ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011"

Transcript

1 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο ΔΔΠΚ. Η έλζηαζε έπξεπε λα απνξξηθζεί απφ ηελ ΔΔΠΚ σο θαηά ρξφλνλ αλαξκφδηα 3489/2011 Έθεζε. Απνρή δηθεγφξσλ. Αλαβνιή εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο ψζηε λα θιεζεί ν ελάγσλ λα ππεξαζπηζηεί ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ. 3475/2011 Δηδηθφ επίδνκα ΓΔΣΔ πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ελ ελεξγεία ηεισληαθνχο. Αίηεκα ζπληαμηνχρνπ λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπληάμηκν κηζζφ ηνπ είλαη απνξξηπηέν 3452/2011 Έθεζε. πλππνινγηζκφο ζηε ζπληάμηκε ππεξεζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ ηνπ ρξφλνπ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε δηθεγφξν. Ο ρξφλνο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο απνηειεί ζπληάμηκε ππεξεζία, φηαλ πξνζφλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ππαιιήινπ απνηειέζεη ε ηδηφηεηα ηνπ αζθνπκέλνπ δηθεγφξνπ θαη φρη φηαλ σο κφλν πξνζφλ απαηηήζεθε δηθεγνξηθή πξνυπεξεζία ή ε ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ. Δηδηθφηεξα, εάλ απφ ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ ππαιιήινπ σο απηνηειέο πξνζφλ δηνξηζκνχ απαηηήζεθε, δηαδεπθηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο πξαθηηθή άζθεζε ζε δηθεγφξν, ν ρξφλνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ινγίδεηαη ζπληάμηκνο γη απηφλ θαη πξνζκεηξάηαη ζηε ινηπή ππεξεζία

2 ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ίδηνο ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη επνκέλσο ν ρξφλνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ απνηέιεζε πξάγκαηη ην απνθιεηζηηθφ πξνζφλ γηα ηνλ επίκαρν δηνξηζκφ ηνπ. Σα αλσηέξσ γίλνληαη δεθηά δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή ν ρξφλνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζεσξείην ζπληάμηκνο κφλν γηα φζνπο ππαιιήινπο πξνζιήθζεθαλ πξάγκαηη κε ηππηθφ πξνζφλ ηελ άζθεζε απηή, ζα είρε σο ζπλέπεηα λα ηίζεληαη αδηθαηνιφγεηα ζε δπζκελέζηεξε, απφ ζπληαμηνδνηηθή άπνςε, ζέζε φζνη θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζπκκεηείραλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, κε επηπξφζζεηα θαη απμεκέλα δειαδή ηππηθά πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλππνςήθηνχο ηνπο θαη νη νπνίνη, παξφια απηά, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζκεηξήζνπλ σο ζπληάμηκν ην ρξφλν ηεο άζθεζήο ηνπο-βι θαη νι. 1897/ /2011 Έθεζε. Πξνζκέηξεζε ζηε ζπληάμηκε ππεξεζία ρξφλνπ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 3448/2011 Αγσγή απνδεκησηηθή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηεο ηξηεηίαο. Αιινδαπή ζχδπγνο έιιελα δηθαηνχηαη ζχληαμε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνληαη θαη γηα ηηο ειιελίδεο ρήξεο. Αλίζρπξε ε δηάηαμε ηνπ αξ. 63 παξ. 1β Κ σο αληίζεηε κε ην αξ. 14 ΔΓΑ 3435/2011 Απφξξηςε έθεζεο ιφγσ κε λνκηκνπνίεζεο δηθεγφξνπ 3434/2011 Η θξάζε «θάζε ζπλαθνχο πξάμεο» είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηίκεζεο 3123/2011 Έθεζε επίθνπξνπ θαζεγεηή ΑΔΝ θαη παξάιιεια ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΝΑΣ σο πξψελ λαπηηθνχ. Ο λαπηηθφο δελ ζεσξείηαη ζπληαμηνχρνο ππάιιεινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ννκίκσο θαλνλίδεηαη ζχληαμε 2896/2011 Αλαβνιή ζε ππφζεζε θαλνληζκνχ ρνξεγίαο πξνέδξνπ θνηλφηεηαο 2895/2011 Παξαίηεζε απφ δηθφγξαθν άγακεο

3 ζπγαηέξαο εθεκέξηνπ 2890/2011 Παξαπνκπή ζην εηδηθφ δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ /2011 Έθεζε. Πξνζαχμεζε ζχληαμεο θαηά 2/50 ιφγσ παξακνλήο ηνπ ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε 35εηίαο. Η ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ λ. 1902/1990 εθαξκφδεηαη κφλνλ γηα φζνπο εμέξρνληαη ηεο ππεξεζίαο κεηά ηηο (δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ) 2888/2011 Απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε έθεζεο ιφγσ κε λφκηκεο θιήηεπζεο ησλ δηαδίθσλ 2886/2011 Έθεζε. Δθφζνλ έλζηαζε θαηά πξάμεο ηνπ ΓΛΚ πνπ απεπζχλεηαη ζηελ ΔΔΠΚ εηζαρζεί ζην ΙΙ Σκήκα, ηνχην, ζηεξνχκελν αξκνδηφηεηαο λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε γηα πξψηε θνξά επί ηεο νπζίαο, παξαπέκπεη απηήλ ζηελ ΔΔΠΚ 2883/2011 Έθεζε ζπληαμηνχρνπ βνπιεπηή. Καηαβνιή ηεο βνπιεπηηθήο ζχληαμεο ζην αθέξαην γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο Αλαβνιή ζπδήηεζεο 2863/2011 Έθεζε. Αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξφλνπ γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ. Ο ρξφλνο απηφο αλαγλσξίδεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 2862/2011 Αλαβνιή έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζε ππφζεζε επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο 2850/2011 Αλαβνιή έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζε ππφζεζε θαλνληζκνχ ζχληαμεο ρήξαο κεηέξαο 2848/2011 Καλνληζκφο ζχληαμεο εθπαηδεπηηθνχ. Ωο ρξφλνο ιήμεο ηεο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πξηλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ ζεκείν. 2847/2011 Σηκεηηθή ζχληαμε (θαιιηηερλψλ). Απαηηείηαη εηδηθή αηηηνινγία ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο σο πξνο ην γεγνλφο ηεο πξνζθνξάο

4 δηαθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. 2837/2011 Έθεζε. πλππνινγηζκφο ρξφλνπ δπλεηηθήο αξγίαο 2830/2011 Αγσγή: Γεδηθαζκέλν. Δπηζηξνθή κε νθεηιφκελνπ παξαβφινπ 2828/2011 Έθεζε εξεπλεηή ΔΘΙΑΓΔ. Υήξνο κε αλήιηθν ηέθλν. Γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 1998 θαη κεηά, ζεζπίδεηαη σο ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, απμαλφκελν απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά, θαηά έλα εμάκελν γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Αληίζεηα, γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο ν ζπληαμηνδνηηθφο λνκνζέηεο επηθπιάζζεη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε θαη εηδηθφηεξα γηα κελ ηηο κεηέξεο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ αλήιηθα ή αλίθαλα ηέθλα ή αλίθαλν ζχδπγν ζεζπίδεη σο φξην ειηθίαο ην 50 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε, γηα δε ηηο ινηπέο γπλαίθεο ην 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, απμαλφκελν θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα γηα ηνπο άλδξεο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η δηαθνξεηηθή απηή ζπληαμηνδνηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κάιηζηα ηφζν απηψλ πνπ ηεινχλ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο (κεηέξεο κε αλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά ή γπλαίθεο κε αλίθαλν ζχδπγν), φζν θαη ησλ ινηπψλ πνπ δελ ηεινχλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζπληζηά δπζκελή δηάθξηζε ησλ πξψησλ έλαληη ησλ δεχηεξσλ κε κφλν θξηηήξην ην θχιν ηνπο, πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή απφ ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα κεηξφηεηαο, γάκνπ θαη νηθνγέλεηαο ή ζε θαζαξά βηνινγηθέο δηαθνξέο πνπ επηβάιινπλ ηε ιήςε ηδηαίηεξσλ κέηξσλ ππέξ απηψλ. Καη ηνχην, δηφηη θαηά ην κέξνο πνπ κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο απηέο ξπζκίζεηο ζθνπείηαη ε πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο

5 θαη ησλ παηδηψλ δελ επηηξέπεηαη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ, δνζέληνο φηη θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα βάξε ζην πιαίζην ηεο αλαηξνθήο ησλ ηέθλσλ ηνπο, αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. Η ζέζπηζε, άιισζηε, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ην θχιν νχηε απφ θαζαξά βηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο δηθαηνινγείηαη, αθνχ δελ ζπλαξηάηαη κε δηαθνξεηηθφ πξνζδφθηκν δσήο, νχηε ζεηηθφ κέηξν ζπληζηά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ηελ άξζε ηπρφλ πθηζηάκελσλ αληζνηήησλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηεπθνιχλνληαη νη γπλαίθεο ζηε ζπλέρηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, νχηε απνθαζίζηαληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, αιιά απιψο ηίζεληαη ζε επλντθφηεξε ζέζε έλαληη ηνπ άιινπ θχινπ κε ην λα κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζε κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Δπνκέλσο, νη σο άλσ ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη κηθξφηεξν φξην ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ γπλαηθψλ, αληίθεηληαη ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη πξέπεη, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ, λα ηχρνπλ εθαξκνγήο θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο (βι. Οι. Δι. πλ. 3434/2009, 44/2009). Οη ίδηεο δηαηάμεηο είλαη φκσο αληίζεηεο θαη ζην άξζξν 141 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζπλέπεηα λα πξέπεη, γηα ιφγνπο ηήξεζεο ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε δπζκελήο απηή δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ αλδξψλ, σο δηθαηνινγνχκελε θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε απφ θνηλσληθνχο ιφγνπο, λα επεθηαζνχλ θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο νη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο γπλαίθεο (βι. ΓΔΔ C-559/07 ηεο

6 ). 2827/2011 Απφξξηςε ζπλεθδηθαδφκελεο κε έθεζε αγσγήο, κεηά ηελ παξαδνρή ηεο έθεζεο, ιφγσ κε χπαξμεο δεκίαο 2812/2011 νι Σνθνθνξία αμίσζεο. Δπηηφθην ππεξεκεξίαο. Παξαπνκπή ζην ΑΔΓ 2805/2011 Η αγσγή ηνπ άξ. 105 εηζλαθ δελ θσιχεηαη απφ ην άξ. 60 παξ.1 ηνπ Κ 2799/2011 νι Σν παξάβνιν σο πξνυπφζεζε παξαδεθηνχ ηεο έθεζεο 2518/2011 Πξνζσξηλή κεληαία εηζθνξά ππέξ ηνπ δεκνζίνπ λ. 2084/1992. Αλίζρπξε ιφγσ αληίζεζεο ζην αξ. 1 1 νπ ΠΠξσηνθφινπ ηεο ΔΓΑ. Δπηηξεπηψο δεηείηαη κε αγσγή ε επηζηξνθή ηεο εηζθνξάο απηήο. Παξαγξαθή αμίσζεο: είλαη πεληαεηήο (νι 2442/2008) 2505/2011 Απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε ιφγσ κε λφκηκεο θιήηεπζεο ηνπ δηαδίθνπ (δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ επηδίδνληνο νξγάλνπ) 2482/2011 νι Πφηε ην δηθαίσκα ζε ζχληαμε εμνκνηψλεηαη κε πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα 2446/2010 Παξαίηεζε απφ αγσγή δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Καηάξγεζε δίθεο 2422/2011 Δλ ελεξγεία ππάιιεινο (άλδξαο). πληαμηνδφηεζε κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο κε αλήιηθα ηέθλα. Πιεξνθνξηαθφ έγγξαθν. Απαξάδεθηε έθεζε 2418/2011 Αλαβνιή έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζε ππφζεζε θαλνληζκνχ δεχηεξεο ζχληαμεο ηαηξνχ ΔΤ θαη θαζεγεηή ΑΔΙ 2415/2011 Σχρε ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ δηαλχζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 35εηίαο (αξ. 165 ππαι. Κψδηθα) 2414/2011 Έθεζε. χληαμε ρήξνπ απνβησζάζεο ζηελ ππεξεζία ππαιιήινπ λνζνθνκείνπ. Απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηεο ζαλνχζαο πξηλ απφ ην γάκν, εθηφο αλ ν γάκνο ηειέζηεθε πξηλ ην ηξαχκα ή ηελ αδηακθηζβήηεηε εθδήισζε ηνπ

7 λνζήκαηνο απφ ην νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο. πλεθδίθαζε εθέζεσλ ιφγσ πξφδειεο ζπλάθεηαο. Η ειεχζεξε ζπκβίσζε δελ απνηειεί αθεηήξην γεγνλφο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ ππεξεζίαο 2411/2011 Έθεζε. Καλνληζκφο ζχληαμεο ρήξαο ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΙΚΑ πνπ είρε επηιέμεη ην θαζεζηψο ησλ θνηλψλ αζθαιηζκέλσλ. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο αζθείηαη κία θνξά θαη θαηά ην ρξφλν εμφδνπ ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία. Μεηά ην ζάλαην ηνπ ζπληαμηνχρνπ ην αλσηέξσ δηθαίσκα δελ δχλαηαη λα αζθεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 2404/2011 Ανξηζηία δηθνγξάθνπ. Δπηηξεπφκελα έλδηθα κέζα θαηά νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο 2399/2011 Έθεζε. Καλνληζκφο ζχληαμεο. πλππνινγηζκφο ρξφλνπ αξγίαο θαη δηθεγνξηθήο πξνυπεξεζίαο 2393/2011 Απφξξηςε έθεζεο ηέσο πξνέδξνπ θνηλφηεηαο πνπ δεηνχζε αλαπξνζαξκνγή ρνξεγίαο γηα ην έηνο 1998, δεδνκέλνπ φηη ηνπ θαλνλίζηεθε ε ρνξεγία ην πξψηνλ ηελ /2011 Έθεζε. Αλαπξνζαξκνγή ρνξεγίαο πξνέδξνπ θνηλφηεηαο 2390/2011 Αίηεκα κεηαξξχζκηζεο ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεο πνπ αθνξά δηθεγφξν δήκνπ ψζηε ε ζχληαμε λα αλαθαζνξηζηεί κε πξνζαπμεκέλεο ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο θαηά 30%, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απνδνρέο πνπ ιάκβαλε θαηά ην ρξφλν εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Η πξνζαχμεζε απηή απνηειεί εηδηθή αληηπαξνρή (πξφζζεηε παξνρή) πνπ ρνξεγείηαη κφλν ζηνπο ελ ελεξγεία δηθεγφξνπο ησλ δήκσλ. Γελ ζπληζηά γεληθή αχμεζε κηζζνχ θαη δελ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ 2389/2011 Δμνκνίσζε απνδνρψλ βνπιεπηή κε απνδνρέο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣ &Σαρπδξνκείσλ. Παξαπνκπή ππφζεζεο ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ /2011 νι Δπηηφθην ππεξεκεξίαο ζε αγσγή αξ. 105 εηζλαθ

8 2318/2011 νι Έλαξμε ηνθνγνλίαο. Αξθεί ε γέλεζε ηεο επηδηθίαο θαη ε επίδνζε αγσγήο 2272/2011 νι Πάγηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ηνπ ΝΚ: Σε δηθαηνχληαη απφ (έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο) 2133/2011 Αγσγή. Γηθαηνδνζία. Παξαπνκπή ππφζεζεο ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν 2132/2011 Γηαθνπή δίθεο ζε ππφζεζε Δηδηθήο κεληαίαο παξνρήο 176 επξψ 2130/2011 Πάγηα απνδεκίσζε. Δπαλεμέηαζε ιφγσ αιιαγήο λνκνινγίαο. ψξεπζε έθεζεο θαη αγσγήο. Δλφςεη ηνπ φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε ηνπ κήλα έθδνζεο ηεο απφθαζεο, είλαη απνξξηπηέα έθεζε θαηά πξάμεο ηνπ ΓΛΚ πνπ απέξξηςε αίηεκα επαλεμέηαζεο, αλ ε αίηεζε ππνβιήζεθε κεηά ηελ , εκεξνκελία απφ ηελ νπνία επεθηάζεθε ε ρνξήγεζε ηεο πάγηαο απνδεκίσζεο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Απηνηέιεηα αγσγήο πνπ αζθείηαη απφ θαη εληεχζελ 2124/2011 Αλαπξνζαξκνγή ζχληαμεο ρήξαο ζπληαμηνχρνπ ηέσο ππαιιήινπ ηεο βνπιήο πνπ εμήιζε απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ην Ο δηαθνξεηηθφο ρξφλνο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απνηειεί αληηθεηκεληθφ θξηηήξην πνπ θαζηζηά ζεκηηή ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 2099/2011 πληαμηνδφηεζε νηθνγέλεηαο παζφληνο ελ ππεξεζία πνιηηηθνχ ππαιιήινπ, έπεηηα απφ επαλεμέηαζε απφ ηελ ΑΤΔ. Έλλνηα φξνπ «εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο»/ Αηηηνιφγεζε γλψκεο ΑΤΔ. 1989/2011 πληαμηνδφηεζε νηθνγέλεηαο ηεισληαθνχ ππαιιήινπ πνπ ζηεξήζεθε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα κεηά απφ θάζεηξμε. Υξφλνο δπλεηηθήο αξγίαο: δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπληάμηκε ππεξεζία, εθηφο αλ ν ππάιιεινο αζσσζεί ακεηάθιεηα. Έθπησζε απφ ην δηθαίσκα ζχληαμεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζχληαμεο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ

9 εθπηψηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε: λα έρεη ζεκειησζεί ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηνλ ίδην ησλ ππάιιειν. πληαγκαηηθφηεηα δηαηάμεσλ. 1959/2011 πλππνινγηζκφο ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ε εθθαινχζα ππεξεηνχζε ζε ζρνιεία ηεο Κχπξνπ. Αίηεκα ζπλππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ απηνχ ζην εθάπαμ βνήζεκα. Γηθαηνδνζία 1758/2011 Γηαδεπγκέλε ζπγαηέξα ηέσο ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΣΑΠΘΔ. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ θξίζε επί ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ν ρξφλνο πνπ επέξρεηαη ην ζεκειησηηθφ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο γεγνλφο. ηηο ππνζέζεηο κεηαβίβαζεο ηεο ζχληαμεο θξίζηκνο είλαη ν ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ. Δθαξκνγή λ. 1654/1986 ζε θφξε ζαλφληνο ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΣΑΠΘΔ πξηλ ην αλσηέξσ ηακείν θαηαξγεζεί θαη κεηαθεξζεί ζην δεκφζην. 1659/2011 νι Πφηε ην δηθαζηήξην δελ νθείιεη λα παξαπέκςεη ζην εηδηθφ δηθαζηήξην ηνπ αξ /2011 νι 60% ηεο δηαθνξάο βαζηθνχ κηζζνχ πξνέδξνπ εθεηψλ θαη αληηπξνέδξνπ ΑΠ. Πφηε ε αίηεζε αλαπξνζαξκνγήο θέξεη ην ραξαθηήξα αίηεζεο επαλεμέηαζεο. Πξνζεζκία πξνζβνιήο ηεο πξάμεο θαλνληζκνχ 1576/2011 νι Πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ Δι πλ επί ζπληαμηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (θαη ηξνπνινγηψλ) 1575/2011 νι Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηεο δηνίθεζεο ζε απφθαζε Δι.πλ δεδηθαζκέλν 6κελε πξνζεζκία ηνπ άξ. 61 Κ παξαγξαθή 1537/2011 Έθεζε ρήξαο απνβηψζαληνο ζπληαμηνχρνπ, ε νπνία δεηά ηε κεηαξξχζκηζε ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ζχληαμε απφ κεηαβίβαζε ζηε ζπγαηέξα ηνπ ζαλφληνο απφ πξνεγνχκελν γάκν. Αλ ν ζχδπγνο απνβηψζεη πξηλ θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ, ηφηε ε ιχζε επέξρεηαη κε ην ζάλαην θαη φρη κε δηαδχγην. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε,

10 ν επηδψλ ζχδπγνο ζεσξείηαη ρήξνο/α θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Κ θαη επνκέλσο δηθαηνχηαη ζχληαμε απφ κεηαβίβαζε (πιεηνς). Η πεξίπησζε ηνπ επηδψληνο ελ δηαζηάζεη ζπδχγνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ ζθνπφ ησλ ζρεηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κ (κεηνς). 1518/2009 Έθεζε ππαιιήινπ ηεο ζρνιήο θαιψλ ηερλψλ. Απφιπζε ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο. Υξφλνο αξγίαο. 1464/2010 Αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκεο ηεο ππεξεζίαο λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν Αζελψλ θαη ππαιιήινπ ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ ΑΔΙ, ππαγφκελνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ. Παξάιιειε αζθάιηζε ζε δχν θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο. Ο ίδηνο ρξφλνο ππεξεζίαο δελ κπνξεί, θαη αξρήλ, λα ιεθζεί γηα ηελ απφθηεζε πνιιαπιψλ δηθαησκάησλ ζχληαμεο 1436/2010 Έθεζε ελ ελεξγεία ππαιιήινπ γηα αλαγλψξηζε ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ζε θέληξν δηεζλνχο θχξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ πξηλ ηε ιήςε ηνπ δηδαθηνξηθνχ. Κιήζε σο αγλψζηνπ δηακνλήο. Απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε 1080/2011 Απφιπζε ιφγσ νξηζηηθήο παχζεο. Ννκίκσο αζθείηαη έθεζε θαηά ηεο πξάμεο ηνπ ΓΛΚ, επεηδή ελφζσ δηαξθνχζε ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο κεζνιάβεζε άξζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο έλζηαζεο ελψπηνλ ηεο ΔΔΠΚ. 1033/2010 Μεηά ηελ 1 ε ζπδήηεζε δελ επηηξέπεηαη κεηαβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηεο αγσγήο 1027/2011 νι Γεδηθαζκέλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην αηηηνινγηθφ απφθαζεο 1012/2011 Οι. Γηαθνπή δίθεο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ αλαηξεζείνληνο 897/2011 Έθεζε θαη πξφζζεηνη ιφγνη ελ ελεξγεία δηθεγφξνπ λνζνθνκείνπ κε πάγηα αληηκηζζία. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία φζνη ιάκβαλαλ ζπζηεκαηηθά ππνζέζεηο θαη πιεξψλνληαλ αλά ππφζεζε. Αλφκνηεο θαηεγνξίεο. Απνξξίπηεη ηελ έθεζε

11 846/2011 νι. Σφθνη επί αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο 833/2011 νι Δθπξφζεζκε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά απφθαζεο ΙΙ Σκήκαηνο 827/2010 Απφιπζε εθπαηδεπηηθνχ ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Καλνληζκφο ζχληαμεο. Πξνζκέηξεζε ρξφλνπ αξγίαο. Πξνζκέηξεζε ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Ηιηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Σν άξζξν 56 παξ. 15 Κ δελ εθαξκφδεηαη γηα φζνπο απνιχζεθαλ ελψ είραλ ζπκπιεξψζεη 25εηία θαζψο απηνί ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ην αξ. 1 παξ. 1 α ηνπ Κ. Δμεχξεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηηο ινηπέο πιελ 25εηίαο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 1 Κ. Υξφλνο ζεκειίσζεο: ν ρξφλνο απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπληάμηκε ππεξεζία πξνζκεηξάηαη θαη ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ δηαλχζεθε πξηλ ηελ πξφζιεςε ηνπ ππαιιήινπ, ππφ ηνλ φξν θαηαβνιήο εηζθνξψλ 825/2011 νι Αλαβνιή ζπδήηεζεο κέρξη λα απνθαζίζεη ην ΑΔΓ γηα ην δήηεκα ηεο ηνθνθνξίαο αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο 743/2010 νι Γηθαζηηθφ έλζεκν 591/2011 Έθεζε. Πάγηα απνδεκίσζε ζε ρήξα δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Καη εθηίκεζε ηνπ δηθνγξάθνπ ε εθθαινχζα δεηά ηελ παξνρή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θιεξνλφκνπ. Δλεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε θαηά ην ιφγν ηεο θιεξνλνκηθήο ηεο κεξίδαο 228/2011 Μηζζνινγηθά θιηκάθηα. Οξηζηηθά δεδνκέλα 192/2011 νι Δπηηφθην ππεξεκεξίαο ζε αγσγή 1049/2011, 2128/2011, 572/2009 νι Καλνληζκφο ζχληαμεο παηέξα ζαλφληνο ζηελ ππεξεζία ππαιιήινπ. Δθφζνλ ππάξρεη ζχδπγνο ηνπ ζαλφληνο, ν παηέξαο δελ απνθηά απηνηειέο δηθαίσκα ζχληαμεο αιιά θαηά ζπκκεηνρή (αξ. 5 παξ. 2 Κ), εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο απνξίαο θαη ηεο θχξηαο ζπληήξεζεο. 1587/2011, 26/2010 νι, 106/2010 νι Απφ πφηε αλαηξέρεη ε ηξηεηία επί παξαδνρήο έθεζεο 2112/2011, 563/2011 Πξάμε πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα,

12 ζηεξνχκελε εθηειεζηφηεηαο 2118/2011, 3435/2011 Με λνκηκνπνίεζε δηθεγφξνπ 2126/2011, 278, 546/2011 Αλαπξνζαξκνγή ζχληαμεο θαη θαηάηαμε ζε αλψηεξν κηζζνινγηθφ θιηκάθην. Έθεζε θαηά ζησπεξήο άξλεζεο ηεο ΔΔΠΚ. Θεσξείηαη σο ζπκπξνζβαιιφκελε θαη ε κεηεγελεζηέξσο εθδνζείζα ξεηή απφξξηςε. Οξηζηηθά δεδνκέλα. Πφηε αλαηξέπνληαη 2129/2011, 2265/2009 νι Καλνληζκφο ζχληαμεο ηαηξνχ. Υξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ ρξεζίκεπζε γηα ηελ απνλνκή ζχληαμεο απφ ηνλ ΟΑΠ ΓΔΗ. χγρξνλε ιήςε ζχληαμεο (απφ ΓΔΗ) θαη απνδνρψλ επηθέξεη ηελ κε πξνζκέηξεζε σο ζπληάμηκεο ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξ. 11. Παξ. 8 εδ ηει. Κ 2152/2011, 1982/2011 6/10 ηεο δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ αληηπξνέδξνπ- πξνέδξνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ. Έλλνκν ζπκθέξνλ: εθιείπεη φηαλ χζηεξα απφ ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο ε αμίσζε ηνπ εθθαινχληνο ηθαλνπνηεζεί απφ ηε δηνίθεζε. Έιιεηςε αληηθεηκέλνπ πνπ νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο έθεζεο σο απαξάδεθηεο 2397/2011, 849/2011 νι, 1824/2010 Έλζηαζε άγακνπ πηνχ. Παξαπνκπή νι., 224/2011 απφ Α Κιηκάθην. Πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αγάκσλ αξξέλσλ ηέθλσλ. πληαγκαηηθφηεηα δηαηάμεσλ 2419/2011, 2482/2011 νι Έθεζε. Με θαλνληζκφο ζχληαμεο γηα ην ιφγν φηη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ εθθαινχληνο ζην δεκφζην δελ ινγίδεηαη ζπληάμηκνο επεηδή ειάκβαλε ηαπηφρξνλα ζχληαμε απφ κεηαβίβαζε θαη απνδνρέο 2821/2011, 1200/2009 νι Δπαλάιεςε δίθεο απφ έλαλ ησλ δηθαηνπκέλσλ 2829/2011, 3474, 3163/2011 Γεδηθαζκέλν 2920/2011, 1723/2010 νι Δηδηθή κεληαία παξνρή 176 επξψ ηέσο θνηλνηηθνχ ππαιιήινπ. Γελ έρεη ην ραξαθηήξα γεληθήο αχμεζεο απνδνρψλ 3070/2010, 3434/2011 Πξνεγνχκελε δηάγλσζε παξαλνκίαο

13 ζε αγσγέο πνπ αζθήζεθαλ σο /2010, 2150/2010 νι Γελ απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ αλ ην επηδίδνλ φξγαλν βεβαηψλεη φηη ν δηάδηθνο απεβίσζε θαη δελ αληηιέγεη ην αληίδηθν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θεξχζζεηαη δηαθεθνκκέλε ε δίθε αιιά αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα θιεηεπζνχλ νη θιεξνλφκνη 3097/2010, 2442/2008 Παξαγξαθή αμίσζεο 3128/2011, 1030,1029/2011 νι. Έθεζε. Βνπιεπηέο. ηέξεζε δηαβαηεξίνπ 3172/2011, 1923/2010 Όκνηα ε 2137/2011 Έθεζε δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Αξ 66 παξ. 8 Κ. Με ηελ επηθαινχκελε κεηαβνιή ηεο λνκνινγίαο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εθ λένπ άζθεζεο αγσγήο φρη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο ηεο νξηζηηθψο θξηζείζαο νπζηαζηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εθθαινχληνο 3439/2011, 3436/2011 Έθεζε. Αλαγλψξηζε ππεξεζίαο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε σο ζπληάμηκεο. Η θαηάξγεζε λφκνπ δελ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αγσληζηή Δζληθήο Αληίζηαζεο, εθηφο αλ ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο αλσηέξσ ηδηφηεηαο θαηαξγεζεί, αθπξσζεί ή αλαθιεζεί 3451/2011, 2887/2010 Έθεζε ελ ελεξγεία ππαιιήινπ: πφηε επηηξέπεηαη, φκνηεο νη 266/2007,2641/ /2011, 495/2011 νι. Απαξάδεθηε ε άζθεζε 2 εο έθεζεο 562/2011, 2841/2011, 1682/2009 νι Έθεζε. Σηκεηηθή ζχληαμε. Καλνληζκφο ηζφβηαο ζχληαμεο ζε εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο ή έιιελεο ην γέλνο. Γπζκελέζηεξεο κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο ππνζέζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππνζέζεηο απηέο θαιχθζεθαλ λνκίκσο απφ ην λεψηεξν λφκν, δειαδή κε ηελ ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ην ρξφλν πνπ εθθξεκνχζαλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ. Η ππέξβαζε επηηαθηηθψλ πξνζεζκηψλ απφ ηε Γηνίθεζε θαζηζηά παξάλνκε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Πεξηζηαηηθά.

14 Αλ θαη ε ππφζεζε ήηαλ εθθξεκήο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηφηη παξαλφκσο θαη απφ ππαηηηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο δελ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ θαηαξγεζέληα λφκν δηαδηθαζία. Αλαπνκπή ζηε Γηνίθεζε γηα λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνγελέζηεξνπ θαζεζηψηνο.

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα