Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα"

Transcript

1

2

3

4

5 ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EΞEYPEΘH TO AΛΦABHTON Aποτελε κοιν ν πεποίθησιν τ ν σχολουµένων µ τ ν στορίαν τ ς γλώσσης κα τ ς γραφ ς τ ν Eλλήνων ν πνε µατι ληθείας, τι τ Aλφα ητικ ν σ στηµα γραφ ς ξευρέθη π Eλληνας, προέκυψε δ ς ξέλιξις το Συλλα ικο ε ς χρ νους πρ το Tρωικο Πολέµου. A φιλολογικα µαρτυρίαι περ το γεγον τος α το ε ναι διαµφισ ήτητοι. Aναφέροµε τ ν το Hροδ του («Iστορι ν» E, 59): «E δον κα α τ ς Kαδµήια γράµµατα ν τ ρ το Aπ λλωνος το Iσµηνίου ν Θή ησι τ σι Bοιωτ ν, π τρίποσι τισ γκεκολαµµένα, τ πολλ µοια ντα το σι Iωνικο σι. O µ ν δ ε ς τ ν τριπ δων πίγραµµα χει: Aµφιτρ ων µ νέθηκ νάρων π Tηλε οάων. Tα τα λικίην ε η ν κατ Λάιον τ ν Λα δάκου το Πολυδώρου το Kάδµου». O Hρ δοτος δ φήνει τ σ νηθες «ς µο δοκέει» κα δια ε αιο κατηγορηµατικ ς: «ε δον κα γ διος τ Kαδµήια γράµ- µατα». ν φήνει καµµίαν µφι ολίαν δι τ ν ποχ ν τ ν γραµµάτων: Θ αι, ποχ O κ. Aναστ. Στάµου ε ναι µηχανολ γος µηχανικ ς κα προϊστάµενος Tεχνικ ς Eκπαιδε σεως. Aττικ ς. Eλληνας καθηγητ ς µαθηµατικ ν ποκρυπτογραφε τ Γραµµικ A Σαρανταέξι χρ νια στερα π τ ν ποκρυπτογράφηση τ ς Γραµ- µικ ς Γραφ ς B (ΓΓB) π τ ν είµνηστο Aγγλο ρευνητ ρχιτέκτονα Mιχα λ Bέντρις νας Eλληνας µαθηµατικ ς ποκρυπτογραφε τ ν τερη κα ρχαι τερη λληνικ Γραµµικ Γραφ A (ΓΓA). H νέα α τ πιστηµονικ ργασία νήκει στ ν Eλληνα µαθηµατικ κα καθηγητ τ ς Πληροφορικ ς κ. Mην Tσικριτσ π τ Hράκλειο τ ς Kρήτης. O κ. Tσικριτσ ς ποδεικν ει µ τ ν καθαρ ς πιστηµονική του µέθοδο, τι ΓΓA ε ναι πως λλωστε κα ΓΓB µία λληνικ γραφή, µία γραφ πο ποδίδει δηλαδ τ ν λληνικ γλ σσα, κα τ ν χαρακτηρίζει ς «συλλα ολεξιγραφική», φο πέρα π τ συλλα ικ σ µ ολα περιέχει κα να µικρ ποσοστ συµ λων

6 Λα ου Kρέοντος O δίποδος. Aναγράφει δ τρίπους: «Aµφιτρ ων ε ναι υ ς το Aλκαίου το υ ο το Περσέως κα σ ζυγος τ ς Aλκµήνης, τ ς µητρ ς το Hρακλέους, κατ τρε ς γενε ς παλαι τερος το Tρωικο Πολέµου». ι τ ν κστρατείαν το Aµφιτρ ωνος ναντίον τ ν Tηλε οέων, ναγεγραµµένην π το τρίποδος, δια ε αιώνει Aπολλ δωρος ε ς τ ν «Bι λιοθήκην» του ( ι λίον B IV 6,7). «Aµφιτρ ων δ σ ν Aλκµήν η κα Λικυµνί ω (τέκνα µφ τερα το Hλεκτρ ονος το υ ο το Περσέως π λλην µητέρα) παραγεν µενος π Θή ας (δι τι ξέ αλεν α τ ν π τ ς π λεις το Aργους Σθένελος δι τ ν κο σιον θάνατον το δελφο του Hλεκτρ ονος κα θείου πίσης το Aµφιτρ ωνος) π Kρέοντος γνίσθη, κα δίδωσι τ ν δελφ ν Περιµήδην Λικυµνί ω. Λεγο σης δ Aλκµήνης γαµηθήσεσθαι α τ τ ν δελφ ν α τ ς κδικήσαντι τ ν θάνατον ποσχ µενος, π Tηλε ας στρατε ει Aµφιτρ ων» ( Aλκµήνη θ πανδρε ετο τ ν Aµφιτρ ωνα, ν πέσχετο, τι θ ξεστράτευε ναντίον τ ν Tηλε οέων, δι τι α το π προηγουµένην πιδροµ ν ε ς τ ς Mυκήνας ε χον φονε σει το ς δελφο ς της). O Aλφιτρ ων πράγµατι το το πραξε, φο συν ψε συµµαχίαν µ τ ν Kρέοντα τ ν Θη ν, τ ν Kέφαλον το Θορικο Aττικ ς, τ ν Πανοπέα τ ν Φωκέων κα τ ν Eλειον τ ν θε ον του. Kατ τ ν συµ ατικ ν χρονολ γησιν Aλκµήνη κα Aµφιτρ ων ζησαν περ τ 1300 π.x. O Kάδµος δ το Aγήνορος, ε ς τ ν πο ον ναφέρεται Hρ δοτος δι τ γράµµατα, ζησε περ τ 1450 π.x., ν πρ παππος το Λα ου συγχρ νου το Aµφιτρ ωνος (κα τι παλαι τερον 1 ). E ς τ ν «Eπιγραφικ ν» το καθηγητο Aπ. Aρ ανιτοπο λου (τε χος 1ον, κδοσις 1937, σελ. 49) ναφέρεται: «H γο ν Kάδµου γραµµατικ πί τε τ ν Tρωικ ν σκε το ς ίκτυς ν τα ς Eφηµερίσι φησί, κα µέχρι τ ν E κλείδου το µετ τα τα ρξαντος διέ- µεινε χρ νων». Σχολιάζει δ πιφαν ς καθηγητ ς ε ς τ σ γγραµµα τ ν παραδ σεών του πρ ς το ς φοιτητ ς τ ς Φιλοσοφικ ς Σχολ ς το Πανεπιστηµίου Aθην ν: «Παρε- πο σηµαίνουν δισ λλα ες λέξεις. O «αυλ ς» πληροφορηθε ς τ ν παραπάνω ε δηση, νεζήτησε τηλεφωνικ ς τ ν κ. Tσικριτσ στ Hράκλειο Kρήτης που διαµένει κα ε χε µίας συζήτηση µαζί του (27/4/98). ΣYNT.: K ριε Tσικριτσ, θ θελα ρχικ ς ν σ ς κφράσω τ συγχαρητήριά µου γι τ ν προσπάθειά σας, ποία ξίζει πολλ ν παίνων κα πωσδήποτε θ καταγραφ π τ ν Iστορία. Θ θελα ν σ ς ρωτήσω, π ς µπορέσατε ν φέρετε ε ς πέρας να τ σο σπουδα ο γχείρηµα, καθ ς δ ν πρέπει ν παραγνωρίζουµε τ γεγον ς τι µ τ ν ποκρυπτογράφηση τ ς ΓΓA σχολήθηκε πλ θος ρευνητ ν σ διεθν ς πίπεδο, χωρ ς τελικ ς ν καταφέρουν α τ πο σε ς πετ χατε. M. TΣIKPITΣHΣ: Kατ ρχ ς θ θελα ν περιµένουµε τ ν ποδοχ πο θ χ η πρ τασή µου π τ ν διεθν πιστηµονικ κοιν -

7 H ΓΓB µ τ ν συλλα ικ - φωνητικ ξία τ ν συµ λων της κατ τ ν M. Bέντρις.

8 δέχοντο δ ρχα οι συγγραφε ς συνεχ κα διάπτωτον τ ν χρ σιν το προευκλειδείου λληνικο λφα ήτου ν γένει π ννέα σχεδ ν α νας, τοι π το 1300 π.x. περίπου µέχρι το 403 π.x., ν µαζον δ τ πανελλήνιον το το λφά ητον Kάδµου γραµµατικήν». Eκτ ς µως π Kαδµήια χοµε κα ωρικ γράµµατα πρ τ ν Tρωικ ν, τ πο α χρησιµοποιε ποποι ς K ριννος π τ Iλιον, µ φευρέτην τ ν Παλαµήδη, πο ος συµπληρώνει, ς φαίνεται, µ τ π λοιπα γράµµατα τ ν το Kάδµου «γραµµατικ ν» κα θέτει το ς ν µους το λφα ήτου. T σην δ ντ πωσιν καµε το το ε ς το ς Eλληνας, στε χοµεν δι ε δωλίων τ ς ποχ ς κείνης τ ν παράστασιν τ ν γραµµάτων Φε κα Ψε. E ς τ ς Mυκήνας ε ρέθησαν τρία πήλινα ε δώλια, δ ο το τ που Ψ κα ε ς τ µέσον να ε δώλιον το τ που Φ ( λέπε ε κ να), το 13ου α νος π.x., κτεθειµένα ε ς τ Eθνικ ν Aρχαιολογικ ν Mουσε ον Aθην ν ( κ το ι λίου το Γ. Mυλων «Πολ χρυσοι Mυκ ναι», 1978). E ς τ ν Eλευσ να πίσης χοµε δ ο ε δώλια σχήµατος Φ και Ψ ν µέσ ω γγείων, πως κτίθενται ε ς τ Aρχαιολογικ ν Mουσε ον Eλευσ νος. T Λεξικ ν Σου δα ναφέρει π το του: «K ριννος Iλιε ς ποποι ς τ ν πρ Oµήρου, ς τισιν δοξεν κα πρ τος γράψας τ ν Iλιάδα, τι τ ν Tρωικ ν συνισταµένων. Hν δ Παλαµήδους µαθητής, κα γραψε το ς π Παλαµήδους ε ρεθε σι ωρικο ς γράµµασιν». Eπίσης ε ς τ λ µµα «Παλαµήδης» ναφέρει: «Παλαµήδης Nαυπλίου κα Kλυµένης, Aργε ος ποποι ς. Hν δ ο τος νεψι ς το ασιλέως Aγαµέµνονος πρ ς µητρ ς. Eσχε δ ε φυ ς πρ ς τε φιλοσοφίαν κα ποιητικήν, κα ε ρετ ς γέγονε το ζ στοιχείου κα το θ κα το φ κα το χ, ψήφων τε κα πεσσ ν κα κ ων κα µέτρων κα σταθµ ν». Θ πανέλθωµεν ε ς τ ν µεγάλην µορφ ν το Παλαµήδους, φο τονίσωµεν, τι τώρα πλέον πρέπει ν χ η συµπληρωθ τ λφά ητον µ λα τ γράµµατα, ν χ η δ τεθ σειρ κα νοµασία τ ν γραµµάτων άσει µαθηµατικ ν κα ννοιολογικ ν ρισµ ν πως παρακάτω θ νιχνε σωµεν π τ ν ε δικ ν γραµµατολ γων τ ς τητα. Hδη χω στείλει τ ν ργασία µου στ διεθν ς περιοδικ προϊστορικ ς ρχαιολογίας «MINOS», κα ναµένουµε. ΣYNT.: εδοµένου τι δ ν ε σθε ρχαιολ γος, π ς φθάσατε ν σχοληθ τε µ τ ν ΓΓA; M. T.: Σπο δασα µαθηµατικ κα πληροφορικ κα ς καθηγητ ς τ ς πληροφορικ ς ργάζοµαι στ ν ευτερο άθµια Eκπαίδευση το νοµο Hρακλείου. T 1995 νέλα α π τ πον διατρι ς («master») στ Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στ Tµ µα Θεολογίας, τ ν νάπτυξη ν ς πολογιστικο προγράµµατος, πο ν διαπιστών η τ ν γνησι τητα, µή, τ ν ψευδεπίγραφων πως νοµάζονται χριστιανικ ν κειµένων, στηριζ µενος στ ν στατιστικ µεταχείριση τ ν δοµικ ν τους στοιχείων. Aνέπτυξα λοιπ ν ναν σχετικ λγ ριθµο, πο στηρίζεται στ ς φωνητικ ς κα συλλα ικ ς ξίες τ ν λέξεων, συγκρίνει στατιστικ τ γνήσια κείµενα µ τ ποτιθέµενα ψευ-

9 T σ µ ολα τ ς ΓΓA. Στ ι λίο το κ. Tσικριτσ, πο θ κυκλοφορήση σ ντοµα, περιλαµ άνονται ο ε ρεθε σες π α τ ν φωνητικ ς ξίες τ ν συµ λων.

10 ποχ ς κείνης. Πρ ς πι ε αίωσιν πάρχει τ ξ ς κείµενον το Λουκιανο ε ς τ ργον του «ίκη Φωνηέντων» (παρ. 5): «Kα γε πρ τος µ ν το ς ν µους το τους διατυπώσας ε τε Kάδ- µος Nησιώτης ε τε Παλαµήδης Nαυπλίου κα Σιµωνίδ η δ νιοι προσάπτουσιν τ ν προµήθειαν τα την ο τ τάξει µ νον, καθ ν α προεδρίαι ε αιο νται, διώρισαν, τί πρ τον σται δε τερον, λλ κα ποι τητας, ς καστον (γράµµα) χει, κα δυνάµεις συνε δον». Θ ποδείξωµεν, τι δι τ ν τάξιν τ ν γραµµάτων (τί πρ τον σται δε τερον) άσις το µαθηµατικ ς πυθµ ν το λεξαρίθµου το ν µατος κάστου γράµµατος. Tο το ε αίως σηµαίνει, τι συγχρ νως δ θη ριθµητικ ξία ε ς καστον γράµµα (δυνάµεις συνε δον), ν συνδυασµ µως µ τ ς ποι τητας, γουν τ ν φθ γγον κα τ νοµα, περ καστον γράµµα θ φερε πλέον. Πρ κειται δι ε φυέστατον λογισµ ν, τ ν πο ον ε- αίως µ νον µποροι κατ πώς λέγουν ο ν ητοι δ ν δ ναντο ν διανοηθο ν παρ πεπροικισµένα τοµα ( στορικ κα πώνυµα πρ σωπα). ι τι, καθ ς λέγει Πλάτων («Kρατ λος» 389α), «ο κ ρα παντ ς νδρ ς νοµα θέσθαι λλά τινος νοµατουργο ο τος δ στ ν ς οικεν νοµοθέτης, ς δ τ ν δηµιουργ ν σπανιώτατος ν νθρώποις γίγνεται» E ς τ ν «Iστορίαν το Eλληνικο Eθνους» ( Eκδοτικ Aθην ν, τ µ. A,κεφ. «Eλληνικ Γραφή», σελ. 197) λέγεται πίσης: «Πολιτιστικ γαθά, πως γραφή, δ ν ποτελο ν τυχα α δηµιουργήµατα κοιν ν νθρώπων γι τ ν ξυπηρέτηση προχείρων πρακτικ ν µικροαναγκ ν, λλ µι ς προσωπικ τητος µ µοναδικ διοφυ α κα µπνευση». Eχοµε δ το λάχιστον να τέτοιον νδρα, τ ν Παλαµήδη, ν θαψεν λήθη δι τ ν µ νιν το Oδυσσέως µ θάνατον δι λιθο ολισµο π τ ν συστρατιωτ ν του ν τ Tρωικ πεδί ω. Oπως ε ς πέντε σελίδας περιγράφει A. Σταγειρίτης ε ς τ ργον του «Ωγυγία» (τ µος, σελ. 456, 1818) τ ν στορίαν το νδρ ς α το, Παλαµήδης συ- δεπίγραφα κα ποφαίνεται ποσοστιαίως γι τ ν γνησι τητά τους. T ν δια µέθοδο λοιπ ν πο φάρµοσα στ χριστιανικ κείµενα, χρησιµοποίησα κα στ ν σ γκριση τ ς ΓΓB µ τ ν ΓΓA, σ ντιπροσωπευτικ δείγµατα συµ λων κα φωνητικ ν ξι ν τ ν δ ο γραφ ν. T ποτέλεσµα ταν νθαρρυντικ : ο δ ο γραφ ς µπορο σαν ν συσχετισθο ν, ν λλαζε φωνητικ ξία τ 20% τ ν συµ λων τ ς ΓΓA. T δε τερο µέρος τ ς ρευνάς µου ταν, ν ταυτίσω φωνητικ τ σ µ- ολα τ ν δ ο γραφ ν µ κριτήρια τ ν συχν τητα τ ν συλλα ν κα τ ν µοι τητα τ ν συµ λων. M τ ν τρ πο α τ κατέληξα στ ν π δοση συγκεκριµένης φωνητικ ς ξίας σ κάθε σ µ ολο τ ς ΓΓA. ΣYNT.: Προφαν ς µία τέτοια µέθοδος ε ναι διαίτερα σφαλής. Tώρα µπορε τε ν δια άζετε πιγραφ ς τ ς ΓΓA; M. T.: Bε αίως. Aλλωστε α τ ταν τ ζητο µενο τ ς ρευνας. ΣYNT.: Tί θεµατικ περιεχ µενο παρουσιάζουν ο διασωθε σες

11 Πίναξ 1. Παρα ολ το σχήµατος τ ν γραµµάτων το λφα ήτου το Aρχίνου πρ ς τ τ ν τεσσάρων προευκλειδείων.

12 κοφαντήθη δολίως π το Oδυσσέως µ πλαστ ν πιστολ ν το Πριάµου, ποία τ ν φερεν ς προδ την. Kατεδικάσθη κα λιθο ολήθη µ νον π τ στράτευµα το Oδυσσέως κα το Aγαµέµνονος. O δ Παλαµήδης ο τε δειλίαν δειξε ο τε λ πην ο τε παρεκάλεσεν, λλ λιθαζ µενος λεγε «χα ρε λήθεια, πρ µο γ ρ τέθνηκας». O πιστήθιος φίλος του Aχιλλε ς, πο ος λειπεν τ τε ε ς µάχας, τ σον ργίσθη, στε γκατέλειψε τ ν κοιν ν γ να κα χι δι τ ν Bρησι δα. O Oµηρος δ ν ναφέρει λ γον περ α το. Γράφει κ µη A. Σταγειρίτης, κλείνων τ ν στορίαν το Παλαµήδους: «παιδε θη δ κα ο τος π το Xείρωνος, κα γένετο ποποι ς ριστος, κα φιλ σοφος ε φυέστατος πεν ησε κα πολλ τ ν γραµµάτων τ π, φ, χ τ α,, γ, δ, ε, ι, κ, λ., µ, ν, ο, π, ρ, σ, τ, υ. Oθεν λεγεν Oδυσσε ς χλευαστικ ς πρ ς α τ ν ν µ καυχ ται κα παίρεται, πειδ η ρε τ Y, δι τι σχηµατίζουσιν α τ κα ο γέρανοι πτάµενοι θεν ν - µαζον το ς γεράνους ρνεα το Παλαµήδους. Eτι δ πεν ησε κα το ς ριθµο ς [...]. Eτι δ γίνωσκε κα τ ν ατρικ ν κα στρονοµίαν. ι το το ε χε τοια την π ληψιν κα δ ξαν µεταξ τ ν Eλλήνων (πάνσοφος νοµαζ µενος), τις κατέτρωγεν τ ν καρδίαν το Oδυσσέως. O A σχ λος, Σοφοκλ ς κα E ριπίδης γραψαν τραγ ωδίας περ α το, πλ ν δ ν σ ώζονται. O δ E ριπίδης λεγε κα το το Eκάνετ, κάνετε τ ν πάνσοφον, αναοί, τ ν ο δ ν λγ νουσαν ηδ να µο σαν (δι τ ν Παλαµήδη λ γος) λλ νίττετο τ ν Σωκράτη, στε δάκρυσε τ θέατρον παν». Aλλη µία θυσία ρίστου νδρ ς... B. EΛΛHNIKA AΛΦABHTA: ΠPOEYKΛEI EIA - METEYKΛEI EION E ς τ ν προσπάθειαν ν ε σέλθωµεν ε ς τ ν σκέψιν τ ν νοµατοθετ ν το Eλληνικο (κα παγκοσµίου) Aλφα ήτου παιτε ται γν σις τ ν καν νων τ ν Γραµµικ ν συλλα ικ ν Γραφ ν, δι τι χοµεν µετά ασιν π τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ πιγραφ ς τ ς ΓΓA; M. T.: T θέµατα ε ναι συνήθως λατρευτικ λογιστικά. Aπ α τ συµπεραίνουµε, τι ΓΓA ε χε γενικευµένη χρήση π το ς Mινωίτες Eλληνες κα δ ν ταν κτ µα µι ς συγκεκριµένης µάδας. ΣYNT.: Π σα ε ρήµατα ΓΓA χουµε σήµερα; M. T.: Yπάρχουν ε ρήµατα. Aξια µελέτης ε ναι τ 150, καθ ς περιέχουν κα λ κληρες λέξεις. Eγ δο λεψα πάνω στ 70 π α τ τ 150. ΣYNT.: Kα τ Kρητικ ερογλυφικά; M. T.: A τ µελετ τώρα. Kα α τ φαίνεται τι ποδίδουν λληνικ γλ σσα. A τ µελέτη µου θ συµπεριληφθ ς νθετο στ ι λίο µου, πο θ κυκλοφορήσ η σ να µ να περίπου µ τίτλο «Γραµµικ A - Eλληνικ Γραφή». ΣYNT.: O ίσκος τ ς Φαιστο κρατ κι α τ ς συνεχ ς τ νδια-

13 Ψ Φ Mυκηναϊκ ε δώλια: Aριστερ «τ που Ψε», δεξι «τ που Φε». ( Eθνικ ν Aρχαιολογικ ν Mουσε ον.) φέρον τ ν ρευνητ ν. Ποιά ε ναι γνώµη σας γι α τ ν; M.T.: O ίσκος τ ς Φαιστο ε ναι κοντ στ Kρητικ ερογλυφικά. Eπειδ µως ε ναι να κα µοναδικ ε ρηµα α το το τ που, ε ναι δ σκολο ν σχετισθ, κα πρ ς τ παρ ν τουλάχιστον δ ν µπορο µε ν πο µε τίποτε λλο. ΣYNT.: K ριε Tσικριτσ, µ τ ν πιστηµονικ πλέον πι ε αίωση τ ς λληνικ τητας τ ς ΓΓA νοίγει δρ µος γι τ ν νατροπ κατεστηµένων στορικ ν π ψεων, πως τ περ γκατάστασης τ ν Eλλήνων στ ν Eλλαδικ χ ρο στ ς ρχ ς τ ς 2ης χιλιετίας, περ τ ς σηµιτικ ς προέλευσης τ ν προαλφα ητικ ν κα λφα ητικ ν λληνικ ν γραφ ν τ περ τ ς καθ δου τ ν ωριέων κα τ συναφ, πο ε ναι σ λους γνωστά. Tί φρονε τε π α το ; M.T.: A τ τ ν στιγµή τ µ νο πο χω ν π ε ναι, τι µ µία

14 φθογγικ ν σ στηµα. Γνωρίζοµεν πίσης τ σηµεριν ν µατα τ ν γραµµάτων καθ ς κα τ κλασσικά δ ν γνωρίζοµεν µως τ ρχικ ν µατα τ ς χιλιετίας πρ τ ν κλασσικ ν χρ νων. T νδιάµεσον στάδιον, τ πο ον µ ς παραδίδει Aθήναιος ( ν «ειπνοσοφιστα ς», ι λ. I 453 c-e), πιστοποιε, τι λάχιστα χουν λλάξει π τ 400 π.x. ως σήµερον α νοµασίαι τ ν γραµµάτων. Mεταφέροµεν, πως διατυπώνεται π το καθηγητο Aρ ανιτοπο λου ε ς τ ν «Eπιγραφικήν» του: «Γράφοντες σήµερον Eλληνιστί, µεταχειριζ µεθα τ κ µακραίωνος παραδ σεως 24 γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου, τινα ο ρχα οι Eλληνες ν µαζον ς ξ ς: λφα, τα, γάµµα, δέλτα, ε, ζ τα, τα, θ τα, τα, κάππα, λά δα, µ, ν, ξε, ο, πε,, σίγµα, τα,, φε, χε, ψε,. T ς νοµασίας τα τας παρέχει Aθήναιος, λα ν α τ ς κ το Περ γρίφων συγγράµµατος Kλεάρχου το Σολέως ο τος ε χε παραλά ει α τ ς κ τ ς Γραµµατικ ς Θεωρίας Kαλλίου το Aθηναίου, κµάσαντος ν το ς περ τ 400 π.x. χρ νοις. Tέσσαρα τ ν γραµµάτων το των µετωνοµάσθησαν µετέπειτα πρ ς τ σαφέστατον π ρχαίων γραµµατικ ν: ψιλ ν τ ε, µικρ ν τ ο, ψιλ ν τ, µέγα τ». A νοµασίαι α ται ε ρίσκονται δη ν το ς Σχολίοις ε ς τ ν ιονυσίου το Θρ ακ ς «Γραµµατικ ν Tέχνην» κα ν τισι τ ν κωδίκων α το, διετηρήθησαν δ α ται µέχρι σή- µερον, κα ε ναι µ ναι ν χρήσει παρ µ ν, ν τ τ ν λοιπ ν ε κοσι γραµµάτων ν - µατα παρέµειναν µετά λητα 3. Tα τα τ νοµασθέντα νωτέρω 24 γράµµατα καθωρίσθησαν µ νιµα κα σταθερ µ πρ τασιν το ρήτορος, συγγραφέως κα στρατηγο Aρχίνου π ρχοντος τ ν Aθηναίων E κλείδου κατ τ 2ον τος τ ς 94ης Oλυµπιάδος, τοι τ 403 π.x. T ν πληροφορίαν α τ ν παρέχουν ρχα οι συγγραφε ς, ς κα Φώτιος: «...το ς δ Aθηναίους πεισε χρ σθαι το ς τ ν Iώνων γράµµασιν Aρχ νος Aθηνα ος π ρχοντος E κλείδου... περ δ το πείσαντος στορε Θε ποµπος». Eνεκα τ ς γενοµένης π Aρχίνου µεταρρυθµίσεως το Aττικο Aλφα ήτου, περ ντ ς λίγων δεκαετι ν γένετο ποδεκτ ν π τ ν λλων Eλλήνων κα ο τω κατέστη α στηρ ς πιστηµονικ µέθοδο ποδεικν ω τι ΓΓA πως λλωστε κα ΓΓB ε ναι µία λληνικ γραφή. Aς ναµένουµε τ ν ντι- µετώπιση πο θ χ η ργασία α τ σ διεθν ς πίπεδο. T π λοιπα ε ναι δουλει κυρίως τ ν στορικ ν, πο δίνω στ χέρια τους να κ µη στοιχε ο. Σχετικ ς µ τ ν «κάθοδο» τ ν ωριέων χω ν π, τι µ άση συγκεκριµένα φωνητικ γνωρίσµατα καταφαίνεται τι ο ωριε ς π ρχαν δη κατ τ ν ποχ το Mυκηναϊκο πολιτισµο ς κοινωνικ τάξη. A τ σφαλ ς λέει πολλά. ΣYNT.: K ριε Tσικριτσ, σ ς ε χοµαι τ ργο σας ν τ χ η ταχείας ναγνώρισης, καθ ς πράγµατι τ ξίζει. Kα θ θελα ν καιρ ν τ ξαναπο µε. M.T.: Aς ναµένουµε τ ς ξελίξεις πρ ς τ παρ ν κα κατ πιν ν σ ς µιλήσω ε ρ τερα. Π. Λ. Kου αλάκης

15 πανελλήνιον, ο E ρωπα οι πιστήµονες δι ήρεσαν τ ς λληνικ ς πιγραφ ς ε ς «προευκλειδείους» τοι προγενεστέρας το 403 π.x. κα ε ς «µετευκλειδείους», µεταγενεστέρας α το. O δ Kirchoff κα Larfeld καθώρισαν τέσσαρας µεγάλας µάδας προευκλειδείων πιγραφ ν, ς κα διέκριναν ε ς σάριθµα τοπικ λφά ητα: α) Aττικ ν, ) Iωνικ ν, γ) Kορινθιακ ν, δ) Xαλκιδικ ν. Σηµειωτέον, τι τ ν α τ ν περίπου κατανοµ ν τ ν προευκλειδείων γραµµάτων ε χον κτελέσει δη ρχα οι Eλληνες συγγραφε ς. E ς τ ν Πίνακα 1 δεικν ονται τ κυριώτερα λφά ητα, τινα Aρ ανιτ πουλος παραθέτει: T 24 γράµµατα το λφα ήτου το Aρχίνου. T 24 πίσης το Iωνικο λφα ήτου. T 21 το Περικλέους (450 ως 404 π.x.) T 22 το Σολωνείου (600 ως 450 π.x.) T 23 το Προσολωνείου (850 ως 600 π.x.). T 25 το Kορινθιακο. T 25 το Xαλκιδικο. E ς τ τρία τελευτα α λφά ητα χοµεν π πλέον ς γράµµατα τ F α δίγαµµα κα τ Q κ ππα. ( Aπ Σ λωνος καταργε ται τ Q κα π Περικλέους τ F ε ς τ Aττικ ν). T γράµ- µα E (ε ) συµ ολίζει τ ραχ, τ µακρ ν καθ ς κα τ ν δίφθογγον ε, ν ε ς τ µετευκλείδιον τ µακρ ν συµ ολίζεται µ τ Ω ( ). T δ δασ πνε µα ε ς τ προευκλείδεια λφά ητα δηλώνετο µ τ γράµµα H ( τα), ν δη ε ς τ Iωνικ ν τ H δήλωνε τ µακρ ν, κα τ Ω τ µακρ ν. Kατ πιν α τ ν καταλήγοµεν ε ς τ συµπέρασµα, τι πρ το 403 π.x. ε ς τ προευκλείδια λφά ητα τ ν µατα τ ν γραµµάτων πρέπει ν γράφοντο ς ξ ς: AΛΦA, BETA, ΓAMMA, EΛTA, E, ZETA, HETA, ΘETA, δι ν ρκεσθ µεν ε ς τ πρ τα ννέα ν - µατα µ ρωτηµατικ ν δι τ δίγαµµα, τ πο ον πρέπει λογικ ς ν ε χεν ς πρ τον γράµµα το ν µατ ς του τ ν αυτ ν του: FAF(F) = α φάου, πως θ δείξωµεν παρακάτω: Γ. ΣYΛΛABIKH ΓPAΦH - KANONEΣ - ΩPIKH IAΛEKTOΣ T π µενον λµα ε ναι κα τ ζητο µενον, δι τι µ ς µεταθέτει ε ς τ ν ποχ ν πρ τ ν Tρωικ ν το Kάδµου Παλαµήδους, τε π ρχεν π α ώνων συλλα ικ γραφ κα γένετο προσπάθεια µετα άσεως ε ς τ ν φθογγικ ν τοια την. Eνα πι οηθητικ ν στοιχε ον ε ναι ( ρχαιοτάτη) ωρικ διάλεκτος, ποία ναγνωρίζεται µφαν ς ε ς τ ν Mυκηναϊκ ν κ σµον µετ τ ν ποκρυπτογράφησιν τ ς ΓΓB τ Aναφέρεται χαρακτηριστικ ς π το µεταφραστο ε ς τ ι λίον το Hooker «E σαγωγ στ Γραµµικ B» (σελ ς , MIET 1994), τι «Chadwick διατ πωσε τ 1976 τ ν ρηξικέλευθη θεωρία, πο προκάλεσε α σθηση, περ παρουσίας ωριέων µέσα στ ν Mυκηναϊκ κ σµο». E ς τ ν ωρικ ν διάλεκτον τ µακρ ν ε τίθεται ς A ( ν ε ς τ ν Iωνικ ν τίθεται τ µακρ ν ε ς H). T παραδείγµατα κ το Hooker: oreta = OPEΣTAΣ = Oρέστης, damo = AMOΣ = µος, kirita = KPIΘAN = κριθήν. E ς τ ν τερ στοµον µφορέα τ ς Eλευσ νος µφανίζεται πίσης ωρικ διάλεκτος: da = A (ΓA) = Γ, zowa = ZO A(N) = ζω ν = ζω ν ( λέπε προηγουµένην µελέτην το γράφοντος τ ς ποκρυπτογραφήσεως το ν λ γ ω µφορέως, δηµοσιευθε σαν ε ς τ ν «Eλληνικ ν Aγω-

16 γήν», τε χος Mαρτίου1998). ι α τ ν τ ν λ γον σέ ονται τ σον κα χρησιµοποιο ν ε ς τ ργα των ο µεταγενέστεροι κλασσικο συγγραφε ς τ ν ωρικ ν Γραµµατικ ν, τις χαρακτήριζε τ ν Hρωικ ν Eποχήν. H σηµεριν λέξις π.χ. Aθην προεφέρετο Aθε ε - ναˆ α κα γράφετο:, µ τ µετευκλείδειον λφά ητον το Aρχίνου., µ τ προευκλείδιον νησιωτικ ν λφά ητον., µ τ προσολώνειον Aττικ ν λφά ητον., µ τ Iωνικ ν λφά ητον, κατ τ πο ον τ ε ε (µακρ ν) κα τ α α (µακρ ν) γράφοντο H., µ Kαδµήιον - ωρικ ν «γραµµατικ ν» το 13ου α π.x., τ ν ποίαν θεωρο µεν ς µετά ασιν κ τ ς ΓΓB. (a-ta-na), µ ΓΓB το 14ου α. π.x. (Hooker: σελ. 246, a-ta-na, po-ti-ni-ja = Aθαν π τνια). Προκ πτει θεν, τι τ µακρ ν ε, τ πο ον γράφετο A ε ς τ ν Γραµµικ ν Γραφ ν B, κατ τ ν µετά ασιν λα ε τ σχ µα A (κα τ ν νοµασίαν λφα) µ ξίαν α κα ε µακρο. Eν τ ραχ ε καθ ς κα τ ει κατ τ ν µετά ασιν δηλώθη µ τ E 4. E ς τ ν ΓΓB π.χ. γράφεται po-se-da-o = ΠOΣE AON = Ποσειδ ν (ν θος δίφθογγος ει). Kατ πιν α τ ς τ ς πισηµάνσεως δι τ A κα τ E κρι ς ε ς τ ν ρχικ ν µετά ασιν κ τ ς Γραµµικ ς συλλα ικ ς Γραφ ς ε ς τ Kαδµήιον - ωρικ ν λφά ητον το Παλαµήδους, πρέπει ν µετέλθωµεν το τρ που κατ τ ν πο ον ο σοφο κε νοι πρ γονοι γραµ- µατικοί νοµατοθέται µετέγραφον τ ς λέξεις π τ να σ στηµα ε ς τ λλο. Προτάσσοµεν πρ ς διευκ λυνσιν τ ν ναγνωστ ν το «αυλο» το ς καν νας τ ς ΓΓB µ παραδείγµατα µεταγραφ ν (παραλείπεται τ συλλα ικ ν σ µ ολον, τ πο ον ποδίδεται µ λατινικο ς χαρακτ ρας): 1) T τελικ ν σ µφωνον παραλείπεται (v, s, p): si-to = σ τος, ma-te = µάτερ = µήτηρ. 2) T φωνήεντα γράφονται µ διον σ µ ολον ς φθ γγοι κα θεωρο νται ε τε ς µακρ ε τε ς ραχέα. 3) T W σοδυναµε µ Φ, B, κα µεταγράφεται µ F, τ πο ον ργ τερον πηλείφθη, παραµένον ς ριθµητικ ν µ νον. 4) Πρ το W, ν πάρχ η σ µφωνον, συνήθως παραλείπεται: ko-wo = κ ρfos = κο ρος. 5) T R τίθεται κα ντ το L: ra-to = Λατώ. 6) T P τίθεται ντ το π,, φ. T T τίθεται ντ τ ν τ, θ (τ δ ε χε διον σ µ ολον D), κα τ K τίθεται ντ τ ν κ, γ, χ: pa-i-to = Φαιστ ς, te-o-jo = θεο ο (γενικ πτ σις), ai-ke-u = A γε ς. 7) T ρχικ ν δασ πνε µα (H) συνήθως δ ν γράφεται: a-mo = ρµο ( ρµα). 8) Eνα φων εν δ ναται ν γνοηθ, ταν δ ο σ µ ολα γράφωνται δι ν παραστή-

17 σουν µίαν συλλα ν (ti-ri = τρι), δηλαδ ν πάρχ η διπλο ν σ µφωνον, παναλαµ άνεται τ διο φων εν: ka-ra-na = κράνα = κρήνη, ku-ru-so = χρυσ ς, ku-su-ro = κσ λον = ξ λον 5.. ONOMATOΘEΣIA ΓPAMMATΩN - METAΓPAΦH EIΣ TO AΛΦABHTIKON ΣYΣTHMA ΓPAΦHΣ E µεθα πλέον τοιµοι ν γράψωµεν τ ν νοµατοθεσίαν τ ν γραµµάτων το λφα ήτου ε ς τ ν Γραµµικ ν συλλα ικ ν Γραφ ν κα ν µεταγράψωµεν κατ πιν τ ν µατα α τ ε ς τ λφα ητικ ν σ στηµα τ ς Kαδµηίου - ωρικ ς «γραµµατικ ς». Προκ πτουν κπληκτικ συµπεράσµατα: α) Aσφαλ ς πρ κειται δι νέα ν µατα, τ πο α δ ν ταυτίζονται ν πολλο ς µ καµ- µίαν λλην προτέραν λέξιν, ν συγχρ νως α ρίζαι τ ν νοµάτων τ ν γραµµάτων ε ναι σαφ ς λληνικαί, ς ε ναι λογικ ν, µ πρ σθεσιν µι ς ς π τ πλε στον παραγωγικ ς ο δετέρας καταλήξεως -τα ( πως λέγοµεν γράµµα, γράµµα-τα). ) H µουσικ (µακρ - ραχε α διάρκεια φωνηέντων, τ νος - ψος φων ς) πως κα τ µαθηµατικ συνυπάρχουν ε ς τ ν λληνικ ν γλ σσαν (τ τρισυπ στατον το λφα- ήτου). Oταν, ς προείποµεν, Παλαµήδης πεν ησε κα το ς ριθµο ς, σφαλ ς τα τισε το τους µ τ γράµµατα (µέχρι τ τε το µον ς I, δεκ ς, κα κατοντ ς 0, κ τ ν ποίων προέκυπτε λη ρίθµησις ως τ 999). Kαθ ς δ τ γράµµατα ντιπροσωπε ουν κα ριθµο ς, δεικν οµεν, τι πυθµήν το λεξαρίθµου το ν µατος κάστου γράµµατος παληθε ει τ ν θέσιν του κα νοµασία του συνδυάζεται άσει µηχανισµο συσχετίσεως, το ποίου τ ποτέλεσµα νιχνε οµεν ε θ ς µέσως: Θέσις 1η: (A) a-ra-pa = AΛΦA, κ το a-re-pe = λφε ν, παρέµφατον ορίστου το ρήµατος λφά-νω = παράγω, ποκτ. Λέγοµεν σήµερον: τ τιµ-αλφ (τιµ + λφε ν) κοσµήµατα. Παρέµεινεν µετά λητον, χαρακτηρίζον τ ν ξε ρεσιν το λφα ήτου. Aξία α ( ραχ κα µακρ ν) κα ε ε (ε µακρ ν). Πιθαν πίσης παραγωγή του κ το e-re-pe = ρέφειν, παρεµφάτου το ρήµατος ρέφω = στεγάζω. Σήµερον λέγοµεν: ροφος, ροφή. E ς το το συντείνει ξέλιξις το συµ λου το ίσκου τ ς Φαιστο κα τ ς ερογλυφικ ς τ ς Kρήτης, πο δείχνουν κατοικία, τ πο ον ε ς τ ν ΓΓA γίνεται κα ε ς τ ν ΓΓB γίνεται A. Πυθµ ν = 1 ς ξ ς: A+Λ+Φ+A = (I + Ξ + + I) = = 532 ε ναι λεξάριθµος το ν µατος. Ως πυθµήν νοε ται τ π λοιπον ποµένον κ τ ν φαιρουµένων ννεάδων, δηλαδή: (I + Ξ + ) + (I) (I) τ ποτέλεσµα τ ς προσθέσεως τ ν ψηφίων το λεξαρίθµου, ως του προκ ψ η µονοψήφιος ριθµ ς: = = 1. 3 Θέσις 2α: (B) we-ta = BETA. T σ µ ολον τ ς ΓΓB δι τ ν γυνα κα ε ναι wo =. A λέξεις ανά, femme, καθ ς κα γονή, γυνή, woman ναφέρονται ε ς τ ν γυνα κα. T B πίσης γράφεται π τ = we. Πυθµ ν = 2 ς ξ ς: B+E+T+A = (II I) = = 308, λεξάριθµος το ν µατος. Oπ τε πυθµήν: (II) + ( + + I) (II) = = 2. Θέσις 3η: (Γ) ka-ma-ta = ΓAMTA, κ το ka-me-e = γαµέειν, γαµε ν. Eξ φοµοιώσεως το T ε ς M ξηγε ται τ δε τερον M το ΓAMMA, πως κατέληξεν ε ς τ κλασσικ ν λφά- ητον. E ς τ ν ρχαίαν Iνδικ ν (Σανσκριτικ ν) πάρχει λέξις kama = πιθυµία, σαρκικ νωσις (kama loka, kama sutra).

18 Πυθµ ν = 3 ς ξ ς: Γ+A+M+T+A = (III + I + == + + I) = = 345 λεξάριθµος το ν µατος. O πυθµ ν: (III) + (I + == + + 1) (III) 345 = = =3. Θέσις 4η: ( ) de-wa-ta = EΛFTA. Eξ παλοιφ ς το F κατέληξε EΛTA ε ς τ κλασσικ ν λφά ητον. Kαθ Hσ χιον δέλτα = α δο ον γυναικε ον. T σχ µα τ ς ης το σώµατος τ ς γυναικ ς ε ναι νεστραµµένον δέλτα. Eµφανίζεται ς σ µ ολον ε ς τ ν δίσκον το Φαιστο καθ ς κα ε ς τ ν µφορέα το Oρχοµενο. H µήτρα τ ς γυναικ ς πίσης χει µοια σχ µα κα νοµασίαν: EΛΦYΣ. E ς τ ν ρχαίαν Iνδικ ν deva = θε ον ν. O ελφο δ ς µφαλ ς τ ς Γ ς ε ναι µήτρα τ ν θείων ντων. Yπενθυµίζεται, τι ε ς τ ν ΓΓB παραλείπεται τ σ µφωνον πρ το w: ko-wo = κ ρfος (κο ρος µεταγενέστερον). Πυθµ ν = 4 ς ξ ς: +E+Λ+F+T+A = = = = 4. * Πιθαν ς πίσης σειρ τ ν B,Γ, ν προ λθεν κ το χειλικοϋπερωικο q ( χηρ ς δασέα): qa=ba, ΓA, qe = BE, E. Θέσις 5η: (E) e = E, ς φων εν ρχικ ν γράµµα τ ς λέξεως -µµεναι = ε -ναι, παρεµφάτου το ρήµατος ε µ = ε µαι, πάρχω. Eδήλωνε, ς προείποµεν, ε ς τ ν Kαδµήιον - ωρικ ν «γραµµατικ ν» τ ε ραχ κα τ ν δίφθογγον ει. E ς τ κλασσικ ν λφά- ητον χει τ ν νοµασίαν ε. Eκ σµει τ ν προµετωπίδα το ναο το Aπ λλωνος ν ελφο ς. Eλα ε τ ν πέµπτην θέσιν ν τ λφα ήτω κα τ ν ριθµητικ ν ξίαν E = (IIΞ) (IIIII) = 5. Θέσις 6η: (F) wa-wo-ta = FAFOTA κ τ ς λέξεως wa-wo = FaFos = ς ( ς - ως) = φ ς πρωιν ν. Kατ πιν πλοποιήσεως λα ε τ ν νοµασίαν FAF = α, καί, πο ληθέντος το F κ το λφα ήτου, παρέµεινε ς ριθµητικ ν µ τ ν νοµασίαν δίγαµµα µοιάζον µ διπλο ν Γ, λλ κα δι τι 2 x Γ = 2 x 3 = 6 = F. Συναφ ς: FαFέλιος = έλιος = λιος. Πυθµ ν = 6 ς ξ ς: F+A+F+O+T+A = = 384 λεξάριθµος το ν - µατος, κα πυθµ ν το 384 = = = 6. Θέσις 7η: (Z) ze-ta = ZETA, κ το za-we = ζάειν = ζ ν (ZEN). E ς τ ν µφορέα τ ς Eλευσ νος µφανίζεται λέξις zo-wa = ζω = ζωή. Πυθµ ν = 7 ς ξ ς: Z+E+T+A = = = 7. Θέσις 8η: (H) he-ta = HETA, κ το he-ro = ρως, ρως κατ Πλάτωνα («Kρατ λος»). Πυθµ ν = 8 ς ξ ς: H+E+T+A = = = 8. T γράµµα A τ ς ΓΓB ς µακρ ν γέννησε τ A, ς ραχ γέννησε τ E κα ς δασ γέννησε τ H ( λέπε πίνακα 2). E ς τ ν Iωνικήν, που δ ν γράφετο δασ πνε µα, µ H πεδ θη τ νοικτ ν α, δηλαδ τ µακρ ν (κα τ µακρ ν ε), καθ ς µ Ω πεδ θη τ νοικτ ν ο, δηλαδ τ µακρ ν ο. Θέσις 9η: te-ta = ΘETA, κ το te-e = θέειν, παρεµφάτου το ρήµατος θέω = τρέχω µ τ σχ µα το τροχο κα τ ν συναφ ννοιαν το θεο κατ Πλάτωνα. T ν λέξιν θε ς δ Hρ δοτος τυµολογε κ το θέτω. Aλλ ε ς τ ν µφορέα τ ς Eλευσ νος πάρχει τ ρ µα ti-to = τίθω = θέτω, µοίας ρίζης µ τ νοµα το νάτου γράµµατος το λφα ήτου. Πυθµ ν = 9 ς ξ ς: Θ+E+T+A = = = 9. Aν α ται ε ναι α νοµασίαι παραγωγ ς τ ν γραµµάτων, τ τε καταφαίνεται κ τ ς

19 πρώτης ννεάδος τ ν γραµµάτων το λφα ήτου ψηλ ς νοηµατικ ς στ χος τ ν νο- µοθετ ν: Aλφε ν Bαν Γαµε ν ελφ ν E ναι A ς Zάειν H ρως Θέειν. O κ διξ τ ς ζω ς το νθρώπου π Γ ς κατ τ ν Eλληνικ ν Kοσµοθέασιν, ς ε ναι διατυπωµένη ε ς τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο λφα ήτου: «N ποκτήσ ης γυνα κα, ν νωθ ς δι γάµου, ε ς µήτρα ν φέρ ης παρξιν, φ ς πρωιν ν, ν ζήσ η ζω ν ς ρως µ ρωτα πρ ς θέωσιν». M τ Mαθηµατικ ς ληθ ν µον, ναλλοίωτον, α ώνιον καν να νθέσεως τ ς νοητικ ς συλλήψεως ε ς τ ρατ ν πεδίον ο Eλληνες νεφάνισαν τ ργανον το πολιτισµο, τ ν Γραφ ν δι το Aλφα ήτου, ς σ ζευξιν O ρανο κα Γ ς, Aνδρ ς κα Γυναικ ς, Σκέψεως κα Πράξεως. ν ε ναι τυχα ον, τι ο πολέµιοι το πολιτισµο τ ν Eλλήνων διεστρέ λωσαν κα διέφθειραν τ ν ηµα λων α τ ν τ ν λέξεων - ννοι ν. Mία δρ ξ κµαυλιστ ν τ ς νθρωπ τητος τ τε κα τώρα παρασ ρουν το ς δαε ς ε ς τ ν ποδ µησιν το ναο το Λ γου. ΣHMEIΩΣEIΣ 1 Συσχετίζοντες παραλλήλους γενεαλογίας κα γεγον τα τ ς Hρωικ ς Eποχ ς, πως καταγράφονται π τ ν ρχαίων Eλλήνων συγγραφέων, κ τ ν ποίων ναφέροµεν: α) τι Aγήνωρ, πατ ρ το Kάδµου, ε χεν δελφ ν τ ν B λον, κ το ποίου κατάγονται Περσε ς, Hλκετρ ων, Aλκµήνη, Hρακλ ς, ο πο οι ζο ν παραλλήλως σχεδ ν µ το ς πογ νους το Aγήνορος Λάιον, O δίποδα κα Kρέοντα, δελφ ν τ ς Iοκάστης, συζ γου το Λα ου ) τι Λά δακος, γγον ς το Kάδµου κα πατ ρ το Λα ου, λθεν ε ς π λεµον µ τ ν Πανδίονα A, ασιλέα τ ν Aθην ν γ) τι πρ γονος το Iάσονος, συγχρ νου το Hρακλέους, το ευκαλίων, ε ς ποχ ν παράλληλον µ το ς Aγήνορα κα B λον, πεται, τι Kάδµος ζ µέσως µετ τ ν κατακλυσµ ν το ευκαλίωνος. Kατ τ ν συµ ατικ ν χρονολ γησιν ταυτίζονται α ποχα τ ς καταστροφ ς κ τ ς κρήξεως το φαιστείου τ ς Θήρας κα κ το κατακλυσµο (1600 ως 1550 π.x.). Aλλαι ργασίαι π στρονοµικ ν δεδοµένων καθ ς κα χρονολ γησις τ ς πυραµίδος το Aργους τ ς ποχ ς το Aκρισίου, το πάππου το Περσέως, µεταθέτουν κατ 1500 τη ς ρχαιοτέρας λας τ ς χρονολογήσεις τ ς Hρωικ ς Eποχ ς. 2 O Aγαµέµνων κα Mενέλαος σαν υ ο τ ς Aερ πης. H Aερ πη κα Kλυµένη σαν µφ τεραι θυγατέρες το Kατρέως, υ ο το Mίνωος B, α πο αι πανδρε θησαν τ ν Aτρέα κα τ ν Nα πλιον ντιστοίχως. Oθεν Aγαµέµνων κα Παλαµήδης σαν πρ τοι ξάδελφοι κα δισέγγονοι το Mίνωος κ µητέρων. 3 O µέτεροι «γλωσσοδιορθωτα» το Παιδαγωγικο Institutum θεωρο ν σωστ τερον ν γράφουν τ Γάµµα µ να µ, τ Kάππα µ να π, τ λά δα ς λάµντα κ.τλ. H παρο σα µελέτη δεικν ει τ ν τεραστίαν σηµασίαν τ ς ρθ ς ναγραφ ς των. ν ε ναι πλ ς λ γοι στορικοί, παραδ σεως κα συνεχείας, δι το ς ποίους πρέπει ν µµένωµεν, λλ στις παραλλάσσει τ ν Eλληνικ ν Γλ σσαν, στερε π τ ν αυτ ν του κα το ς συνέλληνας τ φ ς το λ γου, τ ν δια γειαν τ ς νοήσεως. 4 E ς τ λφά ητον τ ς κρως συντηρητικ ς Aγγλικ ς γλώσσης παρέµεινε τ A ς ι κα τ E ς ε, τίς ο δε π π τε κα π ποίων Eλλήνων ο κιστ ν τ ς Aλ ι νος κα τ ς Iριδος, κα ποίαν παράδοσιν φερ ντων. 5 Kατ τ ν νάγνωσιν τ ς λέξεως ku-su-ro τ ς ΓΓB ο µ γνωρίζοντες το ς καν νας, δηλαδ ο µιµαθε ς, προέφερον ντ το ρθο «ξ λον» τ λανθασµένον «κο σουρο», περ παραµένει ς σή- µερον: κο τσουρο - κουσο ρι. O τως «δηµοτικ» γλ σσα, δηλαδ νευ καν νων, ς τυχεν, µ λογία π δοσις τ ς λληνικ ς γλώσσης, χει στορίαν ρχαιοτάτην, ποία ε αίως δ ν δίχαζε το ς νθρώπους πλ ς φίστατο ς διάλεκτος. Tί σχέσιν µως χει πρ οδος µ τ ν πι ολήν της (1977); ι τι νεταφίασαν τ ν καθαρε ουσαν, δηλαδ τ ν συνδετικ ν κρίκον τ ς καθοµιλουµένης µετ τ ς κλασσικ ς τ ν ρχαίων πνευµατικ ν µας στηριγµάτων. M νον χθρο µισο ντες τ ν λληνικ ν γλ σσάν τε κα τ λληνικ ν θνος δ νατο ν διαπράξουν τοιο τον γκληµα.

20

21

22

23

24

25

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα