Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ"

Transcript

1 Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η

2 Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

3 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο νζηηθήο απνξξόθεζεο β) κεησκέλεο νζηηθήο παξαγσγήο γ) ή θαη ησλ δύν

4 Xσξίδεηαη ζε: α) ηύπνπ Ι ή πξσηνπαζή (δει. αγλώζηνπ αηηηνινγίαο) β) ηύπνπ ΙΙ ή δεπηεξνπαζή (ελνρνπνηείηαη έλα άιιν αίηην π.ρ. θνξηηδόλε, αθηλεηνπνίεζε) ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

5 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ H ηύπνπ Ι δηαθξίλεηαη ζε α)κεηεκκελνπαπζηαθή β) γεξνληηθή

6 Σν απνηέιεζκα είλαη ε ειιάησζε ηεο νζηηθήο κάδαο πνπ είλαη νξαηή ζηηο αθηηλνγξαθίεο σο: α) ιέπηπλζε ηνπ θινηνύ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

7 β) σο απώιεηα ησλ νζηηθώλ δνθίδσλ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

8 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η ζπλήζεο θιηληθή εηθόλα είλαη κηα γπλαίθα ζηελ εκκελόπαπζε κε α) πόλν ζηε ξάρε β) απμαλόκελε ζσξαθηθή θύθσζε

9 Οη αθηηλνγξαθίεο δείρλνπλ ζθελνεηδή παξακόξθσζε ή ζπκπίεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

10 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Άιιν πξώην θιηληθό ζεκείν εκθάληζεο ηεο νζηενπόξσζεο είλαη ην θάηαγκα ζηνλ θαξπό. ( πεξηθεξηθό άθξν θεξθίδαο )

11 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Αθόκα θαη θαηάγκαηα ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ ( θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ )

12 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Κιηληθή εμέηαζε θαη θαιό ηζηνξηθό από νξζνπαηδηθό, πνπ λα πεξηιακβάλεη: α) Ηιηθία, β) θύιν, γ) θπιή, δ) Οηθνγελεηαθό θαη αηνκηθό ηζηνξηθό νζηενπόξσζεο, ε) δείθηεο κάδαο ζώκαηνο ζη) θάξκαθα,ζπλνδέο παζήζεηο δ) δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

13 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δμεηάζεηο αίκαηνο Δμεηάζεηο νύξσλ Αθηηλνγξαθίεο Μέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο

14 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η δηαπίζησζε ζπνλδπιηθώλ θαηαγκάησλ ζηνλ αθηηλνγξαθηθό έιεγρν ζεσξείηαη αξθεηά θαζπζηεξεκέλε πξνζέγγηζε.ο πιένλ αθξηβήο,ρξήζηκνο θαη αμηόπηζηνο ηξόπνο δηάγλσζεο ηεο νζηενπόξσζεο είλαη ε κέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο

15 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η πην αμηόπηζηε κέζνδνο κέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηνο είλαη ε κέζνδνο DEXA ( δηπιήο θσηνληαθήο απνξξόθεζεο). Τςειόο δείθηεο αθξηβείαο Μηθξή δηάξθεηα εμέηαζεο Υακειή αθηηλνβνιία Υακειό θόζηνο

16 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Πξέπεη λα εθηειείηαη ζε ηζρίν θαη νζθπτθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη λα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε κηθξόηεξε ηηκή

17 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζζηνπίζζηα κέηξεζε θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο πξέπεη λα μαπιώζεη αλάζθεια ώζηε λα πνθύγνπκε ηελ ζηξνθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

18 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Θέζε πιαγίαο κέηξεζεο κε DEXA

19 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Πηζαλά ςεπδή απνηειέζκαηα νθείινληαη: Τπαξμε ζθνιίσζεο Δθθπιίζεηο θαη αιινηώζεηο ησλ νζηώλ πκπηεζηηθά θαηάγκαηα Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο

20 ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δθηίκεζε θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ FRAX είλαη όηη πην λέν ζηελ πξόγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο. Δθηηκάηαη: Φύιν, ειηθία δείθηεο κάδαο ζώκαηνο, ηζηνξηθό θαηαγκάησλ, ιήςε θνξηηδόλεο, θάπληζκα, αιθνόι θαη ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα

21 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ηόρνη: α)πξόιεςε θαηαγκάησλ β)αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ γ)αλαθνύθηζε ησλ ελνριεκάησλ

22 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Άζθεζε όπσο βάδηζκα, ειαθξό ηξνράδελ, πνδήιαην, ειαθξά βάξε είλαη ν θαηαιιειόηεξνο θαη αζθαιέζηεξνο ηξόπνο άζθεζεο.

23 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Αζβέζηην. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε : Παηδηθή ειηθία Δγθπκνζύλε Οζηενπόξσζε Κύξηα πεγή ηα γαιαθηνθνκηθά Βνεζεηηθά σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία 1 gr. θαζεκεξηλώο

24 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Βηηακίλε D κε θύξηεο πεγέο ην γάια θαη ηα ιηπαξά ςάξηα (ζνισκόο,ζαξδέιεο,βνύηεξν,θξόθνο απγνύ) θαη απαξαίηεηε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 2 ώξεο θαζεκεξηλά γηα ηελ παξαγσγή ηεο ρνιεθαξζηθεξόιεο (D3)

25 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Γηθσζθνληθά.Η δξάζε ηνπο είλαη αληηνζηενθιαζηηθή δει. κεηώλνπλ ηνλ ξπζκό ειιάησζεο ηεο νζηηθήο ππθλόηεηνο Κύξηα παξελέξγεηα αθνξά ην αλώηεξν γαζηξεληεξηθό (νηζνθαγίηηδα), γη απηό ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη κε πνιύ λεξό θαη όξζηα ζέζε γηα 2 ώξεο.

26 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Μέηξηα θαηαλάισζε θαθέ (1-2 θιπηδάληα) δελ επεξεάδεη ηελ νζηενπόξσζε. Η θαηαλάισζε ηζαγηνύ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε νζηηθή ππθλόηεηα (αληηνμεηδσηηθά,θιαβαλνεηδή Αλαςπθηηθά ηύπνπ cola ζρεηίδεηαη κε ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα ζην ηζρίν

27 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Αιθνόι:Δπηηξέπνληαη 2-3 κνλάδεο γηα άλδξεο θαη 1-2 γηα γπλαίθεο Κάπληζκα: ζρεηίδεηαη κε ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα θαη απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο αθραξώδεο δηαβήηεο: απμεκέλε πηζαλόηεηα γηα θάηαγκα ιόγσ κείσζεο ηεο νζηηθήο κάδαο ζε ηύπνπ Γ Ι θαη ΙΙ

28 ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΠΟΡΩΗ 15% ησλ αλδξώλ >50 εηώλ ζα παξνπζηάζεη έλα νζηενπνξσηηθό θάηαγκα θαη 5% θάηαγκα ηζρίνπ.δίλαη ιηγόηεξν ζπρλή από ηελ γπλαηθία,αιιά απαηηεί ηελ ίδηα πξνζνρή ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία.

29 ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Γίλνληαη κε ηελ παξακηθξή βία ζε νζηά κε ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο: Hιηθία,γπλαηθείν θύιν,ιεπθή θπιή,θησρή δηαηξνθή,θάπληζκα,πηώζεηο.

30 ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ πνλδπιηθά θαηάγκαηα.δκθαλίδνλ ηαη κεηά από ζθύςηκν κε ή ρσξίο άξζε βάξνπο,ζπλήζσο ζε Θ6-Θ12 αιιά θαη ζηελ νζθπτθή κνίξα

31 ΚΤΦΟΠΛΑΣΙΚΗ Με απηή ηελ ηερληθή γίλεηαη έθρπζε νξζνπαηδηθνύ ηζηκέληνπ ζηα ζπνλδπιηθά ζώκαηα,αθνύ πξώηα κε έλα ζύζηεκα ειεγρόκελεο πίεζεο,έρεη γίλεη αλύςσζε-αλάηαμε ηνπ ζπκπηεζζέληνο ζπνλδύινπ.

32 ΚΤΦΟΠΛΑΣΙΚΗ Η θπθνπιαζηηθή κπνξεί λα γίλεη έσο 4 κήλεο κεηά ην θάηαγκα, κε ηνπηθή ή γεληθή αλαηζζεζία θαη ρξήζε αθηηλνζθνπηθνύ Δλδείμεηο: α) Οζηενπνξσηηθό θάηαγκα β) Νενπιάζκαηα γ) Σξαύκα

33 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΙΥΙΟΤ Σν πην ζύλεζεο ζε ειηθησκέλνπο κε πνιύ ζνβαξέο επηπηώζεηο ( 30% ζλεηόηεηα ζηνπο πξώηνπο 6 κήλεο). Μεηά από πηώζε εμ ηδίνπ ύςνπο Πην ζπρλό ζε γπλαίθεο

34 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΙΥΙΟΤ Θεξαπεία αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θαηάγκαηνο.

35 ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΠΤΔΛΟΤ Γίλνληαη κε ήπηα θάθσζε ή πηώζε από όξζηα ζέζε.ρεδόλ πάληα ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε,κε αλαιγεηηθά,θαηάθιηζε,αληηππθηηθά.

36 ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Σν πην ζπρλό θάηαγκα >40 εηώλ Πην ζπρλά ζε γπλαίθεο εηώλ Αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο κε θιεηζηή αλάηαμε θαη γύςν. ΑΝΩ ΑΚΡΟΤ

37 ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ πκπεξαζκαηηθά ε ηαθηηθή άζθεζε,ε ζσζηή δηαηξνθή,θαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο είλαη ε θαιύηεξε αζπίδα ελάληηα ζηελ νζηενπόξσζε.

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα