تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی"

Transcript

1 درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

2 فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر مستقل و یک عدد طبیعی است. x(t) = sin t )مثال 2 سیگنالگسستهبهصورت[ n ] x نشان داده می شود و n یک عدد صحیح است. n = 0, ±, ± 2, سیگنال های انرژی و توان برای مقاومت داریم )مثال P = R.i 2 = v 2 R E = P(t) dt = R.i 2 dt = v 2 R dt T] به صورت زیر است:, T2 انرژی یک سیگنال در فاصله ی زمانی ] E = T x(t) 2 dt T 2 x(t) = A+jB = x(t) e j x(t) 2

3 x(t) = A 2 + B 2 x(t) =tan A B Ae jφ(t) = Acos φ(t) + ja sin φ(t) x(t) = cos t + jsin 2 t )مثال x(t) = cos 2 t + sin 2 2t sin 2t x(t) = tan cos t j x(t) x * (t)= A jb = x(t) e x(t). x(t) * = A 2 + B 2 = x(t) 2 مثال : انرژی کل سیگنال های زیر را به دست آورید ( x(t)= 3 e 2jt E = 9 dt = 9t = 2( x (t) = { E = 0 e 4t t 0 e 3t e 2t t<0 + e 6t 0 = 4 e4t 0-6 e 6t 0 = 0 24 انرژی کل یک سیگنال گسسته چنین تعریف می شود E = x[n] 2 n= 3

4 )مثال ( 3 )n n 0 x [n] = { 0 else E = = 9 = 9 8 فرمول های مهم : ) n n=0 N = 2) n = N+ n=0 N 2 ) n = N N 2+ n=n, < )مثال ( x[n] = { 3 )n 5 n 3 0 else E = ( 9 )5 ( 9 )4 9 اگر انرژی یک سیگنال محدود شود به آن سیگنال انرژی میگویند 4

5 توان یک سیگنال در بازه ی زمانی [T2 T], چنین است : T P = x(t) 2 dt T T 2 T 2 P = N 2 N 2 N x[n] 2 n=n توان متوسط یک سیگنال به صورت زیر است : P = lim P = lim N T T 2T x(t) 2 dt T N 2N + x[n] 2 n= N مثال ) توان متوسط سیگنال های زیر را به دست آورید: ) x(t)= t lim T T 2T T2 dt T = lim T 2T t3 3 T T = lim T 2T 2T3 3 = 2 ) x(t) = e 3t P = lim T T 2T e 6t dt = T lim T 2T [e 6T e 6T ] = lim T e 6T 2T = 5

6 e 3t t 0 3 ) x(t) = { 0 else P = lim T T 2T e 6t dt = lim 0 T 2T ( e 6t ) = 0 P = lim N N 2N + 4 = n=0 lim N 4(N + ) 2N + = 2 سیگنال های متناوب (t) x یک سیگنال پیوسته ی متناوب با دوره تناوب T0 است اگر : x (t)= x (t+t0), for All t اگر T0 کوچکترین عددی باشد که رابطه ی فوق برای آن برقرار است T0 را دوره ی تناوب اصلی می نامند 4π, x (t) = cos t, T0= ±2π, ± )مثال 2π x (t) = cos ω0 =)مثال ω 0 t, T0 x )مثال (t) = cos 2 ω 0 t = + cos 2ω 0 t T 0 = π ω 0 x (t) = cos t + cos 2t )مثال + sin t 3 5 T2=3π, T3= 0πT =2π, T0 =30π که T کل از ک.م.م Tها به دست می آید x (t) =cos t. cos 2t )مثال 6

7 x (t) = cos 3t + cos t 2 2 2π T = 3, T2 = 2π T0 = 2π x[n] یک سیگنال متناوب است اکر x [n] = x [n+n0] for All n x[n]= cos n 3 )مثال N 0 = 2π 3 =6π x [n] = cos [ πn 2 ] x[n]= x[n+n 0 ] cos π(n+n 0 ) 2 cos π n 2 =cos (πn 2 + 2nN 0 π + πn 0 2 =cos (πn 2 + πn 0 2 ) _ cos(θ)= cos(θ+2kπ) πn 0 2 =2k, k=±, ±2, N 0 = 2 7

8 سیگنال های زوج )even( و فرد )odd( یک سیگنال زوج است اگر : x (t) = x(-t) x [t] = x [-n] و فرد است اگر: x (t) =- x(-t) x (-t) = -x(t) x[n]= -x[-n] قسمت های زوج و فرد یک سیگنال چنین تعریف میشود : x e (t) = Ev{x(t)} = x o = Odd{x(t)} = x(t) + x( t) 2 x(t) x( t) 2 8

9 مثال( قسمت های زوج و فرد سیگنال های زیر را محاسبه کنید: ) x(t) = e jω 0t x e (t) = ejtω 0 + e jtω 0 2 x o (t) = ejtω 0 e jtω 0 2 = cos tω 0 = j sin tω 0 2) t > 0 t < t < 0 3)x (t)= { } t < t < 0 t > 2 9

10 t < 0 t < t < 0 x(-t)={ } t < t < 0 t < 2 xe(t)= { 2 t+3 2 t 2 t < 2 2 < t < < t < 0 } مثال( قسمت های زوج و فرد سیگنال های زیر را محاسبه کنید: x e [ 3] = x[ 3] + x[3] 2 x e [ 2] = 0 = x e [2] x e [ ] = 0 = x e [] x e [0] = 0 xe[n] = 2 = x e[3] n[x] x o [ 3] = 2 x o[ 2] = x o [ ] = x o [0] = 0x o [n] تبدیل های متغیر مستقل:

11 سیگنال x(t-t0) از انتقال سیگنال x(t) در حوضه ی زمان به اندازه ی > 0 0 t ایجاد میشود اگر > 0 0 t شیفت به راست و اگر < 0 0 t به چپ شیفت پیدا می کند که داریم: سیگنال x( t) از تغییر مقیاس x(t) در حوضه ی زمان به اندازه ی اگر > باشد سیگنال فشرده و در غیر این صورت باز می شود ایجاد میشود. )مثال ( 2( -سیگنال( β x(αt + از انتقال سیگنال x(t) به اندازه یβ و تغییر مقیاس عرضی β وتغییر افقی مقیاس سیگنال به اندازه ی α حاصل میشود. x( 5 2 مثال ) اگر ( x(tبه صورت زیر باشد مطلوب است: ( + t

12 )حل سیگنال های پله ی واحد و ضربه و پله گسسته یک سیگنال ضربه ی واحد گسسته این چنین تعریف می شود: δ[n] = { n = 0 0 n 0 ] 0 δ[n n )مثال 2

13 خاصیت غربالی سیگنال ضربه: x[n 0 ] n = n 0 x[n]. δ[n n 0 ] = x[n 0 ]. δ[n n 0 ] = { 0 n n 0 )مثال cos n2 π 4 δ[n 3] = cos 9π 4 2 δ[n 3] = δ[n 3] 2 )مثال 3 x[n] = ( ) k δ[n k] = ( )δ[n + 3] + δ[n + 2] + ( )δ[n + ] + δ[n] + k 3 +( )δ[n ] + δ[n 2] + ( )δ[n 3] )مثال x[n] = δ[n 2k] = + δ[n + 4] + δ[n + 2] + δ[n] + k= سیگنال پله ی واحد گسسته چنین تعریف می شود: 3

14 n 0 u[n] = { 0 n < 0 : بر حسب ضربه u[n] = δ[n] + δ[n ] + = δ[n k] = δ[m] (m = n k) k=0 m= : تابع ضربه ی پله δ[n] = u[n] u[n ] تمرین : سیگنال های زیر را رسم کنید. ) x[n] = u[n + 3] u[n 3] 2) x[n] = u[3 n] u[n + 4] 3) x[n] = cos πn 2 δ[n k] 4 k= 6 4) x[n] = u[n + 0] u[0 n] 4

15 3 5) x[n] = ( ) k u[n k] k= 3 سیگنال های پله و ضربه ی واحد سیگنال واحد پله و ضربه ی واحد چنین تعریف میشود: t > 0 u(t) = { 0 t < 0 مثال ) سیگنال های زیر را رسم کنید : ) x(t) = u(t 0) u(t + 0) 2) x(t) = u( t + 3) u(t + 3) 5

16 3) x(t) = u(t 3). u(t+3) سیگنال ضربه ی واحد پیوسته این سیگنال چنین تعریف میشود: t = 0 δ(t) = { 0 t 0 δ(t)dt = روابط بین تابع ضربه و تابع پله به این شکل است: u(t) = δ(t )dt δ(t) = du(t) dt خاصیت غربالی سیگنال ضربه x(t) δ(t t 0 ) = x(t 0 ) δ(t t 0 ) )مثال ) sin t. δ(t) = 0. δ(t) = 0 6

17 2) sin t. δ (t π 2 ) = δ (t π 2 ) سیگنال های نمایی پیوسته یک سیگنال نمایی پیوسته به یکی از سه حالت زیر میباشد: )x(t) = ce αt,c α دوعدد حقیقی اند 2)x(t) = ce jω 0t x(t) = c { x(t) = ω 0 t x R (t) = c cos ω 0 t { x I (t) = c sin ω 0 t 3)x(t) = ce αt e jω 0t x(t) = c { x(t) = ω 0 t x R (t) = c e αt cos ω 0 t { x I (t) = c e αt sin ω 0 t سیستم و خواص آن 7

18 یک سیستم فرآیندی است که یک یا چند ورودی را به یک یا چند خروجی تبدیل میکند y(t)=t{x(t)} خواص سیستم ها: ( حافطه دار بودن: سیستم بودن حافظه سیستمی است که خروجی آن در هر لحظه به مقدار خروجی وابسته باشد ( به گذشته وابسته نباشد ) سلف و خازن جزء سیستم های حافظه دارند ولی مقاوت یک سیستم بدون حافظه است سلف v(t) = Ri(t) { مقاومت y(t) = Rx(t) { y(t) = l du(t) dt v(t) = t c i(t )dt خازن y(t) = t { c x(t )dt v(t) = l di(t) dt = l lim 0 x(t) x(t ) مثال یک سیستم حافظه دار: 8

19 m y[n] = [n k] m + k=0 = (x[n] + x[n ] + + x[n m]) m + *اگر داخل پرانتز ها ویا کروشه ها عملیات ریاضی انجام شده باشد سیستم حافظه دار است. 2( عل ی بودن: سیستم علی سیستمی است که خروجی آن در هر لحظه فقط وابسته به مقادیر حال و گذشته ی ورودی باشد و به آینده وابسته نباشد )در واقعیت هیچ سیستمی به آینده وابسته نیست( کلیه ی سیستم های بدون حافظه علی اند مثال برای سیستم غیر علی: y[n] = m x[n k] = (x[n + m] + ) 2m + 2m + 3( وارون پذیری : سیستمی که بتوان از خروجی آن ورودی را به طور یکتا تعیین کرد. مثال( ) y(t) = c x(t )d t وارون x(t ) = c dy(t) dt 9

20 2) y(t) = l dx(t) dt x(t) = t c y(t )dt x(t) = t c y(t )dt وارون پذیر وارون پذیر نیست + C 3)y[n] = x 2 [n] x[n] = ± y[n] : مثال نقض x [n] = y [n] = x 2 [n] = y 2 [n] = 4) y(t) = sin x(t) x(t) = sin y(t) + 2kπ y(t) = 0 x(t) = 0 ± π, ±2π 4( پایدار بودن: سیستمی پایدار است که از ورودی ها با دامنه ی محدود خروجی با دامنه ی محدود تولید کند. x(t) < B x y(t) < B y B x و B y دو عدد محدود )y(t) = t c x(t )dt c x(t) = y(t) = مثال نقض t dt 2) y(t) = dx(t) مثال نقض x(t) = u(t) y(t) = δ(t) dt مثال( 5( تغییر پذیری با زمان: سیستمی است که به ازای ورودی های یکسان در زمان های مختلف خروجی های یکسان در زمان های مختلف تولید کند. x(t) y(t) x 2 (t) = x(t t 0 y 2 (t) = y(t t 0 ) 2

21 t ) y(t) = x(t )dt t x 2 (t) = x(t t 0 ) y 2 (t) = x 2 (t )dt t t 0 y(t t 0 ) = x(t )dt = t" = t + t 0 t مثال( تغییر پذیری یا نا پذیری سیستم های زیر را بررسی کنید. t = x 2 (t t 0 )dt x( t" t 0 )dt" = y 2 (t) 2) y(t) = dx(t) dt x 2 (t) = x(t t 0 )y 2 (t) = dx 2(t) dt y(t t 0 ) = dx(t t 0) dt y(t) = x(2t) = y 2 (t) = dx(t t 0) dt تمرین( تغییر پذیری یا ناپذیری سیستم زیر را بررسی کنید. 2

22 6( خطی بودن : یک سیستم خطی است اگر سیستم همگن و جمع پذیر باشد: x (t) y (t) x 2 (t) y 2 (t) x (t) + x 2 (t) y (t) + y 2 (t) ax (t) ay (t) ax (t) + bx 2 (t) ay (t) + by 2 (t) مثال( خطی بودن سیستم های زیر را بررسی کنید: ) y[n] = n 2 x[n] x [n] y = n 2 x [n] x 2 [n] y = n 2 x 2 [n] x 3 [n] = ax [n] + bx 2 [n] y 3 = n 2 x 3 [n] خطی است 2) y(t) = x 2 (t) x (t) = y (t) = x 2 (t) = 3x (t) y 2 (t) = 9 همگن نیست 3) y(t) = Re{x(t)} x(t) = y(t) = x 2 (t) = j. x(t) y 2 (t) = 0 همگن نیست 22

23 تمرین( خطی بودن سیستم های زیر را بررسی کنید: )y(t) = x(t) + 2)y(t) = log 0 x(t) 23

24 فصل دوم سیستم های LTI قضیه ی کانولوشن: هر سیگنال گسسته را می توان برحسب مجموع توابع ضربه نوشت. برای مثال سیگنال زیر رل در نظر بگیرید: x[n] = + δ[n + 2] + 2δ[n + ] δ[n] + δ[n 2] + = 2 x[ 2]δ[n + 2] + x[ ]δ[n + ] + x[0]δ[n] + x[]δ[n ] + = x[k] δ[n k] k= خروجی k] δ[n h[n k] خروجی k] x[k] δ[n x[k] h[n k] x[n] = x[k] δ[n k] x[n] h[n k] = y[n] k= h[n] y[n] جمع کانولوشن k= 24

25 مثال( کانولوشن زیر را حساب کنید: )حل y[ 3] = x[k]h[ 3 k] = 0 k= h[ 2 k] y[ 2] = 0 h[ ] = y[0] = h[-k] y[-k] y[]=2 25

26 برای محاسبه ی کانولوشن میتوان مراحل زیر را طی نمود: [k] x و[ h[k رارسم می کنیم. [k-] h را رسم نموده وبه اندازه ی د شیفت میدهیم تا h[n-k] به دست آید [k] x و h[n-k] را در هم ضرب کرده و مجموع حاصلضرب را به دست می آوریم تا y[n] به دست آید مثال( کانولوشن های زیر را محاسبه کنید: ) y[n] = x[n] δ[n 2] y[n] = x[k] h[n k] = x[k] h[n k 2] = x[n 2] h[n k] k= k= k= = x[n 2] h[n k] = x[n 2] k= x[n] δ[n n 0 ] = x[n n 0 ] 2) x[n] = ( 2 )n u[n] x[n] = ( 3 )n u[n] y[n] = 0 n y[0] = y[] = y[2] = y[n] = ( 2 )k u[k] ( 3 )n k u[n k] k= ( 3 )n ( 3 2 )k u[k], n 0 k= 26

27 n ( 3 )n ( 3 2 )k k=0 3) x[n] = ( 2 )n u[n] h[n] = 3 n u[ n] n < 0 y[n] = = 3 n ( 6 )k k= ( 2 )k u[k]3 n k u[ n + k] k= n 0 3 n ( 6 )k = 3 n 6 k=n تمرین ) کانولوشن های زیر را محاسبه کنید: ) x[n] = ( 2 )n u[n] h[n] = u[n + 0] u[n 0] 2) x[n] = u[n] u[n 40] h[n] = u[n + 0] + u[n 0] 27

28 28

29 قضیه ی کانولوشن برای سیگنال های پیوسته: هر سیگنال پیوسته برحسب تابع ضربه بصورت زیر قابل نمایش است. کانولوشن های زیر را محاسبه کنید: x(t) = x(τ) δ(t τ)dτ x(t) LTI سیستم y(t) y(t) = x(τ) h(t τ)dτ = x(t) h(t) ) x(t) = e 2t u(t) h(t) = e 3t u(t) (حل h(τ) و( x(τ را رسم می کنیم ( h(τرا نسبت به محور عمودی قرینه کرده و به ازای t شیفت می دهیم تا (τ h(t به دست - -2 آید. x(τ)-3 و (τ h(tرا در هم ضرب کرده و از حاصلضرب انتگرال بگیرید تا y(t) به دست آید y(t) = e 2τ u(τ)e 3(t τ) u(t τ)dτ 29

30 تمرین ) x(t) = 2[u(t) u(t 2)] h(t) = e t u( t) 3

31 خواص کانولوشن: ( جابجایی: x(t) h(t) = h(t) x(t) x(τ) h(t τ)dτ = x(t τ) h(τ)dτ 2( شرکت پذیری: x(t) [h (t) h 2 (t)] = [x(t) h (t)] h 2 (t) 3( توزیع پذیری: x[n] h i {h [n] + h 2 [n]} = x[n] h [n] + x[n] h 2 [n] 3

32 خواص سیستم های LTI ( حافظه دار بودن y[n] = x[n k] h[k] = k= = + x[n 2] h[2] + x[n ] h[] + x[n] h[0] + x[n + ] h[ ] + x[n + 2] h[ 2] + : سیستم بدون حافظه 0 n 0 y[n] = Ax[n] h[n] { A n = 0 h[n] = Aδ[n] { h(t) = aδ(t) 2( علی بودن: سیستمی که خروجی آن به ورودی وابسته نباشد )ضریب مولفه ها آینده ی آن صفر باشد(. h[n] = 0 n < 0 { h(t) = 0 t < 0 )مثال h[n] = u[n ] n 3( پایداری: سیستمی پایدار است که در آن x[n] < B x y[n] < B y y[n] = x[n k] h[k] x[n k] h[k] k= k= B x k= h[k] B y h[n] < B y ا k= B x 32

33 شرط الزم و کافی یک سیستم LTI آن است که پاسخ ضربه ی آن مطلقا جمع پذیر )انتگرال پذیر( h[n] k= < m, h(t) dt < m باشد. )مثال h[n] = u[n ] n h[n] = n= ناپایدار h(t = t(u(t + 2)) t u(t + 2 dt 0 = tdt 2 + tdt 0 تابع دوپلت و سایر توابع ویژه: تابع دوپلت مشتق تابع ضربه است u (t) dδ(t) dt x(t) u (t) = x(t) dδ(t) dt u k (t) dk δ(t) dt k = d dt δ(t) u(t) x(t) δ(t) = dx(t) dt 33

34 )مثال x(t) = cos u(t), h(t) = u(t) y(t) = u(t) h(t) =? y(t) = d [ sin tu(t) + cos t δ(t)] dt y(t) = sinδ(t) cos t u(t) + u(t) u(t) u (t) = u 2 = t t δ(τ)dτ u(τ)dτ = t u(t) 34

35 فصل سوم سری فوریه سیگنال های LTIبیان ورودی برحسب یک سری از توابع پایه با ویژگی های زیر می تواند سودمند باشد. دسته ی بزرگی از سیگنال ها را می توان برحسب این توابع نوشت. خروجی این سیستم به سادگی به دست می آید. - - یک دسته از این توابع پایه سیگنال های نمایی هستند. برای مثال سیگنال های زیر را در نظر بگیرید. x(t) = e jωt y(t) = x(t τ) h(τ)dτ = = x(t)h(jω 0 ) e jωt h(τ)dτ = تبدیل فوریه پیوسته H(jω) e jωt h(τ)dτ e jωt e jωt h(τ)dτ x[n] = z 0 n یک عدد مختلط دلخواه z 0 y[n] = x[n k] h[k] = H[z] x(t) = k= h[k] k= z k n k z 0 h[k] = z n 0 h[k] z k 0 = x[n] H[z 0 ] k= تبدیل z k بنابرین میتوان x(t) را به صورت مجموع یک سری از توابع نمایی بصورت زیر نوشت: سری فوریه پیوسته a k e jω0t k= 35

36 y(t) = a k H(jkω)e jktω 0 k= برای محاسبه ی ضرایب سری فوریه موقعی که سیگنال به صورت مجموعی از سیگنال ها است از روابط cos θ = eθj + e θj x(t) = sin t 4 cos 3t + cos(5t + 45 ) 8 T 0 = 2π ω 0 = 2π T 0 = 2 sin θ = eθj + e θj 2j 3 + 4j ejω 4j e jω 8 e 3jω + 6 ej45. e j5t + 6 e j45. e j5t = a k k= e jkt 3 = a ke jkt k = 0, a 0 = 3 a = 4j a 3 = a 3 = 8 a 5 = 6 ej45 a 5 = 6 e j45 زیر استفاده می کنیم: مثال ) سیگنال زیر را در نظر بگیرید: در حالت کلی ضرایب سری فوریه یک سیگنال متناوب از رابطه ی زیر به دست می آید: a k T 0 x(t)e jkω 0t dt T 0 مثال( ضرایب سری فوریه قطار پالس زیر را محاسبه کنید. 36

37 a k T 0 x(t)e jkω 0t dt T 0 a k T ()e jkω0t dt T 0 T a k =. T T 0 jkω. e jkω0t T = jk 2π T 0 T. 2j sin kω 0T sin k 2π T 0 T kπ 2T T 0. 2T = 2T T 0 T 0 sinc ( 2Tk T 0 ) x(t) u (t) = t x(τ)dτ شرایط همگرایی سری فوریه )شرایط دریکله(: (t) xدر یک دوره ی متناوب مطلقا انتگرال پذیر باشد مقدار min, max در یک دوره ی تناوب محدود باشد. 3- تعداد ناپیوستگی x(t) در یک دوره ی تناوب محدود باشد. 37

38 خواص سری فوریه ( خطی بودن x (t) F s a k, T 0 x 2 (t) F s b k, T 0 αx (t) + βx 2 (t) F s α a k + βb k, T 0 2( انتقال زمانی x(t) F s a k x(t t 0 ) F s b k = a k e jkω 0t 0 b k = T 0 x(t t 0 ) T 0 e jkω 0t dt, t = t t 0 = T 0 x(t ) T 0 e jkω 0t dt = e jkω 0t 0. x(t ) e jkω0t dt T 0 T 0 مثال( x(t) = cos 3t = 2 e3jω + 2 e 3j, a = a = 2 x(t 2) = cos 3(t 2) = cos(3t 6) = 2 e3jω. e 6j + 2 e 3jt. e 6j b = 2. e 6j, b = 2. e6j b = a k e kj6 b = a e j6 b = a e j6 38

39 تمرین ) ضرایب سری فوریه سیگنال زیر را حساب کنید. 39

40 3( وارون پذیری زمانی: x(t) F s a k x( t) F s b k = a k اگر x(t) زوج باشد : x(t) = x( t) F s a k = a k اگر x(t) فرد باشد : x(t) = x( t) F s a k = a k 4( تغییر مقیاس در حوزه ی زمان : x(αt) F s b k = a k, ω = αω 0 x(αt) = a k. e kjω 0tα = a k. e kjω t x(t) = cos t F s a = a = 2, ω 0 = x(5t) = cos 5t F s a = a = 2, ω 0 = 5 5( مزدوج گیری x (t) F s a k a k = 2T sinc ( 2kT ) T 0 T 0 x(t) = x (t) = a k = a k 2T T 0 sinc ( 2kT ) = 2T sinc 2kt T 0 T 0 T 0 اگر x(t) زوج باشد : a k a k a k = a k = a k = a k در این صورت ضرایب سری فوریه حقیقی و زوج میشوند 4

41 اگر x(t) فرد باشد: a k = a k a k = a k a k = a k در این صورت ضرایب سری فوریه موهومی خالص و فرد هستند. x(t) = A sin ω 0 t a = a = A 2j 6( قضیه ی توان پارسوال : F = T 0 x(t) 2 T 0 dt = a k 2 k= 4

42 X(jω) x(t)e jωt dt x(t) 2π X(jω) e jωt dt )x(t) = e at u(t), a > 0 فصل چهارم تبدیل فوریه پیوسته تبدیل فوریه ی یک سیگنال پیوسته و عکس آن چنین تعریف میشود: مثال( تبدیل فوریه ی سیگنال های زیر را به دست آورید : X(jω) = e at e jωt dt X(jω = a 2 + ω 2 0 = a + jω e (a+jω)t = a + jω 0 X(jω) = 2 2 X(jω) max a 2 + ω = 2 2 2a X(jω) = tan ω a 2) x(t) = δ(t) X(jω) = δ(t) e jωt dt = 42

43 تمرین ) تبدیل فوریه سیگنال های زیر را به دست آورید: x(t) = e a t, a > 0 x(t) = { t < T 0 t > T 43

44 مثال ) عکس تبدیل فوریه ی سیگنال های زیر را محاسبه کنید: ω < ω C X(jω) = { 0 ω > ω C ω c x(t) = 2π ejωt dω = ω c 2πjt ejωt = sin ω ct ω πt c ω c تبدیل فوریه ی سیگنال های متناوب: فرض کنید ) 0 X(jω) = 2πδ(ω ω x(t) = 2π 2πδ(ω ω 0)e jωt dω = e jω 0t e jω 0t 2πδ(ω ω 0 ) e jω 0t 2πδ(ω ω 0 ) a k e jkω 0t 2a k πδ(ω kω 0 ) a k e jkω 0t a k 2πδ(ω kω 0 ) k= k= x(t) = δ(t kt 0 ) = T 0 e jkω 0t k= k= X(jω) = 2π δ(ω kω T 0 ), ω 0 = 2π 0 T k= مثال( تبدیل فوریه ی سیگنال زیر حساب کنید: 44

45 خواص تبدیل فوریه ی پیوسته: ( خطی بودن: x (t) x 2 (t) F F X (jω) X 2 (jω) ax (t) + bx 2 (t) F s ax (jω) + bx 2 (jω) 2( انتقال زمانی: x(t t 0 ) F e jω. X(jω) مثال ) تبدیل فوریه ی سیگنال زیر را به دست آورید: x(t) = x (t) + x 2 (t) y(jω) = 2 sin ωt ω x (t) = y (t 3 2 ), T = 3 2 X (ωj) = e 3 2 jω y(jω) X (ωj) = e 3 2 jω sin 3 2 ω ω 45

46 x 2 (t) = y(t 2.5), T = 2 X 2 (ωj) = 2e 2.5jω sin 2 ω ω 3( وارون سازی زمانی: x( t) F X( jω) 4( تغییر مقیاس در حوزه زمان: x(αt) F α. X(αjω) ( x(t (مثال = e t F u(t) X(jω) = jω + x(6t) = e 6t F u(6t) X(jω) = jω + 6 5( مزدوج گیری : x (t) F X ( jω) اگر x(t) حقیقی باشد: x(t) = x (t) F X(jω) = X ( jω) اگر سیگنال زوج باشد: X(jω) = X( jω) و اگر فرد باشد: X(jω) = X( jω) x(t) = x e (t) +x o (t) F X(jω) = X R (jω) + jx I (jω) x e (t) F X R (jω) 46

47 x o (t) F jx I (jω) )مثال x(t) = e at F u(t) X(jω) = jω + a x e (t) = e at u(t) + e at u( t) 2 F X R (jω) = a ) 6 مشتق و انتگرال گیری: a 2 + ω 2 dx(t) dt F v(t) = L di(t) dt t x(τ)dτ jωx(jω) F F v(jω) = jωli(jω) X(jω) jω + π. X(0). δ(ω) تمرین( تبدیل فوریه ی سیگنال های زیر را حساب کنید: x(t) = t [u(t + T) u(t T)] T 47

48 7( قضیه ی انرزی پارسوال: E = x(t) 2 dt = 2π X(jω) 2 dω مثال ) برای سیگنال های زیر مطلوب است: E i = x(t) 2 dt E = 2π X (jω) 2 dω E 2 = 2π. 2π = x(t) = 2π dx(t) dt D = 0 D 2 = 2π X(jω)ejωt dω = 2π jω. X(jω)ejωt dω. 2 jω dω = j π 2 = 2π. 2 (π π 2 ) = 5 8, D i = dx i(t) dt t = 0 8( قضیه ی کانولوشن: y(t) = x(t) h(t) Y(jω) = X(jω). H(jω) پاسخ فرکانس سیستم Y(jω) H(jω) = X(jω) 48

49 تابع تبدیل شبکه Y(s) H(s) = X(s) مثال( کانولوشن زیر ر ا حساب کنید: x(t) = sin ω t πt, h(t) = sin ω 2t πt ω < W X(jω) = { 0 ω < W ω < W 2 H(jω) = { 0 ω < W 2 ω < W 3 Y(jω) = X(jω). H(jω) = { 0 ω < W 3 W 3 = min(w, W 2 ) 49

50 9( ضرب دو سیگنال: r(t) = x(t). s(t) F R(jω) = 2π X(jω) s(jω) مثال ) با توجه به سیگنال X(jω) R(jω). را رسم کنید. R(jω) = X(jω) [π δ(ω 0π) + π δ[ω + 0π)] 2π R(jω) = 2π X(j(ω 0π)) + X(j(ω + 0π) 2 5

51 فصل 9 تبدیل الپالس یک سیگنال چنین تعریف میشود: تبدیل الپالس X(s) = x(t)e st dt, s = σ + jω )مثال x(t) = e at u( t) X(s) = e at e st dt = 0 s + a e (a+s)t s + a )مثال, Re[s + a] < 0 e t u(t) L s + 3j, Re[s + 3j] > 0, Re[s] > )مثال x(t) = δ(t) X(s) = δ(t)e st dt = for alls خواص ناحیه ی همگرایی: ( Rocبه صورت نوار هایی موازی محور jω باشدکه شامل هیچ قطبی نیست اگر Roc طول محدود و انتگرال پذیر باشد ( x(tدارای کل صفحه ی s است. )2 5

52 0 < t < T x(t) = { 0 else X(s) = e st dt 0 t = e st s X(0) = T 3( اگر ( x(tسمت راستی و( X(s گویا باشد Roc سمت راست راست ترین قطب قرار میگیرد. X(s) = a 0 + a s + a 2 s 2 + b 0 + b s + b 2 s 2 + اگر x(t) سمت چپی و X(s) گویا باشد Roc سمت چپ چپترین قطب قرار میگیرد. )4 Roc یا محدود به قطب ها شده یا اصال وجود ندارد. 5( اگر x(t) دو طرفه باشد )مثال x(t) = e at = e at u(t) + e at u( t) X(s) = s + a s a = 2a s 2 a 2 Re[s] > a, Re[s] < a a < Re[s] < a X(s) = *اگرمحور jω داخل Roc باشد میتوان تبدیل الپالس را به فوریه تبدیل کرد. مثال ) کلیه ی سیگنال هایی رامشخص کنید که تبدیل الپالس آنها به صورت زیر است: s (s 2 + ) 2 (s 3) = k s + j + k 2 (s + j) 2 + k 2 s j + k 22 (s j) 2 + k 3 s 3 k = k 2 k 22 = k 2 k 2 = (s + j) 2. s s = j k = d ds (s + j)2. s) s = j 52

53 خواص تبدیل الپالس: ( خطی بودن: L x(t) X(s), Roc: R L y(t) Y(s), Roc: R 2 L ax(t) + by(t) ax(s) + by(t), Roc: R R 2 X(s) = s + Y(s) = s + + s + 2, Re[s] >, Re[s] > X(s) = s + 2, 2 > Re[s] انتقال زمانی: 2 > Re[s] ) 2 x(t t 0 ). e st X(s), Roc: R 3( وارون سازی زمانی: x( t) L X( s) e 2t u(t) L e 2t u( t) L s + 2 s 2, Re[s] > 2, Re[s] < 2 4( تغییر مقیاس در حوزه ی زمان: x(at) L a X(s a ) x(at)e st dt = a s x(t)e a dt 53

54 مثال( L δ(t) 5 δ(t) = δ(5t) L u(t) L s 5, Re[s] > 0 5( مزدوج گیری: x (t) x (t) L L X (s) X ( jω) 6( مشتق گیری: L x (t) sx(s), Roc: R x(τ)dτ L X(s), Roc: R s Re[s] > 0 7( انتگرال گیری : x(t) F s a k dx(t) dt t F s (jkω 0 )a k a k x(τ)dτ F s jkω 0, a 0 = 0 مثال ) ضرایب سری فوریه ی سیگنال های زیر را محاسبه کنید: 54

55 y(t) = dx(t) dt F s b k = (jkω 0 ) 2T sinc ( 2kT ) T 0 T 0 b k = A+T 0 [δ(t + T) δ(t T)]e jkω0t dt T 0 A T δ(t + T)ejkω 0t dt δ(t T)]e jkω 0t dt 55

56 8( مشتق گیری در حوزه ی s )الپالس( tx(t) )مثال l dx(s) Roc: R و ds e at u(t) te at u(t) t n n! eat u(t) l l Re[s] > a و s a l Re[s] > a و (s a) 2 Re[s] > a و (s a) n+ 9( کانولوشن L y(t) = x(t) h(t) Y(s) = X(s)H(s), Roc: R R 2 تمرین : فرض کنید ورودی یک سیستم LTI به صورت u(t) x(t)=e t- و خروجی آن به صورت - y(t)=e _2t e 3t- باشد مطلوب است: پاسخ ضربه ی سیستم پاسخ ضربه ی سیستم وارون و معادله دیفرانسیل ارتباط دهنده ی ورودی و خروجی. 56

57 ( قضایای مقادیر اولیه و نهایی x(0 + ) = lim s sx(s) x() = lim s 0 + sx(s) مثال( فرض کنید: X(s) = 2s2 + 5s + 2 (s 2 + 2s + 0), Re[s] > مطلوب است ) + x(0 و x() : x(0 + ) = lim s. x() = lim s. 2s 2 + 5s + 2 (s 2 + 2s + 0) = 2 2s 2 + 5s + 2 (s 2 + 2s + 0) = 0 خواص سیستم های LTI علی بودن: شرط علی بودن آن است که < 0 t h(t) = 0,. بنابرین اگر h(t) و ( H(sگویا ) علی باشد Roc آن سمت راستی است. 2( پایداری: شرط پایداری آن است که پاسخ ضربه ی آن مطلقا انتگرال پذیر باشد. بنابریندارای تبدیل فوریه است. پس شرط پایداری آن است که محور jω داخل Roc باشد. اگر H(s) گویا و h(t) علی باشد شرط پایداری آن است که کلیه ی قطب های H(s) سمت چپ محور jω قرار گیرند. مثال h(t) = e t u(t) + e 2t u(t) 57

58 H(s) = s + + s 2 h(t) dt e t dt 0 + e 2t dt 0 غیر علی و پایدار < 2 Re[s] h(t) = e t u(t) + e 2t u( t), < مثال ) فرض کنید اطالعات زیر در مورد یک سیستم LTI مشخص شده اند. تابع تبدیل آن را رسم کنید. سیستم علی است تابع تبدیل آن گویا بوده و فقط دو قطب در 2 = s s =, دارد ) )2 H(s) = p(s) Q(s) = خروجی at e H(a)e at p(s) (s )(s + 2) = e 0t H(0)e 0t = 0 H(0) = 0 p(s) = (s z )(s z 2 ) = s(s z 2)(s z 3 ) r(s) H(s) = s r(s) (s )(s + 2) اگر = x(t) باشد 0 = y(t) میشود h(0 + ) = 4 )3 )4 تمرین( یک سیستم علی و پایدار با پاسخ ضربه ی h(t) را در نظر بگیرید. فرض کنید H(s) گویا بوده و قطبی در 2-=s داشته و در مبدا صفر ندارد. صحت یا عدم صحت روابط زیر را تعیین کنید. الف( } 3t F{h(t)e همگرا است 58

59 h(t)dt ب) = 0 ج( h(t) t پاسخ ضربه ی یک سیستم علی و پایدار است د( h(t) دارای طول محدود است dh(t) ه) dt و( H(s)=H(-s) 59

60 فصل تبدیل Z تبدیل z یک سیگنال گسسته چنین تعریف میشود. X(z) = x[n]z n, n= z = re jω اگر =r باشد تبدیل z گسسته است. مثال ) تبدیل z سیگنال های زیر را محاسبه کنید: )x(n) = a n u(n) X(z) = a n z n = az, az < z > a n=0 2)x[n] = a n u[ n ] X(z) = a n z n n= = a z a z = az = (a z) m = (a z) m m= m=0 تمرین ) تبدیل z سیگنال های زیر را محاسبه کنید: )x[n] = 2( 3 )n u[n] 4( 2) n u[n] 2)x[n] = ( 3 )n cos nπ 4 u[n] 6

61 خواص ناحیه همگرایی تبدیل z Roc به صورت دیسک هایی به مرکز مبدا مختصات است. Roc شامل هیچ قطبی از X(z) نیست. اگر x[n] دارای طول محدود باشد Roc کل صفحه ی z احتماال 0=z یا =z است. ) )2 )3 اگر x[n] سمت راستی و ( X(zگویا باشد Rocناحیه ی بیرونی خارجی ترین قطب است. اگر )4 x[n] علی باشد =z را شامل میشود. 5( اگر x[n] سمت چپی و( X(z گویا باشد Roc ناحیه ی داخلی داخلی ترین قطب است و اگر ضد علی باشد 0=z x[n] را نیز شامل میشود. 0 n x[n] = 0, ضد علی 6( اگر x[n] دو طرفه باشد Rocیا محدود به قطب ها شده یا اصال وجود ندارد. )مثال x[n] = a n = a n u[n] + a n u[ n ] X(z) = az a z z > a, z < a < z < a a مثال( کلیه ی سیگنال هایی را مشخص کنید که تبدیل z آنها به صورت زیر است. X(z) = k 2 z + k 2 + 3z k = ( 2 z )X(z) z = 2 = 7 6

62 k 2 = ( + 3z )X(z) z = 3 = 6 7 k 2 z k ( 2 )n u[n], z > 2 k ( 2 )n u[ n ], z < 2 k k 2 ( 3)n u[n], z > z k 2 ( 3) n u[ n ], z < 3 x[n] = k ( 2 )n u[n] + k 2 ( 3) n u[n], z > 3 x[n] = k ( 2 )n u[n] k 2 ( 3) n u[ n ], 2 < z < 3 x[n] = k ( 2 )n u[ n ] k 2 ( 3) n u[ n ], z < 2 مثال ) عکس تبدیل z سیگنالهای زیر را محاسبه کنید: ) X(z) = 5z 3 2z 3 + z 2 + 4z 5 X(z) = x[n]z n n= x[ 3] = 5 x[ ] = 2 x[0] = 3 x[2] = x[5] = 4 2) X(z) = ln( + az ), z < a ln( + V) = ( )n+ v n X(z) = n= n 62

63 ( )n+ a n z n n= x[n] = ( )n+ a n n u[n ] خواص تبدیل z ( خطی بودن: ax [n] + bx 2 [n] z ax (z) + bx 2 (z) حداقل Roc R R 2 2( انتقال زمانی: x[n n 0 ] z z n 0X(z) 3( تغییر مقیاس در حوزه ی z z 0 n x[n] z X ( z z 0 ) 4( وارون سازی زمانی: x[ n] z X(z ) )5 کانولوشن : y[n] = x[n] h[n] z y(z). H(z) مثال( کانولوشن زیر را حساب کنید. x[n] = ( 3 )n u[n ] h[n] = u[n] y[n] = x[n] h[n] X(z) = z, H(z) = 3 z z z > 3 z > 63

64 Y(z) = z ( 3 z ) ( z ) = k z + k 2 3 z k, k 2 = 3 2 y[n] = 3 2 u[n] 3 2 ( 3 )n u[n] 6( مشتق گیری : nx[n] z z dx(z) dt )X(z) = a n u[n] z az ( az, z > a ) 2 na n u[n] z. z az, z > a az ( az, z > a ) 2 مثال ) عکس تبدیل z سیگنال زیر را به دست آورید 7( قضیه ی مقدار اولیه : x[0] = lim X(z), x[n] = 0, n < 0 z *شرط الزم و کافی برای پایداری یک سیستم LTI گسسته آن است که Roc شامل دایره ی واحد شود یا اگر h[n] علی و H(z) گویا باشد شرط پایداری آن است که کلیه قطب های H(z) در دایره ی واحد قرار گیرند. 64

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Tables in Signals and Systems

Tables in Signals and Systems ables in Signals and Systems Magnus Lundberg Revised October 999 Contents I Continuous-time Fourier series I-A Properties of Fourier series........................... I-B Fourier series table................................

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Μετασχηματισμός Fourier Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε και θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ #9 Ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις συστημάτων Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε μιγαδικά εκθετικά σήματα Συνάρτηση μεταφοράς Ανάλυση Σημάτων/Συστημάτων με βασικά σήματα Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

. Σήματα και Συστήματα

. Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα Βασίλειος Δαλάκας & Παναγιώτης Ριζομυλιώτης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σήματα και Συστήματα 1/16 Πρόβλημα 1 (βιβλίο σελίδα 146) Να υπολογιστεί ο ML της

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER x(t+kτ) = x(t) = π/ω f = / x(t) = = 8 c j t e ω c = (a-jb ) Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c. Αυτός γίνεται κατορθωτός αν

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

. Σήματα και Συστήματα

. Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα Βασίλειος Δαλάκας & Παναγιώτης Ριζομυλιώτης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σήματα και Συστήματα 1/17 Πρόβλημα 1 (βιβλίο σελίδα 93) Να αποδειχθεί ότι: α) Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο. Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο. Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT (Discrt Tim Fourir Transform ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΠΜΣ / 46 Γενικά Μορφές Μετασχηματισμού Fourir Σήματα που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο. Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT. (Discrete Time Fourier Transform) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΠΜΣ 1/ 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο. Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT. (Discrete Time Fourier Transform) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΠΜΣ 1/ 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Μετασχηματισμός FOURIER Διακριτού Χρόνου DTFT (Discrt Tim Fourir Transform / 45 Γενικά Μορφές Μετασχηματισμού Fourir Σήματα που αντιστοιχούν στους τέσσερους τύπους μετασχηματισμών α Μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

x[n]e X(z) = x[n]z n

x[n]e X(z) = x[n]z n Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων ΗΜΥ 30: Σηματα και Συστηματα ΙΙ Κεφάλαιο 6: Μετασχηματισμοί!"#!"#! "#$% Σημειώσεις διαλέξεων στο: http://www.eng.ucy.ac.cy/chadcha/

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY : Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ # Μετασχηματισμοί Σημάτων Ενέργεια και Ισχύς Σήματος Βασικές κατηγορίες σημάτων Περιοδικά σήματα Άρτια και περιττά σήματα Εκθετικά σήματα Μετασχηματισμοί σημάτων (signal

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Σήματα και Συστήματα στο Πεδίο της Επιμέλεια: Αθανάσιος N. Σκόδρας, Καθηγητής Γεώργιος Α. Βασκαντήρας, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε την έννοια της συνάρτησης συστήματος για αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής

Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής Ενότητα 1η: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Στυλιανού Ιωάννης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών CS578- Speech Signal Processing Lecture 1: Discrete-Time

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + +

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + + Μετασχηματισμός aplace ορίζεται ως εξής : t X() [x( t)] xte () dt = = Ο αντίστροφος μετασχηματισμός aplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : t x(t) = [ X()] = X() e dt π j c C είναι μία καμπύλη που

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Μετασχηματισμός Laplace 1. Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 22: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ # Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων με μιγαδικά εκθετικά σήματα: Οι σειρές Fourier Υπολογισμός συντελεστών Fourier Ανάλυση σημάτων σε μιγαδικά εκθετικά σήματα Είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ #20 Πόλοι και μηδενικά Διάγραμμα πόλων και μηδενικών Ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης Ο αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Μετασχηματισμός Laplace Αμφίπλευρος μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V

ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V Θέµατα εξετάσεων Θ. Κυκλωµάτων & Σηµάτων Σας προσφέρω τα περισσότερα θέµατα που έχουν τεθεί στις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε µαζί τους κατά την προετοιµασία σας. Τα θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

y(t) S x(t) S dy dx E, E E T1 T2 T1 T2 1 T 1 T 2 2 T 2 1 T 2 2 3 T 3 1 T 3 2... V o R R R T V CC P F A P g h V ext V sin 2 S f S t V 1 V 2 V out sin 2 f S t x 1 F k q K x q K k F d F x d V

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 016 Θέμα 1. α) (Μον.1.5) Αποδείξτε ότι αν το σύστημα στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

σ (9) = i + j + 3 k, σ (9) = 1 6 k.

σ (9) = i + j + 3 k, σ (9) = 1 6 k. Ασκήσεις από το Διανυσματικός Λογισμός των Marsden - romba και από το alculus του Apostol. 1. Βρείτε τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης και την εξίσωση της εφαπτομένης για κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα