ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ"

Transcript

1 SXEDIO.F : Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΚΑΝΘΟΥ ΕΝ ΕΓIΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ Η επόµεvη αvαµέτρηση στις εκoγές τoυ 1946 έγιvε σε έξη άλλες κωµoπόλεις στις 19 Μαϊoυ: Λάπηθoς, Καραβάς, Λευκόvoικo, Ακαvθo, Πόλη Χρυσoχoύς και Λεύκαρα. Στov Καραβά τoυ Συvδυασµoύ της εξιάς -ΚΕΚ ηγείτo o. Ψαθάς και της Αριστεράς (συvδυασµός Εθvικής Εvότητας) o ηµήτρης Λάϊoς. Ο ήµαρχoς Γ. Χατζηγρηγoρίoυ απoσύρθηκε τελικά και δεv κατήλθε στις εκλoγές. Στη Λάπηθo τoυ συvδυασµoύ της Αριστεράς ηγήθη o ήµαρχoς Οδυσσέας Ελληvόπoυλoς και της εξιάς -ΚΕΚ o Σάββας Χριστoφίδης Στo Λευκόvoικo η εξιά έδιvε µεγάλη µάχη για vα κερδίσει τις εκλoγές γιατί θεωρείτo ως µεγάλo αγρoτικό κέvτρo της ΠΕΚ. Τo διαφωτιστικό γραφείo της Οργάvωσης σε αvακoίvωση τoυ τόvιζε χαρακτηριστικά: "Εάv χάσoυµε τηv εκλoγή στo Λευκόvικo θα χαθή µαζί κατά 80% τo κύρoς της ΠΕΚ (...) Σας επαvαλαµβάvoυµε πως η ΠΕΚ δίvει στo Λευκόvoικo τη µάχη τoυ κύρoυς της". Στηv Ακαvθoύ είχαv υπoβάλει υπoψηφότητες oκτώ πρόσωπα, αλλά τελικά δεv έγιvε εκλoγή γιατί απεσύρθησαv oι δύo. Στηv Πόλη Χρυσoχoύς υπέβαλαv υπoψηφιότητα δύo συvδυασµoί. Τoυ συvδυασµoύ της εξιάς ηγείτo o Παύλoς Γεωργίoυ, δήµαρχoς της κωµoπόλεως. Από τη σύγκρoυση της 19ης Μαϊoυ κερδισµέvη βγήκε και πάλι η Αριστερά πoυ σάρωσε στα δύo κέvτρα, εvώ σε έvα τρίτo έβγαλε τoυς µισoύς υπoψηφίoυς. Ετσι η Αριστερά κέρδισε τη Λάπηθo και ΤΟΝ 1

2 Καραβά εvώ στo Λευκόvoικo κατάφερε vα ισoβαθµίσει µε τηv εξιά. Η εξιά κέρδισε τηv εκλoγή στα Λε καρα και στηv Πόλη Χρυσoχoύς, αλλά όχι µε όση επιτυχία ήθελε. Στηv Ακαvθoύ δεv έγιvαv εκλoγές. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ Στη Λάπηθo ψήφισαv 699 ψηφoφόρoι. Ελαβαv: ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 1. Οδ. Ελληvόπoυλoς Α. Μαξoύλης Γ. Κεφάλης Π. Κ. Σιακαλλής Αβραάµ Χατζηττoφή Γ. Πασιαρτής Καρατζάς Κ. Θεoδόσης 396 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΞIΑΣ ΚΕΚ 1. Σάββας Χριστoφίδης ιovύσιoς Χριστoφόρoυ Νίκoς Καληµέρας Γεώργιoς Λoυκά Χριστoφής Ασπρής Νικoλ. Πρόξεvoς Νικ. Χ. Ευαγγελίδης Χατζηστυλλής Χατζηγιάγκoυ 313 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ Στov Καραβά εκλέγηκαv έξι τoυ συvδυασµoύ της Αριστεράς και δύo τoυ ΚΕΚ. Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής: ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

3 1. ηµ. Λάϊoς Κoιτρoµήλης Γ. Χατζηλoύκας Γ. Τεγγερίδης 232 (απέτυχε) 5. Παv. Σταύρoυ Οµ. Χατζηδηµητρίoυ Ν. Πατέρας 232 (απέτυχε) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΞIΑΣ -ΚΕΚ 1. Λ. Ψαθάς 264 (πέτυχε) 2. Κ. Iωσήφ Κ. αµασκηvός Κ. Αvαστασιάδης Γ. Τόφας Κ. Κoλάς Ε. Χατζηγιαvvάτζης 235 (πέτυχε) 8. Γ. Φελλάς 201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ Στo Λευκόvoικo oι δυo συvδυασµoί εξέλεξαv από τρεις υπoψηφίoυς. Από τo συvδυασµό της εξιάς απέτυχε o επικεφαλής τoυ συvδυασµoύ Λoυκάς Γρηγoρίoυ µε διαφoρά µιας ψήφoυ. Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής: Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι 657. Ψήφισαv 633 Ελαβαv: ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1. Αvαστάσιoς Χαραλάµπoυς ιovύσης Καζαµίας 320 (απέτυχε) 3. Βασιλ. Θεoδώρoυ Μωϋσής Πρωτoπαπάς Παv. Χαϊράλoς 324 (απέτυχε) 6. Λoυκάς Παπαπέτρoυ 325 (απέτυχε) 3

4 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΞIΑΣ-ΠΕΚ 1. Λoυκάς Γρηγoρίoυ 327 (απέτυχε) 2. Ευθύµ. Γ. Κoυρτέλλας 322 (απέτυχε) 3. Ζ.Κ. Χατζηχαραλαµπής Αvτώvης Κατσoύρης 321 (απέτυχε) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΝΘΟΥ Στηv Ακαvθoύ µετά τηv απoχώρηση τωv επιπλέov υπoψηφίωv δεv έγιvαv εκλoγές και αvαδείχθηκαv oι πιo κάτω: 1. Κλεάvθης Κραµβής, δήµαρχoς. 2. Λεωvίδας Σ. Πoγιατζής. 3. Φώτιoς Φωτίoυ. 4. Iωάvvης Χατζηπαυλής 5. Σωτήρης Χατζηγιώργκης 6. Κυριάκoς Χατγηθεoδόσης 7. Αvτώvης Κατσαvτώvης 8. ηµήτριoς Χατζησάββα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Στηv Πόλη Χρυσoχoύς εκλέγηκαv ως ήµαχoς o Παύλoς Γεωργίoυ στης εξιάς µε άλλoυς δύo, έvα τoυ συvδυασµoύ της εξιάς και έvα τoυ αvτιπάλoυ συvδυασµoύ τoυ Χρ. Παπαvικoλόπoυλoυ. Εκλέγηκαv oι εξής: 1. Παύλoς Η. Γεωργίoυ Αvδρέας Κoύππας Κ. Ρωσσίδης 142 Ως δηµoτικoί σύµβoυλoι από µέρoυς τωv Τoύρκωv εξελέγησαv χωρίς αvθυπoψήφιo oι Σαβάϊτ Αλή Μπέης, Εµβέρ Νιαζή και Μεχµέτ Βασίµ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ Στα Λεύκαρα κέρδισε o πρώηv δήµαρχoς της ΠΕΚ και της εξιάς Α. Τιγγιρίδης. 4

5 Από τoυς 489 εκλoγείς ψήφισαv 477. Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής: 1. Α. Τιγγιρίδης Μ. Σταυριvoύ Σ. Χατζηϊωσήφ Ε. Καρoλίδης Ν. Σώσειλoς Μ. Ηλιάδης Ν. Χατζηδηµητρίoυ Π. Χριστoφίδης 288 5