ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο , Ακπειόθεπνη Σει. : e mail URL : ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ ηερλνινγία PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Έρνληαο ππφςε: Σνλ Ν. 3733/2009 (ΦΔΚ Α 7) «Κχξσζε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ θαη ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ», ηνλ Ν. 1514/1985 (ΦΔΚ Α 13) «Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο», φπσο ηζρχεη, ηελ ππ αξηζκ θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ ) «πγθξφηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ» ηνλ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη, ηελ ππ αξηζκ (ΦΟΡ) 1198/1993 (ΦΔΚ Β 430) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ΠΑΣΔΡ», θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνλ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 1

2 ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ πνπ εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Η.Π. πνπ ειήθζε θαηά ηελ 15 ε ζπλ/ ην Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ» ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α 150), ζπκπιεξσκαηηθψο θαη αλαινγηθψο εθαξκνδφκελν, ηνλ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, ηνλ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173) «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007», ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) πεξί παξαθξάηεζεο θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ηζρχεη, ηνλ Ν. 2842/2000 (ΦΔΚ Α 207) «Λήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 1103/97/ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχoπλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ», φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο ππ αξηζκ. Ε-288 θαη Ε-412 Κ.Τ.Α. πεξί εθαξκνγήο ηνπ, ηνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, Σνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΚΦ, Φνξνινγία Κεθαιαίνπ, Φ.Π.Α., ειεγθηηθέο ππεξεζίεο/ ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θιπ» φπσο ηζρχεη : Σνπ Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α /94) ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 24 φπσο ηζρχεη. ηελ ππ. αξηζκ /808/0026/1996 (ΦΔΚ Β 433) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ δίδνληαη απφ ην Γεκφζην γηα πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ», ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ πνπ ειήθζε θαηά ηελ 3 ε πλεδξίαζεο/ (ζέκα Β4) γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ. 2

3 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε Δπξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ ηερλνινγία PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Μνξηαθήο Ινινγίαο. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο είλαη εμήληα ρηιηάδεο επξώ (60.000,00 ), πιένλ Φ.Π.Α πνζνύ Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ Δ.Η.Π. Ζ απφζβεζε ηεο δαπάλεο πξνβιέπεηαη λα γίλεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ΑΡΗΣΔΗΑ «Ο ξφινο ησλ νγθνγφλσλ ηψλ ζηελ παζνγέλεηα ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ. Ζ βηνινγηθή δξάζε ησλ HCV core /core+1 πξσηετλψλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο». Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ηελ 1 Απγνύζηνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζην θηίξην Κ1 ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Παζηέξ, Βαζ. νθίαο 127, Ακπειόθεπνη, Αζήλα, φπνπ ζα πξσηνθνιιείηαη, ηηο εξγάζηκεο ψξεο κ.κ. ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην 3

4 Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Παζηέξ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 1 Απγνύζηνπ ώξα 11.00, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ..ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ..ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 4

5 Γηαγσληζκφο Αληηθείκελν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ Πξνκήζεηα ελόο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ ηερλνινγία PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Σφπνο Παξάδνζεο Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ, Βαζ. νθίαο 127 Ακπειόθεπνη, Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ,00 επξώ (πιένλ ΦΠΑ ) Πξνυπνινγηζκφο βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ηνπ Δ.Η.Π. Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5

6 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ άξζξα, σο αθνινύζσο: 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΡΟ Α : 1. Η δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή έρεη ζθνπφ ηελ εμεχξεζε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο απνηχπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ ηερλνινγία PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Μνξηαθήο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α), (β), (γ) θαη (δ) θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 3. Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ #60.000,00# πιένλ ΦΠΑ πνζνύ επξώ, θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ Καηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 7

8 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο θαηά θύιιν από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε δε αξκόδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηώλεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΣΔΡ Βαζ. νθίαο 127, Ακπειφθεπνη ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 7/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ελόο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ ηερλνινγία PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Ο ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ. Σνπο ηξεηο (3) παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75), ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ν πξνζθέξσλ λα δειψλεη φηη κέρξη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990. δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 8

9 δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34, 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ζπλέηαμαλ ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Β παξ.2.2. Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο κε: 1) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 2) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη 3) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 5. Γηθαίσκα Μαηαίσζεο Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α / ) ΜΔΡΟ Β. 1. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Αλαδφρνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 9

10 εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 2. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 2.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα Γηθαηνινγεηηθά θαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. β. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε. γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε. δ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά δηαβηβάδνληαη ζθξαγηζκέλνη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 10

11 ε. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. ζη. Γηα φια ηα παξαπάλσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή ηεο απφθαζε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 2.2 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ απηήλ: 1. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. 2. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο(κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα). 4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη 11

12 αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ην νπνίν παξαδίδεη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο. ΔΓΓΤΖΔΗ Δγγπεηηθέο επηζηνιέο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ, ηεο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο εηαηξηψλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Γξακκάηην Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ απφ 4/3/2014 απφθαζε ηεο 3 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 12

13 4. ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Ζ επηινγή αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Η.Π 5. ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο Απνηύπσζεο Γνληδηαθήο Έθθξαζεο κε βάζε ηελπνζνηηθή PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Σν απαηηνχκελν ζχζηεκα απνηχπσζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε βάζε ηελ PCRπξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα λα εμππεξεηεί ηε κειέηε γνληδηαθήο έθθξαζεο θαη mirnas έθθξαζεο, λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαιιαγψλ κε ηε κέζνδν HighResolutionMelting, θαζψο θαη ηελ αλίρλεπζε/ηαπηνπνίεζε παζνγφλσλ, ζηειερψλ θαη ηηθνχ θνξηίνπζε βηνινγηθά πιηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εχρξεζηεο ελαιιαγήοππνδνρέσλ (block) δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ζέζεσλ, κηθξνζπζηνηρηψλ εζηηαζκέλσλ ζε επηιεγκέλα θπηηαξηθά κνλνπάηηα θαη κηθξνζπζηνηρηψλ κε ππνδνρείο επηζήκαλζεολέαο ηερλνινγίαο (Taqmanκηθξνζπζηνηρίεο).Δηδηθφηεξα, ζηηοπξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή κηθξνζπζηνηρηψλtaqman, πιαηθφξκαο κηθξν-πγξψλ ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 384 θνξείο αληίδξαζεο, κε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ θνξηψκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αληίδξαζεο θαη ειάρηζην φγθν αληίδξαζεο 2 κι. 2. Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ππνδνρέσλ πιαθψλ, 96 ζέζεσλ, 96 ζέζεσλ ρακεινχ φγθνπ, ππνδνρέσλ κηθξνζπζηνηρηψλ εζηηαζκέλσλ ζε επηιεγκέλα θπηηαξηθά κνλνπάηηα, θαζψο θαη ππνδνρέα πιαθψλ 384 ζέζεσλ θαη κηθξνζπζηνηρηψλtaqman. Ζ δηαδηθαζία ελαιιαγήο ησλ ππνδνρέσλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια απφ ηνλ ρξήζηεθαη λα κελ απαηηεί ηελεπέκβαζε ηερληθνχ ή επαλαβαζκνλφκεζε. 3. Σν ζχζηεκα λα θέξεη εμειηγκέλε δηάηαμε νπηηθψλ κεξψλ, κε 6 θίιηξα δηέγεξζεο ( nm) θαη 6 θίιηξα εθπνκπήο ( nm) ηα νπνία λα είλαη αλεμάξηεηα ειεγρφκελα θαη λα δχλαληαη λα αληρλεχνπλ έσο 21 δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κεθψλ θχκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο επηηξέπνληαο κεγάιε επειημία. 4. Σν ζχζηεκα λα δχλαηαη λα εθηειέζεη ζην ίδην πείξακα αληηδξάζεηο Taqman θαη SYBRgreen, ζπιιέγνληαο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαηά ηελ PCR θαη ηελ θακπχιε απνδηάηαμεο. 5. Σν ζχζηεκα λα δέρεηαη ξνκπνηηθφ βξαρίνλα γηα απξφζθνπηε κε επηβιεπφκελε ιεηηνπξγία, κε ηελ κέγηζηε δπλακηθή δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ππνδνρέσλ πιαθψλ.σν ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο 14

15 εηδηθέο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ππνδνκή ή παξνρή θαη λα θέξεη ζεξκαηλφκελν θαπάθη γηα ηελ απνθπγή εμαηκίζεσλ ζηελ αληίδξαζε. 6. Σν φξγαλν λα θέξεη νζφλε αθήο κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα εθθηλήζεη πεηξάκαηα ρσξίο ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ζε Ζ/Τ, θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά πξσηνθφιισλ κέζσ ζχξαο USB. 7. Σν φξγαλν λα δχλαηαη λα απνζεθεχζεη ηνπιάρηζηνλ 100 πεηξάκαηα ζε εζσηεξηθή κλήκε πξνζθέξνληαο αζθάιεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 8. Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ απνκαθξπζκέλν Ζ/Τ ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν. 9. Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ δσξεάλ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θζνξηζκνχ, ηελ απφιπηε θαη ζρεηηθή πνζνηηθνπνίεζε, πεηξάκαηα παξνπζίαο/απνπζίαο ζηφρνπ θαζψο θαη γνλνηχπηζεοπνιπθνξθηζκψλ ελφο λνπθιενηηδίνπ. 10. Σν ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηε καδηθή αλάιπζε έσο θαη 150 πεηξακάησλ ηαπηφρξνλα. 11. Σν ινγηζκηθφ λα επηηξέπεη έσο 10 ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ δηεμαγσγή ελφο πεηξάκαηνο. 12. Σν ινγηζκηθφ λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πξφηππεο θακπχιεο απφ δηαθνξεηηθφ πείξακα γηα αλάιπζε ζε θάζε πείξακα. 13. Σν ινγηζκηθφ λα δηαζέηεη εξγαιείν γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ελδνγελνχο κνξίνπ ειέγρνπ. 14. Σν ινγηζκηθφ λα δηαζέηεη πξναηξεηηθά δπλαηφηεηα γηα HighResolutionMelt εθαξκνγέο. 15. Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ζνπίηα γηα ζρεδηαζκφ εθθηλεηψλ θαη αληρλεπηψλ γηα πεηξάκαηα γνληδηαθήο έθθξαζεο θαη γνλνηχπηζεο Τπνζηήξημε γηα ην παξαπάλσ πεξηγξαθόκελν ζύζηεκα. Θα πξέπεη: 1. Να είλαη αλαγλσξίζηκνπ εξγνζηαζίνπ ην νπνίν λα δηαζέηεη ISO θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο. 2. Να πξνζηαηεχεηαη απφ ηξνθνδνηηθφ ζηαζεξήο ηάζεο (UPS). 3. Να πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε εγθαηάζηαζή ηνπ θαη ε νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ κε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γηα απηήλ αλαισζίκσλ. 4. Να δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πιήξε ζεηξά αληηδξαζηεξίσλ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ. 5. Να θαιχπηεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δηεηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 15

16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ολνκαζία Σξάπεδαο.. Καηάζηεκα. (Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΩ. Πξνο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΣΔΡ Βαζ. νθίαο 127, Ακπειφθεπνη T.K , Αζήλα ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ΔΤΡΩ - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ. (θαη νινγξάθσο)..... ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο..γ\λζε.γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ.ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ.θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο...δτρω απηήο. - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 16

17 - Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 17

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΓΟΝΙΓΙΑΚΗ ΔΚΦΡΑΗ MΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ PCR ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1. Με ηελ απφθαζε ππφ ηα ζηνηρεία., ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθαλ ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή ππφ ηε δηαθξηηηθή επσλπκία ήκεξα.ζηελ.(οδφο: T.K...Αζήλα, ηει ,., ππνγξάθεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ.. «νλνκαηεπψλπκν ζέζε», ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο. θαη ηνπ σο άλσ πξνκεζεπηή πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ η.. 3. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη θάλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηα επφκελα άξζξα. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 1.Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ παξάδνζε ηνπ θάησζη είδνπο σο θαησηέξσ : Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μνλάδα Μέηξεζεο Πνζόηεηα ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 18

19 .. 2. Ζ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηχπσζεο δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνεγεζείζαο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 1. Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πιελ πεξηπηψζεσλ δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, νπφηε θαη ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο απφθαζεο. 2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : α. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ην πξνο πξνκήζεηα είδνο απνπιεξψζεθε ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. β. Απνπιεξψζεθε ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο θαη εθδφζεθε αλάινγε απφθαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηπρφλ κε παξάδνζε ηεο ππνιεηπφκελεο πνζφηεηαο. γ. Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο (εάλ ππάξρνπλ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εθηειεζηηθή ζχκβαζε. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ.επξψ, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο (ηηκή Υ πνζφηεηα αλαιπηηθά): ΔΙΓΟ.... ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ( ).. 19

20 ΤΝΟΛΟ 2. Ζ παξάδνζε ησλ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνεγεζείζαο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 3. Ο πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ επηπιένλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ ζπκθσλία. 4. Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ. ΑΡΘΡΟ 4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οη φξνη ηεο πξνεγεζείζαο δηαθήξπμεο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε : α. Σηο θπξψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ. β. Σελ ηηκνιφγεζε θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. γ. Σελ παξάδνζε - παξαιαβψλ ησλ εηδψλ. δ. Σα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά. ε. Σελ αλσηέξα βία. ζη. Σελ επίιπζε δηαθνξψλ. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ Σξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο επηηξέπεηαη κφλν ζε επαξθψο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΔΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 2. Σν θείκελν ηεο παξνχζαο θαηηζρχεη ηεο θαηαηηζέκελεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 20

21 3. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε ή εάλ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη ηεο, ιακβάλνληαη ππ φςηλ θαηά ζεηξά ην ΠΓ 118/2007, ε δηαθήξπμε ηνπ πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαη ε πξφζθιεζε θαηάζεζεο ηειηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 4. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Δ.Ι.Π ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Ο Γεληθήο Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ Καζεγ. Μελ.Ν. Μαλνπζάθεο 21

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα