ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού"

Transcript

1 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το Κράτος και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Βιομηχανίας. Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. Ο ΕΛΟΤ δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης στην Ελλάδα και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή, όπως η πιστοποίηση, οι έλεγχοι και οι δοκιμές, και η πληροφόρηση. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΕΛΟΤ εκπονεί Πρότυπα είτε αυτά είναι πρωτογενώς ελληνικά, ή είναι εναρμονισμένα με τα Ευρωπαϊκά / Διεθνή Πρότυπα και συμμετέχει ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στους ακόλουθους Οργανισμούς Τυποποίησης: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO). Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission - IEC). Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for Standardization - CEN). Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (European Committee for Elec- Γραφεία: Αχαρνών 313, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , Εργαστήρια Δοκιμών: Κολωνού 12-14, Αθήνα, Τηλ.: , , FAX: Eργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών: ΒΙΠΕΘ, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: ,FAX:

2 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 trotechnical Standardization CENELEC). Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunication Standards Institute ETSI). Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Τεχνικές Εγκρίσεις (European Organization for Technical Approvals EOTA). Η συμμετοχή αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας, διότι προσφέρει τη δυνατότητα στη χώρα μας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την εκπόνηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και διότι αποτελεί μοχλό εναρμόνισης των Ελληνικών Προτύπων με τις διεθνείς εξελίξεις και με τα Πρότυπα των Ευρωπαϊκών / Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης. Η εκπόνηση Εθνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, καθώς και η συμμετοχή του ΕΛΟΤ στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Τα Πρότυπα αποτελούν το τεχνολογικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίζεται η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, συνιστούν δείκτη της τεχνολογικής ανάπτυξης μιας χώρας, ενώ η εφαρμογή τους είναι για το χρήστη εγγύηση του αποδεκτού επιπέδου ποιότητας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα επιθεώρησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ απονέμει σήματα συμμόρφωσης και χορηγεί πιστοποιητικά συμμόρφωσης που υποδηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισμών, συστημάτων και προσώπων ή και συνδυασμό αυτών με τις απαιτήσεις Προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων. Τα σήματα συμμόρφωσης / πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τα οποία απονέμονται από τον ΕΛΟΤ με βάση τις απαιτήσεις, είτε των Ελληνικών Προτύπων, ή των Ευρωπαϊκών Προτύπων και των τυποποιητικών εγγράφων που εκδίδονται από τους Ευρωπαϊκούς

3 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Οργανισμούς (CEN/CENELEC/ETSI), ονομάζονται αντίστοιχα Ελληνικά Σήματα Συμμόρφωσης / Ελληνικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και χορηγούνται αποκλειστικά από τον ΕΛΟΤ. Ο ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός οργανισμός Πιστοποίησης από την Ελλάδα που συμμετέχει με τους Εθνικούς Οργανισμούς άλλων χωρών στο Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης (IQNet), χορηγώντας παράλληλα με τα πιστοποιητικά ΕΛΟΤ και τα Πιστοποιητικά IQNet, εξασφαλίζοντας έτσι την αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των πιστοποιητικών του. Ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και τον Ιταλικό Φορέα Διαπίστευσης (SINCERT) και για την Πιστοποίηση προϊόντων από το ΕΣΥΔ. Στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συμμετέχουν πάνω από 100 άριστα εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι επιθεωρητές. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ο ΕΛΟΤ ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, και στοχεύοντας στη συνεχή ικανοποίηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, έχει ήδη αναπτύξει και αναπτύσσει συνεχώς νέα σχήματα πιστοποίησης, όπως : Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και EMAS) Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801 ή και OHSAS 18001) Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών (ΕΛΟΤ ISO BS 7799) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων/ HACCP (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000). Πιστοποίηση Προϊόντων Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, ο ΕΛΟΤ έχει ήδη αναπτύξει και αναπτύσσει συνεχώς νέα σχήματα

4 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 πιστοποίησης για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων : Τσιμέντο Χάλυβα Δομικό πλέγμα Εργοστασιακό Σκυρόδεμα Καλώδια Ηλεκτρολογικό Υλικό (π.χ. Ρευματοδότες Ρευματολήπτες) Χαλκοσωλήνες Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές Κεραμικά Πλακίδια και Είδη Υγιεινής Πλαστικούς σωλήνες Κονιάματα Αδρανή Ηλιακούς συλλέκτες (Ευρωπαϊκό Σήμα SOLAR KEYMARK) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Υπηρεσίες πώλησης και συνεργείων αυτοκινήτων Πιστοποίηση στον Υποχρεωτικό Τομέα Στον υποχρεωτικό τομέα της πιστοποίησης προϊόντων που καλύπτεται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες <<Νέας Προσέγγισης>> που αφορούν στην ασφάλεια προϊόντων, ο ΕΛΟΤ είναι Κοινοποιημένος Φορέας για σήμανση CE: στα Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών στα Μέσα Ατομικής Προστασίας στις Μηχανές στον Έλεγχο Ανελκυστήρων στη Χαμηλή Τάση στα Παιχνίδια στους Λέβητες Ζεστού Νερού Επίσης, ο ΕΛΟΤ έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ ως Φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών

5 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Αερίων Θερμοκηπίου, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2003/87/ΕΚ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Τσιμέντων Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Εργοστασιακού Σκυροδέματος Ειδικός Κανονισμός Αξιολόγησης & Πιστοποίησης Εξοπλισμών Παιχνιδοτόπων Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης & Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Από το 1978 ο ΕΛΟΤ, με την υποστήριξη του Κράτους, ίδρυσε το πρώτο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει σταδιακά την απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, ώστε να πληροί έγκαιρα όλες τις ενταξιακές προϋποθέσεις για την είσοδό της στην ΕΟΚ. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και άλλα εργαστήρια, με στόχο την κάλυψη των αναγκών για εργαστηριακούς ελέγχους με βάση τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης. Οι εκθέσεις δοκιμών που χορηγούνται από τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές (έλεγχος αγοράς) και από δεκάδες εργαστήρια στην Ευρώπη και διεθνώς, με τα οποία ο ΕΛΟΤ έχει συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (Συμφωνίες HAR, CCA, CB-scheme, NB toys). Ο ΕΛΟΤ σήμερα διαθέτει 4 εργαστήρια δοκιμών: 1. Το Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης στο οποίο ελέγχονται: οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά, το ηλεκτρολογικό υλικό. 2. Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων στο οποίο ελέγχονται: Τα ηλεκτρικά καλώδια με μανδύα από PVC. 3. Το Εργαστήριο παιδικών παιχνιδιών και παιχνιδότοπων στο οποίο ελέγχονται: τα παιδικά παιχνίδια,

6 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 οι παιχνιδότοποι. 4. Το Εργαστήριο Ελέγχου Πολυμερών και Ελαστικών στο οποίο ελέγχονται: οι πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα από PVC, PE, PP και PB και τα προϊόντα πλαστικών και ελαστικών. Τα Εργαστήρια αυτά έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ. 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1.1.Γνωριμία με το Εργαστήριο ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΩΝΟΥ 12-14, Αθήνα Τηλ: , Fax

7 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 To 1966 με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, την υποστήριξη άλλων φορέων (ΟΤΕ, ΣΕΒ, Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕΕ), μεμονωμένων βιομηχανιών (ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΙΖΟΛΑ, ΕΒΙΟΠ, FULGOR), αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδρύθηκε η Ελληνική Ηλεκτρολογική Ένωση (ΕΗΕ) με βασικό στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα εθνικής τυποποίησης στον ηλεκτρολογικό τομέα, τη συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και τη χορήγηση σήματος ποιότητας στα προϊόντα που θα πληρούσαν τις προδιαγραφές της ΕΗΕ. Το 1978, μετά την ίδρυση του ΕΛΟΤ, όλες οι δραστηριότητες της ΕΗΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Εργαστηρίου Ηλεκτρολογικών Δοκιμών, περιήλθαν στην κυριότητα του ΕΛΟΤ προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει την απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, έτσι ώστε σταδιακά να ικανοποιήσει τις σχετικές προϋποθέσεις εν όψει της εισδοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Το 1994 το Εργαστήριο, αφού αξιολογήθηκε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) για δοκιμές ηλεκτρικών προϊόντων χαμηλής τάσης (CENELEC Certification Agreement - CCA) και σε διεθνές επίπεδο από τη συμφωνία της Επιτροπής Φορέων Πιστοποίησης (Σχήμα IECEE CB) της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης (IEC), αναγνωρίστηκε επίσημα ως το μοναδικό ελληνικό εργαστήριο που συμμετέχει στις συμφωνίες αυτές. Η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι οι εκθέσεις δοκιμών και το ελληνικό σήμα συμμόρφωσης που χορηγούνται από τον ΕΛΟΤ αναγνωρίζονται αμοιβαία από άνω των 80 κρατών, τα οποία συμμετέχουν στις ανωτέρω συμφωνίες, χωρίς να απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας πιστοποίησης ή της διενέργειας δοκιμών. Στο Εργαστήριο εκτελούνται δοκιμές σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, ρευματοδότες/ρευματολήπτες και εξαρτήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά/ διεθνή/ ελληνικά Πρότυπα. Το Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης στεγάζεται στην Αθήνα σε βιοτεχνικό κτίριο 1100m 2 μαζί με τα Εργαστήρια Παιδικών Παιχνιδιών και Ηλεκτρικών Καλωδίων. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ακρίβειας, τα οποία διακριβώνονται συστηματικά και περιοδικά. Ο εξοπλισμός

8 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, προσαρμοζόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως αυτές απεικονίζονται στα νέα Πρότυπα ή στις νεότερες εκδόσεις των υφισταμένων Προτύπων. Το Εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αρ. Πιστοποιητικού 218, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, επιδιώκοντας κατ αυτόν τον τρόπο την επίσημη τεκμηρίωση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της τεχνικής επάρκειας, οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων δοκιμών. Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναγνωρίσει την ικανότητα του Εργαστηρίου Χαμηλής Τάσης να εκδίδει Εκθέσεις Δοκιμών στο πλαίσιο της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης και της εθνικής νομοθεσίας για ρευματοδότες-ρευματολήπτες.

9 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ), τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και τα διεθνή Πρότυπα IEC. 2. Χορήγηση Εκθέσεων Δοκιμών που αποδεικνύουν την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού υλικού, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας. 3. Πραγματοποίηση δοκιμών «τύπου» και «ελέγχου», με βάση τις οποίες ο ΕΛΟΤ χορηγεί ή διατηρεί το Εθνικό Σήμα Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ. 4. Εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες Αρχές κατά τον έλεγχο (επιτήρηση) της αγοράς. 5. Παροχή τεχνικής βοήθειας και πληροφόρησης : για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου κατασκευής του ηλεκτρολογικού υλικού, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των παραγομένων προϊόντων με τα ισχύοντα πρότυπα, σχετικά με τις απαιτούμενες συσκευές δοκιμών κατά τον ποιοτικό έλεγχο των παραγομένων προϊόντων, και στους παραγωγούς, σχετικά με τις αναμενόμενες μεταβολές στις απαιτήσεις κατασκευής του ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τεχνικοί του ΕΛΟΤ από τη συμμετοχή τους τόσο στα ευρωπαϊκά/διεθνή όργανα τυποποίησης, όσο και στα ευρωπαϊκά/διεθνή εργαστηριακά συνέδρια Δυνατότητες του Εργαστηρίου Στο Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης διενεργούνται δοκιμές σε φωτιστικά, σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60598, σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60335, σε ρευματοδότες/ ρευματολήπτες σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ (IEC ) και άλλα. Επειδή οι δοκιμές που διενεργούνται στο αντιπροσωπευτικό δείγμα που υποβάλλεται στο εργαστήριο και η εκδιδόμενη Έκθεση Δοκιμής αφορά αποκλειστικά στο υποβληθέν δείγμα και όχι στο σύνολο της παραγωγής, ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει σύστημα πιστοποίησης με το οποίο χορηγείται το Σήμα Συμμόρφωσης (ασφάλειας) ΕΛΟΤ σε όλη τη σειρά παρα-

10 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 γωγής του τύπου του προϊόντος. Το Σήμα Συμμόρφωσης τυπώνεται πάνω στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, μπορεί να διαφημιστεί και αποτελεί έμβλημα ασφάλειας για τη συσκευή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, προβλέπεται επιθεώρηση του εργοστασίου, δειγματοληψία και επανάληψη των δοκιμών του ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο του ΕΛΟΤ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Επιπλέον, χορηγείται Σήμα Συμμόρφωσης (ασφάλειας) σε ρευματοδότες/ ρευματολήπτες, το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67/ ).

11 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νομικό Πλαίσιο Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει το ηλεκτρολογικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (από 75V έως 1000V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και από 75V έως 1500V για το συνεχές ρεύμα), αναφέρεται στην Κοινοτική Οδηγία 2006/ 95/EC (Δεκέμβριος 2006), βάσει της οποίας οι κατασκευαστές υποχρεούνται να θέτουν στο ηλεκτρολογικό υλικό τη σήμανση CE με δική τους ευθύνη. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη σήμανση CE, είναι να δημιουργηθεί για κάθε τύπο προϊόντος ένας πλήρης τεχνικός φάκελος που θα περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα που τεκμαίρουν την ασφάλεια του προϊόντος, σύμφωνα με την Οδηγία και ειδικότερα: α) Αναλυτική περιγραφή του προϊόντος με τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων και την σύνθεση των υλικών του. β) Κατασκευαστικά σχέδια, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά διαγράμματα και πλήρης κατάλογος των εξαρτημάτων. γ) Αποτελέσματα Δοκιμών και Έκθεση Δοκιμών για την Ασφάλεια και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC). δ) Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος. ε) Φυλλάδιο οδηγιών, πινακίδα σήμανσης, πιστοποιητικά επιμέρους εξαρτημάτων, κλπ. Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται από τον κατασκευαστή στο χώρο παραγωγής του προϊόντος και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή. Οι ρευματοδότες/ρευματολήπτες ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται ή διατίθενται στην ελληνική αγορά, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας αλλά στην ΥΑ 529/ΦΕΚ 67/Β/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 4822/ΦΕΚ352/ Β/ , σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά Σήμα Συμμόρφωσης (ασφάλειας) σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ (IEC ) Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία με το Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης 1. Συνεργασία με το παλαιότερο ηλεκτρολογικό εργαστήριο της χώρας μας, το οποίο είναι αξιολογημένο από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, στο πλαίσιο των

12 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 συμφωνιών CCA/CENELEC και IECEE CB Scheme / IEC. 2. Πολυετής εμπειρία στις δοκιμές ηλεκτρολογικού υλικού. 3. Επιστημονική εργασία από εξειδικευμένο και μετεκπαιδευμένο στο εξωτερικό προσωπικό. 4. Συνεργασία με Ευρωπαϊκούς/Διεθνείς φορείς και συμμετοχή σε διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές. 5. Δωρεάν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους τομείς της τυποποίησης/ποιότητας/ασφάλειας. 6. Διευκόλυνση στη χρήση των Εκθέσεων Δοκιμών στο εξωτερικό με την έκδοση αυτών στην Αγγλική. 7. Χορήγηση Σήματος Συμμόρφωσης (ασφάλειας) του ΕΛΟΤ, το οποίο αποτελεί εγγύηση και ευρωπαϊκό/διεθνές διαβατήριο για τα εγχωρίως παραγόμενα ηλεκτρολογικά προϊόντα. 8. Έκδοση Έκθεσης Δοκιμών αναγνωρισμένης επίσημα από τις Δημόσιες Αρχές καθώς και από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης Διαδικασία Χορήγησης Έκθεσης Δοκιμών 1. Υποβολή πλήρους δείγματος από κάθε τύπο προϊόντος, στα Εργαστήρια. Ειδικευμένοι τεχνικοί του Εργαστηρίου είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν πάνω στο είδος και την ποσότητα του δείγματος καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης. 2. Συμπλήρωση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο που χορηγείται από το Εργαστήριο. 3. Υπολογισμός κόστους δοκιμών, πληρωμή του τιμολογίου και ενημέρωση του Εργαστηρίου. 4. Διενέργεια των δοκιμών/έκδοση έκθεσης δοκιμών. 5. Υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων της συσκευής μετά το πέρας των δοκιμών.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.1. Γνωριμία με το εργαστήριο ΕΛΟΤ Α.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΩΝΟΥ 12-14, ΑΘΗΝΑ Τηλ: , Fax

14 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων ιδρύθηκε το 1984 προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει έγκαιρα την απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή για τον έλεγχο της ασφάλειας των ηλεκτρικών καλωδίων, σύμφωνα με τους απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2006/95 ΕC (τ. 73/23/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 470/ ). Στη συνέχεια και αφού αξιολογήθηκε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης HAR στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) συμμετέχει, ως το μοναδικό ελληνικό εργαστήριο, στην κοινή συμφωνία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πιστοποίησης (HAR group) που χορηγούν το εναρμονισμένο σήμα συμμόρφωσης (ποιότητας) < HAR > στα ηλεκτρικά καλώδια.

15 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων στεγάζεται στην Αθήνα, μαζί με τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης και Παιδικών Παιχνιδιών. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ακρίβειας, τα οποία διακριβώνονται συστηματικά και περιοδικά. O εξοπλισμός εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, προσαρμοζόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές απεικονίζονται στα νέα πρότυπα ή στις νεότερες εκδόσεις των υφισταμένων προτύπων. Το Εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Αρ. Πιστοποιητικού 218, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, επιδιώκοντας κατ αυτόν τον τρόπο την επίσημη τεκμηρίωση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της τεχνικής επάρκειάς του οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων δοκιμών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναγνωρίσει την ικανότητα του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Καλωδίων να διενεργεί δοκιμές και να εκδίδει Έκθεση Δοκιμής στο πλαίσιο της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης Παρεχόμενες υπηρεσίες 1. Διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ή τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CENELEC/HD/ΕΝ). 2. Χορήγηση Εκθέσεων Δοκιμών που αποδεικνύουν την ασφάλεια των ηλεκτρικών καλωδίων, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας. 3. Πραγματοποίηση δοκιμών «τύπου» και «ελέγχου», με βάση τις οποίες ο ΕΛΟΤ χορηγεί ή διατηρεί το Εναρμονισμένο Σήμα Συμμόρφωσης ΕLΟΤ < HAR > ή το Εθνικό Σήμα Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ. 4. Εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα που λαμβάνονται αρμοδίως κατά τον έλεγχο (επιτήρηση) της αγοράς. 5. Παροχή τεχνικής βοήθειας και πληροφόρησης : στη σύνταξη του τεχνικού φακέλου κατασκευής του καλωδίου, στη διαπίστωση της συμμόρφωσης των παραγομένων καλωδίων με τα ισχύοντα εναρμονισμένα Πρότυπα, στην εκτέλεση δοκιμών ελέγχου ποιότητας καλωδίων, όταν το μέγεθος της επιχεί-

16 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 ρησης δεν επιτρέπει τη λειτουργία εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, στην ενημέρωση για τις απαιτήσεις των Προτύπων, σχετικά με τις απαραίτητες συσκευές μετρήσεων και δοκιμών κατά την παραγωγή ή τον έλεγχο ποιότητας, στον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπό προμήθεια καλωδίων (δήμων, κοινοτήτων, τεχνικών έργων, κ.α.) ως προς τις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις απαιτήσεις. στους παραγωγούς σχετικά με τις αναμενόμενες μεταβολές στις απαιτήσεις των προτύπων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τεχνικοί του ΕΛΟΤ από τη συμμετοχή του τόσο στα ευρωπαϊκά/διεθνή όργανα τυποποίησης, όσο και στις ευρωπαϊκές/διεθνείς εργαστηριακές επιτροπές Δυνατότητες του Εργαστηρίου Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων διενεργεί δοκιμές σε καλώδια, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), σύμφωνα με τη σειρά ευρωπαϊκών / εθνικών προτύπων CENELEC HD 21 / ΕΛΟΤ 563, ΕΛΟΤ ΕΝ 50363, ΕΛΟΤ ΕΝ 50395, ΕΛΟΤ ΕΝ 50396, σε καλώδια με μό-

17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 νωση από υλικό διασταυρωμένου δεσμού, σύμφωνα με τη σειρά ευρωπαϊκών / εθνικών προτύπων CENELEC HD 22 / ΕΛΟΤ 623, ΕΛΟΤ ΕΝ 50363, ΕΛΟΤ ΕΝ 50395, ΕΛΟΤ ΕΝ καθώς και σε μέρη αυτών. Χρησιμοποιεί μεθόδους δοκιμών της σειράς ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ 50265, ΕΛΟΤ ΕΝ 50266, ΕΛΟΤ ΕΝ 50267, ΕΛΟΤ ΕΝ 50268, ΕΛΟΤ ΕΝ 60228, ΕΛΟΤ ΕΝ Το Εργαστήριο διαθέτει τμήματα: προετοιμασίας και εγκλιματισμού δειγμάτων μηχανικών δοκιμών, ελέγχου κατασκευαστικών χαρακτηριστικών, μη ηλεκτρικών δοκιμών, ηλεκτρικών δοκιμών δοκιμών σε συνθήκες πυρκαϊάς Το Εργαστήριο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (ΕΠΒ) και του Γ ΚΠΣ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα) ολοκληρώνει την επέκταση των δοκιμών και ελέγχων στο πλήρες φάσμα των καλωδίων με μόνωση από ελαστικό. Επιπλέον το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμών και σε άλλα υλικά ή προϊόντα, πλην των ηλεκτρικών καλωδίων, αρκεί αυτά να εμπίπτουν στο εύρος μετρήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού (π.χ. καλώδια data, σωλήνες χαλκού) Νομικό Πλαίσιο Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει το ηλεκτρολογικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (από 75 V έως 1000 V για το εναλλασσόμενο και από 75 V έως 1500 V για το συνεχές) αναφέρεται στην Οδηγία 2006/ 95 ΕC (73/23/ΕΟΚ Υπουργική Απόφαση 470/4-4-85/ΦΕΚ 183/Β). Με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Υπουργική Απόφαση 16717/5052/ /ΦΕΚ 992/ Β), η οποία τροποποιεί την αρχική Οδηγία χαμηλής τάσης, οι κατασκευαστές υποχρεούνται από 1/1/1997 να θέτουν στο ηλεκτρολογικό υλικό τη σήμανση CE με δική τους ευθύνη. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να υπάρχει για κάθε τύπο προϊόντος

18 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 ένας πλήρης τεχνικός φάκελος, μέσα στον οποίον θα υπάρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα που τεκμαίρουν την ασφάλεια του προϊόντος, όπως : α) Αναλυτική περιγραφή του προϊόντος με τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση των υλικών του. β) Κατασκευαστικά σχέδια. γ) Αποτελέσματα Δοκιμών και Έκθεση Δοκιμών για την Ασφάλεια του ηλεκτρικού καλωδίου. δ) Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος. ε) Καταχωρημένη εμπορική ονομασία. στ) Πιστοποιητικά επιμέρους εξαρτημάτων υλικών. Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται από τον κατασκευαστή και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή.

19 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων 1. Συνεργασία με Εργαστήριο συνεχώς αξιολογούμενο από ευρωπαϊκούς φορείς στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης HAR και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 2. Πολυετής εμπειρία στις δοκιμές ηλεκτρικών καλωδίων. 3. Επιστημονική εργασία από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο στο εξωτερικό προσωπικό. 4. Συνεργασία με διεθνείς φορείς και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σε διεργαστηριακές δοκιμές. 5. Δωρεάν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση επί των νεότερων εξελίξεων στους τομείς της τυποποίησης / ποιότητας / ασφάλειας. 6. Διευκόλυνση στη χρήση των Εκθέσεων Δοκιμών στο εξωτερικό με την αγγλική έκδοση αυτών και των αποτελεσμάτων δοκιμών. 7. Η δυνατότητα εγγραφής της εταιρείας ως μέλους του ΕΛΟΤ, καθώς και η καταβαλλόμενη προσπάθεια ομαδοποίησης ομοειδών δειγμάτων παρέχουν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους δοκιμών Διαδικασία διενέργειας δοκιμών 1. Υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο έντυπο που χορηγείται από το Εργαστήριο ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (www.elot.gr). 2. Υποβολή δείγματος ηλεκτρικού καλωδίου (μήκους 50 ή 100 m για δοκιμές τύπου), το οποίο θα είναι κατασκευασμένο και συσκευασμένο όπως κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Ειδικευμένοι τεχνικοί του εργαστηρίου είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν πάνω στο είδος, την ποσότητα, το μέγεθος του δείγματος, το κόστος δοκιμών, καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης. 3. Πληρωμή του τιμολογίου και ενημέρωση του Εργαστηρίου. 4. Διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων. 5. Έκδοση έκθεσης δοκιμών παράδοση αποτελεσμάτων.

20 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ 3.1. Γνωριμία με το Εργαστήριο ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΩΝΟΥ 12-14, ΑΘήνα Τηλ: , , Fax: ,

21 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών ιδρύθηκε το 1988 προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή για τον έλεγχο της ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρμόστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Β 6342/ 863/ Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών είναι το μοναδικό εργαστήριο της Ελλάδας που έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διενέργεια δοκιμών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (Αρ. Κοινοποίησης 365). Το Εργαστήριο Παιχνιδιών στεγάζεται στην Αθήνα, σε βιοτεχνικό κτίριο 1100m 2, μαζί με τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης και Ηλεκτρικών Καλωδίων. Το Εργαστήριο είναι εξο-

22 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 πλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και ιδιοσυσκευές, τα οποία διακριβώνονται συστηματικά και περιοδικά. Ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, προσαρμοζόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές απεικονίζονται στα νέα Πρότυπα ή στις νεότερες εκδόσεις των υφισταμένων Προτύπων. Εκπροσωπείται και συμμετέχει στις εργασίες όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών που λαμβάνουν αποφάσεις για τις απαιτήσεις ασφάλειας των παιχνιδιών, όπως είναι η τεχνική επιτροπή CEN/TC 52 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυποποίησης και το Συντονιστικό Όργανο Κοινοποιημένων Οργανισμών για την Οδηγία ασφάλειας των παιχνιδιών (Notified Bodies Coordination Group-NB Toys) Το 1999 ο ΕΛΟΤ, βασιζόμενος στην ευαισθησία του για την ασφάλεια των παιδιών, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας, διεύρυνε τις δραστηριότητές του και στον έλεγχο της ασφάλειας των παιχνιδότοπων (παιδικές χαρές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), ιδρύοντας το Εργαστήριο Ελέγχου Παιχνιδότοπων. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται σήμερα από την διεύθυνση Πιστοποίησης. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Αρ. Πιστοποιητικού 218, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την επίσημη τεκμηρίωση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της τεχνικής επάρκειάς του οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων δοκιμών Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Διενέργεια δοκιμών και ελέγχων σε παιχνίδια και παιχνιδότοπους, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ελληνικά (ΕΛΟΤ), Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) καθώς και με Πρότυπα άλλων χωρών (ASTM, DIN κ.α.) 2. Προκαταρκτικός έλεγχος πάνω σε πρωτότυπο ή μακέτα παιχνιδιού πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. 3. Διεξαγωγή ελέγχων «τύπου CE» για περιπτώσεις ιδιαίτερα καινοτόμων παιχνιδιών 4. Χορήγηση της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» για παιδικά παιχνίδια 5. Παροχή τεχνικής βοήθειας και πληροφόρησης:

23 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των παραγομένων/εισαγομένων παιχνιδιών με τα ισχύοντα Πρότυπα, σχετικά με τις απαιτούμενες συσκευές ελέγχου δοκιμών για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγομένων παιχνιδιών, και στους παραγωγούς σχετικά με τις αναμενόμενες μεταβολές στις απαιτήσεις κατασκευής των παιχνιδιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τεχνικοί του ΕΛΟΤ από τη συμμετοχή τους τόσο στα ευρωπαϊκά/διεθνή όργανα τυποποίησης όσο και στις ευρωπαϊκές/διεθνείς εργαστηριακές επιτροπές Δυνατότητες του Εργαστηρίου Στο Εργαστήριο Παιχνιδιών και διενεργούνται δοκιμές στα παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 71 και στα βρεφικά είδη (κρεβατάκια, αλλαξιέρες, καρεκλάκια κ.ά.) σύμφωνα με τα αντίστοιχο για το κάθε είδος Πρότυπο.

24 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Το Εργαστήριο Παιχνιδιών διαθέτει τμήματα: μηχανικών δοκιμών δοκιμών ευφλεκτότητας χημικών δοκιμών μετρήσεων ακουστικής Επειδή οι δοκιμές που διενεργούνται στο δείγμα παιχνιδιού που υποβάλει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας και η εκδιδόμενη Έκθεση Δοκιμής αφορά αποκλειστικά το υποβληθέν δείγμα και όχι το σύνολο της παραγωγής, το Εργαστήριο ανέπτυξε ένα νέο προϊόν, την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ». Η ετικέτα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των παιδικών παιχνιδιών που παράγονται εγχωρίως είτε εισάγονται από τρίτες χώρες. Η ετικέτα προϋποθέτει την ύπαρξη της υποχρεωτικής σήμανσης CE και χορηγείται, βάσει του Κανονισμού Χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ», μετά από έλεγχο από τον ΕΛΟΤ των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ποιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και διενέργεια περιοδικών δειγματοληψιών και αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιμών των προϊόντων Νομικό Πλαίσιο Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τα παιδικά παιχνίδια αναφέρεται στην Οδηγία 88/378/ ΕΟΚ, η οποία εναρμονίστηκε στη χώρα μας με την ΚΥΑ Αρ. Οικ. Β6342/863 (ΦΕΚ 223/ Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΦΕΚ 923/Φ/ ). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE. Με τη σήμανση CE δηλώνεται υπεύθυνα από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα ότι τα παιχνίδια κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ή, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούν τα ισχύοντα πρότυπα, σύμφωνα με ένα υπόδειγμα (μοντέλο) το οποίο έχει λάβει «βεβαίωση τύπου CE» από Κοινοποιημένο Εργαστήριο Παιχνιδιών. Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος, οφείλει για κάθε τύπο παιχνιδιού να διατηρεί τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα, από τα οποία τεκμαίρεται η ασφάλεια του παιχνιδιού, όπως :

25 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 a) Πληροφορίες διοικητικής φύσης για την εταιρεία. β) Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα Πρότυπα, δηλ. τις Εκθέσεις Δοκιμών του Εργαστηρίου Παιχνιδιών του ΕΛΟΤ ή τη βεβαίωση τύπου CE που χορηγήθηκε από το Εργαστήριο Παιχνιδιών του ΕΛΟΤ. γ) Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε παιχνίδι ή ομάδα παιχνιδιών (εμπορικές ονομασίες, κωδικός αριθμός, σχέδια, κατάλογο εξαρτημάτων). δ) Αναλυτικά στοιχεία κατασκευής (χώροι κατασκευής, πρώτες ύλες, χρησιμοποιούμενα μέσα χύτευσης (καλούπια), συσκευασία, συναρμολόγηση). ε) Στοιχεία για τον ποιοτικό έλεγχο ης παραγωγής. στ) Διεύθυνση χώρων αποθήκευσης. Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται από τον κατασκευαστή και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία με τα Εργαστήρια Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων 1. Συνεργασία με προσωπικό εξειδικευμένο στην Επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας, ασφάλειας, διαπίστευσης, κλπ. 2. Πολυετής εμπειρία στις δοκιμές παιδικών παιχνιδιών. 3. Επιστημονική εργασία από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο στο εξωτερικό προσωπικό. 4. Συνεργασία με διεθνείς φορείς και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σε διεργαστηριακές δοκιμές. 5. Δωρεάν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση επί των νεότερων εξελίξεων στους τομείς της τυποποίησης/ποιότητας/ασφάλειας. 6. Διευκόλυνση στη χρήση των Εκθέσεων Δοκιμών στο εξωτερικό με την αγγλική έκδοση αυτών. 7. Η δυνατότητα εγγραφής της εταιρείας ως μέλους του ΕΛΟΤ, καθώς και η καταβαλλόμενη προσπάθεια ομαδοποίησης ομοειδών δειγμάτων παρέχουν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους δοκιμών.

26 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Διαδικασία Διενέργειας Δοκιμών 1. Υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο έντυπο που χορηγείται από το Εργαστήριο 2. Υποβολή δειγμάτων παιχνιδιών. Ειδικευμένοι τεχνικοί του εργαστηρίου είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν πάνω στο είδος και την ποσότητα του δείγματος, καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης. 3. Στην περίπτωση των βρεφικών ειδών, ο εξοπλισμός ελέγχεται από τους τεχνικούς του Εργαστηρίου και, όπου απαιτηθεί, με τη συνεργασία αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων. 4. Πληρωμή του τιμολογίου και ενημέρωση του Εργαστηρίου. 5. Διενέργεια των δοκιμών και έκδοση Έκθεσης Δοκιμών/ Βεβαίωσης τύπου CE.

27 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.1. Γνωριμία με το εργαστήριο Ο ΕΛΟΤ συμμεριζόμενος το αίτημα των κατασκευαστών πλαστικών σωλήνων από PVC για την αναγκαιότητα ίδρυσης Εργαστηρίου Ελέγχου Πλαστικών Σωλήνων, στα τέλη του 1985, προέβη στην ίδρυση του Εργαστηρίου Ελέγχου Πλαστικών Σωλήνων (Ε.Ε.Π.Σ.) στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από τα ΜΟΠ Β. Ελλάδας. Το εν λόγω εγχείρημα υλοποιήθηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του ΕΟΜΜΕΧ, της ΕΤΒΑ και του UNIDO-UNDP στο πλαίσιο της πολιτικής για αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Στη συνέχεια, το Εργαστήριο διεύρυνε τις δραστηριότητες ελέγχων και δοκιμών στα πολυμερή και ελαστικά υλικά, και μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (ΕΠΒ) , μετονομάστηκε, το 1999, σε Εργαστήριο Πολυμερών & Ελαστικών (Ε.Π.Ε.). Το Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών (Ε.Π.Ε.) του ΕΛΟΤ, στεγάζεται σε ιδιόκτητο βιομηχανικό κτίριο, έκτασης 800 m 2, της ΒΙ.ΠΕ.Θ στη Σίνδο, η οποία βρίσκεται σε πλεονεκτικό δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Το Εργαστήριο εκτελεί κάθε είδους δοκιμές της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ, DIN, κ.λ.π.) και ορίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως το κατάλληλο Eργαστήριο για τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών για τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών σε σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC). Το Ε.Π.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του και καλύπτει ανάγκες δοκιμών και ελέγχων φορέων και επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Το Εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Αρ. Πιστοποιητικού 54, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 επιδιώκοντας κατ αυτόν τον τρόπο την επίσημη τεκμηρίωση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της τεχνικής επάρκειάς του οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυ- ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Ε.Π.Ε.) - Ε.Π.Ε. ΒΙΠΕΘ-ΣΙΝΔΟΣ Τηλ: / Fax / e.mail:

28 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 ρότητα των αποτελεσμάτων δοκιμών Υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο 1. Διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα. 2. Χορήγηση Εκθέσεων Δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των πλαστικών σωληνώσεων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας. 3. Πραγματοποίηση δοκιμών «τύπου», με βάση τις οποίες ο ΕΛΟΤ χορηγεί το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης στα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων. 4. Εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα που λαμβάνονται αρμοδίως κατά τον έλεγχο (επιτήρηση) της αγοράς. 5. Παροχή τεχνικής βοήθειας και πληροφόρησης : Στην ενημέρωση για τις απαιτήσεις των προτύπων σχετικά με ελέγχους και δοκιμές σε υλικά και προϊόντα της αρμοδιότητας του Εργαστηρίου. Στη διαπίστωση της συμμόρφωσης των υπό προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ως προς των προβλεπομένων από τις συμβάσεις απαιτήσεων. στην εκτέλεση δοκιμών ελέγχου ποιότητας συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων, όταν πρόκειται για δοκιμές μεγάλης διάρκειας ή όταν το μέγεθος της επιχείρησης δεν επιτρέπει τη λειτουργία εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, στην ενημέρωση για τις απαιτήσεις των Προτύπων, σχετικά με τις απαραίτητες συσκευές μετρήσεων και δοκιμών κατά την παραγωγή ή τον έλεγχο ποιότητας, στους παραγωγούς και χρήστες σχετικά με τις αναμενόμενες μεταβολές στις απαιτήσεις των προτύπων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τεχνικοί του ΕΛΟΤ από τη συμμετοχή του τόσο στα ευρωπαϊκά/διεθνή όργανα τυποποίησης, όσο και στις ευρωπαϊκές/διεθνείς εργαστηριακές επιτροπές. 6. Συμμετοχή στη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, καθώς επίσης και δειγματοληψιών, για σκοπούς πιστοποίησης προϊόντων, στην περιοχή της Β. Ελλάδας, 7. Στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στεγάζεται η βιβλιοθήκη προτύπων της Βόρειας Ελλάδας, η οποία διαθέτει αρχείο προτύπων και αναγνωστήριο. Οι συλλογές που πε-

29 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 ριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη είναι : Ελληνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ Διεθνή Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) Ευρωπαϊκά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) Εθνικά Πρότυπα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπως του Βρετανικού Οργανισμού Τυποποίησης (BSI), του Γαλλικού Οργανισμού Τυποποίησης (AFNOR) κ.α Δυνατότητες του εργαστηρίου Το Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών (Ε.Π.Ε.) διενεργεί δοκιμές σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα, (πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC, πολυαιθυλένιο (ΡΕ) κ.ά. σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ, BS, DIN, ASTM κλπ.). Το εργαστήριο διαθέτει τμήματα : προετοιμασίας δοκιμίων εξέτασης δοκιμίων δοκιμών πίεσης δοκιμών μηχανικής αντοχής δοκιμών θερμικών και χημικών ιδιοτήτων Το Εργαστήριο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας , ολοκλήρωσε την επέκταση των δοκιμών και ελέγχων τόσο σε όλο το φάσμα των πλαστικών σωλήνων (πρώτη ύλη και τελική χρήση), όσο και σε άλλα υλικά, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: δοκιμές σε σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XPE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβουτένιο (ΡΒ). δοκιμών σε πλαστικά κουφώματα, καρέκλες κ.α. δοκιμών σε ελαστικό Παρατίθεται παρακάτω αναλυτική περιγραφή των δοκιμών με τα αντίστοιχα πρότυπα,

30 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 βάσει των οποίων γίνονται οι έλεγχοι στο Ε.Π.Ε.: Δοκιμαζόμενα προϊόντα, υλικά κλπ Μετρούμενες ιδιότητες ή εκτελούμενες δοκιμές Πρότυπα βάσει των οποίων εκτελείται η δοκιμή Α. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΠΙΕΣΗ προσδιορισμός αντοχής σε πίεση 1. σε 20 C, 60 C διάρκειας 1, 100, 1000 h ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ 921, ISO 1167, EΛΟΤ 391, DIN σε 20 C, 80 C διάρκειας 1, 100, 165, 170 και 1000 h ΕΛΟΤ ΕΝ 921, ΕΛΟΤ EN , ΕΛΟΤ 391, DIN πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα από PVC, PE, ΡΡ, ΡΒ, ΡΕΧ - προϊόντα πλαστικών, ελαστικών 3. σε 20 C, 95 C, 110 C, διάρκειας 1, 165, 1000, 8760 h δοκιμή στεγανότητας - σε νερό, σε αέρα, με φορτίο παραμόρφωσης, σε γωνιακή εκτροπή, σε υποπίεση - σε εναλλασσόμενη θερμική καταπόνηση (κυκλική σε ανυψωμένη θερμοκρασία) ISO 1167, DIN 16892, DIN 8078, DIN ΕΛΟΤ ΕΝ 1053, ISO 1402, ΕΛΟΤ , ISO 3633, ΕΛΟΤ 1256, ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 1055, ISO 3633, ΕΛΟΤ ΕΝ δοκιμή θραύσεως ISO 1402, DIN 8061, ΕΛΟΤ ΕΝ B. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ δοκιμή εφελκυσμού ΕΛΟΤ ΕΝ 638, ISO ,2,3, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ ΕΝ δοκιμή αντοχής σε κρούση με εκκρεμές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 179, DIN 8061, DIN 8078 δοκιμή πίπτοντας βάρους ISO 3127, ISO , ΕΛΟΤ 551 ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 δοκιμή αντοχής με πτώση ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ δοκιμασία τεχνητής γήρανσης ISO , ASTM G154, BS 2782, ASTM G155 προσδιορισμός σκληρότητας διείσδυσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 868, ΕΛΟΤ EN ISO , ISO 2035 Γ. ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ δοκιμασία θερμικής καταπόνησης DIN 8075, DIN 8061, ΕΛΟΤ 550 DIN 8078, ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ προσδιορισμός αξονικής μεταβολής ΕΛΟΤ 735, ISO 2505, ΕΛΟΤ EN 743 δοκιμή διχλωρομεθανίου ΕΛΟΤ EN 580, ISO 9852, ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ δοκιμή αντοχής σε τασιενεργό υγρό ΕΛΟΤ ΕΝ προσδιορισμός θερμοκρασίας μαλακύνσεως VICAT ΕΛΟΤ ΕΝ 727, ISO 2507, ΕΛΟΤ 287 ISO , ISO 306, BS 2782, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 306, ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ προσδιορισμός απορρόφησης νερού ΕΛΟΤ 362 DIN 8061 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ έλεγχος διαστάσεων και επιφάνειας δοκιμή κοσκινίσματος ISO , ISO 4671, ΕΛΟΤ 273, ISO 3126, DIN 8061, DIN 8075, DIN 8078, DIN 16968, DIN 16892, ΕΛΟΤ EN , ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ 218, ISO

32 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 προσδιορισμός θερμικής σταθερότητας (μέθοδος αποχρωματισμού) ΕΛΟΤ 751, ISO 305, DIN προσδιορισμός δείκτη ροής MFI ΕΛΟΤ EN ISO 1133, ΕΛΟΤ EN παρακολούθηση συνθηκών εξέλασης BRABENDER. Προσδιορισμός DBF ASTM D 2396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Στις Κ.Υ.Α /Φ.32/327/ (ΦΕΚ 597/Β/9.8.93) και 10347/Φ.32/176/ (ΦΕΚ 432/Β/ ) προβλέπεται υποχρεωτική εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων, καθώς και για συστήματα αποχέτευσης σε κτίρια. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 113/Φ.32/20358/ το Εργαστήριο Ελέγχου Πλαστικών Σωλήνων ορίστηκε ως το κατάλληλο Εργαστήριο για τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών για τον έλεγχο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής Νομοθεσίας. Οι δοκιμές και τα αντίστοιχα πρότυπα που προβλέπονται από τις παραπάνω Κ.Υ.Α. παρουσιάζονται παρακάτω: Κ.Υ.Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟ 14013/Φ.32/327 επισήμανση εμφάνισης και χρωματισμού γεωμετρικών χαρακτηριστικών αντοχή σε θερμική καταπόνηση δοκιμή εσωτερικής πίεσης προσδιορισμός απορρόφησης νερού δοκιμή αντοχής σε κρούση προσδιορισμός VCM θερμοκρασία μαλακώματος VICAT δοκιμή διχλωρομεθανίου δοκιμή παραμόρφωσης και ακαμψίας δοκιμίου δοκιμή στεγανότητας συνδέσμων υποδοχής που συνδέονται με ελαστικό δακτύλιο με φορτίο παραμόρφωσης και γωνιακή εκτροπή ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ

33 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ /Φ.32/176 επισήμανση εμφάνισης γεωμετρικών χαρακτηριστικών αντοχή σε κρούση αντοχή σε θερμική καταπόνηση θερμοκρασία μαλακώματος VICAT δοκιμή διχλωρομεθανίου προσδιορισμός επικάλυψης έλεγχος στεγανότητας συνδέσμων δοκιμή σε κυκλικά εναλλασσόμενες θερμοκρασίες ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ 1256 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ CE Με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων, υπηρεσιών και προσώπων, η Κοινότητα προχώρησε στην έκδοση Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που καθιέρωσαν: την περιγραφή των διαδικασιών μέσα από τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση του κατασκευαστή την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την υποχρέωση του κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE στα παραχθέντα προϊόντα Η σήμανση αυτή τίθεται ευδιάκριτα στο προϊόν που θα κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Αγορά και υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής βεβαιώνει ότι το προϊόν : 1. είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία περιλαμβάνονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες «Νέας Προσέγγισης», και 2. ότι έχει υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές τύπου CE, από κοινοποιημένο φορέα, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

34 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 34 Οι πλαστικοί σωλήνες και τα προϊόντα πλαστικών και ελαστικών εμπίπτουν, με το αντίστοιχο αντικείμενο χρήσης, στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/EE για προϊόντα δομικών έργων, όπως ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με το ΠΔ 334/94. Το Ε.Π.Ε. διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια δοκιμών σε πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματά, καθώς επίσης και σε άλλα προϊόντα πλαστικών και ελαστικών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Π.Ε. 1. Συνεργασία με διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Εργαστήριο για τις φυσικές, διαστατικές και μηχανικές δοκιμές. 2. Πολυετής εμπειρία στις δοκιμές πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων. 3. Επιστημονική εργασία από εξειδικευμένο προσωπικό. 4. Συνεργασία με διεθνείς φορείς και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και διεργαστηριακές δοκιμές. 5. Δωρεάν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση επί των νεότερων εξελίξεων στους τομείς της τυποποίησης / ποιότητας / ασφάλειας. 6. Διευκόλυνση στη χρήση των Εκθέσεων Δοκιμών στο εξωτερικό με την αγγλική έκδοση αυτών και των αποτελεσμάτων δοκιμών. 7. Η δυνατότητα εγγραφής παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους δοκιμών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, στο έντυπο που χορηγείται από το Ε.Π.Ε. ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (www.elot.gr). 2. Υποβολή ενός πλήρους συνόλου δειγμάτων. Ειδικευμένοι τεχνικοί του εργαστηρίου μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν πάνω στο είδος, την ποσότητα, τα μεγέθη κλπ των σωλήνων που απαιτούνται για την κάθε δοκιμή. 3. Η διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων, η πληρωμή του τιμολογίου και η παράδοση

35 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 35 των αποτελεσμάτων. ΔΟΚΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Artificial weathering test Η ηλιακή ακτινοβολία, η ζέστη, η υγρασία, η βροχή και τα άλλα φαινόμενα συνδυάζονται στο φυσικό περιβάλλον και προκαλούν φωτοχημικές και μηχανικές αλλοιώσεις στις ιδιότητες των υλικών και κυρίως των πλαστικών. Η πρόγνωση των αλλαγών στις ιδιότητες των υλικών (ανεκτίμητος σύμμαχος στον αγώνα για ποιότητα), εξαρτάται από το βαθμό τελειότητας της προσομοίωσης των καιρικών συνθηκών στο εργαστήριο. Στο Εργαστήριο Πολυμερών & Ελαστικών της ΕΛΟΤ Α.Ε. χρησιμοποιούμε τη συσκευή Τεχνητής Γήρανσης ATLAS XENON WHEATHER-OMETER Ci65A, μια από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εργαστηριακών δοκιμών Τεχνητής Γήρανσης. Η συσκευή επιταχύνει τη διαδικασία φυσικής φθοράς, με τη βοήθεια μιας απόλυτα ελεγχόμενης από υπολογιστή δοκιμής με ακτινοβολία λυχνίας XENON, το φάσμα της οποίας προσομοιώνει σχεδόν τέλεια την ηλιακή ακτινοβολία. Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης σταθερών επιπέδων ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας αερισμού, ραντίσματος, κλπ. Οι απεριόριστες δυνατότητες της συσκευής και το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου του ΕΛΟΤ, εξασφαλίζει μία πλήρη δοκιμή τεχνητής γήρανσης, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα, όπως για παράδειγμα BS 2782, ISO , ASTM G154, ASTM G155 κ.α. Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η δοκιμή τεχνητής γήρανσης για τη μελέτη της συμπεριφοράς και αντοχής των υλικών στην επίδραση κλιματολογικών συνθηκών, η οποία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συνδυάζεται με τον έλεγχο των μηχανικών και άλλων ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. η συμπεριφορά στον εφελκυσμό, την υδροστατική πίεση, την κρούση κλπ), πριν και μετά τη γήρανση, για τον καθορισμό των αλλαγών στις τιμές των ιδιοτήτων αυτών.

36 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο ΕΛΟΤ παρέχει πληροφόρηση είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του, για: τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, καθώς και τα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών τα οποία διατίθενται είτε σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο ή σε ηλεκτρονική μορφή από τις βάσεις δεδομένων με τις οποίες είναι συνδεδεμένος ο ΕΛΟΤ, τα Σχέδια Προτύπων και Τεχνικών Κανονισμών (σε εφαρμογή της Οδηγίας της Ε.Ε. 98/34, πρώην 83/189), την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισμοί), τα Συστήματα Πιστοποίησης, τις Εργαστηριακές Δοκιμές και Ελέγχους. Ο ΕΛΟΤ παρέχει ακόμα εξειδικευμένη και πιστοποιούμενη εκπαίδευση σε: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και EMAS) Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ OHSAS 18001) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων/ HACCP (ΕΛΟΤ EN ISO 22000) Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών (ΕΛΟΤ ISO BS 7799) Πιστοποίηση Προϊόντων (γενικά θέματα εξειδίκευση ανά προϊόν) Εσωτερικές και Εξωτερικές επιθεωρήσεις Γενικές Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας Διακρίβωση Εργαλεία Ποιότητας Απαιτήσεις Συστήματος IBEC (International Business Excellence Class) Γενικά θέματα που αφορούν στις δραστηριότητές του.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 4 Α1. Γενικά... 4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Λάμπρος Δημήτρης (Α.Μ. 32601)

Λάμπρος Δημήτρης (Α.Μ. 32601) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ «Διαδικασία διαπίστευσης εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 : 2005, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απόδοσης (Φ/Β) φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» 4 Απριλίου 2012 Τυποποίηση Μαγδαληνή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών Μετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων»

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών Μετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Αρ. διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα