ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙ ΑΒΗΤΗ - ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙ ΣΗ. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙ ΑΒΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΔΙ Α. ΟΙ ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ, ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ Ο ΔΙ ΑΒΗΤΗΣ. ΔΙ ΑΒΟΥΛΙ ΜΙ Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙ ΑΒΗΤΗ - ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙ ΣΗ. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙ ΑΒΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΔΙ Α. ΟΙ ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ, ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ Ο ΔΙ ΑΒΗΤΗΣ. ΔΙ ΑΒΟΥΛΙ ΜΙ Α."

Transcript

1 2 0 ΧΡ Ο Ν Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Ρ Ι Ο Τ Τ Ε Σ Δ Υ Ο Υ Π Ε Ρ Ο Χ Ο Ι ΚΑ Ι Γ Ε Ν Ν Α Ι Ο Ι Γ Ο Ν Ε Ι Σ Μ ΑΣ ΔΙ Ν Ο ΥΝ Ε ΛΠ Ι ΔΑ Γ Ι Α Ε Ν Α Β Ι Ο Ν Ι ΚΟ - Τ Ε Χ Ν Τ Ο Π Α Γ ΚΡ Ε Α Σ Ε Ι Δ Ι ΚΕ Σ ΚΑ Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ ΧΡ Σ Τ Ε Σ Α Ν Τ Λ Ι Α Σ Σ Υ Ν Ε ΧΟ Υ Σ Ε Γ ΧΥ Σ Σ Ι Ν Σ Ο Υ Λ Ι Ν Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Μ Ι ΚΡ Ο Υ Σ Μ Α Σ Φ Ι Λ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α ΚΧ Α Ρ Ω Δ Σ Δ Ι Α Β Τ Σ Σ ΤΑ Π ΑΙ ΔΙ Α Σ Ε Ξ ΚΑ Ι Δ Ι Α Β Τ Σ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 1

2 2 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

3 ΤΟ ΒΜΑ ΤΣ Π. Ε. Ν. ΔΙ. Εξαμνι αί α Περι δι κ Έκδσ τς Πανπει ρωτι κς Ένωσς Νεανι κό Δι αβτ ( Π. Ε. Ν. ΔΙ. ) I SSN Αρ. Κωδι κύ: 2537 Μμλί ς 4, Ι ΩΑΝΝΙ ΝΑ Ι δι κττς Π. Ε. Ν. ΔΙ. Μμλί ς Ι ΩΑΝΝΙ ΝΑ Τλ: Εκδότς Ε. ΚΕΧΑΓΙ ΑΣ enos id iavit mail. com ΣΥΝΤΑΚΤΙ Κ ΕΠΙ ΤΡΟΠ Ασί υ Σπύρς Ζσί δς Νι κόλα Κεχαγι άς Επαι νώνδας ΕΠΙ ΜΕΛΕΙ Α Ζαφεί ρς Στέφανς, Βόγκλς Απόσλς ΔΙ ΟΙ ΚΤΙ ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ Ο Πρόεδρς ΚΕΧΑΓΙ ΑΣ ΕΠΑΜΕΙ ΝΩΝΔΑΣ Π ε ρ ι ε χ ό ν α ΜΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙ Σ ΜΑΣ ΔΙ ΝΟΥΝ ΕΛΠΙ ΔΑ ΓΙ Α ΕΝΑ ΒΙ ΟΝΙ ΚΟ- ΤΕΧΝΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΧΡΣΤΕΣ ΑΝΤΛΙ ΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΣ Ι ΝΣΟΥΛΙ ΝΣ ΑΡΝΣ ΣΤΟ ΔΙ ΑΒΤ - ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙ Σ ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΜΙ ΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙ ΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙ ΔΙ ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. 16 ΔΙ ΑΒΤΣ ΤΥΠΟΥ 1: ΞΕΠΕΡΑΣΤΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΜΠΟΔΙ Α ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙ Α Τ ΔΜΙ ΟΥΡΓΙ Α ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙ ΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΣ ΔΙ ΑΒΤΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΔΙ Α ΟΙ ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ, ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ Ο ΔΙ ΑΒΤΣ ΆΜΕΣ ΣΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙ ΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙ ΑΒΤ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙ ΑΣΤΚΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙ ΑΒΤ ΣΤΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΔΙ ΑΓΓΕΙ ΑΚΑ ΝΟΣΜΑΤΑ ΔΙ ΑΒΟΥΛΙ ΜΙ Α ΣΕΛΙ ΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Αντι πρόεδρς ΒΑΣΙ ΛΕΙ ΟΥ ΜΑΡΙ Α Ταμί ας ΖΙ ΩΓΟΣ Ι ΩΑΝΝΣ Γραμματέας ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΥ ΚΙ Κ Μέλ ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΖΣΙ ΔΣ ΧΡΣΤΟΣ, ΖΩΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι συνελεύι ς πραγμαπ ύνι γραφεί α ευπρόσδεκ τν ακρι β κάθε Δι κτι κύ πρώτ συλλόγυ. Τα Δευτέρα μέλ παρακλυθύν ώρα, παρακαλεί σθε Συμβυλί υ κάθε μ συλλόγυ εί ι συνεδρι άι ς. επι κ νωνεί τε σ Γι α τ γραμματεί α. Σας περι μένυ. ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΙ ΕΣ Δι κτι κό Συμβύλι Συλλόγυ εκφράζει θερμές ευχαρι στί ες πρς τ Μτρόπλ Ιωαννίνων τν αξι έπαι ν γενι όδωρ συμπαράσσ τς. ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣ Σας πλρφρύ φέρνι στν Αμπελόκς. δό γραφεί α Δμτρίυ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. Χατζ συλλόγυ 63 σς 3

4 ΜΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ εί ι λι γστά Συμπλρώθκαν 20 δμι υργι κά χρόνι α τν ί δρυσ συλλόγυ μας όνς έ παλαι ότερα μέλ αι σθάνμαι τν υπχρέωσ κάνω έν σύνμ απλγι σμό σχετι κά αλλαγές επλν όχι μόν στ στάσ μας πρσδκί ες μας έ σύλλγ αλλά επι στμνι κά. Πρι ν εί κσι πλρφόρσς, χρόνι α, έλλει ψ σρα. ακύσα έλλει ψ πάγκρεας. μχανάκι α πρσφρά περι ρι σμέν πρώτ Οι ι νί ες φρά μι λί α τεχντό επι στμνες πί στευαν πρβλμα. πενετί ες ξεπερασθεί. καλύτερ Από τότε πρβλμα Σί γυρα όμως σς πάσχντες. ζω μας συμπαράσσ ελλι πς ασφαλι στι κά ί α τν πλι τεί α καθώς φι λ μ ανι δι τελς δι άθεσ τν δμι ύργσαν 150 περί περι χ ν σύλλγ πρώ ατόμων Ι ωαννί νων, ν αντι ξόττες, νεανι κό δι αβτ στν Ελλάδα. Κόντρα πλλές πρσωπι κ εργασί α, κνμι κ ές σύλλγς άρχι. τν Ουσι ώδει ς λών, σύλλγς σς στόχυς όλ εκδλώι ς επι στμνι κ νσκί ων μας επι στμνι κό πλρφόρσ. πι κό απφασι στι κς σμασί ας απαραί τ πάσχντες, παρεμβάι ς Όπως πρσωπι κό ακυφι σύν επι λγ θέμα τς ώστε αλλά πί α ς στρατι ωτι κς ν νέυς. θτεί ας επί λυσ πρβλμά σχετι κά τν θέμα πραγματι κ έχει τν μας μας, συνεχί ζει σ ν θέλω εί ι επι στμνι κά Με ευχαρι στσω μ συνεργάτες μπρύσα συνεχί συ. περί δς κάπ υς περί δς όμως παχι ών εμάς αυτ δυστυχώς αντί σι χες αγελάδων έκανε αδρανπ θύ. πέρα επανέλθυ καστάι ς τς ανεπι στρεπτί περι όδυ τς δεκαετί ας Αυτό μας αφυπνί ι πρς τν επαδραστρι πί σ, ώστε εί μαστε έι μ δι εκδι κσυ ό, τι δι ύμαστε. Ο σύλλγός μας χρόν μας στρί ζει απκλει στι κά Ας αφι ερώσυ λί γ ι δι αί τερα νεότερα μέλ τί αυτά αλάβυν τ Ας περάσυ στν επι στμνι κ εξέλι ξ. Οι μας, τί χωρί ς τ συμπαράσσ ς ακόμ Μόν εμπει ρί α ι ατρών ανώνυμα ς κτι κύς θέμα Ήν εγχεί ρμα πρβλματι σμός. εκτί μσ μέλ. κπ θεί απκλει στι κά πρωβάθμι α δευτερβάθμι α εκπαί δευσ. τελευί περι δι κύ στρι ζόν στν εκεί ν. υπστρι ξ, πρσφρά Ο σκπός κεντρι κό επί πεδ συνέβαλαν στν επάνδρωσ έκδσ χωρί ς ενμέρωσ παρεμβάι ς εργασί α, αφι λκερδ πλύ Έ επχ πλρφόρσ, επι στμνες συμτεί χαν τν πρσωπι κ τν δι αφμί ι ς. ανπκρί νει Ελλάδα μας Φλώρυ. πρε δι αβτ ι δρυτι κών Πρσκεκλμέν σκπό Με τ συμπαράσσ ξεπεράστκαν κ. τ σακχαρώδ δυσκλί ες περι δι κύ φι λόδξ αφερθώ σχετί ζνι πρσφρά στόχ στά». ι δέα φεί λυ πλλά στν πρβλμά συνει σφρά «σάρκα έκδσ επί σς γραμματει ακ πρσφρά επί λυσ Πρέπει Όλ εί ι εξέλι ξ τς ι ατρι κς επι στμς. μας, έχυν τεχνλγί α πρσφέρνς σ πόλς τρει ς εξελί σι ζω συμφωνσυν πέρασαν καλύτερ σρα τς πλύ μί α ι ατρι κύ πρσωπι κύ σ θέμα δι αβτ νσκί α μέτρσς ν θέμα μι ας πενετί ας ξεπερασύν εξελί χθκε εξει δι κευμένυ Τα ι νσυλί νες εκεί ν ν τόσ φι λι κές πρς ν ργανι σμό μας, όπως 4 τν επχ συνέχι σ τς ει κσαεύς πρσπάθει ας. βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. Ν. Κεχαγι άς

5 ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙ Σ ΜΑΣ ΔΙ ΝΟΥΝ ΕΛΠΙ ΔΑ ΓΙ Α ΕΝΑ ΒΙ ΟΝΙ ΚΟ- ΤΕΧΝΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ μτέρα εί ι παι δί ατρς, πατέρας καθγτς βι ϊ ατρι κς μχανλόγς σ Σι κάγ παι δί, Δαβί δ, 15 ετών. Πρι ν 14 χρόνι α μτέρα δι έγνω συμπτώμα δι αβτ σ γι ό τς. Όσ έχυν δι κό ς άνθρωπ σ δι αβτ σπί τι πλύ καλά αί σθμα αυτό. γνωρί ζυν Αι σθάνεσαι έφυγε γ κάτω πόδι α συ ζω κά εκεί ί σθμα βί ωσαν αφερόμαστε, τελει ώνει. δυ παρ μτέρα ί δι συ- γνεί ς εί ι - τρός πατέρας έχει σχέσ τν ι ατρι κ. σκ πρσπαθύ βρύ ελπί δα σωτρί ας μπρύ. Εδώ δύ δεκαετί ες ακύ υπσχέι ς θεραπεί α νεανι κύ δι αβτ επό πέντε χρόνι α. Πρσωπι κά πρωάκυσα ' ' θε- ραπεί α νεανι κύ δι αβτ έχει τευχθεί κύρι α μέσα ελπί δα πάγκρεας. σ επό 5 επι κεντρώθκε Δυστυχώς χρόνι α τότε έχυν επι - χρόνι α' '. σ τεχντό περάι 20 ακόμ περι μένυ τ ν αχαρι στί α πύ ζω δι αβτι κύ έχει βελτι ωθεί. επι στμ έχει κάνει πλύ πρόδ εν σχέσ τι σμαντι κ υπρχε πρι ν 35 χρόνι α πρωαντι τώπι σα ελπί δα μας πάγκρεας. γνεί ς Οι παθόντες γνωρί ζυ τά πρώ ό θεραπεί α. Θα όμως παραμένει Όπως όλ επόθεσαν δι αβτ. σ τεχντό συγκεκρι μέν ελπί δες ς σ τεχντό πάγκρεας. Ο γενί ς πατέρας κασκευάι πάγκρεας ι σρί α εί ι Δαβί δ μόνς απφάσι έ βι νι κό γι ό. σώι αλθι ν έχει δμ- σι ευτεί σ περι δι κό " Time" ( Φεβρυάρι ς 2015). Ο πατέρας Δαβί δ απφάσι αφι ερώι τ ζω στ δμι υργί α ενός βι νι κύ παγκρέας. χει ρμας αλλάξει επι τυχί α τ ζω μας δι αβτι κών), εί ι εγ( αλλά μι α επι στμνι κ ρι κ τεράστι α επι τυχί α εμπ- τν κγένει α Δαβί δ. αντι τώπι σ βτι κών κστί ζει στι κές γύρω στν ασφαλι - ει ρεί ες 5 δι α- Αρι κ σ σ υγεί ας δι καμ- μύρι α δλάρι α χρόν. Ας πάρυ πράγμα τν αρχ. Μετά πρώτες δυσκλί ες δι κών υπερβλές παί ρνει βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. ζω πάλι 5 ει - αρχί ζει δρόμ

6 τς. Όχι έν εύκλ δρόμ ξέγν ασ όπως ν πρι ν, αλλά ζω όπ ες δυσκλί ες συνεχί ζει. Δαβί δ. Όλα ν Έτσι ζω τρμέ. δμτρι ακά μέχρι παι χνί δι. λα Από γάλα τ γυμστι κ Άρχι μέτρμα σ δάχτυ- αργότερα όπως κάνυν αρκεί βτι κί χρσι μπ ύ συνεχ μέτρσ. νό τν αντλί α δι α- τ Ο πατέρας Δαβί δ επι - μι α μέθδ ώστε βλέπει - τρι ς γι ύ σν υπλγι στ σ κι ντό τλέφων. Με αυτό ν τρόπ ενμέρωνε τ σύζυγ γι ό δι ρθώι ς έπρεπε κάνυν στν αντλί α. Εδώ σι ώσυ αρι - κανι κές ασφάλει ες υγεί ας ΔΕΝ καλύπν κόσς τς συνεχύς μέτρσς, ενώ καλύ' Όλ πν μέρς κόσς τς αντλί ας. Ο πατέρας Δαβί δ απφάσι έπρεπε κάνει κύς κάτι. Μί λ βι ϊ ατρι κ αρκεύς συδέλφυς ει δι - σ Πανεπι στμι Ι λι νόι στν Ουρμπά άρχι λετά μαθματι κά τ ρ μντέλα υγρών πί α περι γράφυν σ σώμα. Ο σκπός πάν ν τεχντό έ δι αδι κασί α κι ντό σκευς επι τρέπει παρακλυθεί ι τλέφων. πατέρα σς σι λγι κά. Ο σκπός Δαβί δ δι αβτι κύς Δλαδ μν τς συ- εί ι ζυν φυ- χρει άζει ασχλύνι καθόλυ ζάχαρ ς! 110 άμα έχυν λευί α έκδσ χρσι μπ ι τς συσκευς τε- αυτς νόμαζε. πει ραματι κ βάσ. Ανάθε έν πτυχι ακό φ ττ εκπλκτι κά. ν λι κί ες 6 έως 76 βάρς 21 βι νι κό πάγκρεας βθι όπως τ σχεδί ασ ενός αλ- απτελέσμα συσκευ γλυκαγόνς. Με χρμαδότσ ν νεχώς ργανι σμό έρευνες δι αβτ 2005 αγόρι φθάσανε έ μντέλ πί μπρύ τέλς τς δκι μς άρχι τρέχει δκι μασθεί χί ρυς. ώστε κασκευάσυν πί α άρχι χρσι μπ εί ι σς ανθρώς έφσαν έχει ν όγκ ενός i- Phone. Παί ρ- ννς τρι ς κάθε πέντε λεπτά μί α 22 μν εί πε πεί ραμα έχυν μέρες. θελε τν πάρυν. αι σνόν σαν Ές 22 συ- εντεκάχρν απχωρι σθεί νσκόμς τά δκι μάι Έ τν ντετράχρνς σ Τν εί ι επι τυχώς μέχρι κι λά. δυλεύει γόρι θμυ τν ακρι β παρχ ι νσυλί νς Βελτι ώννς τ συσκευ πρσπαθύσαν 128 Τα τν τά τρι α- συμτεί χε μέρες δκι μς ν δεκαπε- ντάχρνς. Ο πατέρας Δαβί δ εί ι πεπει σμένς συσκευ συνεχύς μέτρσς εξαρτώνες εί ι θέσ βγάλει τ συσκευ στν αγρά μέχρι τν όλ λόψυχα επί πεδ αντλί α τς γλυκόζς σ πργραμματι σθεί αί μα πσότ τς ι νσυλί νς τν πί α δκι μ εθελντές. στν εγχύι υπδρί ως. συσκευ πατέρα εγχύι επαστι κό Δαβί δ εί ι γλυκαγόν επί πεδα τς γλυκόζς εί ι πλύ χαμ- λά, ώστε μν πέσυ υπγλυ μί α. 6 αν γί νει υ ευχόμαστε καφέρει τελι κ εκαντάδες Μετά κατεθεί στν αρι - κανι κ υπρεσί α φαγύ φαρμάκων έγκρι σ. Θα αφερθύ σ πρβλμα όχι Δαβί δ, βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. αντι τωπί ζει τεχνι κά πατέρας επι στμ-

7 ΠΟΙ ΟΣ ΕΙ ΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΣ ΠΟΙ ΟΤΤΑΣ ΖΩΣ ΣΑΣ; τι μ τς γλυκζυλι ωμένς Α1c ως γνωστό απτελεί τν καλύτερ ένδει ξ τ ρύθμι σ μας κατά τελευί υς 2-3 μνες ( 50% απτελέσμας αφρά ν τελευί μ). Τα απτελέσμα τς εξέσς σας στν γλυκζι ωμέν Α1c μπρύσαν κάλλι σ αντι πρσωπεύυν ν βαθμό π ότς τς ζως σας. Όσ πι κντά βρί σκεστε σ φυσι λγι κά όρι α, τόσ ι ώνετε πι νόττες επι πλκές σ μέλλν. Έχει απδει χτει ί ωσ κατά πσσ 1% τς A1c ι ώνει ν κί νδυν επι πλκών ( όπως απώλει α όρασς, νι κά, αλλά δκι μές πλλά κνμι κά. χρμα βρεθύν. τί ζνι Όλες τελει π ι ς πί α αυτές νεφρπάθει α νευρπάθει α) κατά 40%. χρει άζνι εί ι εύκλ Δι άφρ επι στμνες σχε- τν όλ πρσπάθει α πι στεύυν αν συσκευ βγει στν αγρά 2020 εί ι ύμα. Επί σς παράγνς εί ι σκευ ές κόσς. κστί ζει τελευί ς Επει δ συ- αρκετά χρμα πει σθύν ασφάλει ες υγεί ας τν καλύπν αυτό εί ι καθόλυ σί γυρ. υσί α όμως εί ι αν όλα πάνε καλά ζω μας αλλάξει. τέρα Δαβί δ Ευχόμαστε σν πα- τν μάδα καφέρυν. Ελεύθερ Μεφρά Ν. Κεχαγι άς βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 7

8 ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΧΡΣΤΕΣ ΑΝΤΛΙ ΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΣ Ι ΝΣΟΥΛΙ ΝΣ Τα άμα αντλί α δι αβτ συνεχύς έγχυσς χρσι μπ ύν ι νσυλί νς απ- λαμβάνυν φέλ τς σύγχρνς τεχνλγί ας στν πρσπάθει ά ς δυτόν καλύτερ ρύθμι σ ς, τν όσ αλλά φεί - λυν εί ι κατάλλλα πρει μασμέ τν δι αχεί ρι σ στάων», ρι σμένων πί ες «ει δι κών ρι σμένες κα- ευρωπαϊ κ κάρ ασφάλι σς ( ό αυτ απαι τεί ι ), Αλώσι μα: 50% ξεχνά πσόττες τρτ( μν ΜΠΑΤΑΡΙ ΕΣ), ενέσι μ ι ν- συλί ν( ώστε περί πτωσ βλάβς τς αντλί ας μπρύ εφαρμόσυ σχμα πλλαπλών ενέων), 2 τρτ γλυκόζς αντί σι χες ι νί ες, βε- λόνες. υπγλυ μί ας»: kit μπρύσα αφέρυ αερπρι κά crackers ξί δι α, λόκλρ τν έμ- ξι δι ωτι κ επι πλέν αλώσι μα αντλί ας κύπν απάντεχα. Ως τέι ες καστάι ς περι όδυς ασθένει ας, ασφάλι σ. πρ- «Kit φρές καθώς σακχαρύχς γλυκαγόνς στ ( x2), χυμός, φρυγανι ές χει ραπσκευ. πσότ τς Επί σς ι νσυλί νς μν ρύσ, τν κανάλωσ αλκόλ καθώς φέρυ χει ρυργι κές επεμβάι ς. 2 δι αφρετι κές χει ραπσκευές εντός τς καμπί ς υπόλ πες χώρ αερπλάνυ. απσκευές φυλάσι βρί σκνι αερπλάνυ ( θερμκρασί ες υπό μός ) Ακλυθύ πι στά δγί ες τς κασκευάστρι ας ει ρεί ας σχετι κά τν πρσσί α τς αντλί ας ( απφυγ έκθεσς λεκτρμαγντι κά πεδί α, π. χ. ακτί νες- x) απσύνδεσ τς πρκει μένυ δι έλθυ αντί σι χα σί α- μχανμα ελέγχυ. Κατά τ δι άρκει α τς πτσς απενεργπί σ συστμας συνεχύς καγραφς Τα ξ ί δ ι α δρασ απτελεί τν αντλί ας ι νσυλί νς μί α ευχάρι στ καθρι νότ συνεχύς παρέχει υπδόρι ας γάλ έγχυσς ευελι ξί α σχέσ γεύμα τ φυσι κ δραστρι ότ, ακόμα περι πτώι ς πρρι - σμών δι αφρετι κές ζώνες ώρας. Ο χρστς τς αντλί ας ι νσυλί νς εί ι κατάλλλα πρει μασμένς σχέσ : Έγγραφα: επι σλ επι κ νωνί ας αντλί ας 8 ς τν τλέφω- ει ρεί α θεράπντες λεί ας σκευών επι τρέπει χρσ επι κ νωνύν ραδι συχντ τρι ς μέσω Bl uet oot h φρτό συ- τρτ. - Επί σς, πι νώς εί ι χρσι μ πρσωρι ν απσύνδεσ τς αντλί ας κατά τν απγεί ωσ ( κυρί ως) κατά τν πρσγεί ωσ, καθώς φαι νόν έχει ακύσι ας παρατρθεί χργσς μι κρών δόων ι νσυλί νς τν αντλί α λόγω δι αβλγι κό ι ατρεί ό παρακλυθεί ι, κάπ ς χρσι μπ εί ), καθώς λόγυς ασφα- ξί δι χρσ γλυκόζς( εφόσν τς σχματι σμύ φυσαλί δων αέρα επέκσς πρϋπαρχόν φυσαλί δων εξαι τί ας τς ί ωσς τς ατμσφαι ρι κς πί εσς. ι ατρύς, βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

9 Συστνει επί σς αλλαγ τς ρύθμι σς ώρας στν αντλί α στν πι κ ώρα πρρι σμύ τά τν πρσγεί ωσ. στ δι ατρφ ρι ότ στ τρι ς Σε δραστ- αντι τωπί ζνι συχνότερες γλυ μί ας λόγω τς ανόνς πρκαλύν υπερ- εκκρι νόνες ρμόνες s t res s : Οι τυχόν βλές στ ρύθμι σ λόγω αλλαγών ι νσυλί νς, κέτωσ υπεργλυ μί α ει σάγυ τν τι μ τς γλυκόζς στν αντλί α χργύ κατάλλλ δι ρθωτι κ bol us δόσ αυ- ξμέν έως 50% πρσαρμγ δόων ι νσυλί νς. Ασ θ έ ν ε ι α Οι ι γενεί ς λ μώξει ς - κυρί ως- εί ι απαι τι ς καστάι ς αυέλεγχ μι κρβι ακές αυξμένες - πι νώς- ι ν- συλί ν. χργσ τς αγωγς αντλί α παρέχει ευελι ξί α δόων, Οι σ δι ευκλύννς δι αβτ κατά τ πρσαρμγές έτσι ν δι άρκει α χει ρι σμό τς νόσυ. τρππ ι ς δόων τς ι νσυλί - νς εξαρτώνι : Τι ς τι μές τς γλυκόζς Επί σς, χρσι μπ θεί πρσω- ρι νός βασι κός ρυθμός αυξί ωσ κατά 20% 2 ώρες επί επι μνς μ φυσι λγι κών τι μών γλυκόζς έως 50%. Οι απρσαρμγές 2ωρ, εφόσν τι ώννι, συνεχί ζνι τι μές ανά γλυκόζς βελ- ενώ αντί θετ περί πτωσ κάνυ δι ρθωτι κ δόσ ι νσυλί νς ένεσ αντι καθι σύ ν καθετρα τς αντλί ας επι λέγνς έ δι αφρετι κό σί πθέτσς. Τν ύπαρξ όχι κεξέωσς Σε περί πτωσ επι μνς τς υπεργλυ μί ας αν ασθενς εί ι θέσ κα- συνετό γί ννι συχνές ι ς γλυκόζς ( ανά 1-2 ώρες), κετόνες σ >0, 6mmol /l t αί μα ( εφόσν τρι ς ανά 2 εκπαί δευσ ώρες), καθώς ασθενύς τν ανάγκ συνέχι σς / αύξσς δόων εστι ακά εάν δι απι - ( συγκεκρι μέ) άσ αζτσ ι ατρι κς βθει ας. έλεγχς τι μ κέτωσς συμπτώμα λί μωξς, εί ι αγκαί α τρ- βρεθεί τς στώσυ λώι τρφ υγρά Εί ι Έ μμ ν ς ρ ύ σ Σε ρι σμένες- αλλά βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. όχι όλες 9 - λέτες

10 φαί νει υπάρχει υπεργλυ μί α κατά Χρσ τν ωχρι νι κ φάσ κύκλυ( 2 μι σό κύκλυ), φαι νόν πί λετθκε πρόσφατες λέτες συστμα συνεχύς καγραφς έχυν πρθεί γλυ μί ας αλλαγές επί δρασ σύνλ Αι τί ες βλές Καλό πρωι νό επόν πρωί, στ δι ατρφ ρμνι κών σωματι κών συμπτωμά ί ωσ ρυθμό μέχρι επόν σμέρι συ- καθώς παραγόν. βασι κύ τς bol us δόσς χαμλότερ βασι κό πρσωρι νύ ρυθμύ ( ι δί ως βράδυ) τν εξγσ τς υπερ- αφρύν ι σθμας, γλυκόζς. χαμλότερυ συι σθματι κών πρκύψυν κατά δύ εβδμάδες πρι ν τν περί δ έχυν νμασθεί πρεμμνρυσι ακό σύνδρμ. Τα πι κ νά συμπτώμα περι λαμβάνυν: Ελλαγές τς δι άθεσς Αί σθμα κατάθλι ψς ευερεθι στότς Κύρασ πνκεφάλυς Κακράτσ υγρών δυσκ λι ότ Αλλαγές στν όρεξ επι θυμί α συγκεκρι μένες τρφές αντι τώπι σ πλαί σι α δι αβτ σ πρσαρμγ παραπάνω βασι κύ χρσ bol us δόων, φαι νμένυ απτελεί ι ρυθμύ τν Ενμέρωσ υτότ περί πτωσ υπγλυ μί ας Χε ι ρ υ ρ γ ι κ έ ς ε π ε μ β ά σ ε ι ς Αλ κ ό λ ( κατά) χρσ αλκόλ δγι Υπάρχυν πρς παρόν περι ρι σμέ δε- σβαρ υπγλυ μί α κατά τν κανάλω- δμέ, σ λύτερ ι ώνει τά τν Κεντρι κύ μέθς), ώρες, παραγωγ πρκαλεί Νευρι κύ καθώς γλυκόζς κασλ Συστμας ( λόγω πότε έχυ κάλυψ πρει δπ τι κών μί ας. αρκετές πατι κ ( νεγλυκγένεσ) περι βάλλνς, δι αβτ άσ αζτσ βθει ας όν αυτό κρι θεί α- γκαί. Σ αντι τώπι σς συμπτωμά πλαί σι α τς τς πι νς τς υπγλυ- πρόλψς υπγλυ μί ας ενώ κάπ ες λέτες δεί χνυν καγλυ μι κ περι εγχει ρτι κ έγχυσς 2004). χρσ ι νσυλί νς συνεχύς ( Vora, αντλί α μι κρεπεμβάι ς, Αντί θε, υπδόρι ας End o Pract χρσι μπ θεί αφύ ν χει ρυργό χυσς ρύθμι σ αυτό συζτθεί ν αι σθσι λόγ. χρσ συνεχύς υπδόρι ας έγ- ι νσυλί νς συνι στάι μπρύ εφαρμόζυ ακόλυ: ζνες χει ρυργι κές επεμβάι ς, καθώς: Κανάλωσ αλκόλ μαζί φαγτό ( πρι ν, Οι κατά τ δι άρκει α τά τ λψ αι μδυμι κές δγσυν βλές ί ωσ τς ί - υπδόρι ας απρρόφσς ι νσυλί νς αλκόλ) Τρφές χαμλό γλυ μι κό δεί κτ 10 Οι ρμόνες s t res s δγύν αύξσ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

11 ΑΡΝΣ ΣΤΟ ΔΙ ΑΒΤ ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙ Σ αγκών ι νσυλί ν Ο ασθενς στεί τν εί ι αντλί α περι εγχει ρτι κά, χρσ θέσ χει ρι - δι εγχει ρτι κά πότε ενδφλέβι ας συνι στάι ι νσυλί νς υγρών. Συνπτι κά, κτμα αντλί α παρέχνς δι αβτ, ευελι ξί α ενώ πλών ενέων καλύψυν πλενερύθμι σ εκπαί δευσ, πρσαρμγ τς θε- επι στρφ αν στ κατάλλλ συχνές τρι ς, ραπεί ας πρσφέρει σχμα χρει ασθεί πι πλλα- μπρύν αυξμένες ανάγκες κάθε δι αβτι κύ. Σαν γνεί ς παι δι ών δι αβτ δι αβτι κί έχυ αντι τωπί ι φρές άρνσ τν τν σαν πλλές ρρι ψ έχει κάνει τν καλ ρύθμι σ δγί ες περι πτώι ς σύ τρών. Σε ξέρυ πρόβλμα αυτές πως χει ρι - π α εί ι κα- λύτερ μέθδς χει ρι σύ ν άνθρωπ μας ν ί δι μας ν εαυτό. άρθρ φέρυ παρέχει κάπ ες αρι κανι κό Σ' αυτό δγί ες ι νστι ύ συμπε- ρι φράς ψυχλγι κς υπστρι ξ δι αβτ ( www. behaviourd iabet es ins t it ut e. org ). Αυτές ννι συμβυλές ψυχλόγυς παρτρύνι ς πί δί - έχυν ασχλθεί θέμα δι αβτ όλες λι κί ες. εί ι ρυθμι στεί πρσπάθει α κγένει α ρόλ σ' φί λ θέμα. υπστρί ζει ς, αυύς συνεχ. παί ζυν Έχει - σμαντι κό παρατρθεί έχυν κάπ ν βθά πασχί ζυν απαι τεί μόν πρ- καλύτερα ς. βθι ς κάπ ν δι αβτ εί ι εύκλ. ξύ Πρέπει τς βρει ς ενθάρρυνσς τν ι σρρπί α υπστρι ξς χωρί ς φαί νεσαι σαν εί σαι αυτός συνέχει α παρατρεί μαλώνει. Δλαδ σαν παι δνόμς. Οι ψυχλόγ μας πλρφρύν κάπ α τ συζτσ έχυν κάνυν κάνυ ς ανθρώς μας έχυν δι αβτ: Αρχί ζυ εί μαστε σωστά καφέρνυν σμαντι κά θέμα Χρσς Ν. Ζσί δς δι αβτι κί σπάθει ες 1: Diabet es Care 34: , : Lund man et al, I nt J Nurs St ud 1994, Ramal ho et al, Rec Pat End o Met & I mm Drug Dis covery, Barat a et al, Diabet es Care : Hammond P, Br J Diabet es Vas c Dis 2008, Boyl e ME et al, J Diabet es Sci Technol 2012, Barat a et al, Diabet es Care δι αβτς καθρι ν αυτό πί ς καθόλυ εύκλ υπόθεσ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. μι α ρεμ συζτσ όν όχι 11 τά όλ

12 κάπ πρόβλμα. αφέρυ Αγνωρί ζυ ρύθμι σ δι αβτ εί ι δύσκλ υπόθεσ απαι τεί σκλρές αλλαγές στ ζω μας. Πρέπει μ ραζόμαστε συι σθμα μας ς λέ συχνά μόν θέλυ εί ι απλά βθσυ. ενχλύ. επι λέγυ Συνθως δι αφέρει Τι ς επι πλκές σ ακλυθεί φβάσαι θέλει ς καλό μυ, ενχλεί ς αλλά συνέχει α αφέρνς επι πλκές κάνει εί ι άσ όχι σ βάθς τι ακρι βώς αφέρει ς κάτι πες μυ κάτι χρόνυ. Όν ζάχαρ μυ εί ι ανεβασμέν, παρυσι ασθύν άνθρωπς ανσυχί ες μας τρύ " κατά δι αόλυ". Αυτές μας δγσυν σ γί νυ " παι δνόμ αυτ μυ Αν θέλει ς αυτό Πρς κλει στώ σν εαυτό μυ. αντι τωπί ζυ Μπρεί συμβυλές φυσι λγι κές δι αβτ". δμι υργι ανσυχί α τί πι νόν ζάχαρ πγαί νει φρές φόβ μέλλν. ανσυχύ μυ καλαβαί νω συμφωνσυ, περι σσότερες δι αβτ κάνει καθές. πρβλμα. τρόπς θέλυν άλλ. Αν εί ι δυτόν, Μυ έχει ς πει χι λι άδες φρές κακ δι ακόψω τν επαφ έχυ Ρωτά πως μπρύ βθσυ χωρί ς χαρακτρι στι κές αντι δράι ς: ρύθμι σ μαζί ρι κές τν κατεύθυνσ μν κατγρεί ς έκα κάτι έπρεπε. Ακόμ αν έχω κάνει καλάβει ς φρές κάνω τί π ζάχαρ ρι κές ανεβαί νει χωρί ς. καλύτερ έχει ς κάνει ς εί ι βθι ς επαφέρω. Όπως καλά. κατγρεί ς Μπρεί τέλει ς, συγχαί ρει ς αλλά μν ές κακά, εί μαι καλός τέλει α- λόγς βλάπτει. Μν μυ αλλά αφέρει ς ύτε καθόλυ. μν ξέρω ζάχαρ, ενδι αφέρεσαι αυτό Να Θα βθι ς βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. εί ι αλγί ες. αντι τωπί ζω βρει ς δύσκλ. 12 συνέχει α σωστές πρβλμα όσ

13 όν δε τρώω φαγτό. ( Αλλά κατάλλλ καλάβει ς εί μαι εγώ άνθρωπς θέλω ζσω σαν όλυς ς άλλυς. ) Σε παρακαλώ μν περι ρί ι ς πρσπαθεί ς τ ζω μυ εξαι τί ας δι αβτ μυ. Να ξέρει ς άλλ νμί ζυν εί μαι άρρωσς- κάτι πάει καλά μέ. Θα πρσπαθσω ζσω τ πρσχ ζω μυ φυσι λγι κός Πρσπάθ σαν άνθρωπς. ( βθι ς πρς αυτ τν κατεύθυνσ. ) εί ι δυτόν πι ανεξάρτ. Αγνωρί ζω πως ρι κές φρές μυ αρέι εί σαι δί πλα μυ. ( Ας βρύ λ πόν εμπι στεύεσαι δέχμαι τν ανάι ξ συ. ) Θα βλέπει ς πράγμα τ δι κ μυ σκπι ά. Άλλ εί ι αυτός υπφέρει συμβυλές. άλλ αυτός αλθει α δί νει εί ι παι δι ύ δύσκλ μέρς ρι μνεί ς δι αβτ βθι ς εί ι ανεξάρτ. γνι ός κυραστι κό. πρσπαθεί ς εί σαι δι αβτ εί ι φρντί δα πλύ ΑΡΕΣΕΙ. ) πρσχ Μν γνωρί ζω, θυμί ζυν. ανάγκ μυ ( ΔΕΝ επαλαμβάνει ς χει ρτερέψει. αλλά ( Άκυσέ πω θέλω Αυτό τί μυ εγώ πι εμπι σσύν κερδί ι ς σχέσ συ παι δί συ. ΜΟΥ Γι α τ φρά Ν. Κεχαγι άς έχω εί μαι ανμπρς- ανμπρ. ( Ά επι λέγω εγώ πότε αφέρω. ) Καλαβαί νω στεχωρι έσαι όν μυ ανεβαί νει ζάχαρ συ Πρέπει ενδι αφέρεσαι, πανύ πρόβλμα μυ καλ αλλά όχι υπερβλι κά. κυρι ότερ εί ι αφέρει ς συνέχει α σαν δύσκλ τν παι δί χρει άζει εί ι υτόχρ παράπ μυ. ) Δεν πι στεύω πως δι αβτς εί ι άδι κς, θέλει ενός βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 13 στ

14 14 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

15 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 15

16 ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΜΙ ΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙ ΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙ ΔΙ ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Πλλά παι δάκι α δι αβτ, παι δάκι α, χρει αστεί παι δι κό σθμό, νμι κό πλαί σι παι δι κύς όπως Στ σθμί τ τρύ ι δι ωτι κό. ς κρατι κύς εί ι δι ασαφμέν Ευρώπ βόρει α τ Αρι κ μπρύν Βόρει α κρατι κί αρνθύν σακχαρώδ βθει α τν σν δεχθύν έ παι δάκι πάνε στν Αρι κ. κρατι κό σθμύς εί ι όπως όλα ανάγκες δι αβτ συμβυλών συμπαράσσ καθρί συ πως εκπλρωθύν γνέων εί ι χώρα συχνές. Όλα αφέρυ παρέχει ει ρεί α πάνω γάλ γνι ών, αυτό καλ όλα τν συμβυλές αρι κανι κ Δί νυ θέμα. σαφ πρσωπι κό Έχει συνεργασί α συνεργασί α ενι σχύι παι δι ύ ς έ πλάν γνεί ς Ο παι δι ύ τρός δγι ών ακρι βεί ς δί νει ανάγκες δγί ες τρύ τν υλι κά μαζί ι νί ες τλέφω ( ι νσυλί ν, τρτ, μί α κατάλλλ ένδει ξ π ν θκ πρρί ζει άσς ανάγκς, λάχι σν αλάβει ι κανός δί νει απαραί ττ Κρατά σ παι δί ι νσυλί ν, πλρ ές αν τν χρει ασθεί. σι χεί α όλες επαφές πλρφρί ες κά δώσα. παι δι ύ πρσωπι κό παι δι κύ καθρί ι βελόνες, εί ι συμβυλών σχετι κά ανάγκες σθμύ. βρεφνπι κόμς τρό ι νσυλί νς, απαραί τ Σι γυρευόμαστε σθμύ τρύ. Ζτά τ δι κά μας τρύ. ξύ παι δι κύ γλυκαγόν) δι αβλγι κ τρι ς, τς πρόγραμμα πένες, βρεφρνπι κόμων. ρι κές σμασί α δι ακρί ι ς εξαρτώνι πρθυμί α- φι λτι μί α Θα μας πλαί σι α αντι τώπι σ υπέρ υπγλυ μί ας. τ σωστ παραμν παι δι ών. στ σ απαραί ττες δσλγί α βρεφνπι κόμ κάνυν μπρύν Δυστυχώς μέσα πργράμμας. Θα πρσέξυ Επει δ τν καλό νμι κό μπρύ πλαί σι απαι ύ. τρόπ εί ι ασαφές Θα ευαι σθπ συ ν παρακλύθσ σακχάρυ ( συχνότ βρεφνπι κόμ τρων χργσ ι νσυλί νς). αλάβει ευθύνες τί αρνθεί. Γι α Μελετά πρόγραμμα πλάν τρύ παι δι κύ σθμύ ώστε χωρί ς ζτά καλό παι δι ύ μας παρακαλέσυ κάνυ μπρύ τν καλ συνεργασί α. ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙ Σ ΜΙ ΚΡΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ Σύμφω δι ατάξει ς τς παρ. 16 άρθρυ 28 ν. 4186/2013 δί νει δυτότ στρι ξς μαθτών σχλι κό νσλευτ, αν υπάρχει αντί σι χ γνωμάτευσ Δμόσι Νσκί. Επι κ νωνστε Δι ευθυντ σχλεί υ τν αρμόδι α περι φέρει α Δι εύθυνσς Εκπαί δευσς περι σσότερες πλρφρί ες. 16 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

17 ΕΚΔΛΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Με γάλ επι τυχί α Απρι λί υ. Μετά μι α δεκαετί α δι ακπς, κυρί ες τν συλλόγυ Κυρι ακ εκδλωσ συλλόγυ δι ργανώθκε 26 επαδραστ- ρπ θκαν επανέλαβαν μι α εκδλωσ πί α εί χε καθι ερωθεί τά 1995 πρόσφερε τότε, λόγω σς τς ευχαρί στσς παρευρι σκόνυς. έτσι τώρα συγ ρί α σαν ετσι ς θεσμός Όπως κόντρα στν θλι βερ δι ανύυ, πλλές κυρί ες φανερώνει ανί φθκαν ευχαρί στσ. Σ' τρι λς ρχστρα, ευχαρι σύ, αυτό συνέβαλε γάλ τν πί α απτελεί φωντι κά, πλκτρα μζύκι. Μας πρόσφεραν μι α ευχάρι στ βραδι ά. Θεωρύ υπχρέωσ μας ευχαρι στσυ ι δι αί τερα κυρί ες Κωλέ καθώς επί σς σύλλγ τν πλύτι μ βθει α Μέρι μ ς. Ζσ Τέλς ευχαρι σύ όλες όλυς συνέβαλαν στν δι ργάνωσ δι αβεβαι ώνυ μέλ πρόσκλσ μ, ανπκρί θκαν συλλόγυ. στν απτέλεσμα παρευρέθκαν αί τμά ς επανάλψ τς εκδλωσς ευχαρί στσ εκπλρωθεί. Οι κυρί ες Δι κτι κύ Συμβυλί υ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 17

18 ΔΙ ΑΒΤΣ ΤΥΠΟΥ 1: ΞΕΠΕΡΑΣΤΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΜΠΟΔΙ Α ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙ Α Τ ΔΜΙ ΟΥΡΓΙ Α ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙ ΟΥ Επι στμνες τς Δρέσδς γάλων Reg enerat ive Μνάχυ Therapies Dres d en Diabet es fors chung, Munchen), τ ερευντι κών συμπλρωσαν ( Cent er ακόμ τς for fur Hel mhol t z πρώ δμι υργί α πί Zent rum ενός έρευς υπρξε θετι κ ανσπ τι κύ 18 στν εμβλί υ πρλαμβάνει τν Όπως αφέρθκε σ επι στμνι κό περι δι κό J ama, τς Ντένβερ, βμα ν πρώ ενρρυντι κά ανπόκρι σ συστμας, ατόμων δόι ς υψλύ αρντι κές φάσς ρι στι κπ θεί ι νσυλί νς όχι πως επι πτώι ς, Έτσι, δκι μών μάλι σ υπγλυ μί ες. επόνς σ πί α ι νσυλί νς Επι σμαί νει παρατρθκαν TU I ns t it ut εμφάνι σ δι αβτ τύ 1. καθώς στόμα. κέντρων Dres d en, Μπρί σλ επι τυχώς ι νσυλί νς, στάδι α χργθκαν συνεργασί α ερευντές Βι ένν, ανάπτυξ κι νδύνυ εμφάνι σς δι αβτ, σκπός εί ι εάν εμβόλι απτρέψει τν εμφάνι σ δι αβτ επί μακρόν. Σ παι δι ά απαι ύνι πλλαπλές καθρι ν δι αβτ βάσ. β- κύτρα παράγυν τν ενέι ς Αυτό ανσπ τι κό 1 ι νσυλί νς φεί λει σ σύστμα καστρέφει παγκρέας, ι νσυλί ν. δι αδι κασί α τύ Αυτ πί α εί ι πί α ξεκι νά νωρί ς κι μι α έτσι αντί αγνύνι πρωτεΐ νες, όπως τν ι νσυλί ν, βλέπει τν πρωτεΐ νες ανσπ τι κό ι νσυλί ν, κυττάρων έτσι κι νπ εί πί α βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. τ ι ρά καθώς ως άλλες ει σβλεί ς κι κύτρα επι τί θενι αμυντι κά ς σύστμα

19 καστρέφυν β- κύτρα παγκρέας. Καννι κά απτύσι σ τ ανσπ τι κό λεγόν πρωτεΐ νες σύστμα ανσλγι κ ί δι υ Gabriel e ανχ σώμας, κατά πρώ χρόνι α τς ζως, γεγνός πί απτρέπει αυάνσ αυύ αντί δρασ. περι λαμβάνει ανσκυττάρων, ανσλγι κ τν έτσι εί δυς τν ανχ «εκπαί δευσ» ώστε αυτά μν καστρέφυν ί δι α σωματι κά κύτρα. Ο στόχς εμβλί υ ι νσυλί νς εί ι «πρπόνσ» ανάπτυξ τς κυττάρων ανσλγι κς αυτών στν ανχς στν ι νσυλί ν. Στν λέτ, κι νδύνυ μάδα παι δι ών εμφάνι σς δι αβτ τύ 1, στ Γερμανί α, τν Αυστρί α, ΠΑ νωμέν στόμα, Βασί λει χργύνν μί α φρά ρσί ως ι νσυλί ν, περί δ περί μι σύ ές. Στν μάδα πί α συμτεί χε στν έρευ, εί ι επί σς γεγνός πως ι νσυλί ν χργθκε ως πρλπτι κό πρφυλακτι κό αυτά εμβόλι απτύξυν αντί δρασ, πρι ν αντι σώμα. εί ι ές σ παι δι ά, κάπ α Zieg l er τύ1 δμι υργσυν συνεχί ζει πρι ν αυάνσ δλαδ επαστι κός δι αβτ τρόπς εί ι «Αυτός πρόλψς λγι κό «μαί νει» μόν απτύσι αυτ τ θετι κ αντί δρασ, ν ι νστι ύ Res earch πί J DRF σχόλι α ( J uvenil e Found at ion) στν Diabet es Αρι κ, τ συγκεκρι μέν λέτες ακλυθσυν έρευ. Σ ( fol l ow- up s t ud ies ), χργθεί κάπ γενετι κά δραστι κ αλθι ν υσί α. μάδα φαρμακευτι κ χωρί ς υσί α, λάμβανε τν δι αβτ έπαι ρνε τν επι τύχει ι νσυλί ν μρφ σκόνς μαζί φαγτό, κατά τν υψλότερ δόι ς, εξέλι ξ τς δόσ, ι νσυλί νς αυξανόνες 67, 5mg, αντί δρασ. κάπ έρευς. πρκαλύ ανσλγι κ Bonifacio, π κί λες καμί α τν Ο Στν σκόν κι νδυνεύυν τύ 1. Έτσι, μακρπρόθεσμα εμφάνι σς τς νόσυ, αν τν ευτυχείς κατά τ ί σως έν λλντι κό απαλλαγμέν δι αβτ τύ 1. Ez io διάρκεια Σε ελεύθερ δσ τς έρευ παρατρθκαν πεσδπτε παρενέργειες, έτσι υπάρχυν σβαρές ενδείξεις τελ ικά µπρύµε µιµθύµε αυτό πραγµατικά συµβαίνει σ παιδιά πία απτύσσυν διαβτ τύ 1.» Καθώς δι αλύει ι νσυλί ν σ επί πεδα σμάχι, γλυκόζς «πι στεύυ πως αυτ τ μρφ επρεάζει γαλύτερ αί μας. αντί δρασ συμβαί νει όσ ι νσυλί ν εί ι ακόμ σ στόμα» πρσθέτει καθγτς. Κατά τ γνώμ τς καθγτρι ας Anet t e εμβόλι πρόλψς πι γενι κευμέν κάλυψ εμβόλι επι κεφαλς τς έρευ ανέφερε: πλύ ανί ξει τν πύλ Σπύρς Ασί υ «είµαστε απτύξυν επι θυμτ καθγτς χρμαδότ ι νσυλί ν γαλύτερ αρι θμό μωρών, φάρμακ, δί νυ κι εί ς μι α βθει α». αφράς χργύνν ί δι δι άστμα ει κνι κό εάν ανσπ τι κό σύστμα σώμας Θετι κά πι λτι κ υψλύ Zieg l er, βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 19 κόσμ

20 ΣΑΚΧΑΡΩΔΣ ΔΙ ΑΒΤΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΔΙ Α Θλ όρασ Αί σθμα κόπωσς Δι αραχ επύλωσς πλγών Περί 1 σ παι δι ά πάσχει Συχνές λ μώξει ς σακχαρώδ δι αβτ. Γι α τν σωστ αντι τώπι σ χρόνι υ αυύ νσμας Ναυτί α ές εί ι απαραί ττ υπστρι ξ Ο δι αβτς απτελεί μι α χρόνι α νόσ κγενει ακό, φι λι κό αλλά σχλι κό περι βάλλν, καθώς χρόνς κάθε παι δι ύ βλι σμύ επρεάζει μ ράζει αντί σι χα σ κ νωνι κά αυτά σύνλα. Πρβάλλει λ πόν άσ ανάγκ ενέργει α τς σωστς ενμέρωσς εκπαί δευσς δγώνς εκπαι δευτι κών πάνω αντί σι χα θέμα: αφυδάτωσ Τι εί ι δι αβτς- π εί ι Αντι τώπι σ ενδεχόνς υπγλυ μί ας παι δι ύ συμβαί νει, δι αβτ σ λ πόν, όν τρώ; τρφ τρέπει κυρί ως γλυκόζ, κύρι α πγ άμα χωρί ς σ ενέργει ας δι αβτ φυσι λγι κά δι ακυμάνι ς), τν ργανι σμύ. γλυκόζ παραμένει όρι α( καθώς Σε σχετι κές ι νσυλί ν εκκρί νει κατάλλλ πσότ σν κατάλλλ γλυκόζ χρόν, επι τρέπνς φερθεί σ ργανι σμύ. στν εσωτερι κό κυττάρων δι αβτ, αντί θε, ( καθόλυ) ι νσυλί ν, Σ άμα παράγει αρκετ πότε κύτρα μπρύν χρσι μπ συν τ γλυκόζ, ενώ παράγει πσότ γλυκόζς σ συκώτι. βασι κ δι αραχ σ σχετι κ έλλει ψ δγεί λυτ επί πεδα ενέργει ας, όπως νεφρπάθει α, έμφραγμα, τν τρφές, αγγει πάθει α εγκεφαλι κό Τύ π ι δ ι α β τ Σ α κχ α ρ ώ δ ς δ ι α β τ ς τ ύ π υ 1 ( «ν ε α ν ι κό ς» ) σχλι κό περι βάλλν Τι επει σόδι α). / υπεργλυ μί ας επι πλκές, ( ακρωτρι ασμός, ι κανότ δι αχει ρι σθεί χαμλά νευρπάθει α Πώς ( ) αντι τωπί ζει θέσ λαμβάνει φλμπάθει α, τύπ ργανι σμύ τν υπεργλυ μί α. δι αβτ γάλ Συνεπώς, εί ι ι νσυλί νς Τα πλέν συνθ Αυτό- άνσ νόσμα Απόλυτ έλλει ψ ι νσυλί νς Θεραπεί α: ι νσυλί ν Απαι ύνι συχνές τρι ς σακχάρυ Εμφανί ζει συνθως σ παι δι ά( <20 ετών) Δεν υπάρχει τρόπς πρόλψς Σ α κχ α ρ ώ δ ς δ ι α β τ ς τ ύ π υ 2 ( «ε ν λ ί κω ν» ) Ο συχνότερς τύπς δι αβτ Σχετί ζει τν παχυσαρκί α, τρόπ ζως Θεραπεί α δί αι - άσκσ, χάπι α ( ρι κές φρές) ι νσυλί ν Συνθως ενλι κες συμπτώμα τς υπεργλυ μί ας εί ι : Τα δι αγνωστι κά κρι τρι α σχέσ Πλυδι ψί α δι αβτ έχυν ως εξς: Πλυυρί α Απώλει α βάρυς 20 Φ υ σ ι λ γ ι κό : < m g / d l Π ρ δ ι αβ τ ς : m g / d l βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

21 Δι α β τ ς : > m g / d l ( σ ε δ ύ σωματι κ δ ι α φ ρ ε τ ι κέ ς μ ε τ ρ σ ε ι ς ) ανάπτυξ, τν πραγωγ σωματι κς ψυχι κς υγεί ας, ( συχνών καθώς τυχαί α μέτρσ π αδπτε λάχι σν) υπεργλυ μι ών στι γμ τς μέρας >200 mg /d l. τς τν απφυγ υπγλυ μι ών τ συμχ δραστρι όττες όλες σχλεί υ παράλλλ δι ευκόλυνσ τς δι αδι κασί ας τς Σν σακχαρώδ ι νσυλί ν εί ι θεραπεί α. δι αβτ τύ 1 τ ι νσυλί νς αντι κατάστ ακάλυψ τς 1921 τέτρεψε δι αβτ τφόρ μάθσς. Αυ τ έ λ ε γ χ ς χρόνι νόσμα, ενώ 1940 άρχι σαν λετώνι τς νόσυ. Ο δι αβτς χωρί ς θεραπεύει εί ι πι νές επι πλκές αντι τωπί ζει ρι στι κά δι ατρσ τς στόχς γλυκόζς αί μας μέσα σς θεραπευτι κύς στόχυς. αν τ ι τ ώ πι σ δ ι αβ τ τ ύ π υ Οι τρι ς εύχρσς φρύς δι αστμα καθώς σακχάρυ πρι ν τρτές, γί ννι τά υπψί α πε ρ ι λ αμβ άν ε ι : κτι κά γεύμα, υπγλυ μί ας, θένς ρεαλι στι κύς στόχυς, 1 ανάλγα τν λι κί α: ( Δεί τε Πί κα 1. ) Χ ρ γ σ ι ν σ υ λ ί ν ς Παρακλύθσ σακχάρυ κτι κές τρι ς Τα περι σσότερα παι δι ά ακλυθύν Υγι ει ν δι ατρφ θεραπευτι κά σχμα περι λαμβάνυν Άσκσ μι α επι μέρυς εξί συ καθρι ν σι χεί α σμαντι κύς άσκσ ρόλυς «ι σρρπί ας», ό ι νσυλί ν άσκσ ι ώνυν τ γλυκόζ αί μας, ενώ πρόσλψ τρφς τν αυξάνει. Οι γενι κί νεαρύ στόχ ατόμυ περι λαμβάνυν τν τς θεραπεί ας δι αβτ φυσι λγι κ τύ ψυχι κ κάθε 1 ύπν. σπάνι α «πένες- στυλό», ι νσυλί νς, ι νσυλί ν, απκλει στι κά σύρι γγα( πλύ δι αδραματί ζυν ν χργσς, Ι νσυλί ν όλα πρι ν φάρμακ Εκπαί δευσ τ χργσ ι νσυλί νς πρι ν κύρι α γεύμα λφθεί πλέν), εί τε αφύ ενέσι μ μέσω δό εί τε εί τε αντλί ας πρσδι ρι σθεί απαι ύν δόσ. Δε ξ ι ό τ τ ε ς μ ε β ά σ τ ν λ ι κί α Τα παι δι ά πρσχλι κς λι κί ας μπρύν πλένυν μέτρσ χέρι α ς πρι ν συνεργάζνι Πί κας 1. ως βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 21 κάθε όσ μπρύν

22 κατά λι κί ας τρι ς. μπρύν επί βλεψ, τρφί μων Τα παι δι ά αυελέγχνι αγνωρί ζυν σχλι κς ι σδύμά υπό μάδες ς ώρες γευμά / ΔΕΝ υπάρχυν τν απαγρευμένες κατάλλλ ενώ κάθε ει δι κ περί σσ- γι ρτ. ανεξάρτι ( σχέσ επι λγές αυέλεγχ), μπρύν τν εί ι σωστ τρφές, πρει μασί α γί νει έφβ Θα επί σς νι στεί γεγνός πως επι λέγυν σί τς επόνς ένεσς, s nacks. δι αχεί ρι σ πότε δι αβτ ι νσυλί ν, δι ατρφς ν Άσ κ σ αλλά έχυν πάν τν ανάγκ παρακλύθσς υπστρι ξς. Τα παι δι ά δι αβτ μπρύν Β α σ ι κέ ς α ρ χ έ ς δ ι α τ ρ φ ς συμτέχυν όλες αθλτι κές δραστρι όττες σχλεί υ ς. Καθώς άσκσ έχει σαν απτέλεσμα τ ί ωσ τς κύρι αυξάνει τ συστι κό γλυκόζ υδατάνθρακες, κυρί ως τρφές δμτρι ακά, ζάχαρ. επρεάζυν τς αί μας πί εί ι ζυμαρι κά, πατάτες, φρύ νεαρά πλύ άμα πρκει μένυ περι έχνι γλυκόζ ενρρύννι όπως πρωτεΐ ν τ τρφς λί πς λι γότερ. Θα δι αβτ κάνυν γλυκόζς αυέλεγχς πρι ν, αί μας τά τν άσκσ, κατά τ ένν. ενώ χρει ασθεί πρόσθετ λψ υδανθράκων, εί ι απαι τεί ι δι άρκει α Σύσσ εάν άσκσ απφυγ τς άσκσς μόν υπγλυ μί α ένν υπεργλυ μί α. Υπ γ λ υ κα ι μ ί α σωστές επι λγές δι ατρφς μέσω ενός καλά ργανωμένυ πργράμμας σχέσ 22 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. υπγλυ μί α απτελεί μι α

23 πραγματι κότ τύ 1 στν ι κανπ τι κό ρυθμι σμέν. Τα σν άμα πί «πι α»( συνθως) εί ι ί ωσ ενώ δι αβτ ς ακόμα συμπτώμα τ ργανι σμό, πρσπάθει ά έλεγχ, δι αβτι κύς σχετί ζνι άρι σ τς σί α γλυκόζς δι ακρι θεί «σβαρ»( πι σπάνι α). συνθέστερα περι λαμβάνυν ανεπαρκές αί τι α γεύμα, υπγλυ μί ας καθυστερμέν τν λάθς ( εάν λάθς έχει ενδφλεβί ως), ( χωρί ς επαρκ Μυδρί ασ Ν ε υ ρ γ λ υ κ π ε ν ι κά Σύγχυσ Ευερεθι στότ Δυσκλί α μι λί ας δόσ ι νσυλί νς ( μνάδες) τν πι γργρ απρρόφσ Πεί Κεφαλαλγί α Αί τ ι α υ π γ λ υ κα ι μ ί α ς Τα Ωχρότ τν υπερβλι κ κανάλωσ χργθεί άσκσ υδανθράκων) τν κατάχρσ αλκόλ. Πι θ. κώμα Επει δ έχει εί ι ει κό συμπτώμα, τρά δυτ υπγλυ μί α στν ΑΜΕΣΑ τ υπψί α γλυκόζ ως μέτρσ, δεδμέν αντι τώπι σ θεωρύ τς, τν πρχωρύ χργώνς συνδυασμό υδανθράκων γργρ παρατεμέν παι δί δι αφρετι κ δι αφρετι κά βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. δράσ crackers ). δι απι στωθεί Τρόμς κάθε παρυσι άζει αί μας φρτό τρτ. Εάν Ν ε υ ρ γ ε ν ( α υ τ ό ν μ ν ε υ ρ ι κό σ ύ σ τ μ α ) Ταχυκαρδί α Δι αραχές συμπερι φράς υπγλυ μί ας Σ υ μ π τ ώ μ α τ α - σ μ ε ί α υ π γ λ υ κα ι μ ί α ς Εφί δρωσ Κι ντι κές δι αραχές ( π. χ. Σε ι ωμέν απφεύγει σακχαρύχ περί πτωσ επί πεδ συνεί δσς χργσ 23 χυμό τρφς

24 υγρών κί νδυνς πνι γμνς) στόμα ( αυξμένς πρτι μάι ένεσ γλυκαγόνς ενδμυϊ κά. Ές Πόνς στν κ λι ά Υπ ε ρ γ λ υ κα ι μ ί α υπεργλυ μί α περί πτωσ υδανθράκων, παρυσι αστεί αυξμένς πρόσλψς ι νσυλί νς, δραστρι ότ, καθώς ανεπαρκ ι ωμέν δόσ φυσι κ περι όδυς ασθένει ας s t res s. Σ υ μ π τ ώ μ α τ α - σ μ ε ί α υ π ε ρ γ λ υ κα ι μ ί α ς Ήπι ας - μέτρι ας βαρύτς Πλυυρί α Αδυμί α Πλυδι ψί α Φρυτώδς μυρωδι ά απνς Υπνλί α Θλ όρασ Δύσπν α Αν τ ι μ ε τ ώ π ι σ Αν τ ι μ ε τ ώ π ι σ Άφθ υγρά- εύκλ πρόσβασ στν Επεί γυσα κατάσσ Ει δπί σ γνέων αζτσ ι ατρι κς αλέ Ενμέρωσ γνέων Σ β α ρ ( κε τ ξ έ ω σ ) 24 βθει ας Υπ χ ρ ε ώ σ ε ι ς σ χ λ ι κ ύ π ε ρ ι β ά λ λ ν τ ς βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

25 πρσωπι κό σχλεί υ ΟΙ ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ, ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ Ο ΔΙ ΑΒΤΣ ενρωθεί δι αβτ δι ατρεί κτι κ επι κ νωνί α φρντί ι υπόλ πων ς τν μαθτών, εκπαί δευσ χώρ Να παρέχνι γεύμα στν ώρα ς κατάλλλ γνεί ς. εξασφαλί ι τ φρντί δα παι δι ύ δι αβτ τν απθκευσ αλωσί μων αγνώρι σ υλι κών. αντι τώπι σ Τέλς, συμπτωμά τς υπγλυ μί ας τς υπεργλυ μί ας εί ι ύψι στς σμασί ας τν ασφάλει α μαθτ δι αβτ. Τι ς λόγς τ κάπ ς φρές, όν δι αβτ σχέσ ξυαλι κ δυσλει ργί α, σκέφτει ανδρι κό πρόβλμα. γί νει τ συνει ρμι κά πρόκει ι αλθει α, όμως, έ εί ι γυί κες δι αβτ εμφανί συν ξυαλι κά σχετί ζνι πρβλμα επί πεδα σακχάρυ έ ι ατρι κό σ αί μα ς. Ο Υπ χ ρ ε ώ σ ε ι ς μ α θ τ μ ε δ ι α β τ περι σσότερες δι αβτς, γεγνός, πέρα εί ι κι έ γεγνός ζως. Συνθως εί ι ί δι ς δι αβτς Ο μαθτς δι αβτ πρκαλεί συμτέχει όλες δραστρι όττες λει ργί α, σχλεί υ ως πρκύπν κάπ α υτότ ι σ μ ει δπ εί αι σθάνει καλά, μέλς, φέρει «δι αβτι κύ», δάσκαλ/καθγτ λαμβάνει εάν γεύματά σακχάρυ σχλεί υ. δι ατρσυν μί α σχλεί, σωστ σχέσ συνεργασί ας κτι κ επι κ νωνί α πρσωπι κό θέμα αφρύν παρέχνς δι ατρφι κές επι λγές παράλλλα πί α σωστές απαραί τ φυλάσσνι σ χώρ σχλεί υ. Κλεί ννς αί μα. ελεγχό Οι επί πεδα επι πλκές αυτές πρβλμα τόσ άνδρες σχετι κά, εί ι πι σύγκρι σ Παράλλλα, αν γυί κες μι λύν Οι γνεί ς φεί λυν απτύξυν αλώσι μα, μ γυί κες. Υπ χ ρ ε ώ σ ε ι ς γ ν έ ω ν παι δί, ξυαλι κ σς άνδρες όσ σ γυί κες, τ ενρωμέν επι πλκές δμι υργσυν δι αφρά χώρ αλλά σ πσότ σ στ στν ώρα ς δι ατρεί επαρκ αλωσί μων πρβλμα παι δι ύ εξαμί κευσ. δι αβτ Κάθε πως παι δί φρντί δα ευελι ξί α εί ι κάθε δι αβτς εί ι μδι κός, μδι κό, πότε κάθε δι αβτι κό παι δάκι εί ι δι πλά μδι κό. Χρσς Ν. Ζσί δς κει ότς πι εύκλα ς άνδρες, φαί νει κάτι τέι ι σχύει ός περι σσότερες πάσχυν γυί κες δι αβτ. φαί νει Οι δι στάζυν μι λσυν σν ι ατρό ς πρβλμα ξυαλι κ ς ι ατρί αυτά. αντι τωπί ζυν στ ζω, ενώ υτόχρ συνθί ζυν ρωύν απτέλεσμα εί ι πρόβλμα παραμένει νί συ χαρακτρί ζει ζτμα χωρί ς δι άγνωσ γυί κες υπφέρυν σι ωπλά. Μπρεί καθυστερύν ς δι αβτ παραδεχθύν πρβλμα, κ νότ ακόμα γυί κες περι σσότερ ζτμας. ξυαλι κά ωστόσ φαί νει έχει στ ι ατρι κ καθυστερι δι ερεύνσ αυύ πρώτ σχετι κ δμσί ευσ έγι νε 1971 ανέφερε 35% δι αβτι κών γυι κών φθάι ργασμό, βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. ενώ μπρύ 25 αντί σι χ

26 πσστό σ βρέθκε μόλι ς εί ι αί μας γυί κες 6%. Ές εξγι γεγνός κόλ χωρί ς ς λόγυς αυτν τ υψλό επρεάι δι αβτ κάνει τ τ τ μυελί ν, μι α πρωτεΐ ν καλύπτει δι αφρά νεύρα, απτέλεσμα σάκχαρ δλαδ έν τύπ καστρφς νεύρων. λί πανσ ξυαλι κ πράξ πλύ δυσάρεστ έως κι επώδυν. Αργότερα, 1986, δμσι εύτκε λέτ πί α σρα θεωρεί ι ακργωνι αί ς λί θς τς έρευς πάνω σ ζτμα. μι σές 32% ανέφερε λί πανσ κόλ. Σχεδόν συμτέχυς κάπ ξυαλι κό πρόβλμα, εί χαν εκ πί ων υπρχε πρόβλμα στ 89% ανέφερε πρβλμα ξεκί νσαν τά τ δι άγνωσ νσμας. τν υγεί α εί ι πλλά, αλλά φαί νει πως γυί κες συνει δπ ύν πως καλύτερ λί πανσ καλύτερ κόλ ξυαλι κ κατ ζω εί ι ανάσά ς. Μπρεί ι ωμέν λί πανσ κόλ εί ι έ βασι κό πρόβλμα δι αβτι κών γυι κών, επρεάζει τ υψλό εί ι όμως ξυαλι κ σάκχαρ μόν λει ργί α. αί μας φαί νει συνδέει επί σς τ δι εγερσι μότ γενντι κών επρεάζει ργάνων, πόσ έν παράγν απλαυστι κ εί ι ξυαλι κ πράξ τ γυί κα, αλλά τν επι θυμί α τς αυτ. Όν λ πόν σάκχαρ αί μας εί ι ρυθμι σμέν, αι μφόρα αγγεί α επι τρέν επρεάζει στ ι κανπ τι κ τρέφυν άνδρες, γυί κα αί σθσ τς μι κρκυκλφρί α περι χς. επρεάζει Σ κι εί ι στ πρφανς ν περι φερι κ, πρβλμα σ σς όμως, ρό 26 μάλι σ, νευρπάθει ας πί α έχει πόδι α, ως εί ι απτέλεσμα όπως εί ι μυδι άσμα. Μι α άλλ μρφ νευρπάθει ας, αυτόνμ, επρεάι νεύρα περι χές όπως υρπ τι κό εί ι σύστμα, σμάχι, ενώ επρεάι κάπ ες φρές πυέλυ, πί α συνδένι άσα ν νεύρα τς ξυαλι κό ερεθι σμό. Κάπ λανσμέ πι στεύυν πρβλμα απασχλύν έχυν ν δι αβτ τύ Ι, εμφανί ζει λι κί α. όμως πως εί ι τύ ΙΙ νεαρ πλλά αργύν πλύ άμα πως άμα πί ς αλθει α δι αβτ δι αγνωσύν, απτέλεσμα κάπ ς βαθμός βλάβς έχει δ γί νει. Παράλλλα, γυί κες δι αβτ εί ι υτόχρ πί ες επι ρρεπεί ς λ μώξει ς επί σς ξυαλι κ Εάν αυτό σάκχαρ υγρό τν μυκτι άι ς υρπ τι κύ, τ επρεάσυν δραστρι ότ. κόλ, κατάλλλ σ περι βάλλν θερμό, ανάπτυξ μυκ. επι πλέν πρσθέσυ γυι κών μ δι αβτ, γί νει ι δανι κό. αυτές, όμως, επρεάζυν ρυθμι σμέν Οι ευαί σθ κλπι κό ι στό εί ι μυκτι άι ς ν πλύ καθι σύν τν επαφ δυσάρεστ ακόμα κι επώδυν. Ακόμα τά τ γυί κα αυξμέ ι στό θεραπεί α ς λ μώξεων. τν Ο ερεθι σμέν, αφνυν ερεθι σμός πρβλματι κ ι δι αί τερα ν περί πτωσ χρόνι ων υπτρπι αζυσών δι έγερσ μόν μρφ Όν έχει επί γνωσ τς κατάσσς. Με συχν νευρπάθει α, έχει τν αι σθτι κότ τς γενετσι ας περι χς πι τ κλπι κό στυτι κ γυί κες σακχάρυ μι κρά νεύρα εμφανί ζει δυσλει ργί α. επί πτωσ παραπάνω Τα φέλ τς καλς ρύθμι σς σακχάρυ επέκσ επί πεδα σακχάρυ αρχί ζυν καστρέφυν στν συνδυασμό κλπι κ λί πανσ δυσχεραί νει τ ξυαλι κ πράξ. Οι λ μώξει ς παρόμ α επί δρασ. υρπ τι κύ έχυν αί σθμα καύσυ πόνυ κάνει τ ξυαλι κ πράξ πλύ δυσάρεστ. χρόνι α, βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. υπάρχει Όν λί μωξ αντί σι χα εί ι χρόνι α

27 δυσφρί α δγεί απφυγ τς ξυαλι κς γάλες όμως χρνι κές τς τ ξυαλι κς δύσκλ δι άστμα κι γυί κα πράξς πράξς τς ενί τε στν περι όδυς. επι δει νώι πρόβλμα, γάλ γυί κα μόν τί όσ πι απχς, επώδυν αρχί ι απφυγ τ υπστρί ζυν έρευ πάνω πως εί ι ξυαλι κς γενι κά. επί δρασ εί ι τς δι αβτι κών γυί κας βασι κύς δι αβτ πρβλμα τς γυί κες όμως, τς εί ι ί σως λόγυς βλαπτι κ. αυτ Κάπ ες φρές σχετί ζνι άσα κάπ ες άλλες όμως έχυν κάνυν γεγνός έχει πάρει ν έλεγχ τς ζως τς γυί κας εί ι τελι κά ανεπαρκς δι αχεί ρι σ νσμας σχετί ζει αυτό στρες επρεάζει τ ξυαλι κ λει ργί α. Επι πλέν, κάπ ες επι πτώι ς στ επί σς κάπ α δι αβτ πί α έχει σαφεί ς ξυαλι κ ζω, όπως φάρμακα χργύνι τν αντι τώπι σ τς. απευθύνει αντι τωπί ζει τς ζω δύ κτι κές κάθε γυί κα πρβλμα εξαι τί ας ει δι κύς, στ ξυαλι κ σακχάρυ, πί ες, βθύν σύμφω υπάρχυν πρώτ, μ ραστεί αντι τωπί ζει ν τρόπ πι νόττες βελτί ωσ τς επι τευχθεί έλεγχς δεύτερ ρυθμι στεί τρππ θεί κτι κ σακχάρυ έρχει ν ι ατρό τς συγκεκρι μένες θεραπεί ες απευθύννι πρβλμα. πρόβλμα όλες αφέρει γυί κα όχι μόν λάβει ξυαλι κς σ πρόβλμα ν ι ατρό τς. Γι α στ μι α τς πι κ μπρύ Παρμί ως, άσα σ παράδει γμα, λί πανσ αι σθτι κότ ξυαλι κά εάν υπάρχει κόλ γενετσι ας τν περι χς, θεραπεί α πρσφέρει γάλ εάν ρμόνες υπάρχυν βθει α. μυκτι ασι κές λ μώξει ς επι μένυν, εί ι σμαντι κό ι ατρός γνωρί ζει τί απτελεί ένδει ξ κατά τ δι άρκει α κύκλυ υπάρχυν σάκχαρ βρεθεί μάλι σ κάπ ες εί ι γυί κες καλά μέρες ι νσυλί ν στ λέτες φάσ ρυθμι σμέν. χρει άζνι Έχει πλλές περι σσότερ πρι ν τν εμμνρρυσί α. γυί κες βθει α τς ζως, ξυαλι κά βθει α. άνδρες εξαι τί ας σμαντι κό αυτά, υπφέρυν σν εί ι Οι αντι τωπί ζυν εί ι μν εί τε γυι κλόγς πως πρβλμα μι λσυν εμπι στεύνι κατάλλλ Επμένως, αγνωρί ζυν εί τε μόν πρβλμα νσμας. Μπρύν εί ι εάν σι ωπλά. ει δι κό ενδκρι νλόγς πάρυν σχετι κές τν θεραπεί ες εί ι δι αθέσι ς σρα, καθώς κατάλλλες τρππ ι ς τρό ζως, Με αυτόν αυξι δι αβτ εί ι ό εί ι βέβαι α, ώστε ς περι πτώι ς. λ πόν, σμαντι κό εί ι ασθενς ζτι υπάρχυν, Αν σί γυρα υπάρχει πανάκει α ι ατρό Αυτό, λ πόν, θυμύνι γυί κες εμφανί ζυν κατάθλι ψ, ζως, αί μα. Έτσι, ευ ρί α σ σ επί πεδα σακχάρυ, δι αβτς φαρμακθεραπεί α δυτός πλυπλκότ τς ς ξυαλι κά υπάρχει ρυθμι σμέν. καλύτερς ές πλυπλκότ, τόσ καλά μι α ζτμα ι κανπί σς ξυαλι κότς ές σ λει ργί ας γυι κών εί ι ς λόγυς ς πί υς υπάρχει τόσ ξυαλι κ σν σι χεί α δεί χνυν σάκχαρ τρόπς ξυαλι κ δώι συμπλρώι τν πρώτ νί ι πόσ ει δι κί λί γ πι δραστρι ότ. Οι τόσ εί ι ξανά επί σς τ απαραί τ, μπρύν κάνυν τ δι αφρά βθσυν σμαντι κά τ ξυαλι κ ζω γυι κών δι αβτ. Πγ: d iabet es. webmd. com άρθρ επι λθκε Κ. Κωνσντι νί δς, Χει ρυργός, Ουρλόγς- Ανδρλόγς, Πρόεδρς Ανδρλγι κύ Ι νστι ύ Αθνών αλλά βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 27

28 σακχαρώδ ΆΜΕΣ ΣΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙ ΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙ ΑΒΤ μί α εξέσ πλύ συγκεκρι μέν τν αρχόνυ «Επί σς ει δι κ ανεύρεσ καρκί νυ σ θεραπεύσι μ στάδι ) υπβάλλνι όσ πι νύ πάγκρεας ( αί τι α ξαφνι κά Αυτό συστνυν κρυφαί επι στμνες απ ν κόσμ, τά παγκρεατι κύ χει ρυργύ Αρι κανι κς Ει ρεί ας Κι αυτό τί, λέτες ς σύμφω σ Έλλ συνέδρι τς Παγκρεαλγί ας. συνεχί ζνι απτελέσμα συνέδρι, πρόσ 80% εμφάνι σαν έχει ξαφνι κά παρατρθεί εμφάνι σαν άνθρωπ αυξμέν σάκχαρ, έχυν πάρει συγχρόνως περι σσότερ βάρς, έχυν 8 γαλύτερ πι νότ καρκί ν παγκρέας. απδει κνύυν μί α φρές εμφανί συν Τα δεδμέ αυτά πλύ ι δι αί τερ σχέσ ξύ Σακχαρώδ Δι αβτ καρκί νυ παγκρέας». εμφανί ζυν Σακχαρώδ Δι αβτ! όλ ενώ αυξμέν σάκχαρ». χωρί ς Σε δι αβτ, επι στμνι κές πρώ παρυσι άστκαν σ άσ σχέσ ν καρκί ν παγκρέας φαί νει έχει αί τι α Γι α πί ς λόγ ΔΕΝ αυτό ΕΧΕΙ «κάθε ΠΑΡΕΙ άνθρωπς, ΒΑΡΟΣ εμφανί ζει Σακχαρώδ Δι αβτ, υπβάλλει συγκεκρι μέν εξέσ μί α ΞΑΦΝΙ ΚΑ απλύτως ει δι κ τν ανεύρεσ πι νύ αρχόνυ όγκυ σ πάγκρεας». Επί σς, μπρύν δεδμέ τς βθσυν εξέσς συνεχι ζόνες επι στμνι κές λέτες, βασι κό μέσα αμέσως στόχ χρόνι α σ αυτς πρσδι ρί συν έχυν ως επό αυξμέ επί πεδα τς Ad renomed ul l in ασθενεί ς πρωεμφανι ζόν Σακχαρώδ Δι αβτ. «επι τυχς εξέλι ξ απτελέι καρκί νυ λετών επανάσσ στν παγκρέας, αυτών, θεραπεί α δι τότε έχυ πραγματι κά πρώι μ δι άγνωσ καρκί νυ θεραπεύσι μ στάδι. ξαφνι κ εμφάνι σ Σακχαρώδ Δι αβτ! Σύμφω λετών, απτελέσμα καρκι νι κά παγκρέας κύτρα παράγυν Ad renomed ul l in, ασθεν πρώ Σακχαρώδ τν πί α έ καρκί ν παγκρέας, εμφανί στκε σν δύ επι στμνι κ αυτ ακάλυψ κάνει ς πως λκλρωσ ερευνών ς φέρει πι κντά στν αι σι δξύν πρώι μ δι άγνωσ καρκί νυ παγκρέας. «Έχει περί 50% 28 άμα τν παγκρεατι κύ ασθενών στι γμ τς καρκί νυ, έχυν λόγω χώρα παγκρέας πλθυσμύ. ί δι υ μας, περι πτώι ς 2012 στν 2012 σ ΠΑ ασθενς τότε κάθε τρό ί δι ων κτλ, ί δι α Κατά μας. Αυτό σ φράζει στν 1550 νέες παγκρέας ανάλγ υπρξαν περί 1300 θάι μέσα τρόπ, καρκί ν 2012 ζως, εμφανί στκαν καρκί νυ 7100 θεωρσυ εί ι Ελλάδα. παγκρέας δι άγνωσ Αν πλέν συνθει ών, επί πτωσ/συχνότ παρατρθεί δι άγνωσς καρκί νυ ές δι αι ττι κών χρόνι α πρι ν ακόμ δι αγνωστεί καρκί νς! επι στμνες στι στι κά δεδμέ ν υσί α πρκαλεί Δι αβτ Σύμφω 108 στν χώρα νάς κάθε μ, δλαδ 3-4 κάθε μέρα. δ βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. www. d ig es t ive- s urg ery. g r

29 ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙ ΑΣΤΚΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙ ΑΒΤ ΣΤΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΔΙ ΑΓΓΕΙ ΑΚΑ ΝΟΣΜΑΤΑ άλλες μρφές περι φερι κς αρτρι πάθει ας. Τα αί τι α εί ι πλλά δι ακρί ννι τρππ σι μα, υπέρσ, Ο αρι θμός ατόμων δι αβτ στ χώρα μας, σχεδόν τετραπλασι άστκε τελευί α 30 χρόνι α εκτι μάι δι αβτι κί εί ι περί συνλι κύ , δλαδ πλθυσμύ, τς 8% Ελλάδας. όπως εί ι κάπνι σμα, υπερχλστερλαι μί α, σακχαρώδς δι αβτς, παχυσαρκί α, μ τρππ σι μα όπως λι κί α, φύλ, ι σρι κό κγενει ακό αμι κό στεφανι αί ας νόσυ. συχνότ σακχαρώδ δι αβτ αυξάνει πρδευτι κά έτσι ώστε τν σ πρόδ λι κί ες τς λι κί ας, άνω 65 ετών, 29% αντρών 21% γυι κών έχυν σακχαρώδ δι αβτ... Όπως πρκύπτει δι εθνεί ς στι στι κές, καρδι αγγει ακά πρώτ αι τί α νσμα νά στ κ νωνί α, ακλυθύ κακθει ες, απνευστι κύ πρόσφα επί σς τν νσκί α, μέρς νσμα αι τί α Δυστυχώς γάλα θεραπεί α ( φαρμακευτι κ τν Από καρδι αγγει ακά απρρφύν πσά κλπ. φαί νει πρϋπλγι σμύ επεμβάι ς) δεδμέ πρώτ ενώ νσμα συστμας τν σύγχρν χρόνι α στι στι κά απτελύν απτελύν έ τν αγωγ, σμαντι κό δαπανώνι πλύ πρωγεν ει σαγωγών υγεί α. τν νσλεί ες, μι κρότερ πσστό δευτεργεν πρόλψ Ει δι κότερα, απτελεί Σ καρδι αγγει ακά συμπερι λαμβάννι στεφανι αί α αγγει ακά νόσς κατά ( 52%), εγκεφαλι κά νσμα κύρι ενώ επει σόδι α λόγ έπνι ( 17%) έ σακχαρώδς δι αβτς γαλύτερα σύγχρ ι ατρ- κ νωνι κ- κνμι κά πρβλμα υτόχρ μι α περι ρι σμό «μάστι γα», τς πί ας απαι τεί ι εγργρσ κ νωνι κών φρέων ευαι σθπί σ πραγματι κά κρατι κών υγεί ας ν επι πλέν κ νύ ι ατρι κών υπρεσι ών. Ο ς. σακχαρώδς πάθσ, «σι ωπλ» Τα δι αβτς πί α ενχλμα ασθενών, συνδένι ευρμα αντι κει νι κύ ελέγχυ νόσυ χρόνι α παραμένει γάλα χρνι κά δι αστμα. υπκει νι κά συχνά, εί ι εί ι απρόβλεπτ. εξέλι ξ τς Εί ι μι α ι αθεί ρι στι κά, όμως ελεγχθεί φαρμακευτι κς τ θεραπεί ας νόσς βθει α άλλα τς τς πει ρχί ας πλευράς ασθενύς όσν αφρά ν τρόπ ζως. Υπάρχυν δύ κύρι τύπ σακχαρώδ δι αβτ. Ο τύπς 1 παρυσι άζει όν πάγκρεας Πρόκει ι παράγει ν καθόλυ σπανι ότερ ι νσυλί ν. ς 2 τύς ( 5-10% δι αβτι κών) συνθως βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. 29

30 εμφανί ζει στν παι δι κ λι κί α. Σν δι αβτ τύ 2 πάγκρεας παράγει λι γότερ ι νσυλί ν απ' όσ ΔΙ ΑΒΟΥΛΙ ΜΙ Α Ολέ τ 90-95% δι αβτι κών ΕΣΥ. συνθως δι αβτ εμφανί ζει λι κί ες αν τύ 2 γαλύτερες τελευί α έχει αρχί ι εμφανί ζει νεότερυς. επί τευξ επι βί ωσς δι αβτι κών φαρμακευτι κς χρόνυ λόγω παρέμβασς τς εί χε ως απτέλεσμα τν εμφάνι σ χρόνι ων επι πλκών κυρί ως αγγει ακό δί κτυ. δι αβτι κ αγγει ακ νόσς χωρί ζει δύ κατγρί ες: τ μι κραγγει πάθει α μακραγγει πάθει α. γέθυς αγγεί ων πρσβλ δγεί τ μι κρύ δι αβτι κ αμφι βλστρει δπάθει α, δι αβτι κ νεφρπάθει α, δι αβτι κ νευρπάθει α. Εξάλλυ σακχαρώδ Τρί κας, όπως δι ευθυντς επι σμαί νει τς κ. Καρδι λγι κς κλι νι κς νσκί υ «Ελπί ς» εί ι λόγς τς αυξμένς εμφραγμά, άκρων. επί πτωσς εγκεφαλι κών δι αλεί σας χωλότς, 3-5 φρές ανεπάρκει α 5-6 δι αβτι κύς ασθενεί ς καρδι ακών κάτω μυκαρδί υ φρές επει σδί ων, γάγγραι ς έμφραγμα παρυσι άζει καρδι ακ συχνότερα απτελύν κύρι ες αι τί ες νά ασθενών αυτών. Ο σακχαρώδς παράγνς ανεξαρττως αρτρι ακς τς δι αβτς κι νδύνυ τς παραμένει γάλς καρδι αγγει ακς λι κί ας, υπέρσς, τς υπερχλστερλαι μί ας νόσυ παρυσί ας καπνί σμας, τς υπερτρφί ας τς αρι στεράς κ λί ας σύμφω πλλές στι στι κές λέτες. Δμσι εύτκε σ ht t p: //www. iat roped ia. g r 30 κί νδυν. NHS, Αυτν δλαδ επι κί νδυν αυτ τν τάσ δι αβτ τύ απφεύγυν 1, πάρυν βρενι κύ πρακτι κ δι αβυλι μί α έχει αφρά ασθενεί ς πί τν συνει δτά αγκαί α δόσ ι νσυλί νς χάσυν βάρς. ι ατρι κ πλευρά ζτμας εί ι σαφς. Ο ασθενς ενέι ς ι νσυλί νς ( τν πί α παράγυν εί ι απαραί ττ πάγκρεας), πί α βλι σμό τς γλυκόζς. Οι ει δι κί παράλει ψ σβαρά πρει δπ ύν λψς ανεπάρκει α ακόμα πάσχν. Όμως, αύξσ όπως ενώ θά ι νσυλί ν σχετί ζει πρβλμα, ργάνων, δγι εντόνων ι νσυλί νς ι ατρι κά πρκαλέι μακραγγει πάθει α δι αβτ δι αβτι κών δι αβτς τύ 1 απαι τεί υπβάλλει επι μκυνσς ς νμαστεί έχυν ζω στελέχ έχει δράσ. Περί αρι θμός απκαλύπν σι χεί α έφεραν σ φως εί τε ι νσυλί ν ι ωμέν ανσυχύν σώμα ς θέν χρει άζει παράγει αυξάνει βάρυς εδώ ανί γει κ νωνι κό ζτμα τς ει κός έχει καθές ν εαυτό αλλά ει κός τς θέλει έχει περι βάλλν αυτόν. πί εσ δι αβτι κύς αυτ ξύ εί ι 15 ένν 30 ετών, ενώ σι χεί α τ Μεγάλ Βρενί α δεί χνυν 40% απφεύγει συστματι κά κάνει όλες ενέι ς ι νσυλί νς. έφερε στν επι ρότ ν ει σαγωγ τς 23χρνς, J acquel ine Al l an εγκεφαλι κό τά σ συνέχει α επι κεντρωμέν στν γεγνός ζτμα βυλι μι κς νσκί παραμέλσ ρσι α δόσς ι νσυλί νς. στ ί δι α, τς ί δρυ κ νωφελές ί δρυμα, ψυχλγι κ υπστρι ξ δι αβτι κών δι ατρφι κές δι αραχές. ΠΓ: ht t p: //www. minot akis. g r/ind ex. php/ /it em/218- nearoi- d iavit ikoit het oun- s e- kind yno- t i- z oi- t ous βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

31 Σελί δα αγνωστών τλεόρασ. Αφύ Αυτ λί δα τε εμπει ρί ες Επί σς, εί ι δι κ σας μ ράζεστε μαζί μας ς αν πρβλματι σμύς μπρύ ερωτι ς σας. Αν δμσι εύνι απαντά θεί ς μυ πένε), δι ακυμάνι ς περι σσότερ σ υπάρχυν φρές σας, Ταχυδρί στε επι σλές σας στ γραμματεί α συλλόγυ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ ΝΑΣ 4, χρόνι α ( άρχι σα εγώ έχω στν σας. παρακαλύ αφέρετε στν επι σλ σας. αρκετά θέλετε σι χεί α περάσανε όρασ χρόν μυ. βλέπω ν καλά, αλλά γυαλι ά έχω καλύπν. Χρει άζμαι εγώ περι σσότερα έ ζευγάρι όπως θεί ς μυ. Παρατρσα λ πόν αυτό συμβαί νει 45445, Ι ΩΑΝΝΙ ΝΑ. Θα θελα μ ραστώ μαζί σας μι α εμπει ρί α μυ σχετι κά τν όρασ δι αβτ. Έχω δι αβτ πλλά χρόνι α. Επί σς ές αδελφός τς μτέρας μυ εί χε αυτός δι αβτ σν δέκα χρόνι α πρι ν πί παρυσι άστκε εμέ. Ο θεί ς μυ παραπνι όν έβλεπε καλά εί χε τρί α ζευγάρι α γυαλι ά. ν περι σσότερ καλά χωρί ς γάλ γυαλι ά, εντύπωσ. χρόνι α, χρόν όμως κάτι έβλεπε μας πλύ έκανε Μάλι σ πρι ν αρκετά όν εγώ εί χα μόλι ς πέντε χρόνι α ν δι αβτ, συνέβ εξς περι στι κό. όν ζάχαρ μυ κατεβαί νει ανεβαί νει μα. Κάτι πί επι βεβαί ω φλμί ατρς. Ο παρακλυθύ μν σ βάλλει τρός 30% τν μέρα. εξωτερι κό, ζάχαρ επένε περι σσότερ Και εγώ απρύσα: αν έχω μα κατεβάσω μόν σ ; Μυ απανύ έπρεπε μν έχω φθάι αυτν τν Όπως μυ όρασ τόσ ψλά, περί πτωσ εί ι εξγ ζτμα αλλά δι αφρά περι σσότερ πρόβλμα, σας ν μόν αλλά εξγι σ 30%. τν άλλα καλύτερα τρός σας. Βρι σκόμαστε στν αερδρμί υ πάλαι - τότε ράτσα περι μέ τν πτσ Ολυμπι ακς Ξαφνι κά θεί ς μυ λέει, εγώ έβλεπα τί π. δευτερόλεπ, δι έκρι αερπλάν. εί πα εσύ βλέπει ς υ μι α βλέπω Τι τς Ελλάδα. έρχει, ενώ λ πόν: χαρά. ύτε τν Μετά γυαλι ά; Και μυ απάντ. ενός ρι κά εγώ βρε θεί ε, θέλει ς Κλεί ννς νί ζυν Ας τρί : φ ρ ν τ ί ζ υ ζ άχ αρ μας ν α μ ν έ χ ε ι δ ι α κυ μ ά ν σ ε ι ς ζ ύ μ ε κα λ ύ τ ε ρ α. στν βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ. θελα επι σμάνω αυτό Μερι κές φρές γράμμα 31

32 32 βμα τς Π. Ε. Ν. ΔΙ.

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Oκτώβρις Γεν. Γραμματέα ςααππ γιρτές έρχνι υ ι. Δ. Μάνυ, ST Ές - Αριθμ. φύλλυ 3 - Τιμή 0,02 εξασφάλισ εκπτώων μέλ ειρία WIND, τόσ τ σθερή τλεφωνία, όσ κιντή. Πι συγκεκριμέ στ σθερή τλεs Pμή φωνία 20 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου 24 Μαρτίου 2013 38 Διανέι 3.000 φύλλα «Το Μαίλον» κωδ.040005 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ «Ενωσς» 25 Μαρτίου Η ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ λ.2 Η αβλθείσα ολοήρ εκδρομή 10ς Μαρτίου πραγμαπθεί απο ΕΝΩΣΗ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

καταναλωτής Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας Διαβάστε σήμερα www.enkavolou.gr περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον

καταναλωτής Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας Διαβάστε σήμερα www.enkavolou.gr περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον Ενεργός καταναλωτής Τεύχος 3o περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον Διαβάστε σήμερα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ελαττωματικά προϊόντα. Γνωρίζω τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας

Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας 24 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σύνδρμ Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας ΠΑΣΣΑ-ΦΕΚΕΤΕ ΚΑΤΑΛΙΝ ΜΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ CHILDREN Treat the lung gently Gattinoni «They really are a miracle, much

Διαβάστε περισσότερα

Το Έβερεστ, η βραχώδης κορυφή των Ιμαλαΐ ων, είναι ένα όνομα που προκαλεί πολλές

Το Έβερεστ, η βραχώδης κορυφή των Ιμαλαΐ ων, είναι ένα όνομα που προκαλεί πολλές ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όρος Έβερεστ Εκεί όπου η γη συναντά τον ουρανό Το Έβερεστ, η βραχώδης κορυφή των Ιμαλαΐ ων, είναι ένα όνομα που προκαλεί πολλές εικόνες: άγρι οι βράχοι και μπλε κορυφογραμμές,

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα