Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : Πιεξνθνξίεο : Γ. Παπαγηάλλεο Σειέθσλν : FAX : ΠΟΛ.: 1010 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ ΘΔΜΑ: Παπακπάηηζη θόπος και ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ ηος άπθπος 29 ηος ν.3986/2011 ζηα ειζοδήμαηα από μιζθούρ, ημεπομίζθια, ζςνηάξειρ και λοιπέρ παποσέρ πος θα καηαβληθούν ζηοςρ δικαιούσοςρ από και μεηά με βάζη ηη νέα θοπολογική κλίμακα μιζθυηών ζςνηαξιούσυν όπυρ αςηή πποβλέπεηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος ν.4110/2013 (ΦΔΚ Α 17/ ) πος τηθίζηηκε ζηη Βοςλή. Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4110/2013 (ΦΔΚ Α 17/ ) «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πνπ ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή, αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 9 ηνπ ΚΦΔ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ην εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνβάιιεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 1

2 Κιηκάθην εηζνδήκαηνο (επξψ) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ - ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο % Φφξνο θιηκαθίνπ (επξψ) 2 χλνιν Δηζνδήκαηνο (επξψ) χλνιν Φφξνπ (επξψ) Τπεξβάιινλ Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηψλεηαη: α) Γηα εηζφδεκα κέρξη θαη είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) επξψ θαηά δχν ρηιηάδεο εθαηφ (2.100) επξψ. Δθφζνλ ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ ην πνζφ κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ θφξνπ. β) Γηα εηζφδεκα πάλσ απφ είθνζη κία (21.000) επξψ ην πνζφ κείσζεο ηεο πεξίπησζεο α πεξηνξίδεηαη θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα (1.000) επξψ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.15 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νξίδεηαη, φηη ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ν θφξνο παξαθξαηείηαη απφ εθείλνλ, πνπ απαζρνιεί θαηά ζχζηεκα έκκηζζν ή εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ είηε θαηαβάιιεη ζπληάμεηο, επηρνξεγήζεηο θαη θάζε άιιε παξνρή. Η παξαθξάηεζε ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ζηνπο ακεηβφκελνπο κε κεληαίν κηζζφ, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο 15 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.2 ηεο παξαγξάθνπ ΙΑ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4093/2012

3 (ΦΔΚ Α 222) νξίδεηαη, φηη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 (φπσο ην άξζξν 9 είρε ηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011) αληηθαζίζηαηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν επίδνκα απφ 1 εο Ιαλνπαξίνπ Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο παξ.15 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 6. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη απφ 1 ηρ Ιανοςαπίος 2013, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπψλ παξνρψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57. Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηεο πεξ.α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ζα ιεθζεί ππφςε ε αλσηέξσ θνξνινγηθή θιίκαθα κηζζσηψλ - ζπληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ θαζψο θαη νη κεηψζεηο θφξνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9. Γηα δηεπθφιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφξνπ (κεηά ηε κείσζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9) πνπ αληηζηνηρεί ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα (βάζεη αλαγσγήο) θαη γηα εηζφδεκα (ζε επξψ) κέρξη Δηήζιο καθαπό ειζόδημα Φόπορ Σελικόρ θόπορ (βάζει αναγυγήρ) (βάζει κλίμακαρ (μεηά ηη μείυζη ηηρ μιζθυηών παπ.2 ηος άπθπος 9) ζςνηαξιούσυν) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3

4 ( ) , ,68 (7.899, ) ( ) , ,68 (8.059,68-900) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Γηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα εηζνδήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο , , , ,, , φηαλ ε δηαθνξά ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ απφ ην πξνεγνχκελν ζε αθέξαην αξηζκφ εηζφδεκα ζε ρηιηάδεο επξψ (21.000, , , ,, ) είλαη απφ 500 επξψ θαη άλσ, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηεο πεξ.β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 θαηαιακβάλεη θαη ηα 100 επξψ ηνπ επφκελνπ ζε αθέξαην αξηζκφ εηζνδήκαηνο ζε ρηιηάδεο επξψ, ελψ φηαλ ε αλσηέξσ δηαθνξά είλαη θάησ ησλ 500 επξψ, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηεο πεξ.β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 θαηαιακβάλεη θαη ηα 100 επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζε αθέξαην αξηζκφ εηζνδήκαηνο ζε ρηιηάδεο επξψ. 7. Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε θαη ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: Α. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟ, ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΤ (από θοπείρ κύπιαρ αζθάλιζηρ) ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔ ΥΔΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ Ή ΜΔ ΥΔΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο ζα πξνζδηνξίζνπλ, ην κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ αθαηξψληαο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε θαηαβαιιφκελεο παξνρήο κφλν ηα πνζά ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ γηα ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο βαξχλεηαη ν κηζζσηφο ή ν ζπληαμηνχρνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ην δηθαηνχρν θαη ζπλεπψο δελ εθπίπηεη απφ ην 4

5 αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κεληαίνπ ή ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ κηζζσηνχ ή ηνπ ζπληαμηνχρνπ. ηελ έλλνηα ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε, ν κηζζφο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ακνηβέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ππεξσξίεο, επίδνκα παξαγσγήο, πξηκ παξνπζίαο, πξνζαχμεζε γηα απαζρφιεζε λπθηεξηλή Κπξηαθψλ αξγηψλ θηι.), πνπ ζπλεληέιινληαη (δειαδή ζπλεθθαζαξίδνληαη) καδί, ζε κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε κε ην κηζζφ. ηε ζπλέρεηα νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε κήλα ζα δηελεξγνχλ αλαγσγή ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζνχ, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ νηθείνπ έηνπο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θηι. εκεηψλεηαη φηη, αλ ζην κηζζσηφ θαηαβάιιεηαη θαη θάπνηα άιιε πξφζζεηε παξνρή (π.ρ. έλαο κεληαίνο κηζζφο σο επίδνκα ηζνινγηζκνχ θηι.) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη θαη ε παξνρή απηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηφ νπνηνδήπνηε έθηαθην εθάπαμ πνζφ κε εμαίξεζε ηηο ππεξσξίεο πνπ θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα (π.ρ. πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, αλαδξνκηθά πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ ίδηνπ έηνπο θηι.) θαη ζπλεληέιιεηαη κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο, απηφ ην εθάπαμ θαηαβαιιφκελν πνζφ δελ ζα ζπλαζξνηζηεί κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαγσγή ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα, αιιά ζα ζπλαζξνηζηεί κε ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν επηπιένλ θφξνο πνπ ζα πξνθχςεη ιφγσ ηεο πξνζζήθεο απηνχ ηνπ πνζνχ ζα παξαθξαηεζεί ζην κήλα πνπ θαηαβιήζεθε απηφ ην πνζφ. 5

6 Πεξαηηέξσ, φηαλ θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο έρνπκε κεηαβνιή π.ρ. ιφγσ αχμεζεο ησλ απνδνρψλ, ππεξσξηψλ θηι. πνπ ζπλεληέιινληαη (ζπλεθθαζαξίδνληαη) κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο (ή κεηαβνιή ιφγσ αιιαγήο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο κεληαίεο θαηαβνιέο), παπέσεηαι η εςσέπεια ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ ππφςε κήλα λα γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ηνπ κήλα απηνχ επί ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κελψλ ζπλ ηπρφλ δψξν θηι. κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, ζπλαζξνίδνληαο ζην πνζφ απηφ θαη ην πνζφ ησλ απνδνρψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Με βάζε ην λέν εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηε κεηαβνιή, ζα ππνινγηζζεί ν εηήζηνο παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ ηνλ νπνίν ζα αθαηξεζεί ν θφξνο πνπ ήδε παξαθξαηήζεθε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο θαη ην ππφινηπν πνζφ ηνπ θφξνπ ζα δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κελψλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν θφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν κήλα. Πξνθεηκέλνπ γηα λενδηνξηζζέληεο ππαιιήινπο ή λένπο ζπληαμηνχρνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ κήλα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, φπσο αλαιχζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί βάζεη ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ κεηψζεσλ θφξνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ζα κεησζεί θαηά πνζνζηφ 1,5% θαη ην ππφινηπν απνηειεί ην θφξν πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί ζε εηήζηα βάζε. Σν έλα δέθαην ηέηαξην (1/14) ή ην έλα δσδέθαην (1/12) ηνπ πνζνχ απηνχ (αλάινγα κε ην αλ θαηαβάιινληαη ή φρη δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο), απνηειεί ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ ηνλ ππφρξεν εξγνδφηε, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ή ησλ ζπληάμεσλ. Σν έλα δέθαην ηέηαξην (1/14) ηνπ πνζνχ απηνχ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θαη απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη, σο δψξν Υξηζηνπγέλλσλ. Σν κηζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα, δειαδή ην έλα εηθνζηφ φγδνν (1/28) ηνπ εηήζηνπ θφξνπ, απνηειεί 6

7 ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη, σο δψξν Πάζρα ή σο επίδνκα αδείαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν π.ρ. αλ πξνθχςεη πνζφ 14,3876 επξψ ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,39 επξψ ή αλ πξνθχςεη πνζφ 14,2237 ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,22 επξψ. Γειαδή, ηζρχεη ν θαλφλαο ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ 1103/97 ηεο Δ.Δ. Β. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ, ΔΦΟΟΝ Η ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΝΑΙ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αιιά δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα έηνο, ην πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή ζην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην ζχλνιν ηνπ εκεξνκηζζίνπ πάλσ απφ ην πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ (24 επξψ). πλεπψο, αλ ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ εκεξνκηζζίνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν πνζφ δελ ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ. Σνλίδεηαη φηη, αλ ζηνλ εκεξνκίζζην εξγάηε θαηαβάιινληαη θαη πξφζζεηεο ακνηβέο (π.ρ. ππεξσξίεο, επίδνκα παξαγσγήο θηι.), ν αλσηέξσ ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ηνπ κέζνπ εκεξνκηζζίνπ ηεο πεξηφδνπ πνπ θαηαβάιινληαη νη πξφζζεηεο ακνηβέο. Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΡΩΡΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ, ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ, ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΙΒΔ ΚΣΛ. ηηο θαζαξέο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, επηρνξεγήζεηο, επηδφκαηα, θαζψο θαη ζηηο θάζε άιινπ είδνπο, πξφζζεηεο ακνηβέο ή παξνρέο, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη δελ ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, εθφζνλ απηέο ζεσξνχληαη εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζςνηελεζηή 20% ζηο ζςνολικό καθαπό ποζό, φζν θαη αλ είλαη απηφ. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ σξνκίζζηνη θαζεγεηέο απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο εξγνδφηεο, κε ζρέζε 7

8 εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζε θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα θξνληηζηήξηα, νη εξγνδφηεο εθηφο απφ εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ηηο κεγαιχηεξεο απνδνρέο, ζα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή 10%. Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΑΝΑΓΡΟΜΙΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ. ηα εηζνδήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 46 ηνπ ΚΦΔ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζην θαηαβαιιφκελν πνζφ. Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΔ ΤΝΣΑΞΔΙ, ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΚΣΛ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, ζην θαζαξφ πνζφ ησλ ζπληάμεσλ ή άιισλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηακεία επηθνπξηθά, κεηνρηθά, αξσγήο ή αιιεινβνεζείαο, δηελεξγείηαη σο αθνινχζσο: α) Με ζπληειεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο παξνρήο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ εηεζίσο. β) Με ζπληειεζηή δέκα ηοιρ εκαηό (10%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο παξνρήο ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ θαη κέρξη ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα (4.500) επξψ εηεζίσο. γ) Με ζπληειεζηή δεκαπένηε ηοιρ εκαηό (15%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο παξνρήο ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα (4.500) επξψ εηεζίσο. Σ. ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ. 1. Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ, μειώνεηαι καηά ποζοζηό 1,5% καηά ηην παπακπάηηζή ηος. 8

9 2. Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 (φπσο ην άξζξν 9 είρε ηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011) αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ρνξήγεζε «εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ» θαη ζπλεπψο θαηά ηελ παξαθξάηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (πξφζσπα πνπ ζεσξείηαη φηη βαξχλνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο). 3. Η κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ θαηά δηαθφζηα (200) επξψ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. Η κείσζε απηή ζα ππνινγηζηεί θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ δηθαηνχρσλ. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λένπ λφκνπ νξίδεηαη, φηη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζεσξείηαη ην εηζφδεκα απφ αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη, φηη νη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ αιιάδνπλ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη απιψο θξίλνπλ ηελ θιίκαθα (κηζζσηψλ ή κε κηζζσηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα θνξνινγεζεί ην εθάζηνηε εηζφδεκα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. πλεπψο, γηα ηελ παξαθξάηεζε ζηα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα, αθφκα θαη αλ γηα απηά ηα εηζνδήκαηα θξηζεί φηη θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 55, 58 ηνπ ΚΦΔ). 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζε εκπνξηθά πινία, ε παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ν θφξνο ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα, ππνινγίδεηαη κε αλαινγηθφ ζπληειεζηή 15% (απφ 6% πνπ εθαξκνδφηαλ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο 9

10 ηνπ άξζξνπ 9) γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη 10% (απφ 3% πνπ εθαξκνδφηαλ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9) γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηψληαη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2013 θαη επφκελα. πλεπψο, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη απφ 1 εο Ιαλνπαξίνπ 2013, θαηά ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο. Ο νθεηιφκελνο επηπιένλ θφξνο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη εμαηηίαο ηνπ φηη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο δηαηαγήο παξαθξαηήζεθε θφξνο ζηηο ακνηβέο απηέο κε ηνπο παιηνχο ζπληειεζηέο, ζα βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ δηθαηνχρσλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014 (ρξήζε 2013). 6. ε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρφιεζεο ν εξγαδφκελνο κε δήισζή ηνπ ζηνπο εξγνδφηεο ζηνπο νπνίνπο απαζρνιείηαη πξέπεη λα επηιέγεη ηελ θχξηα απαζρφιεζή ηνπ κε θξηηήξην ην κεγαιχηεξν πνζφ απνδνρψλ πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ πνπ ζα δηελεξγεί ν εξγνδφηεο ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ. Οη εξγνδφηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηηο κηθξφηεξεο απνδνρέο, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ, ζεσξνπκέλσλ ησλ απνδνρψλ απηψλ σο πξφζζεησλ ακνηβψλ, δειαδή κε ζπληειεζηή θφξνπ 20%. 7. Αθφκα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 80%. πλεπψο, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη πάγηαο αληηκηζζίαο ζηνπο πην πάλσ δηθαηνχρνπο, δελ ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο. 8. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ην επηπιένλ εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ην νπνίν απνθηάηαη απφ απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ (παξνρή θαηνηθίαο ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο) θαη ηεο πεξ.ζη (παξνρή Δ.Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ζε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε Φ.Μ.Τ. θαζφζνλ δελ ιακβάλεη ρψξα θαηαβνιή εηζνδήκαηνο. 10

11 9. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ, κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη, φηη εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη δηθεγφξνη σο πάγηα αληηκηζζία γηα παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη μελαγνί νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 1545/1985. πλεπψο, θαηά ηελ θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εηζνδεκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. 10. Αθφκα, δηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαηαβάιιεηαη ειεχζεξν θφξνπ, εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν είλαη εθείλν απφ ην νπνίν, αλ αθαηξεζεί ν θφξνο πνπ ηνπ αλαινγεί, πξνθχπηεη ην ρσξίο θφξν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν. ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 29 ΣΟΤ Ν.3986/2011 ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΩΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011 πξνζηέζεθαλ λένη παξάγξαθνη 6,7,8 θαη 9 ζην άξζξν 29 ηνπ λ.3986/2011. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη ακεηβφκελνη κε κεληαίν κηζζφ, νη ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα ηεο πεξίπησζεο ζ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ 11

12 νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ, φπσο ηζρχνπλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ κέρξη θαη Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ ην θφξν ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.β ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011 αληηθαηαζηάζεθε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ απηνχ εδαθίνπ νξίδεηαη, φηη εμαηξνχληαη (απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011) θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ηα εηζνδήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 (απνδεκηψζεηο απνιπνκέλσλ) θαη ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ (εθάπαμ παξνρή απφ ηα ηακεία πξνλνίαο θαη άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, εθάπαμ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θιπ.). 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΦΔ φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011 νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2014 ζηελ ίδηα βεβαίσζε αλαγξάθνληαη θαη ηα παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 12

13 4. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, απφ 1 ηρ Ιανοςαπίος 2013 θαη θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε ζα δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα σο εμήο: α) Με ζπληειεζηή ένα ηοιρ εκαηό (1%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ. β) Με ζπληειεζηή δύο ηοιρ εκαηό (2%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο θαη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. γ) Με ζπληειεζηή ηπία ηοιρ εκαηό (3%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) επξψ έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ. δ) Με ζπληειεζηή ηέζζεπα ηοιρ εκαηό (4%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα ( ) επξψ θαη άλσ. 5. Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο ζα πξνζδηνξίζνπλ, ην κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ αθαηξψληαο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή άιιεο παξνρήο κφλν ηα πνζά ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ γηα ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο βαξχλεηαη ν κηζζσηφο ή ν ζπληαμηνχρνο. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη απφ ην αλσηέξσ αθαζάξηζην πνζφ δελ αθαηξείηαη ν παξαθξαηνχκελνο ΦΜΤ. ηελ έλλνηα ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε, ν κηζζφο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ακνηβέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ππεξσξίεο, επίδνκα παξαγσγήο, πξηκ παξνπζίαο, πξνζαχμεζε γηα απαζρφιεζε λπθηεξηλή Κπξηαθψλ αξγηψλ θηι.), πνπ ζπλεληέιινληαη (δειαδή ζπλεθθαζαξίδνληαη) καδί, ζε κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε κε ην κηζζφ. ηε ζπλέρεηα νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε κήλα ζα δηελεξγνχλ αλαγσγή ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζνχ, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν 13

14 ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ νηθείνπ έηνπο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θηι. εκεηψλεηαη φηη, αλ ζην κηζζσηφ θαηαβάιιεηαη θαη θάπνηα άιιε πξφζζεηε παξνρή (π.ρ. έλαο κεληαίνο κηζζφο σο επίδνκα ηζνινγηζκνχ θηι.) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη θαη ε παξνρή απηή. Όζνλ αθνξά ηαθηηθά ή έθηαθηα εθάπαμ θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηα πνζά απηά, ζην εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε αλαγσγή ησλ απνδνρψλ ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη ηα εθάπαμ πνζά επί 12 (ή επί 12 ζπλ δψξα), ζα πξνζηίζεληαη θαη ηα πνζά απηά. Ο αλσηέξσ ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο εθαξκφδεηαη θαη γηα λενδηνξηζζέληεο ππαιιήινπο ή λένπο ζπληαμηνχρνπο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ κήλα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. 6. Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε θαη ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: i. Σν πνζφ πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 δεν μειώνεηαι καηά ποζοζηό 1,5% καηά ηην παπακπάηηζή ηος. ii. Όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη δηθεγφξνη σο πάγηα αληηκηζζία γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη μελαγνί πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.1545/1985 θαζψο θαη νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά πινία. iii. ε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε δηαθνξεηηθνχο εξγνδφηεο, ν θάζε εξγνδφηεο ζα δηελεξγεί παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε βάζε ηηο απνδνρέο πνπ πξάγκαηη 14

15 θαηαβάιιεη ζηνλ εξγαδφκελν ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ ίδην εξγαδφκελν θαη απφ άιινπο εξγνδφηεο. iv. ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ, ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ, ησλ Δπξσβνπιεπηψλ, ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ πληάγκαηνο δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 θαηά ηελ θαηαβνιή κε ζςνηελεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%). v. Γελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: ηα εηζνδήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ (απνδεκηψζεηο απνιπνκέλσλ). ηνπο κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ. ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξ.γ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ (παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απφ ηα ηακεία πξνλνίαο θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, εθάπαμ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θιπ.). ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ αιιά δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα έηνο. ηα εηζνδήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 46 ηνπ ΚΦΔ. ην θαζαξφ πνζφ ησλ ζπληάμεσλ ή άιισλ παξνρψλ παξφκνηαο θχζεο, πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηακεία επηθνπξηθά, κεηνρηθά, αξσγήο ή αιιεινβνήζεηαο. ην επηπιένλ εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ην νπνίν απνθηάηαη απφ απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ (παξνρή θαηνηθίαο ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο 15

16 επηρείξεζεο) θαη ηεο πεξ.ζη (παξνρή Δ.Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ζε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ θαζφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ ιακβάλεη ρψξα θαηαβνιή εηζνδήκαηνο. ηηο ακνηβέο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ (θαζαξέο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, επηρνξεγήζεηο, επηδφκαηα θαη θάζε άιινπ είδνπο πξφζζεηεο ακνηβέο ή παξνρέο, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη δελ ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο θαη γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη παξαθξάηεζε ΦΜΤ κε ζπληειεζηή 20%). ηα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λένπ λφκνπ. 7. Με ηελ ΠΟΛ.1246/ είρε δηεπθξηληζηεί, φηη ζηηο εηήζηεο βεβαηψζεηο απνδνρψλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ σο κηζζσηνί θαη ζα αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2012, ζα αλαγξαθνχλ ζε μερσξηζηή ζηήιε, πέξαλ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θαη αλαινγνχληνο ΦΜΤ, θαη ηα πνζά πνπ παξαθξαηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Βάζεη ησλ βεβαηψζεσλ απηψλ, ηα παξαθξαηεζέληα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ζα δεισζνχλ επίζεο ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ππνβάιινπλ νη θνξνινγνχκελνη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2012), πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ηα ζπλνιηθά νθεηιφκελα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εηήζηα ζπλνιηθά θαζαξά αηνκηθά ηνπο εηζνδήκαηα ηνπ ίδηνπ έηνπο. Καη αλάινγε εθαξκνγή κε ηα αλσηέξσ, ζηηο εηήζηεο βεβαηψζεηο απνδνρψλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ σο κηζζσηνί θαη ζα αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2013, ζα αλαγξαθνχλ θαη ηα πνζά πνπ παξαθξαηήζεθαλ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011, ψζηε λα δεισζνχλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014 (ρξήζε 2013) θαη λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα ζπλνιηθά νθεηιφκελα πνζά ηεο ελ ιφγσ εηδηθήο 16

17 εηζθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εηήζηα ζπλνιηθά θαζαξά αηνκηθά ηνπο εηζνδήκαηα ηνπ ίδηνπ έηνπο. ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ α) Έζησ φηη κηζζσηφο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο επξψ (ζηαζεξέο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ 2013). Δηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 12*1.650= επξψ Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9): =2.256 επξψ Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 2.256*1,5%=33,84 επξψ Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θάζε κήλα: ,84=2.222,16/12=185,18 εςπώ Μεληαία παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 12*1.650= (1%) πλεπψο, 1.650*1%=16,50 εςπώ β) Έζησ φηη κηζζσηφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο επξψ (ζηαζεξέο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ 2013), ην Γεθέκβξην θαζαξφ δψξν Υξηζηνπγέλλσλ επξψ, ηνλ Απξίιην θαζαξφ δψξν Πάζρα 825 επξψ θαη ηνλ Ινχιην θαζαξφ επίδνκα αδείαο 825 επξψ. Δηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650= επξψ Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9): =3.182 επξψ Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 3.182*1,5%=47,73 επξψ Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θάζε κήλα: ,73=3.134,27/14=223,88 εςπώ Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ:3.134,27/14=223,88 εςπώ Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δψξνπ Πάζρα:3.134,27/28=111,94 εςπώ 17

18 Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο αδείαο:3.134,27/28=111,94 εςπώ Πνζά πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζνχλ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650= (2%) πλεπψο: Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ,1.650*2%=33εςπώ Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ,1.650*2%=33εςπώ Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή δψξνπ Πάζρα,825*2%=16,50εςπώ Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο αδείαο,825*2%=16,50εςπώ γ) Έζησ φηη ν κηζζσηφο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (β) ιακβάλεη θαηά ην κήλα επηέκβξην ηνπ 2013 έλα έθηαθην εθάπαμ πνζφ επξψ ην νπνίν ζπλεληέιιεηαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο. Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650= =26.100επξψ Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9): =4.252 επξψ Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 4.252*1,5%=63,78 επξψ Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί, πέξαλ ηεο κεληαίαο παξαθξάηεζεο ΦΜΤ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ έθηαθηνπ εθάπαμ πνζνχ: ,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 εςπώ Πνζφ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί, πέξαλ ηεο κεληαίαο παξαθξάηεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ έθηαθηνπ εθάπαμ πνζνχ Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα:14*1.650= = (2%) πλεπψο, 3.000*2%=60 εςπώ εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξαθξάηεζεο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011, ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν π.ρ. αλ πξνθχςεη πνζφ 14,3876 επξψ ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,39 επξψ ή αλ πξνθχςεη πνζφ 18

19 14,2237 ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,22 επξψ. Γειαδή, ηζρχεη ν θαλφλαο ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ 1103/97 ηεο Δ.Δ. Παπακαλούμε όπυρ η διαηαγή αςηή, με ηη θπονηίδα ηυν απμόδιυν ςπηπεζιών και διεςθύνζευν ηυν Τποςπγείυν και ηυν Νομαπσιών, να κοινοποιηθεί ζε όλοςρ ηοςρ εκκαθαπιζηέρ μιζθοδοζίαρ, ώζηε η παπακπάηηζη ηος θόπος και ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ ηος άπθπος 29 ηος ν.3986/2011 να γίνεηαι κανονικά από αςηούρ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (θ. Γ. Μαπξαγάλε) 3. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο 4. Γξαθείν θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 6. Γ/λζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5) 9. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) Σκήκαηα Α (20), Β (5), Γ (5) 10. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Γ/ληή Γ12(1) 11. Γξαθείν Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ5) ηεο Γελ.Γ.Γ.Τ 19

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4565Η-Ε6Γ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1148 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΣ9Η-6ΝΔ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1148 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΣ9Η-6ΝΔ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΣ9Η-6ΝΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Ινπιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΜΗΘΩΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΥΡΖΖ 2012 ΠΟΛ.1246/ (Άξζξν 9 ΚΦΔ)

ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΜΗΘΩΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΥΡΖΖ 2012 ΠΟΛ.1246/ (Άξζξν 9 ΚΦΔ) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ AGENDA 2012 Παξαθξάηεζε θόξνπ έηνπο 2011 1 ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΜΗΘΩΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΥΡΖΖ 2012 ΠΟΛ.1246/7.12.2011 (Άξζξν 9 ΚΦΔ) Ζ θιίκαθα ππνινγηζκνύ ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ γηα ηελ ρξήζε 2012 έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ ΠΟΛ.: 1050 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ ΠΟΛ.: 1050 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1.ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΗ-61Σ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΗ-61Σ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων 1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΘΑΝΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΘΧΝΗΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦ. ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ (Γ 13) Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 30/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 4627 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΓΚΕΟΤ ΜΑΡΙΑ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕ56Η-ΚΨΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθοπιζμόρ δαπανών για ηιρ οποίερ απαιηείηαι η σπήζη ηλεκηπονικών μέζων πληπωμήρ ή/και ζςλλογήρ αποδείξεων για ηο θοπολογικό έηορ 2017.

ΘΕΜΑ: Καθοπιζμόρ δαπανών για ηιρ οποίερ απαιηείηαι η σπήζη ηλεκηπονικών μέζων πληπωμήρ ή/και ζςλλογήρ αποδείξεων για ηο θοπολογικό έηορ 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΦΕΚ: ΦΕΚ Β 145/25.01.2017 ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία».

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία». (Φ.E.K. 17/η. Β / 12-1-2017) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Γ.Α.: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αζήλα, 10 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξηζ.Πξωη.:2/ 1757 /0026 ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα