Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη"

Transcript

1 τ Ξ β ω ωσ λ Φ ΦΦψ ω ΞΞτ ρ εεωσ Ικα Ξ Ξ τ ΞΞ Ξ τ Ξ

2 Ξ τ Ι π Λ κ Ι Π Λ κ τ Στ Σ Ε κ Σ κ Ετ Σ Σ ΓΙ ΝΝ δ Σ Εωξ κ τω Στ Σ Ι ο ΙΩΝ ΝΙΩ κισσ ΞΩΣ Θ μ τ ε ρξεωξ ρ σεφξ ρφ ζ ΦηΘη ζ ζ λ σ Φ ζ Συνολ ρ δ ο θεμ των γ ρδ Ι Ν μοτο τ λ υζ ρ σεω μπ ρεμοτο γορξ δ οφ ρ Φψ τφν ρ Φ ξρδ μ βξ κ εξ δο ρ σω χφ μο βεζ κ ξ δο τρ των Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ λετ υργ ο κ Φ ζ φδρω π ρ ηγ με ηξ σε εξ μεγηζ ο ρ σεωξ ο ο Ι Π ΣτΩΣ π α Ιλε δμεγηξ πφ πρ η ρ σεωξ ρησεο ζ εμπ ρε μ των ηρεσδν σ δο ο δ Π ρο η πηρεσ ν Ι ο π ρ σ δ σ δο ρφ μεν οσ λ ρησ μω ημ ξ ρ β εψε ζ αμπλλε ε ξ Σ λ Φ ο με ηξ ξ δ ρ β Μζ δ φημ ε ξ Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ κο γροφκη η λ δ ομεσηξ νολδσεωζ ξοδ δημ σ ε εω τδκ κο σ οφη ξοδ ο ρ β ψε ζ Σ λκ κωτζ εκμε ολλε σε ξ Σ νολκο κ Φ ζ ε κ ρδη εκμετ λλ σεωζ δων ο μ

3 Θ ΣΙΙ ΔΙ Ι Ι Ικο Σ ΛΙ ΙΙΣ Α Ω Ι Σ ΑΙ Ι Σ Π ΓΙ Α ΙΙΣ Ευ πρ ΙΙ ΙΙΣΙ Ακ Ι ΙΙ Ι Ι Σ Λ ΣΙΙ Ω ο Ω η Ι υν ΓΙΑ ΙΙ ΙΙ ΑΓ Α ΙΙΣ Ι ΣΙΙΣ ρ τ Σ μφωνα με τ ν μ κα τ καταστυ κ τη εταρε α α π ρ υ ζουμε τ ν δραστηρ τητα τηζ εταρεαζ κατ τ τ ζ ΙΙ Ικ ΚΑ Σ ΑΣΙΙ ΑΙ ΙΙ Ι ΙκΙΙ ΙΙΣ Ι Ι Σ Κατ την δαχερστφ περ δ Ι η τ ρε α κα τα απ τελ ματα τη εταρε α μπ ρ ν να κρθ ν α ζ π λ καν π ητκα αφ υ ηφθε η γενκ τερη κ ν μκ κατασταση ε την ν δ των εργασ ν ηζ ε να σε Οθ η να αντμετ ε α τα εμπ δα κα να πρ Φρησε σε γ εζ επενδδσεξ κα δρα τηρ τητε ατ την περ δ αυτη η εταρε α πραγματ π η ε επενδ αε σε τ γ εξ τλσμ κα κηρακεζ εγκαταστ σεξ κα θα συνεχσε την επενδ τ δραοηρ ητα κα κατ την επ με η γ α υρ τερα σημε α πρ δ υ ηζ περασμ νηζ χ ησηζ ε να τα εξηξ πωλησεζ ανηλ αν τ π των Τα μ κτα απ τε σματα αν θαν σε κ ρδη α τελκ απ τελ ματα μετ την αφα ρε η των εξ δων δ ητη λετ υργ τφν χ ηατ κ ν μκ ν εξ δ ν κα εκτ κτζ ν ατ τε σμ τ ν δαμ ρφδ καν τ π σ των ευρω κ ρδη πρ κ ξ μα τ στε υμε τ θα ε να καλ ζ με η πρ β ε με η ταθερ π η η τη κ ν μ α Ι Λ Θ Σ ΑΣΙΚ Σ Λ ΠΣ ΙΚ Σ Α Σ Ι α την κατ ρτση τ υ Ισ λ γσμ τηξ παρ σαξ χ ησηζ κα τ ν αυν δε ντα αυτ ν γαρα μ απ τε σμ τω η εφαρμ Θηκαν ακ υθε βα κ η τκ αρ π τ μη η παγ ων περ υσακ ν σ ε ο ν κα απ σβ σεξ αυτ ν α ενσωματ μθνα π μα περωυσακ στ χεα χ υν απ τ ηθε ην αξ α αυτων τ ρκ κ τ εκτ απ τα γηπεδα κα κτ σματα τα π α εμφα ζ ντ στην ζ α η π α δαμ ρφ θηκε κατ η γ ν μ η αναπρ σαρμ γη αυτ ν με βαση τ ζ δατ ξε τ υ η τ α ε να πρ αυξημινη με την α ξα πρ θηκ ν κα βελτ υ ε ν κα μεκ μ νη με π τρ βλεπ μενε απ τ ν μ απ β ε π τ μηση α ατ σε γ κα υπ χρε σεφγ σε ξ να μ σματα Δεν π ρ αν την Δεκεμβρ υ απαφσε κα υπ ρε υ ε ε ξ ν μ μα ρτ ρ αρα ρσμ δ απατ σε ν α υπ ρ οε ν αε μακροπρ Θε με κα βραιυπρ θεσμεζ υπ ρο ε των π ων η πρ εσ α εξ φλησηζ τ υζ απ ην ηεγ κλε ματ τ υ λ γ μ ε να με γα υτερη τ υ τ υ υν κατα ρ ε την κα γ ρ α των Ια βρα υπρ θεσμων δα Νρ ρ σχ υν κ γ α απατησ π ζημ ε απ ωρσ τ ξ κα απ λυ μεν υ πρ σ κ εταρε α δ ηματ ζε τ τ α πρ βλεψη ΝΙΛ ΙΙ Ι Δ Σ Ν Ιπ ΕΔ Σ Λ ΓΙΣ ΙΣ Ιο

4 Ι Σ Α ΙΙ ΙΣ Λ ΓΙΣ ο ΙΣ η Δ Σδ ν μη ατ ρτση κα δ μ τ ν κ ν μκ γ κατασ σεφν ΠαρΘαλ σεξ τ υ μνα Ι ρν τη αρι η πραγματκ εκ να α ρθρ α παρ Παρ κκλ η ατ τζ σχετκ ζ δατ ξε περ καταρτ σεφζ τωγ ετησων κ ν μκφν καταστασεφν π υ κρ θηκε απαρα ητη γα ην εμφω ση με απ λυτη αφηνεα τη πραγματκ εκ να π υ ατατε η δαταγη η ζ παρ τ υ ρ ρ υ αυτ Δεν συν τρεξε τ τ α περπτω η β Λρθρ β παρ Παρ κκλοη απ την αρμ του αμετ βλητ υ τηζ δ ηζ κα μ ρφηζ εμφανσεωζ τ υ σ λ γσμ κα τ υ γαρασμ ατ τεμ ματα ωησηξ Δε εγνε γ ρ ρ β πα ατ ρη η τ ν πρ δ ζ ντα λ γαρα μ τ ε υ με περ τερ υζ υπ χ εωτκ γαρα μ Δε ε νε δ ρ ρ β ταρ Ιρ σαρμ γ ση δ μ κα τ υ τ τλ των λ γαρασμ ν με αραβκη αρ θμη η ταν η ε δκη φ ση ηξ επ χε ρη η τ απατε Δε αυντρ ε τ τ α περ πτ η ε Αρ ρ β ταρ Συμττ ξεζ ω αρα μ ν τ υ μ π υ αντστ Ι ν σε αραβκ ξ αρθμ γα π π ε ουμπωξε υντρ ν πρ δποθ σαζ τηξ δατ ξεωξ αυτ ζ Δεν εγναν στ ρθρ β παρ Αναμ ρφ σεζ κ νδυ ων πρ η με ηζ ρησε ζ γφ μνα κατα τ ν μ εδ κα συγκρσμα με τα αντστ α κ νδ α ηζ ησεφζ Δεν γναν αναμ ρφ σεζ κλε μενη Απ τ μηση περ σ ακ ν στ χεωγ α ρθρ παρ α θ δ απ τ μη η των τερ υ ακ ν οτο ε υν κα υπ Φγσμ δ των απ σβ σεων καθ ζ κα των πρ βμψεων γα υπ τμ ε τ υ Ι απ τμηση τφν παγων περ υσακ ν τ ε ων γ ε με β ε ην αξ α κτηση β ρθρ παρ α ε μετατρ ε δραμ τερ υσακων τ εδν εκφραζ με ων ε ξ ν ν μσμα Ξ Ν κα λ γστκ ξ χερσμ ζ τφν δαφ ρ ν Δεν συν τρεξε τ τ α περπτωση γ ρθρ παρ Παρθ κ ση απ τζ βασκ αρ απ τ μη η Εφαρμ γη ε κ μεθ δ ν απ τμησεωξ Δε ηναν δ ρθρ ταρ ρ Α αμ μεθ δ υ π λ γ μ τμ κη η η τ υ κ τ υ παραγ γη των απ θεματων των κνητ ν αξ ν Δεν εγναν ε ρθρ παρ γ Παρ θε η η δαφ ρ μταξδ η ζ αξ αζ απ τμησεφζ τφν απ θεμστ ν κα κ νητ ν ξ ο ν κ η τρε υ α πμ α ορ τυυ ν ενα αξ λ γη Δεν π ρχε τ τ α δαφ ρ

5 τ ρθρ παρ Αν λυ η κα επεξηγη η τηζ γεν μενηζ μ σα στη ηη με β η εδκ ν μ ανατρ σαρμ γ τη αξ α των παγ ν περ υσακδν τ ε ων κα παρ θεση ηζ κν σεωζ τ υ λ γαρασμ Δαφορ αναπρ αρμ γη Δεν σ τρ χ ττ υ π ρ πτυση Π γ ενερ ητκ κα ξ δα ε κατα τ οε α ρθρ ε παρ εταβ λ παγ ων τ ε ν κα εξ δων εγκαταστασεωζ π λετ ζ απ σβεσηζ ευρ δ β ρθρ παρ δ γαλυση πρ οθ των απ βθ εω Δεν εγ αν γ ρθρ παρ ε Πρ βλ ψε δα υτ τ μηση ενσωμ των παγ ων περ υσακων στ χε ν Δεν γναν δ ρθρ παρ ε ν λυση α επεξ γη η τ ν π ν των εξ δων ε καταστ σεωζ π λυετ απ βεοη π υ αφ ρ ν τη ρ η Δεν π ρ υ η η τ τ α πυ ε Αρθρ παρ γ α π κα λ γαρα μ των υναλλαγματκ ν δαφ ρων π υ πρ κυψαν ην παρ α ηση κατα ην πληρ μ δ εων κα ην π τ μηση στ τ λ ζ τηζ χ ησεωζ δανε Φν πστ σεων χ η μ π ηθ ντων απ κλεισ κ γ α πζ αησγζ παγ ων σ χε ων ε υπαρχ υν τ ρθρ παρ εδαφ α κα β ν λυ η κα επεξ γη η τω κ νδυλ ξ δα ερευν ν κα αγαπτ ξεω Παρα ρησεζ κα δ κα ματα β μη ανκη δ κτησ αζ κα περαξ α επ ερ εω Ι Συμμετ ξ α ρθρ α παρ β Συμμετ χ ζ στ κεφ α λλων επ ερ σεφν με π τ μεγαλ τερ ατ ο εν υπαρχ ν β Λρθρ α παρ ε Σδγταξη ε π υ μ νων υκ ν μκ ν κατσστ σεφν στξ π εζ περ λαμβ γ ντα κα κ ν μκ ζ καταστ σεξ ηζ εταρε α Δεν π θ ματα α ρθρ α παρ α Απ τ μηση κατ παρ κκλση απ τ ζ καν νεζ απ τμ εω τ υ ρθρ υ γα δαφ ρ ξ λ γ ζ φ ρ λ γκ ν ελαφρυν ε ν Δεν γναν β ρθρ α παρ ΔΦφ ρ ζ απ π τ μηση κυκλ φ ρ ντων στ χ ων ενεργητκ υ κα λ γ τ π υζ φελ ντα Δεν υταρχ υν ετ Ικ κεφ λι ο α ρθρ α παρ δ αηγ ρεξ μετ ων τ π ε δαρε τα τ μετ χ κεφ λα ν μα τκ ν μα τκ ν νυμεζ αν υμεζ μετ κα μη μεταββα με β ρθρ α ταρ γ κδ οε ε μετ χ ζ μ σα ση χ ηση γα α ξηση τ υ μετ μκ κεφαλα υ αν υμεζ

6 γ Αρ ρ α παρ ε κα παρ Εκ θεντε τ τλ κα ενσ υματωμ γσ σ αυτ ζ δκα ματα Πρ β εψεξ α υπ ε σε α Λρθρ α παρ εδ φ δ ν λυ η τ υ ρασμ Λ πξ πρ βμψεξ αν τ το ε να ημαντκ Δεν υπαρχ υν ρθρ α παρ ζ κ ν μκ ζ δεσμε σεζ απ συμβ ε κ λ π π υ δεν εμφαν ζ ντα τ υ λ γαρα μ τ ξεω π χ ε σεζ καταβ ηξ εδκ ν μηνα ων παρ ν κα κ μκ δε μεδσεζ μα συνδεμ εξ επ ερ σεξ Δε υπαρ υν γ Αρθρ α παρ Ιβ Ι αν ρε ζ σημαντκ ν π σων φ ρφν κα π σα φ ρων π υ ενδεχ μ νωξ να πρ κυψ υν ε β ρ τη κλε μενηξ χ ση εφ σ γ δεν εμφαν ζ ντα τ υπ ε ε τ πρ βλ ψε Δεν υπαρχ υν δ Λρθρ παρ τ ακρ τρ θε μη υ τ χ ε σεζ π νω απ η Δεν υταρ υν ε ρθρ παρ τ π χ εδσφξ καλυπτ μεγεζ με εμπραγματεζ ασφ λε ξ αβα κ λογαρ σμ ρθρ ε ταρ ν λ ση τφν κ νδυ ων τ ν μεταβατκ γαρα μ ν Ε δα εω ε πρακτ α κα Εξ δα εω δεδ υλευμενα Δε υπ ρ υν Λ γαραομ τ ξεω ρθρ ε παρ Λ αλυση των ωγαρα μ ν τ ξεω η κτα η π υ δεν κα υπτετα η π χ ρ ω η αυτ απ τ ηρ φ ρ ε η ετ μενηζ παραγραφ υ Δεν υπαρι υν ρηγηθε η εγ υ εη κα εμπρ γματε αοφ λεε ρθρ ε παρ γγυ ε κα εμπραγματεζ ασφ λε εζ π υ ρηγ ηκαν ατ ην εταρε α μ β πρ καταβ λξ κα πσ σεξ ε ρ ανα δ κηοη α ρθρ α παρ γ μ β ξ μελ ν δ κη η κα δε υ η τη εταρεαξ Δεν υπαρχ υν β ρθρ α παρ γ π χ σεζ π υ δημ υργτ θηκα αναληφηκαν γα β ηθ ματα σε απ ωρησατα την παρ σα χρ ση μελη ργ ν δ κη η κα δε θυνσηζ τηξ εταρεαζ Α Δεν υπαρ υν γ Λρθρ α π ρ δ Δ θεσε πρ καταβ Μ κα π στ σε ζ σε δργαν δ κησηζ μ λη δ κητκ ν υμβ υλ ον κα δ αχερστ ζ Δεν υπ ρχ υν τελ σματα ρ σηζ α ρθρ παρ Κ κλ ζ εργασφν κατ κατη ορ εζ δρα τηρ τητα κα γεωγραφκ αγ ρθ κυκλ εργα ν λαμβ ετα π ζ κα ρζετα στ ρ ρ ε ταρ εδ φ Εσ δα παρ χ ζ υπηρεσ ν ευρ Εσ δα πφλησεξ εμι ρευματω ευρ Εσ δα παρεπ μενων ασχολ ν ευρω ο ο

7 β ρθρ α παρ θ ο ρ τ υ απα ηθ τ κατ η δ ρκεα η χρ σηζ τρ σ τκ κα καηγ ρεζ αυτ με τ σ ν κ κ στ ζ τ υ Δευκρν ζ τα τ στ Δ κητκ υταλληλκ πρ ωπκ περλαμβανετα τ με μ ν μ θ αμε β ν πρυ υπ κδ λ στυ ργ τ Γχ πρ υπ κυ αμε μεν με ημερ σθ σ ζ ρ ζ εργαζ μεν με συν λκδ κ τ περ π υ ευρω γ ρθρ ε παρ β Αν λυη των εξ δων κα εσ δων δηλαδη των λ γαρα μ ν κτακτα κα αν ργανα ξ δα κα κτακτα κα ανδργανα δα Αν τα π το ν λ γαρα μ ν κτακτεζ ζημ ζ κα κτακτα κ ρδη ε να σημαντκ κατ εφαρμ γη τηζ δαταξηζ τ υ αρθρ α παρ γ παραθ τετα κα αυτ ν αν ση με βαση τ υζ λ γαρα μ κα τ υ λ γ τκ εδ υ Δεν υπ ρ υν οημαντκ τ τ α κ δ λα δ Λρθρ ε παρ β ν λυ η των λ γαρα μ ν Ε δα πρ ηγ εν ν ε ν υ δα απ πρ βλ ψεη πρ ηγ δμεν ν εον κα ξ δα πρ ηγ μενων μ ε ν Δεν υπαρι υν Χα Ι υν υ Π Δ Σ Δ Σ Σ Σ Λ Σ Λ ΓτΣ ΙΣ λ Λ ΞεΝ Δο Ε Σ ΕΓ Ε Σ τω ΣΤ ηοσ τ Λ Λ Φ η Δ θ

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα