НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац"

Transcript

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Факултет организационих наука НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац Одлуком бр. 3/59-6 од године, именовани смо за чланове Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Маје Глоговац под насловом ПРОЦЕСНО-СИСТЕМСКИ ПРИСТУП МОДЕЛОВАЊУ ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА После прегледа достављене Дисертације и других пратећих материјала и разговора са Кандидатом, Комисија је сачинила следећи Р Е Ф Е Р А Т 1. УВОД 1.1. Хронологија одобравања и израде дисертације Кандидат Маја Глоговац је докторске студије на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, на студијском програму Информациони системи и менаџмент, уписала године. Положила је све испите предвиђене планом и програмом, са просечном оценом Израда приступног рада Кандидата, под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета, одобрена је на седници Наставно-научног већа Факултета организационих наука (ФОН-а), одлуком бр. 3/ од године. За ментора је именован др Јован Филиповић, ред. проф. ФОН-а. Одлуком бр. 3/45-14 од године, на Наставно-научном већу ФОН-а, усвојен је Извештај Комисије за оцену научне заснованости пријављене докторске дисертације Кандидата, под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета. Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду дало је сагласност на предлог наведене теме докторске дисертације Кандидата, одлуком 02 бр /2-15 од године. На седници Наставно-научног већа ФОН-а, одлуком бр. 3/62-7 од

2 године, одобрена је израда докторске дисертације Кандидата под називом Процесносистемски приступ моделовању трошкова квалитета. Одлуком бр. 3/62-11 од године, Кандидату је, на седници Наставнонаучног већа ФОН-а, одобрен статус мировања на годину дана, због породиљског одсуства у истом трајању. Одлуком бр. 3/ од године, Кандидату је, на седници Наставнонаучног већа ФОН-а, одобрено продужење рока за израду и одбрану докторске дисертације за два семестра. Ментор, проф. др Јован Филиповић је године поднео Наставно-научном већу ФОН-а Извештај да је завршена израда докторске дисертације кандидата Маје Глоговац под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета. На седници овог већа, одлуком бр. 3/59-6 од године, именована је Комисија за оцену и одбрану завршене докторске дисертације Кандидата Научна област дисертације Докторска дисертација под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета припада научној области техничких наука организационе науке, ужој научној области Управљање квалитетом. Као ментор, именован је др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. Др Јован Филиповић објавио је велики број научних радова који га квалификују за ментора докторске дисертације Маје Глоговац, међу којима су значајнији: 1. Milunovic, S., Filipovic, J.: Methodology for Quality Management of Projects in Manufacturing Industries, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 24, no. 1-2, pp , 2012 (IF 2012=0.894) (ISSN ) 2. Jovanović, B., Filipović, J., Bakić, V.: Prioritization of Manufacturing Sectors in Serbia for Energy Management Improvement AHP Method, Energy Conversion and Management, vol. 98, no. 1 July 2015, pp , 2015 (IF 2015=4,801) (ISSN ) 3. Jovanovic, B., Filipovic, J.: ISO Standard-Based Energy Management Maturity Model - Proposal and Validation in industry, Journal of Cleaner Production, vol. 112, no. 4, pp , 2016 (IF 2016=5.715) (ISSN ) 4. Pejovic, G., Filipovic, J., Tasic, Lj.: How to Remove Barriers to Medicines Trade in Emerging Economies: The Role of Medicines Regulatory Authority in Serbia, Accreditation and Quality Assurance, vol. 16, no. 4-5, pp , 2011 (IF 2011=1.036) (ISSN ) 5. Popovic, N., Putnik, G., Jasko, O., Filipovic, J.: A Contribution for Pragmatics Based Approach to Concurrent Engineering Implementation, Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, vol 59, no. 7-8, pp , 2013 (IF 2013=0.776) (ISSN ) 2

3 1.3. Биографски подаци о кандидату Маја Глоговац (рођ. Крсмановић) рођена је године у Сарајеву. Основну школу и Десету београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је године са просечном оценом 9.09 на Одсеку за управљање квалитетом Факултета организационих наука у Бограду. Диплопмске академске (мастер) студије завршила је године на истом Факултету са просечном оценом Докторске академске студије уписала је године на Факултету организационих наука, на студијском програму Информациони системи и менаџмент, студијска група Менаџмент. Од маја године ради као сарадник у настави за ужу начну област управљање квалитетом, а од маја године као асистент за исту научну област, на студијској групи Менаџмент квалитета и стандардизација Факултета организационих наука. Током рада, на основним студијама је ангажована на припреми и реализацији вежби на предметима: контрола квалитета, управљање квалитетом, планирање квалитета, оцена квалитета пословних система и менаџмент тоталног квалитета. У студентским анкетама оцењивана је високим оценама (више пута је била међу 5 најбоље оцењених сарадника). Такође је и на мастер дипломским академским студијама ангажована на неколико предмета, као и на извођењу дела вежби на мастер програму (при Универзитету) Рачунарство у друштвеним наукама, на предмету Рачунарски подржано учење. Од страних језика говори одлично енглески, а служи се и руским језиком. Одлично познаје рад на рачунару и има одређена знања из појединих специјализованих софтверских пакета. Тренутно учествује на научно-истраживачком пројекту Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Похађала је обуку и стекла сертификат за екстерне провериваче и водеће провериваче система менаџмента квалитета и система менаџмента животне средине, од стране АQЕ-ААS Еurope. Похађала је курс Академске вештине (Academic skills course, prof. Steve Quarrie), године. Учествовала је више пута у интерној провери и припреми за сертификацију система менаџмента квалитета Факултета организационих наука према стандарду ISO 9001, као и у више пројеката спроведеним у општинама Босне и Херцеговине. Објавила је више од 30 радова у оквиру домаћих и међународних конференција као и у домаћим и међународним часописима (од којих је неколико радова категорије М21-М23). Учествовала је као коаутор у изради уџбеника Управљање квалитетом, издатог године на Факултету организационих наука. 2. ОПИС ДИСЕРТАЦИЈЕ 2.1. Садржај дисертације Докторска дисертација кандидата Маје Глоговац, под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета, садржи 205 страна, подељених у 8 основних поглавља, са припадајућим потпоглављима. Дисертација садржи 19 слика, 24 табеле и 290 литературниx навода. Дисертација обухвата следећи садржај: 3

4 1. Увод 2. Основни елементи научно-истраживачког приступа 2.1. Предмет и циљеви истраживања 2.2. Полазне хипотезе 2.3. Методе и главни допринос истраживања 2.4. План истраживања 2.5. Опис садржаја дисертације 3. Преглед литературе и релевантних истраживања 3.1. Дефинисање трошкова квалитета 3.2. Анализа постојећих модела трошкова квалитета 3.3. Ниво имплементације система менаџмента трошкова квалитета у пракси 3.4. Процес имплементације система менаџмента трошкова квалитета 3.5. Примена модела трошкова квалитета у пракси 3.6. Износи трошкова квалитета у пракси 3.7. Износи трошкова квалитета у односу на PAF категорије 3.8. Идентификација елемената трошкова квалитета према категоријама PAF модела 3.9. Скривени трошкови квалитета Елементи трошкова квалитета по фазама животног циклуса производа Однос између трошкова квалитета и нивоа квалитета Користи од анализе трошкова квалитета Ограничења при анализи трошкова квалитета Трошкови других система менаџмента 4. Истраживање стања у области трошкова квалитета у пракси и фактора који утичу на менаџмент ових трошкова 4.1. Методе које су коришћене за прикупљање и обраду података 4.2. Карактеристике узорка и популације истраживања 4.3. Резултати истраживања 5. Модел за утврђивање трошкова квалитета заснован на процесно системском приступу 5.1. Уводне поставке модела 5.2. Кораци примене модела 5.3. Евалуација модела од стране експерата из области 5.4. Пример примене модела у пракси 6. ЗАКЉУЧЦИ И ДИСКУСИЈА 7. ЛИТЕРАТУРА 8. ПРИЛОЗИ 4

5 2.2. Кратак приказ појединачних поглавља У уводу дисертације (Поглавље 1) разматран је термин квалитета у односу на трошкове квалитета, као предмета истраживања ове дисертације. Два појма су доведена у везу, што је узето као основ за даљи ток рада и закључке који су у њему донети. Наведени појмови су овде такође стављени у контекст процесно-системског приступа, какав је присутан у менаџменту квалитета. У овом поглављу је такође дат кратак осврт на однос између значаја који ова област има у теорији и проблематике која постоји у њеној примени у пракси. Истакнуто је да доступна литература указује на значајан простор за побољшање у пракси у области трошкова квалитета. У оквиру основних елемената научно-истраживачког приступа (Поглавље 2), опредељени су трошкови квалитета као предмет истраживања. Такође, у оквиру овог поглавља дефинисани су циљеви који су у вези са предметом истраживања. Дефинисано је 7 хипотеза и 3 истраживачка питања. Опредељене су методе које ће се у раду користити како би се остварили циљеви истраживања и приказан је план истраживања. Истакнут је главни допринос истраживања, који се односи на спознају стања у пракси у области трошкова квалитета, издвајање фактора који значајно утичу на системе менаџмента трошкова квалитета, као и развијање модела трошкова квалитета који се заснива на процесно-системском приступу. Истакнуто је да се модел развијен у овом раду може користити у сврху анализе трошкова квалитета са циљем њихове боље процене и међусобне упоредивости различитих варијанти трошкова квалитета. Преглед литературе и релевантних истраживања (Поглавље 3) обухватио је систематизацију дефиниција трошкова квалитета од стране различитих аутора, као и осврт на кључна разматрања у вези са њима. Приказани су и анализирани постојећи модели трошкова квалитета, како основни, тако и њихове надоградње и модификације. Некон тога је, на основу доступне литературе, приказан хронолошки преглед истраживања нивоа имплементације система трошкова квалитета у пракси. Анализа је такође обухватила и степен примене различитих модела трошкова квалитета у оквиру оваквих система. Систематизовани су и резултати релевантних истраживања о износима трошкова квалитета који су забележени у организационим системима различитих делатностима. Овакви резултати су размарани како за трошкове квалитета као збирне категорије, тако и за трошкове квалитета посматране кроз категорије PAF модела, као најпримењиванијег у пракси. У оквиру овог поглавља приказан је систематичан приступ имплементацији система менаџмента трошкова квалитета, разматран кроз његове основне кораке. Такође, након тога су идентификовани могући елементи трошкова квалитета и категорисани према категоријама PAF модела (трошкови превенције, трошкови процене и трошкови неусаглашености). Дат је осврт на приказане категорије трошкова квалитета у контексту њиховог потенцијалног детаљнијег декомпоновања. У разматрање су укључени и скривени трошкови квалитета и дат је осврт на елементе који могу да их чине. Такође је, у оквиру анализе елемената трошкова квалитета, дат и приказ ових елемената у контексту фаза животног циклуса производа. Доступна истраживања указала су и на значајан однос између трошкова квалитета и нивоа квалитета, што је приказано у виду како теоријских поставки тако и закључака емпиријских истраживања. Закључци који се односе на спрегу између трошкова квалитета и нивоа квалитета у значајној мери су коришћени у конципирању основних поставки истраживања спроведеног у овој дисертацији. Након тога, приказане су неке од значајнијих предности и нека од честих ограничења са којима се 5

6 организациони системи у пракси сусрећу приликом менаџмента трошкова квалитета. На крају, дат је осврт и на евентуалну аналогију између трошкова квалитета и трошкова који се могу довести у везу са другим системима менаџмента (разматрани су систем менаџмента животне средине и систем менаџмента здравља и безбедности на раду). У том контексту, из овакве анализе може се уочити скуп елемената трошкова који чини пресек трошкова три посматрана система менаџмента. Након дефинисања основних елемената научно-истраживачког приступа и прегледа литературе и релевантних истраживања, спроведено је истраживање стања у области трошкова квалитета у пракси и фактора који утичу на менаџмент ових трошкова (Поглавље 4). Тежња овог дела дисертације је да најпре спозна стање у пракси у већој мери него што је то резултат досадашњих доступних истраживања. У оквиру овог поглавља, приказани су резултати који се односе како на опште закључаке о нивоу примењивости и ефективности система менаџмента трошкова квалитета, тако и на оне који су проистекли из детаљнијих анализа ефективности ових система, преко утицаја појединачних варијабли које их могу описати. Међу варијаблама које потенцијално утичу на ефективност система менаџмента трошкова квалитета разматрани су и захтеви стандарда ISO 9001:2015. У овом поглављу су такође приказане методе које се односе на прикупљање и обраду података које су коришћене за ово истраживање. Детаљно су приказане карактеристике узорка и популације истраживања. Описан је начин формирања базе потенцијалних испитаника, уз помоћ неколико индикатора упознатости испитаника са облашћу трошкова квалитета, што је био критеријум селекције потенцијалних испитаника. Резултати истраживања доступне литературе, као и закључци истраживања које је спроведено у оквиру дисертације, искоришћени су за конципирање модела трошкова квалитета који је заснован на процесно-системском приступу (Поглавље 5). Најпре су детаљно образложене уводне поставке модела. Потом је, у општој форми, приказан ток примене модела који је конципиран кроз 7 основних корака: I. Прикупљање података; II. Утврђивање трошкова квалитета; III. Анализа узрока неусаглашености; IV. Дефинисање потребних мера; V. Утврђивање ефеката предузетих мера; VI. Поновно утврђивање трошкова квалитета; VII. Анализа трошкова квалитета и доношење одлуке. Модел је потом подвргнут процени од стране десет експерата из области менаџмента квалитета који поседују значајно теоријско знање и практично искуство у области трошкова квалитета. Критеријуми кроз које су експерти процењивали вредност и практичну употребљивост модела као и оцене којим су проценили модел према овим критеријума, приказани су у оквиру овог поглавља. Након тога, дат је приказ примера примене модела у реалном организационом систему. У оквиру закључака и дискусије (Поглавље 6) анализирани су кључни резултати који су проистекли из дефинисаних хипотеза и истраживачких питања. Ови резултати су доведени у везу са резултатима других релевантних истраживања. Издвојени су и резултати спроведеног истраживања који се могу довести у везу са потребом за дефинисањем модела трошкова квалитета који је заснован на процесно-системском приступу. Дискутоване су полазне основе предложеног модела, као и кључни излази његове примене. Такође, истакнут је допринос рада, ограничења, као и предлози за даља истраживања. Списак литературе (Поглавље 7) обухвата све литературне изворе који су коришћени током израде дисертације. 6

7 Прилози (Поглавље 8) обукватају: Списак слика; Списак табела; Упитник о начину функционисања система менаџмента трошкова квалитета; Биографију аутора; Изјаву о ауторству; Изјаву o истоветности штампане и електронске верзије докторског рада; Изјаву о коришћењу. 3. ОЦЕНА ДИСЕРТАЦИЈЕ 3.1. Савременост и оригиналност На савременост проблематике трошкова квалитета, као предмета истраживања ове докторске дисертације, указује велико интересовање академске заједнице за ову област. С друге стране, доступна литература указује на значајан простор за побољшање у пракси у области трошкова квалитета. Стога, тежња у овој дисертацији је да најпре спозна стање у пракси у већој мери него што је то резултат досадашњих доступних истраживања. Конкретније, уложен је напор да се не дође само до општих закључака о нивоу примењивости и ефективности система менаџмента трошкова квалитета, што је случај са досадашњим доступним истраживањима, него да се изврши детаљнија анализа ефективности ових система. Ова анализа вршена је преко утицаја појединачних варијабли које могу описати системе трошкова квалитета. С обзиром да су трошкови квалитета у уској вези са системом менаџмента квалитета, како је у раду истакнуто, међу варијаблама које потенцијално утичу на ефективност система менаџмента трошкова квалитета разматрани су и захтеви стандарда ISO 9001:2015. Осим тога, овај део истраживања, који је спроведен у оквиру дисертације, указао је на потребу организационих система да трошкове квалитета посматрају на нивоу процеса, узимајући у обзир претпоставку процесно-системског приступа да излази из једног процеса представљају улазе у друге процесе система. Самим тим, они могу и да узрокују повећање дела трошкова квалитета тих процеса, што даље може утицати на износ стварних трошкова квалитета који се везују за посматрани процес. Дакле, оригиналност ове докторске дисертације се огледа и у примени процесно-системске оријентације моделовању трошкова квалитета на описани начин. Концепција модела дефинисана је на основу аргументованих и детаљно систематизованих знања из области трошкова квалитета. Значај предложеног модела трошкова квалитета процесно-системске оријентације огледа се у утврђивању трошкова квалитета као значајних индикатора квалитета процеса организационих система, као могућности поређења различитих варијанти трошкова квалитета. Ово омогућава стручњацима који се баве квалитетом да доносе адекватне одлуке које воде систем ка сталним побољшавањима квалитета Осврт на референтну и коришћену литературу У току израде докторске дисертације коришћено је 290 литературних навода. Референтна литература се у највећем броју односи на међународне часописе. Коришћене су такође књиге и, у мањем броју, чланци и базе доступне на интернету, као и радови објављени на међународним конференцијама. Највећи број референци који је коришћен у изради дисертације је из страних извора на енглеском језику. Коришћена литература обухвата претежно емпиријска истраживања из области трошкова квалитета, као и релевантне изворне наводе који се и данас најчешће цитирају за изучавану област. Комплетан списак литературе која је коришћена у изради 7

8 дисертације дат је у истоименом поглављу дисертације, сортиран по абецедном реду. Теме разматраних литературних навода у потпуности одговарају предмету истраживања ове дисертације Опис и адекватност примењених научних метода Кандидат је, током реализације предмета и циљева истраживања, као и разматрања постављених хипотеза и истраживачких питања, користио већи број научних метода које су му омогућиле да проучи досадашње доприносе у области трошкова квалитета, као и да постигне сопствени допринос спознајом стања у пракси у овој области и креирањем модела трошкова квалитета који је заснован на процесно-системском приступу. Кандидат је, током примене коришћених метода у дисертацији, пратио стандардни научни поступак и методолошку процедуру у предметној научној области. Коришћене методе обухватају: Методе дескрипције и доказивања, које су коришћене за описивање појава од важности у области трошкова квалитета, уз објашњавање њихових својствености и уочавање закономерности веза и односа међу њима, као и за утврђивања тачности оваквих спознаја; Методе индукције и дедукције, као поступака доласка до сазнања од појединачног ка општем, односно обрнуто. Ове методе примењене су у циљу дефинисања предмета истраживања, на основу појединачних случајева, али и закључивања на основу општих релевантних сазнања у области; Методе компаративне анализе, које су коришћене у функцији поређења постојећих научних приступа којим се утврђују истоветности, сличности, разлике и супротности са сличним резултатима у области трошкова квалитета и примени модела који се односе на утврђивање и анализу ове категорије трошкова; Методе анализе и синтезе, које ће бити примењиване кроз поступак рашчлањивања сложених појава, спознаје и закључака о њиховим простијим саставним деловима и елементима, као и обрнуто, кроз поступак изградње систематизованог теоријског знања крећући се од посебног и изолованог ка општем и свеобухватном, када год то околности, у процесу научног истраживања, дозвољавају. Методе анализе и синтезе коришћене су, као такве, у креирању теоријског модела трошкова квалитета, кроз трагање за деловима целине, спознају узрочно-последичних веза делова и кроз сагледавање функција појединих делова и њиховог понашања у оквиру одређене целине; Упитник, сачињен од 70 питања подељених у три целине, који је коришћен као инструмент за прикупљање једног дела података о предмету истраживања. Ова метода такође је коришћена и приликом прикупљања података о ставовима експерата о битним својствима модела трошкова квалитета који је развијен у оквиру дисертације; Статистичке технике, које су примењене за обраду прикупљених података о предмету истраживања. У ову сврху, коришћена је дескриптивна статистика (Frequency Table) за опис стања у пракси по питању трошкова квалитета као и Хи квадрат тест (Chi-Square Contingency Table) за тестирање постојања статистички значајних веза између варијабли. Такође, за анализу података и долажење до додатних закључака коришћена је и MCA (Multiple Correspondence Analysis) метода; 8

9 Методе компилације, које се односе на разматрање могућности делимичне употребе постојећих општеприхваћених резултата научно-истраживачког рада, коректно и на уобичајен начин цитираних, као део основе за примену методе моделирања, која подрзумева развој конкретног модела трошкова квалитета као реалне појаве, са циљем да се добијени резултати могу пренети назад на саму реалну појаву, у сврху побољшавања; Методе моделирања, које се огледају у дефинисању структуре, функција и понашања компоненти модела с циљем развоја конкретног модела трошкова квалитета као реалне појаве, како би се добијени резултати могли пренети назад на посматрану реалну појаву; Експертски панел, као примењив начин за валидацију развијеног модела трошкова квалитета, спроведен уз помоћ претходно описаног упитника о евалуацији битних својстава развијеног модела; Интервју, који је спроведен у реалном организационом систему с циљем прикупљања података потребних за примену развијеног модела у пракси и доношење адекватних управљачких одлука на основу резултата примене модела. На основу анализе докторске дисертације, може се закључити да су примењене научне методе адекватно употребљене и да, по свом значају и структури, одговарају теми дисертације и осталим дефинисаним елементима научно истраживачког приступа који је током њене израде примењен 3.4. Применљивост остварених резултата Применљивост резултата ове докторске дисертације препозната је како за академску тако и за стручну заједницу у области менаџмента квалитета. Она се огледа кроз систематизацију постојећег знања из области трошкова квалитета, као и изградњу новог знања из ове области. Систематизацијом постојећег знања, истраживачима се омогућава да на прегледнији начин анализирају и користе постојеће закључке и спознаје у области трошкова квалитета. Изградња новог знања у овој области обухватила је спознају стања у пракси у области трошкова квалитета, као и издвајање фактора који значајно утичу на системе менаџмента трошкова квалитета. Оваква сазнања могу користити како истраживачима за детаљније посматрање анализиране појаве, тако и стручној пракси у погледу усмеравања напора ка побољшању елемената који су се током истраживања издвојили као значајни у погледу утицаја на ефективност и ефикасност система менаџмента трошкова квалитета. Осим тога, изградња новог знања у овој области обухватила је и развијање модела трошкова квалитета који се заснива на процесно-системском приступу, који подразумева да излази из једног процеса представљају улазе у друге процесе система. Самим тим, они могу да узрокују повећање дела трошкова квалитета тих процеса, што даље може утицати на износ стварних трошкова квалитета који се везују за посматрани процес. Као такав, развијени модел се може користити у сврху анализе трошкова квалитета са циљем њихове боље процене и међусобне упоредивости различитих варијанти трошкова квалитета који се односе на процесе организационих система. 9

10 Резултати примене наведеног модела могу се користити као објективна основа за доношење управљачких одлука у вези са квалитетом у организационим системима. На основу наведеног, закључује се да су резултати ове дисертације применљиви као теоријска основа за даља истраживања, али и за моделовање трошкова квалитета које је засновано на процесно-системском приступу Оцена достигнутих способности кандидата за самостални научни рад Кроз обрађену материју, остварене резултате и доприносе током израде докторске дисертације, кандидат Маја Глоговац је показала потребна теоријска и практична знања за самосталан рад. Такође је показала висок ниво самосталности у научноистраживачком раду у облати истраживања, кроз квалитет сопствених научних публикација, али и кроз друге облике ангажовања у области. Свеобухватни и систематизовани преглед литературе из области истраживања показује способност Кандидата за самостално откривање и сагледавање отворених проблема истраживања, као и критичку анализу постојећих сазнања. Спроведено емпиријско истраживање потврђује да је кандидат Маја Глоговац способна да самостално пројектује и спроводи научна истраживања, као и да адекватно користи њихове резултате и закључке. Она је методолошки исправно креирала и применила у пракси модел трошкова квалитета заснован на процесно-системском приступу и тиме омогућио адекватно доношење управљачких одлука, на основу резултата примене развијеног модела. Стога, Комисија сматра да кандидат Маја Глоговац поседује потребно знање, вештине и искуство за самосталан научно-истраживачки рад. 4. ОСТВАРЕНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС 4.1. Приказ остварених научних доприноса Најзначајнији доприноси дисертације могу се сагледати кроз три групе: 1. Прва група остварених доприноса односи се на развој новог модела трошкова квалитета заснованог на процесно-системском приступу, а у оквиру њега: омогућавање међусобне упоредивости различитих инжењерских варијанти трошкова квалитета; омогућавање доношења адекватних управљачких одлука у вези са квалитетом, као и одлука у вези са побољшањем квалитета; 2. Друга група остварених доприноса подразумева реализацију емпиријског истраживања у области трошкова квалитета, које је обухватило: долазак не само до општих закључака о нивоу примењивости и ефективности система менаџмента трошкова квалитета, него и детаљнија анализа ефективности ових система, преко утицаја појединачних варијабли које могу описати ниво, начин и ефективност ових система; истраживање утицаја испуњења захтева стандарда ISO 9001:2015 на ефективност и ефикасност система менаџмента трошкова квалитета; 10

11 утврђивање склоности и потребе организационих система да трошкове квалитета посматрају на нивоу процеса, узимајући у обзир претпоставку процесно-системског приступа да излази из једног процеса представљају улазе у друге процесе система; 3. Трећа група остварених доприноса обухвата преглед и систематизацију доступне релевантне литературе у области трошкова квалитета, у оквиру чега су извршени: систематизација и анализа постојећих модела трошкова квалитета, како основних, тако и њихових допуна и измена; преглед и хронолошки приказ доступних истраживања у области имплементације система трошкова квалитета и употреби модела у оквиру њих, преглед и систематизација доступних истраживања о износима трошкова квалитета као збирне категорије, али и у односу на појединачне категорије PAF модела, што је допринело спознаји међусобног утицаја и понашања ових категорија трошкова квалитета, као једној од полазних основа развијеног модела трошкова квалитета; систематизација и анализа елемената трошкова квалитета; анализа најчешћих предности и ограничења у менаџменту трошкова квалитета Критичка анализа резултата истраживања Сагледавањем дефинисаних хипотеза и истраживачких питања, као и циљева истраживања и њиховим поређењем са оствареним резултатима, констатујемо да је кандидат Маја Глоговац успешно одговорила на сва релевантна питања за решавање проблема истраживања дефинисаног у дисертацији. У току израде дисертације проучена је и анализирана обимна релевантна литература из области трошкова квалитета. Након уочавања научног проблема, систематизације научних истраживања и сазнања, дефинисане су полазне хипотезе и истраживачка питања. Након тога, креиран је и систематично приказан концепцијски ток примене модела трошкова квалитета, заснован на процесно-системском приступу. У циљу креирања поменутог модела и дефинисања компоненти модела, реализовано је емпиријско истраживање у 186 организационих система, како робно тако и услужно производних делатности, где једну групу чине организације са локалном пословном праксом, а другу чине ћерке компаније које се налазе на територији Србије, али са инкорпорираном пословном праксом из њихових компанија родитеља из различитих развијених земаља света, међу којима су: Аустрија, Немачка, Швајцарска, Шведска, Велика Британија, Француска, Италија, Грчка, Словенија, Мађарска, Јапан, Канада, САД, Русија и Аустралија. Развијени модел је заснован на постојећим научним резултатима и добрим праксама у области и прилагођен је процесно-системском приступу организационим системима. Извршена је евалуација модела кроз експертски панел, вредновањем кључних својстава модела од стране истакнутих стручњака у области трошкова квалитета. Резултатима докторске дисертације потврђене су кључне хипотезе: (1) да организације са високим нивоом зрелости система менаџмента квалитета претендују да посматрају трошкове квалитета на новоу процеса и активности пре него на нивоу сектора, указујући тиме на процесно-оријентисан приступ менаџменту трошкова квалитета; (2) 11

12 да се процесно-системски приступ у контексту организационих система према коме један процес својим излазима утиче на квалитет других процеса може користити као основ за моделовање трошкова квалитета; (3) да се применом модела трошкова квалитета заснованог на процесно-системском приступу могу проценити трошкови квалитета за појединачне процесе организационог система који би се посматрали у односу на референтну вредност с циљем њихове међусобне упоредивости; (4) да је развијени модел могуће користити у сврху поређења и проналажења оптималне варијанте укупних трошкова квалитета, засноване на управљању или побољшавању одређених категорија активности једног или комбинације више процеса Верификација научних доприноса Током истраживања у оквиру докторске дисертације, кандидат Маја Глоговац објавила је један уџбеник и преко 30 радова из области менаџмента квалитета, од којих су у најужој вези са предметом истраживања докторске дисертације: Категорија М23: 1. Glogovac, M., Filipovic, J.: Quality Costs in Practice and an Analysis of the Factors Affecting Quality Cost Management, Total Quality Management and Business Excellence, Published online 09 Jan 2017, DOI: (IF 2016=1.368) (ISSN ) Категорија М33: 2. Krsmanovic, M., Rakicevic, Z., Ruso, J.: Level of Quality Costs Modeling and Application in The Practice, 11th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation: Management Marketing Economic - Social Aspects, Athens, Greece, ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ На основу прегледа докторске дисертације под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета, кандидата Маје Глоговац, Комисија за преглед, оцену и одбрану ове докторске дисертације констатује да је дисертација урађена методолошки исправно, у складу са свим стандардима у научно-истраживачком раду и да испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању, стандардима и Статутом Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. Анализом актуелности и савремености теме дисертације, прегледом резултата и закључака који су приказани у њој и разматрањем доприноса који су дисертацијом остварени, Комисија констатује да је кандидат Маја Глоговац успешно завршила докторску дисертацију, у складу са дефинисаним предметом и циљевима истраживања. Кандидат Маја Глоговац је дошла до оригиналних резултата који су верификовани у међународним часописима, и применљиви су у области менаџмента квалитета. Посебно се истиче рад на SSCI листи, категорије М23 чије је публиковање директан резултат истраживања спроведеног у оквиру дисертације. Модел који је развијен у дисертацији евалуиран је од стране експерата из области трошова квалитета и примењен је на примеру реалног организационог система. Модел се може применити и у осталим 12

13 организационим системима, без обзира на њихову величину или делатност. Узевши све истакнуто у обзир, Комисија процењује да докторска дисертација Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета, представља савремен и оригиналан допринос научном сазнању из области Организационих наука, уже научне области Управљање квалитетом. Такође, с обзиром на приказане доприносе истраживања, показану самосталност током истраживања, као и актуелност обрађиване теме, Комисија сматра да је ова дисертација задовољила највише критеријуме и да квалификује кандидата Мају Глоговац за научно-истраживачки рад. На основу претходно наведеног, Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета организационих наука, да се докторска дисертација под називом Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета, кандидата Маје Глоговац прихвати, изложи на увид јавности и упути на усвајање Већу научних области техничких наука Универзитета у Београду на коначно одобравање. У Београду, године ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ др Јован Филиповић, редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду др Весна Милићевић, редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду др Недељко Живковић, ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду др Вељко Јеремић, доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду др Славко Арсовски, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 13

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Бојана В. Јовановић СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

ПРЕДЛОГ РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК

ПРЕДЛОГ РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију ИХТМ Његошева 12, Београд ПРЕДЛОГ РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК I Општи подаци о кандидату Име

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЦЕНА ДЕЈСТВА ГЛАСНЕ МУЗИКЕ НА ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД МЛАДИХ ОСОБА. 2. Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације

ПРОЦЕНА ДЕЈСТВА ГЛАСНЕ МУЗИКЕ НА ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД МЛАДИХ ОСОБА. 2. Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1.Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу, бр 01-1410/3-1 од 07.03 2012. године, именовани су чланови комисије

Διαβάστε περισσότερα

Комисија је прегледала и проучила докторску дисертацију др Петра Ристића и подноси Наставно-научном већу следећи

Комисија је прегледала и проучила докторску дисертацију др Петра Ристића и подноси Наставно-научном већу следећи УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На седници

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ. 3. Доц. др Ана Равић-Николић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија,

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ. 3. Доц. др Ана Равић-Николић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија, НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Крстић, ванредни професор за ужу научну област Дерматовенерологија, Факултета

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-167/4-6 од 18. 01. 2012. године именовани

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију ИХТМ Његошева 12, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК I Општи подаци о кандидату Име и презиме:

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На седници

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. 1. Одлука Наставно научног већа Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. 1. Одлука Наставно научног већа Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета медицинских наука,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Висока школа струковних студија Београдска политехника

Висока школа струковних студија Београдска политехника САДРЖАЈ УВОД... 4 1. МЕТОДОЛОГИЈА... 4 1.1. Истраживачка методологија... 4 1.2. Проблем истраживања и истраживачка питања... 5 1.3. Операционални параметри... 5 1.4. Истраживачки инструменти... 13 1.5.

Διαβάστε περισσότερα

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Термомеханика На основу одлуке Изборног већа

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ АДАМА З. ПЕТРОВИЋА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ АДАМА З. ПЕТРОВИЋА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ АДАМА З. ПЕТРОВИЋА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај Комисије за преглед и

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о.

Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о. Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о. Драган Миладиновић Факултет техничких наука, Чачак Инжењерски менаџмент, Мастер за инжењерски менаџмент,

Διαβάστε περισσότερα

Примењена математика

Примењена математика Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Светог Саве 65, 32000 ЧАЧАК Тел: (+381 32) 30 27 57 Факс: (+381 32) 34 21 01 Web : http://www.ftn.kg.ac.rs е mail: dekanat@ftn.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Крагујевцу Факултет техничких наука у Чачку. Мр Марјан Милошевић

Универзитет у Крагујевцу Факултет техничких наука у Чачку. Мр Марјан Милошевић !!!! Универзитет у Крагујевцу Факултет техничких наука у Чачку Мр Марјан Милошевић! РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БЕЗБЕДНОСНОГ МОДУЛА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ Е-ОБРАЗОВАЊА Докторска дисертација Чачак, 2016.

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

ЗАХТЕВ за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији. (име, име једног од родитеља и презиме)

ЗАХТЕВ за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији. (име, име једног од родитеља и презиме) ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 35/254-1 (Број захтева) 18.08.2017. (датум) Образац 2 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА (назив већа научне области коме се захтев упућује Београд,

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Површина круга и његових делова

6.5 Површина круга и његових делова 7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: На седници одржаној 18. 6. 2010. године Наставно-научно веће

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ. Основну и средњу школу завршио је у Блацу, као носилац диплома Вук Караџић.

ИЗВЕШТАЈ. Основну и средњу школу завршио је у Блацу, као носилац диплома Вук Караџић. ИЗВЕШТАЈ На расписани конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, наставника у звање доцент за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 15 (2006) 43-48 UDK 62 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 03542904 Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ИЗВОД

Διαβάστε περισσότερα

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични

Διαβάστε περισσότερα

и одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације у саставу:

и одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације у саставу: НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На V редовној седници Наставно-научног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду, одржаној 13. 3. 2015. године, прихваћен је извештај

Διαβάστε περισσότερα

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1.Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-9476/3-1,

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ мр Иван Петровић ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА Докторска дисертација Крагујевац, 2016 године ИДЕНТИФИКАЦИОНА СТРАНИЦА ДОКТОРСКЕ

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ДЕПАРТМАН ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ Мр Горан Лалић РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА

Διαβάστε περισσότερα

З А П И С Н И К. СЛУЖБЕНО ОДСУТНИ: др М. Ђорђевић, др М. Лукић Радовић, др Марко Јовановић, И. Марковић.

З А П И С Н И К. СЛУЖБЕНО ОДСУТНИ: др М. Ђорђевић, др М. Лукић Радовић, др Марко Јовановић, И. Марковић. З А П И С Н И К са XVII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. априла 2017. године, са почетком у 18,15 часова. ПРИСУТНИ: др Дејан Поповић, др С. Аврамовић,

Διαβάστε περισσότερα

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација Крагујевац, 2013. година

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 1 5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: 1991-1996,

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

Организационо-економски аспекти увођења стандарда квалитета у производњи и преради воћа

Организационо-економски аспекти увођења стандарда квалитета у производњи и преради воћа У н и в е р з и т е т у Б е о г р а д у Пољопривредни факултет Мр Бојан Д. Димитријевић Организационо-економски аспекти увођења стандарда квалитета у производњи и преради воћа - докторска дисертација -

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 80. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС" бр. 110/05, 50/06, 18/10 и 112/15) и члана

Διαβάστε περισσότερα

spoi 6t9 - 13parte =.',=---L-9+ 1g1!- r.w, l.llpos. Ap Blarraqa 3rarxogrh, naupe4ura upo$ecop Yuurerscxor $axyrrera y

spoi 6t9 - 13parte =.',=---L-9+ 1g1!- r.w, l.llpos. Ap Blarraqa 3rarxogrh, naupe4ura upo$ecop Yuurerscxor $axyrrera y yhrrbep3rrrer v HHr{ry YLIHTIJI,i - i( II.i,,i ii"vjitet I43EopHoM BEhy YIIIITEJ6CKOT OAKYJITETA Y BPABY }.HI,IBEP3I,ITE TA Y HIIMY spoi 6t9 - =.',=---L-9+ 1g1!- r.w, 13parte Ha ceasraqra HacraeHo-HafrHor

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације Aне Калушевић, дипл.инж. ИЗВЕШТАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације Aне Калушевић, дипл.инж. ИЗВЕШТАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 25.03.2017. Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације Aне Калушевић, дипл.инж. Одлуком Наставно-научног

Διαβάστε περισσότερα

ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ

ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ П DOI: 10.5937/vojdelo1404093Z В ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ Малиша Жижовић Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево Ксенија Келеменис Универзитет

Διαβάστε περισσότερα

З А Х Т Е В за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације

З А Х Т Е В за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације Образац 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Број Датум Београд УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно економских наука З А Х Т Е В за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације Молимо да, сходно

Διαβάστε περισσότερα

ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Марка Ристића, дипл.маш.инж., студента докторских студија Одлуком 3278/2 бр.

Διαβάστε περισσότερα

Проф. др Весна Димитријевић

Проф. др Весна Димитријевић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 1937/1-VIII/2 24.12.2009. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Повезаност депресивног поремећаја са локализацијом, величином и патохистолошким налазом тумора мозга

Повезаност депресивног поремећаја са локализацијом, величином и патохистолошким налазом тумора мозга УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-6270/3-9 од 21.9.2011. године, именовани су

Διαβάστε περισσότερα

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ. 1. Одлука Наставно- научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ. 1. Одлука Наставно- научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 1. Одлука Наставно- научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Одлуком Наставно- научног већа Факултета медицинских наука Универзитета

Διαβάστε περισσότερα

1356/5 Већу научних области техничих наука (Број захтева) (Датум) З А Х Т Е В за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације

1356/5 Већу научних области техничих наука (Број захтева) (Датум) З А Х Т Е В за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације Факултет МАШИНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Образац 1. 1356/5 Већу научних области техничих наука (Број захтева) (Назив стручног већа коме се захтев упућује, сагласно Члану 6. и чл. 7 став 1. овог Правилника)

Διαβάστε περισσότερα

СТАЊE НАУКЕ У СРБИЈИ

СТАЊE НАУКЕ У СРБИЈИ СТАЊE НАУКЕ У СРБИЈИ 2010-201 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СТАЊЕ НАУКЕ У СРБИЈИ 2010-201 Национални савет за научни

Διαβάστε περισσότερα

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Јове Илића 165, 11 000 Београд У Београду, 30.05. 2016. године НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА Одлуком Наставно-научног већа Факултета политичких наука

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ ДЕТЕРМИНИСТИЧКОГ ХАОСА НА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА

ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ ДЕТЕРМИНИСТИЧКОГ ХАОСА НА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Бранкица Ђ. Поткоњак Лукић ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ ДЕТЕРМИНИСТИЧКОГ ХАОСА НА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА докторска дисертација Београд, 2015. BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

КВАЛИТЕТ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ

КВАЛИТЕТ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, 2016. Проф. др Жана БОЈОВИЋ Mc Марина ИЛИЋ Учитељски факултет у Ужицу Универзитет у Крагујевцу УДК 378:371.12(497.11) - оригинални научни рад - КВАЛИТЕТ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Нови Сад, 03.07.2017.г. ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Крагујевац, фебруар 2014. године На основу члана 100. тачке 11. Статута Правног факултета у Крагујевцу Наставнонаучно

Διαβάστε περισσότερα

З А П И С Н И К са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду 26. марта године

З А П И С Н И К са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду 26. марта године З А П И С Н И К са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду 26. марта 2014. године Седници присуствује 45 чланова Изборног и Наставно-научног већа. Службено одсутни:

Διαβάστε περισσότερα

КОНВЕРГЕНТНА ВАЛИДАЦИЈА ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ АСПЕКАТА ТЕРАПИЈЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ ПРОСТАТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

КОНВЕРГЕНТНА ВАЛИДАЦИЈА ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ АСПЕКАТА ТЕРАПИЈЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ ПРОСТАТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. ОДЛУКА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-5586/3-10 од

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЦИЈА СКЛАДИШТА ЛОКАЦИЈСКИ ПРОБЛЕМИ

ЛОКАЦИЈА СКЛАДИШТА ЛОКАЦИЈСКИ ПРОБЛЕМИ ЛОКАЦИЈА СКЛАДИШТА ЛОКАЦИЈСКИ ПРОБЛЕМИ Локацијски проблеми се односе на одређивање места или позиције неког објекта или групе објеката у задатом простору са дефинисаним обликом и димензијама. У логистици

Διαβάστε περισσότερα

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ UDC 351.711:719]:316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1446105S Оригинални научни рад УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ Е-адреса: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs ВЕСНА ЈАНКОВИЋ

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ И ПРИМЕНА МЕТОДА ХЕУРИСТИЧКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

РАЗВОЈ И ПРИМЕНА МЕТОДА ХЕУРИСТИЧКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА Ненад Костић РАЗВОЈ И ПРИМЕНА МЕТОДА ХЕУРИСТИЧКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА Докторска дисертација Крагујевац, 2017. Идентификациона страна:

Διαβάστε περισσότερα

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТА У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТА У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ АНА Н. ПОПОВИЋ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТА У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА докторска дисертација Текст ове докторске дисертације ставља се на увид јавности,

Διαβάστε περισσότερα

ПРЕДВИЂАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ КАО ОСНОВА ЗА СИМУЛАЦИЈУ ПОНАШАЊА ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА У РЕАЛНИМ УСЛОВИМА

ПРЕДВИЂАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ КАО ОСНОВА ЗА СИМУЛАЦИЈУ ПОНАШАЊА ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА У РЕАЛНИМ УСЛОВИМА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2005, бр. 92, стр. 7-13 BIBLID: 0353-4537, (2005), 92, p 7-13 Милан Вукићевић UDK: 684:65.015.2 Оригинални научни рад ПРЕДВИЂАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ КАО ОСНОВА ЗА СИМУЛАЦИЈУ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ДЕФИНИСАЊЕ МОДЕЛА ФУНКЦИОНИСАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ МЕТОДА И ТЕХНИКА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ДЕФИНИСАЊЕ МОДЕЛА ФУНКЦИОНИСАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ МЕТОДА И ТЕХНИКА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Сања Добричанин ДЕФИНИСАЊЕ МОДЕЛА ФУНКЦИОНИСАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ МЕТОДА И ТЕХНИКА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА Докторска дисертација Косовска Митровица,

Διαβάστε περισσότερα

II ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА Научно-истраживачку и стручну делатност др Предраг Милановић је остварио у више области: учешће у раду на

II ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА Научно-истраживачку и стручну делатност др Предраг Милановић је остварио у више области: учешће у раду на УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ На основу одлуке Декана Машинског факултета Универзитета у Београду, бр. 21-3334/2, од 26.01.2015. изабрани смо за чланове Комисије за утврђивање

Διαβάστε περισσότερα

После детаљног увида у приложену документацију, Комисија Изборном већу Медицинског факултета у Крагујевцу подноси следећи И З В Е Ш Т А Ј

После детаљног увида у приложену документацију, Комисија Изборном већу Медицинског факултета у Крагујевцу подноси следећи И З В Е Ш Т А Ј Одлуком Стручног већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу бр. 115/23 од 05.02.2007. године одређена је Комисија за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс објављен у огласним

Διαβάστε περισσότερα

УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕДОМ КАО ФАКТОР БРЖЕ ТРАНЗИЦИЈЕ НАШЕ ЗЕМЉЕ

УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕДОМ КАО ФАКТОР БРЖЕ ТРАНЗИЦИЈЕ НАШЕ ЗЕМЉЕ ЏОН НЕЗБИТ УНИВЕРЗИТЕТ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР Мр Слободан Младеновић УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕДОМ КАО ФАКТОР БРЖЕ ТРАНЗИЦИЈЕ НАШЕ ЗЕМЉЕ - ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - Зајечар, 2016. година Џ О

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. Одлуком Наставно-научног већа Факултета Медицинских

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА МЕНАЏЕРА РЕСТОРАНА О ОЧЕКИВАЊУ ПОТРОШАЧА ПРИМЕНОМ МОДЕЛА ЈАЗА (GАP MODEL)

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА МЕНАЏЕРА РЕСТОРАНА О ОЧЕКИВАЊУ ПОТРОШАЧА ПРИМЕНОМ МОДЕЛА ЈАЗА (GАP MODEL) УДК: 338.488.2:640.4 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година VIII Број II стр. 185-202 MSc Милан Ивков 1, асистент Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет др

Διαβάστε περισσότερα

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Тијана Костић Факултет техничких наука, Чачак СП ИАС Професор технике и информатике, школска 203./204. година e-mail: tijana.kostic@gmail.com Ментор рада:

Διαβάστε περισσότερα

Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе

Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе Универзитет у Београду Машински факултет Бранка М. Тубин-Митровић Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе

ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе Образац-2 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ:МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

СТРАТЕГИЈСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА СТАРЕ ПЛАНИНЕ

СТРАТЕГИЈСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА СТАРЕ ПЛАНИНЕ ЏОН НЕЗБИТ УНИВЕРЗИТЕТ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР Млађан В. Максимовић СТРАТЕГИЈСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА СТАРЕ ПЛАНИНЕ Докторска дисертација Зајечар, 2016. ЏОН НЕЗБИТ

Διαβάστε περισσότερα

ХИРУРШКA РЕСЕКЦИЈА ИЗОЛОВАНИХ МЕТАСТАЗА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ У ЈЕТРИ: ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ.

ХИРУРШКA РЕСЕКЦИЈА ИЗОЛОВАНИХ МЕТАСТАЗА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ У ЈЕТРИ: ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно - научног већа Одлуком Наставно - научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-11083/3-8

Διαβάστε περισσότερα

ОБЛАСТ АТРАКЦИЈЕ РАЗНИХ ПОСТУПАКА

ОБЛАСТ АТРАКЦИЈЕ РАЗНИХ ПОСТУПАКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Оља Скакавац ОБЛАСТ АТРАКЦИЈЕ РАЗНИХ ПОСТУПАКА мастер рад Нови Сад, 014. Садржај Предговор 4 1. Уводни део 5

Διαβάστε περισσότερα

Милан Протић је рођен у Нишу Живи и ради у Нишу. Ожењен је и отац једног детета.

Милан Протић је рођен у Нишу Живи и ради у Нишу. Ожењен је и отац једног детета. радова, фотокопије радова, попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника, као и други материјал који потврђује наводе у пријави. 1. Биографски подаци 1.1 Лични подаци

Διαβάστε περισσότερα