ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «ΓΗΜΗΣΡΑ» ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΓΑΦΟΫΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ (ΠΡΧΗΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - Ι.ΓΔ.Μ.Κ.) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΘΗΝΑ 2015

2 ΤΝΣΑΞΗ Μπνπξνδήκνο Γεώξγηνο, MSc, Σερλνιφγνο Γεσπφλνο-Μαζεκαηηθφο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ Μπνπξνδήκνο Γεώξγηνο, MSc, Σερλνιφγνο Γεσπφλνο-Μαζεκαηηθφο 1 Κιάδεο Γεώξγηνο, Σερλνιφγνο Γεσπφλνο 1 Γηακνύξε Μαξία, MSc, Γεσιφγνο 1 1 Σκήκα Γεσξγηθήο Μεραληθήο. Ιλζηηηνχην Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ. Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΗΜΗΣΡΑ. Γεκνθξαηίαο 61, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο. ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΓΑΦΟΫΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ (ΠΡΧΗΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - Ι.ΓΔ.Μ.Κ.) Γεκνθξαηίαο 61, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο. Σει.: , Fax: Αζήλα, Μάηνο

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...3 ΔΙΑΓΧΓΗ 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο Οξηζκνί Δπηζεψξεζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ Δμαξηήκαηα κεηάδνζεο ηζρχνο Αληιία Αλάδεπζε Γεμακελή ςεθαζηηθνχ πγξνχ πζηήκαηα κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο σιήλεο θαη εχθακπηνη ζσιήλεο Γηήζεζε (Φηιηξάξηζκα) Βξαρίνλαο ςεθαζκνχ Αθξνθχζηα Δγθάξζηα θαηαλνκή...20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ ΓΔΝΓΡΧΓΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ (ΝΔΦΔΛΟΦΔΚΑΣΗΡΧΝ). ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ Δμαξηήκαηα κεηάδνζεο ηζρχνο θαη αλεκηζηήξα Αληιία Αλάδεπζε Γεμακελή ςεθαζηηθνχ πγξνχ πζηήκαηα κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο σιήλεο θαη εχθακπηνη ζσιήλεο Γηήζεζε (Φηιηξάξηζκα) Αθξνθχζηα Καηαλνκή Αλεκηζηήξαο...32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Η ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. Όκσο, ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα είλαη νπζίεο δπλεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα θαη ην πεξηβάιινλ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ θπηνθαξκάθσλ εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκνχο πνπ γίλνληαη κε ςεθαζηηθά κεραλήκαηα. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη ε ξχζκηζε ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θπηνθαξκάθσλ. Έλα νξζά ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ςεθαζηηθφ κεράλεκα, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε πξνδηαγξαθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη βνεζνχλ ηνπο αγξφηεο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ. Σα ελ ιφγσ κεραλήκαηα ππφθεηληαη ζηελ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο Οδεγία 2006/42/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ε νπνία απαηηεί ζήκαλζε CE θαη θαζνξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα θαιχπηεη. Με ηελ Οδεγία 2009/127/ΔΚ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 2006/42/ΔΚ νη βαζηθέο απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ κεραλεκάησλ εθαξκνγήο θπηνθαξκάθσλ. Έλα ςεθαζηηθφ κεράλεκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο, γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ζηα επφκελα έηε, πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζσζηά. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), ζπλέηαμε πξφηππα ειέγρνπ θαη δνθηκψλ ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ην ειάρηζην απνδεθηφ φξην πνηφηεηαο απηψλ. Η κέρξη ζήκεξα θαηάζηαζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν απφ πιεπξάο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο πνηθίιεη, θαζψο ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ήηαλ πξναηξεηηθή. Πιένλ κε ηελ Οδεγία 2009/128/ΔΚ πξνβιέπεηαη ε ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ ελ ρξήζεη εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. ηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα νη δνθηκέο ησλ θαηλνχξησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη πξναηξεηηθέο, ελψ δε δηελεξγνχληαλ πεξηνδηθνί έιεγρνη γηα ηα ελ ρξήζεη ςεθαζηηθά. Ο Νφκνο 4036/2012 πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 3

5 ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ, θαζηεξψλεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Η επηζεψξεζε απηή ζα γίλεηαη αλά πέληε έηε έσο ην 2020 θαη αλά ηξία έηε ζηε ζπλέρεηα. Μέρξη ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2016 πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Με ηελ αξηζκ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζεζπίδεηαη ζηε ρψξα καο ζχζηεκα πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ην νπνίν νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο θαη απηνθφιιεηνπ ζήκαηνο θαηαιιειφηεηαο. Οη ηαζκνί Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ κπνξεί λα είλαη θηλεηνί ή ζηαζεξνί θαη νξίδεηαη σο εξγαζηήξην αλαθνξάο ην Σκήκα Γεσξγηθήο Μεραληθήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ πνπ ζα ηνπο ειέγρεη. Σν παξφλ εγρεηξίδην ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο πξναλαθεξζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηαζκνχο Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ. 4

6 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηέο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα επηζεψξεζεο ηνπ ελ ρξήζεη εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Οη εμειίμεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ ηνλσζεί απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη απφ ηελ πξφζεζε λα κεησζεί ε ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ ελ ρξήζεη εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ είλαη: - Η αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή. - Ο πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ (ρεηξηζηψλ, παξεπξηζθνκέλσλ, θαηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θαηαλαισηψλ) θαη ησλ δψσλ. - Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. - Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ. - Η δηάζεζε πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ. Με ζθνπφ ηελ νξζή θαη αζθαιή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη κέζνδνη επηζεψξεζεο ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ. Η ηππνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ επηζεψξεζεο ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ ιακβάλεη ππφςε, φρη κφλν ηελ θαηαζθεπή θαη απφδνζε ηνπ θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά επίζεο ηε ρξήζε, θξνληίδα θαη ζπληήξεζή ηνπ. Απηφο είλαη ν ινγηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ λένπ εμνπιηζκνχ θαιήο πνηφηεηαο θαη θαιά εθπαηδεπκέλσλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ. Σν παξφλ εγρεηξίδην ζπληάρζεθε κε βάζε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΝ :2003 θαη ΔΝ :2003 θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα: - Κεθάιαην Πξψην: Γεληθά. - Κεθάιαην Γεχηεξν: Δπηζεψξεζε ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ. Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη επηβεβαίσζεο. - Κεθάιαην Σξίην: Δπηζεψξεζε ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ (Νεθεινςεθαζηήξσλ). Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη επηβεβαίσζεο. θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο κεζφδνπο επηβεβαίσζήο ηνπο, γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ λεθεινςεθαζηήξσλ. ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ζε φηη αθνξά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην ρεηξηζηή, ηνλ 5

7 ελδερφκελν θίλδπλν πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα επηηεπρζεί θαιή εθαξκνγή γεσξγηθνχ θαξκάθνπ. 6

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Καζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ επηβεβαίσζήο ηνπο γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ ελ ρξήζεη Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ. Η δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ηαζκνχο Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηηθψλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ θαη ςεθαζηηθψλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ (λεθεινςεθαζηήξσλ) ΟΡΙΜΟΙ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ φξνη θαη νξηζκνί: Φεθαζηηθό κεράλεκα (Φεθαζηήξαο) Μεράλεκα πνπ εθαξκφδεη πδαηηθφ δηάιπκα γηα πξνζηαζία ησλ θπηψλ θαη ιίπαλζε Φεθαζηήξαο κεγάισλ θαιιηεξγεηώλ Μεράλεκα πνπ δηαλέκεη ςεθαζηηθφ δηάιπκα κε έλαλ νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλν βξαρίνλα, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Σν ςεθαζηηθφ πγξφ εθηνμεχεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα θάησ ή πιάγηα Φεθαζηήξαο δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ (Νεθεινςεθαζηήξαο) Μεράλεκα ρσξίο νξηδφληην βξαρίνλα, πνπ δηαλέκεη ςεθαζηηθφ δηάιπκα κε ππνβνήζεζε αέξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο φπσο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ακπειψλεο θαη ιπθίζθνπο. Δθηνμεχεη ην ςεθαζηηθφ πγξφ πξνο ηα πάλσ θαη πιάγηα. 7

9 Μεηξεηήο πίεζεο (Πηεζόκεηξν ή Μαλόκεηξν) Αλαινγηθφ ζπλήζσο φξγαλν κέηξεζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο Αθξνθύζην Μεραληθή ζπζθεπή ζρεδηαζκέλε λα ειέγρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνήο ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο. Δθηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο: ξπζκίδεη ηελ παξνρή, δηαζπά ην ςεθαζηηθφ πγξφ ζε ζηαγνλίδηα θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηαγνλίδηα δηαζπείξνληαη ζηελ επηθάλεηα ςεθαζκνχ Γνρείν γεσξγηθώλ θαξκάθσλ Γεληθή νλνκαζία γηα ηε ζπζθεπαζία γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, γηα παξάδεηγκα θνπηηά, κπνπθάιηα, ηζάληεο, ζάθνη Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ Γηάηαμε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Η δηάηαμε κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή κηα αλεμάξηεηε εγθαηάζηαζε (π.ρ. ζηαζεξφο εμνπιηζκφο) ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ Η επηζεψξεζε βαζίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ :2003 θαη ΔΝ :2003. Η ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε νπηηθφ έιεγρν, δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη κεηξήζεηο. Οπηικός έλεγτος. Οπηηθή εμέηαζε ηνπ κεραλήκαηνο γηα ην εάλ είλαη φια ζηε ζέζε ηνπο θαη ζηελ πξέπνπζα θαηάζηαζε. Δοκιμή λειηοσργίας. Έιεγρνο θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο/εμαξηήκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ιεηηνπξγεί φπσο πξνδηαγξάθεηαη. Μέηρηζη. Καζνξηζκφο κηαο ηηκήο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην είδνο δηάηαμεο ή νξγάλνπ. Μεξηθέο απφ ηηο δνθηκέο-ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Κάζε άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ην παξφλ εγρεηξίδην, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί. 8

10 Όινη νη εζληθνί θαλνληζκνί θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ νη ηαζκνί Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε κε αξηζκ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο επηζεσξήζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλα απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο δηαθξίβσζεο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ ην ΔΤΓ Πξηλ ηελ επηζεψξεζε γίλεηαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηάζηαζεο δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ Η δηάηαμε δνθηκήο-επηζεψξεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ην ςεθαζηηθφ κεράλεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν θάζε θνξά εμνπιηζκφ κέηξεζεο θαη δνθηκήο. Η επηζεψξεζε δελ πξέπεη λα μεθηλήζεη εάλ δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ θαη Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ησλ ηαζκψλ Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ψζηε νη κεηξήζεηο λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε ησλ επηζεσξήζεσλ ζε ζέζε φπνπ πξνθαιείηαη φριεζε ησλ πεξηνίθσλ Πξηλ ιάβεη ρψξα ε επηζεψξεζε, ην ςεθαζηηθφ κεράλεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί πξνζεθηηθά. Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ απφπιπζε θαη ζην εζσηεξηθφ θαζάξηζκα ηνπ ςεθαζηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ θαη ησλ ελζεκάησλ ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ θαζάξηζκα εθείλσλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαηά ηνλ ςεθαζκφ Σν ςεθαζηηθφ κεράλεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Καηά ηελ εθθίλεζε αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο ειέγρεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 9

11 Όιεο νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαζαξφ λεξφ, ρσξίο αησξνχκελα ζσκαηίδηα Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο πξέπεη λα είλαη παξψλ θαηά ηελ επηζεψξεζε θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ζπληάζζεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ επηζεψξεζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ςεθαζηήξα θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηηο απαηηνχκελεο επηζθεπέο ζην κεράλεκά ηνπ. Η έθζεζε πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. Οη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε είλαη ν κέζνο φξνο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεσλ. 10

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ 2.1. ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ Πξνθπιαθηήξαο δπλακνδόηε (P.T.O.) θαη πξνθπιαθηήξαο δπλακνιήπηε (P.I.C.) Ο πξνθπιαθηήξαο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) θαη ν πξνθπιαθηήξαο ηεο ζχλδεζεο εηζαγσγήο ηζρχνο (P.I.C.) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα: - Σα δηάθνξα κέξε ηνπ άμνλα, νη ειεχζεξεο αξζξψζεηο (ζηαπξνί) θαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο θζνξάο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. - Η ιεηηνπξγία ηνπ πξνθπιαθηήξα πξέπεη λα είλαη πξφδειε θαη απηφο δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο, νπέο, παξακνξθψζεηο ή ζπαζίκαηα (ξαγίζκαηα). - Η ζπζθεπή αλάζρεζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δνπιεχεη αμηφπηζηα. Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη νπνηνδήπνηε θηλνχκελν ή πεξηζηξεθφκελν εμάξηεκα κεηάδνζεο ηζρχνο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. Πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. φηαλ απηφο δελ είλαη ζε ρξήζε θαη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η αιπζίδα ή ε δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) δελ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί ην ζθνπφ απηφ. Δεκηή και η δήλφζη ηοσ τρήζηη. 11

13 2.2. ΑΝΣΛΙΑ Ιθαλόηεηα παξνρήο αληιίαο Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εμνπιηζκνχ. α. Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο θαηά ηε δνθηκή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Καηά ηε κέηξεζε ην ζθάικα ηνπ ξνφκεηξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη 100 l/min θαη ηα 2 l/min φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη <100 l/min. Η παξνρή πξέπεη λα κεηξάηαη κε ειεχζεξν ζηφκην εμαγσγήο θαη ζε πίεζε κεηαμχ 8 θαη 10 bar ή αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηελ πςειφηεξε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή ησλ αθξνθπζίσλ. ή β. Η αληιία πξέπεη λα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα παξνρήο, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν ςεθαζκφο ζηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκήο κε ηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αθξνθχζηα εθαξκνζκέλα ζην βξαρίνλα ςεθαζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη κηα νξαηή αλάδεπζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζηε δεμακελή φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. ε ςεθαζηήξεο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα) δνθηκήο ή γηα αληιίεο ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο δελ είλαη γλσζηή, έλαο βαζκνλνκεκέλνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα αθξαίν αθξνθχζην θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ηεο αληιίαο Γνλήζεηο αληιίαο Η αληιία δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νξαηέο δνλήζεηο. Ελέγτεηαι ζηο μεηρηηή πίεζης. 12

14 Βαιβίδα αζθαιείαο Όηαλ ππάξρεη βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα Γηαξξνέο Γελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαξξνή (π.ρ. ζηάιαμε) ζηελ αληιία, ζηελ αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο ΑΝΑΓΔΤΗ Μηα επθξηλψο νξαηή αλαθπθινθνξία ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ ςεθαζκφ ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ P.T.O., φηαλ ε δεμακελή είλαη γεκάηε ζην κηζφ ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΦΔΚΑΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Γηαξξνή από ηε δεμακελή ή ηελ νπή πιήξσζεο Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ηε δεμακελή ή απφ ηελ νπή πιήξσζεο απηήο φηαλ ην θάιπκκα είλαη θιεηζηφ Φίιηξν ζηελ νπή πιήξσζεο Η νπή πιήξσζεο πξέπεη λα θέξεη θίιηξν ζε θαιή θαηάζηαζε Πιέγκα ζην δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ Δάλ ππάξρεη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ πξέπεη λα θέξεη πιέγκα Γηάηαμε εμηζνξξόπεζεο πίεζεο Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη εμηζνξξφπεζε πίεζεο (γηα λα απνθεχγεηαη ππεξπίεζε ή ππνπίεζε εληφο ηεο δεμακελήο). 13

15 Δπθξηλώο αλαγλώζηκνο δείθηεο Πξέπεη λα ππάξρεη επί ηεο δεμακελήο έλαο επθξηλψο αλαγλψζηκνο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ λα είλαη νξαηφο απφ ηε ζέζε νδήγεζεο θαη ηε ζέζε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο Γηαθόπηεο εθθέλσζεο Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ εθθελψλεηαη, απιά, ρσξίο εξγαιεία, αμηφπηζηα θαη ρσξίο έθρπζε (π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαθφπηε). Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο Δάλ ππάξρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο κε λεξφ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα Γνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ Δάλ παξέρεηαη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ, απηφ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε θαζαξηζκνχ ησλ δνρείσλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ Λεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε δηαηάμεσλ ειέγρνπ / Γηαξξνέο Όιεο νη δηαηάμεηο κέηξεζεο, έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο πίεζεο ή/θαη παξνρήο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη λα κελ εκθαλίδνπλ δηαξξνέο. 14

16 Όξγαλα ειέγρνπ ςεθαζκνύ Σα απαξαίηεηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ηνλ ςεθαζκφ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια θαηά ηελ εθαξκνγή θαη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, π.ρ. ζε νζφλεο, λα κπνξνχλ αληίζηνηρα λα αλαγλσζζνχλ. Η ζηξέςε ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ θνξκνχ ηνπ ρξήζηε-ρεηξηζηή είλαη απνδεθηή. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ αθξνθπζίσλ Κιίκαθα κεηξεηή πίεζεο Η θιίκαθα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο αλαγλψζηκε θαη θαηάιιειε γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο Γηαθξηηηθόηεηα κεηξεηή πίεζεο Η θιίκαθα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη: - ηνπιάρηζηνλ θάζε 0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο απφ 5 bar, - ηνπιάρηζηνλ θάζε 1,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 5 bar θαη 20 bar, - ηνπιάρηζηνλ θάζε 2,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξεο απφ 20 bar Γηάκεηξνο κεηξεηή πίεζεο Γηα αλαινγηθνχο κεηξεηέο πίεζεο ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη 63 mm. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη Αθξίβεηα κεηξεηή πίεζεο Η αθξίβεηα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη ±0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 1 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη 2 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Απφ ηελ πίεζε ησλ 2 bar θαη πάλσ, ν κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα κεηξά κε αθξίβεηα ±10% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. Ο δείθηεο ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη. 15

17 Οη αλαινγηθνί κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο δνθηκέο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε δηάκεηξν 100 mm. Άιιεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηνπο κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνθηκέο δίλνληαη ζηα πξφηππα ΔΝ θαη ΔΝ Οη κεηξεηέο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Ο κεηξεηήο πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη επί ηνπ ςεθαζηήξα ή επί ηξάπεδαο δνθηκψλ. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κεηαβάιινληαο αληίζηνηρα ηελ πίεζε θαηά αχμνπζα θαη θζίλνπζα ηάμε Ρνόκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηνπ όγθνπ εθαξκνγήο Άιιεο δηαηάμεηο κέηξεζεο, ηδηαίηεξα ξνφκεηξα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο φγθνπ/επηθάλεηα), πξέπεη λα κεηξνχλ εληφο κέγηζηνπ ζθάικαηνο 5% ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Σν ζθάικα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο ΧΛΗΝΔ ΚΑΙ ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΧΛΗΝΔ Γηαξξνέο Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή εχθακπηνπο ζσιήλεο, φηαλ δνθηκάδνληαη κέρξη ηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα Κάκςε - Ακπρή εύθακπησλ ζσιήλσλ Οη εχθακπηνη ζσιήλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νμείεο θάκςεηο θαη θακία ακπρή λα κελ έρεη θαηαζηήζεη ηηο πιεγκέλεο ίλεο νξαηέο. 16

18 2.7. ΓΙΗΘΗΗ (ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ) Φίιηξα αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο θαη ζε πεξίπησζε αληιηψλ ζεηηθήο κεηαηφπηζεο έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο αλαξξφθεζεο. Σα θίιηξα ησλ αθξνθπζίσλ δε ζεσξνχληαη σο θίιηξα ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο. Σν(-α) θίιηξν(-α) πξέπεη λα βξίζθεηαη(-νληαη) ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηνπνζεηεκέλα αθξνθχζηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αθξνθπζίσλ Γηάηαμε απνκόλσζεο Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε απνκφλσζεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ κε ηε δεμακελή γεκάηε ζηνλ νλνκαζηηθφ ηεο φγθν, ρσξίο ηε δηαξξνή ςεθαζηηθνχ πγξνχ, εθηφο απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξίβιεκα ηνπ θίιηξνπ θαη ζηηο γξακκέο αλαξξφθεζεο Δζσηεξηθά ζηνηρεία θίιηξσλ Σα εζσηεξηθά ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκα ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΦΔΚΑΜΟΤ ηαζεξόηεηα ηνπ βξαρίνλα Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δειαδή λα κελ είλαη ραιαξέο νπνηεζδήπνηε αξζξψζεηο θαη λα κελ θάκπηεηαη. Σν δεμηφ θαη αξηζηεξφ ζθέινο ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ κήθνπο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη Απηόκαηε επαλαθνξά βξαρηόλσλ ε πεξίπησζε επαθήο κε εκπφδηα, ε δηάηαμε απηφκαηεο επαλαθνξάο ησλ βξαρηφλσλ, εάλ παξέρεηαη θαη είλαη ζε εκπινθή, πξέπεη λα κεηαθηλεί ην βξαρίνλα έκπξνζζελ θαη φπηζζελ. 17

19 Αζθάιηζε βξαρηόλσλ ζηε ζέζε κεηαθνξάο Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα αζθαιίδεηαη ζηαζεξά ζηε ζέζε κεηαθνξάο Απόζηαζε, πξνζαλαηνιηζκόο θαη κεηαβνιή ζέζεο αθξνθπζίσλ Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ αθξνθπζίσλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθνο θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. γηα ςεθαζκφ νξίσλ αγξνχ. Απφ ην ζρεδηαζκφ, πξέπεη λα κελ είλαη δπλαηή ε αθνχζηα κεηαβνιή ηεο ζέζεο ησλ αθξνθπζίσλ ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, π.ρ. κε αλάπηπμε/ζχκπηπμε ηνπ βξαρίνλα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη Ύςνο βξαρίνλα από ην έδαθνο Καηά ηε ζηαηηθή κέηξεζε επί επηπέδνπ επηθάλεηαο, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θάησ άθξνπ ησλ αθξνθπζίσλ θαη ηεο επηθάλεηαο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη πεξηζζφηεξν απφ 10 cm ή 1 % ηνπ κηζνχ ηνπ πιάηνπο εξγαζίαο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη Φεθαζκόο πιαηζίνπ Αλεμαξηήησο ηεο απφζηαζεο ηνπ βξαρίνλα απφ ην έδαθνο, δελ πξέπεη λα ςεθάδεηαη θαζφινπ πγξφ επάλσ ζην ςεθαζηηθφ κεράλεκα. Απηφ δελ εθαξκφδεηαη εάλ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ιεηηνπξγίαο θαη εάλ ε ζηάιαμε έρεη ειαρηζηνπνηεζεί Πξνζηαζία αθξνθπζίσλ έλαληη δεκηώλ Δθφζνλ ην πιάηνο εξγαζίαο ηνπ βξαρίνλα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 10 m, πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη δηάηαμε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθξνθπζίσλ απφ δεκηέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν βξαρίνλαο ρηππήζεη ζην έδαθνο Ξερσξηζηή έλαξμε θαη παύζε ιεηηνπξγίαο βξαρηόλσλ Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε μερσξηζηή έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηνκέσλ ηνπ βξαρίνλα. 18

20 Ρύζκηζε ύςνπο Οη δηαηάμεηο ξχζκηζεο χςνπο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Γηαηάμεηο απόζβεζεο αθνύζησλ θηλήζεσλ θαη ζπζηήκαηα εμηζνξξόπεζεο θιίζεο Οη δηαηάμεηο απφζβεζεο αθνχζησλ θηλήζεσλ ηνπ βξαρίνλα θαη ηα ζπζηήκαηα εμηζνξξφπεζεο θιίζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Γηαηήξεζε πίεζεο θαηόπηλ παύζεο θαη επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο βξαρίνλα Η πίεζε δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη πεξηζζφηεξν απφ 10%, φηαλ κεηξηέηαη ζηελ είζνδν ησλ ηνκέσλ ηνπ βξαρίνλα θαη νη ηνκείο θιείλνπλ έλαο πξνο έλαλ. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Έλα πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ίδην ζεκείν κε έλα αθξνθχζην ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηνκέα. Καηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή ηεο έλδεημεο ηνπ πξφηππνπ κεηξεηή πίεζεο πνπ ιακβάλεηαη φηαλ νη ηνκείο θιείλνπλ έλαο πξνο έλαλ ΑΚΡΟΦΤΙΑ Οκνηνκνξθία αθξνθπζίσλ Όια ηα αθξνθχζηα πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππα (ηχπνο, κέγεζνο, πιηθφ θαη πξνέιεπζε) θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ςεθαζκνχ, εθηφο αλ πξννξίδνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα ηα αθξαία αθξνθχζηα γηα ςεθαζκφ νξίσλ αγξνχ. Άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία (θίιηξα αθξνθπζίσλ, αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο) πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκα θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ςεθαζκνχ Αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο Αθνχ παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα αθξνθχζηα δελ πξέπεη λα ζηάδνπλ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θαζφινπ ζηάιαμε 5 s κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δέζκεο ςεθαζκνχ. 19

21 2.10. ΔΓΚΑΡΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Γηα ηελ εγθάξζηα θαηαλνκή πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο θαη νη κέζνδνη δνθηκήο ησλ παξαγξάθσλ ή Δάλ ηα αθξνθχζηα ρξεζηκνπνηνχληαη επί βξαρίνλα θαη δηακνξθψλνπλ νκνηφκνξθν ςεθαζκφ, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο ή ε άιιε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο Μέηξεζε επί πξόηππεο δηάηαμεο α. Η εγθάξζηα θαηαλνκή, εληφο ηνπ νιηθνχ επηθαιππηφκελνπ εχξνπο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε. Η εγθάξζηα θαηαλνκή αμηνινγείηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή παξαιιαθηηθφηεηαο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10%. θαη β. Σν πνζφ ηνπ πγξνχ, πνπ ζπιιέγεηαη απφ θάζε απιάθη ηεο πξφηππεο δηάηαμεο εληφο ηνπ επηθαιππηφκελνπ εχξνπο, δελ πξέπεη λα απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ ±20% απφ ηελ νιηθή κέζε ηηκή. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Γηα ηε κέηξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο εγθάξζηαο θαηαλνκήο ηνπ φγθνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξφηππε δηάηαμε κε απιαθψζεηο πιάηνπο 100 mm θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 80 mm, κεηξεκέλνπ σο απφζηαζε κεηαμχ θνξπθήο θαη ππζκέλα ηεο απιάθσζεο. Η δηάηαμε πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 m. Σν πιάηνο ηεο απιάθσζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ κε αλνρή ±2,5 mm. Πξν ηεο έλαξμεο ηεο δνθηκήο, νη απιαθψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ειέγρνληαη κε θαηάιιεια κέζα, φπσο έλα πξφηππν, γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ αλνρέο ηθαλνπνηνχληαη. Οη βαζκνλνκεκέλνη θχιηλδξνη, πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη κεγέζνπο θαη λα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 500 ml. Η θιίκαθα βαζκνλφκεζεο πξέπεη λα είλαη 10 ml ην κέγηζην. Σν ζθάικα δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 10 ml ή ην 2 % ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. Σν πιάηνο ηεο απιάθσζεο πξφηππεο δηάηαμεο πνπ ιεηηνπξγεί θιηκαθσηά κε ειεθηξνληθή δεηγκαηνιεςία ζηνηρείσλ (π.ρ. ζπζθεπέο ζάξσζεο), πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο. Η αλνρή είλαη ±1 mm. Καηά ηε δηέιεπζε ηνπ κεηξεηηθνχ θνξείνπ, ην βήκα ηεο ζέζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αθξίβεηα ±20 mm. Σν ζθάικα κέηξεζεο ηεο παξνρήο κεκνλσκέλσλ απιαθψζεσλ γηα 20

22 παξνρή έσο 300 ml/min, πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 4%. Σν εγρεηξίδην νδεγηψλ ηεο πξφηππεο δηάηαμεο πξέπεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο απηήο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ιήςεο απνηειεζκάησλ απφ κεηξήζεηο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δηαηάμεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, εάλ επηηπγράλνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αθξίβεηαο. Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο δνθηκήο πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζην κέγεζνο ηνπ ππφ δνθηκή βξαρίνλα θαη ηνλ ηχπν ςεθαζκνχ θαη επηπιένλ λα δηαζθαιίδεη φηη ην επηθαιππηφκελν εχξνο θαιχπηεηαη ηειείσο Μέηξεζε παξνρήο Μέηξεζε παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ Η απφθιηζε ηεο παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Απηή ε δνθηκή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ή ρσξίο ηα αθξνθχζηα επί ηνπ βξαρίνλα ςεθαζκνχ. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα αθξνθχζηα επί ηνπ βξαρίνλα, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δέζκε ςεθαζκνχ είλαη ζσζηά δηακνξθσκέλε. Σν ζθάικα κέηξεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. α. Μέηρηζη με ηα ακροθύζια επί ηοσ βρατίονα υεκαζμού Η παξνρή θάζε αθξνθπζίνπ πξέπεη λα κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 ηνπ ISO :1997. β. Μέηρηζη με ηα ακροθύζια εκηός ηοσ βρατίονα υεκαζμού Η κέηξεζε ηεο παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ πξέπεη λα γίλεηαη επί ηξάπεδαο δνθηκήο Πηώζε πίεζεο Η πηψζε πίεζεο κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο πίεζεο επί ηνπ ςεθαζηηθνχ θαη ηεο άθξεο θάζε ηνκέα ηνπ βξαρίνλα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο πίεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κεηξεηή πίεζεο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. 21

23 Έλαο πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ίδην ζεκείν κε έλα αθξνθχζην ζην ηέινο θάζε ηνκέα ηνπ βξαρίνλα. Σνπιάρηζηνλ δχν πηέζεηο αλαθνξάο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηηθνχ. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηε κεηξνχκελε ηηκή απφ ηνλ πξφηππν κεηξεηή πίεζεο. 22

24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ ΓΔΝΓΡΧΓΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ (ΝΔΦΔΛΟΦΔΚΑΣΗΡΧΝ). ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ 3.1. ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ Πξνθπιαθηήξαο δπλακνδόηε (P.T.O.) θαη πξνθπιαθηήξαο δπλακνιήπηε (P.I.C.) Ο πξνθπιαθηήξαο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) θαη ν πξνθπιαθηήξαο ηεο ζχλδεζεο εηζαγσγήο ηζρχνο (P.I.C.) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα: - Σα δηάθνξα κέξε ηνπ άμνλα, νη ειεχζεξεο αξζξψζεηο (ζηαπξνί) θαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο θζνξάο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. - Η ιεηηνπξγία ηνπ πξνθπιαθηήξα πξέπεη λα είλαη πξφδειε θαη απηφο δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο, νπέο, παξακνξθψζεηο ή ζπαζίκαηα (ξαγίζκαηα). - Η ζπζθεπή αλάζρεζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δνπιεχεη αμηφπηζηα. Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη νπνηνδήπνηε θηλνχκελν ή πεξηζηξεθφκελν εμάξηεκα κεηάδνζεο ηζρχνο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. Πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. φηαλ απηφο δελ είλαη ζε ρξήζε θαη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η αιπζίδα ή ε δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) δελ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί ην ζθνπφ απηφ. 23

25 Δεκηή και η δήλφζη ηοσ τρήζηη Αλεκηζηήξαο Ο αλεκηζηήξαο (πηεξσηή, πεξίβιεκα, εθηξνπείο αέξα) πξέπεη λα ππάξρεη, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηνπνζεηεκέλνο κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα: - Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα κελ ππφθεηληαη ζε κεραληθέο παξακνξθψζεηο, θζνξέο θαη ζπαζίκαηα, δηάβξσζε θαη δνλήζεηο. - Πξέπεη λα ππάξρεη πξνθπιαθηήξαο, πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλεκηζηήξα ΑΝΣΛΙΑ Ιθαλόηεηα παξνρήο αληιίαο Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εμνπιηζκνχ. α. Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο θαηά ηε δνθηκή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Καηά ηε κέηξεζε ην ζθάικα ηνπ ξνφκεηξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη 100 l/min θαη ηα 2 l/min φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη <100 l/min. Η παξνρή πξέπεη λα κεηξάηαη κε ειεχζεξν ζηφκην εμαγσγήο θαη ζε πίεζε κεηαμχ 8 θαη 10 bar ή αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηελ πςειφηεξε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή ησλ αθξνθπζίσλ. ή β. Η αληιία πξέπεη λα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα παξνρήο, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν ςεθαζκφο ζηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκήο κε ηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αθξνθχζηα ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ςεθαζηήξα, ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη κηα νξαηή αλάδεπζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζηε δεμακελή φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. 24

26 ε ςεθαζηήξεο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα) δνθηκήο ή γηα αληιίεο ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο δελ είλαη γλσζηή, έλαο βαζκνλνκεκέλνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα αθξαίν αθξνθχζην θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ηεο αληιίαο Γνλήζεηο αληιίαο Η αληιία δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νξαηέο δνλήζεηο. Ελέγτεηαι ζηο μεηρηηή πίεζης Βαιβίδα αζθαιείαο Όηαλ ππάξρεη βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα Γηαξξνέο Γελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαξξνή (π.ρ. ζηάιαμε) ζηελ αληιία, ζηελ αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο ΑΝΑΓΔΤΗ Μηα επθξηλψο νξαηή αλαθπθινθνξία ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ ςεθαζκφ ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ P.T.O., φηαλ ε δεμακελή είλαη γεκάηε ζην κηζφ ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΦΔΚΑΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Γηαξξνή από ηε δεμακελή ή ηελ νπή πιήξσζεο Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ηε δεμακελή ή απφ ηελ νπή πιήξσζεο απηήο φηαλ ην θάιπκκα είλαη θιεηζηφ. 25

27 Φίιηξν ζηελ νπή πιήξσζεο Η νπή πιήξσζεο πξέπεη λα θέξεη θίιηξν ζε θαιή θαηάζηαζε Πιέγκα ζην δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ Δάλ ππάξρεη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ πξέπεη λα θέξεη πιέγκα Γηάηαμε εμηζνξξόπεζεο πίεζεο Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη εμηζνξξφπεζε πίεζεο (γηα λα απνθεχγεηαη ππεξπίεζε ή ππνπίεζε εληφο ηεο δεμακελήο) Δπθξηλώο αλαγλώζηκνο δείθηεο Πξέπεη λα ππάξρεη επί ηεο δεμακελήο έλαο επθξηλψο αλαγλψζηκνο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ λα είλαη νξαηφο απφ ηε ζέζε νδήγεζεο θαη ηε ζέζε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο Γηαθόπηεο εθθέλσζεο Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ εθθελψλεηαη, απιά, ρσξίο εξγαιεία, αμηφπηζηα θαη ρσξίο έθρπζε (π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαθφπηε). Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο Δάλ ππάξρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο κε λεξφ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα Γνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ Δάλ παξέρεηαη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ, απηφ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε θαζαξηζκνχ ησλ δνρείσλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. 26

28 Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ Λεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε δηαηάμεσλ ειέγρνπ / Γηαξξνέο Όιεο νη δηαηάμεηο κέηξεζεο, έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο πίεζεο ή/θαη παξνρήο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη λα κελ εκθαλίδνπλ δηαξξνέο Γηαηήξεζε πίεζεο ζε ζηαζεξέο ζηξνθέο Όιεο νη δηαηάμεηο γηα ηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ζηαζεξή πίεζε ιεηηνπξγίαο κε αλνρή ±10% ζε ζηαζεξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ P.T.O. θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ ίδηα πίεζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ παχζε θαη επαλέλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο Όξγαλα ειέγρνπ ςεθαζκνύ Σα απαξαίηεηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ηνλ ςεθαζκφ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια θαηά ηελ εθαξκνγή θαη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, π.ρ. ζε νζφλεο, λα κπνξνχλ αληίζηνηρα λα αλαγλσζζνχλ. Η ζηξέςε ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ θνξκνχ ηνπ ρξήζηε-ρεηξηζηή είλαη απνδεθηή. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ αθξνθπζίσλ Βαιβίδεο ειέγρνπ ηνκέσλ Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία κφλν ηεο κηαο πιεπξάο, δηαθφπηνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο άιιεο. 27

29 Κιίκαθα κεηξεηή πίεζεο Η θιίκαθα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο αλαγλψζηκε θαη θαηάιιειε γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο Γηαθξηηηθόηεηα κεηξεηή πίεζεο Η θιίκαθα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη: - ηνπιάρηζηνλ θάζε 0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο απφ 5 bar, - ηνπιάρηζηνλ θάζε 1,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 5 bar θαη 20 bar, - ηνπιάρηζηνλ θάζε 2,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξεο απφ 20 bar Γηάκεηξνο κεηξεηή πίεζεο Γηα αλαινγηθνχο κεηξεηέο πίεζεο ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη 63 mm. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη Αθξίβεηα κεηξεηή πίεζεο Η αθξίβεηα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη ±0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 1 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη 2 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Απφ ηελ πίεζε ησλ 2 bar θαη πάλσ, ν κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα κεηξά κε αθξίβεηα ±10% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. Ο δείθηεο ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη. Οη αλαινγηθνί κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο δνθηκέο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε δηάκεηξν 100 mm. Άιιεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηνπο κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνθηκέο δίλνληαη ζηα πξφηππα ΔΝ θαη ΔΝ Οη κεηξεηέο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Ο κεηξεηήο πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη επί ηνπ ςεθαζηήξα ή επί ηξάπεδαο δνθηκψλ. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κεηαβάιινληαο αληίζηνηρα ηελ πίεζε θαηά αχμνπζα θαη θζίλνπζα ηάμε. 28

30 Ρνόκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηνπ όγθνπ εθαξκνγήο Άιιεο δηαηάμεηο κέηξεζεο, ηδηαίηεξα ξνφκεηξα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο φγθνπ/επηθάλεηα), πξέπεη λα κεηξνχλ εληφο κέγηζηνπ ζθάικαηνο 5% ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Σν ζθάικα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο ΧΛΗΝΔ ΚΑΙ ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΧΛΗΝΔ Γηαξξνέο Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή εχθακπηνπο ζσιήλεο, φηαλ δνθηκάδνληαη κέρξη ηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα Κάκςε - Ακπρή εύθακπησλ ζσιήλσλ Οη εχθακπηνη ζσιήλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νμείεο θάκςεηο θαη θακία ακπρή λα κελ έρεη θαηαζηήζεη ηηο πιεγκέλεο ίλεο νξαηέο Δύθακπηνη ζσιήλεο ζην πεδίν ςεθαζκνύ Οη εχθακπηνη ζσιήλεο ζηηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα αλαξηψληαη εληφο ηνπ πεδίνπ ςεθαζκνχ ΓΙΗΘΗΗ (ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ) Φίιηξα αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο θαη ζε πεξίπησζε αληιηψλ ζεηηθήο κεηαηφπηζεο έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο αλαξξφθεζεο. Σα θίιηξα ησλ αθξνθπζίσλ δε ζεσξνχληαη σο θίιηξα ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο. 29

31 Σν(-α) θίιηξν(-α) πξέπεη λα βξίζθεηαη(-νληαη) ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηνπνζεηεκέλα αθξνθχζηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αθξνθπζίσλ Γηάηαμε απνκόλσζεο Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε απνκφλσζεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ κε ηε δεμακελή γεκάηε ζηνλ νλνκαζηηθφ ηεο φγθν, ρσξίο ηε δηαξξνή ςεθαζηηθνχ πγξνχ, εθηφο απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξίβιεκα ηνπ θίιηξνπ θαη ζηηο γξακκέο αλαξξφθεζεο Δζσηεξηθά ζηνηρεία θίιηξσλ Σα εζσηεξηθά ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκα ΑΚΡΟΦΤΙΑ Οκνηνκνξθία αθξνθπζίσλ Σα αθξνθχζηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Ο εμνπιηζκφο ησλ αθξνθπζίσλ (π.ρ. ηχπνη αθξνθπζίσλ, κεγέζε) πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθφο ζηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά πιεπξά, εθηφο εάλ πξννξίδεηαη γηα εηδηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. ςεθαζκφο απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπνζέηεζε αθξνθπζίσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε αζχκκεηξεο ξνήο αέξα ηνπ αλεκηζηήξα θιπ) Αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο Αθνχ παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα αθξνθχζηα δελ πξέπεη λα ζηάδνπλ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θαζφινπ ζηάιαμε 5 s κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δέζκεο ςεθαζκνχ Γπλαηόηεηα απνκόλσζεο θάζε αθξνθπζίνπ Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε παχζε ιεηηνπξγίαο θάζε αθξνθπζίνπ μερσξηζηά. ε πεξίπησζε πνιπθέθαισλ αθξνθπζίσλ, απηφ εθαξκφδεηαη ζε θάζε αθξνθχζην. 30

32 Ρύζκηζε ζέζεο αθξνθπζίνπ Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο ζέζεο ησλ αθξνθπζίσλ κε ζπκκεηξηθφ θαη αλαπαξαγσγηθφ ηξφπν ΚΑΣΑΝΟΜΗ Οκνηνκνξθία δέζκεο ςεθαζκνύ Κάζε αθξνθχζην πξέπεη λα ζρεκαηίδεη κηα νκνηφκνξθε δέζκε ςεθαζκνχ (π.ρ. νκνηφκνξθν ζρήκα, νκνηνγελήο ςεθαζκφο). Ο έιεγρνο θαη ε δνθηκή ζα γίλνληαη κε απελεξγνπνηεκέλν ηνλ αλεκηζηήξα ζε πεξίπησζε πδξαπιηθψλ αθξνθπζίσλ θαη κε ηνλ αλεκηζηήξα ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε άιισλ αθξνθπζίσλ (γηα παξάδεηγκα πλεπκαηηθά αθξνθχζηα) Μέηξεζε παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ Η παξνρή θάζε αθξνθπζίνπ κε ίδηα ζήκαλζε δελ πξέπεη λα απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ 15% απφ ηελ νλνκαζηηθή παξνρή ή 10% απφ ηε κέζε παξνρή φισλ ησλ ηαπηφζεκσλ αθξνθπζίσλ. Γηα ζπκκεηξηθφ ςεθαζκφ, ε δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηεο παξνρήο κεηαμχ αξηζηεξήο θαη δεμηάο πιεπξάο πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 10%. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Η παξνρή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα κεηξάηαη ζε κηα πίεζε αλαθνξάο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 ηνπ ISO :1997 ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή κέζνδν Γηαθνξά πίεζεο Η δηαθνξά πίεζεο ζηελ εηζαγσγή θάζε ηνκέα πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 15%. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη. Έλαο πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηνκέα. Σνπιάρηζηνλ δχν πηέζεηο αλαθνξάο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηε κεηξνχκελε ηηκή απφ ηνλ πξφηππν κεηξεηή πίεζεο. 31

33 Πξναηξεηηθή πξόηππε δηάηαμε κέηξεζεο Με ζθνπφ ηελ παξνρή ζηνλ ηδηνθηήηε/ρεηξηζηή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ επηπξφζζεηα ησλ παξαγξάθσλ έσο 3.9.3, ε θαηαλνκή ςεθαζκνχ κπνξεί λα κεηξεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα θαηαθφξπθε πξφηππε δηάηαμε δνθηκήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ Σαρύηεηα αλεκηζηήξα Ο αλεκηζηήξαο πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηαρχηεηα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Λεηηνπξγία ζπκπιέθηε Δάλ είλαη δπλαηφ λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα αλεμάξηεηα απφ άιια θηλεηά εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, ν ζπκπιέθηεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα. Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας Ρύζκηζε ζέζεο θαηεπζπληήξσλ Οη ξπζκηδφκελεο πιάθεο θαηεχζπλζεο ηνπ αέξα ηνπ αλεκηζηήξα θαη ζην πεξίβιεκα ηνπ αλεκηζηήξα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά Φεθαζκόο πιαηζίνπ Δμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα ςεθάδνληαη κε ηελ εμαίξεζε, φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη δελ πξνθαιεί ζηάιαμε. 32

34 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Αξηζ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/ χζηεκα επηζεψξεζεο εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο. Αζήλα. Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ - Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Αξηζ. 8197/90920, ΦΔΚ 1883/Β/ Θέζπηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Αζήλα. EN 837-1:1996. Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing. Βξπμέιιεο. EN :2003. Agricultural machinery-sprayers-inspection of sprayers in use - Part 1: Field crop sprayers. Βξπμέιιεο. EN :2003. Agricultural machinery-sprayers-inspection of sprayers in use - Part 2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops. Βξπμέιιεο. ISO :1997. Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 2: Test methods for hydraulic sprayers. Νφκνο ππ αξηζ. 4036, ΦΔΚ 8/Α/ Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο. Αζήλα. Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/EK. ηξαζβνχξγν. Οδεγία 2009/127/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή θπηνθαξκάθσλ. ηξαζβνχξγν. Οδεγία 2009/128/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ 33

35 θαζνξηζκφ πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. ηξαζβνχξγν. 34

36 35

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP Οδηγίες Χρήζης - σνηήρηζης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Πηζηνπνηεηηθφ Δγγχεζεο... 5 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ... 6 2. ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα