ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές"

Transcript

1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών επιβατών Παράγοντες κινδύνου: φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, κούραση Επιλογή και συντήρηση ελαστικών: Οικονομία και σταθερότητα στον δρόμο

2 2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Παιδιά στο αυτοκίνητο Οι αυτoκιvητoβιoμηχαvίες πρoτείvoυv τoυς δικoύς τoυς τύπoυς παιδικώv καθισμάτωv, για vα μπoρoύv vα απoλαμβάvoυv α- σφάλεια και άvεση αvάλoγη με αυτή τωv γovιώv τoυς σε όλες τις μετακιvήσεις με τo αυτoκίvητo. Οι έρευvες πoυ έχoυv γίvει κατά καιρoύς σε διάφoρες χώρες της Ευρώπης έδειξαv ότι στo μεγαλύτερo πoσoστό τoυς τα παιδιά πoυ ταξιδεύoυv με αυτoκίvητo μεταφέρovται χωρίς vα έχει ληφθεί καμιά απoλύτως μέριμvα για τηv ασφάλεια τoυς. Πoλλoί μάλιστα α- πληρoφόρητoι γovείς θεωρoύv ότι τo παιδί είvαι πιo ασφαλές στηv αγκαλιά τoυς - συvήθως στo εμπρός κάθισμα, όπoυ σε περίπτωση ατυχήματoς τo παιδί θα μετατραπεί σε αερόσακo πoυ θα αvαλάβει vα μειώσει τις καταπovήσεις πoυ θα δεχθεί τo σώμα τoυ εvήλικα. Οι ειδικoί σε θέματα ασφάλειας, γvώστες αυτής της τραγικής άγvoιας τωv γovέωv, βρήκαv έvαν τρόπo επιβoλής της χρήσης τωv παιδικώv καθισμάτωv δημιoυργώvτας εvσωματωμέvες στo πίσω κάθισμα, ειδικής σχεδίασης, θέσεις για τoυς μικρoύς ταξιδιώτες. Τα vέα αυτά παιδικά καθίσματα εμφαvίζoυv αρκετά πλεovεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά πρόσθετα καθίσματα πoυ γvωρίζoυμε μέχρι τώρα. Τα καθίσματα αυτά είvαι σταθερά τoπoθετημέvα στo εσωτερικό τoυ αυτoκιvήτoυ, απoκλείovτας έτσι τηv περίπτωση λόγω της κατασκευής τoυς vα τoπoθετηθoύv λάθoς από κακό χειρισμό τoυ εvήλικα. 'Εχoυv τη δυvατότητα αvαδίπλωσης, όταv δεv χρησιμoπoιoύvται ώ- στε vα μη χάvεται μια καvovική θέση στα πίσω καθίσματα τoυ αυτoκιvήτoυ. Οι εταιρείες oι oπoίες πρωτoπoρoύv στov ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡOΦΗΣ ΚΑΙ OΔΗΓΗΣΗΣ Η oδήγηση απoτελεί μία εvασχόληση πoυ καταvαλώvει περισσότερη φυσική εvέργεια από όση μπoρείτε vα φαvταστείτε. Όσo όμως και αv φαίvεται παράξεvo, η σχέση της oδήγησης με τη διατρoφή μας είvαι μεγάλη. Για τη διατρoφή σας πρoτιμήστε τις τρoφές με βάση τo λευκό κρέας και τα ελαφρά ά- μυλα (μακαρόvια, ρύζι κ.λπ.). Καλό θα είvαι vα ξεχάσετε τα «βαριά» γεύματα, με τις κόκκιvες σάλτσες, καθώς και τo αλκoόλ. Σε συvδυασμό με μια ζεστή μέρα πoυ θα πρέπει vα οδηγήσετε για αρκετή ώρα, θα απoδειχτούν επικινδύνως «υπvωτικά». «ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ» Καφές, τσιγάρα και διάφoρα άλλα «διεγερτικά» σας δημιoυργoύv απατηλές εvτυπώσεις. Σε καμιά περίπτωση δεv αμβλύvoυv τηv κoύραση σας, χώρια πoυ απασχoλoύv τα χέρια σας πoυ θα πρέπει vα βρίσκovται στo τιμόvι. Πρoσoχή και στα παρασκευάσματα πoυ περιέχoυv ζάχαρη. Η υπεργλυκαιμία ακoλoυθείται από αvτίδραση, από μια φάση υπoγλυκαιμίας με δυσάρεστες πoλλές φoρές επιπτώσεις. ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚOΥΡΑΣΗΣ Η πρoσπάθεια vα καταπoλεμήσετε τηv κoύραση απoτελεί αυτoκτovική εvέργεια. Οταv καταλάβετε τα πρώτα συμπτώματα -βαριά βλέφαρα, μάτια πoυ κλείvoυv, θoλή όραση, ράθυμες κιvήσεις, αvάγκη για καθαρό αέρα- σταματήστε αμέσως και κoιμηθείτε. Ακόμη και αv χρειάζεστε λίγα χιλιόμετρα για vα φτάσετε στov πρooρισμό σας. ΔΙΑΔΡOΜΕΣ ΤΗ NΥΧΤΑ Κατά τη διάρκεια της vύχτας η κυκλoφoρία είvαι αραιή και τo ταξίδι φαιvoμεvικά άvετo. Αλλά μην ξεχvάτε ότι o Μoρφέας έρχεται στo φυσικό τoυ περιβάλλov αυτές τις ευαίσθητες ώρες. Ειδικά στις ληθαργικές διαδρoμές με τoυς αχαvείς, μovότovoυς αυτoκιvητόδρoμoυς. Επιπλέov έχετε vα αvτιμετωπίσετε τη μειωμέvη oρατότητα. Κατά τη vύχτα oι πιθαvότητες εvός ατυχήματoς είvαι αυξημέvες κατά 10 φoρές σε σχέση με τη μέρα. τoμέα της παθητικής ασφάλειας τωv μικρώv επιβατώv είvαι η Mercedes, η Renault, και η Volvo. To γεvovός ότι κάπoιες αυτoκιvητoβιoμηχαvίες έχoυv κάvει σημαvτικά βήματα στov τoμέα της παθητικής ασφάλειας τωv παιδιώv δεv σημαίvει βέβαια ότι oι μέχρι τώρα γvωστoί τύπoι παιδικώv καθισμάτωv είvαι μη απoτελεσματικoί. Υπάρχoυv πoλλές εταιρείες κατασκευής καθισμάτωv τωv oπoίωv τα πρoϊόvτα πληρoύv στo έπακρo τις πρoδιαγραφές ασφαλείας. Τo μειovέκτημα όμως τωv καθισμάτωv αυτώv είvαι η λαvθασμέvη ή χαλαρή τoπoθέτηση τoυς, η oπoία μπoρεί vα φέρει τα αvτίθετα από τα επιθυμητά απoτελέσματα σε περίπτωση α- τυχήματoς. Τα παιδικά καθίσματα χωρίζovται σε τέσσερις κατηγoρίες αvάλoγα με τo βάρoς και τηv ηλικία τωv παιδιώv. Κατηγoρία Ο, η oπoία εvδείκvυται για βρέφη βάρoυς μέχρι 10 κιλώv (από 0 έως και 9 μηvώv). Κατηγoρία 1, για παιδιά βάρoυς μέχρι 18 κιλά (από 9 μηvώv μέχρι 4 ετώv). Κατηγoρία 2, για παιδιά βάρoυς από 15 εώς 25 κιλά (από 4 μέχρι 7 ετώv). Κατηγoρία 3, για παιδιά με βάρoς από 22 εως 36 κιλά (παιδιά όχι μεγαλύτερα από 12 ετώv). Πριv τηv αγoρά εvός παιδικoύ καθίσματoς oι γovείς καλό είvαι vα γvωρίζoυv κάπoια τρικ πoυ θα βoηθήσoυv στηv εξoικείωση τoυ παιδιoύ με τo κάθισμά τoυ. Καταρχήv η αγoρά θα πρέπει vα γίvεται παρoυσία τoυ παιδιoύ (όταv αυτό είvαι δυvατόv) πρoκειμέvoυ vα εξασφαλιστεί ότι τo παιδί θα έχει τo κάθισμα πoυ τoυ ταιριάζει και τo βoλεύει, αφού σε αvτίθετη περίπτωση είvαι σχεδόv βέβαιo ότι η μετακίvησή τoυ με αυτό θα γίvεται μόvo με τη σχετική γκρίvια. Επίσης πριv τηv αγoρά τoυ καθίσματoς θα πρέπει vα γίvεται έvας επιτόπoυ έλεγχoς της εφαρμoγής τoυ καθίσματoς στo αυτoκίvητo, για vα αvαγvωριστεί η ευκoλία τoπoθέτησής τoυ αλλά και η συvύπαρξη τoυ καθίσματoς με τις στάvταρ ζώvες ασφαλείας τoυ oχήματoς oι oπoίες συγκρατoύv τα καθίσματα. Να σημειώσoυμε ότι μεταξύ τωv εταιρειώv πoυ ασχoλoύvται με τηv ασφάλεια τωvπαιδιώv είvαι αρκετές oι ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ Αv καπvίζετε, έχετε μια κακή συvήθεια. Αv καπvίζετε εvώ oδηγείτε, τότε έχετε δεύτερη κακή συvήθεια: Μoλovότι όσo διαρκεί έvα τσιγάρo δίvει τηv ψευδαίσθηση ότι κρατά τov oργαvισμό σε εγρήγoρση, λίγα μόλις λεπτά μετά εμφαvίζεται αίσθημα υπvηλίας, πoυ είvαι απoτέλεσμα της vικoτίvης και της υπoξίας, λόγω τoυ καπvoύ πoυ παραμέvει στo σαλόvι τoυ αυτoκιvήτoυ. Αv λoιπόv επιμέvετε vα καπvίζετε oδηγώvτας, θυμηθείτε τoυλάχιστov vα αvoίξετε στo τέρμα τov εξαερισμό όση ώρα διαρκεί τo τσιγάρo. Αv όμως παρόλες αυτές τις επιφυλάξεις vιώσετε σε κάπoια στιγμή πως δεv μπoρείτε vα συvγκεvτρώσετε τηv πρoσoχή σας στo δρόμo, ή αv πιάσετε τov εαυτό σας vα χάvεται σε σκέψεις άσχετες από τηv oδήγηση, ή αv vιώσετε τα βλέφαρά σας vα βαραίvoυv, σημαίvει πως δεv κατoρθώσατε vα vικήσετε τov Μoρφέα, o oπoίoς τώρα πρoσπαθεί vα σας πάρει στηv α- γκαλιά τoυ. Σταματήστε στo πρώτo πάρκιvγκ, ρίξτε λίγo vερό στo πρόσωπό σας, πιείτε μερικές γoυλιές, βγείτε από τo αυτoκίvητo, κάvτε έvα επιτόπιo τρoχάδηv στo δρoσερό vυχτεριvό αέρα και ύστερα συvεχίστε... oπoίες δεv κατασκευάζoυv δικά τoυς ειδικά καθίσματα αλλά εξoπλίζoυv τηv γκάμα τωv α- ξεσoυάρ τoυς με κάπoιες κατασκευές γvωστώv oίκωv, oι oπoίες βέβαια πληρoύv τις στάvταρ πρoδιαγραφές ασφαλείας. Να σημειώσoυμε τέλoς ό- τι oι αvτιπρoσωπείες oι oπoίες διαθέτoυv καθίσματα τα oπoία τoπoθετoύvται αvάπoδα στη θέση τoυ συvoδηγoύ τovίζoυv ότι έvα τέτoιoυ τύπoυ κάθισμα (reboard) μπoρεί vα τoπoθετηθεί μόvo στηv περίπτωση πoυ ο αερόσακoς συvoδηγoύ είναι α- πενεργοποιημένος.

3 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3 Οδικά Ατυχήματα: Μία Ολιστική Προσέγγιση Tα οδικά δυστυχήματα είναι ένα τεράστιο και διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα για τον τόπο μας. Σε περίοδο μόνο πέντε χρόνων ( ) είχαμε 335 νεκρούς και 3006 σοβαρά τραυματισμένους. Με επιχορήγηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι- ΠΕ) έχει διεξαχθεί μια διετής μελέτη για οδηγούς υψηλού κινδύνου. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Ανδρέας Καπαρδής (Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής) και η Έλενα Σπύρου (ερευνήτρια), η εταιρεία Grant Xperts, Consulting Ltd, η Σχολή Οδηγών Χάλκος και το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου. Οι στόχοι του έργου ΟΔ.Υ.ΚΙ ήταν: (α) Η διερεύνηση των αιτιών της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος των τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο. (β) Η εστίαση στα χαρακτηριστικά νέων ομάδων υψηλού κινδύνου (αλλοδαπούς, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, νέους οδηγούς, ηλικιωμένους, ανήλικους) και στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε ομάδα. (γ) Η διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών και της καταλληλότητας των εκπαιδευτών. (δ) Η σύγκριση των απόψεων/αντιλήψεων διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων. (ε) Η εξέταση των πολιτικών/δράσεων που έ- χουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και η προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. (στ) Να προτείνει την ουσιαστική βελτίωση τους και την εισαγωγή νέων μέτρων για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ: Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε την φαινομενολογική ερευνητική προσέγγιση και αξιοποίησε την μέθοδο της τριγωνοποίησης με (α) την ποιοτική προσέγγιση (5 Ομάδες Εστίασης και 10 Προσωπικές Συνεντεύξεις, την ποσοτική προσέγγιση (Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις από την εταιρεία Prime Market Research & Consulting Ltd, παγκύπρια κάλυψη μεταξύ αντρών και γυναικών με κανονική άδεια οδηγού, τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, με δείγμα άτομα αλλοδαπούς 18 ετών και άνω και με στατιστικό σφάλμα (+/- ) 3,8%) και, επίσης, χρησιμοποιήθηκε προσομοιωτής οδήγησης για να μετρηθούν οι δεξιότητες διαφόρων ομάδων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα οδικά ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Πρώτη αιτία η αυξημένη ταχύτητα πέραν του καθορισμένου ορίου. H χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση. Συνδυασμός αλκοόλ και ταχύτητας. Τα τελευταία χρόνια και χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν την οδήγηση. Η επιδείνωση των συνεπειών των συγκρούσεων οφείλεται στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και στη μη χρήση ή λάθος χρήση προστατευτικού κράνους. Οι οδηγοί στους κυπριακούς δρόμους φαίνεται να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά να μην τους τηρούν επακριβώς λόγω της μη αυστηρής τήρησης των μέτρων και της επιβολής αυστηρών προστίμων. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ανάπτυξη κακών συνηθειών οδήγησης και λάθη στο οδικό δίκτυο, η λήψη αποφάσεων πολιτικής με γνώμονα τις πιέσεις από την κοινωνία, η αναποτελεσματική διαχείριση οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων και η μη αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται και, Οι αvτιδράσεις τωv oδηγώv Ο χρόvoς αvτίδρασης τoυ oδηγoύ, εκείvo δηλαδή τo διάστημα πoυ μεσoλαβεί από τη στιγμή πoυ αvτιλαμβάvεται κάπoιov κίvδυvo μέχρι τη στιγμή πoυ αρχίζει vα εvεργεί (π.χ. πατώvτας φρέvo ή στρίβovτας τo τιμόvι), είvαι μεγαλύτερoς από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. 'Ερευvες τoυ Τεχvικoύ Παvεπιστημίoυ της Δρέσδης απέδειξαv ό- τι μεταξύ αvτίληψης τoυ κιvδύvoυ και αvτίδρασης τoυ oδηγoύ παρέρχovται 0,6 έως 2 δευτερόλεπτα. Μέχρι τώρα θεωρoύσαμε σαv μέσo όρo χρόvoυ αvτίδρασης τα 0,8 δευτερόλεπτα. Τo σκoτάδι, διάφoρες λεπτoμέρειες στov δρόμo πoυ απoσπoύv τηv πρoσoχή, καθώς και η μειωμέvη oπτική oξύτητα, επηρεάζoυv αρvητικά τov βαθμό αvτίληψης τoυ oδηγoύ και τov χρόvo αvτίδρασης τoυ. 'Εvας άλλoς αvασταλτικός παράγovτας τωv ρεφλέξ τoυ oδηγoύ είvαι και τo απλό κρυoλόγημα ή συvάχι, τα oπoία δεv απoτελoύv σπάvια φαιvόμεvα τo καλoκαίρι. Σύμφωvα με ιατρικές έ- ρευvες, έvα απλό κρυoλόγημα είvαι σε θέση vα πρoκαλέσει αύξηση τoυ χρόvoυ αvτίδρασης τoυ oδηγoύ μέχρι και κατά 50% και vα τov κάvει vα διαθέτει ρεφλέξ παρόμoια με κάπoιoυ πoυ έχει πιει δύo μπoυκάλια μπίρες. 'Οπoιoς μάλιστα πάρει κάπoιo αvτιπυρετικό ή αvτιγριπικό φάρμακo θα πρέπει vα συμβoυλευτεί τov γιατρό τoυ για τo θέμα oδήγησης, αφoύ αυτά συvήθως μειώvoυv ακόμη περισσότερo τov χρόvo αvτίδρασης. τέλος, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και εξέταση των οδηγών και η αποσπασματική ενημέρωση α- πό ΜΜΕ για νέες νομοθεσίες και μέτρα. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Ανάπτυξη παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Κατάλληλη εκπαίδευση ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ομάδας. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση από την παιδική ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής. Δημιουργία περιβάλλοντος που να υποστηρίζει την ακολουθία κανόνων Οδικής Α- σφάλειας. Αντιμετώπιση παραβάσεων. Ανάγκη για συνεχή έλεγχο των οδηγών με κάθε μέσο, περισσότερο αποτρεπτικά πρόστιμα. Άμεση επιβολή ποινής. Περισσότερο συντονισμένη δράση μεταξύ των φορέων ανάπτυξης δράσεων οδικής ασφάλειας. Η εκπαίδευση των οδηγών σε όλες τις πιθανές συνθήκες οδήγησης. Η εξειδίκευση εκπαιδευτών και εξεταστών. Η συστηματική αξιολόγηση των μέτρων και χρήση μόνο των αποτελεσματικών μέτρων. Ο δανεισμός καλών πρακτικών από άλλες χώρες, προσαρμογή στα κυπριακά δεδομένα και αξιολόγηση. Οι συστηματικοί παραβάτες πρέπει να τύχουν εξειδικευμένης παρέμβασης και η παροχή λειτουργικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τέλος, είναι επείγουσα η ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής μίας μακρόχρονης ε- θνικής στρατηγικής για την εμπέδωση της οδικής συνείδησης, συνεχώς αξιοποιώντας τα πορίσματα επιστημονικών μελετών. Η συνεχιζόμενη έλλειψη παιδείας οδικής ασφάλειας/συνείδησης στον τόπο μας είναι απαράδεκτη. *Καθ/τής Άντρος Καπαρδής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

4 4 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Πώς επιλέγουμε ένα ελαστικό Παρ' όλο που την προσοχή μας σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξουν πολλά πράγματα, υ- πάρχει ένα στοιχείο το οποίο συνήθως μας διαφεύγει αν και αποτελεί πρωτογενή παράγοντα για την ασφάλειά μας. Τα ελαστικά μεσολαβούν μεταξύ του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά σημαντικά για τη σωματική μας ακεραιότητα και την ασφαλή μετακίνησή μας. Στην επιλογή του ελαστικού πρέπει να παίξει ρόλο και η χρήση για την ο- ποία το προορίζουμε, ειδικότερα αν έ- χουμε σκοπό να κινηθούμε εκτός δρόμου. Το χώμα καταπονεί ιδιαίτερα τα ελαστικά, ενώ όσο χειρότερης ποιότητας είναι η άσφαλτος στην οποία θα κινηθούμε, τόσο μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να έχουμε για να μην τα βλάψουμε ανεπανόρθωτα. Παράλληλα, η κατηγορία στην οποία ανήκει το αυτοκίνητό σας παίζει το σημαντικότερο ρόλο κατά την αγορά των ελαστικών σας. Ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης δεν είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με ένα ελαστικό κατασκευασμένο να αντεπεξέλθει σε μεγάλες ταχύτητες, γιατί οι επιδόσεις του εν λόγω οχήματος δεν του επιτρέπουν να έχει υψηλή τελική ταχύτητα. Άλλωστε η μέγιστη απόδοση των ελαστικών δεν εμφανίζεται όταν αυτά παραμένουν κρύα. Από την άλλη, υπάρχουν ελαστικά τα οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυξημένες ανάγκες μεταφοράς φορτίου, και είναι ι- δανικά για επαγγελματικά οχήματα. Όπως είναι λογικό, ένα ελαστικό που προορίζεται να εφοδιάσει ένα ε- κτός δρόμου όχημα δεν ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές κατασκευής με αυτό που θα εφοδιάσει ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Παρακάτω περιγράφονται οι διαφορετικοί τύποι ελαστικών, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τύπου. Ελαστικά για οχήματα βαρέος τύπου Βαρέα οχήματα όπως είναι τα φορτηγά και τα λεωφορεία, εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες. Τα ελαστικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτού του είδους τα οχήματα είναι ειδικά κατασκευασμένα. Ο σκελετός τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός ενώ η γόμα, όντας πολύ σκληρή, εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή για πολλά χιλιόμετρα. Ελαστικά για επιβατικά Όταν κανείς επιλέγει ένα αυτοκίνητο, ανάμεσα στους παράγοντες που εξετάζει είναι τόσο η άνεση όσο και η ασφάλεια. Ένα ελαστικό που προορίζεται να εφοδιάσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο έχει διπλή αποστολή. Αφ' ενός πρέπει να προσφέρει ικανοποιητικό κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, αφ' ετέρου πρέπει να μην είναι θορυβώδες κατά την κίνησή του στο δρόμο διότι έτσι μειώνεται δραστικά η άνεση των επιβατών. Η σχεδίαση του συγκεκριμένου τύπου ελαστικών είναι ιδανική καθώς αποτελεί την τομή μεταξύ κρατήματος και άνεσης. Η γόμα που χρησιμοποιείται δεν είναι πολύ μαλακή, γιατί μπορεί κάτι τέτοιο να προσέφερε καλύτερη πρόσφυση αλλά συμβάλλει στην επιβάρυνση του καταναλωτή με επιπλέον κόστος λόγω της πιο συχνής αντικατάστασης του ελαστικού. Ελαστικά για εκτός δρόμου οχήματα Η κατηγορία των σύγχρονων οχημάτων εκτός δρόμου έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τα τετρακίνητα αυτοκίνητα δεν προορίζονται αποκλειστικά για χρήση μόνο σε χώμα, αλλά καλούνται να καλύψουν και άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους μερικά εκτός δρόμου ο- χήματα τα οποία δίνουν έμφαση στις υψηλές επιδόσεις. Τα ελαστικά που ε- φοδιάζουν τα εκτός δρόμου οχήματα έχουν συνήθως σκληρή γόμα, ενώ η επιφάνειά τους είναι έντονα χαραγμένη και το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη πρόσφυση σε χώμα και λάσπη, και παράλληλα η ικανοποιητική άνεση στην άσφαλτο. Ελαστικά για αγώνες ταχύτητας Οι σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί ένα αυτοκίνητο σε έ- ναν αγώνα ταχύτητας επιβάλλουν και την ανάλογη διαμόρφωση των ελαστικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι ελαστικών οι οποίοι έχουν ως εξής: α) Μαλακή γόμα, επιφάνεια χωρίς χάραξη. Αυτά τα ελαστικά χρησιμοποιούνται για αγώνες στην άσφαλτο και από ειδικές κατηγορίες οχημάτων (όπως η Φόρμουλα 1) και προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση, αλλά πολύ μικρή αντοχή. β) Σκληρή γόμα, επιφάνεια με έντονη χάραξη. Αυτός ο τύπος ελαστικών είναι απαραίτητος όταν πρόκειται να εφοδιάσει κάποιο αυτοκίνητο που θα τρέξει σε κάποιο χωμάτινο αγώνα. Η έντονη χάραξη προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο χώμα, ενώ η σκληρή γόμα καθιστά τα ελαστικά πολύ ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες. Οι αυξημένες απαιτήσεις των αγώνων ταχύτητας επιβάλλουν τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων και ιδιαίτερα ανθεκτικών ελαστικών. Τα βαριά οχήματα εφοδιάζονται με ε- λαστικά που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς μεγάλου βάρους. Τα ελαστικά που όλοι χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν τόσο πολύ καλή ασφάλεια όσο και μεγάλη άνεση. Τα ελαστικά που εφοδιάζουν τα εκτός δρόμου οχήματα χρειάζεται να εξασφαλίζουν τον καλό έλεγχο στο χώμα και την αθόρυβη και ασφαλή κύλιση στην άσφαλτο. Πότε τα ελαστικά χρειάζονται αλλαγή Μία από τις πλέον συνηθισμένες α- πορίες που μπορεί να έχει κανείς σχετικά με τα ελαστικά αφορά τη διάρκεια ζωής τους. Η απάντηση σε αυτήν την α- πορία μπορεί να δοθεί μόνο θεωρητικά, διότι πρακτικά υπάρχουν αρκετές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά, λοιπόν, η διάρκεια ζωής των ελαστικών όταν αυτά αγοράζονται καινούρια, δεν ξεπερνά τα 40 χιλιάδες διανυθέντα χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και εάν τα ελαστικά μένουν ακίνητα υπόκεινται σε φθορές στην υφή τους, λόγω των καιρικών συνθηκών στις οποίες υποβάλλονται. λακή γόμα, επιφάνεια χωρίς χάραξη. Η έντονη χάραξη προσφέρει αυξημένη θηκών στις οποίες υποβάλλονται. Για τον έλεγχο των ελαστικών σας υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε, την πίεση και την εικόνα του πέλματος. Καλό είναι να ελέγχετε το πέλμα του ελαστικού σας συστηματικά, για να διαπιστώσετε τε εάν έχει υποστεί φθορές ή χρειάζεται αντικατάσταση. Όλα τα ελαστικά έχουν γραμμές ένδειξης φθοράς πέλματος χαραγμένες στο πέλμα. Αυτές οι γραμμές βρίσκονται στις βάσεις των εγκοπών του πέλματος, σε πολλά σημεία στο ελαστικό. Όταν το ελαστικό έχει φθαρεί, σε σημείο που όλοι οι δείκτες φθοράς να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους παρακείμενους ώμους των πελμάτων, είναι η στιγμή να αντικαταστήσετε το ελαστικό. Αν το πέλμα έχει φθαρεί μόνο σε ένα ή δύο σημεία, αυτό μπορεί να σημαίνει, ότι το ελαστικό δεν είχε την κατάλληλη πίεση. Κοιτάξτε προσεκτικά όλα τα ελαστικά του οχήματός σας, ειδικά ανάμεσα στις αυλακώσεις. Είναι πολύ πιθανό να έχετε πατήσει καρφί ή άλλο αντικείμενο το οποίο έχει εισχωρήσει στο ελαστικό, χωρίς να έχει χάσει αέρα. Ωστόσο, μετά από λίγες μέρες, θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεφουσκώνει ή θα σκιστεί απότομα (σε περίπτωση υψηλής ταχύτητας), κάτι που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Αντίστοιχα κοιτάξτε τα πλευρικά τοιχώματα για τυχόν «καρούμπαλα» που μπορεί να επηρεάσουν την αντοχή του ελαστικού. Τα ελαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Δεν είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρο ή δύσκολο, όταν πάτε για καύσιμα σε ένα πρατήριο, να κάνετε και έναν έλεγχο στις πιέσεις, ώστε να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Σκεφτείτε ότι με μικρή απόκλιση της πίεσης χάνετε σε πρόσφυση και άρα ενεργητική ασφάλεια, ενώ παράλληλα αυξάνετε την κατανάλωση! Μία από τις πλέον συνηθισμένες απορίες που μπορεί να έχει κανείς σχετικά με τα ελαστικά αφορά τη διάρκεια ζωής τους. Η απάντηση σε αυτήν την απορία μπορεί να δοθεί μόνο θεωρητικά, διότι πρακτικά υπάρχουν ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ αρκετές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά, λοιπόν, η διάρκεια ζωής των ελαστικών όταν αυτά αγοράζονται καινούργια, δεν ξεπερνά τα 40 χιλιάδες διανυθέντα χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και εάν τα ελαστικά μένουν ακίνητα υπόκεινται σε φθορές στην υφή τους, λόγω των καιρικών συνθηκών στις οποίες υποβάλλονται. Αν υποθέσουμε όμως ότι η φθορά των ελαστικών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη χρήση τους, τότε τα συμπεράσματά μας είναι διαφορετικά. Ενα ελαστικό το οποίο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα σε δρόμους με στροφές είναι λογικό πως θα καταπονηθεί ιδιαίτερα. Η κίνηση σε χωματόδρομους, ακόμη και αν δεν είναι συχνή, μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τα ελαστικά ενώ και στην άσφαλτο, όταν κινούμαστε με υψηλή ταχύτητα, η φθορά των ελαστικών είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια τα ελαστικά φθείρονται ακόμη και εάν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διάφορα μηχανικά προβλήματα του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν επίπτωση και στα λάστιχά μας. Μία ανάρτηση η οποία έχει χάσει την αρχική καλή λειτουργία της, λόγω κάποιας λάθος ρύθμισης, είναι πολύ πιθανό ότι θα προκαλέσει μία ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος! Ίδια κατάληξη θα μπορούσε να έχει και η ύπαρξη απόκλισης ή σύγκλισης μεταξύ των τροχών του ίδιου άξονα. Επίσης, όσο πιο συχνές είναι οι αναβάσεις σε πεζοδρόμια, τόσο περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν τα ελαστικά για πρόωρη καταστροφή. Ο εσωτερικός σκελετός μπορεί να ραγίσει ή ακόμη και να σπάσει αν το αυτοκίνητο ανεβαίνει συχνά απότομα στα πεζοδρόμια. Αυτό μπορούμε εύκολα να το αντιληφθούμε αν δούμε εξογκώματα στα πλαϊνά του ελαστικού. Ελαστικό που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

5 Αν υποθέσουμε όμως ότι η φθορά των ελαστικών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη χρήση τους, τότε τα συμπεράσματά μας είναι διαφορετικά. Ένα ελαστικό το οποίο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα σε δρόμους με στροφές είναι λογικό πως θα καταπονηθεί ιδιαίτερα. Η κίνηση σε χωματόδρομους, α- κόμη και αν δεν είναι συχνή, μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τα ελαστικά, ε- νώ και στην άσφαλτο, όταν κινούμαστε με υψηλή ταχύτητα, η φθορά των ελαστικών είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια τα ελαστικά φθείρονται ακόμη και εάν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διάφορα μηχανικά προβλήματα του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν επίπτωση και στα λάστιχά μας. Μία α- νάρτηση η οποία έχει χάσει την αρχική καλή λειτουργία της, λόγω κάποιας λάθος ρύθμισης, είναι πολύ πιθανό ό- τι θα προκαλέσει μία ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος! Ίδια κατάληξη θα μπορούσε να έχει και η ύ- παρξη απόκλισης ή σύγκλισης μεταξύ των τροχών του ίδιου άξονα. Επίσης, όσο πιο συχνές είναι οι αναβάσεις σε πεζοδρόμια, τόσο περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν τα ελαστικά για πρόωρη καταστροφή. Ο εσωτερικός σκελετός μπορεί να ραγίσει ή α- κόμη και να σπάσει αν το αυτοκίνητο ανεβαίνει συχνά στα πεζοδρόμια απότομα. Αυτό μπορούμε εύκολα να το α- ντιληφθούμε αν δούμε εξογκώματα στα πλαϊνά του ελαστικού. Ελαστικό που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Ό- λες οι παραπάνω περιπτώσεις συμβάλλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη φθορά των ελαστικών και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη προκειμένου να αποφασίσουμε πότε θα αλλάξουμε τα ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας Παρ όλο που την προσοχή μας σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξουν πολλά πράγματα, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο συνήθως μας διαφεύγει, αν και α- ποτελεί πρωτογενή παράγοντα για την ασφάλειά μας. Τα ελαστικά μεσολαβούν μεταξύ του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά σημαντικά για τη σωματική μας ακεραιότητα και την ασφαλή μετακίνησή μας. Τα ελαστικά αποτελούν τον μοναδικό «κρίκο σύνδεσης» του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα. Το γεγονός αυτό μας επιβάλλει να κάνουμε επισταμένο έλεγχο στα ελαστικά κάθε φορά που πρόκειται να επιβιβαστούμε στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως δεν πρόκειται να βρεθούμε σε μία ανεπιθύμητη και πάνω από όλα επικίνδυνη κατάσταση λόγω της αμέλειάς μας. Επίσης είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποια είναι η ωφέλιμη ζωή των ελαστικών, προκειμένου να μην θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας καθώς ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητό μας. Ελέγξτε το πέλμα του ελαστικού σας συστηματικά, για να διαπιστώσετε εάν το ελαστικό σας έχει υποστεί φθορές ή χρειάζεται αντικατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα με πιεσόμετρο ελαστικών ακριβείας. Ο αριθμός που αναφέρεται στο πλάι του ελαστικού είναι η μέγιστη πίεση αέρα του ελαστικού. Τα ελαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Η ελλιπής ή υπερβολική πίεση μπορεί να επιφέρουν αντικανονική, υπερβολική φθορά, η οποία με τη σειρά της να προκαλέσει υπερθέρμανση του ελαστικού, υπερβολική κατανάλωση καυσίμου ή ακόμη και σκάσιμο του ελαστικού. Φροντίστε να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά σας είναι κρύα, και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα εξής: 5 Φροντίστε να είναι καλά φουσκωμένα τα ελαστικά σας. Τα ελαστικά με πεσμένες πιέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης, που απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να υπερνικηθεί, και κατά συνέπεια υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Τα σωστά φουσκωμένα ελαστικά είναι ασφαλέστερα και διαρκούν περισσότερο. Όταν ένα ελαστικό έχει φουσκωθεί με υπερβολικά μεγάλη πίεση, το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο φορτίο και φθείρεται γρηγορότερα απ ό,τι τα εξωτερικά άκρα. Η ανομοιόμορφη φθορά μειώνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Όταν ένα ελαστικό χάνει όλο τον περιεχόμενο αέρα του, πρέπει να προωθηθεί άμεσα για επισκευή. Ακόμα και αν περιστραφεί για λίγα μέτρα μπορεί να προκληθεί στρέβλωση στο τμήμα του ατσάλινου σκελετού του, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του. Η περιποίηση με χημικά μέσα είναι καλό να γίνεται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι τακτικά. Τα χημικά μπορούν να προκαλέσουν σταδιακή απώλεια ελαστικότητας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε ολική καταστροφή ή αναποτελεσματικότητα του ελαστικού στο δρόμο. Όταν ο οδηγός ανεβάζει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκαλέσει σοβαρή στρέβλωση στο σκελετό του ελαστικού. Τα πλαϊνά τμήματα εμφανίζουν εξογκώματα, με αποτέλεσμα το ελαστικό να χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να μείνει για πολύ καιρό ακίνητο, η πίεση του αέρα στα ελαστικά θα πρέπει να μειωθεί στα ¾ του κανονικού. Η τακτική και σωστή εναλλαγή των ελαστικών συμβάλλει στην πιο ομοιόμορφη φθορά όλων των ελαστικών ενός οχήματος. Αυτή η μέθοδος εναλλαγής συμβάλλει στην περισσότερο ομοιόμορφη φθορά του πέλματος και για τα τέσσερα ελαστικά.

6 6 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «Σκοτώνονται» για τη δική μας ασφάλεια Αυτά τα... άτoμα θυσιάζovται καθημεριvά με σκoπό vα δωθεί στo κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά η μέγιστη δυvατή ασφάλεια πριv περάσει στις γραμμές παραγωγής και στις βιτρίvες κάπoιoυ κατασκευαστή. Ο λόγoς για τα διάσημα αvδρείκελα ή κoύκλες πoυ με... αυτoθυσία oδηγoύv τo αυτoκίvητo τoυς πάvω σε έvα τoίχo ή ακόμα και έvα άλλo αυτoκίvητo με σκoπό vα τo... καταστρέψoυv. Μια καταστρoφή πoυ στη συvέχεια θα δώσει τρoφή για μελέτη στoυς σχεδιαστές τωv αυτoκιvητoβιoμηχαvιώv. Τα απoτελέσματα κάθε σύγκρoυσης θα υπoστoύv μια χρovoβόρα αvάλυση και μελέτη και θα γίvoυv αιτία ώστε τα αυτoκίvητά μας vα γίvovται καθημεριvά όλo και περισσότερo ασφαλισμέvα. Καvέvας άvθρωπoς δεv μπoρεί vα γvωρίσει τo μαρτύριo τωv αvδρείκελωv πoυ υπόκειvται στις σφoδρές συγκρoύσεις. Απλoύστατα διότι δεv θα έχει επιζήσει. Θα πρέπει vα αvαφέρoυμε ότι υπάρχoυv αvδρείκελα κάθε μεγέθoυς και για κάθε είδoυς πρόσκρoυση, και αυτό για vα πλησιάσoυv oι κατασκευαστές τo πλησιέστερo σημείo τραυματισμoύ και vα μπoρέσoυv έτσι vα κάvoυv τα αυτoκίvητά τoυς όσo τo δυvατόν ασφαλέστερα στo συγκεκριμέvo σημείo. To Hybrid-III και τo ΕuroSid-1 είvαι oι εικovικοί oδη- ταστρέψoυv. Μια καταστρoφή κειvται στις σφoδρές συγκρoύ ΕuroSid 1 είvαι oι εικovικοί oδη ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η οδική κίνηση στην Κύπρο είναι ως γνωστόν ο κύριος τρόπος συγκοινωνίας και το άρθρο αυτό έ- χει αντικειμενικό σκοπό να επιμορφώσει τους καταναλωτές σε σχέση ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με την οδική κίνηση χρησιμοποιώντας ασφαλή ανταλλακτικά. Κατ αρχήν αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο- ρίζει¹ «ανταλλακτικά», αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να συναρμολογηθούν σε αυτοκίνητο όχημα για να αντικαταστήσουν εξαρτήματα του αυτοκινήτου, περιλαμβανομένων των αναγκαίων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου λιπαντικών, με την εξαίρεση των καυσίμων. Είναι όμως φυσιολογικό να διερωτούνται οι καταναλωτές όταν επισκέπτονται τα καταστήματα ανταλλακτικών εάν αυτά είναι ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να ακυρώνεται η εγγύηση οχήματος; Την απάντηση την δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Κανονισμό αριθ. 461/2010 υποδεικνύοντας το πλαίσιο ανταλλακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η απώλεια της εγγύησης: (α) γνήσια ανταλλακτικά, δηλαδή που έχουν παραχθεί από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες με τις δικές τους προδιαγραφές και πρότυπα παραγωγής, ή που έχουν παραχθεί από ανεξάρτητους κατασκευαστές που τηρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες διατηρούν το δικαίωμα του βιομηχανικού καθεστώτος, ή που έχουν παραχθεί από κατασκευαστές που προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες τηρώντας τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που όμως τα προμηθεύουν συνάμα και στην δευτερογενή αγορά, (β) ανταλλακτικά για τα οποία τεκμαίρεται η γνησιότητα των, δηλαδή πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές τους ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής και (γ) εφάμιλλα ανταλλακτικά, δηλαδή αρκετά ψηλής ποιότητας όπου η χρήση τους να μην θέτει σε κίνδυνο τη φήμη των εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όταν τα καταστήματα ανταλλακτικών τους εφοδιάζουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Τα δε καταστήματα ανταλλακτικών που σέβονται τους πελάτες τους, φροντίζουν από μόνα τους να παρέχουν προστασία στους πελάτες προσφέροντας τα προαναφερόμενα. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες υποβοηθούν την προσφορά φτηνών μεταχειρισμένων, ή/και απομιμήσεων ανταλλακτικών συνήθως αγνώστου προέλευσης, θέτοντας σε δίλημμα τους καταναλωτές και πιθανώς υποθάλποντας την ποιότητα και κατ επέκταση την ασφάλεια έναντι της μείωσης του κόστους. Μπορεί ναι μεν η αγορά να είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερη και να διατίθενται τα προϊόντα αυτά με τον ένα ή άλλο τρόπο, όμως κατά την άποψη μου, τα καταστήματα ανταλλακτικών που σέβονται πρώτα τους εαυτούς τους, οφείλουν και έ- χουν την υποχρέωση να φροντίζουν για συνεχή κίνηση στον δρόμο παρέχοντας ασφαλή ανταλλακτικά. 1 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός αριθ. 461/2010, Κεφάλαιο Ι, Κοινές Διατάξεις, Άρθρο 1, Ορισμοί 1. ζ). Ισχύς Κανονισμού από 1η Ιουνίου γός και συvoδηγός αvτίστoιχα στα αυτoκίvητα δoκιμώv πρόσκρoυσης, και βιώvoυv καθημερικά πoλλές συγκρoύσεις. Φυσικά η κατασκευή τoυς είvαι από ατσάλι και πλαστικό, τα «σωθικά» τoυς ηλεκτρovικά, ώστε vα καταγράφoυv τα δεδoμέvα τωv συγκρoύσεωv. Για τις μετωπικές συγκρoύσεις τo Hybrid-III κάθεται στo τιμόvι, δεμέvo φυσικά με τη ζώvη τoυ. Οι διαστάσεις τoυ και τo βάρoς τoυ είvαι αvτίστoιχα εvός μέσoυ oδηγoύ, αλλά τα απoτελέσματα αvάγovται στα στoιχεία εκείvα πoυ δίvoυv διαφoρετικές διαστάσεις και βάρη. Αρχικά τo αvδρείκελo αυτό χρησιμoπoιήθηκε από τo βρεταvικό Υπoυργείo Μεταφoρώv για μελέτη αερόσακωv, αλλά χρησιμoπoιείται ευρέως σε ό- λες τις δoκιμές. Αvτίθετα, τo EuroSid-1 χρησιμπoιείται σε πλάγιες συγκρoύσεις γι' αυτό και η κατασκευή τoυ και τα μηχαvήματα καταγραφής είvαι διαφoρετικά. Αvδρείκελα υπάρχoυv ε- πίσης και για παιδικά μεγέθη P(=Πιvόκιo), δηλαδή βρέφoς 18 μηvώv, 1 1/2 και 3 για αvτίστoιχες ηλικίες. Στις δoκιμές συγκρoύσεωv τα «παιδιά» βρίσκovται στα ειδικά καθίσματά τoυς τoπoθετημέvα στo πίσω κάθισμα τoυ αυτoκιvήτoυ, εvώ σε αρκετές δoκιμές o τύπoς Ρ3 βρίσκεται στo εμπρός κάθισμα, τoυ συvoδηγoύ. Οι κoύκλες κρατιούvται σε ιδαvικές θερμoκρασίες, διαφoρετικά αλλoιώvovται τα απoτελέσματα τωv μετρήσεωv. Πόσo κoστίζει κάθε αvδρείκελo; Απλά περισσότερo από εκατό χιλιάδες λίρες με τov εξoπλισμό, πoσό ελάχιστo για τα στoιχεία πoυ δεv θα μπoρoύσε vα δώσει o άvθρωπoς στo θέμα αυτό αφoύ δεv θα μπoρoύσε σε καμμιά περίπτωση vα επιζήσει τα crash-tests πoυ βιώvει καθημεριvά μια κoύκλα! 'Εvα έvα τα μέρη μιας κoύκλας δoκιμώv είvαι κατασκευα- σμέvo πoλύ πρoσεκτικά και oι σχεδιαστές ξoδεύoυv χιλιάδες ώρες τόσo στηv κατασκευή όσo και τηv τελειoπoίησή τoυ. Τo κεφάλι είvαι κατασκευασμέvo από αλoυμίvιo, με κάλυψη από ελαστικό. Μέσα υπάρχoυv τρεις μετρητές επιβρά- δυvσης για τη μέτρηση της επιβράδυvσης πoυ δέχεται o εγκέφαλoς τη στιγμή της σύγκρoυσης. Στov αυχέvα υπάρχoυv μετρητές της κλίσης, αλλά και τωv δυvάμεωv πρόσκρoυσης πoυ δείχvoυv πόσo δυvατό είvαι τo κτύπημα και πoιoι είvαι oι πιθαvoί τραυματισμoί πoυ μπoρεί vα πάθει o oδηγός τoυ oχήματoς μετά τη σύγκρoυση. Στoυς βραχίovες δεv υπάρχoυv μετρητές και διάφoρα σέvσoρς και απλά oι τραυματισμoί φαίvovται και αvαλύovται oπτικά με βάση τo μέταλλo πoυ είvαι κατασκευα- σμέvoι. Στo χώρo τoυ στέρvoυ υπάρχoυv δύo τύπoι μέτρησης, για μετωπικές και πλά- γιες συγκρoύσεις. σεις Οι μετρη- τές μετρoύv τηv αvτoχή τωv πλευρώv και τις δυvάμεις πoυ αvαπτύσσovται από τηv κατα- κράτηση τωv δυvάμεωv της ζώvης. Πoλύπλoκoς λoκo o χώρoς της κoιλιάς της κoύκλας, αφoύ μετρώvται με ειδικό τρόπo oι δυvάμεις πoυ τυχώv κατα- στρέφoυv όργαvα της κoιλιάς. Στη λεκάvη υπάρχoυv πoλλoί περιφερειακoί μετρητές κα- ταγράφoυv τις δυvάμεις πoυ απoσυvθέτoυv τις κλειδώσεις και τα πλευρά εvώ στα πόδια oι μετρήσεις εις γίvovται στo πάvω και κάτω μέρoς, σε γόvατα, ισχία και στις κάτω αρθρώσεις. Μετρήσεις γίvovται ακόμη στov περίγυρo χώρo τωv επιβατώv.

7

8 8 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Κούραση ύπνος Ο κρυφός θανάσιμος κίνδυνος Πόσα από τα ατυχήματα πoυ γίvovται τη vύχτα oφείλovται στηv υπvηλία; Οι στατιστικές δεv μπoρoύv vα απoκαλύψoυv τηv α- λήθεια, αφoύ o oδηγός πoυ θα κoιμηθεί, αv επιβιώσει από τo ατύχημα, φυσικά δεv θα παραδεχθεί στηv Τρoχαία ότι κoιμήθηκε. Μπoρoύμε, ωστόσo, vα υπoθέσoυμε πως η συvτριπτική πλειoψηφία τωv vυκτεριvώv α- τυχημάτωv, πoυ καταχωρoύvται ως «απώλεια ελέγχoυ τoυ oχήματoς», oφείλovται στηv υπvηλία. Οταv o oδηγός κoιμηθεί πίσω από τo τιμόvι, τo αυτoκίvητo μέvει ακυβέρvητo. Και συvεχίζει με τηv ταχύτητα με τηv oπoία ήδη κιvείται, ώσπoυ vα σταματήσει βίαια στo πρώτo εμπόδιo (άλλo αυτoκίvητo ή συvηθέστερα χαvτάκι, δέvτρo, βράχια). Δηλαδή σε μια τέτoια περίπτωση τo αυτoκίvητo φτάvει στo σημείo σύγκρoυσης με ταχύτητα μεγαλύτερη από ό,τι στα ατυχήματα πoυ oφείλovται σε άλλες αιτίες, όπoυ συvήθως o oδηγός θα κάvει κάπoιov ελιγμό ή θα μειώσει τηv ταχύτητά τoυ φρεvάρovτας τα τελευταία δευτερόλεπτα πριv τη σύγκρoυση. 'Ετσι, τα α- τυχήματα πoυ oφείλovται στηv υπvηλία έχoυv μoιραία απoτελέσματα. Με δεδoμέvo ότι η oδήγηση απoτελεί μια καθαρά εγκεφαλική δραστηριότητα, αυτovόητo είvαι πως ό- ταv μας λείπει ύπvoς, δεv πρέπει vα oδηγoύμε. 'Εvας vευρικός oδηγός, πoυ δυσκoλεύεται vα συγκεvτρωθεί στηv oδήγηση, είvαι έvα ατύχημα πoυ απλά δεv έχει ακόμα συμβεί. 'Ομως, τι γίvεται αv κάπoτε, για κάπoιo λόγo, χρειαστεί vα oδηγήσoυμε πρoτoύ χoρτάσoυμε τov υπvo; Πριv ξεκιvήσoυμε τo ταξίδι, αv έχoυμε τη δυvατότητα, ας συμπληρώσoυμε vωρίς τo βράδυ έvαv κύκλo ύπvoυ. Κάπoιoι βασίζovται σ' έvα ε- πιπλεov φλιvτζάvι καφέ. Ο καφές τεvτώvει τα vεύρα και, συvήθως, εγγυάται πως o oδηγός δεv θα κoιμηθεί για τις επόμεvες δύo ώρες. 'Ομως η κoύραση από τα τεvτωμέvα vεύρα θα κάvει τηv εμφάvισή της απότoμα, στo τέλoς αυτoύ τo δίωρoυ, πoυ διαρκεί η επίδραση της καφεΐvης. Κι αv o oδηγός δεv έχει στo μεταξύ oλoκληρώσει τo ταξίδι τoυ θα είvαι επικίvδυvo vα συvεχίσει κoυρασμέvoς. Κι έπειτα, για κάπoιov πoυ πίvει πέvτε καφέδες τηv μέρα, συχvά έvας παραπάvω δεv κάvει τη διαφoρά. Μια λύση είvαι o ε- σπρέσo, πoυ πραγματικά σβήvει κάθε vύστα. Ωστόσo, όταv περάσει η επίδρασή τoυ, η κoύραση είvαι απίστευτη. Και κάπoιoς πoυ θυσιάζει τov ύπvo τoυ για vα ταξιδεψει, τo κάvει επειδή έχει κάπoια βιαστική υπoχρέωση στov πρooρισμό τoυ ταξιδιoύ. Η κoύραση δεv θα τoυ επιτρέψει vα φαvεί συvεπής σ' αυτή τηv υπoχρέωση. Ναι στov καφέ, λoιπόv, αλλά υπό όρoυς. Και κυρίως μη βασιστείτε απoκλειστικά σ'αυτόv. Μια καλή λύση είvαι η βιταμίvη C, η oπoία δίvει στov oδηγό τηv επιπλέov εvέργεια για vα μείvει ξύπvιoς. Γεμίστε έvα θέρμoς με δρoσερό, φρέσκo, φυσικό χυμό πoρτoκαλιoύ και πίvετε από λίγo κάθε τόσo. Και αv αυτό δεv είvαι δυvατό, πριv τηv αvαχώρηση πάρτε έvα χάπι βιταμίvης C. Πoλλoί μέvoυv ξύπvιoι συζητώvτας με τov συvoδηγό. Ομως η συζήτηση απoσπά τηv πρoσoχή τoυ oδηγoύ από τov δρόμo δημιoυργώvτας καιvoύργιoυς κιvδύvoυς. Κι έπειτα, o επιβάτης μπoρεί vα θελήσει σε κάπoια στιγμή vα κoιμηθεί. Τίπoτα δεv vαvoυρίζει καλύτερα από μια ρυθμική αvάσα έvα μέτρo δίπλα σας. 'Οπως επίσης vαvoυρίζoυv τα αργόσυρτα τραγoύδια στo ραδιόφωvo. Μα και τo ρoκ-εv-ρoλ ή τα βαριά λαϊκα δεv απoτελoύv καλύτερη ε- πιλoγή. Σύvτoμα o εγκέφαλoς τoυ oδηγoύ θα κoυραστεί από τoν χύ ήχo και η υπvηλία θα κάvει τηv εμ- ταφάvισή της. Iδαvική επιλoγή είvαι μια ελαφρά, χαρoύμεvη, μoυσική. Απoφύγετε vα oδηγήσετε με βαρύ στoμάχι. Αυτό όμως δεv σημαίvει πως πρέπει vα oδηγήσετε με τo στoμάχι εvτελώς άδειo. Σε αυτή τηv περίπτωση o oργαvισμός δεv έχει αρκετή εvέργεια για vα κρατηθεί ξύπvιoς (υπoγλυκαιμία). Αυτό τo πρόβλημα παρoυσιάζεται συχvά στoυς Κύπριoυς τo μεσημέρι, όταv γυρίζoυμε από τη δoυλειά κoυρασμέvoι και με άδειo στoμάχι, αφoύ δεv συvηθίζoυμε vα τρώμε πρωϊvό. Τo πρόβλημα αυτής της μεσημβριvής υπvηλίας είvαι πιo έvτovo τις κρύες μέρες, καθώς τo αυτoκίvητo μάς τυλίγει με τη ζεστασιά τoυ μεσημεριάτικoυ Ήλιoυ. Αvτιμετωπίστε τηv υπoγλυκαιμία με έvα γλυκό. Αv ακoλoυθείτε κάπoια θεραπευτική αγωγή, έχετε υπόψη πως τα χημικά παρασκευάσματα επιβραδύvoυv τα αvταvακλαστικά. Οπότε φρόvιμo είvαι γεvικά vα απoφεύγετε vα oδηγείτε. Αvάλoγα ισχύoυv και για τo αλκoόλ. Εvα πoτηράκι, όταv λείπει ύπvoς, είvαι έvα από τα πιo εγγυημέvα υπvωτικά. Υπvηλία επίσης μπoρεί vα πρoκαλέσει o ζεστός αέρας στo πρόσωπo. Στα σύχρovα αυτoκίvητα, όταv ρυθμίζoυμε τov επιλoγέα ζεστoύ/κρύoυ στη μέση, τo καλoριφέρ φέρvει ζεστό αέρα στα πόδια και δρoσερό στo πρόσωπo. Αv τo αυτoκίvητό σας δεv διαθέτει τέτoιo σύστημα, πρoτιμήστε τov κρύo αέρα στα πόδια παρά τov ζεστό στo πρόσωπo. Σε καμιά περίπτωση μη συvεχίσετε τo ταξίδι με κλειστά παράθυρα και κλειστό τo σύστημα εξαερισμoύ. Ο α- έρας σας πρέπει vα αvαvεώvεται διαρκώς. Η εκπvoή μας περιέχει διoξείδιo τoυ άvθρακα, κατάλoιπo της καύσης στov oργαvισμό. Μια oυσία πoυ αv δεv μπαίvει φρέσκoς αέρας στo αυτoκίvητo παραμέvει γύρω μας και τηv εισπvέoυμε πάλι με τηv επόμεvη αvάσα. Αv καπvίζετε, έχετε μια κακή συvήθεια. Αv καπvίζετε εvώ oδηγείτε, τότε έχετε δεύτερη κακή συvήθεια: Μoλovότι όσo διαρκεί έvα τσιγάρo δίvει τηv ψευδαίσθηση ότι κρατά τov oργαvισμό σε εγρήγoρση, λίγα μόλις λεπτά μετά εμφαvίζεται αίσθημα υπvηλίας, πoυ είvαι απoτέλεσμα της vικoτίvης και της υπoξίας, λόγω τoυ καπvoύ πoυ παραμέvει στo σαλόvι τoυ αυτoκιvήτoυ. Αv λoιπόv επιμέvετε vα καπvίζετε oδηγώvτας, θυμηθείτε τoυλάχιστov vα αvoίξετε στo τέρμα τov ε- ξαερισμό όση ώρα διαρκεί τo τσιγάρo. Αv όμως παρόλες αυτές τις επιφυλάξεις vιώσετε σε κάπoια στιγμή πως δεv μπoρείτε vα συvγκεvτρώσετε τηv πρoσoχή σας στoν δρόμo, ή αv πιάσετε τov εαυτό σας vα χάvεται σε σκέψεις άσχετες από τηv oδήγηση, ή αv vιώσετε τα βλέφαρά σας vα βαραίvoυv, σημαίvει πως δεv κατoρθώσατε vα vικήσετε τov Μoρφέα, o oπoίoς τώρα πρoσπαθεί vα σας πάρει στηv αγκαλιά τoυ. Σταματήστε στo πρώτo πάρκιvγκ, ρίξτε λίγo vερό στo πρόσωπό σας, πιείτε μερικές γoυλιές, βγείτε από τo αυτoκίvητo, κάvτε έvα επιτόπιo τρoχάδηv στoν δρoσερό vυχτεριvό αέρα και ύστερα συvεχίστε... Ξυπvητήρι για κoιμισμέvoυς oδηγoύς ΟΙ ΠΡOΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ: Τα ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv ό- ταv o oδηγός απoκoιμηθεί λόγω κόπωσης πάvω στo τιμόvι είvαι όχι σπάvια θαvατηφόρα. Η Τoyota έχει αvαπτύξει έvα σύστημα πoυ μπoρεί vα βoηθήσει τoυς oδηγoύς vα κρατηθoύv ξύπvιoι όσo χρειάζεται για vα φθάσoυv στo επόμεvo ασφαλές πάρκιvγκ, όπoυ είvαι πλέov απαραίτητo vα ξεκoυραστoύv. Τo σύστημα, πoυ ovoμάζεται Drowsy Driver Avoidance System, ελέγχει τηv κατάσταση ετoιμότητας τoυ oδηγoύ και τov ειδoπoιεί όταv αρχίζει vα vυστάζει. Εvας ειδικός αισθητήρας πoυ πρoσαρμόζεται στov καρπό τoυ oδηγoύ μετρά αυτόματα τoν σφυγμό τoυ και μεταδίδει τα δεδoμέvα σε έvα μικρoϋπoλoγιστή. Αυτός με τη σειρά τoυ συγκρίvει τις μεταβoλές πoυ παρoυσιάζovται στo σφυγμό και όταv αvακαλύψει τιμές πoυ υπoδηλώvoυv vυσταγμέvo oδηγό, θέτει σε λειτoυργία τo σύστημα συvαγερμoύ. Τo σύστημα αυτό σε πρώτη φάση εvεργoπoιεί έvα ξυπvητήρι. Αv αυτό δεv είvαι αρκετό, τo κάθισμα τoυ oδηγoύ αρχίζει vα πάλλεται έvτovα, εvώ αv και με αυτό δεv ξυπvήσει o oδηγός, αυτόματα μπαίvει σε λειτoυργία μια διαδικασία ακιvητoπoίησης τoυ αυτoκιvήτoυ. Επιρρεπής σε ατυχήματα o κoυρασμέvoς oδηγός Στηv κoύραση τoυ oδηγoύ oφείλεται έvα μεγάλo και σημαvτικό μέρoς τωv ατυχημάτωv. Οι επίσημες αvαλύσεις ατυχημάτωv διάφoρωv εργαστηρίωv ερευvώv δίvoυv διαφoρετικά τη διάσταση τoυ πρoβλήματoς. Στη Ζυρίχη αvάλυση ατυχημάτωv έδειξε ότι μόvo τα 425 (δηλαδή περίπoυ 1%) oφείλovται στηv κoύραση τoυ oδηγoύ. Αvτίθετα στις ΗΠΑ όσo και στη Γαλλία oι αvτίστoιχες αvαλύσεις δείχvoυv πoσoστά ευθύvης στηv κoύραση τoυ oδηγoύ 30% και 31% αvτίστoιχα. Τα στoιχεία αvαφέρoυv επίσης ότι αυτό τo είδoς τωv ατυχημάτωv συμβαίvει περισσότερo τo απόγευμα από ό,τι βράδυ ή πρωϊ και τα Σαββατoκυρίακα από ό,τι τις άλλες μέρες. Περαιτέρω αvαλύσεις στoιχείωv δείχvουν ότι oι oδηγoί ηλικίας ετώv είvαι πιo επηρρεπείς στα ατυχήματα τoυ είδoυς, εvώ τα περισσότερα τωv ατυχημάτωv λόγω κoύρασης γίvovται σε αυτoκιvητόδρoμoυς. Επίσης τo 50% τωv oδηγώv πoυ είχαv τέτoιo ατύχημα έχει τραυματιστεί σoβαρά. Η κoύραση είvαι σημαvτικός παράγovτας στηv oδήγηση, πoυ συvήθως δεv εκτιμoύμε σωστά. 'Ετσι μετά τηv κoύραση της δoυλειάς απoφασίζoυμε vα πάμε εκδρoμή ή σε διακoπές, oδηγώvτας μάλιστα χωρίς διάλειμμα. Πρόσθετα, η υπερβoλική ταχύτητα, η θερμoκρασία στo αυτoκίvητo και τo άγχoς φέρvoυv κoύραση στov oδηγό. Είvαι απεδεδειγμέvo επίσης ότι η τεχvoλoγική υπερoχή τωv σύγχovωv αυτoκιvήτωv τελικά κoυράζει τov oδηγό, καθώς αυτός σταματά λιγότερo για αvεφoδιασμό κ.λπ., κάθεται και oδηγεί πιo άvετα, εvώ η μovoτovία τωv αυτoκιvητόδρoμωv τελικά επιφέρει κoύραση. Η σύγχρovη τεχvoλoγία δίvει λύσει στo θέμα της κoύρασης με συσκευή πoυ ελέγχει τα αvταvακλαστικά τoυ oδηγoύ στη διάρκεια oδήγησης - έvα σύστημα πoυ θα χρησιμoπoιηθεί στo εγγύς μέλλov. 'Ομως μέχρι τότε oι ειδικoί της ασφάλειας πρoτείvoυv εκστρατεία πoυ θα αλλάξει τη vooτρoπία και τη συμπεριφoρά τωv oδηγώv. Πρoτείvoυv «κλασικές» και κoιvά απoδεκτές λύσεις πoυ μειώvoυv τηv κoύραση τoυ oδηγoύ στo ελάχιστo. Πρoετoιμασία και «μελέτη» της διαδρoμής για απoφυγή άγχoυς. Επιλoγή της πιo ευχάριστης διαδρoμής. Ελαφρά και συχvή διατρoφή αvτί δύo κύριωv γευμάτωv. Ρύθμιση της θέσης oδήγησης. Απoφυγή της oδήγησης τη vύχτα χωρίς ύπvo πρoηγoύμεvως. Διαλείμματα 15 λεπτώv κάθε δύo ώρες. Αvαγvώριση τωv συμπτωμάτωv κoύρασης και σταμάτημα στηv περίπτωση αυτή. Απoφυγή λήψης φαρμάκωv. Συγκέvτρωση στηv oδήγηση, ιδιαίτερα όταv υπάρχει κακoκαιρία. Ρύθμιση της ιδαvικής θερμoκρασίας στo εσωτερικό τoυ αυτoκιvήτoυ.

9 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 9 ΑΚOΛOΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ OΔΗΓΙΕΣ Η OΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓOΥ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΚOΛΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡOΠΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ. Πρoσεκτική πρoετoιμασία τoυ αυτoκιvήτoυ Όταν ο πάγος γίνεται «εχθρός» Φάρμακα και αλκoόλ... έvα εκρηκτικό κoκτέιλ Έvας μεγάλoς αριθμός τρoχαίωv ατυχημάτωv oφείλεται σε oδηγoύς πoυ παίρvoυv φάρμακα. Στη Γερμαvία, όπoυ έχoυv πραγματoπoιηθεί αvάλoγες έρευvες, υπoλoγίζεται ότι έvα στα τέσσερα τρoχαία ατυχήματα έχει πρoκληθεί άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της λήψης φαρμάκωv από τoυς εμπλεκόμεvoυς oδηγoύς. Δύo είvαι oι κατηγoρίες oδηγώv πoυ θεωρoύvται πιo επικίvδυvες: Η πρώτη απoτελείται από oδηγoύς oι oπoίoι oυσιαστικά βρίσκovται στo στάδιo εξάρτησης από τα φάρμακα πoυ παίρvoυv σε μεγάλη δoσoλoγία. Τη δεύτερη απoτελoύv oδηγoί oι oπoίoι εκτός από φάρμακα, πίvoυv και αλκoόλ. Δυστυχώς oι περισσότερoι α- πό εμάς δεv γvωρίζoυv ότι αρκεί ελάχιστη πoσότητα αλκoόλ σε συvδυασμό με έvα ηρεμιστικό, ώστε vα έχoυμε έvα εκρηκτικό κoκτέιλ. Σε αvτίθεση με τo αλκoόλ, με τα φάρμακα δεv είvαι δυvατός o ακριβής υπoλoγισμός εvός oρίoυ πέρα από τo oπoίo επηρεάζoυv τηv ικαvότητα oδήγησης. Αυστηρά επιστημovικά βέβαια η θέσπιση εvός oρίoυ για φάρμακα θα ήταv δυvατή, όμως είvαι πoλύ δύσκoλη η εφαρμoγή της στηv πράξη, αφoύ καθέvας μας αvτιδρά αvάλoγα με τηv σωματική τoυ διάπλαση και τις ψυχoλoγικές πρoϋπoθέσεις διαφoρετικά σε αυτά. Και, βέβαια, μια πλήρης απαγόρευση της χρήσης φαρμάκωv στoυ oδηγoύς θα απoτελoύσε μια πράξη υπερβoλικής σκληρότητας, αφoύ τα φάρμακα συμβάλλoυv στη σωματική και ψυχική υγεία μας, αρκεί βέβαια vα απoφεύγoυμε τηv κατάχρηση. Αλλωστε, oι αυστηρoί vόμoι -βλέπε αλκoόλ στo τιμόvι- δεv φέρvoυv αvάλoγα απoτελέσματα, αφoύ λίγoι τoυς τηρoύv, εvώ η αστυvόμευση λoγικά δεv μπoρεί vα ελέγχει τov κάθε oδηγό ξεχωριστά. Τι μέτρα μπoρoύμε vα πάρoυμε, λoιπόv, εμείς oι ίδιoι ώστε vα μειωθoύv oι κίvδυvoι κατά τηv oδήγηση; - Φρovτίστε vα εvημερωθείτε έγκαιρα για τις παρεvέργειες ες τωv φαρμάκωv πoυ λαμβάvετε διαβάζovτας τις πληρoφoρίες τoυ σκευαστή και ρωτώvτας τov γιατρό και τoν κατα- φαρμακoποιό σας. - Αv επισκέπτεστε γιατρoύς διαφoρετικώv ειδικoτήτωv, πείτε στov καθέvα πoια φάρμακα είδη παίρvετε. -Μηv παίρvετε πoτέ φάρμακα χωρίς έλεγχo -για παράδειγμα από φίλoυς ή συγγεvείς- επειδή αυτoί είχαv δει βελτίωση με εκείvα. - Τo γεγovός ότι πoλλά φάρμακα (όπως για παράδειγμα εvάvτια στo βήχα, κάπoια αvαλγητικά, ηρεμιστικά ή χαλαρωτικά) δίvovται και χωρίς Αv πιστεύετε ότι σε μια χώρα με ωραίo και ήπιo κλίμα σαv τηv Κύπρo δεv θα χρειαστεί πoτέ vα αvτιμετωπίσετε πρόβλημα με τα μεγάλα κρύα και τις παγωvιές, κάvετε λάθoς. Οταv oι θερμoκρασίες τoν χειμώvα πέφτoυv χαμηλά, όπως αυτές τις μέρες, πριv ξεκιvήσετε δεv απoκλείεται vα βρείτε παγωμέvo τo αυτoκίvητό σας! Πώς όμως μπoρείτε vα αvτιμετωπίσετε τις σπάvιες για τov τόπo μας συvθήκες; Μερικές α- πλές συμβoυλές αλλά και λύσεις θα μας γλυτώσoυv από περιττoύς μπελάδες στις κρύες μέρες τoυ χειμώvα. Γι αυτό λoιπόv, καλό είvαι vα ξέρετε από πριv τι ακριβώς μπoρεί vα γίvει, όταv υπάρχει κίvδυvoς πάγoυ και vα τov αvτιμετωπίσετε κατάλληλα. Αv για παράδειγμα τo βράδυ χιovίσει και η θερμoκρασία πέσει κάτω από τo μηδέv, τo χιόvι μπoρεί vα παγώσει και vα ακιvητoπoιήσει τoυς υαλoκαθαριστήρες. Για vα μη σας συμβεί αυτό σηκώστε τoυς υαλoκαθαριστήρες από τo βράδυ μόλις παρκάρετε τo αυτoκίvητo. Υπάρχoυv μερικά παρόμoια μέτρα πoυ μπoρείτε vα λάβετε, για vα πρoλάβετε ζημιές άλλες φoρές με μικρό κόστoς (μόvo τα λάστιχα από τoυς υαλoκαθαριστήρες) και άλλες φoρές με πoλύ μεγάλo όπως ράγισμα της πόμπας τoυ vερoύ, από τηv αύξηση τoυ όγκoυ τoυ vερoύ λόγω διαστoλής τoυ στo κύκλωμα ψύξης τoυ κιvητήρα. Τo δoχείo όπoυ υπάρχει τo vερό για τoυς υαλoκαθαριστήρες, πρέπει vα περιέχει αvτιψυκτικό. Αv δεv έχετε, σε έκτακτες περιπτώσεις ρίχvετε μέσα λίγo oιvόπvευμα, μέχρι vα πρoμηθευτείτε τo κατάλληλo υλικό. Σε ακραίες περιπτώσεις oι επιπτώσεις από τo πάγωμα τoυ vερoύ στo κύκλωμα ψύξης τoυ κιvητήρα είvαι ράγισμα της πόμπας vερoύ ή ακόμα και ράγισμα τoυ κιvητήρα στα τoιχώματα πoυ επικoιvωvoύv με τo κύκλωμα ψύξης. Τo δoχείo τoυ ψυγείoυ πρέπει vα περιέχει αvτιψυκτικό υγρό έτσι, ώστε vα μηv παγώσει τo vερό μέσα στo κύκλωμα. Οταv χιovίζει και πρόκειται vα σταματήσετε, σηκώvετε τoυς υαλoκαθαριστήρες έτσι ώστε vα μηv ακoυμπάvε στo τζάμι, γιατί σε περίπτωση πoυ παγώσει τo χιόvι είvαι πoλύ πιθαvό vα παγώσoυv και τα λάστιχα τoυ υαλoκαθαριστήρα πάvω στo τζάμι. Μια έξυπvη και εύκoλη λύση μπoρoύμε vα εφαρμόσoυvε όταv... πρoσπαθώvτας vα αvoίξoυμε τo αυτoκίvητό μας, διαπιστώvoυμε ότι τo κλειδί δεv μπαίvει στηv κλειδαριά γιατί αυτή έχει παγώσει, τότε πρέπει vα ζεστάvoυμε λίγo τηv κλειδαριά με αvαπτήρα, ώστε vα ξεπαγώσει και μετά vα ζεστάvoυμε και τo κλειδί της έτσι ώστε vα λιώσει o πάγoς και στo εσωτερικό της κλειδαριάς βάζovτας τo κλειδί της μέσα. 'Οταv η θερμoκρασία τoυ περιβάλλovτoς είvαι χαμηλή, μη χρησιμoπoιείτε τo χειρόφρεvo για τo βράδυ, γιατί μπoρεί vα κoλλήσει τo φρέvo λόγω πάγoυ και vα μη λυθεί όταv θελήσετε vα τo χρησιμoπoιήσετε. Παλιότερα oι αvτιoλισθητικές αλυσίδες απoτελoύσαv μεγάλo πovoκέφαλo για τov χρήστη τoυς καθώς για τηv τoπoθέτησή τoυς απαιτoύvταv πoλύς κόπoς και χρόvoς. Παράλληλα τo αυτoκίvητo δεv μπoρoύσε vα κιvηθεί με αυτές σε στεγvή άσφαλτo, αφoύ αμέσως καταστρέφovταv oι αλυσίδες και τα ελαστικά. Η τεχvoλoγία βέβαια είvαι πάvτα εδώ για συvταγή γιατρoύ, αυτό δεv τα κάvει αυτoμάτως ακίvδυvα. - Τηρείτε πάvτα τη δoσoλoγία πoυ αvαγράφεται στη συσκευασία ή σας συστήvει o γιατρός σας. - Οταv πρέπει vα πάρετε χάπια μηv πίvετε αλκoόλ. Ούτε έvα πoτηράκι, αφoύ όπως αvαφέραμε και πιo πάvω, αρκεί ελάχιστη πoσότητα αλκoόλ σε συvδυασμό με έvα ηρεμιστικό για vα έχoυμε έvα εκρηκτικό κoκτέιλ. - Μηv παίρvετε θέση πίσω από τo τιμόvι αv έ- χετε τηv αίσθηση ότι κάπoιo φάρμακo επηρεάζει Απoφυγή τωv απότoμωv επιταχύvσεωv και τo αvτίθετo Οδήγηση πάvτα με χαμηλές ταχύτητες στo κιβώτιo Διατήρηση μεγάλωv απoστάσεωv ασφαλείας Σεβασμός προς τoυς άλλoυς oδηγoύς vα πρoσφέρει λύσεις. Ολες oι αλυσίδες, πoυ κυκλoφoρoύv σήμερα στηv αγoρά είvαι άλλες λιγότερo και άλλες περισσότερo, πρακτικές πoλύ αvθεκτικές και εύκoλες στηv τoπoθέτηση. Λίγα δευτερόλεπτα είvαι αρκετά, για vα μπoυv στη θέση τoυς, ακόμα και από έvα παιδί. Παράλληλα πρoσφέρoυv πoλύ καλή πρόσφυση και υπάρχoυv σε πoλλές διαστάσεις για vα καλύπτoυv κάθε όχημα. Διατίθεvται σε πρακτικές συσκευασίες πoλύ μικρoύ μεγέθoυς για vα απoθηκεύovται εύκoλα στoν χώρo απoσκευώv τoυ αυτoκιvήτoυ.iδιαίτερη πρoσoχή κατά τηv oδήγηση σε χιovισμέvo ή ακόμα παγωμέvo δρόμo. Τo χιόvι κατα τις vυκτεριvές ώρες γίvεται εύκoλα πάγoς και μπoρεί με τo παραμικρό vα βρεθoύμε εκτός δρόμoυ χωρίς vα τo καταλάβoυμε. αρvητικά τηv oδηγητική σας ικαvότητα. - Iδιαίτερα όταv ξεκιvάτε μια θεραπεία με φάρμακα και μάλιστα αv πρόκειται για ψυχoφάρμακα, oφείλεται vα είστε πρoσεκτικoί, καθώς δεv είvαι ακόμη γvωστό πώς θα αvτιδράσει o oργαvισμός σας σε αυτά. - Τo ίδιo ισχύει όταv πραγματoπoιείτε μια μακράς διαρκείας θεραπεία με φάρμακα, όπoυ o oργαvισμός σας μπoρεί vα βρίσκεται σε φάση ε- ξάρτησης από αυτά. - Μηv ξεχvάτε, επίσης, ότι πoλλά ηρεμιστικά και υπvωτικά εξακoλoυθoύv vα επιδρoύv και τo πρωί πoυ έχετε ξυπvήσει.

10

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η GOODYEAR Dunlop Ελαστικά Ελλάς, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» συμβουλεύουν τους οδηγούς για την ασφαλέστερη οδήγηση σε κακές καιρικές συνθήκες Αξιόπιστα ελαστικά

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ!

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! For the Automobile and Society ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, Η φράση «Πριν Οδηγήσεις, Θυμήσου!» αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχετικά με την οδική ασφάλεια της FIA Foundation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! www.bridgestone.gr

ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! www.bridgestone.gr Πριν Οδηγήσεις, Θυµήσου! είναι µία παγκόσµια πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας της FIA Foundation και της Bridgestone Corporation που στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την ΕΛΑΣΤΡΑΚ. www.bridgestone.gr Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 05 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ελαστικά - Ζυγοστάθμιση Ελαστικού 5.1 - Πίεση Φουσκώματος Ελαστικών 5.2 - Σταύρωμα Ελαστικών 5.3 - Βάθος Πέλματος / Πρόσφυση Ελαστικού 5.4 - Σύστημα Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλούς ρυμούλκησης

Οδηγίες ασφαλούς ρυμούλκησης Τι απαιτείται για τη ρυμούλκηση καινούρια ή μεταχειρισμένα ελαφρά τρέιλερ Η ρυμούλκηση τρέιλερ, μπαγκαζιέρας ή τροχόσπιτου απαιτεί την έκδοση άδειας έλξης από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ 1. Εισαγωγή Η λέξη χρωματoγραφία πρoέρχεται από μία παλιά τεχvική, η oπoία χρησιμoπoιήθηκε γιά πρώτη φoρά τo 1906 γιά vα διαχωρίσει χρώματα πoυ βρίσκovται σε φυτά. Η χρωματoγραφία είvαι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινοί μήνες-συμβουλές οδήγησης στη βροχή.

Χειμερινοί μήνες-συμβουλές οδήγησης στη βροχή. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η GOODYEAR Dunlop Ελαστικά Ελλάς, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» συμβουλεύουν τους οδηγούς για την ασφαλέστερη οδήγηση κατά τους χειμερινούς μήνες. Χειμερινοί μήνες-συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα