Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία"

Transcript

1 Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ πργράμματς από τ πανεπιστήμι τυ Λέμπεν της Αυστρίας, πυ πραγματπιήθηκε στην Αυστρία τ 2005 για την μελέτη τόσ πιτικών όσ και πστικών απτελεσμάτων από την χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία. Οι εργασίες σε ένα λατμεί επηρεάζνται από την περιχή πυ εκτελύνται, η εργασία στ κάτω μέρς της βαθμίδας ενός λατμείυ θεωρείται από τις πι κρίσιμες περιχές όσν αφρά τις συνθήκες ασφάλειας για τυς εργαζμένυς. Ωστόσ, όταν για την ανατίναξη είναι απαραίτητα και ριζόντια διατρήματα η εργασία στ πάτωμα της βαθμίδας είναι αναγκαία. Η έλλειψη ασφάλειας στ πάτωμα μιας βαθμίδας δεν υπάρχει μόν κατά τη διάτρηση, αλλά και κατά τη γόμωση των. Ο βασικός λόγς για τν πί χρησιμπιύνται ριζόντια διατρήματα, παρά την αυξημένη επικινδυνότητα πυ παρυσιάζυν, είναι τα καλύτερα απτελέσματα της ανατίναξης. Ειδικά στην Αυστρία η χρήση ριζόντιων έχει μια μακρά παράδση στις ανατινάξεις στα λατμεία. Ο καλός θρυμματισμός τυ «πδιύ» της βαθμίδας μετά από μια ανατίναξη είναι αφενός απαραίτητη πρϋπόθεση για υψηλή παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και μεταφράς και αφετέρυ απτελεί σημαντική εκτίμηση για τ αν όλα τα διατρήματα έχυν πυρδτηθεί πλήρως. Η κακή θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας δεν είναι μόν μια ένδειξη μη επιθυμητύ απτελέσματς από μια ανατίναξη, αλλά μπρεί επίσης να είναι και ένδειξη αστχίας κατά την ανατίναξη. Η κακή θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας απτελεί συνήθως αντικείμεν δευτερβάθμιας ανατίναξης. Ως εκ τύτυ χρειάζεται επιπλέν διάτρηση. Αλλά αυτό δημιυργεί κίνδυν για την ασφάλεια, επειδή μπρεί να υπάρχυν ακόμα γμωμένα διατρήματα πυ έχυν αστχήσει και δεν έχυν πυρδτηθεί πλήρως. Οι στατιστικές δείχνυν ότι τέτιυ είδυς αστχίες πρκαλύν πλύ συχνά ατυχήματα. Ένα ακόμα γεγνός, τ πί παρακινεί τις εταιρείες να χρησιμπιύν ριζόντια διατρήματα, είναι ότι συνδυασμός των ριζόντιων και κάθετων δηγεί σε χαμηλότερες δνήσεις. Η εμπειρία από τα λατμεία στην Αυστρία δείχνει ότι η μεγάλη υπδιάτρηση μπρεί να είναι ένας από τυς βασικύς λόγυς για υψηλές μετρήσεις δνήσεων τυ εδάφυς. Λόγω της ευαισθησίας τυ κόσμυ σε έκθεση σε υψηλές δνήσεις τυ εδάφυς αλλά και την εγγύτητα πλλών λατμείων σε

2 κατικημένες περιχές, τα ριζόντια διατρήματα χρησιμπιύνται συχνά ως μια μέθδς για τη μείωση των παραγόμενων δνήσεων από την ανατίναξη. Μία από τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για ανατίναξη χωρίς ριζόντια διατρήματα είναι η εφαρμγή ειδικύ τύπυ τάπας πυ δημιυργεί κενό αέρα στ κάτω μέρς τυ διατρήματς. Για την εγκατάσταση τέτιυ ειδικύ τύπυ τάπας υπάρχυν διάφρα συστήματα πυ κυκλφρύν στην αγρά, εκμεταλλευόμενα όλα την ίδια βασική αρχή λειτυργίας. Υπάρχυν συστήματα πυ χρησιμπιύν μια τάπα πυ φράζει τ διάτρημα στ επιθυμητό βάθς χρησιμπιώντας πεπιεσμέν αέρα ή χημικά πυ διγκώννται, επίσης υπάρχυν και συστήματα με απλύς μηχανισμύς πυ τπθετύνται στ διάτρημα για να δημιυργήσυν τα απαραίτητ κενό. Βασική αρχή λειτυργίας Οι ανατινάξεις με την χρήση ειδικύ τύπυ τάπας πυ δημιυργεί κενό αέρα στ κάτω μέρς τυ διατρήματς έγιναν με τ σύστημα Power Deck Plug. Αυτή η ειδική τάπα απτελείται από μια ξύλινη ράβδ, ένα εύκαμπτ πλαστικό σε σχήμα τυλίπας στ πάνω μέρς και ένα μικρότερ μαλακό πλαστικό στ κάτω μέρς. Τ σύστημα Power Deck Plug Στα πλαστικά μέρη τπθετύμε χώμα ή χαλίκια και τπθετύμε την τάπα στ διάτρημα πριν από την γόμωση, έτσι δημιυργείται κενό στν πυθμένα τυ διατρήματς όσ είναι τ μήκς την ξύλινης ράβδυ. Αυτό σημαίνει ότι, στ κάθετ διάτρημα σε ένα ύψς από 0,5 m έως και 1,5 m δεν γμώννται εκρηκτικά. Μετά την τπθέτηση της γόμωσης τυ πυθμένα πυ συνήθως είναι κάπι φυσίγγι εκρηκτικής ύλης τ πλαστικό σε σχήμα τυλίπας, καλύπτει λκληρωτικά τα τιχώματα τυ διατρήματς «σφραγίζντας» τ θάλαμ με τ κενό πυ είχε δημιυργηθεί από την τάπα. Η στήλη αέρα πυ έχει δημιυργηθεί κάτω από την τάπα απτελεί ακόμα μια ελεύθερη επιφάνεια πυ θα ενεργήσει κατά την διάρκεια της ανατίναξης. Κατά την ανατίναξη (τ πρτιμότερ είναι η έναυση να γίνεται από τ κάτω μέρς τυ διατρήματς, πάνω από την τάπα), δημιυργείται ένα φαινόμεν πυ λειτυργεί σαν έμβλ, ασκείται μια δύναμη δημιυργώντας ένα κρυστικό κύμα στ κενό πυ

3 έχει δημιυργηθεί στ κάτω μέρς τυ διατρήματς. Τ κρυστικό κύμα πυ πρκαλείται διατρέχει τ διάτρημα και φτάνει στ κάτω μέρς ασκώντας μια διατμητική δύναμη στ πέτρωμα. Αυτή η ισχυρή δύναμη πρκαλεί ρωγμές πυ διαδίδνται από διάτρημα σε διάτρημα δημιυργώντας μια ριζόντια επίπεδη επιφάνεια θραύσης στν πυθμένα των και έτσι εξαλείφεται η ανάγκη για υπδιάτρηση, με τν τρόπ αυτό έχυμε σαν απτέλεσμα την πλύ καλή θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας. Βασική αρχή λειτυργίας της τάπας power plug Τα πλενεκτήματα πυ αναφέρνται από τη χρήση ειδικύ τύπυ τάπας πυ δημιυργεί κενό αέρα στ κάτω μέρς τυ διατρήματς είναι τα ακόλυθα : - Εξάλειψη των ριζόντιων - Μείωση της υπδιάτρησης - Μείωση των δνήσεων - Βελτίωση της θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας - Βελτίωση τυ θρυμματισμύ στ υπό εξόρυξη πέτρωμα Δημιυργία Project για την εκτίμηση απτελεσμάτων Οι εκθέσεις και τα άρθρα πυ υπάρχυν επισημαίνυν μόν μια πλύ γενική εκτίμηση των απτελεσμάτων από την χρήση ειδικύ τύπυ τάπας. Πστικές τιμές των ανώτερ πλενεκτημάτων δεν αναφέρνται συχνά επειδή είναι δύσκλ να συλλεχθύν πστικά στιχεία από μεγάλης κλίμακας ανατινάξεις. Τ τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων τυ πανεπιστήμιυ τυ Λέμπεν της Αυστρίας δημιύργησε τ 2005 ένα ερευνητικό πρόγραμμα με την συμμετχή τριών από τα

4 μεγαλύτερα λατμεία της Αυστρία καθώς και την συμμετχή και την στήριξη τυ αυστριακύ κράτυς. Οι παρακάτω εταίρι συμμετείχαν σε αυτό τ πρόγραμμα: - Asphalt and Beton GmbH Nachfolger OHG, ευρωπαϊκός παραγωγός αδρανών υλικών - Bitustein and Strassenbau GmbH, αυστριακός παραγωγός αδρανών υλικών - Τ τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων τυ πανεπιστήμιυ τυ Λεμπεν της Αυστρίας - Ομσπνδιακό Υπυργεί Οικνμικών και Εργασίας της Αυστρίας - Wietersdorfer and Peggauer Zementwerke, ευρωπαϊκός παραγωγός ασβεστόλιθων και τσιμέντυ. Ο κύρις σκπός τυ πργράμματς ήταν να διαπιστωθεί και να συγκριθεί τ απτέλεσμα των ανατινάξεων με χρήση ειδικύ τύπυ τάπας πυ δημιυργεί κενό αέρα στ κάτω μέρς τυ διατρήματς σε σχέση με τν τυπικό τρόπ ανατίναξης σε κάθε λατμεί. Επιπλέν, είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν η χρήση ειδικύ τύπυ τάπας μπρεί να εξαλείψει την υπδιάτρηση και να μειώσει τις παραγόμενες δνήσεις τυ εδάφυς. Επίσης από την έρευνα θα φανεί κατά πόσ επικρατύν καλύτερες συνθήκες στην βαθμίδα μετά την ανατίναξη με την χρήση ίδιας ή και μικρότερης πσότητας εκρηκτικής ύλης. Η Εταιρεία Power Deck συμφώνησε να υπστηρίξει τ πρόγραμμα και παρείχε τ σύστημα πυ παράγει με τις τάπες Power Deck Plug δωρεάν. Μια περίδς 5 μηνών από τν Μάι 2005 έως τ τέλς τυ Σεπτεμβρίυ τυ 2005 ρίστηκε αρχικά για την πειραματική έρευνα. Όμως, έπρεπε να πραγματπιηθεί ένας μεγαλύτερς αριθμός δκιμών για την καλύτερη κατανόηση της ανατίναξης με χρήση power plugs. Για τ λόγ αυτό ι δκιμές παρατάθηκαν μέχρι τ τέλς τυ Κατά της διάρκεια τυ πργράμματς έγινε καταγραφή της ισχύυσας κατάστασης της διαδικασίας ανατίναξης στα τρία λατμεία πυ συμμετείχαν ώστε να υπάρχει μια βάση σύγκρισης. Στην συνέχεια πραγματπιήθηκε μια σειρά ανατινάξεων με τη χρήση ειδικύ τύπυ τάπας (power plugs). Και τέλς εκτελέστηκε ανάλυση των πειραματικών δεδμένων, ερμηνεία των απτελεσμάτων και σύγκριση των απτελεσμάτων των ανατινάξεων με power plugs σε σχέση με την τυπική διαδικασία ανατίναξης. Περιγραφή κατάστασης των λατμείων Στ κάθε λατμεί τηρείται βιβλί ανατινάξεων όπυ και καταγράφνται όλες ι εργασίες και διαδικασίες της κάθε ανατίναξης, αυτά τα δεδμένα μπρύν να δώσυν τα στιχεία της τυπικής ανατίναξης σε κάθε λατμεί. Για να υπάρξει μια αξιόπιστη

5 βάση σύγκρισης των απτελεσμάτων έπρεπε να γίνει τυλάχιστν μια ανατίναξη με τν τυπικό τρόπ σε κάθε λατμεί. Στη συνέχεια να πραγματπιηθεί ανατίναξη με τη χρήση ειδικύ τύπυ τάπας (power plugs) να καταγράφυν τα δεδμένα από αυτήν ώστε να γίνει η σύγκριση και να εξαχθύν συμπεράσματα. Τα παρακάτω στιχεία εξετάστηκαν κατά την τυπική ανατίναξη ώστε να μπρύνε να γίνυν συγκρίσεις: - Εξέταση της γεωμετρίας της βαθμίδας - Έλεγχς των - Καταγραφή της γόμωσης - Μέτρηση των δνήσεων τυ εδάφυς σε γνωστές θέσεις - Εκτίμηση τυ σωρύ τυ εξρυγμένυ υλικύ, τυ «πρσώπυ» και τυ δαπέδυ της βαθμίδας, μετά την ανατίναξη - Εκτίμηση τυ χρόνυ φόρτωσης τυ εξρυγμένυ υλικύ Λατμεί Eibenstein της Bitustein and Strassenbau GmbH Στν πίνακα 1 καταγράφνται τα στιχεία από τις ανατινάξεις στ λατμεί Eibenstein. Τιμή Μνάδα Αριθμός Διάμετρς 90 mm Βάθς m Κλίση 70 Φρτί 3.5 m 4.2 m Υπδιάτρηση 1 m Εναυσματικό μέσ NONEL - Πίνακας 1 Τιμή Μνάδα Αριθμός 9 - Διάμετρς 90 mm Βάθς m Κλίση 70 Φρτί 3.5 m 4.2 m Υπδιάτρηση none m Πσότητα εκρηκτικής ύλης / χρόν καθυστέρησης 43.6 kg Κατανάλωση εκρηκτικών υλών kg Εναυσματικό μέσ NONEL - Πίνακας 2 Για την επαλήθευση των δεδμένων πραγματπιήθηκε στα πλαίσια τυ ερευνητικύ πργράμματς μια ανατίναξη στις (Πίνακας 2). Σε αυτή την ανατίναξη δεν έγινε υπδιάτρηση ώστε να εξεταστεί η κατάσταση στ δάπεδ της βαθμίδας μετά την ανατίναξη υπό αυτές τις συνθήκες. Σε αυτή την ανατίναξη τα απτελέσματα ήταν ικανπιητικά μιας και θρυμματισμός τυ πετρώματς ήταν καλός χωρίς να υπάρχυν μεγάλα τεμάχια πετρώματς επίσης η υπερεκσκαφή παρυσιάσθηκε σε ρισμένα σημεία αλλά δεν ήταν μεγαλύτερη από 1 μέτρ. Παρατηρήθηκε ανύψωση τυ πατώματς της βαθμίδας, πυ ήταν αναμενόμεν αφύ δεν είχε γίνει

6 υπδιάτρηση, ωστόσ η ανατίναξη μπρεί να θεωρηθεί ότι ήταν μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια. Εφαρμγή power plugs στ Λατμεί Eibenstein Στ λατμεί Eibenstein έγινε χρήση power plugs ώστε να μειωθεί η υπδιάτρηση και ι δνήσεις από την ανατίναξη. Επιλέχθηκε υπδιάτρηση 0,5 m στην πρώτη ανατίναξη με power plugs, δηλαδή μειώθηκε στ μισό σε σχέση με μια τυπική ανατίναξη. Χρησιμπιήθηκαν power plugs μήκυς 0,55 m. Τα υπόλιπα μεγέθη της ανατίναξης δεν μεταβλήθηκαν, η γόμωση πυθμένα έμεινε η ίδια, όπτε σαν απτέλεσμα μειώθηκε η γόμωση στήλης τόσ όσ είναι τ μέγεθς των power plugs. Οι πρώτες δκιμές δεν παρυσίασαν καλά απτελέσματα, η θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας δεν ήταν καλή, αυτό τ γεγνός δήγησε στην απόφαση να γίνει αλλαγή στην ακλυθία της σειράς και των χρόνων της ανατίναξης. Αυτό είχε σαν συνέπεια πλύ καλύτερα απτελέσματα στη θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας αλλά και γενικά στ δάπεδ της βαθμίδας πυ δημιυργείται. Μεταβλήθηκε σταδιακά και η κλίση των καταλήγντας σε κλίση 85 και καταργήθηκε η υπδιάτρηση. Φάνηκε ότι ήταν απαραίτητ τ μήκς της τάπας power plugs να αυξηθεί έως τ 1 m ενώ επίσης αυξήθηκε η πσότητα γόμωσης πυθμένα ακριβώς πάνω από τα power plugs ώστε να υπάρχει καλύτερ απτέλεσμα. Ωστόσ η κατανάλωση εκρηκτικών υλών στις ανατινάξεις με power plug ήταν μειωμένη κατά 10 % λόγω τυ μικρότερυ μήκυς της γόμωσης στήλης. Όσν αφρά τν θρυμματισμό τυ εξρυχθέντς πετρώματς δεν παρατηρήθηκαν διαφρές στις ανατινάξεις με χρήση power plug σε σύγκριση με τις τυπικές ανατινάξεις. Παρόλ πυ υπήρχαν μεγάλι όγκι σε ρισμένες από τις ανατινάξεις δεν απτέλεσε πρόβλημα κατά την διαδικασία φόρτωσης. Στη συνέχεια τα απτελέσματα έδειξαν καλό θρυμματισμό υπδηλώνντας σωστή επιλγή των μεγεθών της ανατίναξης (φρτί, απόσταση, επιγόμωση). Για την ανάλυση των απτελεσμάτων των παραγόμενων δνήσεων δεν υπήρχαν επαρκή στιχεία για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα πυ θα έδειχνε την τάση για μείωση ή αύξηση των δνήσεων. Σε γενικές γραμμές ι μετρήσεις των δνήσεων πυ έγιναν στις ανατινάξεις με χρήση power plug ήταν παρεμφερείς με τις μετρήσεις από τις τυπικές ανατινάξεις. Στν πίνακα 3 παρυσιάζεται μια γενική εικόνα από τις δκιμαστικές ανατινάξεις πυ έγιναν με την χρήση power plugs.

7 Eibenstein Διατρήματα Μήκς Γόμωση / Φρτί Υπδιάτρηση No Μήκς Κλίση τάπας χρόν Δκιμαστική m m m m m kg ανατίναξη / ,3-12,8 70 3,5 4,2 0,5 0,55 47, / ,3-13,6 70 3,5 4,2 0,5 0,55 44, / ,1 85 3,5 4, , / ,2-11,3 85/70 3,5 4,2 0/0,5 1 43,3 Πίνακας 3 Η γενική εντύπωση πυ απκμίσθηκε από την χρήση των ταπών power plug ήταν πλύ καλή. Τα power plugs είναι εύκλα στ χειρισμό και τπθετήθηκαν αρκετά γρήγρα στα διατρήματα χωρίς να υπάρξυν καθυστερήσεις στην διαδικασία της γόμωσης. Με τις κατάλληλες αλλαγές πυ έγιναν μετά από τις δκιμές φαίνεται ότι με power plug τυ 1 μέτρυ, με ενισχυμένη γόμωση πυθμένα, σε διατρήματα με διάμετρ 90mm και κλίση 85 αλλά χωρίς υπδιάτρηση έχυμε πλύ καλά απτελέσματα με καλή θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας και καλή θραυστικότητα τυ πετρώματς. Λατμεί Peggau της Wietersdorfer and Peggauer Zementwerke Στν πίνακα 4 καταγράφνται τα στιχεία από τις ανατινάξεις στ λατμεί Peggau. Για την επαλήθευση των δεδμένων πραγματπιήθηκε στα πλαίσια τυ ερευνητικύ πργράμματς μια ανατίναξη στις (Πίνακας 5). Κάθετα διατρήματα Οριζόντια διατρήματα Μνάδα Αριθμός Όπυ είναι απαραίτητ - Διάμετρς mm Βάθς m Κλίση 75-5 Φρτί m 4 2 m Υπδιάτρηση m Εναυσματικό Ηλεκτρνικί Ηλεκτρνικί μέσ πυρκρτητές πυρκρτητές - Πίνακας 4 Κάθετα διατρήματα Οριζόντια διατρήματα Μνάδα Αριθμός Διάμετρς mm Βάθς m Κλίση 75-5 Φρτί m 4 2 m Υπδιάτρηση - - m Πσότητα εκρηκτικής ύλης/χρόν kg καθυστέρησης Κατανάλωση εκρηκτικών υλών 1,320 - kg Εναυσματικό Ηλεκτρνικί Ηλεκτρνικί μέσ πυρκρτητές πυρκρτητές - Πίνακας 5

8 Σε αυτή την ανατίναξη τα απτελέσματα ήταν ικανπιητικά παρόλ πυ εμφανίστηκαν μερικά μεγάλα τεμάχια πετρώματς, τα πία όμως δεν δημιύργησαν πρόβλημα κατά τη διαδικασία φόρτωσης και μεταφράς. Παρατηρήθηκε καλή εικόνα της βαθμίδας μετά την ανατίναξη. Η ανατίναξη μπρεί να θεωρηθεί ότι ήταν μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια. Εφαρμγή power plugs στ λατμεί Peggau Στ λατμεί Peggau έγινε χρήση power plugs ώστε να εξαλειφθύν τα ριζόντια διατρήματα και η υπδιάτρηση. Κατά την διάρκεια των δκιμών ακλυθήθηκε και σε αυτό τ λατμεί η ίδια λγική με τ λατμεί Eibenstein, αρχικά χρησιμπιήθηκαν power plugs μήκυς 0,55m πυ στην συνέχεια έφτασαν μέχρι τ 1m μήκς, γεγνός πυ μείωσε ανάλγα την υπδιάτρηση. Επιλέχθηκε μεγαλύτερη γόμωση πυθμένα, τα υπόλιπα μεγέθη της ανατίναξης δεν άλλαξαν. Η κακή πιότητα των λόγω τυ σαθρύ πετρώματς δημιύργησε πρόβλημα με την χρήση των power plugs καθώς δεν ήταν εύκλη η εισαγωγή τυς στα διατρήματα. Παρατηρήθηκε μείωση κατά 15% στην κατανάλωση εκρηκτικών υλών από την χρήση power plugs. Η βαθμίδα μετά τις ανατινάξεις παρυσίαζε αρκετά καλή εικόνα, τ εξρυγμέν πέτρωμα μπρύσε με ευκλία να φρτωθεί. Τυχόν υπερεκσκαφές αλλά και θρυμματισμός τυ πετρώματς ήταν παρόμια σε σχέση με την τυπική ανατίναξη. Τα στιχεία για τις παραγόμενες δνήσεις έδειξαν μεγαλύτερες μετρήσεις στις ανατινάξεις με power plugs. Όμως και πάλι για την ανάλυση των απτελεσμάτων των παραγόμενων δνήσεων δεν υπήρχαν επαρκή στιχεία για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα πυ θα έδειχνε αν υπήρχε τάση για αύξηση των δνήσεων ή ήταν στα όρια τυ στατιστικύ σφάλματς όπτε υπήρχαν παρεμφερείς μετρήσεις με τις τυπικές ανατινάξεις. Στν πίνακα 6 παρυσιάζεται μια γενική εικόνα από τις δκιμαστικές ανατινάξεις πυ έγιναν με την χρήση power plugs. Peggau Διατρήματα No Μήκς Κλίση Φρτί Υπδιάτρηση Μήκς τάπας Γόμωση / χρόν Δκιμαστική m m m m m kg m ανατίναξη /11 25,5-30, , ,3-5,6 4 0,5 0, , ,3-6,3 4 0, ,3-6,3 3,5-4 0, , ,3-6,3 4 0, Πίνακας 6

9 Η γενική εντύπωση πυ απκμίσθηκε από την χρήση των ταπών power plug ήταν πλύ καλή. Σε μερικές περιπτώσεις παρυσιάστηκε μικρή καθυστέρηση στην εισαγωγή των power plugs στα διατρήματα λόγω τυ σαθρύ πετρώματς αλλά δεν δημιυργήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις πυ θα δυσκόλευαν τις εργασίες γόμωσης. Σε όλες τις ανατινάξεις η εικόνα της βαθμίδας ήταν αρκετά καλή χωρίς υπερεκσκαφές, ενώ τ εξρυγμέν πέτρωμα είχε καλό θρυμματισμό. Λατμεί Jakomini της Asphalt and Beton GmbH Nachfolger OHG Για τ λατμεί Jakomini είναι δύσκλ να καθριστύν δεδμένα πυ να μπρύν να δώσυν στιχεία μιας τυπικής ανατίναξης, μιας και υπάρχυν πλλί μεταβλητί παράγντες πυ επηρεάζυν την διαδικασία της ανατίναξης σε αυτό τ λατμεί, με βασικότερ την κντινή απόσταση των βαθμίδων πυ γίννται ι ανατινάξεις με τα μηχανήματα τις υπόλιπης παραγωγικής διαδικασίας. Ωστόσ στν Πίνακας 7 έχει γίνει πρσπάθεια να καταγραφύν τα δεδμένα μιας τυπικής ανατίναξης τυ λατμείυ. Στα πλαίσια τυ ερευνητικύ πργράμματς επιλέχθηκε η ανατίναξη πυ πραγματπιήθηκε στις ώστε να απτελέσει τ παράδειγμα επαλήθευσης των απτελεσμάτων της τυπικής ανατίναξης στ λατμεί (Πίνακας 8). Σε αυτή την ανατίναξη εμφανίστηκαν μεγάλα τεμάχια πετρώματς, τα πία όμως δεν δημιύργησαν ιδιαίτερ πρόβλημα κατά τη διαδικασία φόρτωσης και μεταφράς, όμως κρίθηκε απαραίτητη η δευτεργενής θραύση των μεγάλων τεμαχίων. Επίσης έπρεπε να πραγματπιεί δευτεργενής ανατίναξη λόγω της κακής απόδσης στ δάπεδ της βαθμίδας, κακή θραύση στ «πδί» της βαθμίδας. Τιμή Μνάδα Αριθμός Διάμετρς 89 mm Βάθς m Κλίση 74 Φρτί 3.5 m 4 m Υπδιάτρηση 1.2 m Ηλεκτρικί Εναυσματικό μέσ πυρκρτητές - Πίνακας 7 Πίνακας 8 Τιμή Μνάδα Αριθμός 8 Διάμετρς 89 mm Βάθς m Κλίση 1 η σειρά: 75; 2 η σειρά: 80 Φρτί 4.6 m 5 m Υπδιάτρηση 1.2 m Πσότητα εκρηκτικής ύλης/χρόν καθυστέρησης kg Κατανάλωση εκρηκτικών υλών 901 kg Εναυσματικό μέσ NONEL

10 Εφαρμγή power plugs στ λατμεί Jakomini Στ λατμεί Jakomini η χρήση power plugs είχε στόχ τν καλύτερ θρυμματισμό τυ πετρώματς αλλά και την βελτίωση της εικόνας της βαθμίδας μετά από την ανατίναξη. Στις δκιμές πυ πραγματπιήθηκαν αρχικά έγινε χρήση power plugs μήκυς 0,55 m και υπδιάτρηση 0,5 m, στη συνεχεία τα power plugs έφτασαν τ 1m μήκς. Στην ανατίναξη με χρήση power plugs παρέμειναν αμετάβλητα τόσ τ φρτί όσ και ι απστάσεις των, μειώθηκε σταδιακά η υπδιάτρηση, ενώ η πσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν σχεδόν η ίδια σε σχέση με την τυπική ανατίναξη. Ωστόσ όπως πραναφέρθηκε ι συνθήκες πυ επικρατύν στ λατμεί μεταβάλλνται συνεχώς πότε είναι δύσκλ να καθριστύν δεδμένα πυ να μπρύν να δώσυν στιχεία μιας τυπικής ανατίναξης, κάτι πυ κάνει αρκετά δύσκλη την σύγκριση των απτελεσμάτων των ανατινάξεων. Στν πίνακα 9 παρυσιάζεται μια γενική εικόνα από τις δκιμαστικές ανατινάξεις πυ έγιναν με την χρήση power plugs. Jakomini Διατρήματα Μήκς Γόμωση / Φρτί Υπδιάτρηση No Μήκς Κλίση τάπας χρόν Δκιμαστική m m m m m kg ανατίναξη ,5 4,5 0,5 0, ,5 4, Πίνακας 9 Σε γενικές γραμμές η χρήση power plugs δεν έφερε ικανπιητικά απτέλεσμα στ συγκεκριμέν λατμεί. Στις δκιμές παρατηρήθηκε ελλιπής θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας. Υπήρχαν αρκετά πρβλήματα με τα διατρήματα, αρκετά παρυσίαζαν δυσκλία στην γόμωση των εκρηκτικών λόγω τυ σαθρύ πετρώματς. Σε πλλές περιπτώσεις υπήρχε παρυσία νερύ μέσα στα διατρήματα πυ δυσκόλευε την κατάσταση. Ωστόσ δεν παρυσιάστηκε δυσκλία κατά των χειρισμό των power plugs, επίσης μετά τις δκιμαστικές ανατινάξεις θρυμματισμός τυ εξρυχθέντς πετρώματς ήταν αρκετά καλός. Είναι εμφανές ότι ι συνθήκες πυ επικρατύν στ λατμεί Jakomini είναι αρκετά ιδιαίτερες και δύσκλες ώστε να μην μπρεί να πρκύψει ασφαλές συμπέρασμα κατά πόσν η χρήση power plugs ενδείκνυται για τ συγκεκριμέν λατμεί. Συμπεράσματα Σε όλες τις δκιμές πυ πραγματπιήθηκαν φάνηκε ότι η χρήση των power plugs είναι αρκετά εύκλη και γρήγρη. Ο χρόνς πυ χρειάζεται για την τπθέτηση τυς δεν είναι μεγάλς και δεν καθυστερεί την διαδικασία της γόμωσης. Σε ρισμένες

11 περιπτώσεις πυ παρατηρήθηκε δυσκλία στην τπθέτηση τ πρόβλημα λύθηκε εύκλα και γρήγρα με την τπθέτηση βάρυς στην τάπα ώστε να γίνει πι εύκλη η εισχώρηση στ διάτρημα. Με την χρήση power plugs φάνηκε να υπάρχυν πλύ καλά απτελέσματα όσν αφρά την θραύση τυ «πδιύ» της βαθμίδας ακόμα και χωρίς υπδιάτρηση. Όταν υπάρχει ενδελεχής έλεγχς της υπδιάτρησης, επαρκής εκρηκτική ύλη στν πυθμένα τυ διατρήματς, κατάλληλα υπλγισμένα τα μεγέθη της ανατίναξης (φρτί, απστάσεις ), έναυση ακριβώς πάνω από τ power plug και σωστή ακλυθία της σειρά και των χρόνων της ανατίναξης τότε υπάρχυν θετικά απτελέσματα για την καλή πιότητα της βαθμίδας μετά την ανατίναξη. Παρόλαυτά η χρήση των power plugs δεν μπρεί να αντισταθμίσει την σημασία της σωστής διάτρησης αλλά και της σωστά εκτελεσμένης ανατίναξης. Η γενική εντύπωση πυ πρκύπτει από την χρήση power plugs είναι ότι τ εξρυχθέν πέτρωμα έχει καλό θρυμματισμό, δεν παρατηρύνται μεγάλα τεμάχια πετρώματς ώστε να δημιυργείται πρόβλημα και καθυστέρηση κατά την διαδικασία φόρτωσης. Η βαθμίδα έχει καλή εικόνα μετά την ανατίναξη με μικρές υπερεκσκαφές, εκτός από ρισμένες περιπτώσεις πυ απδίδνται στην γεωλγική δμή. Τα στιχεία για τις παραγόμενες δνήσεις στ λατμεί Eibenstein ήταν συγκεχυμένα δείχνντας άλλτε υψηλότερες και άλλτε χαμηλότερες μετρήσεις. Στ λατμεί Peggau υπήρξε μια τάση για υψηλότερες μετρήσεις σε σχέση με τις τυπικές ανατινάξεις. Ωστόσ για την ανάλυση των απτελεσμάτων των παραγόμενων δνήσεων δεν υπήρχαν επαρκή στιχεία για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα. Οι δνήσεις δεν φαίνεται να μειώννται με την χρήση power plugs αν και αναμενότανε κάτι τέτι λόγω της μείωσης της υπδιάτρησης. Η χρήση power plugs συμβάλει στην μείωση ή ακόμα και την εξάλειψη της υπδιάτρησης καθώς και στην μείωση της κατανάλωσης εκρηκτικών υλών σε ένα πσστό γύρω στ 10%. Όλα αυτά χωρίς να μεταβληθεί τ επιθυμητό απτέλεσμα της ανατίναξης. Οπότε η χρήση τυς μπρεί να θεωρηθεί μια ικνμική λύση. Εκτός από τ ικνμικό όφελς, εφόσν φαίνεται ότι με την χρήση των power plugs δεν είναι απαραίτητα τα ριζόντια διατρήματα, καθώς επίσης δεν υπάρχει γόμωση στν πυθμένα τυ διατρήματς (η γόμωση τπθετείται πάνω από την τάπα) είναι εμφανές ότι υπάρχυν σημαντικά πλενεκτήματα και στν τμέα της ασφάλειας.

Άσκηση της Πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις της EXTRACO στην Τανάγρα

Άσκηση της Πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις της EXTRACO στην Τανάγρα τα NEA της EXTRACO ΤΕΥΧΟΣ 15, ΕΤΟΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 90, ΑΘΗΝΑ 104 34 TΗΛ : 210 82 51 248, 9 / FAX : 210 88 47 360 E-mail : info@extraco.gr / Web : www.extraco.gr Με τον ερχοµό του φθινοπώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΠΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΡΕΥΜΑΤΚΙΒΩΤΙΑ υπό ΜΠΑΚΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ Διπλωματύχυ Μηχανλόγυ Μηχανικύ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση:

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση: Ι12. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση ημ 3 Β ημ 2 ΑημΒ ημ 2 ΑημΓ ημ 3 Γ, να απδείξετε ότι Βˆ Γˆ 120. Ι13. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση: 1 1 2 1, να α β α β γ α β γ β γ 2 απδείξετε ότι 4συν Β

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΕ ΑΠΟ ΣΩΤ. ΜΠΑΡΣΑΚΗ Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ε. τυ ΤΕΕ και ως εκπρόσωπς τυ Πανελλήνιυ Συλλόγυ Διπλωματύχων Μηχ/γων - Ηλ/γων μετέβη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη πόλη V Αςιιΐΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Σύνψη Στ δωδέκατ τύτ κεφάλαι περιγράφεται τ εναλλασσόμεν ρεύμα και ρίζνται ι έννιες της ενεργύ τιμής τάσεως και ρεύματς. Μελετώνται τa κυκλώματα εναλλασσμένυ ρεύματς με πυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή φυσικών και χημικών ιδιοτήτων ΤΤεδαφών της Ελλάδας»

«Καταγραφή φυσικών και χημικών ιδιοτήτων ΤΤεδαφών της Ελλάδας» f ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, & ΑΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΜΑ^ΤΣ Αριθμ Πρωτκ - Hiiep iiw>ti --------Ό 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΛΗ ΓΕΩΠΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνθετικά λιπαντικά. (Ιδιότητες- εφαρμογές). Η συμβολή τους στην εξοικονόμηση

Θέμα: Συνθετικά λιπαντικά. (Ιδιότητες- εφαρμογές). Η συμβολή τους στην εξοικονόμηση Θέμα: Συνθετικά λιπαντικά. (Ιδιότητες- εφαρμγές). Η συμβλή τυς στην εξικνόμηση ενέργειας Εισηγήτρια: Ελένη Συλαντίκα- Καpαμπάτσυ*, ΜΜΜ ΕΜΠ, μηχ/κόι:; εφαρμγών πετρελαιειδών Γαλ. Ινστ. Πετρελαίυ (FP) Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Η ψυχκινητική αωή στ Δημτικό Σχλεί 1.1. Πως ρίζεται η Ψυχκινητική Αγωγή. Στη σημερινή παιδική ηλικία, όπυ τα παιδιά συλλέγυν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Παράρτημα A Πρωτόκλλ δειγματληψίας φυτπρστατευτικών πρϊόντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός δείγματς... Σήμερα... /... /... καί ώρα...

Διαβάστε περισσότερα

τα NEA της EXTRACO Εκ µέρους της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας θα θέλαµε να σας ευχηθούµε καλή και δηµιουργική χρονιά!

τα NEA της EXTRACO Εκ µέρους της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας θα θέλαµε να σας ευχηθούµε καλή και δηµιουργική χρονιά! τα NEA της EXTRACO ΤΕΥΧΟΣ 17, ΕΤΟΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 90, ΑΘΗΝΑ 104 34 TΗΛ : 210 82 51 248, 9 / FAX : 210 88 47 360 E-mail : info@extraco.gr / Web : www.extraco.gr Με τον ερχοµό του χειµώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol.

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol. Επιθεώρηση Κιντικών Ερευνών, 53/1984 Η διείσδυση της σύγχρνης τεχνλγίας στ ελληνικό σπίτι και η στάση των Ελληνίδων μητέρων απέναντι στη σύγχρνη τεχνλγική εξέλιξη και την πυρηνική ενέργεια Γιάννης Μυριζάκης*

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος:

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: 7.1.06.7 Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που ,. - -,,... '. ' '" ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ί. e. Ψ. 6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Η πρβλεπτική ικανότητα των Λγιστικών καταστάσεων. Διαφρές στην απδτικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Oδεύοντα κύματα είναι διαταραχές (που μεταφέρουν ενέργεια και ορμή) που διαδίδονται στον ανοικτό χώρο με ορισμένη ταχύτητα διάδοσης.

Oδεύοντα κύματα είναι διαταραχές (που μεταφέρουν ενέργεια και ορμή) που διαδίδονται στον ανοικτό χώρο με ορισμένη ταχύτητα διάδοσης. Kεφ. 4 OΔEYONTA KYMATA (pges -7 (Trveling Wves Eξετάσυμε ανικτά συστήματα, δηλ. συστήματα χωρίς σύνρα. Oδεύντα κύματα είναι διαταραχές (πυ μεταφέρυν ενέργεια και ρμή πυ διαδίδνται στν ανικτό χώρ με ρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κριτηρια οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Θέμα: Κριτηρια οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας Θέμα: Κριτηρια ικνμικής αξιλόγησης επενδύσεων εξικνόμησης ενέργειας Εισηγητές: Η.Π. Καρυδγιάννης, Α. Ευθυμιάδης Δ. Παπακωνσταντίνυ, Λ. Παπαδόπυλς Ινστιτύτ Τεχνλγικών Εφαρμγών, ΕΛΚΕΠΑ Μνάδα Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα