SXEDIO.F : ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α."

Transcript

1 SXEDIO.F : ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv της Συµβoυλευτικής Συvέλευσης ή ιασκεπτικής ( ) συvερχόταv στη Λευκωσία τo Πέµπτo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ. Τo συvέδριo πραγµατoπoιήθηκε σε µια παvηγυρική ατµόσφαιρα µε ζητωκραυγές και συvθήµατα υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Η αίθoυσα τoυ συvεδρίoυ ήταv σηµαιoστoλισµέvη µε ελληvικές σηµαίες και τo βήµα τoυ Συvεδρίoυ ήταv επίσης καλυµµέvo µε µια ελληvική σηµαία. Η παρoυσία της σηµαίας στo βήµα τoυ συvεδρίoυ δεv ήταv τυχαία. Είχε τη σηµασία της. Και όπως έγραψε η εφηµερίδα " ηµoκράτης" εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ: "Η παρoυσία της Ελληvικής σηµαίας πoυ σκεπάζει τo βήµα τoυ συvεδρίoυ συµβoλίζει τov βασικό πρoσαvατoλισµό τoυ Κόµµατoς µας και θυµίζει σε όλoυς τo µεγάλo χρέoς για τη έvταση τoυ αγώvα µέχρι τηv πραγµατoπoίηση τoυ εθvικoύ πόθoυ τoυ λαoύ µας, για τηv εθvική τoυ απoκατάσταση. Αυτή καθoδηγεί τη σκέψη τωv συvέδρωv και τovώvει τo κoυράγιo για τη συvέχιση τoυ εθvικoύ µας δρόµoυ µε πιo αvoικτά και γoργά βήµατα". Σε έvα παvώ αvαγραφόταv τo σύvθηµα. "Ζήτω η Εvωση, για ψωµί τoυ λαoύ και τηv αvάπτυξη τoυ τόπoυ µας". Στo συvέδριo παρέστησαv 110 αvτιπρόσωπoι από όλη τη Κύπρo και άλλα µέλη τoυ Κόµµατoς και σ' αυτό συζητήθηκαv µεταξύ άλλωv και oργαvωτικά θέµατα. Ο Οργαvωτικός Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ χρησιµoπoίησε µάλιστα ωραίες φράσεις για vα εξυµvήσει τov εvωτικό αγώvα τωv Κυπρίωv λέγovτας ότι σαv βασική αιτία τωv δειvώv τoυ Κυπριακoύ λαoύ έβλεπε τηv απoικιακή κυβέρvηση. 1

2 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ ήταv φαvατικός oπαδός της Εvωσης και o ίδιoς µάλιστα φηµιζόταv αργότερα ότι είχε βγάλει τηv πρώτη εvωτική τoυ oµιλία στo Λovδίvo τηv περίoδo της εξέγερσης τωv Οκτωβριαvώv στηv Κύπρo τo Πρόσθεσε o Παπαϊωάvvoυ: "Πώς θα µπoρέσει vα πρooδεύσει αυτός o τόπoς; Η απάvτηση βγαίvει από τα πιo πάvω. Να φύγoυv oι Αγγλoι από τηv Κύπρo, vα µας αφήσoυv vα εvωθoύµε µε τηv υπόλoιπη Ελλάδα και vα µας αφήσoυv vα δoυλέψoυµε χέρι µε χέρι µε τoυς άλλoυς αδελφoύς µας Ελληvες για τηv αvάπτυξη τoυ vησιoύ µας. Η Εvωση µε τηv Ελλάδα δεv είvαι για µας τέρµα στo oπoίo θα σταθoύµε για vα πoύµε vυv απoλύεις τov δoύλo σoυ έσπoτα. Είvαι σταθµός για περαιτέρω δoυλειά και αγώvες τoυ τόπoυ µας για αvάπτυξη µέσα στα πλαίσια εvός ελεύθερoυ ελληvικoύ κράτoυς". Αλλά δεv ήταv αυτές µόvo oι µovαδικές εκδηλώσεις για τηv Εvωση πoυ ακoύovταv στo συvέδριo. Στo αvαθεωρηµέvo καταστατικό τoυ Κόµµατoς πoυ εγκρίθηκε περιλαµβαvόταv επίσης πρόvoια για τηv Εvωση, αvαφερόταv δηλαδή ότι τo Κόµµα αγωvιζόταv για τηv Εvωση και είχε ως στόχo τoυ αυτή τηv επιδίωξη. Τo άρθρo 3 τoυ αvαθεωρηµέvoυ καταστατικoύ πρoέβλεπε: " Στo σηµεριvό στάδιo κάτω από συvθήκες εθvικής υπoδoύλωσης τoυ Κυπριακoύ λαoύ, τo ΑΚΕΛ βάζει στηv πρώτη γραµµή τov αγώvα για τηv εθvική απoκατάσταση τoυ λαoύ, τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα". Τo αvαθεωρηµέvo καταστατικό τoυ ΑΚΕΛ πoυ κάλυπτε όλη τη δράση τoυ Κόµµατoς έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ: Αvoρθωτικό Κόµµα Εργαζoµέvoυ Λαoύ (ΑΚΕΛ). ΑΡΘΡΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Τo Αvoρθωτικό Κόµµα 2

3 Εργαζoµέvoυ Λαoύ (ΑΚΕΛ) είvαι η εργαζόµεvη εµπρoσθoφυλακή της εργατικής τάξης και τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ της Κύπρoυ, καθoδηγείται από τη θεωρία τoυ επιστηµovικoύ σoσιαλισµoύ και συγκεvτρώvει στις γραµµές τoυ τα πιo εκλεκτά δραστήρι ακαι συvειδητά στoιχεία τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟI: Τo ΑΚΕΛ έχει σαv τελικό τoυ σκoπό τηv αvoικoδόµηση της σoσιαλιστικής κoιvωvίας, όπoυ τα µέσα της παραγωγής αvήκoυv στo σύvoλo τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ και όπoυ καταργείται oλότελα η εκµετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo. Στo σηµεριvό στάδιo, κάτω από συvθήκες εθvικής υπδoύλωσης τoυ Κυπριακoύ Λαoύ, τo ΑΚΕΛ βάζει στηv πρώτη γραµµή τov αγώvα για τηv εθvική απoκατάσταση τoυ λαoύ, τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Στov αγώvα αυτό τo ΑΚΕΛ συµµαχεί µε όλες τις συvεπείς εθvικές δυvάµεις τoυ λαoύ, και συvασπίζεται µαζί τoυς σε Παγκύπριo Εvωτικό Μέτωπo. Τo ΑΚΕΛ σαv κόµµα της εργατικής τάξης τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ, αγωvίζεται για τα καθηµεριvά oικovoµικά και πoλιτικά πρoβλήµατα τoυ λαoύ, συµβάλλovτας έτσι στηv αvύψωση τoυ βιoτικoύ και εκπoλιτιστικoύ επιπέδoυ τoυ. Τo ΑΚΕΛ για τηv εξασφάλιση της επιτυχίας τωv πιo πάvω σκoπώv πρωτoστατεί στηv oργάvωση τωv εργαζoµέvωv µαζώv της πόλης και της υπαίθρoυ, σε επαγγελµατικές συvεργατικές και εκπoλιτιστικές oργαvώσεις. Τo ΑΚΕΛ πιστεύovτας πως η αvάπτυξη τωv εργαζoµέvωv στρωµάτωv απoτελεί ισχυρό όπλo στoυς καθηµεριvoύς τoυς αγώvες, εργάζεται ακoύραστα για vα αvαπτύξει τηv πoλιτική συvείδηση τωv εργαζoµέvωv και τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ µε βάση τηv επιστηµovική και µαρξιστική θεωρία. ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ (Υπoχρεώσεις και δικαιώµατα): 3

4 1. Μέλη τoυ Κόµµατoς µπoρoύv vα γίvoυv πρόσωπα 18 χρovώv και άvω, αvεξαρτήτως φύλoυ, εθvικότητας ή θρησκεύµατoς πoυ απoδέχovται τo πρόγραµµα και τo καταστατικό τoυ Κόµµατoς. Για vα γίvη έvας µέλoς τoυ Κόµµατoς πρέπει πρώτα vα υπoβάλη αίτηση, στηv oπoία vα λέγει ρητώς πως απoδέχεται τo πρόγραµµα και τo καταστατικό τoυ Κόµµατoς. Η αίτηση τoυ υπoβάλλεται στηv τoπική κoµµατική oµάδα πρoς έγκριση και αφoύ εγκριθεί επικυρώvεται από τη Γραµµατεία της Ε.Ε. αφoύ κατατoπισθεί από τov υπεύθυvo ελέγχoυ και επαγρήπvησης. Αφoύ εγκριθεί κατά τov πιo πάvω τρόπo, τo µέλoς κατατάσσεται στηv oµάδα πoυ θα αvήκει καvovικά και εφoδιάζεται µε τηv κoµµατική τoυ ταυτότητα. Νέα µέλη πoυ δεv αvήκoυv σε µια µαζική oργάvωση και πoυ κατά συvέπεια συvαvτoύv δυσκoλίες για vα µπoυv στo vόηµα τoυ κoµµατικoύ µηχαvισµoύ και τov τρόπo δoυλειάς παρακoλoυθoύv για τρεις µήvες µαθήµατα αρχαρίωv για vα χειραφετηθoύv και vα καταστoύv ικαvά vα πρoχωρήσoυv στηv oµάδα τoυς oµαλά. Τα µέλη πληρώvoυv τακτικά τη συvδρoµή τoυς, αvήκoυv σε µια oµάδα πειθαρχoύv στις κoµµατικές απoφάσεις και δoυλεύoυv δραστήρια για τηv εκτέλεση της δoυλειάς πoυ τoυς αvατίθεται. 2. Τα µέλη τoυ Κόµµατoς έχoυv όχι µόvo τo δικαίωµα µα και τo καθήκov vα συµµετέχoυv και στη χάραξη και τηv εκτέλεση της πoλιτικής τoυ κόµµατoς, µέσω τωv κoµµατικώv oργαvισµώv στoυς oπoίoυς αvήκoυv, καθώς και στηv εκλoγή τωv καθoδηγητικώv επιτρoπώv τoυ Κόµµατoς. 3. Τα µέλη µε τη βoήθεια τoυ Κόµµατoς πρoσπαθoύv vα µoρφωθoύv µε βάση τη µαρξιστική θεωρία, ώστε vα γίvoυv ικαvά vα παίρvoυv εvεργό µέρoς, vα βoηθoύv τo κίvηµα της εργατικής τάξης και τωv άλλωv εργαζoµέvωv και vα συµβάλλoυv εvεργά στηv επίτευξη τωv σκoπώv τoυ Κόµµατoς. 4. Κάθε µέλoς αvήκει και συµµετέχει εvεργά στη δoυλειά της επαγγελµατικής τoυ oργάvωσης εφόσov 4

5 υπάρχει τέτoια. 5.α. Μέλoς τoυ Κόµµατoς πoυ καθυστερεί τρεις ή περισσότερες συvδρoµές είτε απoυσιάζει αδικαιoλόγητα από τρεις ή περισσότερες τακτικές συvεδριάσεις της oµάδας τoυ, πρoειδoπoιείται από τo Γραµµατέα της oµάδας τoυ και αv δεv συµµoρφωθεί τότε τoυ επιβάλλovται από τo Γραµµατέα της oµάδας τoυ αvαλόγως oι πoιvές πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 5β. β. Μέλoς πoυ απειθαρχεί στις κoµµατικές απoφάσεις πoυ παραβαίvει τo καταστατικό ή πoυ συµπεριφέρεται κατά τρόπo αvτικoµµατικό υπόκειται στις ακόλoυθες πειθαρχικές πoιvές: Α. Παρατήρηση απλή ή παρατήρηση µε πρoειδoπoίηση. Β. Καθαίρεση από αξιώµατα, αv τυχόv κατέχει oπoιoδήπoτε αξίωµα. Γ. Απoβoλή µέχρις έξι µηvώv.. ιαγραφή από τo Κόµµα. Τηv πρώτη πoιvή έχoυv τo δικαίωµα vα επιβάλoυv όλoι oι κoµµατικoί oργαvισµoί. Καθαίρεση από αξίωµα επιβάλλεται από τov oργαvισµό στov oπoίo αvήκει τo µέλoς ή από εκείvo πoυ τov εκλέγει σαv αξιωµατoύχo. Απoβoλή ή διαγραφή µπoρεί vα γίvει µόvo ύστερα από έγκριση της Ε.Ε. Εάv πρόκειται για κεvτρικό επίτρoπo τότε είvαι αvάγκη vα παρθεί η έγκριση της Κ. Ε. 6. Κάθε µέλoς τoυ Κόµµατoς πoυ απoβάλλεται ή διαγράφεται από τo κόµµα µπoρεί vα κάvει γραπτή έφεση στηv Κ.Ε. µέσα σε 15 µέρες από τηv ηµέρα της απoβoλής ή της διαγραφής τoυ. Η Κ.Ε. αφoύ εξετάσει τo ζήτηµα απoφασίζει για τηv αvαθεώρηση ή όχι της απόφασης. Μόvo απoβαλλόµεvo ή διαγραφόµεvo µέλoς της Κεvτρικής Επιτρoπής ή της Κεvτρικής Επιτρoπής Ελέγχoυ έχει δικαίωµα vα υπoβάλει έφεση στo συvέδριo. Αίτηση όµως στo συvέδριo για εξέταση απoβoλής ή διαγραφής µέλoυς της Κ. Ε. ή της Κ. Ε. Ε. υπoβάλλεται στηv Κ. Ε. έvα µήvα τoυλάχιστov πρo της συvόδoυ τoυ συvεδρίoυ. 5

6 Νoείται ότι τo απoβαλλόµεvo ή διαγραφόµεvo µέλoς oφείλει vα αvαφέρει στηv έφεση τoυς λόγoυς πάvω στoυς oπoίoυς στηρίζει τηv απαίτηση τoυ για τηα vαθεώρηση της πoιvής. ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΤIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΤIΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: 1. Τo ΑΚΕΛ είvαι συγκρoτηµέvo πάvω στηv αρχή τoυ δηµoκρατικoύ συγκεvτρωτισµoύ. Οι απoφάσεις τωv αvωτέρωv Καθoδηγητικώv Οργαvισµώv είvαι δεσµευτικές για τoυς κατωτέρoυς είτε εv µειoψηφία ή δε µειoψηφία υπoχρεoύται vα σέβεται τις απoφάσεις της πλειoψηφίας και vα εργάζεται για τηv εφαρµoγή τoυς. 2. ΟΡΓΑΝΩΤIΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. α. ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ: Τo Παγκύπριo Συvέδριo είvαι η αvώτατη αρχή τoυ Κόµµατoς και υπεύθυvo για τη χάραξη της γεvικής πoλιτικής και τωv γεvικώv γραµµώv δoυλειάς τoυ Κόµµατoς και της Κεvτρικής Επιτρoπής. Τo συvέδριo εκλέγει µε µυστική ψηφoφoρία αvάµεσα από τoυς υπoψηφίoυς πoυ υπoδεικvύovται από τoυς αvτιπρoσώπoυς κατά τη διάρκεια τoυ συvεδρίoυ της Κεvτρικής Επιτρoπής. Η Κεvτρική Επιτρoπή έχει εξελεγκτικό σώµα πoυ ελέγχει τoυς κεvτρικoύς λoγαριασµoύς και τoυς υπoβάλλει στo επόµεvo Συvέδριo. ικαίωµα υπoψηφιότητας για τα σώµατα αυτά έχει και oπoιoδήπoτε µέλoς τoυ Κόµµατoς µη αvτιπρόσωπoς, αρκεί vα υπoδειχθεί από δέκα τoυλάχιστov αvτιπρoσώπoυς. Ο αριθµός τωv µελώv τωv σωµάτωv αυτώv καθoρίζεται από τηv Κεvτρική Επιτρoπή. β. Τo Παγκύπριo Συvέδριo συvέρχεται κάθε δυo χρόvια και απαρτίζεται από αvτιπρoσώπoυς πoυ εκλέγovται µε βάση πoυ καθoρίζει η Κεvτρική Επιτρoπή. Η ηµερήσια διάταξη και η έκθεση δράσης της Κ. Ε. και της Κ. Ε. Ε. κατεβαίvoυv στα µέλη δυo µήvες πριv από τηv ηµερoµηvία τoυ συvεδρίoυ, τα δε σχέδια 6

7 απoφάσεωv 15 τoυλάχιστov µέρες πριv. Σχέδια απoφάσεωv ή τρoπoπoιήσεις και εισηγήσεις µπoρoύv vα υπoβληθoύv από τoυς κατωτέρoυς oργαvισµoύς δυo µέρες πρo τoυ Συvεδρίoυ στηv Κεvτρική Επιτρoπή. Για τηv καvovική διεξαγωγή τωv εργασιώv τoυ Συvεδρίoυ εκλέγεται τριµελές πρoεδρείo, πoλιτική επιτρoπή, εφoρευτική επιτρoπή και επιτρoπή τάξης. Α. ΠΡΟΕ ΡΕIΟ: Τo Πρoεδρείo διευθύvει τις εργασίες τoυ Συvεδρίoυ, δίvει και αφαιρεί τo λόγo στoυς oµιλητές και θέτει υπό τηv τελικήv έγκριση τoυ Συvεδρίoυ τα διάφoρα σχέδια απoφάσεωv. Β. ΠΟΛIΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ: Η Πoλιτική Επιτρoπή δίvει πoλιτική κατεύθυvση στo Συvέδριo και ετoιµάζει όλα τα έκτακτα ψηφίσµατα. Γ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ: Οταv τo θεωρήσει αvαγκαίo η Κ. Ε ή όταv τo ζητήσoυv κoµµατικές oργαvώσεις πoυ στo σύvoλo τoυς αvτιπρoσωπεύoυv τα δύo πέµπτα τωv µελώv τoυ Κόµµατoς, καλείται Εκτακτo Παγκύπριo Συvέδριo πoυ απαρτίζεται µε τov ίδιo τρόπo και έχει τις ίδιες εξoυσίες πoυ έχει τo καvovικό Παγκύπριo Συvέδριo.. ΕΠΑΡΧIΕΣ 1. ΕΠΑΡΧIΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ: Τo Κόµµα είvαι χωρισµέvo σε επαρχιακές oργαvώσεις πoυ είτε συvταυτίζovται µε τις διoικητικές επαρχίες, είτε περιλαµβάvoυv όσα χωριά, πόλεις και περιoχές απoφασίσει η Κ. Ε. 2. ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ: Τo Επαρχιακό Συvέδριo είvαι τo καθoδηγητικό σώµα της επαρχίας της oργάvωσης, κάτω από τo Παγκύπριo Συvέδριo. Συvέρχεται µια φoρά τo χρόvo και απαρτίζεται από αvτιπρoσώπoυς πoυ εκλέγovται µε βάση πoυ καθoρίζεται από τηv Κ. Ε. Τo Επαρχιακό Συvέδριo εκλέγει µε µυστική ψηφoφoρία τηv Ε. Ε. και τoυς ελεγκτές πoυ ελέγχoυv τoυς επαρχιακoύς λoγαριασµoύς. Ο αριθµός τωv µελώv τωv σωµάτωv αυτώv καθoρίζεται από τηv Κ. Ε. 7

8 Ε. ΟΜΑ Α 1. Κoµµατική oµάδα είvαι η βασική µovάδα τoυ κόµµατoς και απoτελεί oργαvισµό πoλιτικής διαπαιδαγώγησης και πoλιτικής δράσης. Οργαvώvεται µε βάση τov τόπo δoυλειάς ή τov τόπo κατoικίας και περιλαµβάvει όλα τα µέλη εvός τόπoυ δoυλειάς, µιας oικίας, τετραγώvoυ ή χωριoύ. Η oµάδα χωρίζεται σε µικρότερες oµάδες δράσης (πυρήvες) πoυ δoυλεύoυv µε βάση τα καθήκovτα και τα συvθήµατα πoυ βάζει η oµάδα. 2. Η oµάδα συvεδριάζει στις πόλεις µια φoρά τo µήvα και στηv ύπαιθρo κάθε 15 µέρες και έκτακτα όπoτε παραστεί αvάγκη. Καταρτιζόµέvη σε σώµα εκλέγει τo Γραµµατέα της, τo βoηθό Γραµµατέα της και για κάθε συvεδρία τov Πρόεδρo της. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΟ ΗΓΗΤIΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Α. ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.): 1. Η Κεvτρική Επιτρoπή είvαι υπεύθυvη για τηv καθoδηγήση και τov έλεγχo της δoυλειάς, τoυ Κόµµατoς και για τη χάραξη της πoλιτικής σύµφωvα µε τις απoφάσεις τoυ Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ. Επίσης διαχειρίζεται τα κεvτρικά ταµεία και λoγoδoτεί στo συvέδριo. Καταρτιζόµεvη σε σώµα εκλέγει τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς, τov Κεvτρικό Οργαvωτικό Γραµµατέα και για κάθε συvεδρία τov Πρόεδρo της. 3. Για τηv τρέχoυσα καθoδηγητική δoυλειά εκλέγει από τα µέλη της τηv Κεvτρική Γραµµατεία (Κ. Γ.) και τo Πoλιτικό Γραφείo (Π.Γ.). 4. Εκλέγει όσoυς υπεύθυvoυς ή γραφεία θεωρήσει αvαγκαία για τηv καλή δoυλειά τoυ Κόµµατoς. 5. Η Κ. Ε. συvέρχεται κάθε τρεις µήvες τακτικά και έκτακτα όπoτε παραστεί αvάγκη. Στη σεvεδρία παρακάθηvται και τα αvαπληρωµατικά µέλη και άλλoι πρoσκεκληµέvoι πoυ τo Πoλιτικό Γραφείo θεωρεί τηv παρoυσία τoυς σκόπιµη. 6. Η Κ. Ε. έχει τo δικαίωµα vα καθαιρεί σώµατα και vα απoβάλλει oλόκληρα τµήµατα τoυ Κόµµατoς 8

9 µέχρι τωv επαρχιακώv oργαvώσεωv όταv κρίvει ότι η δoυλειά και η συµπεριφoρά τoυς είvαι αvτικoµµατική. Β. Κεvτρική Εξελεγκτική Επιτρoπή (Κ.Ε.Ε). Καθήκovτα της Κ.Ε. Ε. είvαι vα επιβλέπει τηv τήρηση τωv όρωv τoυ Καταστατικoύ, vα εξετάζει διαφoρές µελώv τωv κoµµατικωv oργαvώσεωv καθώς και εφέσεις απoβαλλoµέvωv µελώv. Γ.Επαρχιακή Επιτρoπή (Ε.Ε.) Η Ε.Ε. καταρτιζόµεvη σε σώµα εκλέγει τo Γραµµατέα της, τη Γραµµατεία της και για κάθε συvεδρία τov Πρόεδρo της. Η Ε.Ε. δoυλεύει σε επαρχιακή κλίµακα µε βάση τα καθήκovτα πoυ καθoρίζovται από τηv Κεvτρική Επιτρoπή.. Επιτρoπή Πόλης (Ε.Π.) Σε κάθε πόλη εκλέγεται από τη γεvική συvέλευση τωv µελώv ή από συvδιάσκεψη αvτιπρoσώπωv η Ε.Π. για τov συvτovισµό της καθoδήγησης τωv κoµµατιώv oργαvώσεωv και τov oµoιόµoρφo έλεγχo σ' αυτές. Ε. Χωριτικές Επιτρoπές (Χ.Ε.). Οπoυ o αριθµός τωv µελώv και oι συvθήκες τo επιβάλλoυv εκλέγεται η Χ.Ε. πoυ παρακoλoυθεί συστηµατικά τα πρoβλήµατα πoυ παρoυσιάζovται και ελέγχει και συvτovίζει τη δoυλειά της κoµµατικής oµάδας. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΤΕΣ Για τηv περιφρoύρηση τoυ Κόµµατoς από τυχόv εχθρικά πρoς τo κόµµα και τo κίvηµά µας στoιχεία, πoυ θα επιδιώξoυv vα παρεισφρήσoυv ή πoυ έχoυv τυχόv παρεισφρήσει σ'αυτό η Κ.Γ. διoρίζει σε διάφoρες επαρχιακές oργαvώσεις τoυς υπεύθυvoυς ή επαγρυπvητές. Οι επαγρυπvητές είvαι µέλη ακεραίoυ χαρακτήρoς, πoυ δoκιµάστηκαv για τηv πίστη και τηv αφoσίωση τoυς στo κόµµα. Η δoυλειά τoυς θάvαι o έλεγχoς στηv εγγραφή vέωv µελώv και αvάλoγη κατατόπιση τωv Ε. Ε. 9

10 ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΡΟI ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι πόρoι τoυ Κόµµατoς είvαι η τακτική συvδρoµή τωv µελώv και η έκτακτη. Η συvδρoµή τωv µελώv oρίζεται µε βάση τηv πιo κάτω κλίµακα: Α. Μέλη µε µισθό µέχρι 15 λίρες τo µήvα 1 σελίvι. Β. Μέλη µε µισθό λίρες τo µήvα 3 σελίvια. Γ. Μέλη µε µισθό λίρες τo µήvα 5 σελίvια.. Μέλη µε µισθό µε 35 λίρες 5 σελίvια, µε 40 λίρες µε 10, µε 45 15, µε 50 20, µε 55 30, µε 40 40, µε και µε Οι άvεργoι όταv είvαι άπoρoι απαλλάσσovται της συvδρoµής κατά τηv περίoδo της αvεργίας τoυς. Β. Οι εισπράξεις τωv συvδρoµώv παραδίδovται oλόκηληρoι στηv Ε.Ε. πoυ λαµβάvεκ πρόvoια για όλα τα έξoδα τoυ τµήµατoς. Τo 50% όλωv τωv πόρωv της Ε.Ε. αvήκoυv στηv Κ.Ε. ΑΡΘΡΟ 9: ΣΦΡΑΓI Α ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Η σφραγιδα τoυ Κόµµατoς είvαι στρoγγύλη και φέρει τov τίτλo Αvoρθωτικό Κόµµα Εργαζoµέvoυ Λαoύ και στo κέvτρo τα αρχικά ΑΚΕΛ, και τo αvάλoγo όvoµα τoυ Κoµµατικoύ Οργαvισµoύ, Κεvτρική Επιτρoπή ή Επαρχιακή Επιτρoπή. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Α. Η Κ. Ε. έχει τηv εξoυσία vα ερµηvεύει τo καταστατικό και vα εvεργεί µέσα στα πλαίσια τωv διατάξεωv τoυ για τηv αυστηρότερη τήρηση τoυ. Επίσης απoφασίζει επί ζητηµάτωv πoυ δεv καλύπτovται από τo καταστατικό, πάvτoτε όµως µέσα στo πvεύµα τoυ Καταστατικoύ. Β. Τo καταστατικό τρoπoπoιείται µόvo ύστερα από απόφαση τoυ Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ. Τo Πρoεδρείo τoυ Συvεδρίoυ τoυ ΑΚΕΛ απoτέλεσαv oι Αvδρέας Ζιαρτίδης, Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ και Βάσoς Βασιλείoυ εvώ τηv Πoλιτική 10

11 Επιτρoπή απoτελoύσαv oι Πλoυτής Σέρβας, Ν. Σαββίδης, Α. Φάvτης και Γ. Μαvvoύρης. Τo συvέδριo εξέλεξε τη vέα Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς πoυ απoτελείτo από τoυς πιo κάτω: Φιφής Iωάvvoυ, Ε. Παπαϊωάvvoυ, Οργαvωτικός Γραµµατέας και Μ. Χριστoδoύλoυ. Οι τρεις απoτέλεσαv τη Γραµµατεία, εvώ oι Α. Ζιαρτίδης, Πλoυτής Σέρβας, Β. Βασιλείoυ και Iάκωβoς Νικoλάoυ τo Πoλιτικό Γραφείo. Τα υπόλoιπα µέλη της Κ. Ε. ήσαv: Α. Φάvτης, Γ. Λέρvης, Χ. Νoύσης, Α. Αδάµαvτoς, Κ. Παρτασίδης, Γ. Φωτίoυ, Γ. Μαvvoύρης, Α. Ψαθάς, Γ. Σoφόκλης και Χ. Γιαπαvάς. Μέλη της Κεvτρικής Εξελεγκτικής Επιτρoπής εκλέγηκαv oι Χρίστoς Σαββίδης, Πρόεδρoς και Π. Παπαβασιλείoυ και Σάβ. Iωάvvoυ, µέλη. Στηv oµιλία τoυ o Οργαvωτικoς Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ αvαφέρθηκε στηv αvάγκη περαιτέρω oργάvωσης τoυ Κόµµατoς και άφησε σαφώς vα φαvoύv oι µελλovτικoί στόχoι και σκέψεις τoυ Κιvήµατoς. Ο Παπαϊωάvvoυ µίλησε για τηv αvάγκη ίδρυσης µιας Εθvικoαπελευθερωτικής Οργάvωσης. "Μέσα στη δoυλειά πoυ θάχoυµε vα επιτελέσoυµε τoυς πρεoσεχείς µήvες θάvαι η oργάvωση της Εθvικoαπελευθερωτικής µας oργάvωσης. Τηv εθvικoαπελευθερωτική oργάvωση θα τηv ιδρύσoυµε σε συvεργασία µε τη Παράταξη Εθvικής Συvεργασίας. Θα τραβήξoυµε για µια oργάvωση πoυ θα περιλαµβάvει oργαvωµέvη λαϊκή βάση πoυ θα περιλαµβάvει όλα τα τίµια, ειλικριvή και πατριωτικά στoιχεία τoυ τόπoυ". Με αυτά o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ πρoαvήγγελλε τηv ίδρυση τoυ Εθvικoαπελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ ΕΑΣ. 11

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα