Προεκλαμψία - Εκλαμψία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προεκλαμψία - Εκλαμψία"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17 Πρεκλαμψία - Εκλαμψία Μ.ΒΑΒΑΤΣΗ Η υπέρταση κατά την κύηση απτελεί και σήμερα κύρια αιτία νσηρότητας και θνησιμότητας μητέρας και νεγνύ. Στις Ηνωμένες Πλιτείες τ πσστό της πρεκλαμψίας-εκλαμψίας ανέρχεται σε 7% των κυήσεων και ευθύνεται για τό 1/5 των θανάτων των επιτόκων και για θανάτυς εμβρύων (αυτόματη έκτρωση) και νεγνών ετησίως. 1 Ταξινόμηση Από τυς περισσότερυς ειδικύς έχει γίνει απδεκτή η ταξινόμηση τυ Αμερικανικύ Κλλεγίυ Μαιευτήρων και Γυναικλόγων (American College of Obstetricians and Gynecologists, A. C.O.G.), σύμφωνα με την πία η υπέρταση της κυήσεως- αύξηση της πρϋπάρχυσας συστλικής aρτηριακής πιέσεως 0 mm Hg και της διαστλικής aρτηριακής πιέσεως 15 mm Hg ή συστλική αρτηριακή πίεση 140 mm Hg και διαστλική αρτηριακή πίεση 90 mm Hg- διακρίνεται σε: 1. Υπέρταση πυ εμφανίζεται κατά την κύηση (Pregnancy-Induced Hypertension, ΡΙΗ) α. Πρεκλαμψία: μέτρια, βαρεία β. Εκλαμψία 2. Χρόνια υπέρταση (Pregnancy, Chronic Hypertension, PCH). Χρόνια υπέρταση πυ επιπλέκεται με πρεκλαμψία-εκλαμψία (Pregnancy-Aggravated Hypertension, Ρ ΑΗ). Παρδική υπέρταση της κυήσεως (Pregnancy, Transient Hypertension, ΡΤΗ) αρτηριακή πσό υρικό ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ πίεση πρωτεϊνυρία ύρων ξύ ίδημα (mmhg) 24ώρυ Μέτρια 140/90-170/11 :: 5g/24ωρ > 500m1 + + Βαρεία > 170/110 > 5 g/24ωρ < 500ml Εκλαμψία χαρακτηρίζεται η πρεκλαμπτική κατάσταση η πία επιπλέκεται με γενικευμένυς επιληπτειδείς σπασμύς, χωρίς να πρϋπάρχει νευρλγική διαταραχή. Τ πσστό της εκλαμψίας κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 0,67% των κυήσεων, τ πσστό των μητρικών θανάτων μεταξύ Ο και 12% των κυήσεων και τ πσστό της περιγεννητικής θνησιμότητας μεταξύ 20 και 0%. 4 Η πρεκλαμψία εμφανίζεται συχνότερα (65%) στις πρωτότκες. Στις πλύτκες συμβάλλυν συνήθως πρδιαθεσικί παράγντες, όπως σακχαρώδης διαβήτης, η πλλαπλή ή η μύλη κύηση και τ ικγενειακό ιστρικό πρεκλαμψίας. Χρόνια υπέρταση χαρακτηρίζεται η υπέρταση πυ πρϋπάρχει της κυήσεως και μπρεί να επιπλακεί από την κύηση και να καταλήξει σε πρεκλαμψία. Παρδική υπέρταση της κυήσεως χαρακτηρίζεται η υπέρταση πυ εμφανίζεται κατά τ δεύτερ ήμισυ της κυήσεως ή τ πρώτ 48ωρ μετά τν τκετό, ενώ πρηγυμένως η αρτηριακή πίεση είναι φυσιλγική. Η υπέρταση αυτή συνήθως δε συνδεύεται από πρωτεϊνυρία ή γενικευμέν ίδημα και υπχωρεί μέσα σε δέκα ημέρες από τν τκετό. Αιτιλγία Ορισμί Πρεκλαμψία χαρακτηρίζεται η εμφάνιση υπέρτασης με πρωτεϊνυρία ή ίδημα ή και τα δύ. Υπγραμμίζεται ότι η εμφάνιση ιδήματς κατά την κύηση δε συνεπάγεται πρεκλαμψία εφόσν δε συνδεύεται από υπέρταση. Η πρεκλαμψία εκδηλώνεται μετά την 20ή εβδμάδα της κυήσεως ή και νωρίτερα όταν υπάρχει μύλη κύηση και συνήθως υπχωρεί τ πρώτ 48ωρ μετά τν τκετό. Τα χαρακτηριστικά της μέτριας και της βαρείας πρεκλαμψίας είναι:2 Η αιτιλγία της πρεκλαμψίας παραμένει άγνωστη. Κατά τν Lindheimer5, σημαντικό ρόλ διαδραματίζει η μητρπλακύντια ισχαιμία η πία πρκαλεί την έκλυση ρενίνης και ενεργπίηση της αγγειτενσίνης Π και της αλδστερόνης, ενώ συγχρόνως ελαττώνεται η πρσταγλανδίνη Ε, ισχυρός αγγειδιασταλτικός παράγντας, πίς φυσιλγικά θα αντιστάθμιζε την υπερτασική δράση τυ συστήματς ρενινής-αγγειτενσίνης Il6 7 (Σχήμα 1) Ο Walsh8 θεωρεί ως γενεσιυργό αίτι τη διαταραχή της παραγωγής των δύ πρσταγλανδινών τυ πλακύντα,

2 18 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ [ f'θρομβοξανη και ΠΡΟΣΤΑΚΥΚΛΙΝΗ.ι. ι 1- μητρπλcrnύντια +χuκλφ:> ία Σχήμα 1. Παθφυσιλγικές μεταβλές και κλινικές εκδηλώσεις στην πρεκλαμψία-εκλαμψία. 6 8 της πρστακυκλίνης και της θρμβξάνης (Σχήμα 2), ενώ κατά μία άλλη άπψη κινητπιείται ένας ανσβιλγικός μηχανισμός, ως αντίδραση τυ μητρικύ ργανισμύ έναντι τυ κυήματς , πίς καταλήγει σε ιστική α νξία και στην έκλυση θρμβπλαστίνης στη μητέρα με απτέλεσμα την εμφάνιση της κλινικής εικόνας της πρεκλαμψίας (Σχήμα 1). αραχιδνικό ξύ t ενδπερξείδι / \.,. ΠΡΟΣΤ ΑΚΥΚΛΙΝΗ ΘΡΟΜΒΟΞΑΝΗ αγγειδιαστλή t συγκόλληση αιμπεταλίων t δραστηριότητα μήτρας 1' μητρπλακύντια κυκλφρία αγγεισύσπαση 1' συγκόλληση αιμπεταλίων 1' δραστηριότητα μήτρας t μητρπλακύντια κυκλφρία Σχήμα 2. Σύγκριση των Βιλγικών ενεργειών της πρστακυκλίvης και της θρμ8ξάvης στη φυσιλγική κύηση. Στην πρεκλαμψία ανατρέπεται η μεταξύ τυς ι σρρπία και υπερέχει η δράση της θρμ8ξάνης. ΠαθΦυσιλγία Οι παθφυσιλγικές μεταβλές πυ εμφανίζνται στην πρεκλαμψία-εκλαμψία αφρύν όλα τα όργανα και τα συστήματα της επιτόκυ και είναι τ απτέλεσμα της καθλικής και έντνης αγγεισύσπασης πυ πρκαλύν η ρενίνη, η αγγειτενσίνη 11, η αλδστερόνη και ι κατεχλαμίνες.12 Στ καρδιαγγειακό σύστημα παρατηρείται αύξηση τυ έργυ της αριστερής κιλίας. Οι πνευμνικές αντιστάσεις μπρεί να είναι φυσιλγικές, αλλά σε βαρεία πρεκλαμψία, όταν έχει αναπτυχθεί πνευμνικό ίδημα, η πίεση εξ ενσφηνώσεως είναι σημαντικά αυξημένη.1 Η πρεκλαμπτική μητέρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στα αγγεισυσπαστικά φάρμακα, τα πία πρέπει να απφεύγνται ή να χρηγύνται με μεγάλη πρσχή.14 Παρά την κατακράτηση νατρίυ και ύδατς (ίδημα), υπάρχει υπβλαιμία. Οι αιματλγικές διαταραχές συνίστανται σε υ ππρωτεϊναιμία και αιμσυμπύκνωση. Η γλιότητα τυ αίματς αυξάνεται επιδεινώνντας την πλημμελή αιμάτωση των ργάνων15 και η επίτκς εμφανίζει αναιμία παρά την αυξημένη τιμή της αιμσφαιρίνης και τυ αιματκρίτη.1 Η κλλειδωσμωτική πίεση ελαττώνεται. Η καμπύλη της αιμσφαιρίνης μετατπίζεται πρς τα α ριστερά με απτέλεσμα την ελάττωση της πσότητας τυ ξυγόνυ πυ μεταφέρεται στ έμβρυ.16 Οι διαταραχές της πήξεως συνίστανται σε ελάττωση τυ αριθμύ των αιμπεταλίων, πίς κυμαίνεται μεταξύ και mm\ αύξηση τυ χρόνυ μερικής θρμβπλαστίνης και αύξηση τυ χρόνυ πρθρμβίνης. Σύμφωνα με μία σχετικά πρόσφατη εργασία χρόνς ρής τυ αίματς απτελεί αξιόπιστη δκιμασία διότι εμφανίζεται παρατεταμένς περίπυ στ 25% των επιτόκων ι πίες εμφανίζυν φυσιλγική τιμή αιμπεταλίων Τα παράγωγα απδόμησης τυ ινωδγόνυ είναι ελαφρά αυξημένα. Οι διαταραχές αυτές απκαθίστανται μέσα σε πέντε ημέρες από τν τκετό.17 Τ σύνδρμ «HELLP» (από τα αρχικά των κλινικών τυ εκδηλώσεων: Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count), μία ιδιαίτερα σβαρή μρφή πρεκλαμψίας, χαρακτηρίζεται από αιμόλυση, αύξηση των ηπατικών ενζύμων και ελάττωση τυ αριθμύ των αιμπεταλίων, και είναι υπεύθυν για τη νσηρότητα και τη θνησιμότητα πλλών γυναικών. Οι νεφρικές διαταραχές, ι πίες είναι αναστρέψιμες, συνίστανται σε ελάττωση της σπειραματικής διήθησης και της κάθαρσης (clearance) της κρεατινίνης, αύξηση τυ υρικύ ξές, πρωτεϊνυρία και ελάττωση της αιματώσεως τυ νεφρύ. Σε βαρεία πρεκλαμψία εμφανίζεται ηπατικό άλγς, ισχαιμικές αλλιώσεις τυ ήπατς και υπκάψι αιμάτωμα και ι ηπατικές δκιμασίες είναι επηρεασμένες. Παρατηρείται επίταση της διεγερσιμότητας τυ κεντρικύ νευρικύ συστήματς και αύξηση της ενδκρανιακής πιέσεως η πία επιδεινώνεται από την υπερκαπνία, τη μεταβλική ξέωση και την υπξία. Τ μεγαλύτερ πσστό των θανάτων από πρεκλαμψία φείλεται σε εγκεφαλικό ίδημα και εγκεφαλική αιμρραγία (Πί-

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ νακας 1). Τ ίδημα τυ λάρυγγα εμπδίζει την αναπνή και δυσχεραίνει τη διασωλήνωση. Η έντνη αγγεισύσπαση ελαττώνει τη μητρπλακύντια κυκλφρία και δημιυργεί έμφρακτα και απτιτανώσεις και πρόωρη απκόλληση τυ πλακύντα, με α πτέλεσμα την πρόκληση υπξίας στ έμβρυ, τη γέννηση πρόωρυ νεγνύ ή τν εμβρυϊκό θάνατ. Επιπλκές Α ναισθησιλγικές Εγκεφαλικές Ηπατικές Καρδιπνευμνικές ΗπατνεΦρικές 'Αλλες ΣΥΝ ΟΛΟ / / / Πίνακας 1. Θνησιμότητα από πρεκλαμψία στην Αγγλία και Ουαλία20 Αντιμετώπιση Η θεραπεία της πάθησης είναι συμπτωματική, εφόσν η αιτιλγία της είναι άγνωστη, και απσκπεί στν έλεγχ της υπέρτασης, στην πρόληψη και καταστλή των σπασμών, στην ανάταξη της υπβλαιμίας και της ξεβασικής ισρρπίας και στην απκατάσταση των αιματλγικών διαταραχών. Γεγνός, όμως, αναμφισβήτητ είναι ότι μναδική και ριζική θεραπεία παραμένει τερματισμός της κυήσεως. Ο περιρισμός της δραστηριότητας της εγκύυ και η κατάκλιση με μετατόπιση της μήτρας αριστερά έχυν ευεργετικό απτέλεσμα. Παρά την κατακράτηση νατρίυ και υγρών, δεν πρέπει να απφεύγεται η λήψη υγρών και νατρίυ διότι η έλλειψη τυ νατρίυ ενδέχεται να κινητπιήσει τ μηχανισμό ρενίνης-αγγειτενσίνης Π- αλδστερόνης και να επιταθεί η αγγεισύσπαση. Η καταστλή τυ κεντρικύ νευρικύ συστήματς της εγκύυ επιτυγχάνεται με θειϊκό μαγνήσι, διαζεπάμη, λυτικό μίγμα, Φαινυντίνη ή χλωρμεθιαζόλη (Heminevrin). Τ θειϊκό μαγνήσι χρησιμπιείται ευρέως στις Η νωμένες Πλιτείες. Αρχικά χρηγύνται 2-4 g αργά (σε 15 λεπτά) ενδφλεβίως και συνεχίζεται η στάγδην ενδφλέβια έγχυση 1- g/h. Απαιτείται συνεχής έλεγχς των επιπέδων τυ μαγνησίυ τυ αίματς για την απφυγή υ περδσλγίας και ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα θεραπευτικά επίπεδα τυ μαγνησίυ στ αίμα της εγκύυ είναι περίπυ 4-8 meq/1 Στις περισσότερες χώρες αντί τυ θειϊκύ μαγνησίυ χρησιμπιείται η διαζεπάμη σε επαναληπτικές δόσεις 5-10 mg ενδφλεβίως έως ότυ καταπαύσυν ι σπασμί Υπενθυμίζεται ότι η διαζεπάμη πρκαλεί υπτνία, αναπνευστική καταστλή και καταστλή τυ θερμρρυθμιστικύ κέντρυ τυ εμβρύυ. Τ λυτικό μίγμα (πεθιδίνη 100 mg, πρμεθαζίνη 50 mg και χλωρ- 25 πρμαζίνη 50 mg) χρηγείται επίσης από πλλύς στάγδην ενδφλεβίως.22 Η εκδήλωση σπασμών αντιμετωπίζεται με πεντθάλη (100 mg ενδφλεβίως) ή θειϊκό μαγνήσι ή διαζεπάμη (10 mg ανά ώρα ενδφλεβίως) ή Φαινυντίνη ή χλωρμεθιαζόλη. Απαραίτητη είναι η επαρκής ξυγόνωση της επιτόκυ για την απφυγή της υπξίας και η άμεση διασωλήνωση της τραχείας. Η μεταβλική ξέωση ανατάσσεται μετά από έλεγχ της ξεβασικής ι σρρπίας, ενώ τ πνευμνικό και εγκεφαλικό ίδημα αντιμετωπίζεται με διυρητικά (Φυρσεμίδη, μανιτόλη) εφόσν η νεφρική λειτυργία είναι ικανπιητική. Εάν η διαστλική αρτηριακή πίεση υπερβαίνει τα 110 mm Hg χρηγείται αντιϋπερτασική αγωγή. 1. Η υδραλαζίνη (Apresolin) και η διυδραλαζίνη (Nepresol), σε δόση 5-10 mg ενδφλεβίως, θεωρείται από τυς Αμερικανύς συγγραφείς τ φάρμακ εκλγής Εμφανίζει ταχεία έναρξη δράσεως όταν χρηγείται ενδφλεβίως και αυξάνει την αιμάτωση τυ νεφρύ, πρκαλεί όμως ταχυκαρδία και αύξηση της καρδιακής παρχής. Η ταχυκαρδία αντιμετωπίζεται με τη χρήγηση 0,5 mg πρπρανλόλης ενδφλεβίως. 2. Η μεθυλ-ντόπα (Aldomet) σε δόση 1 g τ 24ωρ από τ στόμα θεωρείται από τυς Άγγλυς συγγραφείς2 τ φάρμακ εκλγής για τη ρύθμιση της υπέρτασης της κυήσεως, μερικί όμως υπστηρίζυν ότι παρατεταμένς λανθάνων χρόνς δράσεως (6-8 ώρες) απτελεί μεινέκτημα τυ φαρμάκυ.. Η διαζξίδη έχει ισχυρότερη ενέργεια από την υ δραλαζίνη και η εφάπαξ χρήγησή της (00 mg σε 10 δευτερόλεπτα) πρκαλεί υπόταση διάρκειας 2- ωρών. Ε πεi.δή πρκαλεί ταχυκαρδία, υπεργλυκαιμία και καταστλή της δραστηριότητας της μήτρας δε χρησιμπιείται ευρέως, παρά μόν σε σβαρή και μη ελεγχόμενη υπέρταση. zz 4. Τ νιτρπρωσσικό νάτρι, η νιτργλυκερίνη και η τριμεθαφάνη, σε στάγδην έγχυση, ενδείκνυνται σε ε πείγυσες καταστάσεις και υπερτασικές κρίσεις επειδή εμφανίζυν ταχεία έναρξη δράσεως. Ο κίνδυνς τξικής επίδρασης των κυανιδίων στη μητέρα και στ έμβρυ α πσβείται όταν τ νιτρπρωσσικό νάτρι χρηγείται με ρυθμό 5-10 μg. kg-1 min 1 και για σύντμ χρνικό διάστημα.2 5. Η τριμεθαφάνη, ισχυρό γαγγλιπληγικό φάρμακ, έχει απόλυτη ένδειξη σε επείγυσες καταστάσεις πυ συνδεύνται από εγκεφαλικό ίδημα και αυξημένη ενδκρανιακή πίεση, επειδή δεν πρκαλεί διαστλή των αγγείων τυ εγκεφάλυ Οι αναστλείς των Β-υπδχέων(ατενλόλη, πρπρανλόλη) και ι αναστλείς των α- και Β-υπδχέων (Labetalol) χρησιμπιύνται επίσης στην πρεκλαμψία. Η βραδυκαρδία και η ξέωση τυ νεγνύ πυ παρατηρύνται από τη χρήγηση των αναστλέων των β- υπδχέων25 δεν τεκμηριώθηκαν από τις μελέτες τυ Rubin26 7. Η χρησιμότητα των ανταγωνιστών τυ ασβεστίυ, παρά την υπστήριξη των Walter και Redman27, βρίσκεται ακόμη στ στάδι της έρευνας. 8. Τα διυρητικά (Φυρσεμίδη) δε χρηγύνται πλέν, παρά μόν σε πνευμνικό ίδημα και συμφρητι- 19

4 20 κή καρδιακή ανεπάρκεια. Η διύρηση πυ πρκαλύν ε πιδεινώνει την υπάρχυσα υπβλαιμία και εγκυμνεί τν κίνδυν ηλεκτρλυτικών διαταραχών και υραιμίας. Σήμερα επιχειρείται η μακρχρόνια χρήγηση σαλικυλικών με την πρσδκία της μείωσης της συχνότητας και της βελτίωσης της εξέλιξης της πρεκλαμψίας. Η ευρεία εφαρμγή αυτής της θεραπευτικής αγωγής θα πρκαλέσει ασφαλώς μεγαλύτερες διχγνωμίες ως πρς την εφαρμγή της επισκληρίδιας αναισθησίας σ' αυτύς τυς ασθενείς.4 Monitoήng Οι επίτκες υψηλύ κινδύνυ θα πρέπει πωσδήπτε να αντιμετωπίζνται σε ειδικές μνάδες με εξειδικευμέν πρσωπικό και πλήρες σύγχρν monitoring τ πί περιλαμβάνει: Συνεχή μέτρηση της aρτηριακής πιέσεως, κατά πρτίμηση με αιματηρή μέθδ. Μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πιέσεως για την εκτίμηση τυ όγκυ των υγρών πυ θα χρηγηθύν. Η τιμή των 4-6 cm HzO θεωρείται γενικά ικανπιητική.2 s Μέτρηση των πνευμνικών πιέσεων με καθετήρα Swan-Ganz. Για την αναγκαιότητα τυ καθετήρα υπάρχυν αντικρυόμενες απόψεις. Οι υπστηρικτές τυ θεωρύν ότι είναι απαραίτητς για την εκτίμηση τυ έργυ της αριστερής καρδίας29 0, για την πία δεν είναι επαρκής η ένδειξη της κεντρικής φλεβικής πιέσεως. Ορισμένι, όμως, εκτιμύν ότι κίνδυνς των επιπλκών είναι πλύ μεγάλς και υπστηρίζυν ότι, επειδή η λειτυργία της αριστερής κιλίας δεν επηρεάζεται σε μεγάλ αριθμό πρεκλαμπτικών μητέρων, καθετήρας πρέπει να τπθετείται μόν όταν υπάρχει λιγυρία ή συμφρητική κα1ρδιακή ανεπάρκεια. ΗλεκτρκαρδιγράΦ.ημα. Καθετηριασμός της κύστεως και ωριαία μέτρηση των ύρων. Έλεγχς της ξεβασικής ισρρπίας. Συνεχής έλεγχς τυ καρδιακύ ρυθμύ τυ εμβρύυ και της συσταλτικότητας της μήτρας. Πρσδιρισμός των αερίων τυ αίματς τυ νεγνύ από τα τριχειδή τυ κρανίυ τυ. Α ναισθησιλγική αντιμετώπιση Η επιλγή της αναισθησίας εξαρτάται από τη γενική και μαιευτική κατάσταση της επιτόκυ. Φυσιλγικός τκετός. Οι αρχικές επιφυλάξεις πυ υπήρχαν για την εφαρμγή της επισκληρίδιας αναισθησίας1, σήμερα έχυν εκλείψει Η πείρα απδεικνύει ότι η συνεχής επισκληρίδις σφυϊκή αναλγησία είναι α σφαλής για τη μητέρα και τ έμβρυ, εφόσν εξασφαλιστύν ρισμένες πρϋπθέσεις: α) Ο πηκτικός μηχανισμός να είναι ικανπιητικός: χρόνς πρθρμβίνης, χρόνς μερικής θρμβπλαστίνης χρόνς ρής φυσιλγικί, τα αιμπετάλια > mm β) Ο ενδαγγειακός όγκς να είναι επαρκής για την ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ απτρπή της πτώσης της aρτηριακής πίεσης μετά την ε φαρμγή της επισκληρίδιας αναισθησίας. Όσ υψηλότερη είναι η διαστλική αρτηριακή πίεση, τόσ μεγαλύτερη πρενυδάτωση απαιτείται για την αύξηση της κεντρικής φλεβικής πιέσεως. Όταν η διαστλική αρτηριακή πίεση είναι μικρότερη από 100 mm Hg, αρκύν κρυσταλλειδύς διαλύματς, όταν κυμαίνεται στα 100 mm Hg απαιτύνται και κλλειδή διαλύματα (αλμπυμίνη 5%)28 και όταν υπερβαίνει τα 100 mm Hg (βαρεία πρεκλαμψία) πρτιμάται η χρήγηση αλμπυμίνης 25% διότι είναι εξίσυ απτελεσματική με τα κρυσταλλειδή διαλύματα και επιπλέν αυξάνει τη διύρηση και δεν πρκαλεί πνευμνικό ίδημα μετά τν τκετό όπως μπρεί να συμβεί με τα άλλα διαλύματα. γ) Φαρμακευτική ρύθμιση της aρτηριακής πιέσεως. δ) Απφυγή τυ συνδρόμυ κάτω κίλης φλέβαςαρτής. Τα πλενεκτήματα της επισκληρίδιας αναισθησίας συνψίζνται σε: α) ικανπιητική αναλγησία σε όλα τα στάδια τυ τκετύ, β) ελαχιστπίηση των κινδύνων από τ stress τυ πόνυ, γ) αύξηση της μητρπλακύντιας κυκλφρίας και της αιμάτωσης των νεφρών και ελάττωση των περιφερικών αντιστάσεων. Τα τπικά αναισθητικά πυ χρησιμπιύνται κυρίως είναι η βυπιβακαiνη, η χλωρπρκαiνη και η λιδκαiνη. Για την απφυγή της πτώσης της aρτηριακής πίεσης σημασία έχει βαθμιαίς απκλεισμός τυ συμπαθητικύ νευρικύ συστήματς. Η αρχική χρήγηση 5-8 m1 0,25% βυπιβακαίνης ή 5-8 m1 1% λιδκαίνης ή 5-8 m1 2% χλωρπρκαίνης πρκαλεί αισθητικό απκλεισμό μέχρι περίπυ τ ύψς τυ Θω νευρτμίυ. Εάν κατά την εξέλιξη τυ τκετύ απαιτηθεί απκλεισμός μέχρι τ ύψς τυ Θs νευρτμίυ και εφόσν η αρτηριακή πίεση παραμένει σταθερή, μπρεί να χρηγηθεί συμπληρωματική δόση. Πρόσφατα χρησιμπιείται συνδυασμός τπικύ αναισθητικύ και ναρκωτικύ, π.χ. βυπιβακαίνης και Φεντανύλης, σε μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις, πίς εξασφαλίζει καλύτερη αιμδυναμική σταθερότητα της μητέρας.24 Η πρσθήκη αδρεναλίνης στ διάλυμα τυ τπικύ αναισθητικύ απτελεί αντικείμεν διχγνωμίας.2 4 Ε πειδή ι πρεκλαμπτικές μητέρες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα αγγεισυσπαστικά, πλλί την απφεύγυν. Όταν η επισκληρίδις αναισθησία αντενδείκνυται ή υπάρχει άρνηση της μητέρας, μικρές δόσεις ενδφλεβίων ναρκωτικών και ηρεμιστικών καθώς και υπαναισθητικές πυκνότητες πτητικών αναισθητικών μπρύν να χρησιμπιηθύν στ φυσιλγικό τκετό.2 Η χαμηλή ραχιαία αναισθησία στ φυσιλγικό τκετό δεν απτελεί μέθδ εκλγής, παρά τ ότι πρκαλεί ταχεία και ικανπιητική αναλγησία. Μεινεκτήματα της μεθόδυ απτελύν η ταχεία πτώση της aρτηριακής πιέσεως, η αδυναμία επεκτάσεως της αναισθησίας εάν α παιτηθεί καισαρική τμή και η απρόβλεπτη αντίδραση της επιτόκυ στα αγγεισυσπαστικά φάρμακα.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Καισαρική τμή. Εφόσν η επίτκς έχει πρετιμαστεί σωστά και χρόνς επιτρέπει την εφαρμγή της επισκληρίδιας αναισθησίας, δεν υπάρχει αντένδειξη Εάν έχει πρηγηθεί επισκληρίδις αναισθησία για τ φυσιλγικό τκετό, επεκτείνεται τ ύψς της αναλγησίας μέχρι τ Θ4 νευρτόμι. Τνίζεται ότι η αρτηριακή πίεση πρέπει να ελέγχεται συστηματικά. Χρησιμπιύνται ml διαλύματς 1,5-2,0 % λιδκα"iνης ή % χλωρπρκα"iνης ή 0, 5 % βυπιβακαl:νης, σε επαναλαμβανόμενες δόσεις των 5-6 ml τη φρά. Εφόσν απφασίζεται επειγόντως καισαρική τμή και δεν έχει πρετιμαστεί επαρκώς η επίτκς, πρτιμότερη είναι η γενική ενδτραχειακή αναισθησία Τ μεγάλ πλενέκτημα της μεθόδυ είναι η απφυγή της πτώσης της aρτηριακής πίεσης, ενώ τ μεινέκτημα είναι η αύξηση της aρτηριακής πίεσης πυ παρατηρείται κατά τη διασωλήνωση. Η υπέρταση αυτή αντιμετωπίζεται είτε με την ενδφλέβι χρήγηση 1,5 mg.kg-1 λιδκαtνης2 ή 2 μg. kg-1 Φεντανύλης ή 10 μg. kg-1 αλφεντανύλης,4 2- λεπτά πριν από τη λαρυγγσκόπηση είτε με την ενδφλέβι στάγδην έγχυση διαλύματς νιτρ- πρωσσικύ νατρίυ ή νιτργλυκερίνης ή 0,1% τριμεθα Φάνης ή με την εφάπαξ- χρήγηση 10 mg υδραλαζίνης ή διαζξίδης, πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία. Μετά τν τκετό, τόσ τ νεγνό όσ και η πρεκλαμπτική μητέρα νσηλεύνται στην εντατική μνάδα. Αναπνευστική δυσχέρεια, αστάθεια της θερμκρασίας τυ σώματς, υπγλυκαιμία, υπασβεστιαιμία και εισρόφηση μηκωνίυ είναι μερικά από τα πρβλήματα πυ παρυσιάζνται στα νεγνά. Η βαριά πρεκλαμπτική μητέρα είναι επιρρεπής στην ανάπτυξη πνευμνικύ ιδήματς και στην εκδήλωση σπασμών κατά τ πρώτ 24ωρ μετά τν τκετό. Η χρήγηση aντισπασμωδικών και μακράς διάρκειας δράσης αντιυπερτασικών συνεχίζεται, διότι ι πρώτες 48 ώρες μετά τν τκετό είναι κρίσιμες όσ και η περίδς πριν από τν τκετό. Η αναισθησιλγική αντιμετώπιση της πρεκλαμψίας-εκλαμψίας πρϋπθέτει πλήρη γνώση της παθφυσιλγίας της νόσυ και σχλαστική εκτίμηση της κατάστασης της μητέρας για την απφυγή πλλών επιπλκών, ι πίες είναι ενδεχόμεν να απβύν μιραίες για τη μητέρα και τ νεγνό. 21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Finster Μ. Anesthetic considerations in preeclampsiaeclampsia. The American Society of Anesthesiologists 1986, 14: Gibbs CP. Anesthesia and high risk obstetrics; preeclampsia. The American Society of Anesthesiologists 1988, 14: Gutsche ΒΒ, Cheek TG. Anesthetic considerations in preeclampsia-eclampsia. In: Shnider SM, Levinson G, eds. Anesthesia for obstetrics, 2nd edn. Baltimore, Williams and Wilkins, 1987, Malinow ΑΜ. Anesthetic management of the high risk partuήent. The American Society of Anesthesiologists 1989, 1: Lindheimer MD, Katz AL. Pathophysiology of preeclampsia. Annu Rev Med 1981, 2: Speroff L. Toxemia of pregnancy; mechanism and therapeutic management. Am J Cardiol 197, 2: Goodman RP, Killam ΑΡ, Brash AR, Branch RA. Prostacyclin production during pregnancy; comparison of production during normal pregnancy and pregnancy complicated by hypertension. Am J Obstet Gynecol 1982, 142: Walsh SW. Preeclampsia; an imbalance in placental prostacyclin and thromboxane production. Am J Obstet Gynecol 1985, 152: Symonds ΕΜ. Aetiology of preeclampsia; a review. J R Soc Med 1980, 7: Redman CWG. Immunologic factors in the pathogenesis of preeclampsia. Contrib Nephrol 1981, 25: Balasch J, Mirapeix Ε, Borche L, Vives J, et al. Further evidence against preeclampsia as an immune complex disease. Obstet Gynecol 1981, 58: Abboud Τ, Artal R, Sarkis F, Henriksen ΕΚ, et al. Sympathoadrenal activity, maternal, fetal and neonatal responses after epidural anesthesia in the preeclamptic patient. Am J Obstet Gynecol 1982, 144: Strauss RG, Keefer JR, Burke Τ, Civetta JH. Hemodynamic monitoring of cardiogenic pulmonary edema complicating toxemia of pregnancy. Obstet Gynecol 1980, 55: Gant NF, Wallace DH. Pregnancy-induced hypertension and the anaesthetic management of the patient. Clinics in Anaesthesiology 1986, 4: Buchan PC. Preeclampsia-a hyperviscosity syndrome. Am J Obstet Gynecol 1982, 142: Kambam JR, Handte RE, Brown WU Jr, Smith ΒΕ. Effect of pregnancy induced hypertension ση oxyhemoglobin dissociation. Anesthesiology 198, 59: Α Morison DH. Anaesthesia and pre-eclampsia. Can J Anaesth 1987, 4: Sims ΕΑΗ. Pre-eclampsia and related complications of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1970, 107: Atkinson SM Jr. Salt, water and rest as a preventative for toxemia of pregnancy. J Reprod Med 1972, 9: Mudie LL, Lewis Μ. Pre-eclampsia: its anaesthetic implications. Br J Hosp Med 1990, 4: Dawn CS, Sinha Β. Diazepam therapy in eclampsia. Int J Gynaecol Obstet 1979, 17: Moir DD, Thorburn J. Obstetric anaesthesia and analgesia, rd edn. London, Bailliere τindall, 1986, Shoemaker CT, Meyers Μ. Sodium nitroprusside for

6 22 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ control of severe hypertensive disease of pregnancy; a. case report and discussion of potential toxicity. Am J Obstet Gynecol 1984, 149: Ostheimer GW. Anesthetic management of obstetric emergencies. The American Society of Anesthesiologists 1986, 265: Lewis PJ. Therapeutic problems in pregnancy. Baltimore, University Park Press, 1977, Rubin PC, Butters L, Clark DM. Placebo controlled trial of atenolol in treatment of pregnancy-associated hypertension. Lancet 198, i, Walters BNJ, Redman CWG. Treatment of severe pregnancy-associated hypertension with the calcium antagonist nifedipine. Br J Obstet Gynaecol 1984, 91: Joyce ΤΗ ΠΙ, Debnath KS, Baker ΕΑ. Preeclampsiarelationship of CVP and epidural analgesia. Anesthesiology 1979, 51: S Cotton DB, Benedetti TJ. Use of Swan-Ganz catheter in obstetήcs and gynecology. Obstet Gynecol 1980, 56: Phelan JP, Yurth DA. Severe preeclampsia. Ι. Peripartum hemodynamic observations. Am J Obstet Gynecol 1982, 144: Lindheimer MD, Katz AL. Medical intelligence. Current concepts. Hypertension in pregnancy. Ν Engl J Med 1985, 11: Baker BW ΠΙ. Pregnancy-induced hypertension. International Anesthesiology Clinics 1990,28: Joyce ΤΗ ΠΙ, Loon Μ. Preeclampsia; effect of albumin 25% infusion. Anesthesiology 1981, 55: Α1. 4. Βαβά τ ση Μ, Πανάγυ Ι, Α ναγνωστάρα Ε, Σδράνη Β. Επίδραση της αλφεντανύλης στη μητέρα και στ νεγνό κατά την καισαρική τμή Υπό δημσίευση στην Ελληνική Αναισθησιλγία.

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

Μετα6ολές των Φυσιολοyικών Λειτουργιών κατά την Κύηση

Μετα6ολές των Φυσιολοyικών Λειτουργιών κατά την Κύηση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 Μετα6λές των Φυσιλyικών Λειτυργιών κατά την Κύηση Ι. ΠΑΝΑΓΟΥ-ΔΕΔΟΥΣΗ Σημαντικές ανατμικές και φυσιλγικές αλλαγές συμβαίνυν στη μητέρα κατά την κύηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο επιθετικά πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη. Εύα Καρπάνου Βυσσούλη Δ/ντρια Υπερτασικού Ιατρείου ΩΚΚ

Πόσο επιθετικά πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη. Εύα Καρπάνου Βυσσούλη Δ/ντρια Υπερτασικού Ιατρείου ΩΚΚ Πόσο επιθετικά πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη Εύα Καρπάνου Βυσσούλη Δ/ντρια Υπερτασικού Ιατρείου ΩΚΚ Ιωάννινα, 11/2/2016 Αιμοδυναμικές μεταβολές στην κύηση Διαστολική πίεση: Μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφορούν στο 15% των κυήσεων 25% των εισαγωγών προ-τοκετού οφείλονται σε υπερτασικές διαταραχές Ταξινόμηση

Αφορούν στο 15% των κυήσεων 25% των εισαγωγών προ-τοκετού οφείλονται σε υπερτασικές διαταραχές Ταξινόμηση Κ. Θωμόπουλος Αφορούν στο 15% των κυήσεων 25% των εισαγωγών προ-τοκετού οφείλονται σε υπερτασικές διαταραχές Ταξινόμηση ESC 2011 Canadian Hypertension Society 1997 1. Προϋπάρχουσα υπέρταση 2. Υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριση Προεκλαμψιας

Διαχειριση Προεκλαμψιας Διαχειριση Προεκλαμψιας Ορισμος Προεκλαμψια :Νεα εμφανιση υπερτασης ( συστολικη πιεση > 140 ή διαστολικη πιεση > 90 mmhg) και πρωτεινουριας (>300 mg / 24 h) μετα τις 20 / 40 σε μια γυναικα χωρις ιστορικο

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Κύηση. Βογιατζής Ιωάννης. «Διαχείριση παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρωσης και καρδιολογικών προβλημάτων στην Εγκυμοσύνη»

Υπέρταση και Κύηση. Βογιατζής Ιωάννης. «Διαχείριση παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρωσης και καρδιολογικών προβλημάτων στην Εγκυμοσύνη» Υπέρταση και Κύηση «Διαχείριση παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρωσης και καρδιολογικών προβλημάτων στην Εγκυμοσύνη» Βογιατζής Ιωάννης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Βέροιας Αρτηριακή Υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΟΣ Θ.

ΣΤΕΦΟΣ Θ. Επηρεάζει την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης Επηρεάζει τη μακροχρόνια διατήρηση των προσληφθέντων κιλών κατά τη διάρκεια της κύησης (5-9μήνες) Επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 17 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 17 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 17 o ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ. Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Associate editor, reviewer. Γυναίκα 43 ετών με μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΥΘΜΙΣΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΗΡΥΘΜΙΣΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΡΥΘΜΙΣΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Μαζική αντίδραση (mass reaction)

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

33. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

33. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Για να μπει η διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ), η Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ) πρέπει να βρίσκεται αυξημένη σε τουλάχιστον δύο μετρήσεις με διαφορά 6 ωρών. ΑΥ κύησης: Συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) 140 mmhg

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου Κωδικός Μαθήματος: MA0611 ΜΑ0612 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα»

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» Γονιμότητα ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Επίδραση εγκυμοσύνης στις ΙΦΝΕ Επίδραση των ΙΦΝΕ στην εγκυμοσύνη Χειρισμός ΙΦΝΕ κατά την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Wednesday, March 4, 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με ΧΝΑ αποτελούν το 11% του

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης 132 Σύνθεση: Zoletil 50 Zoletil 100 Τιλεταμίνη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυόφιλη σκόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές Ασθένειες & Άσκηση

Μεταβολικές Ασθένειες & Άσκηση Μεταβολικές Ασθένειες & Άσκηση Σακκάς Γεώργιος PhD, Κλινικός Εργοφυσιολόγος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΚΕΤΑ & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας gsakkas@med.uth.gr Οξεία είναι μια κατάσταση η οποία εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΓΕ 2009 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Η εφαρμογή καταστολής και αναλγησίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CONFLICT OF INTEREST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Να καταγράψει τον επιπολασμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς υπό θεραπεία, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Β. Βλαχάκος Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας Υπεύθυνος Νεφρολογικής Μονάδος Υπερτασικού Ιατρείου Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Δημήτριος Β. Βλαχάκος Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας Υπεύθυνος Νεφρολογικής Μονάδος Υπερτασικού Ιατρείου Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Δημήτριος Β. Βλαχάκος Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας Υπεύθυνος Νεφρολογικής Μονάδος Υπερτασικού Ιατρείου Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 30 kg 300 mg 1/5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη

Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη Δρ. Βασίλειος Α. Σεβαστιανός Δ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Σύγχρονη Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ηπατικών Νοσημάτων και Συνδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 327 Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη

Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 23 Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη Β. ΣΔΡΑΝΗ, Ι. ΠΑΝΑΓΟΥ Η παρουσία καρδιακού νοσήματος στην έγκυο γυναίκα, αποτελεί σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. 1-2% των εγκύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρακόπουλος Νικόλαος Νεφρολόγος Γ. Ν. Κομοτηνής

Σωτηρακόπουλος Νικόλαος Νεφρολόγος Γ. Ν. Κομοτηνής Σωτηρακόπουλος Νικόλαος Νεφρολόγος Γ. Ν. Κομοτηνής ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ιδιοπαθής ή Δευτεροπαθής Χρόνια Υπέρταση Εμφάνιση 1,5 μήνα μετά τον τοκετό (~ 3% των κυήσεων) 20-25% Προεκλαμψία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα