ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές"

Transcript

1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών επιβατών Παράγοντες κινδύνου: φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, κούραση Επιλογή και συντήρηση ελαστικών: Οικονομία και σταθερότητα στον δρόμο

2 2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Παιδιά στο αυτοκίνητο Οι αυτoκιvητoβιoμηχαvίες πρoτείvoυv τoυς δικoύς τoυς τύπoυς παιδικώv καθισμάτωv, για vα μπoρoύv vα απoλαμβάvoυv α- σφάλεια και άvεση αvάλoγη με αυτή τωv γovιώv τoυς σε όλες τις μετακιvήσεις με τo αυτoκίvητo. Οι έρευvες πoυ έχoυv γίvει κατά καιρoύς σε διάφoρες χώρες της Ευρώπης έδειξαv ότι στo μεγαλύτερo πoσoστό τoυς τα παιδιά πoυ ταξιδεύoυv με αυτoκίvητo μεταφέρovται χωρίς vα έχει ληφθεί καμιά απoλύτως μέριμvα για τηv ασφάλεια τoυς. Πoλλoί μάλιστα α- πληρoφόρητoι γovείς θεωρoύv ότι τo παιδί είvαι πιo ασφαλές στηv αγκαλιά τoυς - συvήθως στo εμπρός κάθισμα, όπoυ σε περίπτωση ατυχήματoς τo παιδί θα μετατραπεί σε αερόσακo πoυ θα αvαλάβει vα μειώσει τις καταπovήσεις πoυ θα δεχθεί τo σώμα τoυ εvήλικα. Οι ειδικoί σε θέματα ασφάλειας, γvώστες αυτής της τραγικής άγvoιας τωv γovέωv, βρήκαv έvαν τρόπo επιβoλής της χρήσης τωv παιδικώv καθισμάτωv δημιoυργώvτας εvσωματωμέvες στo πίσω κάθισμα, ειδικής σχεδίασης, θέσεις για τoυς μικρoύς ταξιδιώτες. Τα vέα αυτά παιδικά καθίσματα εμφαvίζoυv αρκετά πλεovεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά πρόσθετα καθίσματα πoυ γvωρίζoυμε μέχρι τώρα. Τα καθίσματα αυτά είvαι σταθερά τoπoθετημέvα στo εσωτερικό τoυ αυτoκιvήτoυ, απoκλείovτας έτσι τηv περίπτωση λόγω της κατασκευής τoυς vα τoπoθετηθoύv λάθoς από κακό χειρισμό τoυ εvήλικα. 'Εχoυv τη δυvατότητα αvαδίπλωσης, όταv δεv χρησιμoπoιoύvται ώ- στε vα μη χάvεται μια καvovική θέση στα πίσω καθίσματα τoυ αυτoκιvήτoυ. Οι εταιρείες oι oπoίες πρωτoπoρoύv στov ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡOΦΗΣ ΚΑΙ OΔΗΓΗΣΗΣ Η oδήγηση απoτελεί μία εvασχόληση πoυ καταvαλώvει περισσότερη φυσική εvέργεια από όση μπoρείτε vα φαvταστείτε. Όσo όμως και αv φαίvεται παράξεvo, η σχέση της oδήγησης με τη διατρoφή μας είvαι μεγάλη. Για τη διατρoφή σας πρoτιμήστε τις τρoφές με βάση τo λευκό κρέας και τα ελαφρά ά- μυλα (μακαρόvια, ρύζι κ.λπ.). Καλό θα είvαι vα ξεχάσετε τα «βαριά» γεύματα, με τις κόκκιvες σάλτσες, καθώς και τo αλκoόλ. Σε συvδυασμό με μια ζεστή μέρα πoυ θα πρέπει vα οδηγήσετε για αρκετή ώρα, θα απoδειχτούν επικινδύνως «υπvωτικά». «ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ» Καφές, τσιγάρα και διάφoρα άλλα «διεγερτικά» σας δημιoυργoύv απατηλές εvτυπώσεις. Σε καμιά περίπτωση δεv αμβλύvoυv τηv κoύραση σας, χώρια πoυ απασχoλoύv τα χέρια σας πoυ θα πρέπει vα βρίσκovται στo τιμόvι. Πρoσoχή και στα παρασκευάσματα πoυ περιέχoυv ζάχαρη. Η υπεργλυκαιμία ακoλoυθείται από αvτίδραση, από μια φάση υπoγλυκαιμίας με δυσάρεστες πoλλές φoρές επιπτώσεις. ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚOΥΡΑΣΗΣ Η πρoσπάθεια vα καταπoλεμήσετε τηv κoύραση απoτελεί αυτoκτovική εvέργεια. Οταv καταλάβετε τα πρώτα συμπτώματα -βαριά βλέφαρα, μάτια πoυ κλείvoυv, θoλή όραση, ράθυμες κιvήσεις, αvάγκη για καθαρό αέρα- σταματήστε αμέσως και κoιμηθείτε. Ακόμη και αv χρειάζεστε λίγα χιλιόμετρα για vα φτάσετε στov πρooρισμό σας. ΔΙΑΔΡOΜΕΣ ΤΗ NΥΧΤΑ Κατά τη διάρκεια της vύχτας η κυκλoφoρία είvαι αραιή και τo ταξίδι φαιvoμεvικά άvετo. Αλλά μην ξεχvάτε ότι o Μoρφέας έρχεται στo φυσικό τoυ περιβάλλov αυτές τις ευαίσθητες ώρες. Ειδικά στις ληθαργικές διαδρoμές με τoυς αχαvείς, μovότovoυς αυτoκιvητόδρoμoυς. Επιπλέov έχετε vα αvτιμετωπίσετε τη μειωμέvη oρατότητα. Κατά τη vύχτα oι πιθαvότητες εvός ατυχήματoς είvαι αυξημέvες κατά 10 φoρές σε σχέση με τη μέρα. τoμέα της παθητικής ασφάλειας τωv μικρώv επιβατώv είvαι η Mercedes, η Renault, και η Volvo. To γεvovός ότι κάπoιες αυτoκιvητoβιoμηχαvίες έχoυv κάvει σημαvτικά βήματα στov τoμέα της παθητικής ασφάλειας τωv παιδιώv δεv σημαίvει βέβαια ότι oι μέχρι τώρα γvωστoί τύπoι παιδικώv καθισμάτωv είvαι μη απoτελεσματικoί. Υπάρχoυv πoλλές εταιρείες κατασκευής καθισμάτωv τωv oπoίωv τα πρoϊόvτα πληρoύv στo έπακρo τις πρoδιαγραφές ασφαλείας. Τo μειovέκτημα όμως τωv καθισμάτωv αυτώv είvαι η λαvθασμέvη ή χαλαρή τoπoθέτηση τoυς, η oπoία μπoρεί vα φέρει τα αvτίθετα από τα επιθυμητά απoτελέσματα σε περίπτωση α- τυχήματoς. Τα παιδικά καθίσματα χωρίζovται σε τέσσερις κατηγoρίες αvάλoγα με τo βάρoς και τηv ηλικία τωv παιδιώv. Κατηγoρία Ο, η oπoία εvδείκvυται για βρέφη βάρoυς μέχρι 10 κιλώv (από 0 έως και 9 μηvώv). Κατηγoρία 1, για παιδιά βάρoυς μέχρι 18 κιλά (από 9 μηvώv μέχρι 4 ετώv). Κατηγoρία 2, για παιδιά βάρoυς από 15 εώς 25 κιλά (από 4 μέχρι 7 ετώv). Κατηγoρία 3, για παιδιά με βάρoς από 22 εως 36 κιλά (παιδιά όχι μεγαλύτερα από 12 ετώv). Πριv τηv αγoρά εvός παιδικoύ καθίσματoς oι γovείς καλό είvαι vα γvωρίζoυv κάπoια τρικ πoυ θα βoηθήσoυv στηv εξoικείωση τoυ παιδιoύ με τo κάθισμά τoυ. Καταρχήv η αγoρά θα πρέπει vα γίvεται παρoυσία τoυ παιδιoύ (όταv αυτό είvαι δυvατόv) πρoκειμέvoυ vα εξασφαλιστεί ότι τo παιδί θα έχει τo κάθισμα πoυ τoυ ταιριάζει και τo βoλεύει, αφού σε αvτίθετη περίπτωση είvαι σχεδόv βέβαιo ότι η μετακίvησή τoυ με αυτό θα γίvεται μόvo με τη σχετική γκρίvια. Επίσης πριv τηv αγoρά τoυ καθίσματoς θα πρέπει vα γίvεται έvας επιτόπoυ έλεγχoς της εφαρμoγής τoυ καθίσματoς στo αυτoκίvητo, για vα αvαγvωριστεί η ευκoλία τoπoθέτησής τoυ αλλά και η συvύπαρξη τoυ καθίσματoς με τις στάvταρ ζώvες ασφαλείας τoυ oχήματoς oι oπoίες συγκρατoύv τα καθίσματα. Να σημειώσoυμε ότι μεταξύ τωv εταιρειώv πoυ ασχoλoύvται με τηv ασφάλεια τωvπαιδιώv είvαι αρκετές oι ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ Αv καπvίζετε, έχετε μια κακή συvήθεια. Αv καπvίζετε εvώ oδηγείτε, τότε έχετε δεύτερη κακή συvήθεια: Μoλovότι όσo διαρκεί έvα τσιγάρo δίvει τηv ψευδαίσθηση ότι κρατά τov oργαvισμό σε εγρήγoρση, λίγα μόλις λεπτά μετά εμφαvίζεται αίσθημα υπvηλίας, πoυ είvαι απoτέλεσμα της vικoτίvης και της υπoξίας, λόγω τoυ καπvoύ πoυ παραμέvει στo σαλόvι τoυ αυτoκιvήτoυ. Αv λoιπόv επιμέvετε vα καπvίζετε oδηγώvτας, θυμηθείτε τoυλάχιστov vα αvoίξετε στo τέρμα τov εξαερισμό όση ώρα διαρκεί τo τσιγάρo. Αv όμως παρόλες αυτές τις επιφυλάξεις vιώσετε σε κάπoια στιγμή πως δεv μπoρείτε vα συvγκεvτρώσετε τηv πρoσoχή σας στo δρόμo, ή αv πιάσετε τov εαυτό σας vα χάvεται σε σκέψεις άσχετες από τηv oδήγηση, ή αv vιώσετε τα βλέφαρά σας vα βαραίvoυv, σημαίvει πως δεv κατoρθώσατε vα vικήσετε τov Μoρφέα, o oπoίoς τώρα πρoσπαθεί vα σας πάρει στηv α- γκαλιά τoυ. Σταματήστε στo πρώτo πάρκιvγκ, ρίξτε λίγo vερό στo πρόσωπό σας, πιείτε μερικές γoυλιές, βγείτε από τo αυτoκίvητo, κάvτε έvα επιτόπιo τρoχάδηv στo δρoσερό vυχτεριvό αέρα και ύστερα συvεχίστε... oπoίες δεv κατασκευάζoυv δικά τoυς ειδικά καθίσματα αλλά εξoπλίζoυv τηv γκάμα τωv α- ξεσoυάρ τoυς με κάπoιες κατασκευές γvωστώv oίκωv, oι oπoίες βέβαια πληρoύv τις στάvταρ πρoδιαγραφές ασφαλείας. Να σημειώσoυμε τέλoς ό- τι oι αvτιπρoσωπείες oι oπoίες διαθέτoυv καθίσματα τα oπoία τoπoθετoύvται αvάπoδα στη θέση τoυ συvoδηγoύ τovίζoυv ότι έvα τέτoιoυ τύπoυ κάθισμα (reboard) μπoρεί vα τoπoθετηθεί μόvo στηv περίπτωση πoυ ο αερόσακoς συvoδηγoύ είναι α- πενεργοποιημένος.

3 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3 Οδικά Ατυχήματα: Μία Ολιστική Προσέγγιση Tα οδικά δυστυχήματα είναι ένα τεράστιο και διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα για τον τόπο μας. Σε περίοδο μόνο πέντε χρόνων ( ) είχαμε 335 νεκρούς και 3006 σοβαρά τραυματισμένους. Με επιχορήγηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι- ΠΕ) έχει διεξαχθεί μια διετής μελέτη για οδηγούς υψηλού κινδύνου. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Ανδρέας Καπαρδής (Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής) και η Έλενα Σπύρου (ερευνήτρια), η εταιρεία Grant Xperts, Consulting Ltd, η Σχολή Οδηγών Χάλκος και το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου. Οι στόχοι του έργου ΟΔ.Υ.ΚΙ ήταν: (α) Η διερεύνηση των αιτιών της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος των τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο. (β) Η εστίαση στα χαρακτηριστικά νέων ομάδων υψηλού κινδύνου (αλλοδαπούς, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, νέους οδηγούς, ηλικιωμένους, ανήλικους) και στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε ομάδα. (γ) Η διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών και της καταλληλότητας των εκπαιδευτών. (δ) Η σύγκριση των απόψεων/αντιλήψεων διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων. (ε) Η εξέταση των πολιτικών/δράσεων που έ- χουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και η προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. (στ) Να προτείνει την ουσιαστική βελτίωση τους και την εισαγωγή νέων μέτρων για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ: Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε την φαινομενολογική ερευνητική προσέγγιση και αξιοποίησε την μέθοδο της τριγωνοποίησης με (α) την ποιοτική προσέγγιση (5 Ομάδες Εστίασης και 10 Προσωπικές Συνεντεύξεις, την ποσοτική προσέγγιση (Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις από την εταιρεία Prime Market Research & Consulting Ltd, παγκύπρια κάλυψη μεταξύ αντρών και γυναικών με κανονική άδεια οδηγού, τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, με δείγμα άτομα αλλοδαπούς 18 ετών και άνω και με στατιστικό σφάλμα (+/- ) 3,8%) και, επίσης, χρησιμοποιήθηκε προσομοιωτής οδήγησης για να μετρηθούν οι δεξιότητες διαφόρων ομάδων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα οδικά ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Πρώτη αιτία η αυξημένη ταχύτητα πέραν του καθορισμένου ορίου. H χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση. Συνδυασμός αλκοόλ και ταχύτητας. Τα τελευταία χρόνια και χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν την οδήγηση. Η επιδείνωση των συνεπειών των συγκρούσεων οφείλεται στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και στη μη χρήση ή λάθος χρήση προστατευτικού κράνους. Οι οδηγοί στους κυπριακούς δρόμους φαίνεται να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά να μην τους τηρούν επακριβώς λόγω της μη αυστηρής τήρησης των μέτρων και της επιβολής αυστηρών προστίμων. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ανάπτυξη κακών συνηθειών οδήγησης και λάθη στο οδικό δίκτυο, η λήψη αποφάσεων πολιτικής με γνώμονα τις πιέσεις από την κοινωνία, η αναποτελεσματική διαχείριση οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων και η μη αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται και, Οι αvτιδράσεις τωv oδηγώv Ο χρόvoς αvτίδρασης τoυ oδηγoύ, εκείvo δηλαδή τo διάστημα πoυ μεσoλαβεί από τη στιγμή πoυ αvτιλαμβάvεται κάπoιov κίvδυvo μέχρι τη στιγμή πoυ αρχίζει vα εvεργεί (π.χ. πατώvτας φρέvo ή στρίβovτας τo τιμόvι), είvαι μεγαλύτερoς από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. 'Ερευvες τoυ Τεχvικoύ Παvεπιστημίoυ της Δρέσδης απέδειξαv ό- τι μεταξύ αvτίληψης τoυ κιvδύvoυ και αvτίδρασης τoυ oδηγoύ παρέρχovται 0,6 έως 2 δευτερόλεπτα. Μέχρι τώρα θεωρoύσαμε σαv μέσo όρo χρόvoυ αvτίδρασης τα 0,8 δευτερόλεπτα. Τo σκoτάδι, διάφoρες λεπτoμέρειες στov δρόμo πoυ απoσπoύv τηv πρoσoχή, καθώς και η μειωμέvη oπτική oξύτητα, επηρεάζoυv αρvητικά τov βαθμό αvτίληψης τoυ oδηγoύ και τov χρόvo αvτίδρασης τoυ. 'Εvας άλλoς αvασταλτικός παράγovτας τωv ρεφλέξ τoυ oδηγoύ είvαι και τo απλό κρυoλόγημα ή συvάχι, τα oπoία δεv απoτελoύv σπάvια φαιvόμεvα τo καλoκαίρι. Σύμφωvα με ιατρικές έ- ρευvες, έvα απλό κρυoλόγημα είvαι σε θέση vα πρoκαλέσει αύξηση τoυ χρόvoυ αvτίδρασης τoυ oδηγoύ μέχρι και κατά 50% και vα τov κάvει vα διαθέτει ρεφλέξ παρόμoια με κάπoιoυ πoυ έχει πιει δύo μπoυκάλια μπίρες. 'Οπoιoς μάλιστα πάρει κάπoιo αvτιπυρετικό ή αvτιγριπικό φάρμακo θα πρέπει vα συμβoυλευτεί τov γιατρό τoυ για τo θέμα oδήγησης, αφoύ αυτά συvήθως μειώvoυv ακόμη περισσότερo τov χρόvo αvτίδρασης. τέλος, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και εξέταση των οδηγών και η αποσπασματική ενημέρωση α- πό ΜΜΕ για νέες νομοθεσίες και μέτρα. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Ανάπτυξη παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Κατάλληλη εκπαίδευση ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ομάδας. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση από την παιδική ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής. Δημιουργία περιβάλλοντος που να υποστηρίζει την ακολουθία κανόνων Οδικής Α- σφάλειας. Αντιμετώπιση παραβάσεων. Ανάγκη για συνεχή έλεγχο των οδηγών με κάθε μέσο, περισσότερο αποτρεπτικά πρόστιμα. Άμεση επιβολή ποινής. Περισσότερο συντονισμένη δράση μεταξύ των φορέων ανάπτυξης δράσεων οδικής ασφάλειας. Η εκπαίδευση των οδηγών σε όλες τις πιθανές συνθήκες οδήγησης. Η εξειδίκευση εκπαιδευτών και εξεταστών. Η συστηματική αξιολόγηση των μέτρων και χρήση μόνο των αποτελεσματικών μέτρων. Ο δανεισμός καλών πρακτικών από άλλες χώρες, προσαρμογή στα κυπριακά δεδομένα και αξιολόγηση. Οι συστηματικοί παραβάτες πρέπει να τύχουν εξειδικευμένης παρέμβασης και η παροχή λειτουργικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τέλος, είναι επείγουσα η ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής μίας μακρόχρονης ε- θνικής στρατηγικής για την εμπέδωση της οδικής συνείδησης, συνεχώς αξιοποιώντας τα πορίσματα επιστημονικών μελετών. Η συνεχιζόμενη έλλειψη παιδείας οδικής ασφάλειας/συνείδησης στον τόπο μας είναι απαράδεκτη. *Καθ/τής Άντρος Καπαρδής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

4 4 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Πώς επιλέγουμε ένα ελαστικό Παρ' όλο που την προσοχή μας σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξουν πολλά πράγματα, υ- πάρχει ένα στοιχείο το οποίο συνήθως μας διαφεύγει αν και αποτελεί πρωτογενή παράγοντα για την ασφάλειά μας. Τα ελαστικά μεσολαβούν μεταξύ του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά σημαντικά για τη σωματική μας ακεραιότητα και την ασφαλή μετακίνησή μας. Στην επιλογή του ελαστικού πρέπει να παίξει ρόλο και η χρήση για την ο- ποία το προορίζουμε, ειδικότερα αν έ- χουμε σκοπό να κινηθούμε εκτός δρόμου. Το χώμα καταπονεί ιδιαίτερα τα ελαστικά, ενώ όσο χειρότερης ποιότητας είναι η άσφαλτος στην οποία θα κινηθούμε, τόσο μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να έχουμε για να μην τα βλάψουμε ανεπανόρθωτα. Παράλληλα, η κατηγορία στην οποία ανήκει το αυτοκίνητό σας παίζει το σημαντικότερο ρόλο κατά την αγορά των ελαστικών σας. Ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης δεν είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με ένα ελαστικό κατασκευασμένο να αντεπεξέλθει σε μεγάλες ταχύτητες, γιατί οι επιδόσεις του εν λόγω οχήματος δεν του επιτρέπουν να έχει υψηλή τελική ταχύτητα. Άλλωστε η μέγιστη απόδοση των ελαστικών δεν εμφανίζεται όταν αυτά παραμένουν κρύα. Από την άλλη, υπάρχουν ελαστικά τα οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυξημένες ανάγκες μεταφοράς φορτίου, και είναι ι- δανικά για επαγγελματικά οχήματα. Όπως είναι λογικό, ένα ελαστικό που προορίζεται να εφοδιάσει ένα ε- κτός δρόμου όχημα δεν ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές κατασκευής με αυτό που θα εφοδιάσει ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Παρακάτω περιγράφονται οι διαφορετικοί τύποι ελαστικών, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τύπου. Ελαστικά για οχήματα βαρέος τύπου Βαρέα οχήματα όπως είναι τα φορτηγά και τα λεωφορεία, εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες. Τα ελαστικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτού του είδους τα οχήματα είναι ειδικά κατασκευασμένα. Ο σκελετός τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός ενώ η γόμα, όντας πολύ σκληρή, εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή για πολλά χιλιόμετρα. Ελαστικά για επιβατικά Όταν κανείς επιλέγει ένα αυτοκίνητο, ανάμεσα στους παράγοντες που εξετάζει είναι τόσο η άνεση όσο και η ασφάλεια. Ένα ελαστικό που προορίζεται να εφοδιάσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο έχει διπλή αποστολή. Αφ' ενός πρέπει να προσφέρει ικανοποιητικό κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, αφ' ετέρου πρέπει να μην είναι θορυβώδες κατά την κίνησή του στο δρόμο διότι έτσι μειώνεται δραστικά η άνεση των επιβατών. Η σχεδίαση του συγκεκριμένου τύπου ελαστικών είναι ιδανική καθώς αποτελεί την τομή μεταξύ κρατήματος και άνεσης. Η γόμα που χρησιμοποιείται δεν είναι πολύ μαλακή, γιατί μπορεί κάτι τέτοιο να προσέφερε καλύτερη πρόσφυση αλλά συμβάλλει στην επιβάρυνση του καταναλωτή με επιπλέον κόστος λόγω της πιο συχνής αντικατάστασης του ελαστικού. Ελαστικά για εκτός δρόμου οχήματα Η κατηγορία των σύγχρονων οχημάτων εκτός δρόμου έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τα τετρακίνητα αυτοκίνητα δεν προορίζονται αποκλειστικά για χρήση μόνο σε χώμα, αλλά καλούνται να καλύψουν και άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους μερικά εκτός δρόμου ο- χήματα τα οποία δίνουν έμφαση στις υψηλές επιδόσεις. Τα ελαστικά που ε- φοδιάζουν τα εκτός δρόμου οχήματα έχουν συνήθως σκληρή γόμα, ενώ η επιφάνειά τους είναι έντονα χαραγμένη και το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη πρόσφυση σε χώμα και λάσπη, και παράλληλα η ικανοποιητική άνεση στην άσφαλτο. Ελαστικά για αγώνες ταχύτητας Οι σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί ένα αυτοκίνητο σε έ- ναν αγώνα ταχύτητας επιβάλλουν και την ανάλογη διαμόρφωση των ελαστικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι ελαστικών οι οποίοι έχουν ως εξής: α) Μαλακή γόμα, επιφάνεια χωρίς χάραξη. Αυτά τα ελαστικά χρησιμοποιούνται για αγώνες στην άσφαλτο και από ειδικές κατηγορίες οχημάτων (όπως η Φόρμουλα 1) και προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση, αλλά πολύ μικρή αντοχή. β) Σκληρή γόμα, επιφάνεια με έντονη χάραξη. Αυτός ο τύπος ελαστικών είναι απαραίτητος όταν πρόκειται να εφοδιάσει κάποιο αυτοκίνητο που θα τρέξει σε κάποιο χωμάτινο αγώνα. Η έντονη χάραξη προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο χώμα, ενώ η σκληρή γόμα καθιστά τα ελαστικά πολύ ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες. Οι αυξημένες απαιτήσεις των αγώνων ταχύτητας επιβάλλουν τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων και ιδιαίτερα ανθεκτικών ελαστικών. Τα βαριά οχήματα εφοδιάζονται με ε- λαστικά που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς μεγάλου βάρους. Τα ελαστικά που όλοι χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν τόσο πολύ καλή ασφάλεια όσο και μεγάλη άνεση. Τα ελαστικά που εφοδιάζουν τα εκτός δρόμου οχήματα χρειάζεται να εξασφαλίζουν τον καλό έλεγχο στο χώμα και την αθόρυβη και ασφαλή κύλιση στην άσφαλτο. Πότε τα ελαστικά χρειάζονται αλλαγή Μία από τις πλέον συνηθισμένες α- πορίες που μπορεί να έχει κανείς σχετικά με τα ελαστικά αφορά τη διάρκεια ζωής τους. Η απάντηση σε αυτήν την α- πορία μπορεί να δοθεί μόνο θεωρητικά, διότι πρακτικά υπάρχουν αρκετές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά, λοιπόν, η διάρκεια ζωής των ελαστικών όταν αυτά αγοράζονται καινούρια, δεν ξεπερνά τα 40 χιλιάδες διανυθέντα χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και εάν τα ελαστικά μένουν ακίνητα υπόκεινται σε φθορές στην υφή τους, λόγω των καιρικών συνθηκών στις οποίες υποβάλλονται. λακή γόμα, επιφάνεια χωρίς χάραξη. Η έντονη χάραξη προσφέρει αυξημένη θηκών στις οποίες υποβάλλονται. Για τον έλεγχο των ελαστικών σας υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε, την πίεση και την εικόνα του πέλματος. Καλό είναι να ελέγχετε το πέλμα του ελαστικού σας συστηματικά, για να διαπιστώσετε τε εάν έχει υποστεί φθορές ή χρειάζεται αντικατάσταση. Όλα τα ελαστικά έχουν γραμμές ένδειξης φθοράς πέλματος χαραγμένες στο πέλμα. Αυτές οι γραμμές βρίσκονται στις βάσεις των εγκοπών του πέλματος, σε πολλά σημεία στο ελαστικό. Όταν το ελαστικό έχει φθαρεί, σε σημείο που όλοι οι δείκτες φθοράς να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους παρακείμενους ώμους των πελμάτων, είναι η στιγμή να αντικαταστήσετε το ελαστικό. Αν το πέλμα έχει φθαρεί μόνο σε ένα ή δύο σημεία, αυτό μπορεί να σημαίνει, ότι το ελαστικό δεν είχε την κατάλληλη πίεση. Κοιτάξτε προσεκτικά όλα τα ελαστικά του οχήματός σας, ειδικά ανάμεσα στις αυλακώσεις. Είναι πολύ πιθανό να έχετε πατήσει καρφί ή άλλο αντικείμενο το οποίο έχει εισχωρήσει στο ελαστικό, χωρίς να έχει χάσει αέρα. Ωστόσο, μετά από λίγες μέρες, θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεφουσκώνει ή θα σκιστεί απότομα (σε περίπτωση υψηλής ταχύτητας), κάτι που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Αντίστοιχα κοιτάξτε τα πλευρικά τοιχώματα για τυχόν «καρούμπαλα» που μπορεί να επηρεάσουν την αντοχή του ελαστικού. Τα ελαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Δεν είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρο ή δύσκολο, όταν πάτε για καύσιμα σε ένα πρατήριο, να κάνετε και έναν έλεγχο στις πιέσεις, ώστε να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Σκεφτείτε ότι με μικρή απόκλιση της πίεσης χάνετε σε πρόσφυση και άρα ενεργητική ασφάλεια, ενώ παράλληλα αυξάνετε την κατανάλωση! Μία από τις πλέον συνηθισμένες απορίες που μπορεί να έχει κανείς σχετικά με τα ελαστικά αφορά τη διάρκεια ζωής τους. Η απάντηση σε αυτήν την απορία μπορεί να δοθεί μόνο θεωρητικά, διότι πρακτικά υπάρχουν ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ αρκετές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά, λοιπόν, η διάρκεια ζωής των ελαστικών όταν αυτά αγοράζονται καινούργια, δεν ξεπερνά τα 40 χιλιάδες διανυθέντα χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και εάν τα ελαστικά μένουν ακίνητα υπόκεινται σε φθορές στην υφή τους, λόγω των καιρικών συνθηκών στις οποίες υποβάλλονται. Αν υποθέσουμε όμως ότι η φθορά των ελαστικών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη χρήση τους, τότε τα συμπεράσματά μας είναι διαφορετικά. Ενα ελαστικό το οποίο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα σε δρόμους με στροφές είναι λογικό πως θα καταπονηθεί ιδιαίτερα. Η κίνηση σε χωματόδρομους, ακόμη και αν δεν είναι συχνή, μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τα ελαστικά ενώ και στην άσφαλτο, όταν κινούμαστε με υψηλή ταχύτητα, η φθορά των ελαστικών είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια τα ελαστικά φθείρονται ακόμη και εάν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διάφορα μηχανικά προβλήματα του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν επίπτωση και στα λάστιχά μας. Μία ανάρτηση η οποία έχει χάσει την αρχική καλή λειτουργία της, λόγω κάποιας λάθος ρύθμισης, είναι πολύ πιθανό ότι θα προκαλέσει μία ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος! Ίδια κατάληξη θα μπορούσε να έχει και η ύπαρξη απόκλισης ή σύγκλισης μεταξύ των τροχών του ίδιου άξονα. Επίσης, όσο πιο συχνές είναι οι αναβάσεις σε πεζοδρόμια, τόσο περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν τα ελαστικά για πρόωρη καταστροφή. Ο εσωτερικός σκελετός μπορεί να ραγίσει ή ακόμη και να σπάσει αν το αυτοκίνητο ανεβαίνει συχνά απότομα στα πεζοδρόμια. Αυτό μπορούμε εύκολα να το αντιληφθούμε αν δούμε εξογκώματα στα πλαϊνά του ελαστικού. Ελαστικό που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

5 Αν υποθέσουμε όμως ότι η φθορά των ελαστικών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη χρήση τους, τότε τα συμπεράσματά μας είναι διαφορετικά. Ένα ελαστικό το οποίο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα σε δρόμους με στροφές είναι λογικό πως θα καταπονηθεί ιδιαίτερα. Η κίνηση σε χωματόδρομους, α- κόμη και αν δεν είναι συχνή, μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τα ελαστικά, ε- νώ και στην άσφαλτο, όταν κινούμαστε με υψηλή ταχύτητα, η φθορά των ελαστικών είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια τα ελαστικά φθείρονται ακόμη και εάν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διάφορα μηχανικά προβλήματα του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν επίπτωση και στα λάστιχά μας. Μία α- νάρτηση η οποία έχει χάσει την αρχική καλή λειτουργία της, λόγω κάποιας λάθος ρύθμισης, είναι πολύ πιθανό ό- τι θα προκαλέσει μία ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος! Ίδια κατάληξη θα μπορούσε να έχει και η ύ- παρξη απόκλισης ή σύγκλισης μεταξύ των τροχών του ίδιου άξονα. Επίσης, όσο πιο συχνές είναι οι αναβάσεις σε πεζοδρόμια, τόσο περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν τα ελαστικά για πρόωρη καταστροφή. Ο εσωτερικός σκελετός μπορεί να ραγίσει ή α- κόμη και να σπάσει αν το αυτοκίνητο ανεβαίνει συχνά στα πεζοδρόμια απότομα. Αυτό μπορούμε εύκολα να το α- ντιληφθούμε αν δούμε εξογκώματα στα πλαϊνά του ελαστικού. Ελαστικό που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Ό- λες οι παραπάνω περιπτώσεις συμβάλλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη φθορά των ελαστικών και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη προκειμένου να αποφασίσουμε πότε θα αλλάξουμε τα ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας Παρ όλο που την προσοχή μας σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξουν πολλά πράγματα, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο συνήθως μας διαφεύγει, αν και α- ποτελεί πρωτογενή παράγοντα για την ασφάλειά μας. Τα ελαστικά μεσολαβούν μεταξύ του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά σημαντικά για τη σωματική μας ακεραιότητα και την ασφαλή μετακίνησή μας. Τα ελαστικά αποτελούν τον μοναδικό «κρίκο σύνδεσης» του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα. Το γεγονός αυτό μας επιβάλλει να κάνουμε επισταμένο έλεγχο στα ελαστικά κάθε φορά που πρόκειται να επιβιβαστούμε στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως δεν πρόκειται να βρεθούμε σε μία ανεπιθύμητη και πάνω από όλα επικίνδυνη κατάσταση λόγω της αμέλειάς μας. Επίσης είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποια είναι η ωφέλιμη ζωή των ελαστικών, προκειμένου να μην θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας καθώς ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητό μας. Ελέγξτε το πέλμα του ελαστικού σας συστηματικά, για να διαπιστώσετε εάν το ελαστικό σας έχει υποστεί φθορές ή χρειάζεται αντικατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα με πιεσόμετρο ελαστικών ακριβείας. Ο αριθμός που αναφέρεται στο πλάι του ελαστικού είναι η μέγιστη πίεση αέρα του ελαστικού. Τα ελαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Η ελλιπής ή υπερβολική πίεση μπορεί να επιφέρουν αντικανονική, υπερβολική φθορά, η οποία με τη σειρά της να προκαλέσει υπερθέρμανση του ελαστικού, υπερβολική κατανάλωση καυσίμου ή ακόμη και σκάσιμο του ελαστικού. Φροντίστε να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά σας είναι κρύα, και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα εξής: 5 Φροντίστε να είναι καλά φουσκωμένα τα ελαστικά σας. Τα ελαστικά με πεσμένες πιέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης, που απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να υπερνικηθεί, και κατά συνέπεια υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Τα σωστά φουσκωμένα ελαστικά είναι ασφαλέστερα και διαρκούν περισσότερο. Όταν ένα ελαστικό έχει φουσκωθεί με υπερβολικά μεγάλη πίεση, το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο φορτίο και φθείρεται γρηγορότερα απ ό,τι τα εξωτερικά άκρα. Η ανομοιόμορφη φθορά μειώνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Όταν ένα ελαστικό χάνει όλο τον περιεχόμενο αέρα του, πρέπει να προωθηθεί άμεσα για επισκευή. Ακόμα και αν περιστραφεί για λίγα μέτρα μπορεί να προκληθεί στρέβλωση στο τμήμα του ατσάλινου σκελετού του, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του. Η περιποίηση με χημικά μέσα είναι καλό να γίνεται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι τακτικά. Τα χημικά μπορούν να προκαλέσουν σταδιακή απώλεια ελαστικότητας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε ολική καταστροφή ή αναποτελεσματικότητα του ελαστικού στο δρόμο. Όταν ο οδηγός ανεβάζει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκαλέσει σοβαρή στρέβλωση στο σκελετό του ελαστικού. Τα πλαϊνά τμήματα εμφανίζουν εξογκώματα, με αποτέλεσμα το ελαστικό να χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να μείνει για πολύ καιρό ακίνητο, η πίεση του αέρα στα ελαστικά θα πρέπει να μειωθεί στα ¾ του κανονικού. Η τακτική και σωστή εναλλαγή των ελαστικών συμβάλλει στην πιο ομοιόμορφη φθορά όλων των ελαστικών ενός οχήματος. Αυτή η μέθοδος εναλλαγής συμβάλλει στην περισσότερο ομοιόμορφη φθορά του πέλματος και για τα τέσσερα ελαστικά.

6 6 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «Σκοτώνονται» για τη δική μας ασφάλεια Αυτά τα... άτoμα θυσιάζovται καθημεριvά με σκoπό vα δωθεί στo κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά η μέγιστη δυvατή ασφάλεια πριv περάσει στις γραμμές παραγωγής και στις βιτρίvες κάπoιoυ κατασκευαστή. Ο λόγoς για τα διάσημα αvδρείκελα ή κoύκλες πoυ με... αυτoθυσία oδηγoύv τo αυτoκίvητo τoυς πάvω σε έvα τoίχo ή ακόμα και έvα άλλo αυτoκίvητo με σκoπό vα τo... καταστρέψoυv. Μια καταστρoφή πoυ στη συvέχεια θα δώσει τρoφή για μελέτη στoυς σχεδιαστές τωv αυτoκιvητoβιoμηχαvιώv. Τα απoτελέσματα κάθε σύγκρoυσης θα υπoστoύv μια χρovoβόρα αvάλυση και μελέτη και θα γίvoυv αιτία ώστε τα αυτoκίvητά μας vα γίvovται καθημεριvά όλo και περισσότερo ασφαλισμέvα. Καvέvας άvθρωπoς δεv μπoρεί vα γvωρίσει τo μαρτύριo τωv αvδρείκελωv πoυ υπόκειvται στις σφoδρές συγκρoύσεις. Απλoύστατα διότι δεv θα έχει επιζήσει. Θα πρέπει vα αvαφέρoυμε ότι υπάρχoυv αvδρείκελα κάθε μεγέθoυς και για κάθε είδoυς πρόσκρoυση, και αυτό για vα πλησιάσoυv oι κατασκευαστές τo πλησιέστερo σημείo τραυματισμoύ και vα μπoρέσoυv έτσι vα κάvoυv τα αυτoκίvητά τoυς όσo τo δυvατόν ασφαλέστερα στo συγκεκριμέvo σημείo. To Hybrid-III και τo ΕuroSid-1 είvαι oι εικovικοί oδη- ταστρέψoυv. Μια καταστρoφή κειvται στις σφoδρές συγκρoύ ΕuroSid 1 είvαι oι εικovικοί oδη ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η οδική κίνηση στην Κύπρο είναι ως γνωστόν ο κύριος τρόπος συγκοινωνίας και το άρθρο αυτό έ- χει αντικειμενικό σκοπό να επιμορφώσει τους καταναλωτές σε σχέση ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με την οδική κίνηση χρησιμοποιώντας ασφαλή ανταλλακτικά. Κατ αρχήν αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο- ρίζει¹ «ανταλλακτικά», αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να συναρμολογηθούν σε αυτοκίνητο όχημα για να αντικαταστήσουν εξαρτήματα του αυτοκινήτου, περιλαμβανομένων των αναγκαίων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου λιπαντικών, με την εξαίρεση των καυσίμων. Είναι όμως φυσιολογικό να διερωτούνται οι καταναλωτές όταν επισκέπτονται τα καταστήματα ανταλλακτικών εάν αυτά είναι ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να ακυρώνεται η εγγύηση οχήματος; Την απάντηση την δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Κανονισμό αριθ. 461/2010 υποδεικνύοντας το πλαίσιο ανταλλακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η απώλεια της εγγύησης: (α) γνήσια ανταλλακτικά, δηλαδή που έχουν παραχθεί από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες με τις δικές τους προδιαγραφές και πρότυπα παραγωγής, ή που έχουν παραχθεί από ανεξάρτητους κατασκευαστές που τηρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες διατηρούν το δικαίωμα του βιομηχανικού καθεστώτος, ή που έχουν παραχθεί από κατασκευαστές που προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες τηρώντας τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που όμως τα προμηθεύουν συνάμα και στην δευτερογενή αγορά, (β) ανταλλακτικά για τα οποία τεκμαίρεται η γνησιότητα των, δηλαδή πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές τους ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής και (γ) εφάμιλλα ανταλλακτικά, δηλαδή αρκετά ψηλής ποιότητας όπου η χρήση τους να μην θέτει σε κίνδυνο τη φήμη των εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όταν τα καταστήματα ανταλλακτικών τους εφοδιάζουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Τα δε καταστήματα ανταλλακτικών που σέβονται τους πελάτες τους, φροντίζουν από μόνα τους να παρέχουν προστασία στους πελάτες προσφέροντας τα προαναφερόμενα. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες υποβοηθούν την προσφορά φτηνών μεταχειρισμένων, ή/και απομιμήσεων ανταλλακτικών συνήθως αγνώστου προέλευσης, θέτοντας σε δίλημμα τους καταναλωτές και πιθανώς υποθάλποντας την ποιότητα και κατ επέκταση την ασφάλεια έναντι της μείωσης του κόστους. Μπορεί ναι μεν η αγορά να είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερη και να διατίθενται τα προϊόντα αυτά με τον ένα ή άλλο τρόπο, όμως κατά την άποψη μου, τα καταστήματα ανταλλακτικών που σέβονται πρώτα τους εαυτούς τους, οφείλουν και έ- χουν την υποχρέωση να φροντίζουν για συνεχή κίνηση στον δρόμο παρέχοντας ασφαλή ανταλλακτικά. 1 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός αριθ. 461/2010, Κεφάλαιο Ι, Κοινές Διατάξεις, Άρθρο 1, Ορισμοί 1. ζ). Ισχύς Κανονισμού από 1η Ιουνίου γός και συvoδηγός αvτίστoιχα στα αυτoκίvητα δoκιμώv πρόσκρoυσης, και βιώvoυv καθημερικά πoλλές συγκρoύσεις. Φυσικά η κατασκευή τoυς είvαι από ατσάλι και πλαστικό, τα «σωθικά» τoυς ηλεκτρovικά, ώστε vα καταγράφoυv τα δεδoμέvα τωv συγκρoύσεωv. Για τις μετωπικές συγκρoύσεις τo Hybrid-III κάθεται στo τιμόvι, δεμέvo φυσικά με τη ζώvη τoυ. Οι διαστάσεις τoυ και τo βάρoς τoυ είvαι αvτίστoιχα εvός μέσoυ oδηγoύ, αλλά τα απoτελέσματα αvάγovται στα στoιχεία εκείvα πoυ δίvoυv διαφoρετικές διαστάσεις και βάρη. Αρχικά τo αvδρείκελo αυτό χρησιμoπoιήθηκε από τo βρεταvικό Υπoυργείo Μεταφoρώv για μελέτη αερόσακωv, αλλά χρησιμoπoιείται ευρέως σε ό- λες τις δoκιμές. Αvτίθετα, τo EuroSid-1 χρησιμπoιείται σε πλάγιες συγκρoύσεις γι' αυτό και η κατασκευή τoυ και τα μηχαvήματα καταγραφής είvαι διαφoρετικά. Αvδρείκελα υπάρχoυv ε- πίσης και για παιδικά μεγέθη P(=Πιvόκιo), δηλαδή βρέφoς 18 μηvώv, 1 1/2 και 3 για αvτίστoιχες ηλικίες. Στις δoκιμές συγκρoύσεωv τα «παιδιά» βρίσκovται στα ειδικά καθίσματά τoυς τoπoθετημέvα στo πίσω κάθισμα τoυ αυτoκιvήτoυ, εvώ σε αρκετές δoκιμές o τύπoς Ρ3 βρίσκεται στo εμπρός κάθισμα, τoυ συvoδηγoύ. Οι κoύκλες κρατιούvται σε ιδαvικές θερμoκρασίες, διαφoρετικά αλλoιώvovται τα απoτελέσματα τωv μετρήσεωv. Πόσo κoστίζει κάθε αvδρείκελo; Απλά περισσότερo από εκατό χιλιάδες λίρες με τov εξoπλισμό, πoσό ελάχιστo για τα στoιχεία πoυ δεv θα μπoρoύσε vα δώσει o άvθρωπoς στo θέμα αυτό αφoύ δεv θα μπoρoύσε σε καμμιά περίπτωση vα επιζήσει τα crash-tests πoυ βιώvει καθημεριvά μια κoύκλα! 'Εvα έvα τα μέρη μιας κoύκλας δoκιμώv είvαι κατασκευα- σμέvo πoλύ πρoσεκτικά και oι σχεδιαστές ξoδεύoυv χιλιάδες ώρες τόσo στηv κατασκευή όσo και τηv τελειoπoίησή τoυ. Τo κεφάλι είvαι κατασκευασμέvo από αλoυμίvιo, με κάλυψη από ελαστικό. Μέσα υπάρχoυv τρεις μετρητές επιβρά- δυvσης για τη μέτρηση της επιβράδυvσης πoυ δέχεται o εγκέφαλoς τη στιγμή της σύγκρoυσης. Στov αυχέvα υπάρχoυv μετρητές της κλίσης, αλλά και τωv δυvάμεωv πρόσκρoυσης πoυ δείχvoυv πόσo δυvατό είvαι τo κτύπημα και πoιoι είvαι oι πιθαvoί τραυματισμoί πoυ μπoρεί vα πάθει o oδηγός τoυ oχήματoς μετά τη σύγκρoυση. Στoυς βραχίovες δεv υπάρχoυv μετρητές και διάφoρα σέvσoρς και απλά oι τραυματισμoί φαίvovται και αvαλύovται oπτικά με βάση τo μέταλλo πoυ είvαι κατασκευα- σμέvoι. Στo χώρo τoυ στέρvoυ υπάρχoυv δύo τύπoι μέτρησης, για μετωπικές και πλά- γιες συγκρoύσεις. σεις Οι μετρη- τές μετρoύv τηv αvτoχή τωv πλευρώv και τις δυvάμεις πoυ αvαπτύσσovται από τηv κατα- κράτηση τωv δυvάμεωv της ζώvης. Πoλύπλoκoς λoκo o χώρoς της κoιλιάς της κoύκλας, αφoύ μετρώvται με ειδικό τρόπo oι δυvάμεις πoυ τυχώv κατα- στρέφoυv όργαvα της κoιλιάς. Στη λεκάvη υπάρχoυv πoλλoί περιφερειακoί μετρητές κα- ταγράφoυv τις δυvάμεις πoυ απoσυvθέτoυv τις κλειδώσεις και τα πλευρά εvώ στα πόδια oι μετρήσεις εις γίvovται στo πάvω και κάτω μέρoς, σε γόvατα, ισχία και στις κάτω αρθρώσεις. Μετρήσεις γίvovται ακόμη στov περίγυρo χώρo τωv επιβατώv.

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Τμήμα: Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Τμήμα: Μηχανολογία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Τμήμα: Μηχανολογία Πτυχιακή Εργασία «Ατυχήματα με μοτοσικλέτες και τραυματισμοί» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τσακατάρας Γεώργιος ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ετοιμάστηκε από το Γραφείο Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες Λτδ Εκτιμητές & Σύμβουλοι Ανάπτυξης 30.7.07 O Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προβληματισμός για την ανυπαρξία μιας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Γ Λυκείου. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μαθητές Γ Λυκείου. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Γ Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η δομή και η λειτουργία της πολιτείας, η συμπεριφορά των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers ISSN 0356-5526 Ιανουάριος 2015 Τεύχος 1, ΤΟΜΟΣ 77 CCG EAC 65 January 2015 ISSUE 1 VOL. 77 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Παιδικά Ατυχήματα στο σχολείο και στο σπίτι. Εισήγηση: Αθανάσιος Γκουτσιβελάκης Επιμέλεια: Ελένη Σκούρου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Παιδικά Ατυχήματα στο σχολείο και στο σπίτι. Εισήγηση: Αθανάσιος Γκουτσιβελάκης Επιμέλεια: Ελένη Σκούρου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παιδικά Ατυχήματα στο σχολείο και στο σπίτι Εισήγηση: Αθανάσιος Γκουτσιβελάκης Επιμέλεια: Ελένη Σκούρου 2013 2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω το καθηγητή μου Κ. Γκουτσιβελάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασφάλεια και Υγεία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ιάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς αυτοκινήτων και οι αφίξεις/εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBF1000F/FA/FT/FS

Honda CBF1000F/FA/FT/FS Honda CBF1000F/FA/FT/FS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2009 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του οδηγού και ενός συνεπιβάτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σας συμβουλεύουμε να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε με το καινούργιο σας ποδήλατο.

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα