ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ Nontuberculus Mycobacteria-NTM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ Nontuberculus Mycobacteria-NTM"

Transcript

1 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ Nontuberculus Mycobacteria-NTM Posted: 17 Oct :46 AM PDT Τάζνο Σθνύξνγινπ ΤΕ Θαηξηθώλ Εξγαζηεξίσλ Σ α κ π θ ν β α θ η ε ξ ί δ η α α λ ή θ ν π λ ζην γέλνο Mycobacteria ή Mycobacterium, ην νπνίν είλαη ην κόλν γέλνο ηεο νηθνγέλεηαο Mycobacteriaceae, ηεο ηάμεο ησλ Actinomycetales. Η πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε βάζεηο G+C ηνπ DNA είλαη πςειή (61% έσο 71%, εθηόο ηνπ M. leprae πνπ είλαη 55%) θαη εκθαλίδεη νκνηόηεηεο κε ηα γέλε, πνπ έρνπλ επίζεο κπθνιηθά νμέα ζηελ επηθάλεηά ηνπο θαη πςειή ζπγθέληξσζε G+C θαη ζπγθεθξηκέλα Nocardia (64 έως 72%), Rhodococcus (63 έως 73%), Gorgonia (63 έως 69%) και Tsukamurella (68 έως 74%)».(Μαρίνης και σσν.,2006) Eίλαη πνηθίινπ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο, αζπνξνγόλα, αθίλεηα, αεξόβηα βαθηεξίδηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ παρύ, πνιύπινθν θπηηαξηθό ηνίρσκα κε πνιιά ιηπίδηα κε θπξηόηεξν ην κπθνιηθό νμύ π ν π η ν π ο π ξ ν ζ δ ί δ ε η κ ε γ ά ι ε α λ η ί ζ η α ζ ε ζ ε ρ ε κ η θ ν ύ ο θ α η θ π ζ η θ ν ύ ο β ι α π η η θ ν ύ ο π α ξ ά γ ν λ η ε ο, ε λ η ζ ρ ύ ε η η ε ι ν η κ ν γ ό λ ν δ ξ ά ζ ε η ν π ο, η ν π ο π ξ ν ζ δ ί δ ε η κ α θ ξ ό ρ ξ ό λ ν γ ε λ ε ά ο, η α θ α ζ η ζ η ά δ ύ ζ θ ν ι α ζ η ε ρ ξ ώ ζ ε θ α η ν μ ε ά λ η ν ρ α θ α η ε λ η ζ ρ ύ ε η η ε λ α λ η η γ ν λ η θ ό η ε η ά η ν π ο. (Παπαβασιλείοσ, 1995) ηελ αξρή απηνύ ηνπ αηώλα, ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο M. tuberculosis ήηαλ ην κόλν είδνο κπθνβαθηεξηδίνπ πνπ απνκνλώζεθε από ηνλ άλζξσπν θαη πνπ ζπλδέζεθε κε αλζξώπηλε αζζέλεηα. ηε ζπλέρεηα θαζώο άιια είδε κπθνβαθηεξηδίνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο αηηίεο θάπνηαο αλζξώπηλεο αζζέλεηαο απηά θέξνληαλ ζην ζύλνιό ηνπο κε δηάθνξεο νλνκαζίεο: Nontuberculus Mycobacteria-NTM (κε θπκαηηώδε κπθνβαθηεξίδηα) (έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα) Bάκιλλοι MOTT» (mycobacteria other than tuberculosis, κπθνβαθηεξίδηα άιια εθηόο από ηεο θπκαηίσζεο) Άτυπα μυκοβακτηρίδια Καιροσκοπικά μυκοβακτηρίδια Περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια ήκεξα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί πεξηζζόηεξα από 125 είδε ηα νπνία δ ι α σ υ π ί ζ ο ν η α ι : Με βάζε ην ξπζκό αλάπηπμεο θαη ην ρξώκα ησλ απνηθηώλ ηνπο θαηά ηελ επώαζή ηνπο ζην θσο ή ζην ζθόηνο ζε: βξαδέσο αλαπηπζζόκελα (> από 7 εκέξεο ζε αλαθαιιηέξγεηεο) θσηνρξσκνγόλα, ζθνηνρξσκνγόλα, κε θσηνρξσκνγόλα θαη ζε ηαρέσο αλαπηπζζόκελα (< από 7 εκέξεο ζε αλαθαιιηέξγεηεο). Με βάζε ηελ παζνγόλν δξάζε ηνπο ζε: ππνρξεσηηθά θαη επθαηξηαθά παζνγόλα θαη ζε ζαπξόθπηα. Με βάζε ηνλ θίλδπλν πξόθιεζεο λόζνπ ζηνλ άλζξσπν: ζηελ νκάδα Θ, ηελ νκάδα ΘΘ θαη ηελ νκάδα ΘΘΘ θαηά αύμνπζα ζεηξά επηθηλδπλόηεηαο. Απηέο νη δηαηξέζεηο δελ έρνπλ θακία επίζεκε ηαμηλνκηθή ππόζηαζε αιιά είλαη ρξήζηκεο ζηελ πξνζπάζεηα ηαπηνπνίεζεο. Ο ζπλδπαζκόο ηνπο καο δίλεη ην πίλαθα ηεο επόκελεο ζειίδαο, όπνπ θαίλνληαη ηα είδε πνπ ζπρλόηεξα απαληώληαη θαη ηαπηνπνηνύληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο.

2 Η η α μ η λ ό κ ε ζ ή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ 16S rrna αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ (κηα αθνινπζία πεξίπνπ λνπθιενηηδίσλ, ε νπνία θσδηθνπνηείηαη από ην 16S ξηβνζσκηθό DNA (rdna), έλα θαιά ζπληεξεκέλν γνλίδην ζην νπνίν ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ είλαη θνηλέο ζε όια ηα έκβηα όληα θαη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο αλάινγα κε ην είδνο). Σα NTM είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζην πεξηβάιινλ κε πςειά πνζνζηά απνκόλσζεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Μπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην έδαθνο θαη ην λεξό. ύκθσλα κε έξεπλεο παγθνζκίσο, έρεη βξεζεί επαλεηιεκκέλα όηη πιεζπζκνί κπθνβαθηεξηδίσλ δηαβηνύλ ζε θπζηθά ύδαηα όπσο ιίκλεο, πνηάκηα θαη ξπάθηα. ην ζαιαζζηλό λεξό πεξηέρνληαη ζπάληα θαζώο δελ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε ζπλζήθεο πςειήο αιαηόηεηαο. παλίσο βξίζθνληαη ζε ππόγεηα λεξά, σζηόζν κεγάινη αξηζκνί κπθνβαθηεξηδίσλ ππάξρνπλ ζπλήζσο ζε λεξά ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε νμπγόλν θαη πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε νξγαληθά πιηθά. Α ΝΣΜ ΤΥΝΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔ ΝΟΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Β ΝΣΜ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΑ ΠΑΝΗΑ ΜΔ ΝΟΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 1. ΒΡΑΓΔΩ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΑ I. ΜΖ ΦΩΣ0ΥΡΩΜΟΓΟΝΑ M. avium-intracellulare M. terrae complex M. malmoense M. shimodei M. haemophilum. M. ulcerans II. ΦΩΣΟΥΡΩΜΟΓΟΝΑ M. kansasii. M. simiae M. marinum M. asiaticum M. genavense III. ΚΟΣΟΥΡΩΜΟΓΟΝΑ M. xenopi M. gordonae M. scrofulaceum M. szulgai 2. ΣΑΥΔΩ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΑ M. fortuitum group M. immunogenum M. chelonae- M. ascessus M. smegmatis Σν πόζηκν λεξό έρεη απνδεηρηεί πσο απνηειεί επίζεο κηα ζεκαληηθή πεγή δηαβίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κπθνβαθηεξηδίσλ. Σα είδε Μ. avium, M. chelonae, M. fortuitum, M. gordonae, M.kansasii, M. xenopi ζπλαληώληαη ζπρλόηεξα ζην πόζηκν λεξό θαη δεκηνπξγνύλ επηδεκίεο θαη ςεπδνεπηδεκίεο ζηελ θνηλόηεηα. Κάπνηα από ηα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΝΣΜ, όπσο ε ηθαλόηεηα αλάπηπμήο ηνπο ζε ρακειέο ζξεπηηθέο

3 ζπγθεληξώζεηο, ε δεκηνπξγία βηνκεκβξαλώλ, ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε πξσηόδσα θαη ε αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζηελ απνιύκαλζε απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο επηβίσζήο ηνπο. Δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία κεηάδνζήο ηνπο από δώα ζε άλζξσπν ή από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Αζζέλεηεο από NTM έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο βηνκεραληθέο ρώξεο. Σα πνζνζηά επίπησζεο θπκαίλνληαη από 1,0 έσο 1,8 πεξηπηώζεηο αλά άηνκα έηζη όπσο απηά ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ απνκνλσζέλησλ NTM πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζπζρεηηζζεί κε λόζν. Με βάζε ηα δεισζέληα ζηνηρεία από ηελ αξρή ηεο επηδεκίαο ηνπ AIDS ζηελ Ειιάδα έσο ηηο 31/10/2009 ΝΣΜ ινηκώμεηο αλέπηπμαλ 49 αζζελείο ( 1,5%) ζε έλα ζύλνιν 2991, 36 (1,2%) αλέπηπμαλ λόζν από M. avium ή M. kansasii θαη 13 αζζελείο (0,4%) αλέπηπμαλ λόζν από άιια ΝΣΜ. Ωο πξνο ηελ π α θ ο γ έ ν ε ι α η υ ν Ν Τ Μ : ζε HIV αξλεηηθνύο αζζελείο ν η π λ ε π κ ν λ η θ έ ο ι ν η κ ώ μ ε η ο από NTM έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε πθηζηάκελεο λόζνπο ησλ πλεπκόλσλ όπσο ε ρξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη νη βξνγρηεθηαζίεο, λόζνπο όπσο ε θπζηηθή ίλσζε θαη κε θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο, θπξίσο ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, όπσο ε ζπγγελήο δπζκνξθία ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο (pectus excavatum), ε ζθνιίσζε θαη ε πξόπησζε κηηξνεηδνύο βαιβίδαο ελώ ν η δ η ά ρ π η ε ο ι ν η κ ώ μ ε η ο από ΝΣΜ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε γελεηηθά ζύλδξνκα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαιιάμεηο ζηε ζύλζεζε θαη ηελ αλνζηαθή απάληεζε ηεο ηληεξθεξόλεο- γ (IFN-γ) θαη ηεο ηληεξιεπθίλεο-12 (IL -12). Η IFN-γ θαη ε IL-12 ειέγρνπλ ηηο κπθνβαθηεξηδηαθέο ινηκώμεηο ζε κεγάιν βαζκό κέζσ ηεο ξύζκηζεο ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ TNF-α, ν νπνίνο παξάγεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηα κνλνθύηηαξα θαη ηα καθξνθάγα. Ο θξίζηκνο ξόινο ηνπ TNF-α ζηνλ έιεγρν ησλ ελδνθπηηάξησλ ινηκώμεσλ έγηλε ζαθήο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ TNF-α αλαζηνιέσλ. Έρεη απνδεηρζεί όηη πνιύ ηζρπξά αλαζηαιηηθά αληηζώκαηα έλαληη ηνπ TNF-α όπσο ην infliximab θαη ην adalimumab θαζώο θαη ν δηαιπηόο ππνδνρέαο etanercept είλαη απνηειεζκαηηθνί αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνληεο θαη κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζρεηηθά πςειά πνζνζηά αλάπηπμεο ελεξγνύο κπθνβαθηεξηδηαθήο ινίκσμεο ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε ιαλζάλνπζα κνξθή ηεο λόζνπ. Έρνπλ αλαθεξζεί ζην CDC 105 επηβεβαησκέλεο πεξηπηώζεηο ΝΣΜ ινηκώμεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε αληη- TNF-α ζεξαπεία. ε HIV ζεηηθνύο αζζελείο νη γεληθεπκέλεο ινηκώμεηο από ΝΣΜ ζπλήζσο επέξρνληαη κόλν κεηά ηελ πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ CD4 + Τ-ιεκθνθπηηάξσλ θάησ από 50/κl, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν ησλ T-cell θπηηάξσλ ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ κπθν-βαθηεξηδίσλ. Οη θπξηόηεξεο θιηληθέο νληόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ηα ΝΣΜ είλαη: π ν ε ς μ ο ν ι κ ή λ ο ί μ υ ξ η, λ ε μ θ α δ ε ν ί η ι δ α, λ ο ι μ ώ ξ ε ι ρ η ο ς δ έ π μ α η ο ρ, η υ ν μ α λ α κ ώ ν μ ο π ί υ ν κ α ι η υ ν ο ζ η ώ ν, γ ε ν ι κ ε ς μ έ ν η λ ο ί μ υ ξ η Ν Τ Μ κ α ι λ ο ι μ ώ ξ ε ι ρ π ο ς ζ σ ε η ί ζ ο ν η α ι μ ε δ ι α δ ι κ α ζ ί ε ρ ή ε γ κ α η α ζ η ά ζ ε ι ρ ς γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ρ π ε π ί θ α λ τ η ρ. Η N T M π ν ε ς μ ο ν ο π ά θ ε ι α δελ έρεη ραξαθηεξηζηηθή θιηληθή εηθόλα. Σα ζπκπηώκαηα είλαη πνηθίια θαη γίλνληαη εληνλόηεξα θαζώο ε ινίκσμε εμειίζζεηαη. Όινη νη αζζελείο έρνπλ ρξόλην ή πεξηνδηθό βήρα. Επίζεο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα ή όια από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα: παξαγσγή πηπέισλ, θόπσζε, θαθνπρία, δύζπλνηα, ππξεηό, αηκόπηπζε, πόλν ζην ζηήζνο θαη απώιεηα βάξνπο. Η δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο είλαη ζπρλά δύζθνιε θαζώο ηα ζπκπηώκαηα είλαη παξόκνηα κε απηά πνπ πξνθαινύληαη από ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ησλ πλεπκόλσλ, όπσο ε βξνγρηεθηαζία θαη ε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. Σα είδε πνπ ζπρλόηεξα πξνθαινύλ πλεπκνληθή ινίκσμε είλαη ηα M. abscessus, M. avium complex, M. kansasii, M. malmoense & M. Xenopi.

4 Η N T M λ ε μ θ α δ ε ν ί η ι δ α απνηειεί ηελ πην ζπρλή λόζν από ΝΣΜ ζε παηδηά ειηθίαο 1-5 εηώλ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ζηελ ειηθία απηή ηα παηδηά έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε πεξηβαιινληηθέο πεγέο ΝΣΜ όπσο είλαη ην έδαθνο θαη ην λεξό. Η πην θνηλή κνξθή ηεο λόζνπ είλαη ε ηξαρειηθή ιεκθαδελίηηδα. Ωζηόζν κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ θαη άιινη ιεκθαδέλεο όπσο νη ππνγλάζηνη, νη πξνσηηαίνη θαη νη ππεξθιείδηνη. Αθόκα πεξηζηαζηαθά κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ θαη άιιεο νκάδεο ιεκθαδέλσλ εθηόο ηεο πεξηνρήο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ όπσο είλαη νη κεζνπλεπκόληνη. ε πεξίπησζε απνπζίαο HIV ινίκσμεο ε NTM ιεκθαδελίηηδα ζπάληα πξνζβάιεη ελήιηθεο. Η θπκαηηώδεο ιεκθαδελίηηδα ζε αληίζεζε κε ηελ ΝΣΜ ιεκθαδελίηηδα εκθαλίδεηαη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό ζηα παηδηά θαη ζε πνιύ κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηνπο ελήιηθεο. Σα είδε πνπ ζπρλόηεξα πξνθαινύλ ιεκθαδελίηηδα είλαη ηα M. avium complex, M. malmoense, M. scrofulaceum. Σα είδε NTM ηα νπνία πξνθαινύλ πην ζπρλά λ ο ι μ ώ ξ ε ι ρ η ο ς δ έ π μ α η ο ρ, η υ ν μ α λ α κ ώ ν μ ο π ί υ ν κ α ι η υ ν ο ζ η ώ ν είλαη ην Μ. fortuitum, ην Μ. abscessus, ην Μ. chelonae, ην Μ. marinum θαη ην M. ulcerans, ην νπνίν πξνθαιεί ην έιθνο Buruli. Ωζηόζν, ζρεδόλ όια ηα είδε NTM έρνπλ πεξηγξαθεί σο αηηία δεξκαηηθήο ινίκσμεο. Σα ηαρέσο αλαπηπζζόκελα είδε Μ. fortuitum, Μ. abscessus, Μ. chelonae κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζρεκαηηζκό ηνπηθνύ δνζηήλα ή απνζηήκαηνο ζε ζεκεία πιεγώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από θάπνην αηρκεξό αληηθείκελν, ζε ζεκεία παξαθεληήζεσλ, ζε αλνηθηά ηξαύκαηα ή ζε πεξηνρέο θαηαγκάησλ. Οη γ ε ν ι κ ε ς μ έ ν ε ρ Ν Τ Μ λ ο ί μ υ ξ ε ι ρ απνηεινύλ ηηο πην ζπρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο ζε άηνκα κε πξνρσξεκέλε HIV ινίκσμε θαη εκθαλίδνπλ παγθόζκηα θαηαλνκή. Παξά ην γεγνλόο όηη κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθά είδε NTM έρνπλ αλαθεξζεί σο αηηία γεληθεπκέλσλ ΝΣΜ ινηκώμεσλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (> 90%) απηώλ ησλ ινηκώμεσλ πξνθαινύληαη από MAC θαη εηδηθόηεξα ην M. avium. Ο κεραληζκόο κόιπλζεο ησλ αηόκσλ κε HIV δελ είλαη απόιπηα γλσζηόο αιιά εηθάδεηαη όηη γίλεηαη κέζσ ηεο θαηάπνζεο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ από θάπνηα πεξηβαιινληηθή πεγή. Αζζελείο ησλ νπνίσλ ην αλαπλεπζηηθό θαη γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα έρνπλ απνηθηζζεί από ΝΣΜ δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ γεληθεπκέλε ΝΣΜ ινίκσμε. Παξακέλεη πξνο ην παξόλ άγλσζην γηαηί νξηζκέλα παζνγόλα είδε NTM ζπάληα πξνθαινύλ γεληθεπκέλε ΝΣΜ ινίκσμε. Γηα παξάδεηγκα, ην M. abscessus πξνθαιεί πλεπκνλνπάζεηα κε παξόκνηα ζπρλόηεηα κε ην MAC αιιά δε ζρεηίδεηαη κε δηάρπηε ινίκσμε ζε αζζελείο κε AIDS. Οκνίσο, ην Μ. intracellulare είλαη ππεύζπλν γηα ηηο πεξηζζόηεξεο MAC πλεπκνλνπάζεηεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ελώ ην M. avium είλαη ππεύζπλν γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γεληθεπκέλεο MAC ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε AIDS. Οη πεξηπηώζεηο Ν Τ Μ λ ο ι μ ώ ξ ε υ ν π ο ς ζ σ ε η ί ζ ο ν η α ι μ ε δ ι α δ ι κ α ζ ί ε ρ ή ε γ κ α η α ζ η ά ζ ε ι ρ ς γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ρ π ε π ί θ α λ τ η ρ, πεξηιακβάλνπλ εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε θαξδηαθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε ελέζεηο, κε πιαζηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε επεκβάζεηο ιηπναλαξξόθεζεο, κε επεκβάζεηο θεξαηνεηδνύο, κε δηαδηθαζίεο αηκνθάζαξζεο, κε ηε καθξνρξόληα εθαξκνγή θεληξηθώλ ελδνθιέβησλ θαζεηήξσλ, κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κέζνπ σηόο θαη κε κηα πνηθηιία από δηάθνξεο άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ο θνηλόο παξνλνκαζηήο ζε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαίλεηαη όηη είλαη ε έθζεζε ηνπ εππαζνύο αηόκνπ ζε θάπνην κνιπζκέλν από ΜΤΛ πγξό, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη ην λεξό ηεο βξύζεο. Κπξίσο πξνθαινύληαη από ηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελα είδε. Γ ι α η η σ π ώ ζ η ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ζηα άκεζα ή έκκεζα παξαζθεπάζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη νη ρξώζεηο ηεο θνπμίλεο: Ziehl-Neelsen (Ζ-Μ) (ζεξκή κέζνδνο) θαη Kinyoun (ςπρξή κέζνδνο) θαηά ηηο νπνίεο ηα κπθνβαθηεξίδηα ρξσκαηίδνληαη θόθθηλα ελώ ηα άιια βαθηήξηα θαη ηα θύηηαξα (π.ρ. επηζειηαθά) κπιε.& νη ρξώζεηο κε θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο: κέζνδνο Auramine- O θαη Auramine- Rho-damine θαηά ηηο νπνίεο ηα κπθνβαθηεξίδηα εκθαλίδνληαη θίηξηλα, ιακπεξά ζε καύξν ή θόθθηλν θόλην αλάινγα κε ην κεηαρξσκαηηζηηθό δηάιπκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.

5 Γ ι α η η ν α ν ά π η ς ξ η ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηεξεά, πγξά θαη δηθαζηθά πιηθά. Σα θπξίσο ρξεζηκνπνηνύκελα ζηεξεά ζξεπηηθά πιηθά είλαη ην Lowenstein- Jensein (L- J), ην Middlebrook 7H10 άγαξ θαη ην Middlebrook 7H11 άγαξ. Σν Lowenstein- Jensen (L-J) απνηειεί ην πιηθό εθινγήο θαη είλαη απαξαίηεην έζησ θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιιν ζξεπηηθό πιηθό. Εθηόο από ην ην Middlebrook 7H9, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο δνθηκαζίεο ηαπηνπνηήζεο θπθινθνξνύλ δηάθνξα πγξά ζξεπηηθά πιηθά ζε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαιιηεξγεηώλ όπσο ην Bactec 9000 MB, ην Bactec MGIT 960, ην Bac T/ALERT. Η η α ς η ο π ο ί η ζ η ησλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ εηδώλ γίλεηαη βάζεη ησλ θαηλνηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (κηθξνζθνπηθνί θαη θαιιηεξγεηηθνί ραξαθηήξεο), ησλ βηνρεκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο, ηεο ρξσκαηνγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ ιηπηδίσλ ηνπ ηνηρώκαηόο ηνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε είδνο (πγξή ρξσκαηνγξαθία, HPLC (High Performance Liquid Chromatography)) θαη κε κεζόδνπο κνξηαθήο βηνινγίαο. Σν ΕΚΑΜ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ΝΣΜ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ δεηγκάησλ πνπ δέρεηαη από ην Π.Γ.Ν.Ν.Θ «Η ΩΣΗΡΙΑ» αιιά θαη λνζνθνκεία από όιε ηελ Ειιάδα ρξεζηκνπνηεί κέζνδν ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα PCR & αλάζηξνθν πβξηδηζκό κε ηελ ηερληθή ηεο εηαηξείαο Hain Lifescience GenoType Mycobacterium CM (Common Species) γηα ηα είδε πνπ ζπλαληώληαη ζπρλόηεξα & GenoType Mycobacterium AS (Additional Species) γηα ηα είδε πνπ ζπλαληώληαη ζπαληόηεξα. ηελ ηερληθή απηή ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε είδνο probes είλαη αθηλεηνπνηεκέλα κε νξηζκέλε ζεηξά πάλσ ζε ηαηλίεο ληηξνθπηηαξίλεο (strips). Μεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε PCR ηνπ κπθνβαθηεξηδηαθνύ DNA ρξεζηκνπνηώληαο βηνηηληιηζκέλνπο εθθηλεηέο (viotinylated primers) εηδηθνύο ηνπ γέλνπο, γίλεηαη πβξηδηζκόο θαη όπνπ ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή αθνινπζία, δεκηνπξγνύληαη πβξίδηα ζηηο αληίζηνηρεο ησλ probes ζέζεηο. Αθνινπζεί πξνζζήθε ζηξεπηαβηδίλεο ζεκαζκέλε κε αιθαιηθή θσζθαηάζε, ε νπνία ζπλδέεηαη όπνπ ππάξρεη πβξίδην-βηνηίλε. Επώαζε κε ην ππόζηξσκα BCIP/NBT δίλεη ρξσκνγόλν απνηέιεζκα κσβ/θαθέ κε ηε κνξθή δώλεο, ε ζέζε ηεο νπνίαο πάλσ ζηελ ηαηλία (strip) ππνδειώλεη ην είδνο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. (Μαρίνης και σσν.,2006). Η κέζνδνο έρεη δηαπηζηεπζεί από ην Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεπζεο (ΕΤΔ) θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Πεδίν Δηαπίζηεπζεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ κε αξ. πηζηνπνηεηηθνύ 913. ΒΘΒΚΘΟΓΡΑΦΘΙΕΣ ΑΜΑΦΟΡΕΣ 1. Αρςένη Αντιγόνη, «Κλινική και Εργαςτηριακή Διάγνωςη Λοιμώξεων» (Τόμοσ 1&2), Ζήτα, 1994, Αθήνα. 2. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ, Δελτίο Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ τησ HIV/AIDS λοίμωξησ ςτην Ελλάδα, Οκτώβριοσ 2009,τεύχοσ 24, ςελίδα Μαρίνησ Ε, Βογιατζάκησ Ε.Δ, Βρυώνη Γ «Εργαςτηριακή Μυκοβακτηριδιολογία», Έκδοςη Μαρίνησ Ε, Βογιατζάκησ Ε.Δ, Βρυώνη Γ, Αθήνα, 2006, ISBN: Παπαβαςιλείου Ιωάννησ, Bienz kurt, Eckert Jonannes. «Ιατρική μικροβιολογία: ανοςολογία, βακτηριδιολογία, μυκητολογία, ιολογία, παραςιτολογία» Εκδόςεισ, Μαρία Γρ. Παριςιάνου, Αθήνα David E. Griffith, Timothy Aksamit, Barbara A. Brown-Elliott, Antonino Catanzaro, Charles Daley, Fred Gordin, Steven M. Holland, Robert Horsburgh, Gwen Huitt, Michael F. Iademarco, Michael Iseman, Kenneth Olivier, Stephen Ruoss, C. Fordham von Reyn, Richard J. Wallace, Jr., Kevin

6 Winthrop on behalf of the ATS Mycobacterial Diseases Subcommittee. An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Nontuberculous Mycobacterial Diseases. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 175. pp , (2007), 2007 American Thoracic Society, doi: /rccm ST 6. Dorman SE, Holland SM. Interferon-gamma and interleukin-12 pathway defects and human disease. Cytokine Growth Factor Rev 2000;11: Falkinham III, J.O., Norton, C.D. and LeChevallier, M.W., (2001). Factors influencing numbers of Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare and other mycobacteria in drinking water distribution systems. Appl. Environ. Microbiol. 67, Iseman MD, Buschman DL, Ackerson LM. Pectus excavatum and scoliosis: thoracic anomalies associated with pulmonary disease caused by Mycobacterium avium complex. Am Rev Respir Dis 1991;144:914). 9. Kevin L. Winthrop, Eric Chang, Shellie Yamashita, Michael F. Iademarco, and Philip A. LoBue, Nontuberculous Mycobacteria Infections and Anti Tumor Necrosis Factor-α Therapy, Author affiliations: Oregon Health and Sciences University, Portland, Oregon, USA (K.L. Winthrop, E. Chang, S. Yamashita); US Public Health Service, Washington, DC, USA (M.F. Iademarco); and Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA (P.A. LoBue), Vol. 15, No. 10 October Koneman s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Washington Winn, Jr., Stephen Allen, William Janda, Elmer Koneman, Gary Procop, Paul Scheckenberger, Gail Woods, 6 th edition, 2006, Lippincott Williams & Wilkins, USA, Mario J.M. Vaerewijck, Ge ert Huys, Juan Carlos Palomino, Jean Swings, Francoise Portaels, (2005). Mycobacteria in drinking water distribution systems: ecology and significance for human health. FEMS Microbiology Reviews Olivier KN, Weber DJ, Wallace RJ Jr, Faiz AR, Lee JH, Zhang Y, Brown-Elliot BA, Handler A, Wilson RW, Schechter MS, et al.; Nontuberculous Mycobacteria in Cystic Fibrosis Study Group. Nontuberculous mycobacteria. I: multicenter prevalence study in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2003;167: Tortoli E. Impact of genotypic studies on mycobacterial taxonomy: the new mycobacteria of the 1990's. Clin Microbiol Rev 2003;2: United States Enviromental Protection Agency ( US EPA,2002). Health risks from microbial growth and biofilms in drinking water distribution systems, June 17, 2002, 50 pp.

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο Καηεύζπλζε Μνξηαθήο Γελεηηθήο-Κπηηαξνγελεηηθήο Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΣUBERCULOSIS COMPLEX M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Σμήμα Ιαηπικήρ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ζηιρ Βαζικέρ Ιαηπικέρ Δπιζηήμερ Δπγαζηήπιο Αναηομίαρ Καηεύθςνζη Μοπιακήρ Αναηομικήρ Γιπλωμαηική Δπγαζία ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα