Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες"

Transcript

1 ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 1) Ση είλαη Οζηεοπόρφζε α) Οξηζκόο - Η Οζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ πνπ έρνπλ ζαλ επαθόινπζν ηελ απμεκέλε επζξαζηόηεηα ησλ νζηώλ ηα νπνία ηα θάλεη επηξξεπή ζε θαηάγκαηα (in April 1993 Consensus Conference on Osteoporosis) β) Δπεμήγεζε (θαηάγκαηα, αλαθαηαζθεπή) Πην ζπλεζηζκέλα θαηάγκαηα είλαη ησλ ζπνλδύισλ, ηνπ απρέλνο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ, ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνύ θαη ηνπ ηειηθνύ άθξνπ ηεο θεξθίδαο (Colles). Σα νζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ ζπλερώο αλαθαηαζθεπάδνληαη. Η αλαθαηαζθεπή απηή πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία νζηνύ (νζηενπιαζία) θαη ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ εηώλ ε νζηενπιαζία ππεξηεξεί ηεο νζηηθή απνξξόθεζεο θαη έηζη ζ απηή ηελ ειηθία έρνπκε ην κέγηζην πνζό νζηηθήο κάδαο. Μεηά αξρίδεη λα κεηώλεηαη. Δάλ ε κείσζε γίλεηαη γξήγνξα θαη ππεξβεί έλα νξηζκέλν όξην, ηόηε δεκηνπξγείηαη ε νζηενπόξσζε κε θίλδπλν ηα θαηάγκαηα. γ) Πνία άηνκα πξνζβάιιεη θαη ζε πνίεο ειηθίεο Οη γπλαίθεο δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν από ηνπο άλδξεο λα πξνζβιεζνύλ από νζηενπόξσζε δηόηη έρνπλ ιηγόηεξε νζηηθή κάδα απ όηη νη άλδξεο, αιιά θπξίσο ε νζηηθή ηνπο κάδα κεηώλεηαη κεηά ηελ εκκελόπαπζε ιόγσ έιιεηςεο ησλ γελλεηηθώλ νξκνλώλ. Δλ ηνύηνηο θαη νη άλδξεο αλαπηύζζνπλ νζηενπόξσζε ζε κηθξόηεξν πνζνζηό απ όηη νη γπλαίθεο θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. 2) Μέγεζος Οζηεοπόρφζες Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νζηενπόξσζεο είλαη ηεξάζηην. Από δηεζλείο κειέηεο πξνθύπηεη όηη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ κε νζηενπόξσζε απμάλεηαη παγθόζκηα, ελώ ηα θαηάγκαηα από νζηενπόξσζε δηπιαζηάζηεθαλ κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία. Γηαθόζηα εθαηνκκύξηα άηνκα ππνινγίδεηαη όηη πάζρνπλ από νζηενπόξσζε ζε όιν ηνλ θόζκν. Αλαθέξεηαη όηη ζε ειηθία άλσ ησλ 65 εηώλ, 40% ησλ γπλαηθώλ ζα έρνπλ θάηαγκα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη 13% ησλ αλδξώλ ζα έρνπλ θάηαγκα ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ. Απ απηνύο ην 10-20% ζα πεζάλνπλ ιόγσ ησλ επηπινθώλ πνπ 1

2 ζπλεπάγεηαη ε θαηάθιηζε (θιεβηθέο ζξνκβώζεηο - πλεπκνληθέο εκβνιέο, πλεπκνλίεο, νπξνινηκώμεηο). πλεπώο ε νζηενπόξσζε νδεγεί ζε απμεκέλε λνζεξόηεηα θαη θαη επέθηαζε ζλεηόηεηα ζε κεγάιεο ειηθίεο. 3) στλόηεηα Οζηεοπόρφζες ζηελ Κύπρο Σν πνζνζηό ηεο Οζηενπόξσζεο ζηηο γπλαίθεο είλαη πεξίπνπ 30%, δειαδή ζπρλόηεηα 1:3 γπλαίθεο θαη παξαηεξείηαη θπξίσο ζηε δεθαεηία Γηα ηνπο άλδξεο είλαη ζπρλόηεο 1:8 άλδξεο (κειέηε πνπ έγηλε ζην Δξγαζηήξην Οζηενπόξσζεο ηνπ ηαηξνύ Μάξηνπ Θενδόηνπ θαηά ηε δηεηία θαη αθνξνύζε κεηξήζεηο ζε 759 άηνκα, γπλαίθεο θαη άλδξεο). Ίδηα ζπρλόηεηα δίδεη ε Δπξσπαηθή Έλσζε. 4) Είδε Οζηεοπόρφζες Η νζηενπόξσζε ρσξίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο. Σελ πξσηνπαζή θαη ηελ δεπηεξνπαζή (παξαηεξείηαη ζε άιιεο λόζνπο). Πξσηνπαζήο Οζηενπόξσζε α) Ιδηνπαζήο (ζπάληα, αγλώζηνπ αηηίαο, ζε λέα άηνκα εηώλ) β) Μεηεκκελνπαπζηαθή ή ηύπνπ I (ζπλήζεο, εηώλ, θαηάγκαηα ζπνλδύισλ, θεξθίδαο). γ) Γεξνληηθή ή ηύπνπ II (ζπλήζεο, άλσ ησλ 65 εηώλ, θαηάγκαηα κεξηαίνπ νζηνύ). Γεπηεξνπαζήο Οζηενπόξσζε α) Νόζνη ελδνθξηλώλ αδέλσλ. β) Νόζνη πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γ) Νόζνη ζπλδεηηθνύ ηζηνύ δ) Νόζνη κπεινύ ησλ νζηώλ ε) Ννζήκαηα λεθξώλ ζη) Νενπιάζκαηα 5) Παζογέλεηα Οζηεοπόρφζες Μνινλόηη ηα νζηά ζεσξνύληαη ζηέξεα θαη άηξσηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηεινύληαη από ηζηό ζε αζηαζή θαηάζηαζε: ηνλ νζηίηε ηζηό. Ο νζηίηεο ηζηόο απνηειείηαη από 30% νξγαληθή νπζία θαη 70% αλόξγαλε νπζία. Η νξγαληθή νπζία ιέγεηαη νζηενεηδέο θαη ε αλόξγαλε πεξηέρεη αζβέζηην θαη άιια αλόξγαλα ζηνηρεία. Σν νζηενεηδέο δξα ζαλ ζθειεηόο γηα ηελ αλόξγαλε νπζία, δεκηνπξγείηαη από ηνπο νζηενβιάζηεο θαη απνξξνθάηαη από ηνπο 2

3 νζηενθιάζηεο νη νπνίνη επίζεο απνξξνθνύλ αλόξγαλν νπζία. Αζβέζηην θαη άιια ηρλνζηνηρεία εγθαηαιείπνπλ ζπλερώο ηα νζηά θαη αληηθαζίζηαληαη απ όζα θπθινθνξνύλ ζην αίκα. Σα ηρλνζηνηρεία ηνπ αίκαηνο εμάιινπ έρνπλ απνξξνθεζεί κέζσ ηνπ εληέξνπ από ηηο ηξνθέο. Αλ ηώξα ε πνζόηεηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο κεησζεί (π.ρ. θαθή δηαηξνθή, κεγάιε ειηθία, ζηελ εκκελόπαπζε, ζε άιιεο λόζνπο), θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο πνζόηεηεο πνπ ράλνπλ, ηα νζηά βαζκηαία εμαζζελνύλ. 6) Παζογέλεηα Οζηεοπορφηηθού θαηάγκαηος - Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο ζπκβάιιεη θαηά πνζνζηό πεξίπνπ 80% ε πνζνηηθή κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο (όπσο ζε κεγάιε ειηθία, ζηελ εκκελόπαπζε) θαη θαηά πνζνζηό πεξίπνπ 20% ζπκβάιεη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ (ε πνηνηηθή δηαηαξαρή ηνπ νζηνύ). 7) Παράγοληες θηλδύλοσ γηα Οζηεοπόρφζε 1] Φύιο Οη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη από νζηενπόξσζε ζε κεγαιύηεξν βαζκό απ όηη νη άλδξεο. 2] Ηιηθία (ο πηο ζσλεζηζκέλος): Σα νζηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ γίλνληαη νινέλα θαη πην ππθλά εώο ην 35o - 40ν έηνο δσήο. Έπεηηα από απηό αξρίδνπλ θαη ιεπηαίλνπλ. ηης γσλαίθες ακέζσο κεηά ηελ εκκελόπαπζε θαη εηδηθόηεξα απηέο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ππνθαηαζηάζεσο νηζηξνγόλσλ, ε απώιεηα ηεο νζηηθήο κάδαο επηηαρύλεηαη δξακαηηθά κέζα ζηα πξώηα 5 πεξίπνπ ρξόληα. ηοσς άλδρες ηα ρακειά επίπεδα ηεο αλδξηθήο νξκόλεο ηνπ θύινπ, ηεο ηεζηνζηεξόλεο ζε ειηθησκέλνπο άλδξεο επηηαρύλνπλ ηελ απώιεηα ηεο νζηηθήο κάδαο. Η ηεζηνζηεξόλε κεηαηξέπεηαη ζηνλ νξγαληζκό ζε νηζηξνγόλα όπσο ζπκβαίλεη ζηηο γπλαίθεο. Οη άλδξεο πθίζηαηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο θαη όρη ξαγδαία όπσο νη γπλαίθεο. 3] Προεκκελοπασζηαθή αλεπάρθεηα Οηζηογόλφλ (π.ρ. αλσνξξεμία: ζε λεπξνγελή αλνξεμία, ζε ςπρηθό stress, ζε ππεξβνιηθή άζθεζε) 4] Πρόφρε εκκελόπασζε ή οιηθή σζηερεθηοκή (ζε ειηθία θάησ ησλ 40 εηώλ). 3

4 5] Χρόληες παζήζεης: Ννζήκαηα λεθξώλ, ζηνκάρνπ, ήπαηνο, εληέξσλ, ζε πνιιαπινύλ κπέισκα, ζε λενπιάζκαηα, ζε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, λόζνη ελδνθξηλώλ αδέλσλ (ππνιεηηνπξγία ππνθύζεσο, ππεξζπξενεηδηζκόο, ππνζπξενεηδηζκόο, ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο, sy-cushing, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ππεξπξνιαθηηλαηκία), αηειή νζηενγέλεζε. 6] Φάρκαθα: θνξηηδόλε, ζπξνμίλε, αληηθαξθηληθά, δηνπξεηηθά, επαξίλε. 7] Κάπληζκα - Αιθοόι 8] Καθείλε (αύμεζε απνβνιήο αζβεζηίνπ από λεθξά) 9] Δίαηηα συειή ζε πρφηείλες (πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε θσζθόξν) 10] Καζηζηηθή δφή - Έιιεηυε Άζθεζες: Η έληνλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα επηβξαδύλεη ην ξπζκό απώιεηαο ηεο νζηηθήο κάδαο. 11] Χακειή πρόζιευε αζβεζηίοσ 12] Λεσθή - Κίηρηλε Φσιή: Έρνπλ ιηγόηεξε νζηηθή κάδα 13] Λεπηοθακφκέλα Άηοκα: Έρνπλ ιηγόηεξε νζηηθή κάδα. 14] Κιερολοκηθόηεηα 8) Κιηληθή Εηθόλα - Η νζηενπόξσζε ζπλήζσο δελ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα. Όηαλ εκθαληζηεί, εθδειώλεηαη είηε κε νζθπαιγία, είηε κε απώιεηα ζσκαηηθνύ ύςνπο, παξακόξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (εηδηθά θύθσζε) είηε κε θαηάγκαηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ, θαξπώλ, βξαρηνλίνπ νζηνύ θαη ζπαληόηεξα ζε άιια νζηά. Σν πην ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα είλαη ε νζθπαιγία πνπ νθείιεηαη ζε ζπκπηεζηηθό θάηαγκα ζπνλδύινπ. Σππηθά κηα ειηθησκέλε γπλαίθα ζπλήζσο 20 ρξόληα κεηά ηελ εκκελόπαπζε παξνπζηάδεη νμεία νζθπαιγία ή πόλν ζην ζώξαθα κεηά από ειάρηζηε πξνζπάζεηα, όπσο θαζάξηζκα ελόο παξαζύξνπ, ή άξζε ειαθξνύ βάξνπο από ην έδαθνο. Δπίζεο ζ έλα ειηθησκέλν άλδξα κηα απιή πηώζε ιόγνπ ράξηλ ε νπνία ζε λεαξή ειηθία ζα ηζνδπλακνύζε κε γξαηζνπληά ζηνλ αγθώλα ή ζην γόλαην, ελδέρεηαη λα ζεκαίλεη έλα θάηαγκα ζηνλ θαξπό ή ζην ηζρίν. 9) Δηάγλφζε Οζηεοπόρφζες - Η δηάγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο επηηειείηαη ζήκεξα κε δπν εηδώλ ηαηξηθά κεραλήκαηα: α) Αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα (DEXA): Μεηξνύλ πνιύ θαιά ηελ νζηηθή κάδα, άξα είλαη πνιύ θαιά γηα ηελ δηάγλσζε ηεο Οζηενπόξσζεο. Μεηνλέθηεκα είλαη όηη έρνπλ αθηηλνβνιία θαη 4

5 δελ κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ε εμέηαζε εαλ δελ πεξάζνπλ 3 ρξόληα. Άξα πζηεξνύλ ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ. β) Μεραλήκαηα ππεξήρσλ: Μεηξνύλ πνιύ θαιά ηελ νζηηθή ππθλόηεηα. Πιενλέθηεκα ηνπο είλαη όηη δελ έρνπλ αθηηλνβνιία θαη κπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη αθόκε θαη ζηνπο 6 κήλεο, άξα ζπκβάινπλ πνιύ θαιά ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ θαη έηζη κπνξεί λα ειέγρεηαη κηα ζεξαπεία ηεο Οζηενπόξσζεο εαλ απνδίδεη ή όρη. 10)Πρόιευε ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΟΝ ΔΓΚΑΙΡΗ δηάγλσζε. Απηή ζα γίλεη κε ηε κέηξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ θαη ζηνπο άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ. Δπίζεο άηνκα κε παξάγνληεο θηλδύλνπ πξέπεη λα κεηξήζνπλ ηελ νζηηθή ηνπο κάδα θαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο. Αλ ε νζηηθή κάδα δελ είλαη κεησκέλε ζα ηύρνπλ πξνιεπηηθή αγσγήο όπσο: α) Απνκάθξπλζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ. Οη θαθέο ζπλήζεηεο πνπ επλννύλ ηελ απώιεηα νζηηθήο κάδαο κπνξνύλ λ αιιάμνπλ όπσο: δηαθνπή θαπλίζκαηνο, πεξηνξηζκόο αιθνόι. β) Φπζηθή άζθεζε (πεξπάηεκα, θνιύκβεζε). γ) Πξόζιεςε ηξνθήο πινύζηαο ζε αζβέζηην (π.ρ. 4 πνηήξηα άπαρνπ γάιαθηνο εκεξεζίσο). δ) Χνξήγεζε ζθεπαζκάησλ αζβεζηίνπ: Γηα ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηώλ 1gr εκεξεζίσο. Γηα ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηώλ 1.5gr εκεξεζίσο καδί κε βηηακίλε D 400 I.U εκεξεζίσο. Σα άηνκα απηά θάζε ρξόλν πξέπεη λα εμεηάδνληαη από ηαηξό θαη θάζε 2 ρξόληα λα ππνβάιινληαη ζε κέηξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο. 11) Θεραπεία: Δάλ ε νζηηθή κάδα βξεζεί κεησκέλε (δειαδή ππάξρεη νζηενπόξσζε) ηόηε ηα άηνκα απηά ζα ππνβιεζνύλ ζε ζεξαπεία. α) θνπόο ηεο ζεξαπείαο: Πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο (απνξξόθεζε) θαη λα γίλεη πην γξήγνξνο ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο (νζηενπιαζία). β) Φάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: β1) Φάξκαθα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνξξόθεζε ηνπ νζηνύ: Αζβέζηην, Βηηακίλε D, H.R.T (Οηζηξνγόλα), Καιζηηνλίλε, δηθσζθνληθά (αιεηξνλαηε - Fosamax, ξεδηηξνλάηε - Actonel), δνιεηξνλάηε Aclasta, SERM (Selective Estrogen Receptor Modulators) 5

6 (ξαινμηθέλε - Evista) β2) Φάξκαθα πνπ βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία νζηνύ Παξαζνξκόλε -Forsteo Β3) Μνλνθισληθό αληίζσκα Prolya. 12) σκπέραζκα: Η νζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη απνηειεί ηεξάζηην πξόβιεκα εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα δπζκελή ηεο απνηειέζκαηα. Παιαηόηεξα επηζηεύεην όηη δελ ππήξρε ηξόπνο δηαγλώζεσο, νύηε ηξόπνο ζεξαπείαο ηεο. ήκεξα ππάξρεη ηξόπνο δηαγλώζεσο ζε πνιύ πξώηκν ζηάδην θαη επίζεο ππάξρεη ζεξαπεία. Γη απηό γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ, άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ, άηνκα κε παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο πξέπεη λα κεηξήζνπλ ηελ νζηηθή ηνπο κάδα θαη λα ηύρνπλ ηεο θαηάιιειεο αληηκεηώπηζεο. 6

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ΑΝΑΣΑΗΛΑΚΖ Α. Δλδνθξηλνιόγνο Ρόινο νζηώλ Όξζηα ζηάζε - βάδηζε Πξνζηαζία δσηηθώλ νξγάλσλ, πρ θαξδηά, εγθέθαινο, πλεύκνλεο, θηι Σεξάζηηα δεμακελή αζβεζηίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα