ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο"

Transcript

1 ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ Ν. 2479/1997, ε αλψλπκε εηαηξεία θαη ν, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ηειεπηαίαο απηήο εηαηξείαο, άζθεζαλ ηελ απφ παξέκβαζή ηνπο ππέξ ηεο αηηνχζεο εηαηξείαο, κε ηελ νπνία πξνβάιινπλ: α) Όηη ε πξνκλεζζείζα δηάηαμε ηνπ λ. 2479/1997, νξζψο εξκελεπφκελε, επηηξέπεη ηελ άζθεζε παξεκβάζεσο θαη ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δελ ηίζεηαη κελ επζέσο δήηεκα ζπληαγκαηηθφηεηνο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεσο ηππηθνχ λφκνπ, ηίζεηαη, φκσο, δήηεκα εξκελείαο ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, απφ ηελ νπνία ζα εμαξηεζεί ζην κέιινλ θαη ε θξίζε πεξί ηνπ θχξνπο ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. β) Όηη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνβάινπλ εξκελεπηηθέο απφςεηο θαη επηρεηξήκαηα, σο πξνο ηελ έλλνηα ησλ θξηζίκσλ γηα ηελ έθβαζε ηεο παξνχζεο δίθεο ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ (νη νπνίεο, θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο, δελ απαγνξεχνπλ απνιχησο ηελ ρξήζε «θξπθήο θάκεξαο»), ηνχην δε δηφηη ην Δ..Ρ. έρεη ήδε επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ..., ηνλ νπνίνλ εθκεηαιιεχεηαη ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία, θαη επίθιεζε ηεο πξνβνιήο, απφ ηνλ ηειενπηηθφ απηφ ζηαζκφ, νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ (βίληεν) ιεθζέλησλ κε ηε κέζνδν ηεο «θξπθήο θάκεξαο», θαηά ησλ πξάμεσλ δε επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ απηψλ έρνπλ ήδε αζθεζεί απφ ηνπο αλσηέξσ αηηήζεηο αθπξψζεσο, νη νπνίεο εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ Γ Σκήκαηνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ζ ελ ιφγσ παξέκβαζε είλαη, φκσο, απνξξηπηέα, σο απαξάδεθηε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Ζ παξαηεζείζα δηάηαμε ηνπ λ. 2479/1997 είλαη, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ζηελψο εξκελεπηέα. Γελ είλαη, επνκέλσο, δπλαηφλ λα γίλεη, θαζ εξκελεία ηεο δηαηάμεσο απηήο, δεθηφ φηη θαηάζεζε ηεο πξνβιεπνκέλεο ζε απηήλ ηδηφηππεο παξεκβάζεσο επηηξέπεηαη, πέξαλ ηεο πεξηπηψζεσο, θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δήηεκα ζπληαγκαηηθφηεηνο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεσο ηππηθνχ λφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ δήηεκα εξκελείαο ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο. Τπφ ηελ αληίζεηε εξκελεπηηθή εθδνρή, ζα ήηαλ, άιισζηε, ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θχθινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ελνκηκνπνηνχλην λα θαηαζέζνπλ ηελ ηδηφηππε απηή παξέκβαζε, δνζέληνο φηη, ελ φςεη ησλ νξηδνκέλσλ ζπλαθψο ζηελ θξίζηκε δηάηαμε ηνπ λ. 2479/1997, ζα έπξεπε

2 λα ειέγρεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αλ ζηελ άιιε δίθε, ζηελ νπνία είλαη δηάδηθνο ν αζθψλ ηελ ελ ιφγσ παξέκβαζε, ηίζεηαη ή κε, κάιηζηα δε αζπλδέησο πξνο ην θχξνο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεσο ηππηθνχ λφκνπ, δήηεκα εξκελείαο ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Μεηνςήθεζε ν χκβνπινο Α. Ράληνο, πξνο ηελ άπνςε ηνπ νπνίνπ ζπλεηάγε θαη ν Πάξεδξνο Β. Αλδξνπιάθεο. Καηά ηε κεηνςεθήζαζα απηή άπνςε, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2479/1997 παξέρεη απιψο, ζε ζπληαγκαηηθή πεξησπήο δίθε, βήκα αλαπηχμεσο απφςεσλ ζε πξφζσπα, ηα νπνία άιισο ζα θηλδχλεπαλ λα επξεζνχλ ζην κέιινλ, ελ φςεη εθθξεκψλ δηθψλ ηνπο, αληηκέησπα κε δπζκελείο ζπληαγκαηηθέο εξκελείαο Οινκειείαο αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ δηαηππψλνληαη εξήκελ ηνπο. Γελ είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελψο, αιιά θαηά ηνλ ζθνπφ ηεο, εξκελεπηέα. Δθ φζνλ δε ε θξίζε δηαηάμεσο λφκνπ σο ζχκθσλεο ή φρη κε ην χληαγκα, πξνυπνζέηνπζα αλαγθαίσο ηελ ξεηή ή ζησπεξή εξκελεία ηεο νηθείαο ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο, θαη νπδέλ δηαθέξεη, ελλνηνινγηθψο θαη σο πξνο ηηο ζπλέπεηέο ηεο, απφ ηελ επζεία εξκελεία ηεο ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο, ζα έπξεπε ε επίκαρε λνκνζεηηθή δηάηαμε λα εξκελεπζεί σο επηηξέπνπζα, κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεψλ ηεο, ηελ ζπκκεηνρή ζε δίθε ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εθ φζνλ ηίζεηαη δήηεκα εξκελείαο ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ δε επηζεκαηλφκελε απφ ηελ θξαηήζαζα γλψκε πξαθηηθή δπζρέξεηα, πνπ, άιισζηε, δελ θαίλεηαη λα ζπληξέρεη, εθ φζνλ ην δήηεκα είλαη κάιινλ επρεξψο δηαγλψζηκν, ελππάξρεη θαη ζηελ ζπλήζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο θαη, πάλησο, δελ ζπληζηά ιφγν κε εθαξκνγήο δηαηάμεσο, πνπ εμππεξεηεί ζθνπνχο, αλαγφκελνπο ζηελ δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο. [ ] 12. Δπεηδή, επί ηεο ελλνίαο ησλ θξηζίκσλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δ..Γ.Α., ν Πξφεδξνο, νη χκβνπινη Π. Πηθξακκέλνο, Ν. θιίαο, Α. Θενθηινπνχινπ, Αηθ. πγγνχλα, Α. Γθφηζεο, Ν. Μαξθνπιάθεο, Γ. Μαξηλάθεο,. Υαξαιάκπνπο, Π. Κνηζψλεο, Κ. Βηνιάξεο, Μ. Γθνξηδνιίδνπ, Δ. Νίθα, Π. Καξιή θαη Γ. Γξαηζίαο, πξνο ηε γλψκε ησλ νπνίσλ εηάρζε θαη ε Πάξεδξνο Μ. Σξηπνιηηζηψηε, ππεζηήξημαλ ηα εμήο: Σν άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεη (βι. ζπλαθψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηεο Δ..Γ.Α.) ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο, βαζηθή εθδήισζε ηεο νπνίαο απνηειεί ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα δηαδίδεη κέζσ ηνπ ηχπνπ, ηεο ξαδηνθσλίαο θαη ηεο ηειενξάζεσο εηδήζεηο, ζρφιηα θαη απφςεηο (δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξείλ). Με ηελ απηή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαηνρπξψζεθε, εμ άιινπ, σο αλαγθαίν ινγηθψο παξαθνινχζεκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά, ειεχζεξα θαη απφ θάζε δηαζέζηκε 2

3 πεγή γηα θάζε ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ην ηειεπηαίν δε ηνχην δηθαίσκα (δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε) θαηνρπξψλεηαη ήδε θαη ξεηψο ζην άξζξν 5Α παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο. Όπσο επζέσο ζπλάγεηαη απφ ηηο πξνκλεζζείζεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο (βι. ζπλαθψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 ηεο Δ..Γ.Α.), ε άζθεζε, ηφζν ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, φζν θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηεξήζεσο, κεηαμχ άιισλ, ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ θαηνρπξψλνπλ δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο άιισλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ θαλφλσλ κπνξεί, επνκέλσο, λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε, ηνχην, φκσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί παξίζηαληαη, ελ φςεη θαη ηεο θαηνρπξνπκέλεο ζην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηνο, σο απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηξίησλ. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε κπνξεί λα δηθαηνινγεζνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνξηζκνί απηνί παξίζηαληαη σο απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηξίηνπ πξνζψπνπ ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ, ην δηθαίσκα δε ηνχην θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο (βι. θαη άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηεο Δ..Γ.Α.) θαη θαιχπηεη, πιελ άιισλ, ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ εηθφλα ηνπ, σο ζηνηρείν νπζηψδεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηφο ηνπ (πξβι., πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο εηθφλαο ηνπ πξνζψπνπ σο ηδηαίηεξεο εθθάλζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο, Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, απνθάζεηο ηεο , Schüssel θαηά Απζηξίαο, ηεο , Von Hannover θαηά Γεξκαλίαο θαη ηεο , Sciacca θαηά Ηηαιίαο). Καηά ην κέξνο, εηδηθψο, πνπ αθνξά ζηελ ηειεφξαζε, ην Κξάηνο, ζην νπνίν αλαηίζεηαη, κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, ν άκεζνο έιεγρνο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ, νθείιεη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε, εθ κέξνπο ησλ αζθνχλησλ κέζσ ηεο ηειενξάζεσο ην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξείλ, ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ππνρξεψζεψο ηνπο λα ζέβνληαη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο, ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαζελφο ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ν άκεζνο έιεγρνο ηνπ Κξάηνπο επί ηεο ηειενξάζεσο ζθνπεί, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε ξεηή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 15 παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνάζπηζε ηεο νπνίαο απνζθνπεί θαη ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ επί κέξνπο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη, θαη εμνρήλ, ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαζελφο λα απαηηεί ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ. Μέζν αζθήζεσο ηνπ σο άλσ ειέγρνπ, απφ ην Κξάηνο, ηεο αζθήζεσο 3

4 ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ εληφο ησλ νξίσλ πνπ επηβάιιεη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ απνηειεί, πιελ άιισλ, ην ζεζπηδφκελν ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2328/1995 ζχζηεκα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ε αξκνδηφηεηα ηεο επηβνιήο ησλ νπνίσλ αλαηίζεηαη ήδε απφ χληαγκα θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζην Δ..Ρ. Ζ θαηαγξαθή, εμ άιινπ, κε θξπθά κέζα, εηθφλαο, ε νπνία έρεη σο θχξην ή σο κνλαδηθφ ζέκα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, ζπληζηά, θαη αξρήλ, πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ ηνχηνπ επί ηεο εηθφλαο ηνπ, ην δηθαίσκα δε απηφ πξνζηαηεχεηαη, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, απφ ηα άξζξα 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 8 παξάγξαθνο 1 ηεο Δ..Γ.Α., σο ηδηαίηεξε έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο. Δπνκέλσο, ε κεηάδνζε δηα ηεο ηειενξάζεσο εηδήζεσο, ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή ή θχξηα πεγή απνηειεί εηθφλα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, θαηαγξαθείζα κε θξπθά κέζα, δελ κπνξεί, θαη αξρήλ, λα ζεσξεζεί σο ζεκηηή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, εθ φζνλ ε κεηαδηδφκελε είδεζε έρεη ιεθζεί ππφ ζπλζήθεο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηξίηνπ επί ηεο εηθφλαο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κεηάδνζε ηεο ελ ιφγσ εηδήζεσο κπνξεί, θαη αξρήλ, λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηβνιή απφ ην Δ..Ρ. δηνηθεηηθήο θπξψζεσο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2328/1995. Δίλαη, ελ ηνχηνηο, δπλαηφλ λα θξηζεί απφ ην Δ..Ρ., θαηφπηλ εηδηθήο θαη πιήξσο αηηηνινγνπκέλεο ζηαζκίζεσο, φηη ε κεηάδνζε εηδήζεσο, κε απνθιεηζηηθή ή θχξηα πεγή εηθφλα, θαηαγξαθείζα κε θξπθά κέζα, ζπληζηά ζεκηηή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, επεηδή ν πξνεξρφκελνο απφ ηε κεηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδήζεσο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ επί ηεο εηθφλαο ηνπ δηθαηνινγείηαη, ελ φςεη θαη ηεο ηδηφηεηνο ηνπ πξνζψπνπ ηνχηνπ, ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο κεηαδνζείζεο εηδήζεσο ζε ζπδήηεζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (πξβι. ζπλαθψο ηελ πξνκλεζζείζα απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ επί ηεο ππνζέζεσο Von Hannover, ηδίσο 60 θαη επ.). ηελ πεξίπησζε, φκσο, θαηά ηελ νπνία ε κεηάδνζε ηεο σο άλσ εηδήζεσο ζεσξείηαη, γηα ηνπο εθηεζέληεο ιφγνπο, σο ζεκηηή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, ηνχην δελ ζεκαίλεη, άλεπ εηέξνπ, φηη θαζίζηαηαη ζεκηηή θαη ε κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο εηθφλαο πνπ θαηεγξάθε κε θξπθά κέζα θαη ζπληζηά ηελ πεγή ηεο ζεκηηψο κεηαδνζείζεο εηδήζεσο. Σνχην δε δηφηη ε κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο εηθφλαο πνπ ειήθζε κε θξπθά κέζα απνηειεί πεξηνξηζκφ ηνπ ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εηθνληδνκέλνπ πξνζψπνπ επί ηεο εηθφλαο ηνπ, θαηά πνιχ εληνλφηεξν ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ζπληζηά γηα ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ε απιή κεηάδνζε ηεο εηδήζεσο πνπ έρεη σο πεγή ηελ επίκαρε, θξπθίσο ιεθζείζα εηθφλα. Καηά ζπλέπεηα, ν εληνλφηεξνο απηφο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εηθνληδνκέλνπ πξνζψπνπ επί ηεο εηθφλαο ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκηηή άζθεζε ηνπ 4

5 δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, κφλνλ εάλ ην Δ..Ρ. ζεσξήζεη, θαηφπηλ εηδηθήο θαη πιήξσο αηηηνινγνπκέλεο θξίζεσο, φηη ε ζεκηηή, γηα ηνπο εθηεζέληεο ιφγνπο, κεηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδήζεσο είλαη απνιχησο αδχλαηε ή ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ρσξίο ηελ κεηάδνζε ηεο εηθφλαο πνπ ειήθζε κε θξπθά κέζα θαη απνηειεί ηελ πεγή ηεο εηδήζεσο. Τπφ ην θσο δε ησλ αλσηέξσ αξρψλ, ζπλαγνκέλσλ απφ ηηο κλεκνλεπζείζεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δ..Γ.Α., είλαη εξκελεπηέεο θαη νη λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε. Καηά ηελ εηδηθφηεξε, εμ άιινπ, γλψκε ησλ πκβνχισλ Γ. Κσζηφπνπινπ, Ν. Ρφδνπ, Μ. Καξακαλψθ, Η. Μαληδνπξάλε, Αηθ. Υξηζηνθνξίδνπ, Κ. Δπζηξαηίνπ θαη Η. Γξάβαξε, πξνο ηελ νπνίαλ ζπλεηάγε θαη ν Πάξεδξνο Β. Αλδξνπιάθεο, ε ρξεζηκνπνίεζε, θαηά η αλσηέξσ, θξπθνχ κέζνπ γηα ηελ, ελ αγλνία νξηζκέλνπ πξνζψπνπ, απφζπαζε νπηηθνχ ή ερεηηθνχ πιηθνχ ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ηε κεηάδνζε, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζρεηηθψλ εηδήζεσλ,ζπληζηά επζεία πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, θαζψο ππνβηβάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν απφ ππνθείκελν ηεο ελλφκνπ ηάμεσο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε απιφ κέζνλ γηα ηελ επηδίσμε αζχλδεησλ πξνο ηελ βνχιεζή ηνπ ζθνπψλ. Δθ φζνλ δε, θαηά ηελ γλψκε απηή, ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, ε νπνία, θαηά ην χληαγκα (άξζξα 2 παξάγξαθνο 1, 15 παξάγξαθνο 2 θαη 25 παξάγξαθνο 1), νξηνζεηεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ, είλαη απφιπηε, ε θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν κεηάδνζε εηδήζεσλ είλαη, αληηζηνίρσο, απνιχησο απαγνξεπκέλε, κε ππνθείκελε, σο εθ ηνχηνπ, ζε ζηαζκίζεηο κε άιια αγαζά, θηλεηνπνηνχζα δε, θαζ εαπηήλ, ηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο αξρήο πξνο επηβνιή θπξψζεσλ. Σνχην δε, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα κεηάδνζε κφλν ηεο είδεζεο ή θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν απηή ζηεξίρζεθε, ηνπ δεηήκαηνο βεβαίσο ηνχηνπ ζπλεθηηκσκέλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο βαξχηεηαο ηεο παξαβάζεσο. Σα αλσηέξσ, εμ άιινπ, δελ κεηαβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηάδνζε εηδήζεσο κε ηνλ πξνεθηεζέληα ηξφπν απνθαιχπηεη έθλνκε ζπκπεξηθνξά, ελφζσ, πάλησο, ν ελ ιφγσ ηξφπνο δελ εληάζζεηαη ζε ζεζκνζεηεκέλε απφ ηελ έλλνκε ηάμε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Καηά ηελ γλψκε, φκσο, ησλ πκβνχισλ Γ. Παπαγεσξγίνπ, Γ. θαιηζνχλε, Α. Καξακηραιέιε, Δ. Αλησλφπνπινπ θαη Γ. Σζηκέθα, ε θξίζε ηνπ Δ..Ρ., κε βάζε ηα κλεκνλεπζέληα θξηηήξηα, φηη ε κεηάδνζε εηδήζεσο κε απνθιεηζηηθή ή θχξηα πεγή εηθφλα, θαηαγξαθείζα κε θξπθά κέζα, ζπληζηά ζεκηηή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ, θαζηζηά επηηξεπηή θαη ηε κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο πην πάλσ εηθφλαο. Σνχην δε δηφηη, ελφςεη ηεο ηδηαίηεξεο θχζεσο ηεο ηειενξάζεσο, ζε ζρέζε πξνο ηα ινηπά κέζα καδηθήο ελεκεξψζεσο, ε ηειενπηηθή κεηάδνζεο ηεο εηδήζεσο ζπκβαδίδεη κε ηελ κεηάδνζε ηεο εηθφλαο. Σέινο, θαηά ηελ γλψκε ησλ πκβνχισλ Θ. Παπαεπαγγέινπ, Γ. Πεηξνχιηα, Α. 5

6 Ράληνπ θαη Η. Εφκπνια, απφ θακκία ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ή αξρή δελ απνξξέεη ε θαη νπζίαλ απφιπηε απαγφξεπζε κεηαδφζεσο ηεο εηθφλαο πξνζψπνπ, φπσο ηελ δέρεηαη ε θξαηήζαζα γλψκε. Βεβαίσο,ε εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ, σο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, θαιχπηεηαη απφ ηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αμίσζε θάζε πξνζψπνπ γηα ην, θαη αξρήλ, απαξαβίαζην ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ. Ζ αμίσζε, φκσο, απηή δελ είλαη απφιπηε, αιιά δηαβαζκίδεηαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγεο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνλ ρψξν, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε απνηχπσζε ηεο πξνο κεηάδνζε εηθφλαο. Έηζη, γηα ηνπο ηδηψηεο, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη απφιπηε πξνζηαζία απφ ηελ αθνχζηα ιήςε θαη αλακεηάδνζε ηεο εηθφλαο ηνπο, είηε ζε δεκφζην, είηε, πνιιψ κάιινλ, ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηπραία θαη κε εηδηθψο πξνζσπνπνηεκέλε ιήςε ηεο εηθφλαο ή εάλ ε ιήςε ηεο εηθφλαο γίλεηαη γηα ηελ πξφιεςε αμηφπνηλεο πξάμεο ζε δεκφζην ρψξν. Γηα ηα δεκφζηα πξφζσπα, ε πξνζηαζία είλαη κηθξφηεξε. Σα δεκφζηα πξφζσπα, φπσο είλαη ηα πνιηηηθά πξφζσπα, εμ νξηζκνχ εθηίζεληαη ζηε δεκνζηφηεηα, ελίνηε δε, επηιεθηηθά, ηελ επηδηψθνπλ. Ζ επηδίσμε απηή δελ είλαη ρσξίο ζπλέπεηεο. Γεκηνπξγεί αληίζηνηρε, εχινγε θαη εληφο νξίσλ, επηδίσμε ησλ κέζσλ ελεκεξψζεσο θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξνβνιή ζηνηρείσλ ηεο δσήο ηνπο, πνπ ζπλάπηνληαη, θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηηο δεκφζηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Γηα ηα πξφζσπα απηά, ππάξρεη, φπσο θαη γηα ηνπο ηδηψηεο, απφιπηε πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπο, θαζψο θαη ζε δεκφζην ρψξν, πξνζηηφ ζην θνηλφ, φηαλ ηα πξφζσπα απηά έρνπλ, ζηνλ δεκφζην ρψξν, ππαίζξην ή θιεηζηφ, πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο. Όηαλ, φκσο, ηα πξφζσπα απηά δελ δηαηεινχλ, ζε δεκφζην ρψξν, ζηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο ή φηαλ, πνιιψ κάιινλ, ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ, δηθαηνινγεκέλα, κπνξεί λα ελδηαθέξεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδεηθλχνπλ ζπκπεξηθνξά αληίζεηε πξνο εθείλε πνπ επηβάιιεη ν ζπγθεθξηκέλνο δεκφζηνο ξφινο ηνπο ή αληίζεηε πξνο ηελ εηθφλα, πνπ εθείλα πξνβάιινπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηφηε ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξείλ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ αθνχζηα ιήςε ηεο εηθφλαο ηνπο θαη ηελ πξνβνιή απφ ηα κέζα ελεκεξψζεσο ησλ ζρεηηθψλ ζηηγκηνηχπσλ. [πξβι. ΔΓΓΑ, Krone θαηά Απζηξίαο ( ), Plon θαηά Γαιιίαο ( ), von Hannover θαηά Γεξκαλίαο ( ), Ρεθιφο θαηά Διιάδνο ( ), House of Lords (M.B.) Campbell θαηά MGN ( )]. Δηδηθφηεξα, ε θαηαγξαθή ηεο εηθφλαο πξνζψπνπ είλαη ζχκθπηε κε ηελ έλλνηα ηεο ηειενξάζεσο. Γελ λνείηαη λα ξπζκίδεηαη, θαη, επνκέλσο, λα θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κέζνπ ελεκεξψζεσο, φπσο ε ηειεφξαζε, αιιά απηφ λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο άιινπ κέζνπ ελεκεξψζεσο, φπσο ην ξαδηφθσλν. Γηφηη εηδεζενγξαθηθή ηειεφξαζε κε απιή εκθάληζε ηνπ εθθσλεηή ησλ εηδήζεσλ, ρσξίο ηειενπηηθή αλακεηάδνζε ζηηγκηνηχπσλ, πνπ 6

7 πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ελ δξάζεη εηθφλα δεκνζίσλ πξνζψπσλ, θαη νπδέλ δηαθέξεη ζηελ νπζία απφ ηελ ξαδηνθσληθή κεηάδνζε εηδήζεσλ. Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην δήηεκα κεηαδφζεσο εηθφλσλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ ζε πεξηπηψζεηο άιιεο απφ ηηο, θαηά ηα αλσηέξσ, ζεσξνχκελεο σο επηηξεπφκελεο. Δθεί, αζθαιψο, ε αλακεηάδνζε απαγνξεχεηαη θαη ην ίδην ην χληαγκα πξνβιέπεη ηηο θπξψζεηο (βιέπε, κεηαμχ άιισλ, ηηο παξαγξάθνπο 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 14). ηηο, θαηά ηα αλσηέξσ, φκσο, επηηξεπφκελεο πεξηπηψζεηο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο δεκνζίσλ πξνζψπσλ, ην ηεθκήξην, θαηά ηελ ζηάζκηζε κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ δεκφζηα δηαθάλεηα αθ ελφο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο εηθφλαο αθ εηέξνπ, είλαη ππέξ ηνπ επηηξεπηνχ ηεο κεηαδφζεσο ηεο αθνπζίσο ιεθζείζεο εηθφλαο. Ζ θξαηήζαζα γλψκε αλαγνξεχεη ηελ πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ζε απφιπην αγαζφ, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε, θαη θαζηζηά ηνλ ζπληαγκαηηθφ θαλφλα ηνπ επηηξεπηνχ ηεο αλακεηαδφζεσο εηθφλαο, αλ ε αλακεηάδνζε δελ παξαβηάδεη άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, εμαίξεζε, ππφ άθξσο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο επηηξεπφκελε. 13. Δπεηδή, φπσο ήδε εμεηέζε, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ. επεβιήζε, αθ ελφο κελ δηνηθεηηθή θχξσζε, ζπληζηακέλε ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, αθ εηέξνπ δε δηνηθεηηθή θχξσζε εζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπληζηακέλε ζηελ ππνρξέσζε κεηαδφζεσο, θαηά ηελ έλαξμε ηξηψλ ζπλερνκέλσλ θεληξηθψλ δειηίσλ εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε αηηνχζα, θεηκέλνπ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ε επηβνιή ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ. Όπσο επζέσο ζπλάγεηαη απφ ην θείκελν ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο ηνπ Δ..Ρ., θαζψο θαη απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 162εο πλεδξηάζεσο ηνπ Δ..Ρ., θαηά ηελ νπνία απνθαζίζζεθε, έπεηηα απφ αθξφαζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αηηνχζεο εηαηξείαο, ε επηβνιή ησλ επηκάρσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νη θπξψζεηο απηέο επεβιήζεζαλ επεηδή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπνκπψλ ηεο θαη ηεο , κεηαδφζεθαλ, θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ζηηγκηφηππα, ιεθζέληα κε ηε κέζνδν ηεο «θξπθήο θάκεξαο» θαη, εηδηθφηεξα, επεηδή: α) ηελ πξψηε απφ ηηο αλαθεξζείζεο εθπνκπέο ( ηεο ) παξνπζηάζζεθαλ καγλεηνζθνπεκέλα απηνηειή νπηηθναθνπζηηθά ζέκαηα (βίληεν), ηα νπνία είραλ ιεθζεί φια κε ηελ ρξήζε «θξπθήο θάκεξαο». Σα βίληεν απηά πεξηειάκβαλαλ ηξεηο ιήςεηο. ηελ πξψηε απφ απηέο εκθαλίδεηαη ν παξεκβαίλσλ, ηφηε βνπιεπηήο Αραΐαο, λα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηεκα ηπρεξψλ παηγληδηψλ ηεο Πάηξαο θαη λα παίδεη ζε δχν κεραλήκαηα, κε ηε δεχηεξε έρεη καγλεηνζθνπεζεί ζπλάληεζε ηνπ ίδηνπ βνπιεπηή κε ζπλεξγάηεο ηνπ παξνπζηαζηή ηεο εθπνκπήο, νη νπνίνη πξνβάιινπλ ζην βνπιεπηή ηελ πξψηε ιήςε θαη ζηελ ηξίηε έρεη καγλεηνζθνπεζεί ζπλάληεζε ηνπ βνπιεπηή κε ηνλ παξνπζηαζηή ηεο εθπνκπήο ζην γξαθείν ηνπ ηειεπηαίνπ. 7

8 β) ηε δεχηεξε απφ ηηο αλσηέξσ εθπνκπέο ( ηεο ) πξνβιήζεθαλ εθ λένπ ηα βίληεν πνπ είραλ καγλεηνζθνπεζεί κε ηε κέζνδν ηεο «θξπθήο θάκεξαο». Τπφ ηα δεδνκέλα, φκσο, απηά θαη ελ φςεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο θξίζηκεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δ..Γ.Α., ππφ ην θσο ησλ νπνίσλ είλαη εξκελεπηέεο θαη νη παξαηεζείζεο ζηελ ελδέθαηε ζθέςε λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ε θξίζε ηνπ Δ..Ρ., θαηά ηελ νπνία ζπληζηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ε κεηάδνζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σο άλσ εθπνκπψλ, εηθφλσλ, νη νπνίεο ειήθζεζαλ κε θξπθά κέζα θαη έρνπλ σο θχξην ζέκα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, δειαδή ηνλ ήδε παξεκβαίλνληα, αηηηνινγείηαη λνκίκσο θαη επαξθψο. Καηά ζπλέπεηα, νη ιφγνη αθπξψζεσο, κε ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη φηη ε ελ ιφγσ θξίζε ηνπ Δ..Ρ. έρεη δηαηππσζεί θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 9, 15 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 25 ηνπ πληάγκαηνο θαη 10 ηεο Δ..Γ.Α. είλαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απνξξηπηένη. Δηδηθφηεξα, πξνβάιιεηαη φηη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ. έρεη εθδνζεί θαηά παξάβαζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δ..Γ.Α θαη αηηηνινγείηαη, ελ γέλεη, πιεκκειψο, δηφηη, ηφζν ε κεηάδνζε ηεο εηδήζεσο φηη ν παξεκβαίλσλ εηζήιζε ζε θαηάζηεκα ηπρεξψλ παηγληδηψλ ηεο Πάηξαο θαη έπαημε ζηα ιεηηνπξγνχληα ζην θαηάζηεκα απηφ κεραλήκαηα, φζν θαη ε πξνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εηθφλσλ, θαζψο θαη εηθφλσλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ αλσηέξσ παξεκβαίλνληνο κε ηνλ παξνπζηαζηή ησλ επίκαρσλ εθπνκπψλ θαη κε ζπλεξγάηεο ηνπ ηειεπηαίνπ, δηθαηνινγνχληαη, έζησ θαη αλ νη πξνβιεζείζεο εηθφλεο ειήθζεζαλ κε ηε κέζνδν ηεο «θξπθήο θάκεξαο», απφ εχινγν δεκνζηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ θαη επηηαθηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ, ελ φςεη ηεο ηδηφηεηνο ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, βνπιεπηήο θαη πξφεδξνο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πξνο κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο ηεο επξείαο δηαδφζεσο ησλ ειεθηξνληθψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ. Ο ιφγνο, φκσο, απηφο, θαηά ην κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηάδνζε ηεο αλσηέξσ εηδήζεσο, είλαη, θαηά ηελ γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ πκβνχισλ Π. Πηθξακκέλνπ, Ν. θιία, Α. Θενθηινπνχινπ, Α. πγγνχλα, Α. Γθφηζε, Ν. Μαξθνπιάθε, Γ. Μαξηλάθε,. Υαξαιάκπνπο, Π. Κνηζψλε, Κ. Βηνιάξε, Μ. Γθνξηδνιίδνπ, Δ. Νίθα, Π. Καξιή θαη Γ. Γξαηζία, πξνο ηελ γλψκε ησλ νπνίσλ εηάρζε θαη ε Πάξεδξνο Μ. Σξηπνιηηζηψηε, απνξξηπηένο, πξνερφλησο σο εξεηδφκελνο επί αλαθξηβνχο πξνυπνζέζεσο ηνχην δε, δηφηη, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ. δελ έρεη εθδνζεί, φπσο επζέσο ζπλάγεηαη απφ ην θείκελν ηεο απνθάζεσο απηήο, θαζψο θαη απφ ην πξαθηηθφ ηεο θξίζηκεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Δ..Ρ., θαη επίθιεζε ηεο κεηαδφζεσο ηεο εηδήζεσο,ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αηηνχζα, αιιά θαη επίθιεζε, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ, ηεο κεηαδφζεσο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίκαρσλ εθπνκπψλ, ησλ εηθφλσλ 8

9 πνπ είραλ ιεθζεί κε θξπθά κέζα θαη απεηέιεζαλ ηελ πεγή ηεο εηδήζεσο. Καηά δε ην κέξνο πνπ πξνβάιιεηαη φηη, γηα ηνπο εθηεζέληεο ιφγνπο δεκνζηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ε πξνβνιή ησλ επίκαρσλ εηθφλσλ, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο είλαη, θαηά ηελ απηή σο άλσ γλψκε, απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δηφηη ε αηηνχζα νχηε ακθηζβεηεί, θαηά ηξφπν εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν, φηη νη επίκαρεο εηθφλεο ειήθζεζαλ κε ηε κέζνδν ηεο «θξπθήο θάκεξαο», νχηε πξνβάιιεη, θαηά ηξφπν εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν, φηη ε κεηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδήζεσο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ήηαλ απνιχησο αδχλαηε ή ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ρσξίο ηελ κεηάδνζε ησλ εηθφλσλ πνπ απεηέιεζαλ ηελ πεγή ηεο θαη ειήθζεζαλ κε θξπθά κέζα. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, απνξξηπηένη σο αβάζηκνη είλαη, ηέινο, θαηά ηελ απηή γλψκε, νη ιφγνη αθπξψζεσο πεξί εθδφζεσο ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β ηνπ λ. 2328/1995, 7 θαη 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ 1/1991 ηνπ Δ..Ρ. θαη 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2/1991 ηνπ Δ..Ρ., φπσο θαη ν ιφγνο αθπξψζεσο, κε ηνλ νπνίνλ πξνβάιιεηαη φηη θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεψο ηνπ ην Δ..Ρ. δελ έιαβε ππ φςε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 15 ηνπ λ. 2328/1995, ηηο αξρέο δενληνινγίαο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ 19/ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ηεο Δλψζεσο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (Δ..Ζ.Δ.Α.). Καηά ηε γλψκε, εμ άιινπ, ησλ πκβνχισλ Γ. Κσζηφπνπινπ, Ν. Ρφδνπ, Μ. Καξακαλψθ, Η. Μαληδνπξάλε, Αηθ. Υξηζηνθνξίδνπ, Κ. Δπζηξαηίνπ θαη Η. Γξάβαξε, πξνο ηελ νπνίαλ ζπλεηάγε θαη ν Πάξεδξνο Β. Αλδξνπιάθεο, νη αλσηέξσ ιφγνη αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη, ελ φςεη φζσλ απηνί δηαηχπσζαλ αλσηέξσ, ζηελ δσδέθαηε ζθέςε. Καηά ηελ γλψκε, φκσο, ησλ πκβνχισλ Γ. Παπαγεσξγίνπ, Γ. θαιηζνχλε, Α. Καξακηραιέιε, Δ.Αλησλφπνπινπ θαη Γ. Σζηκέθα, ε θξηλφκελε αίηεζε ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηή, θαη απνδνρή πξνβαιινκέλνπ ιφγνπ αθπξψζεσο. Σνχην δε δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ. εξείδεηαη απνθιεηζηηθψο ζην γεγνλφο φηη κεηαδφζεθαλ εηθφλεο πνπ είραλ ιεθζεί κε θξπθά κέζα θαη απεηέιεζαλ ηελ πεγή ηεο εηδήζεσο, ρσξίο πξνεγνχκελε θξίζε επί ηνπ δεηήκαηνο αλ ε κεηάδνζε ηεο εηδήζεσο κε απνθιεηζηηθή ή θχξηα πεγή ηηο πην πάλσ εηθφλεο ζπληζηά ζεκηηή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείλ. Σέινο, θαηά ηελ γλψκε ησλ πκβνχισλ Θ. Παπαεπαγγέινπ, Γ. Πεηξνχιηα, Α. Ράληνπ θαη Η. Εφκπνια, νη ιφγνη αθπξψζεσο είλαη βάζηκνη θαη έπξεπε λα γίλνπλ δεθηνί. Σνχην δε δηφηη, ε αθνχζηα ιήςε θαη ε ελ ζπλερεία ηειενπηηθή πξνβνιή ηεο εηθφλαο δεκνζίνπ πξνζψπνπ, δειαδή βνπιεπηή, θαη κάιηζηα πξνέδξνπ επηηξνπήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ην θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο επξείαο δηαδφζεσο ησλ ειεθηξνληθψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, πνπ ειήθζε ζε πξνζηηφ ζην θνηλφ δεκφζην ρψξν, δειαδή ζε θαηάζηεκα, κάιηζηα δε ζε 9

10 θαηάζηεκα δηελεξγείαο ειεθηξνληθψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, ήηαλ ππφ ηηο ζπληξέρνπζεο ελ πξνθεηκέλσ ζπλζήθεο, επηηξεπηή, εθ φζνλ απέβιεπε, θαηά ηελ πεξί ηνχηνπ αληίιεςε θαη εθηίκεζε ηνπ κέζνπ ελεκεξψζεσο, πνπ δελ είλαη, θαη αξρήλ, δηθαζηηθψο ειεγθηή, ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ σο άλσ δεκνζίνπ πξνζψπνπ, πνπ ήηαλ, θαηά ηελ απηή εθηίκεζε, αληίζεηε πξνο εθείλε πνπ επέβαιιε ν ζπγθεθξηκέλνο δεκφζηνο ξφινο ηνπ. Τπφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δε ζπλζήθεο, θαη αληίζεζε δε πξνο ηα γελφκελα δεθηά απφ ην Δ..Ρ., δελ ππεξέβαηλε ηα ηηζέκελα απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηνο φξηα ε εθηίκεζε ηνπ κέζνπ ελεκεξψζεσο φηη ε πξνβνιή ηεο αλσηέξσ εηθφλαο ήηαλ ν κφλνο ζεκηηφο ηξφπνο πεηζηηθήο αλακεηαδφζεσο εηδήζεσο, πνπ άιισο ζα θηλδχλεπε λα ζεσξεζεί θαη σο αλππφζηαηε ή ζπθνθαληηθή. 14. Δπεηδή πξνβάιιεηαη, πεξαηηέξσ, φηη νη επίκαρεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επεβιήζεζαλ θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηνο θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2328/1995, δηφηη, αθ ελφο κελ δελ εθηηκήζεθε απφ ην Δ..Ρ. ε βαξχηεηα ηεο δηαπηζησζείζεο απφ απηφ παξαβάζεσο, αθ εηέξνπ δε δελ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ. ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, σο πξνο ηελ ηειεζέαζε πνπ ζπγθέληξσζαλ νη επίκαρεο εθπνκπέο θαη σο πξνο ην χςνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζεο απφ ηελ αηηνχζα επελδχζεσο. Ο ιφγνο είλαη απνξξηπηένο, θαηά κελ ην πξψην ζθέινο ηνπ, δηφηη απφ ηελ πξνζβαιινκέλε πξάμε θαη ην πξαθηηθφ ηεο θξίζηκεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Δ..Ρ. επζέσο πξνθχπηεη φηη ειήθζε ππ φςε ε βαξχηεηα ηεο δηαπηζησζείζεο απφ ην Δ..Ρ. παξαβάζεσο, θαηά δε ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ, δηφηη ε έιιεηςε κλείαο ζηνηρείσλ, σο πξνο ηελ ηειεζέαζε ησλ επηκάρσλ εθπνκπψλ θαη ην χςνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζεο απφ ηελ αηηνχζα επελδχζεσο δελ θαζηζηνχλ πιεκκειή ηελ επηκέηξεζε ησλ επηβιεζεηζψλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ιακβαλνκέλνπ, ηδίσο, ππ φςε αθ ελφο κελ φηη, φπσο εθηίζεηαη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ Δ..Ρ., είραλ θαη ζην παξειζφλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα «αλάινγε κεηάδνζε» απφ ηνλ ίδην ηειενπηηθφ ζηαζκφ, αθ εηέξνπ δε φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2328/1995 πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαηά πνιχ απζηεξνηέξσλ απφ εθείλεο πνπ επεβιήζεζαλ ελ πξνθεηκέλσ. [ ] Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε αίηεζε. Σημείωμα Σν δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «θξπθήο θάκεξαο» σο κεζφδνπ ηεο «εξεπλεηηθήο» δεκνζηνγξαθίαο απαζρφιεζε ηδηαηηέξσο ηνπο δηθαζηέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε φηη ε Οινκέιεηα ζπλεδξίαζε δεκφζηα ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2006, ρξεηάζηεθαλ ηέζζεξηο δηαζθέςεηο θαη ηειηθά ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε κφιηο ζηηο 16 10

11 Απξηιίνπ 2010 ζεκεησηένλ, επηά ζπλαπηά έηε κεηά ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθπξψζεσο. Πάλσ απ φια, φκσο, ε «βάζαλνο» ησλ δηθαζηψλ θαίλεηαη ζην φηη δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο εκπεξηζηαησκέλεο γλψκεο, δχν ζπληξέρνπζεο θαη δχν κεηνςεθνχζεο. Γηα ηηο δηαηππσζείζεο απφςεηο βι. Ν. Κ. Αλιβιζάτου, Όηαλ ην ηδ εμνξθίδεη ηελ «θξπθή θάκεξα». Με αθνξκή ηελ ηδ Οι 1213/2010, ΓΗΜΔΔ 2010, ζ. 166 επ. Α.Κ. 11

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα