Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa"

Transcript

1 Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa 30 September 11 October, 2009 Ρν παξόλ πξνεηνηκάζηεθε από ηελ: Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Kolofontos 1 & Δvridikis St, Athens Greece Ρel: /5 Fax:

2 ΥΑΡΣΗ 2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΗΜΔΡΑ- Ημέπα 1 30 επηεμβπίος :05 10:00-15:00 Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε ηελ πηήζε OA 105 κε πξννξηζκό ην Johannesburg 09:10 Άθημε ζην αεξνδξόκην ηνπ Johannesburg πνδνρή από ηελ Διιελόθσλν μελαγό Κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην αεξνδξόκην πξνο ην Sun City θαη ην μελνδνρείν Palace. Πηάζε ζην Chameleon village γηα ςώληα 15:10 Check-in ζην μελνδνρείν 15:30-20:30 Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξηήγεζε ζην Sun City 21:00 Γείπλν: Δζηηαηόξην Santorini Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Palace / Sun City Ημέπα 2 01 Οκηωβπίος :45 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε όρεκα safari γηα ην πάξθν ηνπ Sun City όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πηήζε κε αεξόζηαην 09:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Palace Ξξσηλό ζην μελνδνρείν 10:00-20:30 Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ην ππόινηπν ηεο εκέξαο ζην Sun City 21:00 Γείπλν: Δζηηαηόξην Villa del Palazzo ζην μελνδνρείν Palace (απαηηείηαη εκηεπίζεκν έλδπκα) Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Palace / Sun City 3

4 Ημέπα 3 02 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Palace Check-out από ηα δσκάηηα 10:30-11:00 Κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην μελνδνρείν Palace πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Pilanesberg γηα ηελ πηήζε charter πξνο ην Hoedspruit 12:00 Αλαρώξεζε ηεο πηήζεο charter κε πξννξηζκό ην Hoedspruit 13:10 Άθημε ζην αεξνδξόκην ηνπ Hoedspruit Κεηαθνξά κε ηα jeep ηνπ μελνδνρείνπ Kapama River Lodge 13:30 Check-in ζην μελνδνρείν Kapama River Lodge 14:00-15:30 Γεύκα ζε κπνπθέ θαη ζηε ζπλέρεηα ηζάη/θαθέο ζηελ απιή ηνπ μελνδνρείνπ 16:00-19:00 Απνγεπκαηηλό safari ζην Δζληθό Ξάξθν Kruger 21:00 Γείπλν: Boma Dinner ζην μελνδνρείν Kapama River Lodge Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Kapama River Lodge / Hoedspruit Ημέπα 4 03 Οκηωβπίος 2009 Διαθξύ πξόγεπκα ζηελ απιή ηνπ μελνδνρείνπ Kapama River Lodge 08:00-11:00 Ξξσηλό safari ζην Δζληθό Ξάξθν Kruger 11:00-12:00 Ξνιπηειέο πξσηλό 14:00-15:30 Γεύκα ζε κπνπθέ θαη ζηε ζπλέρεηα ηζάη/θαθέο ζηελ απιή ηνπ μελνδνρείνπ 16:00-19:00 Απνγεπκαηηλό safari ζην Δζληθό Ξάξθν Kruger 21:00 Γείπλν: Bush Dinner κε παξαδνζηαθό κνπζηθνρνξεπηηθό show ζην μελνδνρείν Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Kapama River Lodge / Hoedspruit 4

5 Ημέπα 5 04 Οκηωβπίος 2009 Διαθξύ πξόγεπκα ζηελ απιή ηνπ μελνδνρείνπ Kapama River Lodge 08:00-09:30 Ξξσηλό safari ζην Δζληθό Ξάξθν Kruger 10:00 11:00 Check-out από ην μελνδνρείν - Κεηαθνξά πξνο ην αεξνδξόκην κε ηα jeep ηνπ Kapama River Lodge Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην ηνπ Hoedspruit κε ηελ πηήζε charter κε πξννξηζκό ην Cape Town 14:40 Άθημε ζην αεξνδξόκην ηνπ Cape Town 15:00-15:30 Κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην αεξνδξόκην πξνο ην μελνδνρείν Table Bay 15:40 Check-in ζην μελνδνρείν 17:30 Κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην μελνδνρείν πξνο ην Ππλεδξηαθό θέληξν γηα ηελ Δλαξθηήξηα ηειεηή ηνπ ζπλεδξίνπ FIGO :30 Welcome reception 22:30 Δπηζηξνθή κε πνύικαλ από ην Ππλεδξηαθό θέληξν πξνο ην μελνδνρείν Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Table Bay Hotel / Cape Town Ημέπα 6 05 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Table Bay 09:00-14:00 Δθδξνκή κηαο εκέξαο ζηελ πόιε Hermanus γηα παξαθνινύζεζε θαιαηλώλ 14:00-15:30 Δπίζθεςε ζηα Winelands / Γνθηκή θξαζηνύ 15:30-16:30 Γεύκα ζην Fairview Wine Estate 16:30-17:30 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 20:00 Κεηαθνξά κε Harley Davidson από μελνδνρείν πξνο ην εζηηαηόξην Savoy Cabbage 21:00-23:30 Γείπλν: Savoy Cabbage Restaurant Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Table Bay Hotel / Cape Town 5

6 Ημέπα 7 06 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Table Bay 09:00-14:00 Δθδξνκή κηαο εκέξαο ζηα πεξίρσξα ηνπ Cape Town (Bantry Bay, Cape Good Hope) 14:00-15:00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην Black Marlin 15:00-17:30 Ππλέρεηα ηεο εθδξνκήο ζηελ απνηθία Boulders Beach Penguin θαη ην ρσξηό Naval 17:30-18:30 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Διεύζεξνο ρξόλνο Γείπλν: Διεύζεξν Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Table Bay Hotel / Cape Town Ημέπα 8 07 Οκηωβπίος :00-14:00 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Table Bay Ππλέδξην (Κεηαθνξά από ην μελνδνρείν πξνο ην Ππλεδξηαθό θέληξν θαη αληίζηξνθα) Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Table Bay Hotel / Cape Town Ημέπα 9 08 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Table Bay 09:00-12:00 Ξεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Cape Town θαη εθδξνκή ζην Table Mountain 12:00-14:00 City-tour κε επίζθεςε ζε κνπζεία θαη ζηε ζπλνηθία Bo-Kaap 14:30 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Table Bay - Διεύζεξνο ρξόλνο 20:30 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε ηα πόδηα γηα δείπλν 21:00 Γείπλν: Δζηηαηόξην Emily s (απόζηαζε από ην μελνδνρείν: 800κ) Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Table Bay Hotel / Cape Town 6

7 Ημέπα Οκηωβπίος :50-08:30 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Table Bay Check-out από ηα δσκάηηα 07:00 Αλαρώξεζε κε πνύικαλ από ην μελνδνρείν πξνο ην ζηαζκό ηξέλσλ ηνπ Cape Town Check-in ζην Blue Train Lounge, ζην ζηαζκό ηνπ Cape Town Νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνιαύζνπλ snacks θαη πνηά πξηλ ηελ επηβίβαζε 08:30 Αξρίδεη ε επηβίβαζε. Νη butlers θαηαλέκνπλ ηνπο επηβάηεο ζηηο ζνπίηεο 08:50 Ρν Blue Train αλαρσξεί από ην ζηαζκό ηνπ Cape Town 13:00-14:30 Γεύκα 14:35-15:15 Ρν Blue Train θάλεη ζηάζε ζην Matjiesfontein γηα 45 ιεπηά 16:00 Ρν Blue Train ζπλερίδεη ην ηαμίδη βόξεηα πξνο ηελ Pretoria 17:00 20:30 Γείπλν Πεξβίξεηαη ηζάη. Κεηά ην ηζάη, ππάξρεη ρξόλνο γηα θξεζθάξηζκα θαη έλα πνηό πξηλ ην βξαδηλό Γηαλπθηέξεπζε: Blue Train Ημέπα Οκηωβπίος :30-15:00 Ξξσηλό ζην Blue Train 12:30 Άθημε ηνπ Blue Train ζην ζηαζκό ηεο Pretoria Κεηαθνξά κε πνύικαλ πξνο ην Johannesburg. Θαηά ηελ πνξεία πξνο ην Johannesburg ζα γίλεη City-tour ζηελ πόιε ηεο Pretoria. 15:30 Άθημε ζην μελνδνρείν Sandton Sun ζην Johannesburg check-in ζηα δσκάηηα 15:30-20:30 Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξηήγεζε θαη ςώληα ζην Johannesburg 20:30 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε ηα πόδηα γηα δείπλν 21:00 Γείπλν: Δζηηαηόξην Butcher Shop & Grill Γηαλπθηέξεπζε: Μελνδνρείν Sandton Sun / Johannesburg 7

8 Ημέπα Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Sandton Sun 09:00-12:30 Δθδξνκή κηζήο εκέξαο ζηελ πόιε Soweto 13:00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην Fishmonger ηνπ Gold Reef Casino 15:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Sandton Sun Check-out 17:00-17:30 Κεηαθνξά κε πνύικαλ πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Johannesburg 19:40 Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην ηνπ Johannesburg κε ηελ πηήζε ΝΑ 106 κε πξννξηζκό ηελ Αζήλα 12 Οκηωβπίος :50 Άθημε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΗΜΔΡΑ- Ημέπα 1 30 επηεμβπίος 2009 Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη αλαρώξεζε ζηηο 01:05 κε ηελ πηήζε ΝΑ 105 κε πξννξηζκό ην Johannesburg. Κε ηελ άθημε ζην δηεζλέο αεξνδξόκην ηνπ Johannesburg, ε Διιελόθσλε μελαγόο ζα ππνδερηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην group ζα κεηαθεξζεί κε πνύικαλ πξνο ην Sun City Resort (Ξεξίπνπ 3 ώξεο από ην Johannesburg). Θαηά ηε δηαδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηάζε ζην Chameleon village γηα ςώληα. Lunch box θαη εκθηαισκέλν λεξό ζα πξνζθεξζνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πνύικαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. Ρν group ζα θάλεη check-in ζην Palace Hotel θαη ζα έρνπλ ην ππόινηπν ηνπ απνγεύκαηνο ειεύζεξν ρξόλν γηα πεξίπαην θαη εμεξεύλεζε ηνπ Sun City. Palace Hotel Ρν μελνδνρείν Palace ζην Sun City είλαη έλαο από ηνπο πην ειθπζηηθνύο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ζηνλ θόζκν, γλσζηό γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. Ρν Palace παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ππεξεζίεο 5-αζηέξσλ, είλαη πνιπηειέο από θάζε άπνςε αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο. Ρν μελνδνρείν πεξηβάιιεηαη από κηα βνηαληθή δνύγθια 25 εθηαξίσλ. Ζ δνύγθια απνηειείηαη από κνλνπάηηα, ιίκλεο, θαηαξξάθηεο. Ρν βξάδπ ην group ζα απνιαύζεη δείπλν ζην εζηηαηόξην Santorini. Δζηιαηόπιο Santorini Απηό ην κεζνγεηαθό εζηηαηόξην πεξηβάιιεηαη από κεγάια παξάζπξα από γπαιί. Ρν δείπλν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηνλ ππαίζξην ρώξν όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ θαη λα απνιαύζνπλ έλα απνιαπζηηθό γεύκα. Κηα κεζνγεηαθή γηνξηή θαη δείπλν κε ειιεληθή θνπδίλα ελώ ε παξαδνζηαθή κνπζηθή απεηθνλίδεη ην ειιεληθό πεξηβάιινλ θαη ηηο παξαδόζεηο. Ρν θπαλό κπιε ηεο Κεζνγείνπ ελζσκαηώλεηαη ζηα πθάζκαηα. Ρν Santorini πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία. 9

10 Ημέπα 2 01 Οκηωβπίος 2009 Balloon Safaris Νη ζπκκεηέρνληεο αλαρσξνύλ ην πξσί γηα ην πάξθν όπνπ ζα επηβηβαζηνύλ ζηα αεξόζηαηα. Ζ δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ είλαη πεξίπνπ 1 ώξα. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη λσξίο ην πξσί θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Ξξσηλή αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε όρεκα ζαθάξη. Αλαρώξεζε ηνπ αεξόζηαηνπ από ην θέληξν ηνπ πάξθν. Κηα ώξα ήξεκεο πεξηπιάλεζεο πέξα από ην πάξθν. Ξηζηνπνηεηηθό πηήζεο ππνγξάθεηαη από ηνλ πηιόην. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δπηζηξέθνληαο ζην μελνδνρείν, νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνιαύζνπλ ην πξσηλό θαη ην ππόινηπν ηεο εκέξαο σο ειεύζεξν ρξόλν. Ρν βξάδπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα δεηπλήζνπλ ζην εζηηαηόξην Villa del Palazzo, πνπ βξίζθεηαη ζην μελνδνρείν Palace. Απαηηείηαη εκηεπίζεκν έλδπκα. 10

11 Ημέπα 3 02 Οκηωβπίος 2009 Κεηά ην πξσηλό, ην group ζα κεηαθεξζεί πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Pilanesberg όπνπ ζα επηβηβαζηνύλ ζε πηήζε charter γηα ην Hoedspruit. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν αεξνζθάθε (Beech 1900), ηα νπνία κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ κέρξη 38 επηβάηεο νπόηε ζα ππάξρεη extra ρώξνο 450 kg γηα απνζθεπέο (+/- 15 kg αλά άηνκν). Θα πεηάμνπλ πάλσ από ην καγεπηηθό ηνπίν ησλ Highveld grasslands κε πξννξηζκό ην Central Lowveld θαη έλα από ηα πην μαθνπζηά κέξε γηα παξαθνινύζεζε άγξησλ δώσλ ζηε Λόηηα Αθξηθή: Ρν Kapama Private Game Reserve κε έθηαζε εθηάξηα απάηεηεο γεο, θαη πεξηζζόηεξα από είδε άγξησλ δώσλ. Δδώ, νη επηζθέπηεο γεύνληαη ηελ εξεκία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιπηειή δηακνλή θαη μερσξηζηό service. Κε ηελ άθημε ζην αεξνδξόκην Hoedspruit, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπλαληήζνπλ απεζηαικέλνπο από ην Kapama Private Game Reserve νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηε κεηαθνξά ησλ απνζθεπώλ θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζην Kapama River Lodge κε ηα jeep ηνπ μελνδνρείνπ. Θαηά ηελ άθημε ζην Kapama Private Game Reserve, ζα ζεξβηξηζηεί έλα ρνξηαζηηθό buffet γεύκα ζηε βεξάληα. Ρν απόγεπκα ζα ζεξβηξηζηεί ηζάη/θαθέο θαη snacks ζηνλ θήπν ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα επηβηβαζηνύλ ζε Land Rover γηα κηα βξαδηλή εμόξκεζε. Ρα βξαδηλά game drives απνηεινύλ κηα καγεπηηθή εκπεηξία, θαζώο ζπλαληνύλ ζπάληα δώα ηεο Αθξηθήο. Κεηά ην game drive, ην group ζα επηζηξέςεη ζην μελνδνρείν γηα έλα θξεζθάξηζκα πξηλ ην δείπλν. Ρν απνςηλό δείπλν ζα ζεξβηξηζηεί ζην Boma θαηξνύ επηηξέπνληνο. Απνιαύζηε έλα BBQ θάησ από ηα άζηξα! 11

12 Ημέπα 4 03 Οκηωβπίος 2009 Ρν πξσί ζα ζεξβηξηζηεί πξόγεπκα ζηελ απιή κε ηζάη, θαθέ, ρπκό θξνύησλ, κπηζθόηα, αθνινπζνύκελα από έλα ζαθάξη. Νη Kapama rangers είλαη ηδηαίηεξα πεπεηξακέλνη όζνλ αθνξά ην Δζληθό Ξάξθν θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο. Απηνί ζα δείμνπλ ζηνπο Ππκκεηέρνληεο δηάθνξα είδε πνπιηώλ, εξπεηώλ, ζειαζηηθώλ θαη θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθό βηόηνπν ηνπο. Πηελ επηζηξνθή ζα ζεξβηξηζηεί πνιπηειέο πξσηλό. Απηό ην απόγεπκα ζα ππάξμεη γεύκα ζε κνξθή buffet ζην μελνδνρείν θαη κεηά ειεύζεξνο ρξόλνο γηα μεθνύξαζε. Απνγεπκαηηλό ηζάη θαη θαθέο κε ρπκνύο θαη snacks ζα ζεξβηξηζηνύλ ζηελ απιή πξηλ από έλα αθόκε αμέραζην ζαθάξη. Κεηά από έλα αθόκε ζπλαξπαζηηθό βξαδηλό game drive, νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνιαύζνπλ έλα δείπλν ζε μέθσην πεξηζηνηρηζκέλν από δάδεο θαη ήρν από ηύκπαλα θαηά ηελ άθημε. Έλα group από ρνξεπηέο ζα δώζεη κηα απζεληηθή Αθξηθάληθε παξάζηαζε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν κεηά ην δείπλν. 12

13 Ημέπα 5 04 Οκηωβπίος 2009 Ρν πξσί ζα ζεξβηξηζηεί πξόγεπκα ζηελ απιή κε ηζάη, θαθέ, ρπκό θξνύησλ, κπηζθόηα, αθνινπζνύκελα από έλα ζαθάξη. Κεηά ην ζαθάξη, ην group ζα αλαρσξήζεη από ην μελνδνρείν Kapama River Lodge θαη ζα κεηαθεξζεί ζην αεξνδξόκην Hoedspruit γηα ηελ πηήζε charter κε πξννξηζκό ην Cape Town. Ζ πηήζε ζα αλαρσξήζεη ζηηο 11:00 θαη δηαξθεί 3 ώξεο θαη 40 ιεπηά. Κέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο απνζθεπώλ αλά άηνκν έσο 32 θηιά. Κε ηελ άθημε ζην Cape Town ην group ζα κεηαθεξζεί ζην μελνδνρείν Table Bay πνπ βξίζθεηαη ζην V&A Waterfront. Ρν Victoria & Alfred Waterfront, λόηηα ηεο Αθξηθήο είλαη έλαο ειθπζηηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο. Ρν V&A έρεη πεξηζζόηεξα από 470 εζηηαηόξηα θαη καγαδηά, κηα ζεηξά από πνιηηηζηηθά νξόζεκα, έλαλ αξηζκό δηάθνξσλ ηζηνξηθώλ θηεξίσλ θαη κνπζείσλ. Αθνύ νη ζπκκεηέρνληεο εγθαηαζηαζνύλ ζηα δσκάηηα, ζα ζπγθεληξσζνύλ ζην lobby ηνπ μελνδνρείνπ γηα κεηαθνξά κε πνύικαλ πξνο ην Ππλεδξηαθό θέληξν. -Δναπκηήπια ηελεηή ηος ςνεδπίος- Κεηά ηε ιήμε ηεο ελαξθηήξηαο ηειεηήο θαη ηνπ welcome reception, ην group ζα επηζηξέςεη κε πνύικαλ ζην μελνδνρείν. 13

14 Ημέπα 6 05 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν Νη ζπκκεηέρνληεο ζα κεηαθεξζνύλ ζηελ πόιε Hermanus γηα παξαθνινύζεζε θαιαηλώλ! Ρα θξνπαδηεξόπινηα αλαρσξνύλ από ην Λέν ιηκάλη ηνπ Hermanus. Ζ δηάξθεηα είλαη πεξίπνπ 2 ώξεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 3 ηύπνπο θαιαηλώλ, δειθίληα, θώθηεο, πηγθνπίλνπο θαη πνηθηιία από ζαιαζζνπνύιηα. Ρα πινία επηηξέπνληαη λα πιεζηάζνπλ ηηο θάιαηλεο σο θαη 50 κέηξα. Νη θάιαηλεο ζπλήζσο πιεζηάδνπλ πξνο ην πινίν, νξηζκέλεο θνξέο κέρξη θαη 1 κέηξν! Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πινίν είλαη ππνρξεσκέλν λα παξακείλεη αθίλεην γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά. Οι σσμμετέτοντες στη σσνέτεια θα μεταυερθούν στο Franschhoek για να επισκευθούν τα winelands (περίποσ 1 ώρα και 30 λεπτά). Ρν Franschhoek έρεη γίλεη γλσζηό σο πξσηεύνπζα ηξνθίκσλ θαη θξαζηνύ ηεο ρώξαο. Απηό δελ απνηειεί έθπιεμε ην όηη νρηώ από ηα εθαηό θαιύηεξα εζηηαηόξηα ζηνλ θόζκν βξίζθνληαη ζηε θνηιάδα. Ζ θνηιάδα ηνπ Franschhoek παξάγεη επίζεο νξηζκέλα γλσζηά θαιά θξαζηά. Ρν group ζα απνιαύζεη κηα πνηθηιία από ηπξηά θαη θξαζηά αθνινπζνύκελα από γεύκα ζην Fairview Wine Estate. Νη ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθνπλ ζην μελνδνρείν αξγά ην απόγεπκα όπνπ ζα έρνπλ ρξόλν γηα θξεζθάξηζκα πξηλ ην δείπλν ζην εζηηαηόξην Savoy Cabbage. 31 Harley Davidson κε νδεγνύο ζα είλαη παξαηαγκέλεο έμσ από ην μελνδνρείν πεξηκέλνληαο λα κεηαθέξνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εζηηαηόξην, γηα κηα αμέραζηε βόιηα θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο. Savoy Cabbage Restaurant Κνληέξλα καγεηξηθή ζε έλα ηζηνξηθό θηίξην θηηαγκέλν από ηνύβιν θαη γπαιί, ην Savoy Cabbage βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Cape Town πάλσ ζηελ πιαηεία Heritage Square. Κεηά ην δείπλν ην group επηζηξέθεη ζην μελνδνρείν κε πνύικαλ. 14

15 Ημέπα 7 06 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν. Δκδπομή ζηο Cape Town (ολόκληπη μέπα) Δθδξνκή ζηα πξνάζηηα ηνπ Bantry Bay θαη ηνπ Camps Bay. Θξνπαδηέξα ζην λεζί Duiker αλ ε ζάιαζζα είλαη ήξεκε. Πηε ζπλέρεηα ζην Δζληθό Ξάξθν Cape Peninsula. Ρν Cape ηνπ Good Hope απνηειεί κέξνο ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ Cape Peninsula, θαη εμαξηάηαη από ηα λνηηναθξηθαληθά εζληθά πάξθα. Νη Visitors κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ ηα εθηάξηα γεγελνύο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη πάλσ από 150 είδε πνπιηώλ. Ρν κεζεκεξηαλό γεύκα ζα ζεξβηξηζηεί ζην Δζηηαηόξην Black Marlin. Απηό ην εζηηαηόξην είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε έλα από ηα πην θπζηθά ζεκεία ηνπ Cape Peninsula. Ξξνζθέξεη έλα εμαίζην menu, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέιεηα ζαιαζζηλά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηαθώλ θαη ησλ γαξίδσλ), κπξηδόιεο, δπκαξηθά θαη ρνξηαξηθά. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, ν θήπνο είλαη έλαο ηέιεηνο ρώξνο ζπλάληεζεο γηα έλα κεζεκεξηαλό γεύκα ζαιαζζηλώλ. Κεηά ην κεζεκεξηαλό γεύκα ζην εζηηαηόξην Black Marlin, ην ηαμίδη ζπλερίδεηαη ζηελ απνηθία Boulders Beach Penguin θαη ην Naval ρσξηνπδάθη ηεο πόιεο Simon. Νη επηζθέπηεο έρνπλ πξόζβαζε ζηηο θαιά ηνπνζεηεκέλεο μύιηλεο δηαβάζεηο πεδώλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θηινμελνπκέλνπο ηελ επθαηξία λα δνπλ ηνπο πηγθνπίλνπο ζην θπζηθό βηόηνπό ηνπο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν πεξίπνπ ζηηο 17:30 κκ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα μεθνύξαζε ην απόγεπκα θαη γηα δείπλν. Ημέπα 8 07 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν. ςνέδπιο. Δλεύθεπη μέπα 15

16 Ημέπα 9 08 Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην μελνδνρείν. Πεπιήγηζη μέζα ζηη πόλη και εκδπομή ζηο Table Mountain (μιζή μέπα) Από ην μελνδνρείν Table Bay ζα κεηαθεξζνύλ ζην πην δηάζεκν βνπλό ηνπ Cape Town ην Table Mountain! Πην βνπλό κπνξεί λα αλέβεη θαλείο θαη κε ηειεθεξίθ (αλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη). Ζ θνξπθή ηνπ βνπλνύ πξνζθέξεη κηα ζπλαξπαζηηθή ζέα ηεο πόιεο, ηνπ θόιπνπ, ηνπ λεζηνύ Robben, ηεο αηιαληηθήο αθηήο θαη ηεο ρεξζνλήζνπ Cape. Κεηά ην Table Mountain ε εθδξνκή πεξηιακβάλεη έλα city-tour ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη κηα επίζθεςε ζηε ζπλνηθία Bo-Kaap. Νη ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθνπλ ζην μελνδνρείν θαη αλαρσξνύλ ζηηο 20:30 κε ηα πόδηα γηα δείπλν ζην εζηηαηόξην Emily s, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 800 σλ κέηξσλ από ην μελνδνρείν Table Bay. Emily s Restaurant Ρν εζηηαηόξην άλνημε γηα πξώηε θνξά πξηλ από 10 ρξόληα σο έλα κηθξό αλεπίζεκν bistro. Κε ην ρξόλν αλαδείρηεθε θαη πήξε κεγάιε δόμα όηαλ κεηαθέξζεθε ζην νινθαίλνπξην θαη πνιπηειέο Clock Tower, έλα από ηα πην ηνπξηζηηθά ζεκεία ηνπ Cape Town. Ζ θνπδίλα ηνπ είλαη Αθξν-Δπξσ-θεληξηθή ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαιύηεξα ζπζηαηηθά ηεο Αθξηθάληθεο γαζηξνλνκίαο. 16

17 Ημέπα Οκηωβπίος 2009 Κεηά ην πξσηλό, αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν Table Bay θαη κεηαθνξά ζην ζηαζκό ηνπ Cape Town, όπνπ ζα κεηαβνύλ ζην πνιπηειέο Κπιε Ρξέλν (Blue Train) γηα νινλύθηην ηαμίδη κε πξννξηζκό ηε Pretoria. Blue Train Ρν Βlue Train εηζήρζε ην 1928, ην πξώην ηξαίλν πνιπηειείαο κεηαμύ ηνπ Johannesburg θαη ηνπ Cape Town. Ρν Βlue Train αληαγσλίδεηαη πνιιά μελνδνρεία 5 αζηέξσλ όζνλ αθνξά ηε πνηόηεηα, ηελ άλεζε θαη ην ζηπι. Ρα δηακεξίζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί έμνρα γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο δηαθεθξηκέλνπο θηινμελνπκέλνπο όηη θαιύηεξν κπνξεί λα παξέρεη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη ε αλώηεξε ρεηξνηερλία. Άλεηα ζαιόληα κε γξαθεία εξγαζίαο θαη πνιπηειείο ζνπίηεο. Blue Train Itinerary 07:50-08:30 Check-in ζην Blue Train Lounge, ζην ζηαζκό ηνπ Cape Town Νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνιαύζνπλ snacks θαη πνηά πξηλ ηελ επηβίβαζε 08:30 Αξρίδεη ε επηβίβαζε. Νη butlers θαηαλέκνπλ ηνπο επηβάηεο ζηηο ζνπίηεο 08:50 Ρν Blue Train αλαρσξεί από ην ζηαζκό ηνπ Cape Town 13:00 14:30 Γεύκα 14:35 15:15 Ρν Blue Train θάλεη ζηάζε ζην Matjiesfontein γηα 45 ιεπηά 16:00 Ρν Blue Train ζπλερίδεη ην ηαμίδη βόξεηα πξνο ηελ Pretoria 17:00 Πεξβίξεηαη ηζάη. Κεηά ην ηζάη, ππάξρεη ρξόλνο γηα θξεζθάξηζκα θαη έλα πνηό πξηλ ην βξαδηλό 20:30 Γείπλν 17

18 Ημέπα Οκηωβπίος 2009 Ξξσηλό ζην ηξέλν. Ρν Blue Train θζάλεη ζην ζηαζκό ηεο Pretoria ζηηο 12:30κκ. Νη Butlers βνεζνύλ ηνπο θηινμελνπκέλνπο κε ηηο απνζθεπέο ηνπο θαη έπεηηα επηβηβάδνληαη ζε θιηκαηηδόκελα πνύικαλ. Θα πξνζθεξζνύλ ζην πνύικαλ παθέηα θαγεηνύ ελώ ζα απνιακβάλνπλ κηα πεξηήγεζε ηεο πόιεο Pretoria. Πεπιήγηζη ηηρ πόληρ Pretoria Ζ πόιε Jacaranda, πνπ νλνκάδεηαη έηζη γηα ρηιηάδεο δέληξα Jacaranda πνπ επζπγξακκίδνπλ ηηο νδνύο ηεο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πόιε ζε κηα πνξθπξή ρώξα ησλ ζαπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο όηαλ είλαη ηα δέληξα ζηελ πιήξε άλζηζε, είλαη ε εζηίαζε απηήο ηεο εμόξκεζεο. Ζ πεξηήγεζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκείσλ ηεο πόιεο πεξηιακβάλεη ηα θηήξηα. Έλα θηήξην ζηεγάδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ην γξαθείν ηνπ λνηηναθξηθαληθνύ Ξξνέδξνπ. Πρεδηαζκέλν από ην δηάζεκν βξεηαληθό αξρηηέθηνλα Sir Herbert Baker, απηό ζεσξείηαη σο έλα από ηα αξρηηεθηνληθά αξηζηνπξγήκαηα. Δπίζθεςε ζην κλεκείν Voortrekker θαη ζην Melrose House ζηε Ξξεηόξηα. Ρν Melrose ήηαλ ε ζέζε όπνπ ν Anglo Boer ηειείσζε επίζεκα ηνλ πόιεκν κε ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο ηεο Vereniging ην Ρν group ζα κεηαθεξζεί ζην Sandton Sun Hotel ζην Sandton, Johannesburg. Νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ αξθεηό ρξόλν λα θξεζθαξηζηνύλ πξηλ θαηεπζπλζνύλ ζην Δζηηαηόξην Butchers Shop and Grill γηα δείπλν. The Butcher Shop and Grill Restaurant Δγθαηεζηεκέλν ζηελ πιαηεία Nelson Mandela, ην εζηηαηόξην Butcher Shop & Grill απνιακβάλεη αζθάιεηα, επθνιία θαη θύξνο. Απνηειεί κηα γηνξηή Λνηηναθξηθάληθεο θιεξνλνκηάο, θαη πεξηιακβάλεη ζπεζηαιηηέ από θξεαηηθά όπσο braaivleis and biltong - al fresco barbequing θαη νξεθηηθά από αιαηηζκέλν θξέαο. 18

19 Ημέπα Οκηωβπίος 2009 Κεηά ην πξσηλό, ην group ζα κεηαθεξζεί ζην Soweto γηα πεξηήγεζε. Soweto Tour Ρν Soweto, είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πόιεηο ηεο ρώξαο, ε νπνία ηδξύζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Κέρξη ην 1970 ην Soweto είρε ζπίηηα, 143 εθθιεζίεο θαη 127 ζρνιεία θαη πεξίπνπ 100,000 θαηνίθνπο. Πήκεξα, ν πιεζπζκόο ηνπ Soweto απνηειείηαη από δηάθνξεο θπιέο ηζαγελώλ κε δηάθνξεο δηαιέθηνπο όπσο Zulu, Βόξεηα θαη Λόηηα Sotho, Tswana θαη Xhosa. Έρεη έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κε ρηιηάδεο καγαδηά 'spaza' (καγαδηά ζε ζπίηηα) θαη θνηλσληθή δσή, εζηηαηόξην, coffee shops, θαη αζιεηηθά θέληξα. Ρν group ζα κεηαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα ζην εζηηαηόξην The Fishmonger πνπ ζηεγάδεηαη ζην Gold Reef Casino, γηα ην απνραηξεηηζηήξην γεύκα. The Fishmonger Restaurant Gold Reef Casino Ρν Απζεληηθό Fishmonger ηδξύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1992 θαη έπεηηα αλαπηύρζεθε ζε έλα δπλακηθό θαη επηηπρεκέλν εζηηαηόξην. Ζ θνπδίλα είλαη κεζνγεηαθή θαηά βάζε κε έμνρα θαη θξέζθα πιηθά πνπ απνδίδνπλ ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα. Ρν group επηζηξέθεη ζην μελνδνρείν γηα θξεζθάξηζκα θαη πξνεηνηκαζία γηα ηε κεηαθνξά πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Johannesburg. Δθεί ζα ηνπο παξαζρεζεί βνήζεηα κε ηηο απνζθεπέο ηνπο γηα ηελ επηβίβαζε ζηελ πηήζε ΝΑ 106 (ώξα 19:45) κε πξννξηζκό ηελ Αζήλα. 12 Οκηωβπίος 2009 Άθημε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο ζηηο 05:50 ην πξσί. 19

20 ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΧΝ THE PALACE HOTEL 5* (SUN CITY) Ρν Ξαιάηη ηεο Σακέλεο Ξόιεο, ζηελ Ξόιε ηνπ Ζιίνπ είλαη έλαο από ηνπο πην δειεαζηηθνύο πξννξηζκνύο παγθνζκίσο γηα θάζε ηαμηδηώηε, αμηνζέβαζην γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. Κπζηθά γλσζηό σο ε βαζηιηθή θαηνηθία ελόο αξραίνπ βαζηιηά, είλαη πξαγκαηηθά έλα από ηα πην Ζγεηηθά Μελνδνρεία παγθνζκίσο. Ρν Ξαιάηη, αληακείβεη αθεηδώιεπηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ κε ηηο πινύζηεο ππεξεζίεο ηνπ, θαη είλαη πνιπηειέο θαη αξηζηνθξαηηθό ζε θάζε άπνςε ηεο κπζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο ηνπ. Ρν μελνδνρείν πεξηβάιιεηαη από κηα βνηαληθή δνύγθια 25 εθηαξίσλ. Ρελ δνύγθια δηαζρίδνπλ θαηαξξάθηεο, ιίκλεο, θαζώο θαη πνιιά κνλνπάηηα. Ρν Ξαιάηη έρεη 338 δσκάηηα. Σαξαθηεξηζηηθά & παξνρέο δσκαηίνπ Ληνπιάπα & γξαθείν Κίλη κπαξ ρξεκαηνθηβώηην Γνξπθνξηθή ηειεόξαζε κε ηειερεηξηζηήξην Οαδηόθσλν θαη ππεξεζία αθύπληζεο Ηληεξλέη, δσξεάλ ζύλδεζε Πηεγλσηήξην καιιηώλ Ρειεθσληθέο ζπζθεπέο παξέρνληαη ζε θάζε γξαθείν, θνκνδίλν θαη ζην ινπηξό Ρειέθσλν, fax, , αληηγξαθή, εθηύπσζε θαη απνζήθεπζε κελπκάησλ, ζε πξνζσπηθό αξηζκό Θιηκαηηδόκελεο κνλάδεο 24σξε ππεξεζία δσκαηίνπ KAPAMA RIVER LODGE 5* (HOEDSPRUIT) Ζ Βνξεηόηεξε νξνζεηξά ηνπ όξνπο Drakensberg παξέρεη κηα καγηθή επθαηξία γηα κηα καηηά ζην γλσζηό παιαηό παηρλίδη ζην θαηαθύγην ζεξακάησλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ γλσζηνύ Δζληθνύ Ξάξθνπ Kruger. Ρν Kapama river Lodge βξίζθεηαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ην Θαηαθύγην ζεξακάησλ ηνπ Kapama, θαη παξέρεη κηα πνιπηειή δηακνλή. Θάζε έλα από ηα 42 επξύρσξα δσκάηηα δηαζέηεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ινπηξό, θαη παξάιιεια παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ παηρληδηνύ ζην θαηαθύγην ζεξακάησλ. Νη ρώξνη αλαςπρήο απνηεινύληαη από πηζίλα, θαζηζηηθό, παιαηνπσιείν. Ρα γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζε κπνπθέ, θαη πξνζθέξεηαη πνηθηιία από Αθξηθάληθα εδέζκαηα. Ρν θαηαθύγην, έρεη ζνθά δεκηνπξγεζεί, ζπλππνινγίδνληαο ηελ αλάγθε λα θηινμελεί κεγάιεο, ηδησηηθέο νκάδεο ηνπξηζκνύ θηλήηξνπ, θαη έηζη παξέρεη επθαηξίεο γηα πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαπιεθηηθνύ αγώλα, ηνπ hot air ballooning θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ρν θαηαθύγην ζεξακάησλ Kapama βξίζθεηαη θνληά ζην αεξνδξόκην Eastgate, κε ην μελνδνρείν λα πξνζθέξεη αλνηρηέο κεηαθνξέο κε νρήκαηα. Ζ ηνπνζεζία ηνπ Kapama, ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο Lowveld δεκηνπξγεί ηελ ηέιεηα βάζε γηα λα εμεξεπλήζεη θαλείο ηελ πεξηνρή θαη ηηο ακέηξεηεο πξνθιήζεηο πνπ παξέρεη. 20

21 TABLE BAY HOTEL - 5* (CAPE TOWN) Ρν μελνδνρείν Table Bay πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Cape Town s Victoria & Alfred Waterfront, θαβαιηθεύεη ηνλ παιαηό θπκαηνζξαύζηε, θαη απνηειεί έλα αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα, αηρκαισηίδνληαο ηελ αύξα ηνπ γνεηεπηηθνύ αθξσηεξίνπ. Ζ Βηθησξηαλή θνκςόηεηα ηνπ ρζεο, ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή άπνςε ηνπ ζήκεξα. Δίλαη ζε πιήξε αξκνλία, κε ην ζθεληθό ηνπ βνπλνύ, ηνπ ηζηνξηθνύ ιηκαληνύ θαη ηνπ θόιπνπ. Ρν Table Bay, έρεη ζπλνιηθά 329 δσκάηηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ κνλόθιηλα, δίθιηλα, δσκάηηα πνιπηειείαο θαη ζνπίηεο. Ρα απνθιεηζηηθά ζρεδηαζκέλα δσκάηηα θαισζνξίδνπλ θαη πξνζθαινύλ, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ επηηνκή ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο αλώηαηεο άλεζεο. Ρν 5* μελνδνρείν Table Bay, είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο αθόκε θαη ησλ πην απαηηεηηθώλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ. Από ηα κεγάια παξάζπξα πνπ δεζπόδνπλ ζηνλ ρώξν, θαη πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε ειεπζεξίαο, θάπνηνο κπνξεί λα ξεκβάζεη ην πνιπζύρλαζην ιηκάλη, ή ηνλ απέξαλην Αηιαληηθό Υθεαλό. Ρν ξαθηλαξηζκέλν εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ, είλαη δηαθνζκεκέλν κε κεγάιεο αξηζηνθξαηηθέο ηνηρνγξαθίεο θαη παρύο ηάπεηεο, θαη έρεη ζέα πξνο ην βνπλό θαη ην ιηκάλη. Πεξβίξεη πξόγεπκα ζε κπνπθέ, πην ζπγθεθξηκέλα θξέζθεο δξνζεξέο γεύζεηο ζε θνζκνπνιίηηθνπο ζπλδπαζκνύο. Νη επηινγέο αιιάδνπλ ζπρλά. Δλζσκαησκέλνο κέζα ζην εζηηαηόξην, είλαη έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ηδησηηθόο ρώξνο, πνπ απνηειείηαη από έλα δεθαζέζην ηξαπέδη, ην ηξαπέδη ηνπ Θαπεηάληνπ όπσο νλνκάδεηαη. Ρν ηξαπέδη ηνπ Θαπεηάληνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε από εηαηξίεο πνπ ζπρλά δηαζθεδάδνπλ εθεί ζπκκεηέρνληεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο. Ρν Table Bay απνηειεί έλα ήζπρν θαηαθύγην, θαη εζπραζηήξην καθξηά απ ηνλ ηαξαρώδε ζθπγκό πνπ παξέρνπλ νη έληνλνη ξπζκνί δηαζθέδαζεο ζην Cape Town. Νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαζαξά γηα ραιάξσζε θαη απόιαπζε. Γηα πην απαηηεηηθνύο ζπκκεηέρνληεο, πνπ είλαη ιάηξεηο ησλ sport, ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα πην επίπνλε άζθεζε, ιίγν πην έμσ από ην μελνδνρείν. SANDTON SUN HOTEL - 5* (JOHANNESBURG) Ρν Sandton Sun & Towers, είλαη δύν μερσξηζηά θηίξηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε έλα εζσηεξηθό αεξνδηάδξνκν. Κηα αλάζα από ηα εκπνξηθά θέληξα ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο, ην μελνδνρείν Sandton City, πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη αλέζεηο δηεζλνύο επηπέδνπ. Ζ θηινζνθία παξνρήο πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ έρεη δηακνξθώζεη ην InterContinental Sandton Sun σο έλα από ηα πην μερσξηζηά μελνδνρεία ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ. Γηαθεθξηκέλε δηακνλή, κεγάιε γθάκα από εζηηαηόξηα, νξγαλσκέλν γπκλαζηήξην, 2 πηζίλεο θαη κεγαινπξεπείο ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ην InterContinental Sandton Sun από ηα ππόινηπα μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο. 21

22 ΚΟΣΟ ΣΑΞΙΓΙΟΤ ΒΑΙΜΔΝΟ Δ 30 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΟΣΟ Θόζηνο αλά άηνκν ζε Γίθιηλν δσκάηην 5.322,00 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε OA 2.121,00 ςνολικό κόζηορ ανά άηομο ζε δίκλινο δωμάηιο 7.443,00 Δπιπλέον επιβάπςνζη για μονόκλινη σπήζη 1.666,50 Όιεο νη ηηκέο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ηζνηηκία ZAR θαη EUR όπσο απηή ηζρύεη ζήκεξα 23/01/2009: 1 ZAR = Σο κόζηορ πεπιλαμβάνει: * Γηεζλή αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ATH-JNB-ATH ζε business class κε Νιπκπηαθή κε θόζηνο: 2.121,01 αλά άηνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ (όπσο απηνί ηζρύνπλ ζήκεξα) * Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ κε πηήζεηο charter όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. * 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Palace Hotel κε πξσηλό * 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Kapama River Lodge ζε full board basis ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4σλ game activities θαη γεύκαηα * 5 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Table Bay Hotel κε πξσηλό * 1 δηαλπθηέξεπζε ζην Blue Train ζε full inclusive basis ζε ζπλδπαζκό 5 luxury θαη 10 deluxe ζνπηηώλ. Ππκπεξηιακβάλεη όια ηα γεύκαηα θαη ηνπηθά πνηά * 1 δηαλπθηέξεπζε ζην Sandton Sun Hotel κε πξσηλό. Ππκπεξηιακβάλεη late check-out * Κεηαθνξέο κε πνύικαλ όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα * Δθδξνκέο θαη safari όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Ζ δξαζηεξηόηεηα κε ην αεξόζηαην είλαη ππνινγηζκέλε ζην θόζηνο ηνπ ηαμηδίνπ, αιιά ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ην θόζηνο ζα επηζηξαθεί. Ζ ηηκή ηεο είλαη 230 αλά άηνκν * Γεύκαηα θαη δείπλα όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα * Διιελόθσλνο μελαγόο ν νπνίνο ζα ζπλνδεύεη ην group ζε όλο ηο ηαξίδι (πιελ ηνπ Blue Train) * Αρζνθνξηθά έμνδα ζηα μελνδνρεία θαη αεξνδξόκηα βαζηζκέλα ζε 1 απνζθεπή αλά άηνκν * Ππλνδόο από ηελ εηαηξεία καο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ * Ραμηδησηηθή αζθάιεηα (επηζπλάπηεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή παξαθάησ) * Όινη νη θόξνη Σο κόζηορ ΓΔΝ πεπιλαμβάνει: * Θαηαλάισζε πνηώλ ζε δείπλα θαη γεύκαηα ζε όιν ην ηαμίδη * Δθδξνκέο θαη εηζόδνπο ζε ρώξνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα * Έμνδα πξνζσπηθήο ρξήζεο (π.ρ. mini-bar, ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη πιπληήξην ξνύρσλ) * Φηινδσξήκαηα ζε νδεγνύο θαη μελαγνύο 22

23 ΠΡΟΡΓΡΑΜΜΑ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΑΞΙΓΙΧΣΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΡΑΜΟ Α.Δ. Α1. ΑΞΥΙΔΗΑ ΕΥΖΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ ,00 Αλ ν Αζθαιηζκέλνο ράζεη ηε δσή ηνπ από αηύρεκα κέζα ζε 180 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνπο Λόκηκνπο Θιεξνλόκνπο ηνπ ην παξαπάλσ πνζό. Α2. ΚΝΛΗΚΖ ΝΙΗΘΖ/ΚΔΟΗΘΖ ΑΛΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ ,00 Αλ ν Αζθαιηζκέλνο ππνζηεί κέζα ζε 180 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ηηο παξαθάησ απώιεηεο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε θαη δηαξθή αδπλακία θαη/ή αληθαλόηεηα θαη εθόζνλ ε πιήξεο θαη δηαξθήο απηή αδπλακία/αληθαλόηεηα δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ζπλερείο κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, ε Δηαηξία ηνπ θαηαβάιιεη νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ παξαπάλσ πνζνύ ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: Ξνζνζηό ζην θεθάιαην ηεο θάιπςεο * Απώιεηα δύν άλσ ή θάησ άθξσλ 100% * Απώιεηα ηνπ ελόο ρεξηνύ θαη ελόο πνδηνύ 100% * Νιηθή απώιεηα όξαζεο θαη από ηα δύν κάηηα 100% * Νιηθή απώιεηα όξαζεο από ην έλα κάηη θαη απώιεηα ελόο ρεξηνύ ή ελόο 100% πνδηνύ * Νιηθή απώιεηα ιόγνπ θαη αθνήο θαη από ηα δύν απηηά 100% * Νιηθή αλίαηε παξαιπζία 100% * Νιηθή Απώιεηα ελόο ρεξηνύ ή ελόο πνδηνύ 50% * Νιηθή απώιεηα όξαζεο από ην έλα κάηη 50% * Νιηθή Απώιεηα ιόγνπ 50% * Νιηθή Απώιεηα αθνήο θαη από ηα δύν απηηά 50% Β. ΗΑΡΟΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ, ΔΛΡΝΠ/ΔΘΡΝΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΚΔΣΟΗ 1.500,00 Θαιύπηνληαη νη δαπάλεο πνπ ζα γίλνπλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, εληόο ή εθηόο λνζνθνκείνπ, θαη νη νπνίεο πηζηνπνηνύληαη από πξσηόηππεο επίζεκεο απνδείμεηο, κε αλώηαην όξην ην παξαπάλσ πνζό. Γ. ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΗΑΘΝΚΗΓΖΠ ΚΔΣΟΗ 3.500,00 Ζ Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ην παξαπάλσ πνζό γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα ππνζηεί ν Αζθαιηζκέλνο εάλ απαηηεζεί έθηαθηε δηαθνκηδή ηνπ, ιόγσ ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο πνπ εκθαλίδεηαη αηθλίδηα γηα πξώηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. Θαιύπηνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο ζην πιεζηέζηεξν Λνζειεπηηθό Ίδξπκα, νη δαπάλεο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηαηξηθώλ πιηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηαθηεο δηαθνκηδήο, θαζώο επίζεο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ. Γ. ΓΑΞΑΛΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ (ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝ) ΠΝΟΝ 3.000,00 Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από αηύρεκα, ή από αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη αηθλίδηα γηα πξώηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηεο ζνξνύ ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, κε αλώηαην όξην ην παξαπάλσ πνζό. Δ. 1. ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΞΔΗΓΝΛΡΝΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝ ΡΑΜΗΓΗΝ & ΑΛΑΟΟΥΠΖΠ 3.500,00 E. 2. ΑΛΥΡΑΡΝ ΝΟΗΝ ΓΗΑ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ ΓΥΚΑΡΗΝ ΙΝΓΥ ΑΛΑΟΟΥΠΖΠ, ΡΖΛ ΖΚΔΟΑ ΚΔΣΟΗ 235,00 Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο παξακείλεη λνζειεπόκελνο γηα πεξηζζόηεξεο από 5 εκέξεο, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ην πνζό γηα έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην κεη επηζηξνθήο ζε νηθνλνκηθή ζέζε, ελόο πξνζώπνπ ηεο επηινγήο ηνπ, θαζώο θαη ηηο δαπάλεο ελνηθίαζεο δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν γηα ηελ αλάξξσζε ηνπ αζζελνύο, κε αλώηαην όξην ην παξαπάλσ πνζό. ΠΡ. ΑΞΥΙΔΗΑ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΥΛ ΙΝΓΥ ΑΘΟΥΠΖΠ 150,00 Ζ Δηαηξία απνδεκηώλεη ηελ απώιεηα ησλ κε επηζηξεθνκέλσλ πξνθαηαβνιώλ (μελνδνρείνπ θαη/ή εηζηηεξίνπ), κέρξη ην παξαπάλσ πνζό εάλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο, ην ηαμίδη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ αθπξσζεί ιόγσ ζαλάηνπ, αζζέλεηαο ή ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ ίδην, ζηνλ ζπληαμηδηώηε ηνπ, ή ζε ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κέρξη β βαζκνύ ζπγγέλεηαο. 23

24 Ε. ΞΔΗΟΑΡΔΗΑ (κέρξη 30 εκέξεο) 9.000,00 Ζ Δηαηξία ζα απνδεκηώζεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ςπρηθή νδύλε γηα θάζε 24σξε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν Αζθαιηζκέλνο θξαηείηαη παξά ηε ζέιεζε ηνπ ή παξάλνκα, ζαλ ζπλέπεηα Ξεηξαηείαο πνπ ζα εθδεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηαμηδηνύ, κε αλώηαην όξην 30 εκέξεο θαη κέρξη ην παξαπάλσ πνζό. ΑΜΔΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΑΠΟ ΣΗΝ AIG ASSIST Άκεζε αληαπόθξηζε/βνήζεηα ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ κέζσ εηδηθήο, δσξεάλ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο, 365 κέξεο ην ρξόλν ζε 24ώξε βάζε γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Πε πεξίπησζε επέιεπζεο αζθαιηζκέλνπ θηλδύλνπ, ηα θαηά ηόπνπο ζηειέρε ηεο AIG ζα εμππεξεηνύλ κε παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, δει. Γεληθέο, Ρερληθέο, Ηαηξηθέο Ξιεξνθνξίεο, Ηαηξηθή Βνήζεηα θαη Κεηαθνξέο. Ζ AIG ζα εγγπάηαη ή ζα πιεξώλεη θαηά πεξίπησζε ηα δεηνύκελα πνζά ζε Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα, Λνζνθνκεία, Ηαηξνύο, Κεηαθνξηθέο Δηαηξίεο θιπ., γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. ΘΑΙΤΖ ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ Α. Ξπξεληθή, Σεκηθή θαη Βηνινγηθή ηξνκνθξαηία (εμαηξείηαη πάληα) Β. Νπνηαδήπνηε άιιε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θαιύπηεηαη. 24

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΤΗΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 3 18:30 29 Σεπτεμβρίου 2009 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πτήση LH 3383 με προορισμό το Johannesburg μέσω Φρανκφούρτης 20:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Προςοχθ: ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΣ. ΘΑΘΔ ΡΔΡΑΟΡΖ ΞΔΚΞΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ - ΠΑΒΒΑΡΝ ΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΚΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗA TURKISH AIRWAYS ΑΞΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΘΑΡ.

Προςοχθ: ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΣ. ΘΑΘΔ ΡΔΡΑΟΡΖ ΞΔΚΞΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ - ΠΑΒΒΑΡΝ ΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΚΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗA TURKISH AIRWAYS ΑΞΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΘΑΡ. ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ (DUBAI SHOPPING FESTIVAL 01/01-01/02/15) ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΩ 31/03/2015 + ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ***ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΣΙΟΤ*** ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΣ. ΘΑΘΔ ΡΔΡΑΟΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα