ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65

2 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί Σαρ. Κψδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Γ. Οηθνλνκφπνπινο Σειέθσλν : FAX : Αξ. Πξση.: 1415/ Σίηινο έξγνπ «Καζαξηόηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ.» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: ,16 Δπξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (18.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ: πέληε (5) Μήλεο, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο Κξηηήξην αμηνιφγεζεο Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Γηθηπαθφ Σφπν ηεο Δηαηξείαο Υακειόηεξε ηηκή 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο (Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Σ.Κ ) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΠΔΜΠΣΗ 12:00 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΠΔΜΠΣΗ 12:00 ειίδα 2 απφ 65

3 Αξηζκ. Πξση.: 1415/ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» Η Αλψλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο (Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.) αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3293/04 (ΦΔΚ231/ ) «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, πλήγνξνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3429/2005 (ΦΔΚ 314/ ) «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί», 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/07 (ΦΔΚ 25Α/ ) «Κχξσζε ζχκβαζεο δσξεάο ππέξ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ.», 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ΦΔΚ 3638/ΣΑΔ & ΔΠΔ/ Παξάξηεκα 1 «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Μνλάδσλ Τγείαο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007/Σεχρνο Α/ΦΔΚ150/ «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», 6. Σν αξ. 18 ηνπ Π.Γ. 60/ Σα νξηδφκελα ζηνπο Ν. 2716/1999 αξ. 12 ζε ζπλδπαζκφ Ν. 4019/2011 «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/Σεχρνο Α/ΦΔΚ 112/ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3863/Σεχρνο Α/ΦΔΚ 114/ «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», 10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 (ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ: Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςή ηνπο-ογηγ 89/665 & 92/13/ΔΟΚ /524687) 11. Σελ ππ αξ. 14(ζέκα 5 ν )/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπιινγήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ., ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ Πξφζθιεζε πξνζθνξψλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Καζαξηφηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ ειίδα 3 απφ 65

4 Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ην επηζπλαπηφκελν Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο IΙΙ: Πεξηγξαθή Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα ηέζζεξα επξψ θαη δέθα έμη ιεπηά (14.634,16 ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ήηνη δέθα νρηψ ρηιηάδεο επξψ (18.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη κε ρξφλν νινθιήξσζεο πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ωο πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 23 Ινπιίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00. Σν θείκελν ηεο πξφζθιεζεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ. ( Η ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ην Νφκν θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Δληαίαο Γηαρείξηζεο θαη πκβάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Αραξλαί, Σ.Κ νο φξνθνο, φζν δηάζηεκα δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ 09:00-14:00. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε απηή θαη ηα δηθαηψκαηα επί απηήο αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ωο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 23 Ινπιίνπ 2015 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ αξ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί, Σ.Κ ειίδα 4 απφ 65

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 1.ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.2 ΟΡΙΜΟΙ 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΝΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ 1.5 ΑΙΣΗΗ - ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΩΝ 1.6 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 2.1 ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ 2.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3.1 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΓΓΤΗΔΙ 4.ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.1 ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.2 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.3 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 4.4 ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΩΝ 4.7 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 5.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 5.3 ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 6.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 6.2 ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 7.ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 7.1 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 7.2 ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΜΔΡΟ Β ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ -ΓΙΑΙΣΗΙΑ 2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3. ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.1 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3.2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.3 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 5. ΚΤΡΩΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 6. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 7. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 8. ΔΚΥΩΡΗΔΙ -ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 9. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 10. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΦΑΛΙΗ 11. ΔΚΠΣΩΗ ειίδα 5 απφ 65

6 12. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 13. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 14. ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ ειίδα 6 απφ 65

7 ΜΔΡΟ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ ελνηήησλ, νη ππφηηηινη ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξφζθιεζεο. 1 ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ i) Η Αλψλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο Α.Δ. (εθ εμήο «ε Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.» ή «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» ή «ε Δηαηξεία») δηελεξγεί πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο δέθα νρηψ ρηιηάδσλ Δπξψ (18.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Καζαξηόηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 1.2 ΟΡΙΜΟΙ Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαζέηνπζα Αξρή Η Αλψλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ αξ. 1, Αραξλαί, ΣΚ Αξκόδηνο Δπηθνηλσλίαο Ο θ. Γηψξγνο Οηθνλνκφπνπινο, ε.ρ. Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Δληαίαο Γηαρείξηζεο θαη πκβάζεσλ ΑΔΜΤ Α.Δ., πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο fax Έξγν Καζαξηφηεηα ησλ Μνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ., δηάξθεηαο πινπνίεζεο πέληε (5) κελψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σν ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν είλαη ηξηκειέο. ειίδα 7 απφ 65

8 Πξνζθέξσλ Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθπξόζσπνο Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζες πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. Αλάδνρνο Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Καηαθύξσζε Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. ύκβαζε Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Πξνϋπνινγηζκόο Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. πκβαηηθό Σίκεκα Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν. Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο Σν αξκφδην γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην ειίδα 8 απφ 65

9 νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σν ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν είλαη ηξηκειέο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Η πξφζθιεζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο όξνηο, ζε όζνπο πιεξνύλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξόζθιεζε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Γηελέξγεηαο, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Οη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηεο ύκβαζεο θαζώο θαη όιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηό λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΝΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φζν δηάζηεκα δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ 09:00 - ειίδα 9 απφ 65

10 14:00, δηεχζπλζε Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ, αξ.1, Αραξλαί, Σ.Κ , Γξαθείν Πξνκεζεηψλ - 1 νο φξνθνο. Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη δηαζέζηκν θαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο ( Η ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κε ηελ παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηειηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξφζθιεζεο κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 1.5 ΑΙΣΗΗ - ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΩΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κφλν γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κέρξη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ηειηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΑΔΜΤ Α.Δ., Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ, αξ.1, Αραξλαί, ΣΚ 13677) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, απνζηέιιεη έγγξαθε απάληεζε, ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δεηνχληαη θαη ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, εληφο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξψλ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 1.6 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ππνβάιινληαο ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, κέρξη ηελ 23 Ινπιίνπ 2015 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Δληαίαο Γηαρείξηζεο θαη πκβάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δηεχζπλζε Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, νδφο Γεσξγίνπ Γακαζθνχ, αξ.1, Αραξλαί, ΣΚ νο φξνθνο. ειίδα 10 απφ 65

11 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (άξζξν 11 ηνπ Π.Γ.118/2007) Πξνζθνξέο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν ηνπ παξφληνο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 2.1 ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Γηαθήξπμε απηή θαη ηα δηθαηψκαηα επί απηήο αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο, απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 2.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Η Γηαθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: α. ην παξφλ Μέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ ) β. ην Μέξνο Β ( Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) γ. Παξαξηήκαηα I. Τπφδεηγκα Δγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ΙΙ. ρέδην χκβαζεο, ΙΙΙ. Πεξηγξαθή Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ. 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3.1 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά, λνκηθά πξφζσπα ή Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπά ή αιινδαπά κε: Α. Σερληθή δπλαηόηεηα: Οη Τπνςήθηνη, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θαηάιιειε νξγάλσζε, επαξθέο πξνζσπηθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, νθείινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ πεξηγξαθή ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο ζηειέρσζήο ηεο θαζψο θαη ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Η ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε ππνςήθηνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη. ειίδα 11 απφ 65

12 3.1.2 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο νη Δλψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, φπσο δειψλνληαη ππφ ηε κνξθή Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ: Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα. Όηη ε απαίηεζε γηα ηξηεηή απαζρφιεζε ζηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ειάρηζην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθηειεζκέλσλ πξνκεζεηψλ, θαιχπηεηαη (θαηά πεξίπησζε) απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Έλσζεο. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηελ πξφζθιεζε, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. Οη Δλψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε Έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη Δηδηθφηεξα γηα ηηο Δλψζεηο εηαηξεηψλ: α) Η Έλσζε εηαηξεηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ έγγξαθν ηχπν. Σν έγγξαθν ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. β) ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθψο ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ην κέξνο απηψλ (επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο) πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέινο ηεο έλσζεο. γ) Σα κέιε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη έθαζηνο εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξφζθιεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ην Έξγν. Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. δ) Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεο δηαδηθαζίαο, απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε αληηθαηάζηαζε ή παξαίηεζε κειψλ Δλψζεσλ εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Σν ζύλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ππνβάιινληαη από ηνπο ππνςεθίνπο αλαδόρνπο ζην θάθειν ησλ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. ειίδα 12 απφ 65

13 3.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Όζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα κειέηεο, ππεξεζίαο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο απφ αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο ηνπο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Όζνη εθηλήζε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Όζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Όζνη είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη. Όζα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο θπξψζεηο απφ ηηο νηθείεο αξρέο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζπκκεηείραλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππφ δηαθήξπμε έξγνπ. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. ειίδα 13 απφ 65

14 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκπίπηνπλ ζηνπο ππνρξεσηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 εδάθην α, β, γ, θαη δ ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 3.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΓΓΤΗΔΙ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξφζθιεζε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θάθειν ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηα εμήο : α. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Όηη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρνπλ απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πξφζθιεζε. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. - δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο - απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηηθψλ. - λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. - Γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. - Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο δσξνδνθίαο. Όηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. Όηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ειίδα 14 απφ 65

15 ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 6. παξάγξαθνο 6.1 ηεο παξνχζεο. β. Σα δεηνχκελα ζηνηρεία Σερληθήο Γπλαηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηεο παξνχζαο. γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζήο. Δηδηθά, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο ησλ ζηνηρείσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απαηηνχληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ θαη (η) θαηαζηαηηθφ ή άιιν λφκηκν έγγξαθν ζχζηαζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (ηη) βεβαίσζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ή έγθξηζή ζθνπηκφηεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή (ηηη) βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Φνξέα θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ λφκηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε επηβαιιφκελν εθ ηεο εηδηθήο λνκηθήο κνξθήο θαη ηεο θχζεο ηνπο 4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.1 ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ Η πξνζθνξά απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Πξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφζθιεζεο ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζεκηηά ζπκθέξνληα ησλ Πξνζθεξφλησλ ζε φηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Οη Πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ, ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο θαη επηζπκνχλ λα κελ γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηηο ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ Η Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηεί ζε θάζε Πξνζθέξνληα πνπ ηπρφλ ζα απνθιεηζζεί ή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθιεζεο, ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή απφξξηςεο αληίζηνηρα, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο. 4.2 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ειίδα 15 απφ 65

16 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο επί ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί εγγξάθσο εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαλέσζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθιεζεο ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε Καηαθχξσζε αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Καηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. 4.3 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ. 4.4 ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθέξνληεο δελ δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγν. 4.5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίηππα, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηπρφλ ηερληθνχο φξνπο, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληίηππα. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Πξνζθέξνληνο, θαη αξηζκεκέλε ζε ζπλερή αξίζκεζε. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηεο ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. ειίδα 16 απφ 65

17 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Η ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ν αξηζκφο απηήο. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα. ειίδα 17 απφ 65

18 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ.. ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ (ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ,αξ 1) ΑΥΑΡΝΑΙ, ΣΚ:13677 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ. / «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» Ηκεξνκελία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ: Απνζηνιέαο :... Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξάο:... Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα: ηνλ θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΓΓΤΗΔΙ ηνπ παξφληνο. Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηά θαηαηάζζνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Αλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα ηελ κνλνγξάςεη θαη λα ηελ ζθξαγίζεη. ειίδα 18 απφ 65

19 Ο Πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπ φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ο Πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο. 4.6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3.3 ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. Πεξηερόκελα ηερληθήο πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο κε ζπλερή αξίζκεζε ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηεο ζειίδεο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο γηα ην έξγν «Καζαξηφηεηα Σσλ Μνλάδσλ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ.» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 1. ηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (επσλπκία εηαηξείαο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, ζηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θ.ιπ) 2. Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ελ γέλεη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 3. Πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ θαη θπξίσο αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ αλάινγα κε ην ρψξν (ηαηξεία, εξγαζηήξηα, γξαθεία, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ηνπαιέηεο θιπ.). 4. Αλάιπζε πξνηεηλφκελσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαζαξηζκνχ. 5. Μεζφδνπο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε παξεκθεξή έξγα. 6. Μεζφδνπο ειέγρνπ θαζαξηζκνχ. 7. Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο/ ή θνηλνπξαμίαο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. ειίδα 19 απφ 65

20 Πποζθοπέρ πος παποςζιάζοςν καηά ηην κπίζη ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ οςζιώδειρ αποκλίζειρ από ηιρ πεπιγπαθόμενερ ζηο παπόν ηεύσορ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, αποππίπηονηαι ωρ απαπάδεκηερ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη σο εμήο: 1. ην πνζφ ηεο κεληαίαο ακνηβήο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ζε Δπξψ αξηζκεηηθά θαη ππνρξεσηηθψο νινγξάθσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. ην πνζφ ηεο κεληαίαο ακνηβήο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ζε Δπξψ αξηζκεηηθά θαη ππνρξεσηηθψο νινγξάθσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (23%). Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζπκβάζεσο ζα ηζρχεη ην ίδην θαη αλαινγία ηίκεκα ηνπ Αλαδφρνπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Οη ππνςήθηνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη: α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν, β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, γ) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, δ) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, ειίδα 20 απφ 65

21 ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Δπηπξφζζεηα, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα επηζπλάπηνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 4.7 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: α. Δίηε λα ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, β. Δίηε, λα απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε επζχλε ηνπ Πξνζθέξνληνο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ αλνηρζεί. 1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 5.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη παξαιεθζεί, γίλεηαη δεκφζηα, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπο, σο εμήο: - Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα (ακέζσο κεηά ηελ ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ).. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο ππνςεθίσλ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ αηφκσλ. 5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ειίδα 21 απφ 65

22 5.2.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο, πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία : α. Θα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. β. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη αλάδνρνη κε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε. 5.3 ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηφκσο έρεη ην δηθαίσκα, εθ φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. ειίδα 22 απφ 65

23 Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλίζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 6.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα παξαπάλσ, ν Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα θάησζη έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. α. Οη Έιιελεο πνιίηεο : 1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα παξαθάησ αδηθήκαηα : 1-ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 2-δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 3-απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 4-λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 5-αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 6-γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. ειίδα 23 απφ 65

24 (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β. Οη αιινδαπνί (1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξίπησζε 1 ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο. (2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζή ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο. (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο Αξρήο, ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε άιιεο ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β). (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ ειίδα 24 απφ 65

25 λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξίπησζεο 1 ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 α.1.ηα θαη 7 β.12 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. (5) Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο ησλ ζηνηρείσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απαηηνχληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ θαη (η) θαηαζηαηηθφ ή άιιν λφκηκν έγγξαθν ζχζηαζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (ηη) βεβαίσζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ή έγθξηζή ζθνπηκφηεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή (ηηη) βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Φνξέα θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ λφκηκε θαηαθχξσζή ηνπο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ επηβαιιφκελν εθ ηεο εηδηθήο λνκηθήο κνξθήο θαη ηεο θχζεο ηνπο δ) πλεηαηξηζκνί (1) Όια ηα αλαθεξφκελα σο άλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. (2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. (ε) Δλώζεηο / Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάινπλ θνηλή ππνςεθηόηεηα. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζηελ έλσζε. ζπκκεηέρεη (ζη) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρήο ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ειίδα 25 απφ 65

26 ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Έάλ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. (δ) Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή. 6.2 ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ηνλ Αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο εγγξάθσο. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφζεη ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα θάιπςε επηπξφζζεησλ αλαγθψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη πνπ ζα είλαη ζρεηηθέο κε ην ππφ πινπνίεζε έξγν θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα θαζνξηζζνχλ κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θακηά πεξίπησζε ππέξβαζε ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (δηθαίσκα πξναίξεζεο). Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή ν Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηεο πξφζθιεζεο, β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο πξφζθιεζεο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο, γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο πξφζθιεζεο θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ειίδα 26 απφ 65

27 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε έγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: (α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. (β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ Έξγνπ, ρσξίο Φ.Π.Α. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 7.1 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν ηνπ αλαδφρνπ ζα έρεη, θαηαξρήλ, δηάξθεηα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα κέρξη δχν (2) κελψλ κε κνλνκεξή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Παξάηαζε κεγαιχηεξε ηνπ σο άλσ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απαηηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ πξφζεζε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο δηάξθεηάο ηεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ρσξίο δπλαηφηεηα αχμεζεο. 7.2 ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ειίδα 27 απφ 65

28 Μεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ζεηξά ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη σο εμήο : χκβαζε Καηαθχξσζε Γηαθήξπμε Πξνζθνξά ειίδα 28 απφ 65

29 ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ - ΓΙΑΙΣΗΙΑ Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Δζληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε έλσζεο Δηαηξεηψλ, ε εγγχεζε πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 3. ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.1 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 3.2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ, πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή, ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε πνπ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο χκβαζεο. Η αμηνιφγεζε ησλ παξαδνηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ νπνία δελ κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαδνηέν απνδεηρζεί αλαληίζηνηρν ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ελ γέλεη ησλ αλεηιεκκέλσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε, ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε χκβαζε θπξψζεηο. ειίδα 29 απφ 65

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα