Ανάλσζη παλινδρόμηζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλσζη παλινδρόμηζης"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ανάλσζη παλινδρόμηζης Πεηξαηάο, 20

2 Η έννοια της Παλινδρόμησης Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 2

3 Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Σε δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο Σηαηηζηηθήο ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηελ ηαπηόρξνλε κειέηε δύο ή περιζζόηερων κεηαβιεηώλ, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε κε πνην ηξόπν νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 3

4 Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ: Παξαδείγκαηα Η ειηθία θαη ην βάξνο ελόο παηδηνύ έρνπλ θάπνηα ζεηηθή εμάξηεζε/ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο (όζν κεγαιύηεξε ε ειηθία ηνπ παηδηνύ ηόζν κεγαιύηεξν βάξνο ζα έρεη). Η δηάξθεηα δσήο ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ ζε κηα πεξηνρή θαη ην επίπεδν κόιπλζεο ηεο πεξηνρήο έρνπλ αξλεηηθή εμάξηεζε κεηαμύ ηνπο (όζν πην κεγάιε είλαη ε κόιπλζε ηεο πεξηνρήο ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 4

5 Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ: Παξαδείγκαηα Η ζπλνιηθή παξαγσγή ελόο αγξνύ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο θηι. Τν ύςνο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ κηαο εηαηξείαο εμαξηάηαη από ηα ρξόληα ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία, από ην επίπεδν κόξθσζήο ηνπο θηι. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 5

6 Η Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο Ο θιάδνο ηεο Σηαηηζηηθήο πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξόβιεςε κηαο απ απηέο κέζσ ησλ άιισλ ιέγεηαη α ν ά λ σ ζ η π α λ ι ν δ ρ ό μ η ζ η ς (regresson analyss). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 6

7 Η Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο Ο όξνο regresson ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Άγγιν αλζξσπνιόγν Galton (822-9) ην 885. Ο Galton, θαηά ηε κειέηε ηνπ ύςνπο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε ην ύςνο ησλ γνλέσλ, δηαπίζησζε όηη παηδηά ςειώλ γνλέσλ ηείλνπλ, θαηά κέζν όξν, λα είλαη θνληύηεξα ησλ γνληώλ ηνπο, ελώ παηδηά θνληώλ γνλέσλ ηείλνπλ, θαηά κέζν όξν, λα γίλνληαη ςειόηεξα ησλ γνληώλ ηνπο. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 7

8 Απιή παιηλδξόκεζε Σηελ απιή παιηλδξόκεζε, ρξεζηκνπνηνύκε κόλν κηα κεηαβιεηή Χ, θαη κηα δεύηεξε κεηαβιεηή Υ ε νπνία κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηθαλνπνηεηηθά από κία ζπλάξηεζε ηνπ X πρ. Υ λα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο Χ σο Υ 3Χ+5 X: αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ndependent or nput varable) Υ: εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (dependent or response varable) Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 8

9 Απιή θαη πνιιαπιή Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο Η παιηλδξόκεζε ζηελ νπνία ππάξρεη κόλν κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαιείηαη απλή παλινδρόμηζη ελώ αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ιέγεηαη πολλαπλή παλινδρόμηζη. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 9

10 Απιή θαη πνιιαπιή Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο : παξαδείγκαηα Η εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελόο αγξνύ θαη ηεο πνζόηεηαο ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (απιή παιηλδξόκεζε) Η εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελόο αγξνύ θαη ηεο πνζόηεηαο ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πγξαζίαο ηεο πεξηνρήο (πνιιαπιή παιηλδξόκεζε) 0

11 Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν έρεη ε θαζεκηά; Kιηληθέο κειέηεο: ν εξεπλεηήο θαζνξίδεη από πξηλ ηηο δόζεηο ελόο θαξκάθνπ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) πνπ δίλεη ζηνπο αζζελείο θαη κεηξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζην θάξκαθν (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). Με ηελ παιηλδξόκεζε ελδηαθέξεηαη λα πξνζδηνξίζεη κία ζρέζε δόζεο-αληίδξαζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν: γηα δεδνκέλε δόζε λα πξνβιέπεη ηελ αληίδξαζε Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας

12 Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν έρεη ε θαζεκηά; Σε έλα δείγκα 20 καζεηώλ κεηξάκε, ην βάξνο θαη ην ύςνο ηνπο. Η δηάθξηζε εδώ κεηαμύ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη δύζθνιε. Αλ απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην ηη ζπκβαίλεη κε ην βάξνο ησλ παηδηώλ όηαλ αιιάδεη ην ύςνο ηνπο, ηόηε ζεσξνύκε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X ην ύςνο θαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y ην βάξνο. Οπόηε, ελδηαθεξόκαζηε γηα ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ βάξνπο (Y) πάλσ ζην ύςνο (X). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 2

13 Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν έρεη ε θαζεκηά; Σε έλα δείγκα 20 καζεηώλ κεηξάκε, ην βάξνο θαη ην ύςνο ηνπο. Η δηάθξηζε εδώ κεηαμύ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη δύζθνιε. Αληίζεηα, αλ καο ελδηαθέξεη ην ηη ζπκβαίλεη κε ην ύςνο ησλ παηδηώλ όηαλ αιιάδεη ην βάξνο ηνπο, ηόηε ζεσξνύκε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Χ ην βάξνο θαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υ ην ύςνο. Τόηε έρνπκε παιηλδξόκεζε ηνπ ύςνπο (Υ) πάλσ ζην βάξνο (Χ). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 3

14 Απιή παιηλδξόκεζε Γηα ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ζπλήζσο μεθηλάκε θαηαζθεπάδνληαο ην διάγραμμα διαζποράς (scatter plot) ζην επίπεδν ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ δηαζέηνπκε. Σε έλα ηέηνην δηάγξακκα νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Χ ηνπνζεηνύληαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα θαη ηεο κεηαβιεηήο Υ ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 4

15 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε Η απινύζηεξε πεξίπησζε παιηλδξόκεζεο είλαη ε απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (smple lnear regresson), θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε κόλν κηα κεηαβιεηή Χ, θαη κηα δεύηεξε κεηαβιεηή Υ ε νπνία κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηθαλνπνηεηηθά από κία γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ X. X: αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ndependent or nput varable) Υ: εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (dependent or response varable) Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 5

16 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: έλα παξάδεηγκα Ένασ αγρότθσ ενδιαφζρεται να προςδιορίςει τον τρόπο με τον οποίο θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που χρθςιμοποιείται ςε ζνα αγροτεμάχιο επθρεάηει τθν παραγωγι Υ του αγροκτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό πειραματίηεται με ν=0 όμοια αγροτεμάχια (ίδιου εμβαδοφ, ςε περιοχζσ που επικρατοφν παρόμοιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κλπ) ζτςι ώςτε οι όποιεσ διαφοροποιιςεισ παρατθροφνται ςτθν παραγωγι των αγρών να οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτισ διαφορετικζσ ποςότθτεσ λιπάςματοσ που χρθςιμοποιικθκαν. Στο διπλανό πίνακα δίνεται θ παραγωγι Υ (ςε χιλιάδεσ κιλά) για ν=0 όμοια αγροτεμάχια κακώσ και θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που χρθςιμοποιικθκε ςτο κακζνα (ςε εκατοντάδεσ κιλά). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 6

17 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: έλα παξάδεηγκα Διάγραμμα διαζποράς ηων δεδομένων Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 7

18 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: έλα παξάδεηγκα Διάγραμμα διαζποράς ηων δεδομένων και 3 εσθείες προζέγγιζης Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 8

19 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε κόλν 2 ζεκεία: κηα πνιύ εύθνιε πεξίπηωζε 9

20 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε κόλν 2 ζεκεία: κηα πνιύ εύθνιε πεξίπηωζε 20

21 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: άξρηζαλ ηα δύζθνια! Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 2

22 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: άξρηζαλ ηα δύζθνια! Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 22

23 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: άξρηζαλ ηα δύζθνια! Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 23

24 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: άξρηζαλ ηα δύζθνια! Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 24

25 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: άξρηζαλ ηα δύζθνια! Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 25

26 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: Οη θαηαθόξπθεο απνθιίζεηο! 26

27 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία: Σπλήζεηο απνζηάζεηο θαη θαηαθόξπθεο απνζηάζεηο Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 27

28 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία y (x ν,y ν ) y 0 x (x,y ) 2 (x 2,y 2 ) y x x 2 x ν ( 0 x ) y 0 x, x,2,..., 28

29 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία Μηά κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εύξεζε ηεο εμίζσζεο ηεο θαιύηεξεο επζείαο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε (δηζδηάζηαηα) δεδνκέλα, είλαη ε κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ. Η πξώηε αλαθνξά κε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ εκθαλίδεηαη ην 805 ζε κηα εξγαζία ηνπ Γάιινπ καζεκαηηθνύ Legendre, ( ) θαη ακέζσο κεηά από ην Γεξκαλό καζεκαηηθό Gauss, ( ) ζηελ αζηξνλνκηθή ηνπ πξαγκαηεία Theora Motus γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηξνρηάο ηνπ κηθξνύ πιαλήηε Δήκεηξα. Ο Gauss κάιηζηα αλαθέξεη όηη ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ πξηλ από ην 794 (ζε ειηθία κόιηο 7 εηώλ), θαη έηζη «θαίλεηαη» λα πξνεγείηαη ηνπ Legendre σο πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο κεζόδνπ. 29

30 H κέζνδνο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ (Least squares method) Σύκθσλα κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, ε επζεία πνπ πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηα δεδνκέλα (ν ζεκεία ζην επίπεδν) είλαη, απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ ππνινίπσλ (ή θαηάινηπσλ) ε, δειαδή ην 2 ( 0 x ) y. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 2 30

31 H κέζνδνο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ (Least squares method) Γηαηί άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ 2 ησλ απνθιίζεσλ ε θαη όρη απιό άζξνηζκα ησλ απνθιίζεσλ ε ; Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 3

32 H κέζνδνο MAD (Mean Absolute Devatons) Μήπσο αληί γηα άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ 2, ζα κπνξνύζακε λα πάξνπκε άζξνηζκα απόιπησλ απνθιίζεσλ; Ναη αιιά δελ ζα αζρνιεζνύκε κε απηό ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 32

33 Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ (Least squares estmators) 2 y ( 0 x ) 2 33

34 Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ (Least squares estmators) 2 y ( 0 x ) 2 Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 34

35 35 Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ (Least squares estmators) ) ( x y Θέηνληαο ηηο κεξηθέο παξαγώγνπο σο πξνο β 0 θαη β ίζεο κε 0 βξίζθνπκε ην ζύζηεκα (θαλνληθέο εμηζώζεηο) x x y x x y Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας

36 θαλνληθέο εμηζώζεηο Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 36

37 37 Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ: ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο x y x x y y x x 0 2 ˆ ˆ, ) ( ) )( ( ˆ, x x y y Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας

38 38 Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ: ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο xx xy S S ˆ, x S S y xx xy 0 ˆ, x x y y ) )( ( y y x x S xy, 2 ) ( xx x x S x y x x y y x x 0 2 ˆ ˆ, ) ( ) )( ( ˆ

39 Η επζεία ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ Η επζεία y ˆ ˆ x 0 θαιείηαη εσθεία ελατίζηων ηεηραγώνων ή εσθεία παλινδρόμηζης ηεο Υ (πάλσ) ζηε Χ. Αληηθαζηζηώληαο ην παίξλεη ηε κνξθή ˆ 0 ˆ x ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ y y y ( x x), ˆ ε νπνία θαλεξώλεη όηη δηέξρεηαη από ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο ( x, y) θαη έρεη ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ην ˆ. 39

40 Παξάδεηγκα: Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η. Ένασ αγρότθσ ενδιαφζρεται να προςδιορίςει τον τρόπο με τον οποίο θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που χρθςιμοποιείται ςε ζνα αγροτεμάχιο επθρεάηει τθν παραγωγι Υ του αγροκτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό πειραματίηεται με ν=0 όμοια αγροτεμάχια (ίδιου εμβαδοφ, ςε περιοχζσ που επικρατοφν παρόμοιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κλπ) ζτςι ώςτε οι όποιεσ διαφοροποιιςεισ παρατθροφνται ςτθν παραγωγι των αγρών να οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτισ διαφορετικζσ ποςότθτεσ λιπάςματοσ που χρθςιμοποιικθκαν. Στο διπλανό πίνακα δίνεται θ παραγωγι Υ (ςε χιλιάδεσ κιλά) για ν=0 όμοια αγροτεμάχια κακώσ και θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που χρθςιμοποιικθκε ςτο κακζνα (ςε εκατοντάδεσ κιλά). Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 40

41 Παξάδεηγκα: Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η. 4

42 Παξάδεηγκα: Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η. 42

43 Παξάδεηγκα: Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 43

44 Παξάδεηγκα: Εξκελεία ηωλ ε.ε.η. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 44

45 Παξάδεηγκα: Εξκελεία ηωλ ε.ε.η. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 45

46 Η εξκελεία ηωλ εθηηκεηξηώλ ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ Σηελ εμίζσζε ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ˆ ˆ ˆ ˆ x y 0 ε ηηκή ηεο εθηηκήηξηαο 0 ηεο παξακέηξνπ 0 παξηζηάλεη ηελ ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε επζεία ηέκλεη ηνλ άμνλα y y (ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ όηαλ x 0 ). Όηαλ ην ˆ0 0 ηόηε ε επζεία δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. ˆ ˆ ˆ ˆ x y ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο ηεο επζείαο 0 παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ όηαλ ην Χ κεηαβιεζεί θαηά κηα κνλάδα. Έηζη, όηαλ ην x απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ηόηε ην ŷ απμάλεηαη θαηά ˆ κνλάδεο όηαλ ˆ 0 ή ειαηηώλεηαη θαηά ˆ κνλάδεο όηαλ ˆ 0. 46

47 Παξάδεηγκα: Εξκελεία ηωλ ε.ε.η. Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 47

48 Ερώτημα εξετάσεων Η επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ή επζεία παιηλδξόκεζεο y ˆ ˆ x δηέξρεηαη από ην ζεκείν ( x, y) 0 Σπκπιεξώζηε Σ ή Λ Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο - Μ. Κνύηξαο 48

49 Παράδειγμα.2.3/Σελίδα 37 Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης - Μ. Κούηρας 49

50 Παράδειγμα.2.3/Σελίδα 37 50

51 Άζκηζη /Σελίδα 38 Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης - Μ. Κούηρας 5

52 Άζκηζη 3/Σελίδα 38 Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης - Μ. Κούηρας 52

53 Άζκηζη Σηα παξαθάησ ηα δεδνκέλα, ελδηαθεξόκαζηε λα πξνζαξκόζνπκε, κε ρξήζε ηεο αξρήο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, κηα επζεία ηεο κνξθήο y 0 x, όπνπ x y Να βξεζνύλ νη εθηηκήηξηεο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ησλ παξακέηξσλ 0 θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Άζθεζε Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης - Μ. Κούηρας 53

54 Άζκηζη Σηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνύκελεο άζθεζεο, λα πξνζαξκνζηεί κηα επζεία ηεο κνξθήο y 0 x, ε νπνία λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν ( x, y) (,). Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης - Μ. Κούηρας 54

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 010 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ, ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΘΕΜΑ 1 ν : Ζ εηαηξεία SSC θαηαζθεπάδεη έπηπια γξαθείνπ θαη έρεη ζπλάςεη έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα