ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ <<ΣΑΝΣΑΛΗ>> <<ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ>>, ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ : ΑΘΑΝΑΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ, ΥΑΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΥΡΗΣΟ ΜΠΟΓΑ ΔΡΡΔ 2013

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ...ζει.4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν : ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΣΑΛΗ 1.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία νηλνπνηίαο Σζάληαιε.ζει Οηλνπνηία Σζάληαιε.ζει.5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν : ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ 2.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία νηλνπνηίαο Μαιακαηίλα ζει Πξντφληα Μαιακαηίλα.ζει.10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν : ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.1 Ση είλαη ν ηζνινγηζκφο.ζει Αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνχ..ζει Αλάιπζε ζηνηρείσλ Ιζνινγηζκνχ..ζει Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.ζει Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ζει.18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν : ΜΔΛΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ 4.1 Ση είλαη νη αξηζκνδείθηεο.ζει Καηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ....ζει.23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν : ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΑΝΣΑΛΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ 5.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο.ζει Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ιδίσλ θεθαιαίσλ ζει Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο παγίσλ ζει Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεαο ελεξγεηηθνχ..ζει Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ πεξηζσξίνπ ή Καζαξνχ θέξδνπο.ζει Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ θέξδνπο...ζει Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο..ζει Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο..ζει Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο...ζει.43 2

3 5.2.3 Αξηζκνδείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο..ζει Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο...ζει Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ...ζει Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο παγίσλ... ζει Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ... ζει Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο απαηηήζεσλ... ζει Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο απνζεκάησλ..ζει Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίνπ..ζει Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο...ζει Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ ζει Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ζει Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ... ζει Ιζνινγηζκνί ησλ εηαηξηψλ Σζάληαιε θαη Μαιακαηίλα ζει.74 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.ζει.76 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.ζει.78 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..ζει.84 3

4 ΔΙΑΓΩΓΗ Σν επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν αλήθεη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο καο είλαη ην νηθνλνκηθφ. θνπφο καο είλαη ε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ <<ΣΑΝΣΑΛΗ>> θαη <<ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ>>, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ. πγθεθξηκέλα ε πηπρηαθή απηή απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, φπνπ ζην πξψην θεθάιαην << ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΣΑΛΗ >> γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εηαηξεία θαη κηα παξνπζίαζε ησλ νηλνπνηηψλ ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην << ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ >> γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο καο, θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. ηελ ζπλέρεηα ην ηξίην θεθάιαην << ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ >> νξίδεηαη ε έλλνηα θαη νη αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ελφο ζπλνπηηθνχ ηζνινγηζκνχ. Σν ηέηαξην θεθάιαην << ΜΔΛΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ >> νξίδεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ αξηζκνδείθηε θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ. ην πέκπην θεθάιαην << ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΑΝΣΑΛΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ >> έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δνχκε ηελ ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ αξηζκνδεηθηψλ, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ. 4

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΣΑΛΗ 1.1 Ιζηοπικά ζηοισεία οινοποιίαρ Σζάνηαλη Η νηθνγέλεηα Σζάληαιε θαιιηεξγεί ακπέιηα, νηλνπνηεί ζηαθχιηα θαη απνζηάδεη ηζίπνπξα θαη νχδν απφ ην Ο Δπάγγεινο ηζάληαιεο, γελλήζεθε ζην ηδεξνρψξη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην Ήηαλ κφιηο ελλέα ρξνλψλ φηαλ ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζηηο έξξεο. Σν 1938 αλνίγεη ην πξψην νηλνπνηείν ζηηο έξξεο. Σν 1945, εγθαζίζηαηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη αλνίγεη εθεί ην απνζηαθηήξην νχδνπ ζην θέληξν ηεο πνιεο. Σν 1970 δεκηνπξγείηαη ην νηλνπνηείν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε Νάνπζα. Σν 1971 ε αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ Δπάγγεινπ Σζάληαιε κεηαηξέπεηαη ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε έδξα ηνλ Άγην Παχιν ραιθηδηθήο. Η θήκε άξρηζε λα δηαδίδεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαζψο έκπνξνη απφ παληνχ έξρνληαη λα αγνξάζνπλ ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ηεο νηθνγέλεηαο. ήκεξα ε ηξίηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο θξαηά δσληαλφ ην φξακα ηνπ ηδξπηή ηεο. πλερίδεη λα δεκηνπξγεί εθιεθηήο πνηφηεηαο νίλνπο, νχδν θαη ηζίπνπξν κε ηηο ίδηεο αξρέο, θξνληίδα θαη αγάπε κε ηε ίδηα πάληα κπζηηθή ζπληαγή. 1.2 Οινοποιία Σζάνηαλη Η νηθνγέλεηα Σζάληαιε δηαηεξεί ηδηφθηεηα νηλνπνηεία: ηνλ Άγην Παχιν ηεο Υαιθηδηθήο. ηε Ραςάλε ηνπ Οιχκπνπ. ην Μεηφρη Υξσκίζηαο ηνπ Αγίνπ ξνπο. ηε Νάνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. ηε Μαξψλεηα ηεο Θξάθεο. 5

6 Άγιορ Παύλορ ην δξφκν γηα ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηεο Υαιθηδηθήο βξίζθεηαη ην θεληξηθφ νηλνπνηείν καο. ρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφ γηα ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ, ρξεζηκνπνηεί ηε βαξχηεηα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ γηα ηελ ειάρηζηε θαηαπφλεζε ηεο πξψηεο χιεο. Η ζπλνιηθή ηνπ δπλακηθφηεηα είλαη 20 εθαηνκκχξηα ιίηξα. ηελ ππφγεηα θάβα θηινμελνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 2000 δξχηλα βαξέιηα ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο φπνπ παιαηψλνπλ ηα θξαζηά ησλ θηεκάησλ. Δμνπιηζκέλν κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα, πάληνηε κε ζεβαζκφ ζην ζηαθχιη, ζπλδπάδεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ ηνπ κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο. Η λέα αίζνπζα γεπζηηθήο δνθηκήο απνηειεί ην ρψξν φπνπ μεθηλά ην γεπζηηθφ ηαμίδη ηνπ επηζθέπηε. ηνπο παξαδνζηαθνχο άκβπθεο απνζηάδεηαη απνιαπζηηθά θαη κεζπζηηθά ην νχδν κε ηε κνλαδηθή ζπληαγή ηεο νηθνγέλεηαο Σζάληαιε, ελψ ζε έλα ππεξζχρξνλν απνζηαθηήξην παξάγεηαη ην μερσξηζηφ <<Άβαηνλ Σζίπνπξν>> απφ επηιεγκέλεο πνηθηιίεο ηνπ Αγίνπ ξνπο. 6

7 Άγιο Όπορ ην κνλαδηθήο θπζηθήο νκνξθηάο θαη γαιήλεο νηθνζπζηήκαηα ηνπ Αγ.ξνπο, ζην Μεηφρη ηεο Υξσκίζηαο ηεο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Παληειεήκνλα, ελαξκνληζκέλν κε ηα ππάξρνληα θηίζκαηα ηνπ παιαηνχ κνλαζηεξηνχ βξίζθεηαη ην κηθξφ, πεηξφρηηζην νηλνπνηείν καο. Αλαζηειψζεθε θαη ιεηηνπξγηθά κεηά ηηο καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο ησλ κνλαρψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο Σζάληαιε. Δμνπιηζκέλν κε μχιηλεο δεμακελέο, ιηηφ θαη ιεηηνπξγηθφ φπσο αξκφδεη ζηνλ ηεξφ απηφ ηφπν. πλερηζηέο απηήο ηεο θιεξνλνκηάο δηαρεηξηδφκαζηε ηελ πξψηε χιε ζχκθσλα κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Ρατάνη έλα θηίξην πξσηνπνξηαθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ επνρή ηνπ ζηεγάδεηαη ην νηλνπνηείν καο ζηελ Ραςάλε ηνπ Οιχκπνπ, ιίγα κφιηο κέηξα απφ ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ. Η αγάπε ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο γηα ην ακπέιη πνπ απνηειεί ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πεξλάεη απφ ην ζηαθχιη ζην θξαζί. 7

8 Σζηκεληέληεο δεμακελέο θαη κεγάια δξχηλα βαξέιηα ζπληεξνχλ ηελ παξάδνζε. Δθαξκφδνληαο απζηεξέο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο εμαζθαιίδνπκε άξηζηε ζηαθπιηθή παξαγσγή. Με ηελ εκπεηξία καο αμηνπνηνχκε πνηνηηθά ηελ θάζε ακπεινπξγηθή δψλε νηλνπνηψληαο ηεο ρσξηζηά, ζπλδχάδνληαο ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία κε ηελ παξάδνζε. Έλα ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα ζην νπνίν πξνζπαζνχκε λα δηαθπιάμνπκε θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο. Μαπώνεια Μηθξφ αιιά ζχγρξνλν νηλνπνηείν αμηνπνηεί έλαλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ αλψηεξεο πνηφηεηαο. Οη αλνμείδσηεο δεμακελέο κε απηφκαην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, ην πλεπκαηηθφ πηεζηήξην, ε ρξήζε ηεο βαξχηεηαο γηα ηελ κεηαθνξά γιεχθνπο θαη νίλνπ ζέβνληαη θαη αλαδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηθηιηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή. 8

9 Νάοςζα Μέζα ζηε δψλε ηεο Νάνπζαο θαη θνληά ζηνπο ακπειψλεο ρηππά ε θαξδία ηνπ νηλνπνηείνπ καο. Μηθξφ θαη ιεηηνπξγηθφ, εθνδηαζκέλν κε αλνμείδσηεο δεμακελέο ππνδέρεηαη ηα πνηνηηθά ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο γηα λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο. Ξηλφκαπξν, ε νπνία θαιιηεξγείηαη κε αγάπε θαη κεξάθη ζηελ πεξηνρή εδψ θαη πνιιά ρξφληα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ 2.1 Ιζηοπικά ζηοισεία οινοποιίαρ Μαλαμαηίνα Οη εθπξφζσπνη ηεο ηέηαξηεο γεληάο ηεο νηθνγέλεηαο Μαιακαηίλα, πνπ ζα αλαιακβάλνπλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ Ο Κσλζηαληίλνο Μαιακαηίλαο Πξφεδξνο θαη ε ζχδπγνο ηνπ Αηθαηεξίλε Γηεπζχλνπζα χκβνπινο κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπο, ζέηνπλ ζε λέα αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηελ επηρείξεζε θαη ηελ πξνεηνηκάδνπλ γηα ην κέιινλ. ήκεξα απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ δίδπκν ηεο εηαηξείαο. Γηνηθψληαο ηελ επηρείξεζε δπλακηθά κε δηνξαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, κε ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη δηεπξχλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηελ κεηαηξέπνπλ ζηαδηαθά ζε φκηιν. Μαδί ηνπο βξίζθεηαη θαη ε πέκπηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εμέιημή ηεο. Σν δηνηθεηηθφ δίδπκν κεγηζηνπνηεί ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πινπνηψληαο ζρεηηθέο επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη << απνγεηψλνληαο >> ηα κεγέζε ηεο. 9

10 πγθεθξηκέλα επεθηείλνπλ ηα νηλνπνηεία ζηνλ Φάξν θαη ζηε Ρηηζψλα Απιίδαο θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζχγρξνλν νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζσπία Βνησηίαο. Δθζπγρξνλίδνπλ θαη απμάλνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ εκθηαισηήξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζην Καινρψξη Θεζζαινλίθεο. Ο Κσλζηαληίλνο θαη ε Καηεξίλα Μαιακαηίλα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηηο θφξεο ηνπο πνπ έρνπλ ήδε ελεξγφ ξφιν ζηελ εηαηξεία. Δθπξνζσπνχλ ηελ πέκπηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκβάιινληαο θη απηέο ζηε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. 2.2 Πποφόνηα Μαλαμαηίνα << Ρεηζίνα Μαλαμαηίνα >> Η ξεηζίλα Μαιακαηίλα, πάλσ απφ έλαλ αηψλα, πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή ειιεληθή απφιαπζε. Παξάγεηαη απφ ηηο απνθιεηζηηθά ειιεληθέο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ << αββαηηαλφ >> θαη << Ρνδίηεο >>. Η νηλνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο << Λεπθήο Οηλνπνίεζεο >> κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία, επηιέγνληαο απνθιεηζηηθά ηνλ << αθξφ >> ηνπ κνχζηνπ, επηηπγράλνληαο έηζη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε ρξψκα, άξσκα, γεχζε θαη πνηφηεηα. 10

11 << Μάλαμα >> Σν << Μάιακα >> θπθινθνξεί ζε επηηξαπέδην ιεπθφ μεξφ, ζε ξνδέ μεξφ, ζε εξπζξφ μεξφ θαη ζε εξπζξφ εκίγιπθν, δηαλνίγκαηνο κία λέα πνξεία γηα ηελ νηλνβηνκεραλία Μαιακαηίλα. Μηα πιήξε ζεηξά θξαζηψλ, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο πξνηηκήζεηο, ζε εηδηθή ζπζθεπαζία Bag-in-Box, πνπ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζηελ πξαθηηθή θαη νηθνινγηθή απνζήθεπζε νίλνπ. Η ζπζθεπαζία Bag-in-Box, ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα πξνζηαηεχεη ην θξαζί απφ ηελ νμείδσζε θαη ην θσο, αθφκα θαη κεηά ην άλνηγκα. Σν θξαζί παξακέλεη αλαιινίσην θαη επηπιένλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί πνιχ εχθνια θαη παληνχ. Νεπό << Γοςμπιά >> Σν αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ Γνπκπηά πξνέξρεηαη απφ ηελ θεκηζκέλε πεγή ησλ Αγίσλ Απφζηνισλ ζηε Υαιθηδηθή. πκθψλα κε ηελ 11

12 παξάδνζε πέξαζε αξθεηέο απφ ηηο κέξεο ηνπ εθεί ν Απφζηνινο Παχινο θαη επιφγεζε απηά ηα λεξά πνπ ηνλ βνήζεζαλ λα αλαθηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ. Δίλαη πεγή κε κνλαδηθφηεηα. Η κνλαδηθφηεηα απηή απνξξέεη απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε Μαγλεζίνπ θαη Αζβεζηίνπ, θαζηζηψληαο ην επεξγεηηθφ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Η δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεγήο Γνπκπηά, αλήθεη πιένλ ζηελ εηαηξεία Μαιακαηίλα Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.1 Σι είναι ο ιζολογιζμόρ Ο ηζνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ειέγρεη ε επηρείξεζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ρξεκαηνδνηεί. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεη ηα θπθινθνξηαθά θαη κε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ηξέρνπζεο ή κε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε θαηέρεη ηα ζηνηρεία απηά, αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέζσ καθξνρξφληαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ρξεκαηνδνηεί ε επηρείξεζε ηηο αγνξέο απηέο, νη νπνίεο θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ κηα ζχλζεζε απφ, ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο (πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο ή βξαρπρξφλην δαλεηζκφ), καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο (δάλεηα) θαη ίδηα θεθάιαηα ζε κνξθή πξνλνκηνχρσλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη παξαθξάηεζε θεξδψλ. Ο ηζνινγηζκφο έρεη ηελ κνξθή πίλαθα πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε: α)σν ελεξγεηηθφ θαη β)σν παζεηηθφ ην ελεξγεηηθφ θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία (ινγαξηαζκνί) πνπ απνηεινχλ ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο (πιηθή θαη άπιε), ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (π.ρ γήπεδα, νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, ζήκαηα, επξεζηηερλίεο, απνζέκαηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θ.ι.π). ην παζεηηθφ θαηαρσξνχληαη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ έλαληη ηεο επηρείξεζεο (πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο, Διιεληθφ δεκφζην θ.ι.π) ή ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο (κέηνρνη, εηαίξνη θ.ι.π). ην παζεηηθφ ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ: Σν πξαγκαηηθφ παζεηηθφ θαη ε θαζαξή ζέζε. Η θαζαξή ζέζε αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζην ελεξγεηηθφ, ελψ ην πξαγκαηηθφ παζεηηθφ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ νη ηξίηνη. ( Αζηαλφο η.,κσλζηαληηλνχδεο Κι. 2011) 12

13 3.2 Απσέρ Ιζολογιζμού Ο ηξφπνο πνπ αλαιχνληαη, θαηαρσξνχληαη, ζπγθεληξψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα, πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο επίζεο θαη ε θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, βαζίδνληαη ζε έλα ζχλνιν βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη αλαιπηηθέο κέζνδνο θαη δηαδηθαζίεο. ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα θάλνπκε κία ζχληνκε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη νη αθφινπζεο: 1. Η απσή ηηρ λογιζηικήρ ονηόηηηαρ ή όπυρ αλλιώρ λέγεηαι ηηρ λογιζηικήρ μονάδαρ χκθσλα, ινηπφλ κε απηήλ ηελ αξρή, ε ινγηζηηθή κνλάδα ζεσξείηαη κία αλεμάξηεηε νληφηεηα, κε δηθά ηεο κέζα δξάζεο θαη δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηνλ ή ηνπο θνξείο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ινγηζηηθή κνλάδα δηαζέηεη απηνηειέο ζχζηεκα ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 2. Η απσή ηηρ ζςνέσειαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ηηρ λογιζηικήρ μονάδαρ ή ηηρ επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ε ινγηζηηθή νληφηεηα ζα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. κσο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε ινγηζηηθή κνλάδα ζα έρεη δηαξθή χπαξμε, αιιά φηη ζα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο γηα έλα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα εθπιεξψζεη ηηο φπνηεο ππνρξεψζεηο έρεη αλαιάβεη. Γειαδή, ε δσή ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη φηη μεθηλά κε ηε ζχζηαζε απηήο θαη ηειεηψλεη κε ηελ ιχζε θαη εθθαζάξηζή ηεο. 3. Η απσή ηηρ πεπιοδικόηηηαρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ε δσή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο δηαηξείηαη ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, απνζθνπψληαο ζηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ απνηειεζκάησλ, φζν θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. 4. Η απσή ηηρ σπημαηικήρ μέηπηζηρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή πξνβιέπεη ηελ θαηαρψξεζε κφλν εθείλσλ ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, πνπ κπνξνχκε 13

14 λα απνδνζνχλε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. πγρξφλσο, ζεσξεί σο κέζα δξάζεο κίαο επηρείξεζεο θαη σο ππνρξεψζεηο ηεο κφλν ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ρξήκα. 5. Η απσή ηος ιζηοπικού κόζηοςρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ε απφδνζε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, γίλεηαη έρνληαο ζαλ βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, γηα ηελ απνηίκεζή ηνπο. Δδψ, φκσο πξέπεη λα πνχκε φηη εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο, επίζεο θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ειιεληθή λνκνζεζία απαηηεί ε απνηίκεζε λα γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο. 6. Η απσή ηηρ ανηικειμενικόηηηαρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ζα πξέπεη νη δηάθνξεο ινγηζηηθέο κεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, λα είλαη ακεξφιεπηα θαη ζπγρξφλσο αληηθεηκεληθά. Θα πξέπεη, δειαδή, ηφζν ηα κέζα δξάζεο κίαο επηρείξεζεο, φζν θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο λα απνδεηθλχνληαη αληηθεηκεληθά φζνλ αθνξά ην χςνο ηεο αμίαο ηνπο (πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ παξαζηαηηθά έγγξαθα, φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θ.α.) 7. Η απσή ηηρ ππαγμαηοποιήζευρ εζόδυν χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη έλα έζνδν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη είλαη αλαγλσξίζηκν φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: Ο θχθινο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία εζφδσλ έρεη πεξαησζεί ή ζρεδφλ πεξαησζεί. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαιιαγή αληαιιαγή. 8. Η απσή ηηρ ζηαθεπόηηηαρ ηηρ νομιζμαηικήρ μονάδαρ Απηή ε αξρή ζεσξεί φηη ε λνκηζκαηηθή κνλάδα, βάζεη ηεο νπνίαο γίλνληαη νη απνηηκήζεηο καο, δελ παξνπζηάδεη πιεζσξηζηηθέο ή αληηπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, αιιά ζε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο ε αμία ηεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Με ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο αζρνιείηαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, ε ινγηζηηθή πιεζσξηζκνχ. 14

15 9. Η απσή ηηρ πλήποςρ αποκάλςτηρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο, ψζηε νη θαηαζηάζεηο απηέο λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθέο ή ειιηπείο. 10. Η απσή ηηρ ζςζσέηιζηρ ηυν εζόδυν και ηυν εξόδυν Η αξρή απηή νξίδεη φηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα, ην νπνίν πέηπρε ε ινγηζηηθή κνλάδα ζηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο. Η ζπζρέηηζε ζχλδεζε ησλ εμφδσλ κε ηα έζνδα κπνξεί λα είλαη είηε άκεζε είηε έκκεζε. 11. Η απσή ηηρ ζςγκπιζιμόηηηαρ χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, επηβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε ινγηζηηθήο ρξήζεο ε δεκνζίεπζε ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, νχησο ψζηε ηα ηξίηα πξφζσπα, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, λα κπνξνχλ λα βγάινπλ αιεζή ζπκπεξάζκαηα. 12. Η απσή ηηρ ζςνηηπηηικόηηηαρ Η αξρή ππαγνξεχεη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ηελ πηνζέηεζε εθείλεο ηεο κεζφδνπ πνπ έρεη ηε κηθξφηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ηειεπηαίαο. Γειαδή, εθείλεο ηεο κεζφδνπ πνπ ζα καο δψζεη ηελ κηθξφηεξε αμία γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη γηα ηα έζνδα θαη ηελ πςειφηεξε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ θαη ηα έμνδα. 13. Η απσή ηηρ αναγνώπιζηρ ηυν εξόδυν χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, έλα έμνδν αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλν φηαλ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε δεκηνπξγία εζφδνπ. 14. Η απσή ηηρ ζςνέπειαρ ηυν λογιζηικών μεθόδυν χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφδεη ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, έηζη ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε δηαρξνληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο ηειεπηαίαο. Βεβαίσο θάηη ηέηνην δε ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη ε πηνζέηεζε θάπνηαο άιιεο κεζφδνπ φηαλ απηί θξίλεηαη ζθφπηκν, φκσο, ζα πξέπεη κία ηέηνηα αιιαγή λα γίλεηαη γλσζηή θαη λα απνθαιχπηεη ηηο φπνηεο επηδξάζεηο έρεη. 15. Η απσή ηος οςζιώδοςρ ηυν λογιζηικών πληποθοπιών χκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ζα πξέπεη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη νη 15

16 ζεκαληηθφηεξεο, έηζη ψζηε λα δίλνπλ κία φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο. 3.3 Ανάλςζη ζηοισείυν Ιζολογιζμού Σα ζηοισεία ηος ενεπγηηικού: Οθειλόμενο κεθάλαιο: ( ππφινηπν θεθαιαίνπ νθεηιφκελν απφ ηνπο κεηφρνπο) Έξοδα εγκαηαζηάζευρ: (=έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο π.ρ έμνδα Ιδξχζεσο ηεο επηρείξεζεο) Πάγιο Δνεπγηηικό: Δνσώματες ακινητοποιήσεις Γήπεδα θαη νηθφπεδα Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθά έξγα Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ Ασώματες ακινητοποιήσεις Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (ζήκαηα, επξεζηηερλίεο, licences, know how θ.ι.π) Τπεξαμία Σσμμετοτές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο θαη ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο Γξακκάηηα εηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεο 16

17 Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό Αποθέματα Δκπνξεχκαηα Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή Αλαιψζηκα πιηθά Τιηθά ζπζθεπαζίαο Αληαιιαθηηθά Καχζηκα Απαιτήσεις Πειάηεο Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο θαη ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε Υξεψζηεο δηάθνξνη (πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ, ινγαξηαζκνί θάιπςεο θεθαιαίνπ κεηφρσλ, δνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί εηαίξσλ, βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πξνθαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο θ.ι.π) Χρεόγραυα Μεηνρέο (ίδηεο θαη μέλεο) Οκνινγίεο Οκφινγα κε ξήηξα δξρ. θαη άιισλ λνκηζκάησλ Έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ Γιαθέσιμα Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο Λεγκέλα ηνθνκεξίδηα πξνο είζπξαμε Σακείν 17

18 Μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί ενεπγηηικού Δίλαη ινγαξηαζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη πεξηιακβάλνπλ έζνδα θαη έμνδα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ρξήζε πνπ θιείλεη αιιά ζηελ επφκελε. Λογαπιαζμοί ηάξευρ ενεπγηηικού Με ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο παξαθνινπζνχληαη ζηνηρεία θαη γεγνλφηα γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο πνπ αλ θαη δελ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, εληνχηνηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζην κέιινλ. ( Αζηαλφο η., Κσλζηαληηλνχδεο Κι.2011) Σα ζηοισεία ηος Παθηηικού: Ίδια κεθάλαια Πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ παζεηηθνχ, δειαδή ηαπηίδνληαη κε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ζηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο ή, πξάγκα πνπ είλαη ην ίδην, ηνπο πφξνπο πνπ νη ηδηνθηήηεο έρνπλ ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο. Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ηα εμήο: Κεθάιαην (κεηνρηθφ, εηαηξηθφ θ.ι.π) Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Δπηρνξεγήζεηο-δηαθνξέο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζπκκεηνρψλ, ρξενγξάθσλ, παγίσλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) Απνζεκαηηθά (ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, έθηαθην απνζεκαηηθφ, εηδηθά απνζεκαηηθά, απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ, απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ) Απνηειέζκαηα εηο λέν Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ Τποσπεώζειρ Μακροπρόθεσμες σποτρεώσεις Οκνινγηαθά δάλεηα Γάλεηα ηξαπεδψλ 18

19 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο ή ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεο Βρατσπρόθεσμες σποτρεώσεις Πξνκεζεπηέο Γξακκάηηα πιεξσηέα Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε (ρξενιχζηα δαλείσλ) Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο θαη ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο Πηζησηέο δηάθνξνη( απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο, κεξίζκαηα πιεξσηέα, νκνινγίεο πιεξσηέεο, ηνθνκεξίδηα πιεξσηέα θ.ι.π) Μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί παθηηικού Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ Έμνδα ρξήζεο πιεξσηέα Αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε Δθπηψζεηο επί πσιήζεσλ ρξήζεο ππφ δηαθαλνληζκφ Λογαπιαζμοί ηάξευρ πιζηυηικοί Γηθαηνχρνη αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ Τπνρξεψζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί πιεξνθνξηψλ πηζησηηθνί Γενική εκμεηάλλεςζη Υξεζηκεχεη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ ηαθηηθψλ θαη νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, κέζα ζηε ρξήζε πνπ θιείλεη, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 19

20 Αποηελέζμαηα σπήζηρ Δίλαη ηα θέξδε / δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο επηρείξεζεο κέζα ζηε ινγηζηηθή ρξήζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έθηαθησλ γεγνλφησλ. Σαμειακέρ ποέρ Δίλαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΔΛΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ 4.1 Σι είναι οι απιθμοδείκηερ Οξηζκφο: Οη αξηζκνδείθηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (αγγιηθά: financial ratio ή accounting ratio) είλαη ην πειίθν κεηαμχ επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Καηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ νη νπνίνη αθνξνχλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή.( el.wikipedia.org) Έλαο αξηζκνδείθηεο παξηζηάλεηαη ζπλήζσο είηε κε ηε κνξθή πειίθνπ θάπνησλ κεγεζψλ είηε κε ηε κνξθή πνζνζηνχ. Δάλ πξνηηκεζεί ε κνξθή ηνπ πνζνζηνχ, ηφηε ζπλήζσο ιακβάλνπκε σο δηαηξεηέν ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηελ επλντθή αμία γηα ηελ επηρείξεζε νχησο ψζηε νπνηαδήπνηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο λα κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη δπλακηθέο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαιχζεσο πνπ βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη αξηζκνδείθηεο γηα πνιινχο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αλάιπζεο επεηδή θαηαξηίδνληαη εχθνια θαη παξνπζηάδνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πεξηιεπηηθά θαη κε ηξφπν πνπ θαη αξρήλ γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο. Καηά ηα ηειεπηαία κάιηζηα έηε νξηζκέλνη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη σο κέζνλ πξφβιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνηπρηψλ. ( Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο πξνειεχζεσο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή. 20

21 Με ηνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επεμεγνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απ απηή. Με ην ζχζηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ν βαζκφο απνδφζεσο ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ δξάζεσο ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ δχν κεγεζψλ, φπνπ ην έλα κέγεζνο είλαη ν αξηζκεηήο ελφο θιάζκαηνο θαη ην άιιν ν παξνλνκαζηήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ, δειαδή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δπν κεγεζψλ είλαη κηα απιή αξηζκεηηθή πξάμε. Γελ είλαη φκσο εμίζνπ απιφο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ δεηθηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαξηηζζνχλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Α. Οη αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδνπλ ζρέζεηο πνπ ζεσξνχκελεο κφλεο ηνπο δελ απνηεινχλ ηίπνηα άιιν απφ άπιεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε απηφ πνπ παξνπζηάδνπλ. Οη ελδείμεηο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα αλ πξνεγνπκέλσο δελ εμεηαζηνχλ. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί είλαη : 1. Αξηζκνδείθηεο ηεο ηδίαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο παιαηφηεξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 2. Αξηζκνδείθηεο πνπ ηπρφλ πξνγξακκαηίζζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αλάιπζε. 3. Αξηζκνδείθηεο παξεκθεξνχο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ θιάδνπ ή θαηά θάπνην ηξφπν πξφηππν. 4. Αξηζκνδείθηεο πξφηππα πνπ έρνπλ πηζαλφλ θαηαξηηζηεί γηα ηνπο δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη εθ φζνλ ε κνλάδα αλήθεη ακηγψο ζέλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Β. Παξά ην πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ δελ πεξηνξίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Δθφζνλ νη αξηζκνδείθηεο θαηαξηίδνπλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη θπζηθφ λα επεξεάδνληαη απφ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα νπνία θαηαξηίδνληαη, πξέπεη λα εξεπλάηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ηνπιάρηζηνλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά. 21

22 Γ. Η ζεκαζία θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εμσγελψλ παξαγφλησλ. Οη αξηζκνδείθηεο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνπο εμήο θαλφλεο : Α. Η ζπζρέηηζε ησλ κεγεζψλ γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε νη δείθηεο αξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ λα είλαη επζέσο αλάινγνη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδνπλ, δειαδή νη πςειφηεξνη δείθηεο λα αληηζηνηρνχλ ζε επλντθφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη νη ρακειφηεξνη ζε δπζκελέζηεξεο. Β. Σα κεγέζε ησλ ζπζρεηίζεσλ επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ζην ειάρηζηνλ π.ρ. ηα ιάζε ή ηηο επηπηψζεηο λνκηζκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Σέινο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιή θαη πξφζθνξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζεσξείηαη επίζεο ζθφπηκν λα εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο αξηζκνδείθηεο ή αιιά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ή αθφκα θαη κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αιιά κέζα αλάιπζεο. Η ζπλδπαζηηθή απηή εμέηαζε παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεγεζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο. Οη πεξηζζφηεξνη αξηζκνδείθηεο πνπ θαηαξηίδνληαη ηα ηειεπηαία έηε επηιέγνληαη θαηαξρήλ κε γλψκνλα ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ θαηαξηίδνληαη ή φηη δελ πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη αξηζκνδείθηεο κε βάζε αιιά θξηηήξηα. Παξάιιεια θαηαξηίδνληαη θαη άιινη δείθηεο είηε εληζρπηηθνί ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηα φπσο νη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, είηε σο ζπκπιεξσκαηηθά απηψλ φπσο νη δείθηεο θεξεγγπφηεηαο. 22

23 4.2 Καηηγοπίερ απιθμοδεικηών Τπάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί αξηζκνδείθηεο, νη θπξηφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Απιθμοδείκηερ πεςζηόηηηαρ ( Liquidity rations ). Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρεηξήζεσο φζν θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 2. Απιθμοδείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ ( Activity rations ). Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, θαηά πφζν δειαδή γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ή φρη ρξεζηκνπνίεζε απηψλ. 3. Απιθμοδείκηερ αποδοηικόηηηαρ ( Profitability rations ). Με απηνχο κεηξάηαη ε απνδνηηθφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο, ε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεσο ηεο. Με άιια ιφγηα νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο κεηξνχλ ην βαζκφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο επηρεηξήζεσο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 4. Απιθμοδείκηερ διαπθπώζευρ κεθαλαίυν και βιυζιμόηηηαρ ( Financial structure and viability ratios ). Με απηνχο εθηηκάηαη ε καθξνρξφληα ηθαλφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο. 5. Απιθμοδείκηερ επενδύζευν ή επενδςηικοί απιθμοδείκηερ ( Investment ratios ). Οη αξηζκνδείθηεο απηνί ζπζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηφρσλ κηαο επηρεηξήζεσο θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο ηηκή κε ηα θέξδε, ηα κεξίζκαηα θαη ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. πσο είλαη θαλεξφ, ηα δηάθνξα είδε αξηζκνδεηθηψλ αιιεινζπλδένληαη, νπφηε είλαη απαξαίηεηε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιήξεο θαηαλφεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο. Η ηαμηλφκεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαηά θαηεγνξίεο είλαη επίζεο ρξήζηκε, δηφηη βνεζά ζην λα επηθεληξψλεηαη ε αλάιπζε ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ αλαιπηή. (Νηθήηα Α. Νηάξρνπ 2012 ) 23

24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΑΝΣΑΛΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ 5.1 Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ Η πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο απφ ηελ επηρείξεζε θάλεη απφιπηα αλαγθαία ηελ αλάιπζε απνδνηηθφηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο παξαπέξα δέζκεπζεο ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ή ε δέζκεπζε λέσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ηνπο επελδπηέο. Η απνδνηηθφηεηα θάζε επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, δίδνλ δε ηελ ηειηθή απάληεζε ζην εξψηεκα: πφζν απνηειεζκαηηθά δηνηθείηαη ε επηρείξεζε; Γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπγθξίλνπκε ηνλ θχθιν ζπλαιιαγψλ, ην απνηέιεζκα ή ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε κε ην χςνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ, δειαδή κε ην χςνο ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ. Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξεζεί ε απφδνζε είλαη νη κεηαβνιέο ζηα έζνδα πσιήζεσλ, θέξδε ή νη κεηαβνιέο ζε δηάθνξα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο. Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα απηή γηα ηελ κειέηε ηνπ Σζάληαιε είλαη: Απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Απνδνηηθφηεηαο παγίσλ Απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ Καζαξνχ θέξδνπο Μεηθηνχ θέξδνπο Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ιδίυν κεθαλαίυν Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο γηα ηηο δηνηθήζεηο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή ππνδειψλεη ηελ ηηκή απφδνζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ νη κάλαηδεξ επί ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηνληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, κεηά ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ (κεξίζκαηα) ζηνπο θεθαιαηνχρνπο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεηαη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο, κε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξήζεσο. Μεηξά δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρεηξήζεσο αζρνινχληαη κ απηή. 24

25 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ = ιδίυν κεθαλαίυν Ιδια κεθάλαια Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ. Με άιια ιφγηα, κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ζε απηήλ. Απνηειεί ηνλ βαζηθφ δείθηε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο εηαηξίαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηείλεη λα πξνβάιεη κε ηνλ πην επηθαλή ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ρξήζεο. Η ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ ππνινγίδεη ηα θέξδε πνπ θαξπψλνληαη νη ηδηνθηήηεο απφ ηε εηαηξία, θάζε εθαηφ επξψ πνπ απηνί επελδχνπλ. Τπνινγίδεη δειαδή ην πνζνζηφ πνπ απνιακβάλνπλ νη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο. Τπάξρνπλ φκσο θνξέο πνπ ε πιεξνθνξία πνπ δείρλεη ε ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ δηαζηξεβιψλεηαη, έηζη ψζηε ε αμία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη λα είλαη κεδακηλή. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα έρνπκε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θάλεη ε εηαηξία θαηά δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε πεξίπησζε δειαδή αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επηβαξχλεη ππέξκεηξα ην δείθηε, επεηδή ε εηαηξία δε ρξεζηκνπνηεί ηα θεθάιαηα ηεο αχμεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αιιά κφλν γηα έλα ηκήκα απηνχ. Τπάξρνπλ ινηπφλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο πηζαλφλ λα απνηειεί απιά έλαλ άρξεζην αξηζκφ. Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ φηη ε επηρείξεζε πάζρεη ζε θάπνην ηνκέα ηεο (αλεπαξθή δηνίθεζε, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ηα νπνία δελ απαζρνινχληαη πιήξσο παξαγσγηθά, δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θ.η.ι.) ρσξίο φκσο λα κπνξεί ν εμσηεξηθφο αλαιπηήο λα εληνπίζεη ην ή ηα αδχλακα ζεκεία ηεο απφ ηνλ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε θαη κφλν. Αληίζεηα, έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε επεκεξεί θαη ηνχην αλάινγα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επηηπρεκέλε δηνίθεζε ηεο, ζηηο επλντθέο γη απηήλ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηελ εχζηνρε ρξεζηκνπνίεζε θεθαιαίσλ ηεο θ.η.ι. ηελ ηειεπηαία φκσο απηή πεξίπησζε νη κέηνρνη έρνπλ σθειεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ηα μέλα θεθάιαηα θνζηίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ιηγφηεξν απφ φηη απηά απνδίδνπλ ζ απηή. ( Αζηαλφο η., Κσλζηαληηλνχδεο Κι ) 25

26 Για ηο 2009: Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0,5% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,42 2) Μαλαμαηίνα 0 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,82 Για ηο 2010: 0 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,52 2) Μαλαμαηίνα 0 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,51 Για ηο 2011 : 0 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,78 26

27 2) Μαλαμαηίνα 0 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = x 100 = 0% ηδίσλ θεθαιαίσλ ,42 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Απνδνηηθφηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Σζάληαιε 0,5% 0% 0% Μαιακαηίλα 0% 0% 0% Γηα ηελ εηαηξία ηζάληαιε ν δείθηεο κεηψλεηαη γηαηί θάζε ρξνληά κεηψλνληαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ ελψ απμάλνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα. Δλψ ζηελ καιακαηίλα ν δείθηεο κέλεη κεδεληθφο θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ παγίυν Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ησλ Η.Π.Α ζπλεζίδνπλ λα κεηξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζεσξψληαο φηη κ απηφ ηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη θαιχηεξα ε απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή αθφκα έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο επηρεηξήζεσο. Η πξνηίκεζε πνιιψλ ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ δείθηε απηφ εμεγείηαη κάιινλ απφ ην γεγνλφο, φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο κέηξν αμηνινγήζεσο ησλ ζηειερψλ ηνπο, πνπ πξνΐζηαληαη εκπνξηθψλ ή κεηαπνηεηηθψλ ηνκέσλ ή αθφκε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 27

28 Έλα αθφκε επηρείξεκα ησλ ππέξκαρσλ ηνπ παξαπάλσ δείθηε είλαη, φηη πνιιέο θνξέο ην ίδην θεθάιαην βξίζθεηαη επελδπκέλν ζε πάγηα, πνπ απνδίδνπλ άκεζα, φπσο αθίλεηα, αζψκαηεο αμίεο θ.α. είλαη ζθφπηκν απηά λα κελ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε. Καηά κηα άπνςε ηα πάγηα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο αμία, δειαδή πξηλ αθαηξεζνχλ νη γελφκελεο απνζβέζεηο. Η δηθαηνινγεηηθή βάζε απηήο ηεο άπνςεο είλαη φηη παξά ηε ιεηηνπξγηθή θζνξά ηνπο ηα πάγηα δηαηεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ράξε ζηελ θαλνληθή ζπληήξεζε, ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο βειηηψζεηο. Καηά κηα άιιε άπνςε ζηα πάγηα δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γελφκελεο απνζβέζεηο, αθνχ απφ ηα θέξδε αθαηξνχληαη νη απνζβέζεηο θαζψο θαη νη δαπάλεο ζπληεξήζεσο πνπ απμάλνπλ φζν απμάλεη ε θζνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η ρξήζε φκσο ηνπ δείθηε απηνχ δεκηνπξγεί άιια πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλ ηα πάγηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε πξν ή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεηαη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ, κε ην ζχλνιν ησλ πάγησλ ηεο επηρεηξήζεσο. Ίδια + Ξένα κεθάλαια Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ = Παγίυν Πάγια Για ηο 2009: , ,62 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= = 3,348 παγίσλ ,26 2) Μαλαμαηίνα , ,99 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= = 9,086 Παγίσλ ,63 28

29 Για ηο 2010: , ,17 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο = = 3,224 Παγίσλ ,64 2) Μαλαμαηίνα , ,81 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= = 8,033 Παγίσλ ,77 Για ηο 2011: , ,06 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= = 3,328 Παγίσλ ,11 2) Μαλαμαηίνα , ,26 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= = 8,353 Παγίσλ ,40 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Απνδνηηθφηεηαο Παγίσλ Σζάληαιε 3,348 3,224 3,328 Μαιακαηίλα 9,086 8,033 8,353 29

30 Καη νη δχν αξηζκνδείθηεο κεηψλνληαη ην 2010 θαη απμάλνληαη ην Ο αξηζκνδείθηεο απμάλεηαη γηαηί κεηψλνληαη ηα πάγηα ζε αληίζεζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ενεπγηηικού Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο δείρλεη ηελ αλαινγία ησλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη κεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ρσξίο λα έρνπλ αθαηξεζεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αθνχ θαη απηά είλαη ακνηβή θεθαιαίσλ ζηα νπνία αληηζηνηρεί έλα κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο- δηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε ζε κηα ρξήζε. ηα απνηειέζκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα θαη έμνδα ζεσξνχκελα φρη κφλν σο κε δεκηνπξγνχκελα απφ ηα ζπλήζε θαη εκθαλή, ηνπιάρηζηνλ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη σο κε αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζπλήζνπο δπλαηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δηαγλσζηηθήο δηαπεξαζηηθφηεηαο ησλ γεληθψλ αξηζκνδεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ. ( Κάληδνο Κσλ ) Καθαπά κέπδη Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ= x100 Δνεπγηηικού ύνολο ενεπγηηικού 30

31 Για ηο 2009: ,85 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100=0,5% Δλεξγεηηθνχ ,18 2) Μαλαμαηίνα ,52 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100= -37% Δλεξγεηηθνχ ,81 Για ηο 2010: ,24 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100= -70,6% ελεξγεηηθνχ ,83 2) Μαλαμαηίνα ,07 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100= -25% ελεξγεηηθνχ ,30 Για ηο 2011: ,41 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100= -2% ελεξγεηηθνχ ,52 31

32 2) Μαλαμαηίνα ,91 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο= x100= -34,7% ελεξγεηηθνχ ,84 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ Σζάληαιε 0,5% -70,6% -2% Μαιακαηίλα -37% -25% -34,7% Καη νη δχν εηαηξίεο έρνπλ κεγάιε δεκία, κφλν ε εηαηξία Σζάληαιε έρεη θαιή ρξνληά ην Απιθμοδείκηερ Καθαπού πεπιθυπίος ή Καθαπού κέπδοςρ Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο, δειαδή δείρλεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Με άιια ιφγηα ν αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ θέξδνο, πνπ κέλεη ζηελ κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. 32

33 ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο, ηφζν πην επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο βξίζθεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κηαο πεξηφδνπ κε ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ : Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ή θαζαξνχ = θέξδνπο Καζαξά Κέξδε Δθκεηαιιεχζεσο Καζαξέο πσιήζεηο Σν πεξηζψξην θέξδνπο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ εζσηεξηθή ζχγθξηζε. Δίλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζεί αθξηβψο ε αλαινγία θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Οη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη ξπζκίζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνηθίιινπλ ηφζν πνιχ φηη νη δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δαπαλψλ, έηζη ψζηε ε ζχγθξηζε κπνξεί καδί λα έρεη ιίγε ζεκαζία. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνο πνπ κέλεη ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηφζν πην επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Σν πεξηζψξην θέξδνπο είλαη έλαο δείθηεο ησλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο κηαο επηρείξεζε θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο. Οη δηαθνξέο ζην αληαγσληζηηθφ κίγκα ζηξαηεγηθήο θαη πξντφλησλ αλαγθάδνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο γηα λα πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Για ηο 2009 : ,85 Αξηζκνδεηθηεο θαζαξνχ θέξδνπο = = 0, ,79 2) Μαλαμαηίνα ,52 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο = = - 6, ,08 33

34 Για ηο 2010 : 1)Σζάνηαλη ,24 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο = = -0, ,26 2) Μαλαμαηίνα ,07 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο = = ,74 Για ηο 2011 : ,71 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο= = -0, ,45 2) Μαλαμαηίνα ,91 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο= = -7, ,58 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Απνδνηηθφηεηαο Καζαξνχ Κέξδνπο Σζάληαιε 0,10-0,016-0,047 Μαιακαηίλα -6,127-5,677-7,246 34

35 Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο ζηελ εηαηξία Σζάληαιε νινέλα θαη κεηψλεηαη γηαηί θάζε ρξφλν κεηψλνληαη ηα θαζαξά θέξδε θαη νη πσιήζεηο. Δλψ ε Μαιακαηίλα έρεη κηα κηθξή αχμεζε ην 2010 αιιά θαη ζηηο δχν εηαηξίεο παξαηεξνχκε δεκία Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ρξήζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη πνιινί αλαιπηέο βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ χςνπο πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ θαζαξνχ θέξδνπο. ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη απφ ηε κειέηε θαη ησλ δχν παξαπάλσ αξηζκνδεηθηψλ ( κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο ) κπνξεί ν αλαιπηήο λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο. Δάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά ελψ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε, ε εμέιημε απηή παξέρεη έλδεημε κηαο δπζαλάινγεο απμήζεσο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη επί κέξνπο θαηεγνξίεο εμφδσλ πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ νη ιφγνη απμήζεσο ηνπο. Δάλ, αληίζεηα, ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε δηαρξνληθά, ελψ ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξακέλεη ζηαζεξφο, παξέρεηαη έλδεημε δπζαλαιφγνπ απμήζεσο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα πσιήζεσλ. Σνχην κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ πσιήζεσο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο, είηε ζε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή. Δάλ φκσο ζπκβαίλεη νη αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο λα κεηψλνληαη ελψ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο, ηφηε ηνχην νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλνη αλαιπηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ, κε ην 35

36 αηηηνινγηθφ φηη δηεπθνιχλνληαη έηζη νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή απνζβέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα έμνδα ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η άπνςε καο πάλησο είλαη φηη νη απνζβέζεηο ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ Απιθμοδείκηηρ μικηού κέπδοςρ Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα κεηθηά θέξδε ηεο ρξήζεσο κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο απηήο θαη δείρλεη ηα κηθξά θέξδε ηεο ρξήζεσο κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο απηήο θαη δείρλεη ην κηθηφ θέξδνο πνπ απνιακβάλεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γείρλεη δειαδή ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε, απφ απφςεσο θεξδψλ, είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηεο. Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεσο κηαο επηρεηξήζεσο λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. Αληίζεηα, έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη κηα φρη θαιή πνιηηηθή ηεο δηνηθήζεσο ζηνλ ηνκέα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε ζηαζηκφηεηα πσιήζεσλ κε απνηέιεζκα λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ζε ρακειέο ηηκέο. Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ελδέρεηαη κηα επηρείξεζε λα ζέζεη ζθφπηκα έλα ρακειφ πεξηζψξην κηθηνχ, ζηνρεχνληαο ζε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ηεο θαη δηεχξπλζεο ηεο ζηελ αγνξά. 36

37 Σέινο λα αλαθέξνπκε θαη ηελ πεξίπησζε εθείλε ελφο ρακεινχ αξηζκνδείθηε, ν φπνηνο κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε έρεη πξνβεί ζε επελδχζεηο νη νπνίεο φκσο δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ηεο, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη απμεκέλν θφζηνο παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ κηθηψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο κε ηηο πσιήζεηο. ( Νηθήηα Α. Νηάξρνπ 2004 ) Μικηά Κέπδη Απιθμοδείκηηρ μικηού κέπδοςρ = Πυλήζειρ Για ηο 2009 : ,76 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = 42 % ,79 2) Μαλαμαηίνα ,82 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = -68% ,08 Για ηο 2010: ,19 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = 37% ,26 2) Μαλαμαηίνα ,83 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = -328% ,74 37

38 Για ηο 2011 : ,59 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = 36% ,45 2) Μαλαμαηίνα ,07 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο= x 100 = -553% ,58 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Απνδνηηθφηεηαο Μηθηνχ Κέξδνπο Σζάληαιε 42% 37% 36% Μαιακαηίλα -68% -328% -553% Δδψ βιέπνπκε φηη ε εηαηξία Σζάληαιε έρεη πησηηθή ηάζε δηαρξνληθά ησλ κεηθηψλ θεξδψλ θαη ησλ πσιήζεσλ ελψ ε Μαιακαηίλα έρεη αξθεηή κείσζε απφ ην

39 5.2 Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ Η ξεπζηφηεηα κεηξά ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ. Δμαζθαιίδεη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θχθινπ. Η ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ δηαζέηεη, κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο δελ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά έζησ θαη αλ καθξνρξφληα νη εηζπξάμεηο είλαη πνζνηηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο πιεξσκέο, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θέξδνο. Γη απηφ ε επηρείξεζε δηαηεξεί θεθάιαηα ηδία θαη μέλα, γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην παξαγσγηθφ θαη εκπνξηθφ θχθισκα εθκεηαιιεχζεσο. Η ζπνπδή ηεο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνπαξαζθεπή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο κέζα ζηηο πξνζερείο πεξηφδνπο. Γεληθά ε κειέηε ηεο ξεπζηφηεηαο έρεη έλα ραξαθηήξα θαζαξά πξνβιεπφκελν θαη δπλακηθφ, φπσο αθξηβψο παξαηεξνχκε ζε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Σν λα θαηέρεη κεηξεηά δηαζέζηκα κηα νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε βξαρπρξφληα επηβίσζε ηεο, αθνχ ζε νκαιέο θαη πγηείο νηθνλνκηθά ζπλζήθεο ζα πξέπεη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο ή δηαθνξεηηθά ηα ρξήκαηα πνπ ηεο νθείινπλ νη πειάηεο ηεο λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ νθείιεη ε ίδηα ζε πξνκεζεπηέο θαη ηξίηνπο. Η ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα αληαπνθξηζεί αλψδπλα ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο αληαλαθιά ην επίπεδν ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο. Με ηε ιέμε αλψδπλα ελλνείηαη φηη κηα ηέηνηα ηθαλφηεηα κπνξεί λα πξνθχςεη, είηε απφ ηελ θαλνληθή ξνή ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηεο (θαη ηνπ κέξνπο εθείλνπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. απνζβέζεηο παγίσλ) κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ρξήκα-πξντφληα- ρξήκα είηε απφ ηελ δπλαηφηεηα λα ξεπζηνπνηήζεη ζηνηρεία, ηα νπνία ζθφπηκα θξαηηνχληαη γηα άκεζε ξεπζηνπνίεζε (νκφινγα, κεηνρέο θ.η.ι.) ή αθφκα απφ ην πεξηζψξην πνπ έρεη ε κνλάδα λα ρξεκαηνδνηεζεί κε βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα ρσξίο αλαγθαζηηθή θαη αζχκθνξε κφριεπζε ή αλαζηάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο. Πξαθηηθά κηιψληαο, ε ξεπζηφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αμηνινγείηαη ζαλ κέγεζνο θαη κε ζχγθξηζε, ζε πξψην πεδίν, ηνπ ζπλφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηεο κε απηά πνπ ζπληζηνχλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά αξρίδεη ε δηαινγή θαη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληηζηνηρψλ δεηθηψλ, ε ξεπζηνπνίεζε ηνπο είλαη ακθηζβεηήζηκε, ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ηνπο. 39

40 Η ζεκαζία ηεο ξεπζηφηεηαο γηα κηα νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα εθηηκεζεί θαιχηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηε κνλάδα πην πνιχ απφ ηελ έιιεηςε ηεο παξά απφ ηελ παξνπζία ηεο. Σέηνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη, ε αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα πξνρσξήζεη ζε αληαγσληζηηθέο εθπηψζεηο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη λα ράζεη έηζη επθαηξίεο πσιήζεσλ, θαζψο θαη ε αδπλακία λα εθκεηαιιεπηεί ε ίδηα κε ηελ ζεηξά ηεο αγνξέο ηνηο κεηξεηνίο ζε ρακειέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζα αλαγθάζεη, έζησ πξφζθαηξα, ηελ επηρείξεζε λα θαηαθχγεη ζε αζχκθνξν ίζσο βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Οη ρεηξφηεξεο φκσο επηπηψζεηο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα εθπιεξψζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, κε ζπλέπεηα ζην πξφγξακκα αγνξψλ θαη επνκέλσο θαη πψιεζεο, ζηελ εμφθιεζε θαη εμππεξέηεζε γξακκαηίσλ θαη δάλεησλ πνπ ζα επηθέξνπλ επηπιένλ ηφθνπο θαη ηφθνπο ππεξεκεξίαο. Οη επηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη παξαθψιεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο θαη ζνβαξνχ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία ζα αλαγθαζηεί λα θαηαθχγεη ζε δξαζηηθά θαη επψδπλα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε βέβαηα, ε αζθπθηηθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, αλ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αμηνιφγεζε ηεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζπλδέεηαη θαη επηζθηάδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο. Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη: Γεληθήο ξεπζηφηεηαο Άκεζεο ξεπζηφηεηαο Σακεηαθήο ξεπζηφηεηαο Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο θαη βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 40

41 ύνολο Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικού Απιθμοδείκηηρ γενικήρ πεςζηόηηηαρ= Βπασ. Τποσπεώζειρ Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο είλαη ηα δηαζέζηκα (κεηξεηά, ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα), νη απαηηήζεηο, ηα απνζέκαηα θαη νη πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο είλαη νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο (πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ, κεξίζκαηα πιεξσηέα, θφξνη πιεξσηένη, βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ θαη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ). Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δελ δείρλεη κφλν ην κέηξν ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο, αιιά θαη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο, πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε ηεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ θηλήζεσο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ηφζν θαιχηεξε, απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο, είλαη ε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεσο. Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο παξέρεη επίζεο έλδεημε ηνπ βαζκνχ αζθαιείαο, κε ηνλ νπνίν βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, δειαδή αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεξσκή ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Γελ δείρλεη κφλν ην κέηξν ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο, αιιά θαη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε ηεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θάπνηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο. Καηά ηελ κειέηε αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε νη δηαθνξέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε κηαο ζην ζχλνιν απηφ. ( Κάληδνο Κσλ ) Για ηο 2009: ,98 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο= =1, ,62 41

42 2) Μαλαμαηίνα ,92 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,99 Για ηο 2010: ,47 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο= = ,45 2) Μαλαμαηίνα ,30 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο = = 0, ,79 Για ηο 2011: ,10 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο= =1, ,76 2) Μαλαμαηίνα ,88 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,79 Αξηζκνδείθηεο Δηαηξείεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο Σζάληαιε 1,23 1,25 1,06 Μαιακαηίλα 0,53 0,35 0,39 42

43 Γηα ηελ εηαηξία Σζάληαιε ν δείθηεο απμάλεηαη ην 2010 θαη κεηψλεηαη ην 2011, ελψ ε Μαιακαηίλα κεηψλεηαη ην 2010 θαη απμάλεηαη ην ηαλ ν δείθηεο κεηψλεηαη ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ελψ φηαλ απμάλεηαη απμάλνληαη νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο. ηαλ ν δείθηεο απμάλεηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ελψ φηαλ κεηψλεηαη ε θεξεγγπφηεηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή δειαδή δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ξεπζηνπνηνχλ έγθαηξα ηα θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ηεο βξαρπρξφληεο απαηηήζεηο ηνπο Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο επηλνήζεθε γηα λα πεξηιάβεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη αγλνεί φια εθείλα ηα ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηα νπνία δελ κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ηη πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο (κεηξεηά ζην ηακείν, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, απαηηήζεηο), κε ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Απαιηήζειρ + Γιαθέζιμα Απιθμοδείκηηρ άμεζηρ πεςζηόηηηαρ= Βπασςππ. Τποσπεώζειρ 43

44 Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα αληαπνθξίλεηαη ακέζσο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ ηεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ησλ ηξαπεδψλ. Έλαο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο γχξσ ζηε κνλάδα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο κφλνλ αλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο ή αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο θαη αλ ε πεξίνδνο εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη εμνθιήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο είλαη πεξίπνπ ίζεο. Θα πξέπεη φκσο λα ιερζεί φηη πνιχ κεγάινο βαζκφο ξεπζηφηεηαο, δελ ζεκαίλεη πάληνηε ζσζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηδίσο φηαλ ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε κηθξφηεξν βαζκφ ξεπζηφηεηαο. Δπνκέλσο, ην άξηζην χςνο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζε έλα ζεκείν, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα βξαρχρξνλα ρξέε ηεο κε ζρεηηθή άλεζε ρσξίο φκσο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ ηεο λα ιηκλάδεη ζην ηακείν ηεο θαη ηηο ηξάπεδεο. Αληίζεηα, έλαο αξηζκνδείθηεο κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο δείρλεη φηη ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα εμαξηάηαη απφ ηηο κειινληηθέο πψιεζεο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επαξθή ξεπζηφηεηαο. Για ηο 2009: , ,39 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,62 2) Μαλαμαηίνα , ,61 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,99 Για ηο 2010: , ,69 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,45 44

45 2) Μαλαμαηίνα , ,76 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,57 Για ηο 2011: , ,28 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,76 2) Μαλαμαηίνα , ,53 Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο= =0, ,79 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο Σζάληαιε 0,766 0,803 0,716 Μαιακαηίλα 0,295 0,513 0,217 Καη ζηηο δχν εηαηξίεο παξαηεξείηε άλνδνο ηνπ δείθηε ην 2010 εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ, ελψ ην 2011 παξαηεξείηε κείσζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δηαζέζηκα. Σν κέγεζνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη θάησ ηεο κνλάδαο θαη γηα ηηο δχν εηαηξίεο θαη ηα ηξία ρξφληα δείρλεη φηη ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. 45

46 5.2.3 Απιθμοδείκηηρ Σαμειακήρ Ρεςζηόηηηαρ Ο αξηζκνδείθηεο απηφο καο δείρλεη ηελ εηθφλα ηεο επάξθεηαο ή φρη κεηξεηψλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί θαη ηελ πην απζηεξή άπνςε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο κνλάδαο θαη αθξηβψο ιφγνο απηήο ηνπ ηεο απζηεξφηεηαο, έρεη θαη πην πεξηνξηζκέλε ζεκαζία θαη ρξήζε. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθφζνλ ζε κηα κφλν επηρείξεζε ην επίπεδν κηαο ηφζν πεξηνξηζκέλεο αιιά θαη επαίζζεηεο θαηεγνξίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη δελ είλαη, ε κφλε πεγή κέζσλ ζπλαιιαγήο, φηαλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα γξακκάηηα (ηδίσλ θαη ηξηψλ ) θαη νη (κεηαρξνλνινγεκέλεο) επηηαγέο πνπ ζπλερψο εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πην πνιινχο ιφγνπο λα θξαηνχλ ην επίπεδν ηεο θαηεγνξίαο απηήο φζν ην δπλαηφλ ρακειά παξά πςειά, αληηιακβάλεηαη ηελ κηθξή ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ δείθηε. Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρεηξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Μαο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά επηρεηξήζεσο θαιχπηνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. ζηνηρεία κηαο Γιαθέζιμα Απιθμοδείκηηρ ηαμειακήρ πεςζηόηηηαρ= Βπασςππ. Τποσπεώζειρ Για ηο 2009: ,39 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,62 46

47 2) Μαλαμαηίνα ,61 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,99 Για ηο 2010: ,69 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,45 2) Μαλαμαηίνα 1.399,76 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,81 Για ηο 2011: ,28 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,76 2) Μαλαμαηίνα ,53 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο= =0, ,79 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο Σζάληαιε 0,012 0,009 0,006 Μαιακαηίλα 0,017 0,0002 0,002 47

48 Ο δείθηεο γηα ηελ εηαηξία Σζάληαιε κεηψλεηαη απφ έηνο ζε έηνο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ. ε αληίζεζε κε ηελ εηαηξεία Μαιακαηίλα ζηελ νπνία κεηψλνληαη ηα δηαζέζηκα αξθεηά ελψ ην 2011 απμάλνληαη ιίγν. 5.3 Απιθμοδείκηερ Γπαζηηπιόηηηαρ Μηα πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ είλαη απηή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζνχλ νη επηινγέο ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαζέηεη. Η έλλνηα ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο αλαθέξεηαη ζην ρξφλν κεηαηξνπήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη είηε πην εχθνια ξεπζηνπνηήζηκν είηε ξεπζηφ. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί νπζηαζηηθά δείρλνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο, ηα νπνία είλαη πην εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ θαη έρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σν γεγνλφο φηη θάπνηνη αξηζκνδείθηεο απφ απηνχο δίλνπλ απνηειέζκαηα ζε εκέξεο, επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα δηαζέηεη έλα πνιχ απιφ, θαηαλνεηφ θαη δπλακηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο πνπ θξίλεη ηηο επηινγέο ηεο θαηά ηελ παξαγγειία ή ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ κέρξη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ ηειηθή πψιεζε ζηνπο πειάηεο. Παξνπζηάδνπλ δειαδή πνιχ θαηαλνεηά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο. 48

49 Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ Κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρεηξήζεσο εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ κηαο ρξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηήο ρξήζεσο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο. Καθαπέρ Πυλήζειρ Σασύηηηα κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού= ύνολο ενεπγηηικού Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πψιεζεο ηεο. Αληίζεηα έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ απνηειεί έλδεημε φρη εληαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ φπνηε ζα πξέπεη ή λα απμεζεί ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο απηψλ ή λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Με άιια ιφγηα ν αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη αλ ππάξρεη ή φρη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ. Με άιια ιφγηα ν αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη αλ ππάξρεη ή φρη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. 49

50 Απφ απηφ θαίλεηαη αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ηεο. Βέβαηα, ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ δείθηε επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κέζνδν ησλ απνζβέζεσλ πνπ αθφινπζνη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, δειαδή απφ ην αλ αθνινπζείηε νη πνιηηηθή απμαλνκέλεο ή ζηαζεξήο απφζβεζεο. Γεληθφηεξα, φζν πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ηφζν πην απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη ζχγθξηζε απηνχ ηνπ δείθηε κε ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ θιάδνπ. Η αλνδηθή πνξεία ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά παξέρεη έλδεημε κηαο πην εληαηηθήο εθκεηαιιεχζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνχην γηαηί ε άλνδνο ηνπ ζπλδέεηαη είηε κε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, είηε κε αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρεηξήζεσο. Αληίζεηα κείσζε ηνπ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά παξέρεη έλδεημε κηαο νινέλα κηθξφηεξεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο πξάγκα πνπ ζηελ νπζία ζεκαίλεη κηα θάπνηα ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. ( Νηθήηα Α. Νίαξρνπ 2004 ) Για ηο 2009 : ,79 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,18 2) Μαλαμαηίνα ,08 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,81 50

51 Για ηο 2010 : ,26 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,83 2) Μαλαμαηίνα ,74 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,30 Για ηο 2011 : ,45 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,52 2) Μαλαμαηίνα ,58 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = = 0, ,84 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ Σζάληαιε 0,467 0, Μαιακαηίλα 0, ,047 51

52 ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δχν εηαηξείεο ππάξρεη κείσζε ηνπ δείθηε απφ ην 2009 ζην 2010, ελψ ην 2010 θαη ζηηο δχν εηαηξίεο ππάξρεη κία κηθξή αχμεζε. Η κείσζε νθείιεηαη ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ Κςκλοθοπίαρ παγίυν Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεο ηεο. Δπίζεο παξέρεη έλδεημε ηνπ αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. ( Κάληδνο Κ., 2002 ) Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ πάγησλ ( δελ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζσξηλέο επελδχζεηο θαη ηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ). Καθαπέρ Πυλήζειρ Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ = Κςκλοθοπίαρ παγίυν Καθαπό πάγιο ενεπγηηικό Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ ζρέζε θχθινπ εξγαζηψλ θαη πάγησλ ζηνηρείσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα 52

53 ρξεζηκνπνηεί κηθξή ή κεγάιε αμία πάγησλ θαη λα επηηπγράλεη νξηζκέλν φγθν πσιήζεσλ. Η αμηνπηζηία ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη κεγαιχηεξε, φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε αξηζκνδείθηεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη άιισλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξίπησζε αιινηψζεσο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλεθα απμήζεσλ ησλ ηηκψλ, ελψ ε αμία ησλ πάγησλ παξακέλεη ζηαζεξή. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο, ηφζν πην εληαηηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Μείσζε ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά ππνδειψλεη κείσζε ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πάγησλ, ε νπνία πηζαλψο λα δείρλεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα. Αληίζεηα, αχμεζε απηνχ απνηειεί έλδεημε κηαο πην εληαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πάγησλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη πάληνηε βέβαην. Γη απηφ θαηά ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε πξέπεη λα είλαη θαλείο επηθπιαθηηθφο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηεο πεξηνπζίαο. Για ηο 2009: 1)Σζάνηαλη ,79 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 1, ,26 53

54 2) Μαλαμαηίνα ,08 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 0, ,63 Για ηο 2010: ,26 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 1, ,64 2) Μαλαμαηίνα ,74 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 0, ,77 Για ηο 2011: ,45 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 1, ,11 2) Μαλαμαηίνα ,58 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = = 0, ,40 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπίαρ Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Παγίσλ Σζάληαιε 1,591 1,421 1,448 Μαιακαηίλα 0,549 0,358 0,399 54

55 Βιέπνπκε πσο ην θαζαξφ πάγην ελεξγεηηθφ θαη ησλ δχν εηαηξηψλ κεηψλεηαη παξάιιεια κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο εθηφο απφ ην 2011 φπνπ εθεί ν παξαλνκαζηήο απμάλεηαη.άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ρξεζηκνπνηεί φιν θαη ιηγφηεξν ηα πάγηα ηεο. Δλψ ην 2011 παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκεηή κηθξφηεξε φκσο απφ ηελ κείσζε ηνπ παξνλνκαζηή, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ Κςκλοθοπίαρ ιδίυν κεθαλαίυν Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Με άιια ιφγηα δείρλεη ηηο πψιεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε κε θάζε κνλάδα ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεσο κε ηα ηδία θεθάιαηα. Γίλεη ηελ ηαρχηεηα αλαθπθιψζεηο ( πεξηζηξνθήο ) ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ ή ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηήζεσλ ηνπ κέζα ζε κηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δίλαη φκσο πην αμηφπηζηνο φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο επηρεηξήζεσο θαη κε αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Καζαξέο Πσιήζεηο Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο = ηδίσλ θεθαιαίσλ χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 55

56 ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο δηφηη πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο πσιήζεηο, ζρεηηθά κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, γεγνλφο ην φπνην ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε. Απφ πιεπξάο αζθαιείαο φκσο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηφζν ιηγφηεξν επλντθή είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο, γηαηί ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε θπξίσο ζηα μέλα θεθάιαηα. Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ελδερφκελν λα παξέρεη έλδεημε ππάξμεσο ππεξεπελδχζεσο ζε πάγηα, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Πάλησο, ν αξηζκνδείθηεο απηφο έρεη πεξηνξηζκέλε αμία σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλεη, γηαηί θαη απηφο είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο. Για ηο 2009: ,79 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = = ,42 2) Μαλαμαηίνα ,08 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = = 0, ,82 Για ηο 2010: ,26 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = = 1, ,52 2) Μαλαμαηίνα ,74 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = =

57 Για ηο 2011: ,45 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = = 1, ,78 2) Μαλαμαηίνα ,58 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = = 0 0 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Σζάληαιε 1,253 1,216 1,298 Μαιακαηίλα 0, Παξαηεξνχκε φηη ζηελ επηρείξεζε Σζάληαιε ν δείθηεο κεηψλεηαη ην 2010 θαη κεηά απμάλεηαη ην 2011 ελψ ηεο Μαιακαηίλαο ην 2010 θαη ην 2011 κεδελίδεηαη. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ κηθξέο πσιήζεηο κε ζρεηηθά κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δλψ ε αχμεζε αληίζηνηρα ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 57

58 5.3.4 Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ Δίζππαξηρ απαιηήζευν Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο θαηαδεηθλχεη αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. Αλάινγνο κε ηελ ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. ηνλ αξηζκνδείθηε απηφ βιέπνπκε πφζεο θνξέο νη πσιήζεηο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνζνζηφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγεί κηα επηρείξεζε θαη θαη επέθηαζε ηελ πειαηεηαθή ηεο πνιηηηθή φζνλ αλαθνξά πψιεζε επί πίζησζε ή ηνηο κεηξεηνίο. Η αλαθχθισζε απαηηήζεσλ παξνπζηάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πψιεζε επί πίζησζε κέρξη ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ απηψλ. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην δηάζηεκα απηφ ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο επηζθάιεηαο, δειαδή ε πηζαλφηεηα λα κελ πάξεη ε επηρείξεζε πίζσ ηα ρξήκαηα ηεο. Αλάινγνο κε ηελ ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. Μεγάιε ηαρχηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Η παξαθνινχζεζε ηεο ηάζεο είλαη δηαρξνληθά ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ πσιήζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο. Πυλήζειρ Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ είζππαξηρ απαιηήζευν = Απαιηήζειρ Για ηο 2009 : ,79 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 1, ,96 58

59 2) Μαλαμαηίνα ,08 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 0, ,02 Για ηο 2010 : ,26 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 1, ,17 2) Μαλαμαηίνα ,74 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 0, ,03 Για ηο 2011 : ,45 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 0, ,23 2) Μαλαμαηίνα ,58 Σαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = = 0, ,78 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ Σζάληαιε 1,104 1,018 0,975 Μαιακαηίλα 0,244 0,225 0,189 59

60 Απφ ηελ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη θάζε ρξφλν κεγαιψλνπλ νη απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο, γη απηφ κηθξαίλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ δείθηε Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ Κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν Γεληθά φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα δηαηέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ειέγρεηαη αλ ππάξρεη θάπνηα ππέξ-απνζεκαηνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ έρνπλ αγνξαζηεί κε πίζησζε ή κε δαλεηαθά ηξαπεδηθά θεθάιαηα, γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε πιεξψλεη ηφθνπο. Υακειή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ πξντφλησλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ππέξ-απνζεκαηνπνίεζε. Αληίζεηα κεγάιε ηαρχηεηα κπνξεί λα κε ζπλδέεηαη κε αλαινγηθά πςειά θέξδε, γηαηί απηά κπνξεί λα ζπκπηέδνληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα επηηχρεη πεξηζζφηεξεο ζε φγθν πσιήζεηο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηηκήο πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. Έηζη πνιιέο θνξέο, κεγάιε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ιηγφηεξν επηθεξδήο γηα κηα επηρείξεζε, απφ φηη κηα ρακειή ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο πνπ ζπλδέεηαη κε κεγάιν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 60

61 Πνιιέο θνξέο, είλαη δπλαηφλ, κηα κεγάιε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ έηνηκσλ πξντφλησλ λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα δπζαλάινγε αχμεζε ησλ εμφδσλ πσιήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρακειψλ θεξδψλ. Μηα επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ηα απνζέκαηα έηνηκσλ πξντφλησλ θηλνχληαη αξγά πξέπεη λα δηαηεξεί πςειή ζρέζε θεθαιαίσλ θίλεζεο πξνο ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, ιφγσ ηεο βξαδείαο κεηαηξνπήο ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε ξεπζηά δηαζέζηκα. ( Νηθήηα Α. Νίαξρνπ 2004 ) Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ πσιήζεσλ κε ηα απνζέκαηα. Πσιήζεηο Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = Απνζέκαηα Για ηο 2009 : ,79 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 1, ,63 2) Μαλαμαηίνα ,08 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 0, ,29 Για ηο 2010 : ,26 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 1, ,61 2) Μαλαμαηίνα ,74 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 0, ,51 61

62 Για ηο 2011 : ,45 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 1, ,59 2) Μαλαμαηίνα ,58 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ = = 0, ,57 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Σζάληαιε 1,104 1,794 1,976 Μαιακαηίλα 0,289 0,215 0,229 Δδψ παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξία Σζάληαιε έρεη κία δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ δείθηε ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ζπλερφκελε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ε νπνία είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. Δλψ ζηελ εηαηξία Μαιακαηίλα ην 2010 ππάξρεη κείσζε θαη ην 2011 αχμεζε. 5.4 Απιθμοδείκηερ Γιάπθπυζηρ Κεθαλαίος Ωο δνκή ή δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ελλννχκε ηα δηάθνξα είδε θαη ηηο κνξθέο θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο 62

63 ηεο. Ωο θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη ηα ίδηα θεθάιαηα, νη βξαρππξφζεζκεο θαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ωο δνκή ησλ θεθαιαίσλ, ζα νξίδακε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θεθαιαίσλ ζην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πεξηθιείνπλ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ θηλδχλνπ γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο, γηαηί άιια απφ απηά εμαζθαιίδνληαη κέζσ ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ή ελέρπξνπ, ελψ γηα άιια δελ παξέρεηαη θακία εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Η ζπνπδαηφηεηα ηεο δνκήο θεθαιαίσλ έγθεηηαη ζηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα ηδία θαη ζηα δαλεηαθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ καο δίλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή θαηά πφζν ηα ηδία θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη θαιχπηνπλ ηα μέλα θεθάιαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί. Δπίζεο, νη αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ρξεκαηηθή δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θάζε εηαηξείαο δειαδή πσο ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ. Απηή ε νκάδα αξηζκνδεηθηψλ είλαη πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή γηα ηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, αθνχ εμεηάδεη ηελ νξζφηεηα ηεο ρξήζεο θαη ησλ επηινγψλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ θάλεη κηα επηρείξεζε. Η αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ επνκέλσο, αζρνιείηαη κε ηηο δηάθνξεο πεγέο θεθαιαίσλ, ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχλ αμηνινγψληαο θαη θξίλνληαο παξάιιεια ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ πάξζεθαλ θαηά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ απφ πιεπξάο δηνίθεζεο. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε δνκή ησλ θεθαιαίσλ απηψλ, δειαδή ηη πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ παζεηηθνχ θαηαιακβάλνπλ ηα ηδία θαη ηη πνζνζηφ ηα μέλα θεθάιαηα, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηηο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο. Δμεηάδνληαο ηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, εμεηάδνπκε νπζηαζηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα ιεηηνπξγεί καθξνπξφζεζκα. Με άιια ιφγηα, εμεηάδνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα εμππεξεηεί ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, ζε φηη αθνξά ηνπο ηφθνπο θαη ηηο ιήγνπζεο δφζεηο, λα εμππεξεηεί ηελ ηκεκαηηθή εμφθιεζε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ηνθνκεξηδίσλ θαη λα θαηαβάιεη θαλνληθά ηα κεξίζκαηα ζηνπο θνηλνχο θαη ζηνπο πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο. Δμεηάδεη, αθφκα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ θαη δαλεηζηψλ, απφ καθξνρξφληα ζθνπηά, θαζψο θαη ηε καθξνπξφζεζκε δαλεηνιεπηηθή ή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο λα ζπλάπηεη καθξνρξφληα δάλεηα. 63

64 5.4.1 Απιθμοδείκηηρ οικονομικήρ αςηονομίαρ Η ζρέζε απηή δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο. Οπφηε φζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο, ηφζε κεγαιχηεξε πξνζηαζία παξέρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη ηφζε κηθξφηεξε πίεζε αζθείηαη ζ απηή γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ηελ πιεξσκή ηφθσλ. Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ καο δείρλεη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Έλαο ρακειφο δείθηεο απνηειεί έλδεημε κηαο πην επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκίεο ζηελ επηρείξεζε, ησλ νπνίσλ ην βάξνο γηα ηελ θάιπςε ζα θέξνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέζηεξν ζε πεξηφδνπο ρακειψλ θεξδψλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ην ζχλνιν θεθαιαίνπ. Ίδια κεθάλαια Απιθμοδείκηηρ οικονομικήρ αςηονομίαρ = Για ηο 2009: ςνολικά κεθάλαια Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100 =61,5% ,42 2) Μαλαμαηίνα Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100 =34,2% ,11 64

65 Για ηο 2010: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100= 62,7% ,52 2) Μαλαμαηίνα ,00 Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100=0% 0 Για ηο 2011: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100 =67,1% ,78 2) Μαλαμαηίνα ,00 Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο= x 100 =0% 0 Αξηζκνδείθηεο Δηαηξείεο Οηθνλνκηθήο απηνλνκίαο Σζάληαιε 61,5% 62,7% 67,1% Μαιακαηίλα 34,2% 0% 0% 65

66 Σν ρακειφ κέγεζνο ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν ζεηηθφ ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη φηη ε εηαηξία Σζάληαιε παξνπζηάδεη αχμεζε θάζε ρξφλν ελψ ν δείθηεο ηεο Μαιακαηίλαο έρεη κείσζε Απιθμοδείκηηρ κάλςτηρ παγίυν Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ θαιχςεσο ησλ παγίσλ, απφ ην ίδην θεθάιαην θαη ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο φηαλ είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα, φηαλ δειαδή ην ίδην θεθάιαην ππεξηεξεί ηεο αμίαο ησλ θαζαξψλ παγίσλ. ηαλ ν αξηζκνδείθηεο ζεκεηψλεη άλνδν ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα παξά απφ δαλεηζκφ. Αληίζεηα έλαο ζπλερψο κεησκέλνο δείθηεο δείρλεη φηη ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ επελδπκέλνπ παγίνπ θεθαιαίνπ έρνπλ αληιεζεί θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ δαλεηζκφ θαη φρη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Η ζεκαζία ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε έγθεηηαη, ζην φηη ηα πάγηα ρξεκαηνδνηνχκελα 100% απφ ίδηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ μέλνπ καθξνπξφζεζκνπ θεθαιαίνπ. Ο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε πάγηα. ύνολο Ιδίυν κεθαλαίυν Απιθμοδείκηηρ κάλςτηρ παγίυν= Για ηο 2009: Καθαπά πάγια ,42 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= =1, ,26 66

67 2) Μαλαμαηίνα ,82 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= =0, ,63 Για ηο 2010: ,52 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= =1, ,64 2) Μαλαμαηίνα 0 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= = ,77 Για ηο 2011: ,78 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= =1, ,11 2) Μαλαμαηίνα 0 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο παγίσλ= = ,40 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπείερ Κάιπςεο Παγίσλ Σζάληαιε 1, ,115 Μαιακαηίλα 0,

68 Ο δείθηεο θάιπςεο παγίσλ θαη ησλ δχν εηαηξηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο πνπ κειεηάκε θαζψο ν δείθηεο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πάλσ απφ ηελ κνλάδα ή θαη ειάρηζηα θάησ απφ απηή ελψ ηεο Μαιακαηίλαο ην 2010 θαη ην 2011 είλαη κεδεληθφο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππεξηεξνχλ εθείλε ησλ θαζαξψλ παγίσλ. Αλ θαη παξαηεξνχκε φηη νη δείθηεο ηεο εηαηξίαο Σζάληαιε είλαη θαιχηεξε εθείλσλ ηεο Μαιακαηίλα Απιθμοδείκηηρ δανειακήρ επιβάπςνζηρ Ο ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο δείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα μέλα θεθάιαηα θαη είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ κε ίδηα θεθάιαηα. Σα μέλα θεθάια ζπγθξίλνληαη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γηα λα δηαπηζησζεί πφζν ππεξέρνπλ ηα μέλα θαη λα θαζνξηζηεί ην κέγεζνο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηεο ζέιεζεο ηεο δηνηθήζεσο. Οη δαλεηζηέο ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ην δείθηε απηφλ θαζφζνλ απνηειεί γη απηνχο έλδεημε ηνπ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο ζηελ επηζηξνθή ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Παξάιιεια, ν δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα δαλεηζηεί. Η αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε απφ κέξνπο ηνπ δηαρεηξηζηή πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, απμάλεη θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ επηρείξεζε λα ράζεη ην ίδην θεθάιαην ηεο. (www.specisoft.gr) Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο ηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη ηεο κνλάδαο. Ο δείθηεο απηφο είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο. Γεληθά φζν κηθξφηεξε είλαη ε 68

69 ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζηαηεχνληαη νη δαλεηζηέο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο. Η επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη είλαη ζε επκελή ζέζε, φηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη γχξσ ζην κεδέλ, γηαηί ηα μέλα θεθάιαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο είλαη ειάρηζηα. ηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε βξίζθεηαη θνληά ζηε κνλάδα, ηφηε ε εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε δπζκελή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ζν πην κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηφζν πην ρακειή είλαη ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο κηθξφηεξνο ν θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο θαη ην αληίζεην. Αληηζέησο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζε ( θαη πάλσ απφ 100 ), ηφζν ππεξρξεσκέλε είλαη ε επηρείξεζε. Ο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα μέλα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο κε ηα ίδηα θεθάιαηα. ( Νηθήηα Α. Νίαξρνπ 2004 ) Ξένα κεθάλαια Απιθμοδείκηηρ δανειακήρ επιβάπςνζηρ = Ίδια κεθάλαια Για ηο 2009 : ,62 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x 100 = 163,8% ,42 2) Μαλαμαηίνα ,99 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x 100 = 818,5% ,82 Για ηο 2010 : ,17 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x 100 = 175,9% ,52 69

70 2) Μαλαμαηίνα ,81 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x 100 = 0% 0 Για ηο 2011 : ,06 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x 100 = 198,4% ,78 2) Μαλαμαηίνα ,26 Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = x100 = 0% 0 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Σζάληαιε 163,8% 175,9% 198,4% Μαιακαηίλα 818,5% 0% 0% Παξαηεξνχκε φηη ζηελ εηαηξία Σζάληαιε ν δείθηεο ηεο απμάλεηαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά ελψ ηεο Μαιακαηίλαο κεηψλεηαη θαη ζην ηέινο κεδελίδεηαη. 70

71 Γηα ηελ εηαηξία Σζάληαιε ην 2009 είλαη ε θαιχηεξε ρξνληά γηαηί έρεη ηελ ρακειφηεξε δαλεηαθή επηβάξπλζε ελψ γηα ηελ Μαιακαηίλα ην 2010 θαη ην 2011 είλαη νη θαιχηεξεο ρξνληέο ηεο Απιθμοδείκηηρ πιέζευρ ξένος κεθαλαίος Ο αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ δείρλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο μέλνπ θεθαιαίνπ ζην ζπλνιηθφ θεθάιαην ή κε άιια ιφγηα ην βαζκφ εμαξηήζεσο ηεο επηρείξεζεο απφ ην θεθάιαην. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ δείθηε, απνδίδεη ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο (καθξνπξφζεζκε ξεπζηφηεηαο). Δπίζεο, ν ίδηνο δείθηεο δείρλεη ηνλ βαζκφ ηεο δαλεηαθήο εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πηζησηέο ή δαλεηζηέο ηεο θαη ζπλαθφινπζα, δείρλεη ην βαζκφ πίεζεο πνπ εμαζθνχλ απηνί ζηελ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Ο δείθηεο πίεζεο Ξέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ δείθηε ηδηνθηεζίαο, δειαδή αλ ε ηηκή ηνπ δείθηε πίεζεο μέλνπ θεθαιαίνπ αθαηξεζεί απφ ηελ κνλάδα πξνθχπηεη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηδηνθηεζίαο. Δπνκέλσο ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ αληηζηνηρνχλ ζε πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε ηδηνθηεζίαο θαη αληίζηξνθα. Μηα ηηκή ηνπ δείθηε πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ φζε 0,5 ζεκαίλεη φηη ηα μέλα θεθάιαηα ηζνχληαη κε ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ή αθφκα φηη είλαη ίζα κε ηα ίδηα θεθάιαηα. Αλ ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 50% πξέπεη λα κειεηήζνπκε εάλ ην μέλν θεθάιαην είλαη καθξνρξφλην ή βξαρπρξφλην. Ο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα μέλα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο κε ην ζπλνιηθφ παζεηηθφ ηεο. 71

72 Ξένα κεθάλαια Απιθμοδείκηηρ πιέζευρ ξένος κεθαλαίος = ςνολικό παθηηικό Για ηο 2009: ,62 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 0, ,18 2) Μαλαμαηίνα ,99 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 0, ,81 Για ηο 2010: ,17 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 0, ,83 2) Μαλαμαηίνα ,81 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 1, ,30 Για ηο 2011: ,06 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 0, ,52 72

73 2) Μαλαμαηίνα ,26 Αξηζκνδείθηεο πηέζεσο μέλνπ θεθαιαίνπ = = 1, ,84 Απιθμοδείκηηρ Δηαιπία Πηέζεσο Ξέλνπ Κεθαιαίνπ Σζάληαιε 0,611 0,627 0,659 Μαιακαηίλα 0,891 1,122 1,480 Ο δείθηεο θαη γηα ηηο δχν εηαηξίεο απμάλεηαη δηαρξνληθά θαη είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα μέλα θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ην 50 % επί ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 73

74 5.5 Ιζολογιζμοί ηυν εηαιπιών Σζάνηαλη και Μαλαμαηίνα ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΑΝΣΑΛΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Γ. Πάγην Δλεξγεηηθφ , , ,11 Γ. Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ , , ,10 Ι. Απνζέκαηα , , ,59 ΙΙ. Απαηηήζεηο , , ,23 ΙΙΙ. Γηαζέζηκα , , ,28 Γεληθφ χλνιν Δλεξγεηηθνχ , , ,52 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Α. Ίδηα θεθάιηα , , ,78 Ι. Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γ. Τπνρξεψζεηο , , ,06 Ι.Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ΙΙ.Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο , , , , , ,76 Γεληθφ χλνιν Παζεηηθνχ , , ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΣΑΝΣΑΛΗ Πσιήζεηο , , ,45 Μεηθηά Κέξδε , , ,59 Καζαξά Κέξδε , , ,41 Κέξδε πξνο Γηάζεζε

75 ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Γ. Πάγην Δλεξγεηηθφ , , ,40 Γ. Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ , , ,88 Ι. Απνζέκαηα , , ,57 ΙΙ. Απαηηήζεηο , , ,78 ΙΙΙ. Γηαζέζηκα , , ,06 Γεληθφ χλνιν Δλεξγεηηθνχ , , ,84 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Α. Ίδηα θεθάιαηα , , ,42 Ι. Μεηνρηθφ Κεθάιαην , ,00 Γ. Τπνρξεψζεηο , , ,26 Ι. Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ΙΙ. Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο , , ,26 Γεληθφ χλνιν Παζεηηθνχ , , ,84 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ Πσιήζεηο , , ,58 Μηθηά Κέξδε , , ,07 Καζαξά Κέξδε , , ,91 Κέξδε πξνο Γηάζεζε

76 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Μειεηψληαο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Σζάληαιε θαη Μαιακαηίλαο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ κπνξνχκε λα δνχκε φηη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν ζπξξηθλψλνληαη αθνχ νη πσιήζεηο ηνπο κεηψλνληαη ζπλερψο. Δίλαη δπν επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη ιηγφηεξν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο, εθηφο απφ ην έηνο 2010 γηα ηελ Μαιακαηίλα φπνπ παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα γηα πην εληαηηθή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μέζα απφ ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο βιέπνπκε φηη απφ ηελ κειέηε ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, ε θαιχηεξε ρξνληά ηεο Μαιακαηίλαο είλαη ην 2010 θαη ηεο Σζάληαιε ην 2009 θαη γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο ήηαλ ην ζνλ αθνξά ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπο θαηαιαβαίλνπκε απφ ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο, φηη είλαη αλεπαξθήο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλαιπηηθά απφ ηελ κειέηε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εξγαζία καο γηα ηηο δχν εηαηξίεο ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ επηρείξεζε Σζάληαιε κεηψλεηαη ην 2010 θαη απμάλεηαη ην 2011 ελψ γηα ηελ Μαιακαηίλα ην 2010 θ 2011 κεδελίδεηαη. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζην φηη νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ κηθξέο πσιήζεηο κε κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο παγίσλ θαη ζηηο δπν επηρεηξήζεηο κεηψλεηαη ην 2010 θαη απμάλεηαη ην Απμάλεηαη γηαηί κεηψλνληαη ηα παγηα ζε αληίζεζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ καο δείρλεη φηη ην 2009 γηα ηελ Σζάληαιε θαη ην 2010 γηα ηελ Μαιακαηίλα παξαηεξείηαη ν πην ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκνδείθηεο αθνχ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Η ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε γηα ηηο δπν επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο καο δείρλεη φηη ζηελ εηαηξία Σζάληαιε νινέλα θαη κεηψλεηαη γηαηί θάζε ρξφλν κεηψλνληαη ηα θαζαξά θέξδε θαη νη πσιήζεηο, ελψ ζηελ Μαιακαηίλ έρεη κηα κηθξή αχμεζε ην Απφ ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείθηε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη ηφζν επηθεξδήο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε δεκία θαη ησλ δπν επηρεηξήζεσλ. ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ εηαηξία Σζάληαιε απμάλεηαη ην 2010 θαη κεηψλεηαη ην 2011 ελψ γηα ηελ Μαιακαηίλα κεηψλεηαη ην 2010 θαη απμαλεηαη ην ηαλ ν δείθηεο κεηψλεηαη ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ελψ φηαλ απμάλεηαη ζεκαίλεη φηη απμάλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Η βξαρππξφζεζκε 76

77 θεξεγγπφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηαηί νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ξεπζηνπνηνχλ έγθαηξα ηα απνζέκαηα θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπο. Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο καο δείρλεη φηη ηα δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δπν εηαηξίεο κεηψλνληαη κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ Μαιακαηίλα ην έηνο 2011 φπνπ θαη εδψ έρεη κηα αχμεζε ηνπ δείθηε. Δπίζεο ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θάζε ρξφλν κεηψλεηαη. Βιέπνπκε δειαδή φηη θάζε ρξνληά νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη ιηγφηεξν ην ελεξγεηηθφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηνπο. Παξφιν πνπ θαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε παξαηεξνχκε κηα κηθξή αχμεζε θαη γηα ηηο δπν επηρεηξήζεηο ην Απφ ηελ κειέηε ηνπ δείθηε είζπξαμεο απαηηήζεσλ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη θάζε ρξνληά κεγαιψλνπλ νη απαηηήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο γη απηφ κηθξαίλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ δείθηε. Γηα ηνλ αξηζκνδείθηε νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο ην ρακειφ κέγεζνο ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν ζεηηθφ ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη φηη ε εηαηξία Σζάληαιε παξνπζηάδεη αχμεζε θάζε ρξφλν ελψ ν δείθηεο ηεο Μαιακαηίλαο έρεη κείσζε. Παξαηεξνχκε φηη ζηελ εηαηξία Σζάληαιε ν δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο απμάλεηαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά ελψ ηεο Μαιακαηίλαο κεηψλεηαη θαη ζην ηέινο κεδελίδεηαη. Γηα ηελ εηαηξία Σζάληαιε ην 2009 είλαη ε θαιχηεξε ρξνληά γηαηί έρεη ηελ ρακειφηεξε δαλεηαθή επηβάξπλζε ελψ γηα ηελ Μαιακαηίλα θαιχηεξεο ρξνληέο είλαη ην 2010 θαη ην Σέινο απφ ηνλ αξηζκνδείθηε πηέζεσο θεθαιαίνπ βιέπνπκε φηη ν δείθηεο θαη γηα ηηο δπν εηαηξίεο απμάλεηαη δηαρξνληθά θαη είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα μέλα θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ην 50% επη ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 77

78 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΑΝΣΑΛΗ Πεγή : Δθεκεξίδα express 78

79 79

80 80

81 ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ 81

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης 1 Υπεύθςνη Δήλωζη : Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΥΡΟΔΙΣΗ, 7441 ΕΙΗΓΗΣΗ : κ. ΠΤΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΤΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα Πηπρηαθήο : Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο «AQUA TRADE ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΗΥΘΤΔΡΩΝ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα