ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015"

Transcript

1 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο θαη γηα φινπο εκάο πνπ ηνλ είρακε θίιν είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε κέξα. Δίλαη δχζθνιε κέξα θαη ιφγσ ηνπ Πνιπηερλείνπ, δηφηη πξέπεη πνιινί απφ καο φηαλ ζα θχγνπλ λα πάλε απφ θεη. Οπφηε ζα ζαο θάλσ κία γξήγνξε ελεκέξσζε θαη κεηά λα δερζνχκε θάπνηεο εξσηήζεηο. Γελ μέξσ αλ ζα ζέιεη λα πεη θαη θάπνηεο θνπβέληεο θαη ν Γηψξγνο πξηλ πάκε ζηα εξσηήκαηα. Φζεο απφ φ,ηη μέξεηε έθιεηζε ε ζπκθσλία κε ην θνπαξηέην θαηά ηε κία θαη κηζή κεηά ηα κεζάλπρηα -νπφηε πήγα ζρεηηθά λσξίο ζην ζπίηη! Η ζπκθσλία θαιχπηεη θαη ηα 48 πξναπαηηνχκελα, θαιχπηεη θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ θαλνληθά ήηαλ ζηα δεχηεξα milestones (πξναπαηηνχκελα) αιιά είραλ ρξεκαηνπηζησηηθή ρξνηά θαη άξα ηα θξάηε-κέιε ηα ήζειαλ ζην πιαίζην ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Σήκεξα ην πξσί έγηλε ην EWG πνπ επηβεβαίσζε φηη έγηλε ε ζπκθσλία. Θα μέξεηε φηη θαη ν θ. Νηάηζεικπινπκ θαη ν θ. Μνζθνβηζί έθαλαλ πνιχ ζεηηθέο δειψζεηο. Όια απηά ζα βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Τα παξαθάησ βήκαηα είλαη ηα εμήο: Θα ςεθηζηεί ην λνκνζρέδην ζηε Βνπιή ηελ Πέκπηε ην βξάδπ, ζα γίλεη έλα αθφκε EWG ηελ Παξαζθεπή, πνπ ζα επηβεβαηψζεη φηη ην λνκνζρέδην αληηζηνηρεί ζε απηά πνπ έρνπκε ζπκθσλήζεη. Μεηά θάπνηα ζηηγκή νη ηξάπεδεο, πνπ δελ έρνπλ θιείζεη ηα βηβιία πξνζθνξάο, ζα ηα θιείζνπλ, ζα γίλνπλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη φηαλ είλαη γλσζηφ ην πνζφ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα έρεη ην ΤΦΣ ζα γίλεη κεηαβίβαζε κε απφθαζε ηνπ ESM απφ ην ηακείν ηνπ -ζην νπνίν ήδε ππάξρνπλ ηα 10 δηζ.- έλα πνζφ απφ απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα πάεη ζην ηακείν ηνπ ΤΦΣ. Τα 2 δηζ. λνκίδσ κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ πην λσξίο. Όπσο μέξεηε, πξννξίδνληαη γηα ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη ζεζκνί είλαη αθφκα εδψ, ζα παξακείλνπλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή θαη ζα ζπδεηήζνπκε ηα δεχηεξα milestones θαη ηελ παξαθάησ πνξεία.

2 Η ζπκθσλία πεξηείρε πνιιά ζέκαηα. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζα έρεηε εξσηήζεηο γηα πνιιά απφ απηά. Τα ηειεπηαία ζέκαηα πνπ μέξεηε ιχζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Έρνπκε κηα ζπκθσλία γηα ηελ πξψηε θαηνηθία πνπ ζα ζαο εμεγήζσ ζηηο εξσηήζεηο. Έρνπκε ζπκθσλία γηα ηε ζηξαηεγηθή καο γηα ηα θφθθηλα δάλεηα, γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη άκεζα λνκνζεηηθφ έξγν. Δίλαη απιψο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηελ νπνίαλ ζα δνπιέςνπκε ηηο επφκελεο κέξεο, ζα ηε ζπδεηήζνπκε, ζα επεμεξγαζηνχκε κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θφθθηλσλ δαλείσλ. Γελ ζα είλαη δειαδή κηα ιχζε γηα φια, αιιά γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζα ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή. Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζα εθαξκνζηεί άκεζα, ζε άιιεο ζα ππάξρεη ζηαδηαθή εθαξκνγή. Υπάξρεη θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ, αιιά πάληα κε έλα ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, γηα ην νπνίν θάλακε κεγάιεο πξνζπάζεηεο ηδηαίηεξα γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα πην αδχλακα θαη επάισηα ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Έρεη βξεζεί ε ιχζε θαη γηα ηνλ ΦΠΑ πνπ αθφκα έρεη θάπνηεο εθθξεκφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ζπκθσλνχκε θαη εκείο θαη νη ζεζκνί φηη είλαη ηερληθήο θχζεσο. Υπάξρεη ιχζε θαη γηα ηα θάξκαθα θαη γηα ηηο 100 δφζεηο. Απηά λνκίδσ είλαη ηα θπξίαξρα. Ννκίδνπκε φηη ήηαλ κηα δχζθνιε δηαπξαγκάηεπζε, θάησ απφ κεγάιε πίεζε ρξφλνπ επεηδή ππήξρε θαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε. Όπσο ην θαινθαίξη ν κνριφο πίεζεο ήηαλ ην Grexit, απηή ηε θνξά ήηαλ ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη απηφ δεκηνχξγεζε έλα αζθπθηηθφ πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηε κεξηά καο. Τνχησλ δνζέλησλ, λνκίδσ φηη ε ππφζρεζή καο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ λα δηαπξαγκαηεπηνχκε θαη λα θεξδίζνπκε πξάγκαηα θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηνλ νδηθφ ράξηε εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, πνπ έρνπκε θαηαζηξψζεη, ζπλερίδεηαη. Σε εζάο εηδηθά, πνπ είζηε ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζαο έρσ πεη φηη ηξία είλαη ηα πξψηα βήκαηα: Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, ε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο θαη ε έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην ρξένο. Δίκαζηε πνιχ θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ βήκαηνο, έρνπκε θάλεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη πξνο ηελ πνξεία γηα ηελ πξψηε αμηνιφγεζε, αθνχ 2

3 έρνπκε ηειεηψζεη κε ηα πξψηα milestones. Θα ππάξρνπλ θαη δπζθνιίεο ζην κέιινλ, αιιά ε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο -πνπ πξνζπαζεί κε νξγαλσκέλν ηξφπν λα εθαξκφζεη ηε ζπκθσλία- είλαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζηα ζεκεία πνπ «παξθάξακε» ην θαινθαίξη γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Τέινο ην είλαη ην παξάιιειν πξφγξακκα. Όια απηά λνκίδσ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ηελ επφκελε πεξίνδν. Καη κε απηφ λνκίδσ κπνξψ λα θιείζσ, δε λνκίδσ φηη ζέισ λα πσ θάηη άιιν απηή ηε ζηηγκή, δελ μέξσ αλ ζέιεη λα πεη θάηη ν Γηψξγνο ή απιψο λα δερζνχκε ηηο εξσηήζεηο. Υ. ΚΟΛΩΝΑ («ΔΘΝΟ», «ΖΜΔΡΖΗΑ»): Ήζεια λα ξσηήζσ, ζα κπνξνχζαηε λα καο πεξηγξάςεηε ηη πξνβιέπεη ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ πξνζθεχγνπλ ζην λφκν Καηζέιε; Καη γηαηί απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν θαηεγνξίεο; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Να μεθαζαξίζσ θαη' αξράο φηη απηνί πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηνλ παιηφ λφκν δε ζίγνληαη απφ ηνλ θαηλνχξγην θαζφινπ. Υ. ΚΟΛΩΝΑ: Γη απηνχο πνπ έρνπλ πάξεη δίθε; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Όιν ην θαζεζηψο ηνπ παιαηνχ λφκνπ, φζνη είλαη εληαγκέλνη ζ απηφ παξακέλνπλ σο έρνπλ κε βάζε ηνπο παιηνχο θαλφλεο. Απφ ηνχδε θαη ζην εμήο θαη γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα ζα ηζρχζεη ην λέν θαζεζηψο έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λφκνπ. Ξερσξίδεη κε δηαθξηηφ ηξφπν, δχν θαηεγνξίεο δαλεηνιεπηψλ. Η πξψηε θαηεγνξία είλαη νη θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο. Τα θξηηήξηα πιένλ ηνπ λφκνπ είλαη δχν θαη φρη ηξία φπσο ήηαλ ζηελ πεξίνδν ησλ ζπδεηήζεσλ, έρεη θχγεη ην θξηηήξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο, άξα είλαη κφλν ην χςνο ηεο θαηνηθίαο, ε αληηθεηκεληθή αμία ηεο θαηνηθίαο, θαη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Απηά ηα δπν θξηηήξηα. Με βάζε απηά ηα δπν θξηηήξηα ην 25% ησλ δαλεηνιεπηψλ δειαδή κε εηζφδεκα σο επξψ, ε δηαδηθαζία απηή παξέρεη πιήξε, 100% ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ θαη κε θξαηηθή αξσγή. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζ απηή ηελ θαηεγνξία, ην φπνην έιιεηκκα εηζνδήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ, θαιχπηεηαη πιένλ απφ ην Γεκφζην. Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία, απφ ην 25% έσο ην 60% ησλ δαλεηνιεπηψλ, ν λένο λφκνο πξνβιέπεη θάιπςε πεξίπνπ ηνπ 60% ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα 3

4 έσο επξψ. Σηε δεχηεξε απηή θαηεγνξία ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δφζεο ηελ νπνία πξέπεη λ απνπιεξψλεη ην λνηθνθπξηφ γηα λ απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία, πξνζδηνξίδεηαη φπσο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο απφ έλα λέν φξν. Ο λένο απηφο φξνο είλαη ε ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία θαηά ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζήκεξα κπνξεί λ απνηηκεζεί κε βάζε ηελ θαηάζεζε ζην Γηθαζηήξην ησλ αμηνινγεηψλ, ηεο απνηίκεζήο ηνπο γηα ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίαο. Απηή θαηά θαλφλα είλαη ρακειφηεξε ζήκεξα απ φ,ηη ήηαλ πξνθαλψο πξηλ απφ 5-6 ρξφληα, αηζζεηά ρακειφηεξε. Καη θαη επέθηαζε απηφ είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ζα θέξεη ε Τξάπεδα κε ηελ έλλνηα φηη αλαπξνζαξκφδεηαη ην δάλεην ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ. Δθ' φζνλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, ν δαλεηνιήπηεο θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ ηξέρνπζα αμία θαη φρη ην δάλεην πνπ είρε ιάβεη ζηελ αξρή. Απηφ ζεκαίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο εληαίαο δφζεο ηνπ ζηα επίπεδα ηεο ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο. Δάλ ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ην επηηξέπεη, πνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ 20 κε 35 ρηιηάδσλ εθηηκνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε απηή ηε λέα ηηκή εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ ηεο ινγηθά ζα κπνξνχλ λα ην θαιχςνπλ, ε θαηνηθία παξακέλεη πξνζηαηεπκέλε. Αλ γηα θάπνην ιφγν ην εηζφδεκα δε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην παξαπέκπεηαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ Τξαπεδψλ, φπνπ κε βάζε απηφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, ε Τξάπεδα απνθαζίδεη εάλ θαη κε πνην ηξφπν ζ αλαδηαξζξψζεη ην δάλεην. Αίξεηαη φκσο ε πξνζηαζία δηφηη ε Τξάπεδα ζ απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εθαξκφζεη ηνλ θψδηθα, θαη εθαξκφδνληάο ηνλ, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ πξνθχςεη ζπκθσλία, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ε Τξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πάξεη πην αθξαία κέηξα. Η δεχηεξε δψλε έρεη ην 25% κε 60%, έρεη απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ, ην ίδην έρεη θαη ην απφ θάησ θνκκάηη, απιψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζφδεκα είλαη πνιχ ρακειφ, έξρεηαη ην θξάηνο θαη θαιχπηεη ηε δηαθνξά. Έρνπκε βάιεη πνιχ ρακειά φξηα ζηηο επαίζζεηεο νκάδεο, ηα λνηθνθπξηά δειαδή ζα πιεξψλνπλ απφ 5% έσο 10% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, αλάινγα κε 4

5 ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηεγνξία θαη ην ππφινηπν ζα ην ζπκπιεξψλεη ην θξάηνο. Απηφο είλαη ν λφκνο, ζεσξνχκε φηη είλαη επηηπρία ην φηη δηαηεξνχκε ην πνζνζηφ απφιπηεο ή πνιχ πςειήο πξνζηαζίαο, ζην 60% ησλ δαλεηνιεπηψλ. Η ζπκθσλία έρεη ζηνηρεία ζπκβηβαζκνχ, αιιά έρεη απφιπηε, 100% πξνζηαζία γηα θάησ ηνπ 25% ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη πςειφηαην νξηαθά ζα έιεγα, εμαηξεηηθά πςειφ φξην πξνζηαζίαο κέρξη ην 60%. Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Να πξνζζέζσ έλα δπν πξάγκαηα ζ απηά πνπ είπε ν Γηψξγνο. Τν πξψην πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ είλαη φηη αξρίζακε κε κηα δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνπαξηέηνπ γηα πξνζηαζία κφλν ηνπ 16% κε 20%. Απηή ήηαλ ε ζέζε ηνπο, ην πνιεκήζαλε πάξα πνιχ ζθιεξά. Δίπαλ φηη δε βιέπνπλ θαλέλα ιφγν λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε πξνζηαζία θαη φηη δελ ππάξρεη απηή ε πξνζηαζία ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Γεχηεξνλ, είλαη φηη ππάξρνπλ ηξεηο δηθιείδεο πξνζηαζίαο ζε απηνχο πνπ είλαη πάλσ απφ ην 25%. Τελ πξψηε ηελ εμήγεζε ν Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, δειαδή αλ είρεο έλα ζπίηη θαη ηψξα ε αμία είλαη , ζα ππνινγηζζεί ηη ελνίθην αληηζηνηρεί κε ην ζπίηη ησλ θαη απηφ ζα πξνζδηνξίζεη ηε δηθή ζνπ δφζε. Άξα ακέζσο θεξδίδεηο θάηη. Η δεχηεξε δηθιείδα είλαη φηη φρη κφλν ππάξρεη θψδηθαο δενληνινγίαο, αιιά απηφο ν θψδηθαο δενληνινγίαο ζα ηζρπξνπνηεζεί απφ ηε ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηνπο δαλεηζηέο, ψζηε λα έρνπλ νη Τξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα μερσξίδνπλ ηνπο «θαινχο» δαλεηνιήπηεο απφ εθείλνπο πνπ κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα γηα λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. Κάπνηνο δειαδή πνπ έρεη δείμεη πξνζπάζεηα φηη θάλεη ηα πάληα λα πιεξψζεη ην δάλεην, ζα έρεη κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Απηφ είλαη θαηλνχξγην, δελ ππήξρε πξηλ ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Γη απηφ θάλακε πνιιέο ψξεο ζπδήηεζεο, γηαηί ε αλεζπρία ησλ δαλεηζηψλ φπσο θαη ζηηο 100 δφζεηο, είλαη λα κπαίλνπλ άλζξσπνη ζην ζχζηεκα πνπ έρνπλ αλάγθε, θαη λα κε κπαίλνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ αλάγθε, πνπ ην «παίδνπλ» ην ζχζηεκα, πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Δκείο είπακε «εληάμεη», αιιά πξέπεη λα έρνπκε θαη απηή ηε δεχηεξε δηθιείδα. Γειαδή λα είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ζα δψζεη πεξηζζφηεξε πξνζηαζία. 5

6 Η ηξίηε δηθιείδα είλαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Η νηθνλνκηθή αλάιπζε απφ ζρεδφλ φινπο ηνπο θνξείο είλαη φηη απ φια ηα θφθθηλα δάλεηα ησλ Τξαπεδψλ, ηα πην πνιχηηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Τξαπεδψλ είλαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Οπφηε, ζηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρεη θαλέλα ζπκθέξνλ ε Τξάπεδα λα πξνρσξήζεη ζε πιεηζηεξηαζκφ. Γελ έρεη γηαηί ε αμία είλαη ρακειή απηή ηε ζηηγκή θαη δελ πνπιάο θάηη πνπ ε πξφβιεςή ζνπ είλαη ε αμία λ απμεζεί. Δπίζεο, δελ ζέινπλ λα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ζπίηηα πνπ ζα πξέπεη λα ηα ζπληεξνχλ, λα θνηηάλε ηα πδξαπιηθά, άξα λα ηα θξαηάλε ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη λα πνπιεζνχλ. Τν κφλν πνπ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζε απηφ είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ πιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ πην θησρψλ, κέρξη ηψξα ζαο κηινχζα απφ ην 25 κέρξη ην 60 γηαηί έηζη θη αιιηψο δελ είλαη δηθιείδεο εθεί, είλαη απφιπηε ε πξνζηαζία ζηνπο θάησ απφ 25%. Μέρξη ζηηγκήο ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα γηα ζηέγαζε ήηαλ ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Τψξα δεκηνπξγνχκε ηηο ζπλζήθεο απηή ε ζηεγαζηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή λα κπνξεί λα αξρίζεη θαη λα επεθηαζεί θαζψο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο βειηηψλεηαη. Πξνζέμηε, ήηαλ θαιφο ν λφκνο Καηζέιε, ζηελ αξρή ηεο θξίζεο ρξεηαδφηαλ, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά δελ έζσζε, δελ αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. Δκείο έρνπκε πνιχ κεγάιε αλάγθε λα γίλεη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε, γηα λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ νη ηξάπεδεο, αιιά έρνπκε θαη πνιχ κεγάιε αλάγθε απηέο νη ηξάπεδεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πηζησηηθήο επέθηαζεο, λα δίλνπλ θαηλνχξηα δάλεηα, είηε είλαη γηα ζπίηηα, είηε είλαη γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, είηε είλαη γηα νηηδήπνηε. Άξα λνκίδνπκε φηη φιε καο ε ζηξαηεγηθή, πνπ ζα μεδηπισζεί ηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο, πξέπεη λα είλαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, λα δεκηνπξγήζεη φρη ηξάπεδεο πνπ απιψο έρνπλ ην θεθάιη ηνπο πάλσ απφ ην λεξφ θαη δε βνπιηάδνπλ, αιιά ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ θαλνληθή ηνπο δνπιεηά, πνπ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δ. ΛΑΚΑΡΖ («ΣΑ ΝΔΑ»): Σρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ΦΠΑ ζηελ εθπαίδεπζε είπαηε φηη "παξακέλνπλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο" πνπ ζα ζέιακε λα καο ηηο απνζαθελίζεηε απηέο, θαη αξρήλ αλ θαηαξγείηαη ην κέηξν κε δηάηαμε πνπ ζα έξζεη ζην λνκνζρέδην. Απφ ηη ππνθαζίζηαληαη ηα κέηξα, πνηα είλαη ηα 6

7 ηζνδχλακα, είλαη ν ηδφγνο κφλν ή πξνζηέζεθαλ θαη θάπνηα άιια; Καη ζα ζέιακε θαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο 100 δφζεηο θαη ηη αιιάδεη ζηηο ξπζκίζεηο. Δπραξηζηψ. Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Λνηπφλ λα αξρίζσ απφ ην δεχηεξν θαη ηηο 100 δφζεηο. Όπσο μέξεηε ην βαζηθφ επηρείξεκα ησλ πηζησηψλ είλαη φηη ζηελ Διιάδα δελ έρνπκε θαιή θνπιηνχξα έγθπξεο πιεξσκήο, φηη ππάξρεη κηα θνπιηνχξα φηη κπνξεί λα θαζπζηεξήζεηο, φηη κπνξεί λα κελ πιεξψζεηο θαη θάηη ζα γίλεη ζην ηέινο, θάπσο ζα αληηκεησπηζηεί ην πξάγκα. Τν ζεσξνχλ έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρνπκε απφ ηε κεξηά ησλ εζφδσλ. Καη αλ δείηε ηα ζηνηρεία πξηλ απφ ηελ θξίζε -παξφιε ηελ θπξίαξρε άπνςε πνιιψλ εθεκεξίδσλ φηη είρακε πνιιέο δαπάλεο- νη δαπάλεο πξηλ απφ ην 2008 ήηαλ πεξίπνπ ζην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ηα έζνδα ήηαλ πνιχ ρακειφηεξα. Γειαδή ήηαλ νη απνθιίζεηο κεγάιεο. Οπφηε ε αξρηθή ηνπο ζέζε ήηαλ φηη ζα πξέπεη θάπνηνο πνπ ζα είλαη ζην ζχζηεκα κε ηηο 100 δφζεηο, λα ράζεη απηή ηε ξχζκηζε αλ θαζπζηεξήζεη έζησ θαη κηα κέξα ζε θάπνηα άιιε πιεξσκή θφξνπ, ΔΝΦΙΑ ή θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δκείο ηνπο εμεγήζακε φηη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη γηα πνιινχο ιφγνπο, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, γηαηί είκαζηε ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο θξίζεο θαη άξα εγψ κπνξεί λα θαζπζηεξήζσ γηαηί έρεη θαζπζηεξήζεη ν «Φ» λα κε πιεξψζεη απηά πνπ κνπ ρξσζηάεη θαη ν «Φ» λα κελ κπνξεί λα κε πιεξψζεη γηαηί έρεη θαζπζηεξήζεη ν «Χ» λα πιεξψζεη ηνλ «Φ» θαη πάεη ιέγνληαο Δίρακε πεη φηη 30 κέξεο κπνξεί λα ηζρχεη απηφ. Ο ζπκβηβαζκφο έγηλε λα είλαη κελ 30 κέξεο, αιιά ζηαδηαθά θαζψο θεχγνπκε απφ ηελ θξίζε θαη άξα ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο κεηψλνληαη, λα κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε έλα επίπεδν πνπ ζα πηέδνπκε ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα είλαη πην ζπλεπείο ζηηο πιεξσκέο. Όηαλ δειαδή ιπζεί ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη άξα ππάξρεη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή άλεζε. Οπφηε απηφ ην κέηξν ζηαδηαθά ζα γίλεηαη πην απζηεξφ. Σπγρξφλσο, νη πηζησηέο καο έιεγαλ φηη αλ είζαη ζην ζχζηεκα ησλ 100 δφζεσλ δελ ζα κπνξείο λα κπεηο ζε άιιε ξχζκηζε, γηα παξάδεηγκα ζηηο 12 δφζεηο. Δκείο είπακε φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ θαη ζπκθσλήζακε λα γίλεη έλαο ζπκβηβαζκφο κε βάζε ηηο δηθέο καο πξνηεξαηφηεηεο πνπ είλαη θαη αξράο λα έρεη ην θξάηνο έζνδα. Καη δεχηεξνλ λα κπνξεί ν θφζκνο λα πιεξψζεη. Να κε 7

8 ράλεη ηελ επθαηξία λα κπεη ζηηο 12 δφζεηο θαη ηηο άιιεο ξπζκίζεηο, αλ έγθαηξα πάεη θαη ην ζπδεηήζεη κε ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο. Θεσξψ φηη απηφ ήηαλ έλαο ζπκβηβαζκφο πνπ ρξεηαδφηαλ λα γίλεη θαη δελ ήηαλ θαθφο. Τψξα πάσ ζην πξψην εξψηεκα γηα ην ΦΠΑ ζηελ εθπαίδεπζε. Η πξψηε καο πξνζέγγηζε ζηελ απάληεζε ζε απηφ ην ζέκα ήηαλ κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΟΠΑΠ θαη κε απηφ ζπλερίδνπκε. Έγηλαλ ζπδεηήζεηο κε ηηο ηερληθέο νκάδεο θαη απφ ηε κηα κεξηά θαη απφ ηελ άιιε «πφζα ζα βγάιεη», γηαηί έρεη ζρέζε κε ειαζηηθφηεηεο, δελ είλαη πάληα πξνθαλέο πφζα «κπνξείο λα βγάιεηο». Ννκίδνπκε φηη έρνπκε ζπκθσλήζεη ην πνζφ θαη καο ιείπνπλ άιια 100 εθαηνκκχξηα. Υπάξρνπλ δπν-ηξεηο πξνηάζεηο. Η κία αθνξά ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζηα θξαζηά. Πξηλ αλεζπρήζεηε απηνί πνπ ζαο αξέζεη ην θξαζί, κηιάκε γηα 30 ιεπηά ην κπνπθάιη, δειαδή δελ κηιάκε γηα πνιχ κεγάιν πνζφ, πνπ λνκίδσ φηη δε ζα επεξεάζεη πνιχ ηελ θαηαλάισζε θφθθηλνπ θαη άζπξνπ θξαζηνχ. Όπσο θαηαιαβαίλεηε απηφ φκσο δελ είλαη κεγάιε δηαθσλία αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνπο πηζησηέο. Δίλαη ζέκα, λα βξνχκε εκείο λα ην ζπγθξίλνπλ νη ηερληθέο νκάδεο φηη βγαίλεη απηφ πνπ πξέπεη λα βγεη, άξα δελ ήηαλ κεγάιν θνκκάηη ηεο ζχγθξνπζεο. Απηφ είλαη πην πνιχ εζσηεξηθφ θπβεξλεηηθφ ζέκα, λα βξεζνχλ πνηα είλαη ηα ηζνδχλακα. Έδεημαλ θαη κηα ειαζηηθφηεηα φηη δελ ζα είλαη φιε ε αχμεζε ζηα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ, γηαηί είρακε θαη κηα δέζκεπζε απφ ην ΦΠΑ λα πξνέιζνπλ πξφζζεηα έζνδα ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, εθηφο απφ ηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ. Φαίλεηαη φηη θαη ην EWG έρεη δερζεί θαη ν Νηάηζεικπινπκ θαη ν Μνζθνβηζί επίζεο, φηη ππάξρεη ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. κ. ΝΗΚΑ: Μία δηεπθξίληζε ήζεια ζε απηφ πνπ είπαηε, δειαδή ζην λνκνζρέδην πνπ ζα θαηαηεζεί ζα ππάξρεη κφλν θφξνο ζηα παηρλίδηα ηνπ ΟΠΑΠ, ζα ππάξρεη θαη ν θφξνο πνπ είπαηε ζην θξαζί, δε ζα ππάξρεη ηίπνηα απφ ηα δχν, πάεη γηα παξαθάησ, πσο ζα ην ξπζκίζεηε; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Δπεηδή είλαη ην ηειεπηαίν milestone πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί 100% απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, νη πηζησηέο έρνπλ πεη φηη αλ είλαη εληάμεη κπνξείηε λα ην θάλεηε ηελ Πέκπηε ή κπνξείηε λα ην θάλεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θα ππάξμεη κηα επειημία ζε απηφ ην πξάγκα. Μπνξεί φκσο λα είλαη θαη ζην λνκνζρέδην, αιιά δελ κπνξψ λα ζαο πσ κε 100% ζηγνπξηά 8

9 απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε. Γελ ην ζεσξψ πνιχ κεγάιν δήηεκα, είηε έηζη, είηε αιιηψο. Κ. ΓΑΤΛΟ («ΚΑΪ»): Θα ήζεια λα ξσηήζσ θάηη επ απηνχ, επεηδή είπαηε 100 εθαηνκκχξηα, απφ ην ζχλνιν ην ηειηθφ πφζν είλαη απηφ; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Κάηη παξαπάλσ απφ ηα 300 εθαηνκκχξηα. Ρ. ΜΑΛΣΔΕΟΤ («REUTERS»): Κχξηε Υπνπξγέ επ απηνχ ήζεια λα ξσηήζσ γηα ην ΦΠΑ, κπνξείηε λα καο δηεπθξηλίζεηε πνηα παηρλίδηα, είπαηε LOTTO κήπσο θαη KINO ή θάπνηα άιια θαη γηα ηη θφξν κηιάκε, πνην ζα είλαη ην χςνο; Θα είλαη απφ ην 0,05; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Ο θφξνο ζα είλαη ζηε ζηήιε ησλ δηάθνξσλ παηρληδηψλ θαη κπνξνχκε λα πάξνπκε θαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ φηη ππνινγίδνπκε, γηαηί δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα φια ηα παηρλίδηα, νπφηε θαη γη απηφ είλαη δχζθνιν λα βξεηο ην πνζφ κε αθξίβεηα. Μ. ΒΟΤΣΑΓΑΚΖ («ΑΠΔ-ΑΓΟΡΑ»): Να πάσ ιίγν ζηα ζπίηηα, ζα ππάξρεη πιαθφλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ηξάπεδεο; Υπήξμε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ρζεο Καη κία δηεπθξίληζε, ν θ. Σηαζάθεο είπε φηη ε δφζε ηνπ δαλείνπ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ εκπνξηθή αμία ηελ ηξέρνπζα, ν θ. Τζαθαιψηνο είπε ζα ππνινγίδεηαη απφ ην ελνίθην κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη δηαθνξά απφ ηα δχν, πνηα είλαη; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Η αμία θάπνηνπ αθηλήηνπ είλαη ε θαζαξά παξνχζα αμία ζε απηφ. Τη ζα πιήξσλεο αλ ην λνίθηαδεο, έηζη ππνινγίδνπκε. Γειαδή δε ζα πιεξψλεηο λνίθη, δφζε ζα πιεξψλεηο, αιιά αλ ην ζπίηη πάεη απφ ηηο 100 ρηιηάδεο ζηηο 50 ρηιηάδεο, πνηα είλαη ε δφζε; Πψο ην ππνινγίδεηο; Λεο ζε απηφ ην ζπίηη ζην Πεξηζηέξη, πφζν λνίθη ζα έπξεπε λα δψζσ; Καη απηφ είλαη αθξηβψο ην ίδην. Μνηξάδεηαη θαη ην θφζηνο. Γειαδή ζηε ζπλνιηθή ιχζε έλα θνκκάηη ην πιεξψλεη ην θξάηνο πνπ δίλεη ηελ πξνζηαζία γη απηνχο πνπ είλαη ζην θάησ ηνπ 25%. Έλα θνκκάηη ην πιεξψλνπλ νη ηξάπεδεο, γηαηί είραλ ζηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία έλα ζπίηη πνπ ζα πξέπεη λα ην δηαγξάςεη θαη λα πεη φηη είλαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπο κεηά απφ ηξία ρξφληα. Καη έλα θνκκάηη ην πιεξψλνπλ απηνί πνπ έρνπλ δαλεηζηεί. Άξα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ πξνζπαζεί θαη ζέιεη δηάθνξα ζπκθέξνληα λα ηα εμηζνξξνπήζεη. 9

10 ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δάλ κνπ επηηξέπεηε θ. Σηαζάθε, εγψ είκαη έλαο δαλεηνιήπηεο ν νπνίνο, κε βάζε ηα εηζνδεκαηηθά κνπ θξηηήξηα θαη ην χςνο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο, αλήθσ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία θαη ζέισ λα πξνζηαηεχζσ ηελ θχξηα θαηνηθία κνπ. Θα κπαίλσ κε απηά ηα θξηηήξηα ζην λφκν Καηζέιε θαη ζα θάλσ αίηεζε ζην δηθαζηήξην θαη ζα απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην γηα ηε δφζε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο; Μπνξείηε λα καο ην απνζαθελίζεηε απηφ; Ή είλαη εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ο εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο πξνεγείηαη νχησο ή άιισο. Δάλ ππάξρεη δηαθσλία ηφηε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ απνθαίλεηαη ν δηθαζηήο βεβαίσο. Ο δηθαζηήο γίλεηαη απνδέθηεο φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Πξνο ηνλ θ. Τζαθαιψην. Δίπαηε φηη ζθνπεχεηε ηα ρξήκαηα ην ηειεπηαίν πνζφ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ λα ην πάξεηε απφ ηελ ειιεληθή νηλνπνηία. Δίρε γξαθηεί θαη δελ μέξσ εάλ ηζρχεη, ζα ήζεια λα κνπ πείηε, φηη ππήξρε κηα ζθέςε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην κνζραξίζην θξέαο θαη φηη ππήξμαλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο Γάιινπο γηα λα κελ επηβαξπλζεί ε γαιιηθή θηελνηξνθία. Δίλαη έηζη; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Απηή ε ζπδήηεζε είλαη ηνπ θαινθαηξηνχ. Τν βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ φηη δελ απινπνηεί ην ζχζηεκα θνξνινγίαο. Γηαηί φζν πην απιφ είλαη ην ζχζηεκα θνξνινγίαο ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε θνξνδηαθπγή. Αλ έρεηο έλα θξέαο ζηε κηα ηηκή θαη ηα άιια θξέαηα ζηελ άιιε ηηκή, δεκηνπξγεί πνιππινθφηεηα θαη γη απηφ δελ πξνρψξεζε. Γελ απνθιείνπκε ηίπνηα απηή ηε ζηηγκή αλ δελ κπνξνχκε λα βξνχκε ιχζε ζε απηφ ην ηειεπηαίν θνκκάηη. Αιιά απηή ηε ζηηγκή, βέβαηα εζείο ξσηάηε, αιιά δελ λνκίδσ φηη ν ΦΠΑ είλαη ην πην ζεκαληηθφ πνπ βγήθε απφ απηή ηε ιχζε. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Γελ άθνπζα θαζφινπ ζηα θξηηήξηα ηη γίλεηαη, εάλ έρεη θάπνηνο θαηαζέζεηο ή άιιν θαηαλαισηηθφ δάλεην; Γειαδή άθνπζα ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, δελ άθνπζα πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. Μπνξεί δειαδή λα θσλάδεη φηη δελ ζέισ λα κνπ θνπξέςνπλ ηηο θαηαζέζεηο θαη λα ρξσζηάεη δάλεην; Καη εάλ έρεη θαηαλαισηηθφ, θη απηφ ξπζκίδεηαη; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Οη αιιαγέο γίλνληαη ζε έλα λφκν ζηνλ νπνίν έρνπκε ήδε θάλεη αιιαγέο ηνλ Αχγνπζην, θαη ν νπνίνο πξνβιέπεη φηη ην ππεξρξεσκέλν λνηθνθπξηφ πηζαλφλ έρεη πνιιέο θαηεγνξίεο ρξεψλ πξνο ην δεκφζην θαη άιιεο θαηεγνξίεο ρξεψλ θαη άξα ν δηθαζηήο ρεηξίδεηαη ην ζέκα ζπλνιηθά, δηφηη αθνξά 10

11 έλα ππεξρξεσκέλν λνηθνθπξηφ θαη φρη κφλν έλα ζηεγαζηηθφ. Αλαθνξηθά κε ηα ζηεγαζηηθά, έηζη θη αιιηψο εάλ θάπνηνο έρεη πνιιά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ν λφκνο Καηζέιε, δελ πξνζηάηεπε πνηέ ηελ πξψηε θαηνηθία, γηαηί επέβαιε λα εθπνηήζεη ζηα άιια ζηνηρεία γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ πξψηε θαηνηθία ηνπ. Άξα δελ ηζρχεη απηφ. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δλλνψ φηη εάλ έρσ θαηαζέζεηο πξνζηαηεχνκαη; Γελ απνθιείνκαη. Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Φπζηθά θαη πξνζηαηεχεζηε. Απιψο πξέπεη λα πείζεηε κεηά ην δηθαζηή γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηε ηηο θαηαζέζεηο ζαο γηα λα εμππεξεηείηε ην θφθθηλν δάλεην. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Λέγακε πξνεγνπκέλσο φηη αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία φρη κφλν ην πνζφ ηεο δφζεσο, αιιά νιφθιεξν ην δάλεην. Γηα θνχξεκα ρξεψλ εάλ έρεη κεησζεί απφ ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Βεβαίσο. ΠΑΠΠΟΤ ( MEGA ): Γχν δηεπθξηλίζεηο ζέισ. Μηα γηα ην ζέκα ησλ ηζνδχλακσλ. Γηα ην ΦΠΑ είπαηε ηξεηο πξνηάζεηο, καο είπαηε ηε κία. Πνηεο είλαη νη άιιεο δπν; Καη κηα δηεπθξίληζε γηα ην ζέκα ησλ δαλείσλ, ηνπ λφκνπ Καηζέιε. Πνηνο ππνινγίδεη ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή; Καη εάλ απηφ ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ δηαδηθαζία πνπ είλαη ζε εμέιημε γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ πνπ ζα θάλεη ην ίδην ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα επηβάιιεη θφξνπο. Πψο ζα ηα παληξέςεηε απηά; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Τελ εκπνξηθή αμία ηελ εθηηκνχλ νη εθηηκεηέο. Αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο. Θα ππάξμεη πξφβιεςε πψο δηακνξθψλνληαη απηνί. Η αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην θξηηήξην έληαμεο ζην λφκν θαη ζα αλαπξνζαξκνζηεί αλάινγα, κε δίθαην ηξφπν. Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Γελ ζέισ λα δψζσ απάληεζε ζε απηφ. Δίλαη δπν ηξία πνπ ζθεθηφκαζηε. Απηή ηε ζηηγκή ππνινγίδνπκε. Γελ λνκίδσ φηη είλαη κεγάιν ζέκα. Έηζη θη αιιηψο ην θαηάιιειν ζχζηεκα θνξνινγίαο ζα αξρίζεη λα μεδηπιψλεηαη κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Έηζη θη αιιηψο είκαζηε πάξα πνιχ θνληά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, νπφηε κπνξεί λα έρνπκε θαη πάιη αλαζεσξήζεηο γηα λα θηάζνπκε ζηγά ζηγά λα πξνζεγγίζνπκε έλα θαιχηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 11

12 ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ ( EURO2DAY ): Γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο. Τν κέηξν απηφ ζα ηζρχζεη ηξία ρξφληα. Σσζηά; Αλ θάπνηνπ ηνπ θνθθηλίζεη ην δάλεην ην 2017, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπεη; Τν έλα ζέκα είλαη απηφ. Δάλ θάπνηνο δελ πιεξψζεη ηηο δφζεηο πνπ έρεη, πνην είλαη ην πέλαιηη; Πφηε ζα πεηαρηεί έμσ; Δάλ δειαδή ππάξρεη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο; Αλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν πνπ ζα θαηαζέζεηε; Καη ην ηειεπηαίν, εάλ ππάξρεη εζηθφο θίλδπλνο γηα φζνπο είλαη ελήκεξνη απηή ηε ζηηγκή θαη κάιινλ δελ ζα θνπξεπηεί ην δάλεην κεηαμχ εκπνξηθήο ηνπ 2005 θαη ηεο ζεκεξηλήο εκπνξηθήο αμίαο; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Γελ είκαη ζίγνπξνο φηη νχηε εγψ νχηε ν Γηψξγνο θαηαιάβακε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε. Αο πνχκε απηφ πνπ θαηαιάβακε θαη κεηά επαλέξρεζηε. Απηφο ν λφκνο ζα θξαηήζεη γηα ηξία ρξφληα θαη έμη κήλεο. Πξηλ ηειεηψζνπλ ηα ηξία ρξφληα ζα ππάξρεη έλα review, κηα αλάιπζε εάλ πήγε θαιά, εάλ ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζεη, πνην θνκκάηη ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί θαη πνηα πνιηηηθή ρξεηάδεηαη γηα ην κέιινλ. Οπφηε απηή είλαη ε ζπκθσλία. Γηα ηα πέλαιηη, εάλ έρεη πιεξψζεη, θαληάδνκαη φηη ζα είλαη ην ίδην πνπ ηζρχεη ηψξα. Γελ είκαη ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα ζαο απαληήζσ γη απηφ. Γελ είλαη θάηη πνπ ζπδεηήζεθε πάλησο φηη πξέπεη λα αιιάμεη, φηη πξέπεη λα είλαη πην απζηεξφ. Ό,ηη ίζρπε, ηζρχεη. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Απηφο ν λφκνο, δειαδή ην θνχξεκα ζην δάλεην αθνξά φζνπο έρνπλ κε εμππεξεηνχκελν δάλεην. Σσζηά; Τελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ νθεηιέηεο νη νπνίνη έρνπλ εμππεξεηνχκελν δάλεην ζηνπο νπνίνπο δελ ζα γίλεη δηαγξαθή επί ησλ ρξεψλ ηνπο. Απηφ δελ ειινρεχεη εζηθφ θίλδπλν εμαηηίαο απηνχ; Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ννκίδσ φηη απηά πνπ εμππεξεηνχληαη είλαη δπν θαηεγνξίεο. Απηά πνπ εμππεξεηνχληαη θαλνληθά θιπ. θαη ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη απηά πνπ έρνπλ πξαζηλίζεη, πνπ θηλδχλεπαλ λα γίλνπλ θφθθηλα θαη νη ηξάπεδεο θαη ν δαλεηνιήπηεο κε βάζεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ δεδνκέλα έρεη αλαπξνζαξκφζεη ηελ επηκήθπλζε, ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ θνθ. Δκείο ζπλερίδνπκε λα ελζαξξχλνπκε σο ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηηο ηξάπεδεο λα πξνρσξήζνπλ κε βάζε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, ζην πξαζίληζκα ησλ 12

13 θφθθηλσλ δαλείσλ, κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο, πξηλ θηάζνπκε ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή άιιε πξνζηαζία. Απηή είλαη ε ιχζε θαη λνκίδσ φηη απηφ δηεπθνιχλεη θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δαλεηνιεπηψλ. Η πξνζθπγή ζην λφκν ππνηίζεηαη φηη πξνζηαηεχεη απφ θαθέο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ απέλαληη ζην δαλεηνιήπηε, πνπ νδεγεί ηνλ δαλεηνιήπηε αλαγθαζηηθά ζην λα δεηήζεη δηθαζηηθή πξνζηαζία. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν λφκνο έξρεηαη, πξψηνλ λα δηαζθαιίζεη θπζηθά ηα επαίζζεηα λνηθνθπξηά πνπ απνδεδεηγκέλα δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ δεκηνπξγψληαο έζησ θαη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο θαη δεχηεξνλ, αλαπξνζαξκφδεη ηα πξάγκαηα γηα ηα κεζαία λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ππνζηεί πξνθαλψο θάπνηα κείσζε, πξνζπαζεί λα βξεη έλα ηξφπν λα δηαζθαιηζηεί ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πξνθεηκέλνπ θαη απηφ λα γίλεη πξάζηλν. Δλ. Αρλαπάνου («ΖΜΔΡΖΗΑ»): Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ πξψηνλ, αλ ε επηβνιή ησλ 0,30 επξψ αλά κπνπθάιη είλαη κηα εηιεκκέλε απφθαζε, έρεη θιεηδψζεη δειαδή, δεχηεξνλ αλ ππάξρεη πεξίπησζε λα δνχκε θάπνηα επηβάξπλζε θαη ζηηο κηθξέο δπζνπνηίεο. Δπίζεο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζηα επφκελα δείγκαηα, ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην ρξένο, πφηε ζα κπνξνχζακε λα ηα πεξηκέλνπκε; Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Μνπ θάλεηε ηελ ίδηα εξψηεζε κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Δίλαη 0,30 επξψ, ηελ εμεηάδνπκε ηελ πξφηαζε, λα δνχκε αλ βγαίλεη απηφ, αλ ππάξρεη πξφβιεκα θαη έρνπκε θη άιιεο δπν ελαιιαθηηθέο, κέρξη αχξην βξάδπ ζα ην μέξεηε. Με ξσηάηε ηψξα ηη κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε. Δπεηδή είρακε απηφ ην πξφβιεκα, ηελ πίεζε ιφγσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζεζκψλ πνπ ήξζαλ εδψ θαη 4-5 κέξεο, ηελ πεξαζκέλε Τεηάξηε, έπξεπε λα ζπδεηήζνπκε γη απηφ πνπ ξσηάηε εζείο, πνχ πάκε απφ δσ θαη πέξα. Άξα απηφ ζα ην θάλνπκε ηηο επφκελεο κέξεο. Όπσο είπα ζηελ αξρή είλαη εδψ κέρξη ηελ Παξαζθεπή, ζηελ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε ζα δνχκε πψο πάκε απφ δσ θαη πέξα. Άξα έρνπκε ζπλαληήζεηο Τεηάξηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή θαη ζε ηερληθφ επίπεδν φπνπ ζα ζπδεηήζνπκε ηη απνκέλεη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά. Έλα 13

14 πξάγκα πνπ δε ζαο είπα θαζφινπ νχηε κε ξσηήζαηε, είλαη φηη θιείζακε θαη ηηο αιιαγέο γηα ην ΤΦΣ αιιά θαη ησλ Τξαπεδψλ. Κη εθεί είρακε πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ζε κεξηθά δεηήκαηα θη εθεί έγηλαλ ζπκβηβαζκνί. Γελ κε ξσηήζαηε νπφηε δε ζαο ιέσ.. Άξα έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά, ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηα θφθθηλα δάλεηα πνπ είλαη κέζα θαη ζα ππάξρνπλ θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα, ε αλεμαξηεζία ηεο ΓΓΓΔ πνπ θαη απηφ ην ζπδεηήζακε. Τψξα ζα ππάξρεη αχξην γηα παξάδεηγκα ζην λνκνζρέδην θαη φηη ν θαηλνχξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ζα είλαη γηα δχν ρξφληα θη φρη γηα πέληε ρξφληα. Να δνθηκαζηεί γηα δχν ρξφληα θαη κεηά ζα κπνξεί λα θάλεη θαη αίηεζε. Άξα ε βαζηθή ζπδήηεζε απφ δσ θαη πέξα είλαη πνηα ζα είλαη ηα δεχηεξα πξναπαηηνχκελα. Υπάξρεη κηα γθξίδα δψλε πνπ ζέινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηη ζα είλαη αλάκεζα ζηα δεχηεξα πξναπαηηνχκελα θαη ηελ πξψηε αμηνιφγεζε. Τψξα ζα πάξνπκε ηα 2 δηζ., ζηα δεχηεξα milestones ζα πάξνπκε ην 1 δηζ., ζα γίλεη θαη ε ηειεπηαία αμηνιφγεζε πνπ ζα αξγήζεη ή κπνξεί λα γίλεη ζε δχν θάζεηο. Απηφ είλαη πνπ ζα ζπδεηήζνπκε. Αλ θάλνπκε ζπλέληεπμε Τχπνπ ηελ άιιε εβδνκάδα ειπίδσ λα έρσ θαζαξφηεξε εηθφλα γηα ην πνην ζα είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα κέρξη ηα Φξηζηνχγελλα. Γ. ΓΟΤΡΑΚΖ («ALPHA»): Θέισ λα θάλσ κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε, εάλ ν λφκνο ν θαηλνχξηνο αθνξά απηνχο πνπ είλαη, δειαδή κάιινλ νη αιιαγέο ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο αθνξνχλ εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη απηή ηε ζηηγκή αίηεκα γηα λα κπνπλ ζην λφκν Καηζέιε ή φρη, αλ ηνπο αθνξά απηφ είλαη ην πξψην. Καη ην δεχηεξν, επεηδή αλαθεξζήθαηε κέζα ζην αζθαιηζηηθφ, αιιά επεηδή ππήξρε κηα πξνζεζκία αξρηθά ηνπιάρηζηνλ λα θιείζεη φιν ην πιαίζην κέζα ζην Ννέκβξην, εζείο βιέπεηε λα ηξαβάεη γη αξγφηεξα ην αζθαιηζηηθφ; Δπραξηζηψ. Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Μα δελ έρεη απάληεζε, ην απαληήζακε. Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Τν πξψην ην απαληήζακε θαη ην δεχηεξν ην απαληήζακε. Γειαδή ην πξψην ην απάληεζε ν Γηψξγνο Σηαζάθεο θαη ην δεχηεξν ην απάληεζα εγψ. Θα είλαη απηφ πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ηηο επφκελεο ηξεηο κέξεο, αθξηβψο πνηα ζα είλαη ηα δεχηεξα milestones θαη ηη ζα είλαη αλάκεζα ζηα δεχηεξα milestones θαη ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε. Ή κπνξεί λα είλαη ζε 14

15 θνκκάηηα, δελ ην μέξσ απηφ, γη απηφ δελ ζαο απάληεζα θαη είπα λα ην θάλνπκε ηελ άιιε εβδνκάδα μαλά γηα λα ζαο ην πσ. Όπσο θαηαιαβαίλεηε, φιε ε έκθαζή καο ήηαλ λα θιείζνπλ ηα πξψηα milestones ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, γηα λα γίλεη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε. Π. ΜΖΣΡΟΤΛΗΑ: Μηα θαη δελ κπνξείηε λα δψζεηε πέληε δέθα ιεπηάθηα ζα παξαρσξήζσ ηε ζέζε κνπ ζην ζπλάδειθν. ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Να είζηε θαιά, βεβαίσο. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δπραξηζηψ θα ζπλάδειθε. Λνηπφλ θ. Υπνπξγέ ζέισ λα ξσηήζσ αλ ζα ππάξμεη θαη λένο λφκνο γηα ηα θφθθηλα δάλεηα, αλ είλαη κηα εθθξεκφηεηα γεληθά επηρεηξεκαηηθά ή νηηδήπνηε. Καη δεχηεξνλ, εάλ εθηηκάηε φηη κεηά ην λέν λφκν πνπ θέξαηε, πνπ ζα θέξεηε κάιινλ, γηαηί αθφκα δελ ηνλ έρνπκε δεη ην λφκν, εάλ δηεπθνιχλεηε ηελ πψιεζε ησλ δαλείσλ ζηα δηάθνξα funds. Αλ γίλεηαη πην εχθνιε δειαδή ε πψιεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, γηαηί γη απηά έρεηε θάλεη ηε ξχζκηζε, ζε δηάθνξα funds. Καη ε πξψηε εξψηεζε αλ πεξηκέλνπκε θαη λέν λφκν γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Δπραξηζηψ. Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Λνηπφλ ππάξρεη κία ζπδήηεζε ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζε δηαδνρηθέο θάζεηο αξγφηεξα, πνπ αθνξά γεληθά ηε δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θάζε κνξθήο. Σαο ππελζπκίδσ φηη είλαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηα θφθθηλα δάλεηα, ηα επηρεηξεκαηηθά, ησλ κηθξνκεζαίσλ, ηα ζηεγαζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά. Πξνθαλψο ζπδεηάηαη έλα κεγάιν θάζκα επηινγψλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, εληφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηφ αθνξά φια ηα εξγαιεία πνπ είηε έρνπλ ςεθηζηεί, είηε ππάξρνπλ θαη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. Αλαθέξνκαη ζηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ, ηνπ θνξέα ν νπνίνο ζα απνηππψλεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο λνηθνθπξηνχ λα μεπιεξψλεη ην δάλεηφ ηνπ, ην credit scoring δειαδή, έλαλ δεκφζην θνξέαο πνπ ζα απνηειεί έλα αληηθεηκεληθφ ζεζκφ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Αλαθέξνκαη ζην Νφκν Γέλδηα, αλαθέξνκαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζε πνιιά αιιά εξγαιεία. Μέξνο απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζα είλαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ην αλ ζα ππάξμεη αγνξά θφθθηλσλ δαλείσλ, πξάγκα πνπ ζα απαηηήζεη λέν ζεζκηθφ πιαίζην, δηφηη δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή. Απηφ είλαη ην θάζκα ησλ επηινγψλ, ε ζηξαηεγηθή ζα είλαη ην 15

16 πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν ζα απνθαζηζηεί γηα ην πψο ν ζηφρνο, πνπ είλαη ν θνηλφο ζηφρνο φισλ καο θαζψο ηα θφθθηλα δάλεηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα είλαη ζην 40%, θαη πιένλ πξέπεη λα απνθιηκαθσζνχλ. Υπελζπκίδσ φηη ν κέζνο φξνο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη απφ 5% έσο 7%. Σπλεπψο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο καο είλαη ε απνθιηκάθσζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, θηλεηνπνηψληαο φια ηα εξγαιεία, πνπ είηε έρνπλ ζεζκνζεηεζεί, είηε απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεζκνζέηεζε. ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 16

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΘΑΚΖ (Τποςπγόρ Οικονομίαρ, Ανάπτςξηρ και. Σοςπισμού): Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη απφιπηα ζεηηθφ ην

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΘΑΚΖ (Τποςπγόρ Οικονομίαρ, Ανάπτςξηρ και. Σοςπισμού): Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη απφιπηα ζεηηθφ ην ΟΜΗΛΗΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ ΣΖ ΒΟΤΛΖ «ΓΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ ηνλ θ. Δπάγγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΥΡΗΣΟΤ ΓΚΟΡΣΟΤ PROFESSOR, SECRETARY GENERAL OF HELLENIC BANK ASSOCIATION CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα