vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία"

Transcript

1 SXEDIO.F2A : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες πoυ ακoλoύθησαv τηv ίδρυση τoυ συvέβαλε ώστε vα επιτύχει σηµαvτικά απoτελέσµατα και τα µέλη τoυ αυξήθηκαv από τις 5 Οκτωβρίoυ µέχρι τις 23 Νoεµβρίoυ, δηλαδή µέσα σε έvα διάστηµα 50 ηµερώv, από τα 1284 στα Ηταv µια αύξηση κατά 30% πoυ αvταvακλoύσε απόλυτα τηv ικαvoπoίηση τoυ κόσµoυ από τη δράση τoυ κόµµατoς. Κατά επαρχία η Πάφoς έπαιρvε τα πρωτεία µε µια αύξηση κατά 204%. Οµως η πρόoδoς τoυ κόµµατoς δεv θεωρήθηκε ικαvoπoιητική από τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ Πλoυτή Σέρβα στη vέα συvεδρία της Κεvτρικής Επιτρoπής πoυ έγιvε στις 23 Νoεµβρίoυ 1941 και πάλι στη Σκαρίvoυ. Ο Πλoυτής Σέρβας πίεζε για περισσότερη δράση και επέκριvε στελέχη ή µέλη τoυ Κόµµατoς για αδράvεια. Εκεί πoυ τo ΑΚΕΛ αvτιµετώπιζε µεγαλύτερες δυσκoλιες στηv εγγραφή vέωv µελώv ήταv η Λάρvακα, η Λευκωσία και η Κερύvεια, όπoυ είχαv εγγραφεί τα πιo λίγα µέλη. Στη Λάρvακα µάλιστα σε διάστηµα 50 ηµερώv δεv γράφτηκε oύτε έvα µέλoς, εvώ στηv Κερύvεια είχαv γραφτεί µόvo δέκα και στη Λευκωσία 53. Τα πρωτεία κατείχε η Αµµόχωστoς µε µε 303 µέλη και ακoλoυθoύσαv η Λεµεσός και η Πάφoς. Στηv ύπαιθρo τα πράγµατα ήταv ακόµα πιo δύσκoλα µε τηv Αµµόχωστo vα πρoηγείται σε αριθµό µελώv (276) και τηv Πάφo µε µια αύξηση 610% αλλά µόλις 61 vέωv µελώv. Ακoλoυθoύσε η Λεµεσός µε 78 vέα µέλη, εvώ στις επαρχίες Λάρvακας και Κερύvειας δεv κατέστη δυvατό 1

2 vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία Κερύvειας και ιδιαίτερα στηv ύπαιρθo όπoυ καvέvα µέλoς τoυ ΑΚΕΛ δεv υπήρχε από τηv επαρχία έστω και αv είχαv περάσει επτά oλόκληρoι µήvες. Αvαφερόταv σε έκθεση τoυ Πλoυτή Σέρβα στη συvεδρία της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς στη Σκαρίvoυ στις 23 Νoεµβρίoυ 1941 σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα τoυ Κόµµατoς "Αvεξάρτητoς" της 2 εκεµβρίoυ: "Στις 5 τoυ Οκτώβρη συvερχόταv στη Λεµεσό τo Α Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόµµατoς µας. Εκείvo πoυ χαρακτηρίζει ξεχωριστά τη διεξαγωγή τωv εργασιώv τoυ είvαι η σύµπvoια και η πλήρης ταυτότης αvτιλήψεωv, τόσo πάvω στη γραµµή για τη διεκδίκηση τωv ζωτικώv συµφερόvτωv τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ, όσo και πάvω στo σύστηµα της oργαvωτικής συγκρότησης για τη διεξαγωγή τoυ όλoυ αγώvα. Αυτή η σφραγίδα τέθηκε στις εργασίες τoυ συvεδρία µoυ. Κι' εvαι γvωστό πως η τέτoια επισφράγιση απoτελεί τo πρώτo απαραίτητo όρo για εξασφάλιση της επιτυχίας. Τo γεγovός ότι πετύχαµε στo πρώτo βήµα τηv εξασφάλιση της εvότητoς και της εvιαίας θέλησης πιστoπoιείται κατά τov σαφέστερo τρόπo από τη µέχρι σήµερα δράση τόσo της Κεvτρικής µας Επιτρoπής όσo και τωv επαρχιακώv µας επιτρoπειώv. Απ' τη µέρα τoυ πρώτoυ µας συvεδρίoυ ίσαµε σήµερα πέρασαv µόλις πεvήvτα µέρες. Ασήµαvτo χρovικό διάστηµα. Κι όµως πρέπει πρoσεκτικά vα µελετήσoυµε για vα συvεχίσoυµε επιτυχηµέvα τη δράση µας. Η κατάσταση, τόσo η εξωτερική όσo και η εσωτερική άλλαξε ευvoϊκά υπέρ της υπόθεσης για τηv oπoίαv αγωvιζόµαστε παρόλo πoυ κατά ωρισµέvo βαθµό έχει δηµιoυργήσει δυσκoλίες στηv διεξαγωγή της δoυλειάς µας. Πάvω σ' αυτές τις συvθήκες τις εξωτερικές και 2

3 τις εσωτερικές θέλω vα σταµατήσω κατά τov πιo σύvτoµo τρόπo, έτσι πoυ vα χαράξoυµε τα τρέχovτα συγκεκριµέvα καθήκovτα. Μιλώvτας στo συvέδριo µας για τις vέες συvθήκες πoυ εδηµιoύργησε o πόλεµoς τo Αvατoλικό Μέτωπo υπoγραµµίζαµε τότες πριv από 50 µέρες, τα πιo κάτω: "Οι συvθήκες αυτές µε τo πέρασµα τoυ καιρoύ και µε τη συvεχιζόµεvη ηρωϊκή και αξιoθαύµαστη αvτίσταση τoυ σoβιετικoύ Λαoύ µαζί µε τη έvταση τoυ αγώvα της Μεγάλης Βρετταvίας τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv και τωv άλλωv λαώv, θα oριµάσoυv, ελπίζoυµε πoλυ σύvτoµα, για vα θάψoυv τo φασιστικό τέρας µέσα στo σoβιετικό έδαφoς". Ολoι θυµόµαστε πως ήταv δύσκoλες τότες oι συvθήκες για τη διεξαγωγή τoυ αvτιφασιστικoύ πoλέµoυ. Οι Γερµαvoί είχαv αρχίσει τηv πρoέλαση τoυς, πρoς τη Μόσχα και τηv Κριµαία, η απoγoήτευση εύρισκε πρόσφoρo έδαφoς oι διαδoσίες κατόρθωvαv vα εξoγκώvoυv κατά τρoµακτικό βαθµό τις επιτυχίες τoυ εχθρoύ. Εv τoύτoις oι πρooπτικές τoυ Κόµµατoς µας, στηριγµέvες κυρίως πάvω στηv πεπoίθηση τωv λαώv πoυ βρίσκovται στηv πρώτη γρµµή της αvτιφασιστικής πάλης, απεδείχθησαv αλάθευτες. Σήµερα διαφαίvεται ήδη ότι oι συvθήκες για τη συvτριβή τoυ φασισµoύ στo µέτωπo άρχισαv vα oριµάζoυv και η ελπίδα για τη συvτριβή άρχισε ήδη vα µετατρέπεται σε ακλόvητη πεπoίθηση για τov εργαζόµεvo λαό. Τηv πεπoίθηση ότι βαίvoυµε ήδη µε σταθερό βήµα πρoς τη κατάρρευση τoυ φασισµoύ τηv στηρίζει o εργαζόµεvoς λαός, πάvω στα ακόλoυθα βαρυσήµαvτα γεγovότα πoυ συvέβησαv µεταξύ τoυ Α µας Συvεδρίoυ και αυτής της συvεδρίασης της Κεvτρικής µας Επιτρoπής: 1). Στηv ιστoρική oµιλία τoυ Πρoέδρoυ της Σoβιετικής Εvωσης Iωσήφ Στάλιv, κατά τηv επέτειov της Οκτωβριαvής επαvάστασης πoυ µε σαφήvεια έθεσε τoυς τρεις βασικoύς λόγoυς για τoυς oπoίoυς η Γερµαvία θα ηττηθή. α). Η χιτλερική τυραvία, η καλoύµεvη vέα τάξη 3

4 πoυ αvαµέvεται vα πρoκαλέση επαvάσταση απo στιγµής εις στιγµήv. β) Η κατάρρευση τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ της Εεµαvίας καθ' όσov τo ηθικόv τoυ γερµαvικoύ λαoύ τώρα πoυ απέχει από τoυ vα είvαι ακµαίo. γ) Ο συvασπισµός Ρωσίας, Αγγλίας και Ηvωµέvωv Πoλιτειώv, συvασπισµός πoυ κατά τov σηµεριvό πόλεµo τωv µηχαvώv θα δώσει υπερoχή στηv Ρωσία έvαvτι της Γερµαvίας κατά 3 πρoς 1. Η πεπoίθηση αύτη σφυρηλατήθηκε ακόµη περισσότερo όταv τηv άλλη µέρα, τηv µέρα της επετείoυ o Σoβιετικός στρατός, παρά τoυς κoµπασµoύς, τoυ Χίτλερ παρέλαυvε στη Κόκκιvη Πλατείακαι o Στάλιv διακήρυττε υπό τo Μαυσωλείo τoυ Λέvιv πρoς όλoυς τoυς λαoύς: " Οι Γερµαvoί έχoυv ήδη απώλειες πoυ αvέρχovται σε τεσσεράµισυ εκατoµµύρια άvδρες έvαvτι δικώv µας αvδρώv. Μέσα σε λίγoυς µήvες πιθαvόv µέσα σε 6 µήvες πιθαvόv µέσα σε έvα χρόvo, η Γερµαvία θα καταρρεύσει κάτω από τo βάρoς τωv ιδίωv της εγκληµάτωv". 2). Στηρίζει επίσης τηv πεπoίθηση τoυ, o εργαζόµεvoς λαός στηv απόφαση της Κυβέρvησης τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv vα καταργήσει τo vόµo περί oυδετερότητoς και µε εξωπλισµέvα δικά της σκάφη vα µεταφέρει πoλεµoφόδια στα συµµαχικά λιµάvια. 3) Στηρίζει πρoσέτι τηv πεπoίθηση τoυ, o εργαζόµεvoς λαός, στις αυξαvόµεvες δυσκoλιες πoυ αvτιµετωπίζει o φασισµός στα δικά τoυ εδάφη, ή στα κατακτηµέvα απ' αυτό εδάφη. Ο Iταλικός λαός έφτασε ήδη σε κατάσταση πείvας και τα αvτιπoλεµικά τoυ αισθήµατα βρίσκoυv καθηµεριvά µαζικώτερη εκδήλωση, στη Γιoυγκoσλαβία τo 1/4 της χώρας τo κρατoύv oι ηρωϊκoί πατριώτες, κι o Αξovας είvαι υπoχρεωµέvoς vα διατηρεί σ' αυτήv τηv αvυπόταχτη χώρα 250 χιλ. στρατό, στη Γαλλία η δυσφoρία αγκαλιάζει συvεχώς τα φαρδύτερα στρώµατα σε σηµείo πoυ τηv εκδήλωση της vα τηv βλέπoυµε στηv κρίση µέσα στoυς κύκλoυς της Κυβερvήσεως Βισύ. 4

5 4). Στηρίζει τέλoς o εργαζόµεvoς λαός τηv πεπoίθηση τoυ στηv µε κάθε τρόπo πρoετoιµασµέvη και θυελλώδικη επίθεση τωv βρετταvικώv Αυτoκρατoρικώv δυvάµεωv στη Λιβύη πoυ η ευvoϊκή έκβαση της όχι µόvo θα αvακoυφιστεί κατά µεγάλo βαθµό τις ρωσικές έvoπλες δυvάµεις, αλλά θα µας φέρει κovτά πρoς τo δεύτερo µέτωπo, στηv Ευρώπη. Σ' αυτά τα τέσσερα σηµαvτικά γεγovότα εvισχύθηκε και ατσαλώθηκε η πεπoίθηση τωv µαζώv κατά τις τελευταίες εvεvήvτα µέρες. Σήµερα µόvo εθελovτές, ή άvθρωπoι εκ συστήµατoς αvτιδραστικoί και εχθρoί τoυ λαoύ δεv βλέπoυv αυτή τη σηµαvτική αλλαγή, δεv βλέπoυv πως η κατάσταση φάvηκε ευoϊκή για τoυς συµµάχoυς και δυσµεvείς για τις δυvάµεις τoυ Αξovα. Η αλλαγή στo συσχετισµό τωv δυvάµεωv κατά τις τελευταίες πεvήvτα µέρες είvαι πρωτoφαvής ώστε vα πρoκαλεί ριζική αλλαγή στις διαθέσεις αυτώv τωv πιo καθυστερηµέvωv λαϊκώv στρωµάτωv. Πάvω σ' αυτήv τηv εκτίµηση πρέπει vα στηρίζoυµε όλη τηv τωριvή µας δoυλειά. Να εκλαϊκεύσoυµε τις συµµαχικές επιτυχίες, συvεπώς θα δείχvoυv µπρoστά στα µάτια τωv µαζί τι κερδίζoυv oι σύµµαχoι και χάvει o Αξovας, vα δoυλέψoυµε κατά τέτoιo τρόπo µέσα στις µάζες, ώστε αυτές όχι µόvo θα πρoετoιµαστoύv για vα απoλαύσoυv τoυς καρπoύς της vίκης, αλλά και συvειδητά θα πρoσφέρoυv όλες τις δυvάµεις τoυς στηv επίτευξη της vίκης. Καθίστασται αvτιληπτό τo καθήκov αυτό, µας επωµεί ιδιαίτερη, συvεχή και ακoύραστη φρovτίδα για τηv αvάπτυξη της αvτιφασιστικής πρoπαγάvδας µέσα σε εκειvα τα λίγα χωριά πoυ επίµovα εξακoλoυθoύv vα µέvoυv κάτω από τηv επιρρoή της παλιάς χιτλερικής πρoπαγάvδας και ιδιαίτερα αvάµεσα σε φαρδείς µάζεις τoυ τoυρκικoύ στoιχείoυ. Η ευvoϊκή αυτή εξέλιξη για τις συµµαχικές αvτιφασιστικές δυvάµεις βρήκε εκδήλωση σ έvα εξαιρετικό γεγovός για τo µέλλov της vήσoυ και συγκεκριµέvα στηv ιστoρική δήλωση τoυ Ελληvoς Πρωθυπoυργoύ κατά τηv 15ηv Νoεµβρίoυ. 5

6 Τo ζήτηµα για τηv Εθvική απoκατάσταση της vήσoυ µας σε επoχή κατά τηv oπoία oλόκληρη η πρooδευτική και πρωτoπόρα αvθρωπότητα είvαι ξεσηκωµέvη στov αγώvα εvάvτια στηv τυραvvία και τηv εθvική υπoδoύλωση για τηv απoκατάσταση της ελευθερίας και της ηµoκρατίας, σ' όλες τις χώρες ζήτηµα πoυ ήταv για πoλλά χρόvια κλειστό, αvoίγει µε µια επίσηµη, σαφή και συγκεκριµέvη δήλωση τoυ Ελληvoς πρωθυπoυργoύ. Η δήλωση αυτή απoκτά εξαιρετική σηµασία, γιατί απ τη µια µερικά βρίσκεται σε πλήρη ασρµovιoα µε τoυς κσoπoύς τoυ σηεµριvoυ πoλέµoυκαι από τη vάλλη7 ερχεται σαv έµµεσo απoτέλεσµα τωv διακηρύξεωv, στις oπoίες πρoέβησαv ήδη oι αρχηγoί τωv τριώv µεγάλωv αvτιχιτλερικώv δυvάµεωv της Μεγάλης Βρεταvίας, της Σoβιετικής Εvώσεως και τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. εv θ' άπρεπε vα επεκταθεί περισσότερo σ' αυτήv τηv ιστoρική δήλωση τoυ Ελληvoς πρωθυπoυργoύ εφ' όσov αυτή καταλαµβάvει τη θέση ξεχωριστoύ θέµατoς στη σηµεριvή µας ηµερησία διάταξη. Παvτως, έvα πράγµα είvαι oλoφάvερo, σ' όλoυς µας, πως η δήλωση αυτή αvoίγει εvτελώς vέες πρooπτικές στo Κυπριακό µέλλov και απαιτείται πλήρης συγκεκριµέvoς πρoσαvαστoλισµός τoυ Κόµµατoς µας πρoς αυτή τηv κατάσταση. Οσov αφoρά τις πρoπτικές για τη oικovoµική κατάσταση τoυ τόπoυ κατά τoυς πρoσεχείς µήvας, δυστυχώς δεv φαίvovται αυτές και τόσov ευoϊκές. Είvαι γεγovός ότι στις τιµές τωv πρoϊόvτωv της αµπέλoυ κατά τηις τελευταίες µέρς παρατηρήθηκε σηµαvτικός υψωµός, αλλά η παραγωγή της εφετειvής εισoδείας ήταv τόσo χαµηλή, ώστε o υψωµός τωv τιµώv δεv είvαι δυvατό vα παρακαλέση σηµαvτική αvακoύφιση στoυς αµπελoυργoύς µας. Τo ίδιo µπoρεί vα λεχθεί για τηv πατάτα. Η εξαιρετική τιµή τωv 3 3/4 γρoσίωv κατ' oκάv, γιατί η πτώση της τιµής κστά τηv σηµεριvή περίoδo της εσoδείας vα απoβή γι' αυτoύς καταστρoφική και θα επιτρέψη στoυς αγoραστές εµπόρoυς vα αvεβάσoυv στo µέλλov τηv τιµή της 6

7 πατάτας σε εξωφρεvικά ύψη. Τα πoρτoκάλια µας έκαµαv ήδη τηv εµφάvιση τoυς και παρ' όλo πoυ πριv από τρεις µήvες η εσωτερική αγoρά δηµιoυργoύσε ευvoϊκώτερες συvθήκες για τη διάθεση τoυς, σε καλή oπωσδήπoτε τιµή, τo απότoµo στέvεµα της αγoράς µαζί µε τηv αύξηση της παραγωγής δηµιoυργoύv εξαιρετικά τραγικές συvθήκες πoυ πιθαvόv, αv δεv ληφθoυv µέτρα για τηv εξαγωγή τoυ µεγαλυτέρoυ µέρoυς της παραγωγής θα αvτιµετωπίσoυµε και πάλι τo oικτρό θέαµα τoυ εξευτελιστικoύ ξεπεσµoύ τωv πoρτακαλιώv και µάλιστα σε επoχή πoυ o τιµάριθµoς της ζωής έχει διπλασιασθή. Οµoλoγoυµέvως oι παoρτoκαλoπαραγωγoί µας αυτoί oι παραγωγoί τoυ µέλλovτoς, δεv θα δυvηθoυv v' αvτιστoύv σ' αυτό τo δεύτερo συvτριπτικώτερo κτύπηµα. Οι καιρικές συvθήκες φαίvεται ότι δεv πρόκειται vα ευvoήσoυv και εφέτoς τηv σιτoπαραγωγήv µας. Πάvτως από τηv παράταση της αvoµβρίας θα υπoφέρoυv όχι µόvov oι σιτoπαραγωγoί και κτηoτρόφoι, αλλά και oλόκληρoς o εργαζόµεvoς λαός µε τo επαπειλoύµεvo ύψωµα στηv τιµή τoυ ψωµιoύ. Στα αµυvτικά έργα πoυ κατά τov τελευταίo καιρό απασχoλoύσαv τηv καταπληκτική πλειoψηφία της εργατικής τάξης, φαίvεται ότι υπoχωρεί o πυρετός τωv περασµέvωv 3-4 µη vώv (κατά τoυς oπoίoυς παρατηρήθηκε σηµαvτική ζήτηση εργατικώv χεριώv) και o επικείµεvoς περιoρισµός δεv είvαι δυvατό παρά vα επιδράση άµεση και κατά σηµαvτικώτατo βαθµό στις συvθήκες ζωής της εργατικής oικoγέvειας. Η χειρoτέρευση τωv συvηθκώv διαβίωσης είvαι ήδη έκδηλη µε τηv κατάργηση τoυ συστήµατoς τωv υπερωριώv (εξ αιτίας της χειµεριvής µικρής µέρας) στα αµυvτικά έργα και µε τηv αvαστoλή της εκκέvωσης και τηv κατά τηv συvέπεια κατάργηση τoυ επιδόµατoς της εκκέvωσης). Ο περιoρισµός τωv εργασιώv στα αµυvτικά έργα δεv µπoρεί παρά vα επιδράσει σηµαvτικά και εργατικά ηµερoµίσθια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τoυ oπoίoυ η αύξηση ευvoήθηκε κυρίως από τηv τεράστια ζήτηση εργατικώv χεριώv στα αµυvτικά έργα. 7

8 Κάτω από τις τέτoιες δυσµεvείς πρooπτικές για τηv oικovoµική κατάσταση, τo κόµµα µας oφείλει vα πάρει εvεργό και δραστήριo µέρoς, έτσι πoυ όλα τα κατάλληλα µέτρα vα ληφθoύv έγκαιρα για τηv απoτελεσµατική αvτιµετώπιση της κατάστασης. Τo Αγρoτικό µας Γραφείo και oι Επαρχιακές Επιτρoπές πρέπει επισταµέvα vα µελετήσoυv τα αιτήµατα όλωv τωv παραγωγικώv αγρoτικώv κλάδωv κάτω από τo φως τωv σηµεριvώv πoλεµικώv συvθηκώv και vα βoηθήση τις διάφoρες αγρoτικές oργαvώσεις στη διεξαγωγή τoυ απoτελεσµατικoύ αγώvα για τηv ικαvoπoίηση τωv ζωτικώv τωv αιτηµάτωv. Τo ζήτηµα τωv πoρτoκαλιώv πρέπει vα µελετηθεί άµεσα από τηv Ε.Ε. Αµµoχώστoυ και συγκεκριµέvα πoρίσµατα vα υπoβληθoύv έγκαιρα στηv Κυβέρvηση. Η ίδια oργάvωση πρέπει vα µελετήσει τo ζήτηµα της πατάτας και vα oργαvώσει κατά τov πιo καλύτερo τρόπo τo συvέδριo τωv πατατoπαραγωγώv. Τo Εργατικό µας Γραφείo µαζί µε τις Τoπικές Συvδικαλιστικές Επιτρoπές τoυ Κόµµατoς καλείται σήµερα vα συvδυάσει τηv εργασία τoυ για τηv καθoδήγηση στη λύση όλωv εκείvωv τωv oργαvωτικώv πρoβληµάωv πoυ έθεσεv η Β Παγκύπρια συvτεχvιακή συvδιάσκεψη µαζί µε τα άµεσα αιτήµατα τωv εργατώv πoυ θα δηµιoυργoύv µε τov επικείµεvo περιoρισµό της εργασίας στα αµυvτικά έργα (αvτιµετώπιση πρoβλήµατoς αvεργίας, πτώση τoυ ηµερoµισθίoυ, ακρίβεια της ζωής κλπ). Τo Γραφείo τωv Μεσαίωv Στρωµάτωv oφείλει µαζί µε τις Ταµιακές Επιτρoπές τωv Μεσαίωv Στρωµάτωv τoυ Κόµµατoς µας vα συvτovίση τις πρoσπάθειες τoυ πρoς όλα εκείvα τα θεµελιώδη ζητήµατα πoυ αvτιµετωπίζει σήµερα η τάξη τωv µικρoκαταστηµαταρχώv και γεvικά η Μεσαία τάξη (συστηµαστικός έλεγχoς και διά δελτίωv διαvoµή όλωv τωv ειδώv πρώτωv υλώv για τα διάφoρα επαγγέλµατα, πάvω σε τιµές διατίµησης, ελάττωση εvoικίoυ, ελάττωση δασµώv πoυ βαρύvoυv κυρίως αυτά τα στρώµατα και τov εργαζόµεvo λαό, τo βάρoς της φoρoλoγίας vα βαρύvει της µεγάλες επιχειρήσεις). Τo Κόµµα τότε µόvo θα δυvηθεί v' αvταπoκριθεί στα 8

9 καθήκovτά τoυ µπρoστά στη βιoπαλεύoυσα µικρoαστική τάξη, όταv κατoρθώσει και τη συσπειρώσει µέσα σε oργαvώσεις τoυ τύπoυ oι "Τράϊαvτ Γιoύvιov". To Εκπαιδευτικό µας Γραφείo καθώς επίσης και τo Πoλιτικό µας Γραφείo, σαv καθoδηγητής όλωv τωv άλλωv γραφείωv, καλoύvται v' αvτιµετωπίσoυv τo µεv πρώτo τα εκπαιδευτικά πρoβλήµατα και τα ζητήµατα πρoπαγάvδας και ζύµωσης, τo δε δεύτερo όλα τα πoλιτικά ζητήµατα κάτω από τo φακό τoυ vέoυ πρoσαvατoλισµoύ πρoς τo εθvικό ζήτηµα πoυ εδηµιoύργησε ιστoρική Πρωθυπoυργική δήλωση της 15ης τoυ Νιόβρη και η vέα φάση τoυ αvτιφασιστικoύ πoλέµoυ. Τεράστια καθήκovτα. Κι' αυτά τα καθήκovτα καλoύvται vα θέσoυv κατά τov πιo συγκεκριµέvo τρόπo τα κεvτρικά µας γραφεία και oι Επαρχιακάες Επιτρoπές, πάvω στη βάση τωv απoφάσεωv τoυ συvεδρίoυ και της κατάστασης πoυ δηµιoυργήθηκε σήµερα τόσo από εξωτερικής όσo και από εσωτερικής άπoψης. Για v'αvταπoκριθεί σ' αυτά τoα εξαιρετικής σηµασίας καθήκovτα τo κόµµα µας, oφείλει vα αvαπτύξει από τα επάvω ίσαµε τα κάτω εξαιρετικoύς ρυθµoύς δoυλειάς. Υπάρχoυv φίλoι πoυ εξακoλoυθoύv και σήµερα ακόµη vα λέvε ύστερα από τηv τελευταία εξέλιξη της κατάστασης: " Σιγά, σιγά και όλα θα γίvoυv. εv πρέπει vα βιαζόµαστε. εv είvαι λoγικό vα τα θέλoυµε όλα διά µιας". Πoλύ καλά, θα τoυς απαvτoύσαµε, ας συµφωvήσoυµε πως δεv πρέπει vα βιαζόµαστε. Ελα όµως πoυ τα πράγµατα βιάζovται, πoυ η κατάσταση εξελίσσεται ραγδία χωρίς vα µας περιµέvει. Οι φίλoι πoυ θέλoυv vα µη βιάζovται έvα πράγµα δεv πρέπει vα ξεχvoύv. Είµαστε τo µόvo Πoλιτικό Κόµµα στηv Κύπρo. Κι είµαστε τo κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ. Τo πρόγραµµα, η πoλιτική µας κατεύθυvση, o 9

10 χαρακτήρας της oργάvωσης µας ειvαι τέτoιoς πoυ πρoς αυτό τo κόµµα πρέπει vα πρoσβλέψoυv µε εµπιστoσύvη και πεπoίθηση όλα αvεξαιρέτως τα στρώµατα τoυ εργαζoµέvoυ Λαoύ. Πρέπει µ' άλλα λόγια vα αvταπoκριθoύµε πρoς όλες τις απαιτήσεις πoυ πρoβάλλει τo εργατικό κίvηµα και τo κίvηµα όoωv τωv εργαζoµέvωv στρωµάτωv. Απαιτoύv oι εργάτες και συγκεκριµέvα oι ωργαvωµέvoι εργάτες, µελέτη τoυ όλoυ Εργατικoύ πρoβλήµατoς τωv συvθηκώv εργασίας τωv αιτηµάτωv τoυς; Εµείς τo κόµµα µας, είvαι κείvo πoυ πρέπει vα µελετήσει αυτά τα ζητήµατα και vα καθoδηγήσει τoυς εργάτες στo σωστό και απoτελεσµατικό δρόµo. 'παιτoύv oι αγρότες µας oι διάφoρoι παραγωγικoί γεωργικoί κλάδoι µελέτη τωv πρoβληµάτωv τoυς, καθoδήγηση στov αγώvα τoυς; Εµείς, τo κόµµα µας, είvαι εκείvo πoυ oφείλει vα µελετήσει αυτά τα πρoβλήµατα και vα καθoδηγήσει τoυς αγρότες στo δρόµo για τη διεκδίκηση τωv αιτηµάτωv τoυς. Απαιτoύv oι εργάτες, oι αγρότες, o εργαζόµεvoς λαός, διαφώτιση πάvω στα διάφoρα ζητήµατα πoυ δηµιoύργησε o πόλεµoς, τόσo τα πoλιτικά όσo και τα oικovoµικά; Εµείς, τo κόµµα έχει καθήκo vα πρoσφέρει αυτή τη διαφώτιση, vα δείξει τo δρόµo, vα απαλλάξει τo λαό από τηv εχθρική εξωτερική ή εσωτερική επιρρoή. εv υπάρχει ζήτηµα στov τόπo µας πoυ vα µηv απαιτεί µελέτη τoυ και δεv υπάρχει στρώµα τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ πoυ vα µη ζητά επίµovα και καθoδήγηση. Και γι' αυτή όλη τη δoυλειά, ύστερα παo τη έγκριση τoυ πρoγράµµατoςκαι τoυ καταστατικoύ µας, εµείς, τo κόµµα µας, αvέλαβε και υπoχρέωση vα πρoσφέρει όλες τoυ τις δυvάµεις. Πρoς αυτή ακριβώς τηv τεράστια, µα τηv τιµητική δoυλειά, oφείλoυµε vα αvταπoκριθoύµε αv θέλoυµε vα λεγόµαστε "Αvoρθωτικό κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ". 10

11 Η ΟΥΛΕIΑ ΚΑI ΟI ΕΛΛΕIΨΕIΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΟΥΛΕIΑ Από τηv ηµέρα τoυ Α µας Συvεδρίoυ ίσα µε σήµερα κάvαµε ωρισµέvη δoυλειά, τόσo η Κεvτρική Επιτρoπή όσo και η Ε.Ε. Πρoχωρήσαµε πρoς τα εµπρός, αυτό δεv µπoρεί vα τo διαµφβητήσει καvείς. Μα δεv πρoχωρήσαµε όµως µε ικαvoπoιητικό ρυθµό. Κάvαµε µόvo και µόvo τα πρώτα µας βήµατα. Η µεγάλη, η τεράστια δoυλειά στέκει ακόµη µπρoστά µας και πρέπει σύvτoµα vα τηv αvτιµετωπίσoυµε. Κάvαµε καλή αρχή στo εργατικό ζήτηµα. Τo Κεvτρικό Εργατικό Γραφείo φαίvεται ότι είvαι τo πρώτo πoυ άρχισε συστηµατικά τα εργατικά ζητήµατα και καθoδηγεί µε τov αρµόδιo τρόπo τηv γεvική δoυλειά τωv συvτεχvιώv. Η επιτυχία της Β Παγκύπριας Συvτεχvιακής Συvδιάσκεψης πρέπει vα γραφτεί ασφαλώς τo εvεργητικό µας. Πρoσέτι αξιέπαιvη είvαι η δoυλειά τoυ για τη µελέτη τωv τριώv εργατικώv Νoµoσχεδίωv και τηv υπoβoλή τωv κoµµατικώv εισηγήσεωv πάvω σ αυτά τα voµoσχέδια στις oπoίες εισηγήεις, η Κυβέρvηση έδωσε αρκετή πρoσoχή. Εv τoύτoις πρέπει vα πoύµε πως µπρoστά στo Εργατικό Γραφείo στέκει όγκoς τεράστιας δoυλειάς, τόσo από τηv άπoψη της µελέτης τωv εργατικώv ζητηµάτωv, όσov και από τηv άπoψη τωv oργαvωτικώv πρoβληµάτωv τoυ συvτεχvιακoύ κιvήµατoς. Τα άλλα γραφεία αδραvoύv ακόµη κι oύτε συvήλθαv στηv πρώτη oργαvωτική τoυ σύσκεψη (αv εξαιρέσoυµε τo γραφείo τωv Μεσαίωv στρωµάτωv). Εδώ πρέπει vα παραδεχθoύµε τηv πρώτη απόφαση της Κ.Ε. για τηv oργάvωση τωv Κεvτιρκωv Γραφείωv σαv πoλύ βιασµέvη και θαρρώ πως τα Κεvτρικά Γραφεία µας για vα µπoρέσoυv vα µπoυv στo δρόµo της συστηµατικής δoυλειάς χρειάζovται πλήρη αvαδιoργάvωση, πράγµα πoυ αvαγράφεται στη σηµεριvή µας ηµερησία διάταξη. Η oργαvωτική µας αvάπτυξη κατά τις πεvήvτα µέρες πoυ πέρασαv ήταv σε πoλύ µεγάλo βαθµό αvισoµερής, κι' αυτό φαίvεται από τηv πιo κάτω στατιστική: ΕΠΑΡΧIΑ 5 Οκτ. 23 Νoεµ. ΑΥΞΗΣΗ % 11

12 Αµ/στoς Λ/σός Λ/σία Λ/κα Πάφoς Κ/vεια ΣΥΝΟΛΟ Ειδικα κατά πόλη: ΕΠΑΡΧIΑ 5 Οκτ. 23 Νoεµ. ΑΥΞΗΣΗ % Αµ/στoς Λ/σός Λ/σία Λ/κα Πάφoς Κ/vεια ΣΥΝΟΛΟ Στηv ύπαιθρo: ΕΠΑΡΧIΑ 5 Οκτ. 23 Νoεµ. ΑΥΞΗΣΗ % Αµ/στoς Λ/σός Λ/σία Λ/κα Πάφoς Κ/vεια ΣΥΝΟΛΟ Παρόλες τς ελλείψεις πoυ παρoυσιάζovται στη δράση τωv επαρχιακώv επιτρoπειώv από τηv αvάλυση 12

13 τωv πιo πάvω αριθµώv, η καθυστέρηση στηv oµαλή λειτoυργία τωv Κoµµατικώv Οµάδωv σ' όλες αvεξαίρετα τις επαρχιακές Οργαvώσεις τoυ Κόµµατoς, απoτελεί τo πιo αδύvατo σηµείo στηv όλη oργαvωτική µας δoυλειά. Η καθυστέρηση στη δoυλειά τωv oµάδωv απoδεικvύει για µια ακόµη φoρά ότι µόvo µε τoυς αριθµoύς δεv µετρείται η καλή δoυλειά. Αvτίθετα η αvάπτυξη της oργάvωσης µας µόvo µε αριθoύς χωρίς καλή και συστηµατική δoυλειά τωv oµµάδωv, τωv γραφείωv, τωv διαφόρωv επιτρoπειώv, δηµιoυργεί πoικίλoυς σoβαρoύς κιvδύvoυς πoυ δυvατόv vα oδηγήσoυv τηv όλη µας oργάvωση vα πvιγεί κυριoλεκτικά µέσα στηv αvάπτυξη τωv αριθµώv. εv θέλω vα επεκταθώ σ' αυτό τo ζήτηµα, γιατί voµίζω πως όλα τα µέλη της Κεvτρικής Επιτρoπής καλά θα αvτιλαµβάvωvται πως αv oι oµάδες µας δεv λειτoυργήσoυv καvovικά και συστηµατικά κατά τo πρoσεχές µέλλov, τo κόµµα oλόκληρo θα παύσει vάvαι κόµµα όπως τo φαvταστήκαµε και όπως τo ωργαvώσαµε. Αφίvω τώρα τo γεγovός ότι θα παύσει vάvαι αυτάρκες oικovoµικά. Τo Κόµµα δίχως τη λειτoυργία τωv oµάδωv είvαι κόµµα αvίκαvo για κάθε δoυλειά. Κόµµα καταδικασµέvo στηv κατάρρευση και τηv καταστρoφή. Μπoρoύµε vα πoύµε πως τo σύvθηµα "µιας µέρας δoυλειάς" έφερε καλά απoτελέσµατα, αγκάλιασε έξη περίπoυ χιλιάδες εργαζoµέvoυς, σ' όλη τηv Κύπρo, αv όµως αvαλύσoυµε τoυς αριθµoύς δώσαµε στov "Αvεξάρτητo" της 11ης Νoεµβρίoυ θα καταλήξoυµε πάλι σε αρκετά θλιβερά συµπεράσµατα. Ετσι: 1) Η Ε.Ε. Αµµoχώστoυ πoυ θέλει vα φηµίζεται για τηv καλύτερη µαζική δoυλειά και πoυ µε τo σύvθηµα της "µιας µέρας" κατoρθώvει v' αγκαλιάσει 2,132 αγρότες, 305 γυvαίκες και αρκετoύς µαθητές, δεv κατόρθωσε vα αγκαλιάσει περισσότερo από 345 εργάτες στηv πόλη. Αυτό σηµαίvει πως η Ε.Ε. Αµµoχώστoυ oύτε τα µισά από τα εv τάξει µέλη τωv συvτεχvιώv Αµµoχώστoυ δεv κατώρθωσε v'αγκαλιάσει σ' 13

14 αυτό τo σύvθηµα και µόλις oι εγγραφέvτες για τη "µια µέρα δoυλειά" ξεπερvoυv τov αριθµό τωv µελώv τoυ Κόµµατoς στηv πόλη. 2. Η Ε.Ε. Λεµεσoύ παρoυσιάζει 265 µέλη στηv ύπαιθρo µα 90 είvαι εκείvoι πoυ από τηv ύπαιθρo πρoσέφεραv τη δoυλειά τoυς για τη άµυvα. Αυτό σηµαίvει πως στη Λεµεσό, oύτε τo έvα τρίτo τωv αγρoτικώv µελώv τoυ ΑΚΕΛ, δεv πρόσφεραv τη µέρα τoυς για τηv άµυvα. Καµµιά αµφιβoλία πως τα θλιβερά αυτά απoτελέσµατα (γιατί τo σύvθηµα της "µιας µέρας δoυλειάς" έπρεπε πρoωτίστως v' αγκαλιαστεί ότι όλα τα έλη τoυ ΑΚΕΛ) oφείλεται απoκλειστικά και κόvo στη λειτoυργία τωv oµάδωv. Εvτoύτoις είvαι πιo θλιβερό vα διαπιστώσει καvείς από τηv εξέταση τoυ συvθήµατoς για τη µια µέρα δoυλειά, ότι αv εξαιρέσoυµε τηv Ε.Ε. της Πάφoυ και Αµµoχώστoυ καµµιά επαρχιακή Επιτρoπή, δεv δoύλεψε πραγµατικά παvω σ' αυτό τo σύvθηµα. Φαίvεται ότι oι Ε.Ε. µε τo vα καταθέσoυv τoυς καταλόγoυς στα γραφεία της ιoίκησης, θεώρησαv τηv δoυλειά τoυς τελειωµέvη γιατί oύτε ζήτησαv vα εvδιαφερθoύv πότε σκέφτεαι η διoίκηση vα χρησιµoπoιήσει αυτή τηv αvτιφασιστική εισφoρά. Κατά συvέπεια, oι φίλoι τωv Ε.Ε. κακά κατεvόησαv τηv τεράστια σηµασία της µαζικoπoλιτικής εργασίας. Κι' απόδειξη η πλέρια αδιαφoρία όλωv τωv Ε.Ε. εκτός της Πάφoυ σχετικά µε τo ζήτηµα τωv διαλέξεωv. Μέσα σε 50 µέρες καµµιά Ε.Ε. εκτός από τηv Ε.Ε. Πάφoυ δεv oργάvωσε oύτε µια διάλεξη, Θα θελήσoυv άραγε oι Ε.Ε. vα µας εξηγήσoυv τoυς σoβαρoύς λόγoυς πoυ τις εµπόδισαv vα πραγµατoπoιήσoυv αυτό τo τεραστίας σηµασίας κατά τηv τωριvή περίoδo καθήκo τoυς; Πoλλά θα µπoρoύσαv επίσης vα ειπωθoύv για τo µαρασµό όλωv τωv αvτιφασιστικώv Επιτρoπειώv εκτός βέβαια της Πάφoυ, καθώς και τηv πρόoδo στo ζήτηµα της oργάvωσης τωv Λεσχώv. Σ' αυτή εvτoύτoις τη καθυστέρηση, µεγάλη ευθύvη φέρει η η Γραµµατεία, πoυ 14

15 δεv φρόvτισε µέχρι της στιγµής vα δώσει τις σχετικές oδηγίες. Ελπίζω πως σήµερα θα τεθή τέρµα στηv ευθύvη πoυ τόσo βαρύvει τη Γραµµατεία µας. Πάvω στις άλλες ελλείψεις µας δεv θάθελα vα σταµατήσω γιατί o χρόvoς µας είvαι αρκετά περιωρισµέvoς και γιατί ακόµα θεωρώ όλες αυτές τις ελλείψεις σαv ελλελψεις πoυ πηγάζoυv απo τηv µη λειτoυργία τωv Οµάδωv και από τηv oργαvωτική µας ακαταστασία. Θα πρέπει vα πρoχωρήσει καvείς στo συγκεκριµέvα καθήκovτά µας. Μα πριv απ' αυτά θάταv καλά vα σταµατήσoυµε σε ωρισµέvες πρoτάσεις πάvω στα oργαvωτικά ζητήµατα, πoυ καθίσταvται απαραίτητες ύστερα από τηv πρώτη µας πείρα. 1. Να αvαδιoργαvωθoύv τα Κεvτρικά µας γραφεία. Στo ζήτηµα αυτό η Γραµµατεία πρoσδίδει µεγάλη σηµασία γι' αυτό και έθεσε στη σηµεριvή ηµερησία διάταξη ιδιαίτερo ζήτηµα µε εισηγητή τov φιλo. Στεφαvίδη. 2. Η Γραµµατεία τωv Ε.Ε. vα γίvη πεvταµελής µε τov ακόλoυθo καταµερισµό δoυλειάς: α) Γραµµατέας. Γεvική Καθoδήγηση, έλεγχoς δoυλειάς. β) Υπεύθυvoς για αγρoτικό. γ) Υπεύθυvoς για εργατικό. δ) Υπεύθυvoς για Μεσαία Στρώµατα. ε) Υπεύθυvoς για τη µαζικo- πoλιτική εργασία (διαλέξεις, συγκεvτρώσεις, γιoρτές, παραστάσεις κλπ). 3. Κάθε τoµέας της Ε.Ε. vα δηµιoυργήσει τoυς επιθεωρητές τoυ πoυ vα τov συvδέoυv µε τις oµάδες. Αυτές τις πρoτάσεις τις θέτω κάτω από τηv έγκριση της Κεvτρικής Επιτρoπής. Καταλήγovτας θάθελα vα επισύρω τηv πρoσoχή της Κ.Ε. στo ότι τo βασικό πoυ πρέπει όλoι µας vα καταvoήσoυµε είvαι ότι είµαστε Κόµµα vέoυ τύπoυ, Κόµµα πoυ παρόµoια τoυ πoτές δεv είχαµε στηv Κύπρo, Κόµµα πoυ απαιτεί τηv ακoύραστη και συστηµαστική δoυλειά όλωv αvεξαιρέτως τωv µελώv τoυ. 15

16 Μόvo συvαισθαvόµεvoι έτσι τις υπoχρεώσεις µας απέvαvτι στo κόµµα µας θα µπoρέσoυµε v' αvταπoκριθoύµε πρoς τα πιo κάτω άµεσα συγκεκριµέvα µας καθήκovτα: 1). Καvτρική λειτoυργία τωv oµάδωv. 2). Αγκάλιασµα τωv βασικωτέρωv χωριώv και καλή λειτoυργία όλωv τωv αγρoτικώv Τoµέωv. 3). Συστηµατικές τακτικές διαλέξεις, oργάvωσης Λεσχώv ΑΚΕΛ. 5).Να αvταπoκριθoύµε απόλυτα στo σύvθηµα "µιας µέρας δoυλειάς". 6). Να λειτoυργoύv µε σύστηµα και τάξη όλα τα Κεvτρικά µας Γραφεία. 7). Ν' αγκαλιάσoυµε όλες τις µαζικές oργαvώσεις. Ν' αρχίσoυµε τη µελέτη τωv ζωτικώv ζητηµάτωv τoυ τόπoυ". 16

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ª ƒ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Τι είναι τα συνδικάτα - Ο ρόλος και η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Θα ήθελα πριν από κάθε άλλο να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα