόςλθψθ O 2 ςτουσ ιςτοφσ. Ανοξία: καλείται θ πλιρθσ ζλλειψθ οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ (κλινικά δεν παρατθρείται). Τποξία: είναι θ ιςτικι ζλλειψθ οξυγόνου (ανεπαρκισ οξυγόνωςθ των ιςτϊν) και παρατθρείται ςε μεγάλα υψόμετρα και ςε οριςμζνεσ πακιςεισ. Σα αποτελζςματα τθσ υποξίασ εξαρτϊνται από τον ιςτό που πάςχει, διότι θ ευαιςκθςία των ιςτϊν ςτθν ζλλειψθ οξυγόνου παρουςιάηει διαφορζσ. Ο πιο ευαίςκθτοσ ιςτόσ είναι ο εγκζφαλοσ, όπου θ ιςτικι υποξία επζρχεται ςε 4 λεπτά μετά από ανακοπι. Τποξία μπορεί να ζχουμε: 1. Λόγω αδυναμίασ του αίματοσ να οξυγονωκεί επαρκϊσ (υποξαιμικι υποξία),

5 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 5 2. Λόγω αδυναμίασ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο (αναιμικι υποξία), 3. Λόγω χαμθλισ καρδιακισ παροχισ (κυκλοφορικι υποξία), αλλά και 4. Λόγω αδυναμίασ των ιςτϊν να χρθςιμοποιοφν οξυγόνο (κυτταροτοξικι υποξία). ε καταςτάςεισ δθλαδι όπωσ αναιμία, μειωμζνθ καρδιακι παροχι, ςθπτικό shock ι δθλθτθρίαςθ με CO, θ PaO 2 μπορεί να είναι φυςιολογικι ι και αυξθμζνθ Τποξαιμία: καλείται θ μείωςθ τθσ πίεςθσ του οξυγόνου ςτο αίμα (χαμθλι PaO 2 ). Η μερικι πίεςθ του οξυγόνου (PaO 2 ) ςτον κυψελιδικό αζρα και το αρτθριακό αίμα είναι 100 mmhg.σαξινομείται ςε: Ήπια Τποξαιμία: PaO 2 < 90mmHg Μζτρια Τποξαιμία: PaO 2 < 80-60mmHg Βαριά Τποξαιμία: PaO 2 < 60mmHg Η υποξαιμία μπορεί να εκτιμθκεί και με αναφορά ςτθν πίεςθ του οξυγόνου ςτο φλεβικό αίμα (PvO 2 ) κακϊσ και ςτο κορεςμό του φλεβικοφ αίματοσ (SvO 2 ). Φυςιολογικά ιςχφει: PvO 2 : 40 mmhg και SvO 2 : 75% Η υποξαιμία πρζπει να διακρίνεται από τθν υποξία θ οποία υποδθλϊνει γενικά μειωμζνθ παροχι O 2 ςτουσ ιςτοφσ. ε υγιι άτομα που αναπνζουν ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ 760 mmhg=1atm, το εφροσ τθσ PaO 2 είναι mmhg. Η PaO 2 ελαττϊνεται: με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ, υπολογίηεται με τον τφπο PaO 2 =102-0,33x(θλικία ςε ζτθ) & με τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Οι πολφ υψθλζσ τιμζσ PaO 2 δε χρειάηονται, εκτόσ εάν ο αςκενισ ζχει αναιμία, δθλθτθρίαςθ από μονοξείδιο του άνκρακα ι άλλεσ ςοβαρζσ αςκζνειεσ. Οξυγονοκεραπεία: είναι θ χοριγθςθ O 2 ςε ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ από αυτζσ του ατμοςφαιρικοφ αζρα. κοπόσ: θ κεραπεία ι πρόλθψθ των ςυμπτωμάτων και εκδθλϊςεων τθσ υποξίασ. ΠΡΟΟΧΗ: Επειδι θ υπεροξία προκαλεί ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ πρζπει να γίνεται προςπάκεια να μειϊνεται το ποςό του χορθγοφμενου O 2 και θ διάρκεια τθσ οξυγονοκεραπείασ, ειδικά ςε ενιλικεσ με ΧΑΠ, νεογνά και πρόωρα νεογνά. Η επιλογι τθσ ςυςκευισ χοριγθςθσ O 2 εξαρτάται από το ποςό του χορθγοφμενου O 2, τθν ανοχι και τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ κακϊσ και τισ πικανζσ παρενζργειεσ τθσ οξυγονοκεραπείασ. Τπάρχουν διάφορα ςυςτιματα και ςυςκευζσ οξυγόνου που παρζχουν οξυγόνο ςε διάφορεσ ροζσ και πυκνότθτεσ. Αυτά χωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: Σα ςυςτήματα χαμηλήσ ροήσ: Η ροι O 2 είναι μικρότερθ από τισ ειςπνευςτικζσ ροζσ του αςκενοφσ με αποτζλεςμα ο ειςπνεόμενοσ όγκοσ να περιζχει και ατμοςφαιρικό αζρα εκτόσ του χορθγοφμενου O 2. Επομζνωσ, θ πυκνότθτα του ειςπνεόμενου μίγματοσ εξαρτάται από τον τρόπο τθσ αναπνοισ: οι βακιζσ αναπνοζσ (ειςπνοι περιςςότερου ατμοςφαιρικοφ αζρα) αραιϊνουν το μίγμα και ελαττϊνουν τθν πυκνότθτα του οξυγόνου. Αντίκετα ζνασ αςκενισ

6 6 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ με χαμθλότερο αεριςμό (μικρότερο ειςπνευςτικό όγκο-λιγότερο ατμοςφαιρικοφ αζρα) κα ειςπνζει περιςςότερο O 2. Η αφξθςθ τθσ παρεχόμενθσ ροισ οξυγόνου δεν εξαςφαλίηει ςτακερι πυκνότθτα, διότι πάλι γίνεται ακακόριςτθ ανάμιξθ του αζρα. Κριτιρια για αςφαλι χριςθ των ςυςτθμάτων χαμθλισ ροισ είναι: όγκοσ αναπνοισ ml, ςυχνότθτα αναπνοισ κάτω των 25/λεπτό και ρυκμικι ςτακερι αναπνοι. Είδθ ςυςκευϊν χαμθλισ ροισ είναι: Ρινικόσ κακετιρασ (γυαλάκια οξυγόνου) Μάςκα απλι Μάςκα επανειςπνοισ Μάςκα μθ επανειςπνοισ Σραχειακοί κακετιρεσ (δεν μελετϊνται ςτθν παροφςα ζκδοςθ) Μάςκεσ τραχειοςτομίασ (δεν μελετϊνται ςτθν παροφςα ζκδοςθ) Σα ςυςτήματα υψηλήσ ροήσ: Η πυκνότθτα του ειςπνεόμενου οξυγόνου δεν εξαρτάται από καμία παράμετρο αναπνοισ του αρρϊςτου. Μποροφν να παρζχουν όχι μόνο μεγάλεσ αλλά και μικρζσ πυκνότθτεσ οξυγόνου και μάλιςτα ςτακερζσ. Η αρχι τθσ μεκόδου είναι: θ χοριγθςθ του προκακοριςμζνου μίγματοσ οξυγόνου με ροι μεγαλφτερθ από τθ μζγιςτθ ειςπνευςτικι ροι του αρρϊςτου (άνω των 20 L/min). Είδθ ςυςκευϊν υψθλισ ροισ είναι: Μάςκα Venturi φςτθμα φγρανςθσ και κζρμανςθσ (κφκλωμα Σ Ο 2 ) (δεν μελετάται ςτθν παροφςα ζκδοςθ) Σζντεσ οξυγόνου (δεν μελετϊνται ςτθν παροφςα ζκδοςθ) Κοιτίδεσ οξυγόνου Head box (δεν μελετϊνται ςτθν παροφςα ζκδοςθ) Άλλεσ μζκοδοι και ςυςκευζσ χοριγθςθσ οξυγόνου είναι αυτζσ που ανικουν ςτον μθ επεμβατικό μθχανικό αεριςμό (ςυςκευζσ κετικισ πίεςθσ, π.χ. CPAP, Bi-pap) και ςτον επεμβατικό μθχανικό αεριςμό (αναπνευςτιρεσ) οι οποίεσ όμωσ δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ ζκδοςθσ. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Ωσ κεραπευτικό μζςο (φάρμακο) το O 2 πρζπει να χορθγείται ςωςτά, με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςτικισ υποξίασ, που εμφανίηεται ςε πολλζσ πακολογικζσ καταςτάςεισ. Ο ςτόχοσ πρζπει να πραγματοποιείται με τθ μικρότερθ δυνατι ςυγκζντρωςθ O 2 λόγω παρενεργειϊν και κινδφνου τοξικότθτασ από τθ χριςθ του. Απόλυτθ ζνδειξθ χοριγθςθσ: θ PaO 2 <60 mmhg ςε άτομα που ιταν προθγουμζνωσ υγιι και θ PaO 2 <55 mmhg ςε άτομα με χρόνια πνευμονικι νόςο και χρόνια υποξαιμία. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Ιατρικι οδθγία για τθ ςυγκζντρωςθ O 2 και τθ μζκοδο χοριγθςθσ.

7 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 7 Μζτρθςθ ABG (Arterial Blood Gas) και εκτίμθςθ τθσ οξυγόνωςθσ και οξεοβαςικισ ιςορροπίασ του αςκενι. Εκτίμθςθ των ανάγκϊν του αςκενι ςε Ο 2, με παρατιρθςθ για ςυμπτϊματα υποξίασ: Σαχφπνοια ι δφςπνοια SaO 2 < 95% (μζτρθςθ με παλμικό οξφμετρο). Σαχυκαρδία Αφξθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ Αρρυκμίεσ (πρϊιμεσ κοιλιακζσ ςυςτολζσ). Αλλαγι ςτο επίπεδο ςυνείδθςθσ. υμπτϊματα μειωμζνθσ εγκεφαλικισ οξυγόνωςθσ είναι: θ ευερεκιςτότθτα - διζγερςθ, ανθςυχία ι ςφγχυςθ, λικαργοσ και /ι υπνθλία, απϊλεια προςανατολιςμοφ, παραιςκιςεισ Κυάνωςθ (παρατθρείται ςε όψιμο ςθμείο). Πλθκτροδακτυλία Εργϊδεισ αναπνοζσ Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αναποτελεςματικόσ τφποσ αναπνοισ (επί διαταραχϊν από το ΚΝΣ) Αναποτελεςματικόσ κακαριςμόσ των αεραγωγϊν. Διαταραχι ςτθν ανταλλαγι αερίων. Οι ςυνικεισ αιτιολογίεσ αυτϊν των διαγνϊςεων είναι θ ανικανότθτα διατιρθςθσ τθσ ςωςτισ κζςθσ, το άγχοσ, ο πόνοσ και ο φόβοσ του πόνου, οι παχφρρευςτεσ εκκρίςεισ, θ κόπωςθ, το μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ, θ ζλλειψθ γνϊςεων, το κάπνιςμα, θ αλλεργία, θ μθχανικι απόφραξθ, θ μειωμζνθ ευενδοτότθτα των πνευμόνων. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Ο αρικμόσ αναπνοϊν είναι 14-20/min, κανονικοφ βάκουσ, ομαλζσ και ςυμμετρικζσ. Σα πεδία πνευμόνων είναι κακαρά με ομότιμο αναπνευςτικό ψικφριςμα. Ο αςκενισ δεν είναι κυανωτικόσ. Ο αςκενισ, δείχνει ανοχι ςτθν μζκοδο, είναι ιςυχοσ και προςανατολιςμζνοσ. Ζχουν αποκαταςτακεί και διατθρθκεί οι τιμζσ των SaO 2 > 90% και PaO 2 >60, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Ο αςκενισ δεν ζχει ςθμειϊςει κατακράτθςθ του διοξειδίου του άνκρακα.

8 8 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Ι. Χορήγηςη Ο 2 με ρινική κάνουλα Με τθ ρινικι κάνουλα,γνωςτι και ωσ γυαλάκια (Εικόνα 1), μποροφν να χορθγθκοφν ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου 24% - 45% με ταχφτθτεσ Εικόνα 1. Ρινικι κάνουλα ροισ 1 ζωσ 6 lit/min. Οι ρινικοί κακετιρεσ είναι εφκολοι ςτθ χριςθ και καλά ανεκτοί από τουσ περιςςότερουσ αςκενείσ. Η ρινικι κάνουλα δεν ενοχλεί τον αςκενι και δεν παρεμποδίηει τθ λιψθ τροφισ και τθν ομιλία. Επειδι θ ροι O 2 είναι μικρότερθ από τισ ειςπνευςτικζσ ροζσ του αςκενοφσ, ο ειςπνεόμενοσ όγκοσ περιζχει και ατμοςφαιρικό αζρα εκτόσ του χορθγοφμενου O 2. υνεπϊσ, τα βαςικά μειονεκτιματα των ρινικϊν κακετιρων οφείλονται ςτθν διακφμανςθ τθσ FiO 2 κακϊσ μεταβάλλεται ο τφποσ αναπνοισ του αςκενι και ςτθν αδυναμία επίτευξθσ υψθλισ FiO 2 ςε αςκενείσ με αυξθμζνο αεριςμό. Απαραίτθτο υλικό Παροχι οξυγόνου. Ροόμετρο. Τγραντιρασ με απεςταγμζνο νερό ωσ το επίπεδο ζνδειξθσ. Ρινικι κάνουλα ι γυαλάκια. Σολφπια βάμβακοσ ι γάηεσ. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ι. Χορήγηςη Ο 2 με ρινική κάνουλα Α. Φάςη χορήγηςησ Ενζργεια 1. Κακορίςτε: τα ηωτικά ςθμεία, επίπεδο ςυνείδθςθσ, SpO 2 και τα πιο πρόςφατα αζρια αίματοσ ΑΒG (Arterial Blood Gas). Αιτιολόγθςθ Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για τισ επόμενεσ μετριςεισ-αξιολογιςεισ. Η ρινικι χοριγθςθ οξυγόνου χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε αςκενείσ με κατακράτθςθ CO 2. Το O 2 ςε αυτοφσ τουσ αςκενείσ μπορεί να επιδεινϊςει τθν υποξικι τουσ πορεία όπωσ φαίνεται από τθν ελαττωμζνθ αναπνευςτικι ςυχνότθτα, τθ μεταβολι του επιπζδου ςυνείδθςθσ και τθν περαιτζρω αφξθςθ τθσ PaCO 2. ). 2. Προςδιορίςτε τον κίνδυνο για κατακράτθςθ CO 2. από τον αςκενι. Εάν θ τιμι τθσ PaCO 2 μειϊνεται ι είναι ςτα ίδια επίπεδα τιμϊν τότε ο αςκενισ δεν υπόκειται ςε επιπλζον κατακράτθςθ CO 2. και μπορεί να ςυνεχίςει τθν χοριγθςθ οξυγόνου χωρίσ φόβο για τισ παραπάνω ςυνζπειεσ. 3. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

9 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 9 4. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 5. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 6. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ. 7. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του/τθσ νοςθλευτι/τριασ από τυχαία ζκκεςθ ςε μολυςματικζσ εκκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ οξυγόνου. 8. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςτθν κατάλλθλθ κζςθ (κακιςτι ι θμικακιςτι). Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα. 9. Βεβαιωκείτε πωσ ο υγραντιρασ είναι γεμάτοσ μζχρι το απαιτοφμενο ςθμείο. Η εφφγρανςθ μπορεί να μθ χρειάηεται όταν θ ροι είναι < 4lit/min 10. υνδζςτε τθν ρινικι κάνουλα με το ςθμείο εξόδου του υγραντιρα. 11. Ρυκμίςτε τθ ροι: ςτα λίτρα ανά λεπτό (lit/min), ανάλογα με τθν ιατρικι οδθγία. Ελζγξτε αν υπάρχει ροι οξυγόνου από τθν ρινικι κάνουλα. Επειδι θ ρινικι κάνουλα είναι ςφςτθμα χαμθλισ παροχισ, θ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου μπορεί να ποικίλλει, εξαρτϊμενθ από τθ ςυχνότθτα αναπνοϊν και από τον όγκο ειςπνοισ. Κατά προςζγγιςθ θ ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου οξυγόνου είναι περίπου: 1 lit/min: 24-25% 2 lit/min: 27-29% 3 lit/min: 30-33% 4 lit/min: 33-37% 5 lit/min: 36-41% 6 lit/min: 39-45%. 12. Κακαρίςτε τουσ ρϊκωνεσ του αςκενι για Εξαςφάλιςθ καλφτερου αποτελζςματοσ. απομάκρυνςθ τυχόν εκκρίςεων. 13. υνδζςτε τα ρινογυάλια ςτον αςκενι και προςαρμόςτε το ςφςτθμα γφρω από τα αυτιά για καλφτερθ και άνετθ εφαρμογι. Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: Ελζγχετε περιοδικά το δζρμα πίςω από τα αυτιά για ερεκιςμό ι ςχάςθ. 14. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. κατάλλθλα. 15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. Β. Φάςη παρακολούθηςησ 1. Καταγράψτε τθ χορθγοφμενθ ροι του οξυγόνου και κάντε ζλεγχο άμεςθσ απάντθςθσ του αςκενοφσ. Αναφζρετε κάκε δυςαναςχζτθςθ. 2. Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ (επίπεδο ςυνείδθςθσ, ηωτικά ςθμεία, αζρια αίματοσ, SpO 2 ) κακϊσ και τθ λειτουργικότθτα των υλικϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 3. Κακορίςτε κατά πόςο θ κεραπεία είναι καλά ανεκτι από τον αςκενι. Άμεςθ εκτίμθςθ παρζμβαςθσ και ανοχισ του αςκενοφσ. Αξιολόγθςθ τθσ υποξίασ (πικανι επιδείνωςθ είναι δυνατό να εμφανιςκεί τισ πρϊτεσ ϊρεσ τθσ οξυγονοκεραπείασ). Η μζτρθςθ του SpO 2 με το οξφμετρο μπορεί να υποκαταςτιςει τα αζρια αίματοσ εφόςον ο αςθενήσ δεν κατάκρατά CO 2. Συχνότθτεσ ροισ πζραν των 4 lit/min μπορεί να προκαλζςουν ερεκιςμό ςτθ μφτθ και ςτο βλεννογόνο του φάρυγγα.

10 10 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Αποφεφγετε τθ χριςθ βαηελίνθσ για λίπανςθ των ρωκϊνων. Είναι εφφλεκτο υλικό και μπορεί να αποφράξει τισ οπζσ τθσ ρινικισ κάνουλασ. Χρθςιμοποιιςτε ψεκαςμό φυςιολογικοφ οροφ ι ενυδατικι κρζμα. Απαγορεφςτε τθ χριςθ ςυςκευϊν που παράγουν ςπινκιρα (π.χ. αναπτιρασ). Κίνδυνοσ Ανάφλεξθσ!!! Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σα ςτοιχεία του αςκενοφσ (ονοματεπϊνυμο, τμιμα, κάλαμοσ). Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Η μζκοδοσ χοριγθςθσ οξυγόνου. Η ροι O 2 (lit/min). Σο ονοματεπϊνυμο του ιατροφ που ζδωςε τθν οδθγία. Η απάντθςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία. Η ςυνεργαςία του αςκενοφσ.

11 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 11 II. Χορήγηςη Ο 2 με απλή μάςκα προςώπου Η απλι μάςκα (Εικόνα 2 ) παρζχει ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου 40% - 60% με ταχφτθτα ροισ 5 10 lit/min, (5 lit/min είναι θ ελάχιςτθ Εικόνα 2. Απλι μάςκα προςϊπου ρφκμιςθ για πρόλθψθ επανειςπνοισ του CO 2 ). Η μάςκα αυτι ζχει αεραγωγοφσ ςτισ δυο πλευρζσ τθσ, που επιτρζπουν τθν είςοδο ατμοςφαιρικοφ αζρα κατά τθν ειςπνοι, αραιϊνοντασ ζτςι τθν ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου οξυγόνου. Είναι αποτελεςματικι ςε αςκενείσ που αναπνζουν από το ςτόμα και δεν ζχουν ελεφκερθ ρινοφαρυγγικι οδό. Πρζπει να προςαρμόηεται καλά ςτο ςτόμα και τθ μφτθ, αλλά ςυχνά δεν γίνεται καλά ανεκτι από τουσ αρρϊςτουσ. Μειονζκτθμά τθσ αυτι θ δυςανεξία, θ δυςκολία ςτθν ομιλία και θ ανάγκθ αφαίρεςθσ τουσ ςτο φαγθτό. Απαραίτθτο υλικό Παροχι οξυγόνου. Ροόμετρο. Τγραντιρασ με αποςταγμζνο νερό ωσ το επίπεδο ζνδειξθσ. Μάςκα χοριγθςθσ οξυγόνου. Σολφπια βάμβακοσ ι γάηεσ. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ (ΠΠΕ κατά περίπτωςθ) Εφαρμογι πρωτοκόλλου ΙΙ. Χορήγηςη Ο 2 με απλή μάςκα προςώπου Α. Φάςη Χορήγηςησ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Κακορίςτε: τα ηωτικά ςθμεία, επίπεδο ςυνείδθςθσ, SpO 2, τα πιο πρόςφατα αζρια Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για τισ επόμενεσ μετριςεισ-αξιολογιςεισ. αίματοσ -ΑΒG(Arterial Blood Gas) και εάν ο αςκενισ είναι ςε κίνδυνο για κατακράτθςθ CO Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 3. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 5. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ. 6. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του/τθσ νοςθλευτι/τριασ από τυχαία ζκκεςθ ςε μολυςματικζσ εκκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ οξυγόνου. 7. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςτθν κατάλλθλθ κζςθ (κακιςτι ι θμικακιςτι). Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα. 8. ιγουρζψτε πωσ ο υγραντιρασ είναι γεμάτοσ

12 12 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ μζχρι το απαιτοφμενο ςθμείο. 9. υνδζςτε τον ςωλινα τθσ μάςκασ με το ςθμείο εξόδου του υγραντιρα. 10. Ρυκμίςτε τθ ροι: ςτα 5-10 L/min, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. Ελζγξτε αν υπάρχει ροι οξυγόνου από τθν μάςκα. 11. Σοποκετιςτε τθν μάςκα ςτο πρόςωπο του αςκενι και ρυκμίςτε τθν ϊςτε να εφαρμόηει άνετα και ςωςτά (ρυκμίςτε το λάςτιχο πίςω από τα αυτιά και εφαρμόςτε γάηα ςε περίπτωςθ που πιζηεται ο αςκενισ). 12. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Επειδι θ απλι μάςκα χοριγθςθσ είναι ςφςτθμα χαμθλισ παροχισ, θ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου μπορεί να ποικίλλει εξαρτϊμενθ από τθ ςυχνότθτα αναπνοϊν και από τον ειςπνεόμενο όγκο αζρα. Προαγωγι άνεςθσ του αςκενι, αποτελεςματικότθτασ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. Β. Φάςη Παρακολούθηςησ 1. Καταγράψτε τθν ταχφτθτα ροισ του οξυγόνου και κάντε ζλεγχο άμεςθσ απάντθςθσ του αςκενοφσ. Αναφζρετε κάκε δυςανεξία. 2. Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ (επίπεδο ςυνείδθςθσ, ηωτικά ςθμεία, αζρια αίματοσ, SpO 2 ) κακϊσ και τθν λειτουργικότθτα των υλικϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 3. Κακορίςτε τθν άνεςθ και τθν ανοχι του αςκενοφσ ςτθ κεραπεία. Άμεςθ εκτίμθςθ παρζμβαςθσ και ανοχισ του αςκενοφσ. Αξιολόγθςθ τθσ υποξίασ (πικανι επιδείνωςθ να εμφανιςκεί τισ πρϊτεσ ϊρεσ χοριγθςθσ οξυγόνου). Ο κορεςμόσ με το οξφμετρο μπορεί να υποκαταςτήςει τα αζρια αίματοσ εφόςον ο αςθενήσ δεν κατακρατά το CO 2. Προαγωγι άνεςθσ του αςκενι Προαγωγι αποτελεςματικότθτασ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Απαγορεφςτε ςυςκευζσ που παράγουν ςπινκιρα (π.χ. αναπτιρασ). Κίνδυνοσ Ανάφλεξθσ Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σα ςτοιχεία του αςκενοφσ (ονοματεπϊνυμο, τμιμα, κάλαμοσ). Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Η μζκοδοσ χοριγθςθσ οξυγόνου. Η ροι οξυγόνου: λίτρα ανά λεπτό (L/min). Σο ονοματεπϊνυμο του ιατροφ που ζδωςε τθν οδθγία. Η απάντθςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία. Η ςυνεργαςία του αςκενοφσ.

13 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 13 III. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μερικήσ επανειςπνοήσ Η μάςκα μερικισ επανειςπνοισ (Εικόνα 3, άκοσ Α), μοιάηει με τισ απλζσ μάςκεσ, με τθ διαφορά ότι μεταξφ τθσ μάςκασ και τθσ πθγισ Εικόνα 3. Μάςκα μερικισ επανειςπνοισ μεςολαβεί αςκόσ. Ανικει ςτα αςτακι ςυςτιματα άκοσ Α άκοσ Β χαμθλισ ροισ και επιτρζπει ςτον άρρωςτο να παίρνει μζτρια υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου από τον εφεδρικό αςκό. Οι οπζσ ςτισ δυο πλευρζσ τθσ μάςκασ εξυπθρετοφν ςαν κφρεσ εκπνοισ. Είναι μερικισ επανειςπνοισ διότι μικρι ποςότθτα του εκπνεόμενου CO 2 ειςζρχεται ςτον αςκό και μπορεί να επανειςπνζεται. Μπορεί να παρζχει οξυγόνο 60-90% με ροι 6-10lit/min. Η μζκοδοσ είναι κατάλλθλθ για βραχείασ διάρκειασ οξυγονοκεραπεία, όπου απαιτοφνται μεγάλεσ ποςότθτεσ οξυγόνου. Ο αςκόσ δεν πρζπει να κάμπτεται, μιτε να ςυμπίπτει διότι διακόπτεται θ ροι O 2, (oι ροζσ πρζπει να είναι πάντα >6L/min). Απαραίτθτο υλικό Παροχι οξυγόνου. Ροόμετρο. Τγραντιρασ με απεςταγμζνο νερό ωσ το επίπεδο ζνδειξθσ. Μάςκα μερικισ επανειςπνοισ. Σολφπια βάμβακοσ ι γάηεσ. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ (ΠΠΕ κατά περίπτωςθ) Εφαρμογι πρωτοκόλλου ΙΙΙ. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μερικήσ επανειςπνοήσ Α. Φάςη Χορήγηςησ Ενζργεια 1. Κακορίςτε: τα ηωτικά ςθμεία, επίπεδο ςυνείδθςθσ, SpO 2 και τα πιο πρόςφατα αζρια αίματοσ Αιτιολόγθςθ Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για τισ επόμενεσ μετριςεισ-αξιολογιςεισ. 2. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 3. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 5. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ. 6. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του/τθσ νοςθλευτι/τριασ από τυχαία ζκκεςθ ςε μολυςματικζσ εκκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ οξυγόνου. 7. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςτθν κατάλλθλθ κζςθ (κακιςτι ι θμικακιςτι). Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα.

14 14 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 8. Βεβαιωκείτε πωσ ο υγραντιρασ είναι γεμάτοσ μζχρι το απαιτοφμενο ςθμείο. 9. υνδζςτε τον ςωλινα τθσ μάςκασ με το ςθμείο εξόδου του υγραντιρα. 10. Ανοίξτε πλιρωσ τθν ροι ζτςι ϊςτε να φουςκϊςει ο αποκεματικόσ αςκόσ, χωρίσ τςακίςματα και αμζςωσ μετά ρυκμίςτε ςτα λίτρα ανά λεπτό: (6-10 lit/min), ανάλογα με τθν ιατρικι οδθγία. 11. Σοποκετιςτε τθν μάςκα ςτο πρόςωπο του αςκενι και ρυκμίςτε τθν ϊςτε να εφαρμόηει καλά. (Ρυκμίςτε το λάςτιχο πίςω από τα αυτιά και εφαρμόςτε γάηα ςε περίπτωςθ που πιζηεται ο αςκενισ). 12. Επαναρυκμίςτε τθν ροι εάν απαιτείται ζτςι ϊςτε να διατθρείται φουςκωμζνοσ ο αςκόσ (χωρίσ τςακίςματα) ακόμα και με βακειά ειςπνοι του αςκενι. Ο αςκόσ λειτουργεί ςαν ρεηερβουάρ και κρατάει το οξυγόνο για τον αςκενι. Σωςτι τοποκζτθςθ. Μεγαλφτερθ άνεςθ- Απϊλεια διαφυγϊν. Καλφτερο αποτζλεςμα. Με καλό όγκο του αποκθκευτικοφ αςκοφ επιτυγχάνεται ςυγκζντρωςη οξυγόνου 60%-90%. Μερικοί αςκενείσ ίςωσ απαιτιςουν μεγαλφτερεσ ροζσ >10L/min ζτςι ϊςτε ο αςκόσ να παραμζνει φουςκωμζνοσ κατά τθν ειςπνοι. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Η μάςκα μερικισ επανειςπνοισ δεν ζχει ανεπίςτρεπτο βαλβίδα μεταξφ τθσ μάςκασ και του αποκθκευτικοφ αςκοφ. Αν κατά τθν ειςπνοι ο αςκόσ ξεφουςκϊνει, περιςςότεροσ εκπνεόμενοσ αζρασ μπορεί να ειςζλκει ςτον αςκό και ο αςκενισ να ειςπνζει μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ CO Παραμείνετε με τον αςκενι για τόςο χρόνο ϊςτε να νοιϊςει άνεςθ και παρατθριςτε τισ αντιδράςεισ του. 14. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Βεβαιωκείτε ότι το οξυγόνο δεν διαφεφγει από το επάνω μζροσ τθσ μάςκασ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. Β. Φάςη Παρακολούθηςησ 1. Καταγράψτε τθ ροι του οξυγόνου και κάντε ζλεγχο άμεςθσ απάντθςθσ του αςκενοφσ. Αναφζρετε τυχόν δυςανεξία. 2. Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ (επίπεδο ςυνείδθςθσ, ηωτικά ςθμεία, αζρια αίματοσ, SpO 2 ) κακϊσ και τθν λειτουργικότθτα των υλικϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Άμεςθ εκτίμθςθ παρζμβαςθσ και ανοχισ του αςκενοφσ. Αξιολόγθςθ τθσ υποξίασ και τθσ κατάςταςθσ του αςκενι: αξιολόγθςθ των μεταβολϊν τθσ νοθτικισ κατάςταςθσ, εφίδρωςθσ, αλλαγισ Α.Π, αφξθςθ καρδιακισ και αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Λόγω ςυγκζντρωςθσ υγραςίασ πίςω από τθν μάςκα, απομακρφνετε τθν μάςκα περιοδικά (αν θ κατάςταςθ του αςκενι το επιτρζπει), ςκουπίςτε με γάηα τθν υγραςία (από μάςκα και πρόςωπο) και εφαρμόςτε ενυδατικι κρζμα γφρω από τθν περιοχι. Βεβαιωκείτε ότι το οξυγόνο δε διαφεφγει από το επάνω μζροσ τθσ μάςκασ και ο αςκόσ παραμζνει φουςκωμζνοσ. Βεβαιωκείτε ότι οι οπζσ τθσ μάςκασ δεν αποφράςςονται. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε αδυναμία εκπνοισ και αςφυξία. Απαγορεφςτε ςυςκευζσ που παράγουν ςπινκιρα (π.χ. αναπτιρασ). Κίνδυνοσ Ανάφλεξθσ.

15 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 15 Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σα ςτοιχεία του αςκενοφσ (ονοματεπϊνυμο, τμιμα, κάλαμοσ). Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Η μζκοδοσ χοριγθςθσ οξυγόνου. Η ροι οξυγόνου (lit/min). Σο ονοματεπϊνυμο του ιατροφ που ζδωςε τθν οδθγία. Η απάντθςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία. Η ςυνεργαςία του αςκενοφσ.

16 16 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ IV. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μη επανειςπνοήσ Η μάςκα μθ επανειςπνοισ (ι αλλιϊσ, μάςκα υψθλισ ςυγκζντρωςθσ οξυγόνου) [Εικόνα 3 (Αςκόσ Β) και Εικόνα 4] παρζχει ςτον αςκενι τθν Εικόνα 4. Μάςκα μθ επανειςπνοισ υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου που μπορεί να χορθγθκεί με μάςκα κατά τθν αυτόματθ αναπνοι (60%- 100% με ροι 6 10 lit/min). Χρθςιμοποιείται για βραχείασ διάρκειασ υποςτιριξθ ςτον αςκενι, που χριηει υψθλισ ςυγκζντρωςθσ Ο 2. Είναι παρόμοια με τθν μάςκα μερικισ επανειςπνοισ, εκτόσ από τισ παρακάτω διαφορζσ: α. τθν παρουςία βαλβίδασ που δεν επιτρζπει να επιςτρζψει ςτον αποκεματικό αςκό θ εκπνοι του αρρϊςτου. Η εκπνοι διαφεφγει από τισ άλλεσ δφο βαλβίδεσ που βρίςκονται ςτα τοιχϊματα τθσ μάςκασ. β. τθν υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου που μπορεί να επιτευχκεί (60%- 100% με ροι 6 10 L/min). Απαραίτθτο υλικό Παροχι οξυγόνου. Ροόμετρο. Τγραντιρασ με απεςταγμζνο νερό ωσ το επίπεδο ζνδειξθσ. Μάςκα μθ επανειςπνοισ. Σολφπια βάμβακοσ ι γάηεσ. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ (ΠΠΕ κατά περίπτωςθ) Εφαρμογι πρωτοκόλλου ΙV. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα μη επανειςπνοήσ A. Φάςη Χορήγηςησ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Κακορίςτε: τα ηωτικά ςθμεία, επίπεδο ςυνείδθςθσ, SpO 2 και τα πιο πρόςφατα αζρια αίματοσ Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για τισ επόμενεσ μετριςεισ-αξιολογιςεισ. - ΑΒG(Arterial Blood Gas). 2. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 3. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 4. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 5. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 6. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα και κατά περίπτωςθ ΠΠΕ. 7. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςτθν κατάλλθλθ κζςθ (κακιςτι ι θμικακιςτι). άγχουσ. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του νοςθλευτι από τυχαία ζκκεςθ ςε μολυςματικζσ εκκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ οξυγόνου. Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα.

17 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Βεβαιωκείτε πωσ ο υγραντιρασ είναι γεμάτοσ μζχρι το απαιτοφμενο ςθμείο. 9. υνδζςτε τον ςωλινα τθσ μάςκασ με το ςθμείο εξόδου του υγραντιρα. 10. Ανοίξτε πλιρωσ τθν ροι ζτςι ϊςτε να φουςκϊςει ο αποκεματικόσ αςκόσ, χωρίσ τςακίςματα και αμζςωσ μετά ρυκμίςτε ςτα λίτρα ανά λεπτό: (6-12 lit/min), ανάλογα με τθν ιατρικι οδθγία. 11. Σοποκετιςτε τθν μάςκα ςτο πρόςωπο του αςκενι και ρυκμίςτε τθν ϊςτε να εφαρμόηει καλά. (Ρυκμίςτε το λάςτιχο πίςω από τα αυτιά και εφαρμόςτε γάηα ςε περίπτωςθ που πιζηεται ο αςκενισ). 12. Επαναρυκμίςτε τθν ροι εάν απαιτείται ζτςι ϊςτε τα τοιχϊματα του αςκοφ να ςυμπίπτουν ελάχιςτα κατά τθν διάρκεια τθσ επανειςπνοισ. 13. Παραμείνετε με τον αςκενι για τόςο χρόνο ϊςτε να νοιϊςει άνεςθ και παρατθριςτε τισ αντιδράςεισ του. 14. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Ο αςκόσ λειτουργεί ςαν ρεηερβουάρ και κρατάει το οξυγόνο για τον αςκενι. Σωςτι τοποκζτθςθ. Μεγαλφτερθ άνεςθ- Απϊλεια διαφυγϊν. Καλφτερο αποτζλεςμα. Με καλό όγκο του αποκθκευτικοφ αςκοφ επιτυγχάνεται ςυγκζντρωςθ οξυγόνου 60%- 100%. Μερικοί αςκενείσ ίςωσ απαιτιςουν μεγαλφτερεσ ροζσ >10L/min ζτςι ϊςτε ο αςκόσ να παραμζνει φουςκωμζνοσ κατά τθν ειςπνοι. Βεβαιωκείτε ότι το οξυγόνο δεν διαφεφγει από το επάνω μζροσ τθσ μάςκασ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Ελζγξτε εάν οι βαλβίδεσ και τα λαςτιχζνια μζρθ λειτουργοφν ςωςτά. Εάν ο αςκόσ ξεφουςκϊςει κατά τθν ειςπνοι, θ μάςκα μθ επανειςπνοισ κα παρζχει χαμθλότερθ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου. B. Φάςη Παρακολούθηςησ 1. Καταγράψτε τθν ταχφτθτα ροισ του οξυγόνου και κάντε ζλεγχο άμεςθσ απάντθςθσ του αςκενοφσ. Αναφζρετε τυχόν δυςανεξία. 2. Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ (επίπεδο ςυνείδθςθσ, ηωτικά ςθμεία, αζρια αίματοσ, SpO 2 ) κακϊσ και τθν λειτουργικότθτα των υλικϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Άμεςθ εκτίμθςθ παρζμβαςθσ και ανοχισ του αςκενοφσ. Αξιολόγθςθ τθσ υποξίασ και τθσ κατάςταςθσ του αςκενι: εκτίμθςθ των μεταβολϊν τθσ νοθτικισ κατάςταςθσ, εφίδρωςθσ, αλλαγισ Α.Π, αφξθςθ καρδιακισ και αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Λόγω ςυγκζντρωςθσ υγραςίασ πίςω από τθν μάςκα, απομακρφνετε τθν μάςκα περιοδικά (αν θ κατάςταςθ του αςκενι το επιτρζπει), ςκουπίςτε με γάηα τθν υγραςία (από μάςκα και πρόςωπο) και εφαρμόςτε ενυδατικι κρζμα γφρω από τθν περιοχι. Βεβαιωκείτε ότι το οξυγόνο δε διαφεφγει από το επάνω μζροσ τθσ μάςκασ και ο αςκόσ παραμζνει φουςκωμζνοσ. Βεβαιωκείτε ότι οι οπζσ τθσ μάςκασ δεν αποφράςςονται. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε αδυναμία εκπνοισ και αςφυξία. Απαγορεφςτε ςυςκευζσ που παράγουν ςπινκιρα (π.χ. αναπτιρασ). Κίνδυνοσ Ανάφλεξθσ.

18 18 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σα ςτοιχεία του αςκενοφσ (ονοματεπϊνυμο, τμιμα, κάλαμοσ). Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Η μζκοδοσ χοριγθςθσ οξυγόνου. Η ροι του οξυγόνου (lit/min). Σο ονοματεπϊνυμο του ιατροφ που ζδωςε τθν οδθγία. Η απάντθςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία. Η ςυνεργαςία του αςκενοφσ.

19 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ 19 V. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα Venturi Η μάςκα Venturi (Εικόνα 5) πιρε το όνομά τθσ από το φαινόμενο Venturi, μια ειδικι εφαρμογι τθσ αρχισ του Bernulli. Από ζνα ςτενό ςτόμιο ακροφυςίου, ειςζρχεται οξυγόνο 100%. Η δίοδοσ του οξυγόνου από το ςτόμιο, δθμιουργεί Εικόνα 5. Μάςκα Venturi μζςα ςτθ μάςκα υποατμοςφαιρικι πίεςθ, εξαιτίασ τθσ οποίασ ειςζρχεται και ατμοςφαιρικόσ αζρασ από μικρζσ διόδουσ που βρίςκονται ςτθ βάςθ του ακροφυςίου. Η ςχζςθ ροισ και διαμζτρου τθσ εξόδου και ειςόδου του αζρα ςτισ μάςκεσ Venturi ζχει ςχεδιαςτεί κατά τρόπο που να δθμιουργεί μια ςυνολικι ροι αερίου, μεγαλφτερθ από τισ ειςπνευςτικζσ ροζσ του αρρϊςτου και με ςτακερι ςυγκζντρωςθ. Σελικά, ο αςκενισ ειςπνζει τθ χοριγθςθ ςυγκεκριμζνων και με μεγάλθ ακρίβεια ςυγκεντρϊςεων οξυγόνου, ανεξάρτθτα από τον ρυκμό ι το βάκοσ τθσ αναπνοισ. Διακζτει ςυνολικά: μια μάςκα με δυο μεγάλεσ οπζσ ςτα τοιχϊματα τθσ και ςπειροειδι ςωλινα 15cm που ςυνδζεται ςτο άκρο τθσ, ενϊ το άλλο άκρο του ςωλινα ςυνδζεται ςε ζνα κεντρικό ακροφφςιο με πολφ ςτενό ςτόμιο απ όπου διοχετεφεται το οξυγόνο και με τθ ρφκμιςθ τθσ επιτοίχιασ ροισ και τθν εναλλαγι ακροφυςίων διαφόρων διαμζτρων, εξαςφαλίηονται οι ςυγκεκριμζνεσ και ςτακερζσ πυκνότθτεσ Ο 2 (24% 60%). Δεν γίνεται επανειςπνοι του εκπνεόμενου CO 2 και ο ςυνολικόσ όγκοσ αζρα μειϊνεται όςο χορθγοφνται μεγαλφτερεσ τιμζσ F i O 2 γεγονόσ που τισ κάνει να είναι λιγότερο κατάλλθλεσ για αςκενείσ που ζχουν ανάγκθ αυξθμζνου αεριςμοφ (ειςπνευςτικοφ όγκου) και υψθλζσ απαιτιςεισ ςε F i O 2. Η κφρια κλινικι εφαρμογι τθσ είναι θ διόρκωςθ τθσ υποξυγοναιμίασ που ςυνοδεφεται από υπερκαπνία. Η υψθλι ροι δεν επιτρζπει τθν ανάμιξθ αζρα από τισ πλάγιεσ τρφπεσ τθσ μάςκασ και επομζνωσ δε χρειάηεται να είναι ςφιχτά τοποκετθμζνθ ςτο πρόςωπο. Απαραίτθτο υλικό Παροχι οξυγόνου. Ροόμετρο. Τγραντιρασ με απεςταγμζνο νερό ωσ το επίπεδο ζνδειξθσ. Μάςκα Venturi. Σολφπια βάμβακοσ ι γάηεσ. Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Προςωπικόσ Προςτατευτικόσ Εξοπλιςμόσ (ΠΠΕ κατά περίπτωςθ) Εφαρμογι πρωτοκόλλου V. Χορήγηςη Ο 2 με μάςκα Venturi A. Φάςη Χορήγηςησ Ενζργεια 1. Κακορίςτε: τα ηωτικά ςθμεία, επίπεδο ςυνείδθςθσ, SpO 2 και τα πιο πρόςφατα αζρια αίματοσ Αιτιολόγθςθ Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για τισ επόμενεσ μετριςεισ-αξιολογιςεισ. Η χοριγθςθ O 2 με

20 20 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ -ΑΒG(Arterial Blood Gas). 2. Κακορίςτε τον κίνδυνο για κατακράτθςθ CO 2. από τον αςκενι. μάςκα Venturi χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε αςκενείσ με κατακράτθςθ CO 2. Το O 2 ςε αυτοφσ τουσ αςκενείσ μπορεί να επιδεινϊςει τθν υποξικι πορεία τουσ (που υποδεικνφεται με ελαττωμζνθ αναπνευςτικι ςυχνότθτα, μεταβολι του νοθτικοφ επιπζδου και περαιτζρω αφξθςθ τθσ PaCO 2. ). Εάν θ τιμι τθσ PaCO 2 μειϊνεται ι είναι ςτα ίδια επίπεδα τιμϊν τότε ο αςκενισ δεν υπόκειται ςε επιπλζον κατακράτθςθ CO 2. και μπορεί να ςυνεχίςει τθν χοριγθςθ οξυγόνου χωρίσ φόβο για τισ παραπάνω ςυνζπειεσ. 3. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 4. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 5. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 6. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 7. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα και/ι κατά περίπτωςθ ΠΠΕ. 8. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςτθν κατάλλθλθ κζςθ (κακιςτι ι θμικακιςτι). 9. Βεβαιωκείτε πωσ ο υγραντιρασ είναι γεμάτοσ μζχρι το απαιτοφμενο ςθμείο. 10. υνδζςτε τθν μάςκα και τον ςπειροειδι ςωλινα με το κατάλλθλο ακροφφςιο, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία και ζπειτα με τθν πθγι Ο 2 (με το ςθμείο εξόδου του υγραντιρα). 11. Ρυκμίςτε τθ ροι (lit/min) ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία (ςυνικωσ υποδεικνφεται πάνω ςτο ακροφφςιο). Ελζγξτε αν υπάρχει ροι οξυγόνου από τθν μάςκα. 12. Σοποκετιςτε τθν μάςκα ςτο πρόςωπο του αςκενι και ρυκμίςτε τθν ϊςτε να εφαρμόηει ςωςτά. (Σοποκετιςτε τθ μάςκα πάνω από τθ μφτθ και το ςτόμα και κάτω από το ςαγόνι. Ρυκμίςτε το λάςτιχο πίςω από τα αυτιά και εφαρμόςτε γάηα ςε περίπτωςθ που πιζηεται ο αςκενισ). άγχουσ. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του νοςθλευτι από τυχαία ζκκεςθ ςε μολυςματικζσ εκκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ οξυγόνου. Προαγωγι άνεςθσ του αςκενιαποτελεςματικότθτα. Σα ακροφφςια είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ, ανάλογα με την ςυγκζντρωςη οξυγόνου που πετυχαίνουν. Για να πετφχουμε τθ ςωςτι μίξθ αζρα/οξυγόνου πρζπει να ρυκμίςουμε τθν ροι όπωσ κακορίηεται επάνω ςτο κάκε ακροφφςιο. Σωςτι τοποκζτθςθ. Μεγαλφτερθ άνεςθ. Καλφτερο αποτζλεςμα. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Προςζχετε οι οπζσ ειςαγωγήσ αζρα ςτη βάςη του ακροφυςίου τησ μάςκασ να μην είναι αποφραγμζνεσ. Η ςωςτή λειτουργία τησ μάςκασ εξαρτάται από το ςωςτό μίγμα αζρα-o Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 14. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. B. Φάςη Παρακολούθηςησ 1. Καταγράψτε τθν ταχφτθτα ροισ του οξυγόνου Άμεςθ αξιολόγθςθ παρζμβαςθσ.

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5 Γνωρίζοντας τη σειρά SG 1 / 5 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ Η οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι μια ςοβαρι πθγι προβλθμάτων για τουσ χειριςτζσ Η/Τ. Είναι πθγι αντανακλάςεων του φωτιςμοφ και πολλζσ φορζσ επιβάλλει επίπονεσ κζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα