ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ"

Transcript

1 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010

2 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΝΟΦΑΛΝ Διδική Γραμματέας Δσρωπαϊκών Ξόρων ΞΓΒΚΘ Πάτρα, ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ (Η. ΝΟΦΑΛΝ): Παο ραηξεηψ θαη επηζήκσο. Πηε ζπδήηεζή καο απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο παξνχζεο πξννπηηθέο δνκψλ πνπ είλαη αιιεινζπλδεφκελεο, θηλνχληαη ζηνλ άμνλα ηεο ελίζρπζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία είηε απηή ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πεξηιακβάλεη εμαξηεκέλε εξγαζία, είηε έρεη λα θάλεη κε αλεμάξηεηεο πξσηνβνπιίεο επαγγεικαηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θιπ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, ινηπφλ, λα δηεξεπλήζνπκε είλαη πφζν νη δνκέο ηεο ΓΑΠΡΑ, ηεο ππεξδνκήο ΓΑΠΡΑ, ηεο δνκήο απαζρφιεζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ην Γξαθείν ή ζεζκφο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαη νη λενγέλλεηεο Κνλάδεο Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπλ ηηο πξννπηηθέο, κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ λέεο ιχζεηο ζηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη λα αλαδείμνπλ ηα ίδηα ηα Ηδξχκαηα. Θέισ ζην ζεκείν απηφ λα πσ θάηη πνπ είρα ηελ επθαηξία έηζη πξψηε θνξά λα ην πσ ζηε Πχλνδν ησλ Ξξνέδξσλ ΡΔΗ πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα εθηάθησο, γηαηί εθεί ππήξμε ην ςήγκα ηνπ πξψηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, φηη ζε κία λέα ινγηθή πνπ ζα ζέιακε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα λα ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα έρνπλ έλαλ πην ελεξγφ θαη δσληαλφ

3 ξφιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ήδε πάξα πνιιά ην έρνπλ, αιιά λα αλαδεηρζνχλ θαη αλ ζέιεηε λα αλαδείμνπλ θαη ην ξφιν ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Νη δνκέο απηέο πνπ είλαη κηθηέο δνκέο, πνπ είλαη έλα άλνηγκα ηνπ κέρξη ηψξα θαηεγνξνχκελνπ σο εζσζηξεθνχο Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ΡΔΗ, είλαη απηέο νη δνκέο έλα άλνηγκα πξνο ηελ θνηλσλία. Αλ νξγαλσζνχλ θαιά θαη αλ είλαη απνηειεζκαηηθέο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ λέν ξφιν θαη λέεο δπλαηφηεηεο ζηα Ηδξχκαηα. Ζ ζπδήηεζή καο θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Ν πξψηνο άμνλαο είλαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επηηεπρζεί κία ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο; Πε πνην επίπεδν ζήκεξα ππάξρεη ε ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο; Ρη εκπφδηα βιέπνπκε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ην ιέσ επξχηεξα δελ ζέισ κφλν λα ιέσ επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα είλαη θαη ζχλδεζκνη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, φηαλ ιέκε παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ζέινπκε λα ην δνχκε θαη επξχηεξα κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ελεξγέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν έλαο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ην πιένλ εμσζηξεθέο θνκκάηη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ είλαη ε ζχλδεζε κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Μεθηλάσ κε κία δηαπίζησζε απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. Γηαπηζηψζακε φηη εθεί ηα Ηδξχκαηα είλαη πην ακήραλα θαη γη απηφ καο επηβεβαίσζε απηή ηελ εηθφλα, φηη ίζσο είκαζηε πην εζσζηξεθείο θαη ιέσ είκαζηε, γηαηί απηή ηε ζηηγκή ζέισ λα αηζζάλνκαη κέξνο απηνχ ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ εθπξνζσπψληαο ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Ίζσο λα είκαζηε, ινηπφλ, πην εζσζηξεθείο απ φηη απαηηνχλ νη ζπλζήθεο, πάλησο δηαπηζηψζακε κία ακεραλία ζηελ νπνία γηα λα είκαζηε δίθαηνη επζχλνληαη αξθεηά θαη νη παξαγσγηθνί θνξείο θαη ν ηξφπνο πνπ κέρξη ηψξα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο δψζεη ε ζπλεξγαζία κε ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα είηε είλαη γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα εξεπλεηηθφ επίπεδν, είηε είλαη γηα λα εληζρχζεη κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δθεί είλαη ν έλαο άμνλαο πξνβιεκαηηζκνχ. 2

4 Θαη ν δεχηεξνο άμνλαο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ εθεί ζίγνπξα έρνπκε λα πνχκε πην πνιιά πξάγκαηα θαη ίζσο ηειηθά πξέπεη εθεί λα δψζνπκε έκθαζε γηαηί ππάξρεη πινχηνο θαη δπλαηνηήησλ θαη ηδεψλ, είλαη ηη θάλνπλ ηα ηδξχκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο εηδηθά γη απηφ ην επίκαρν δήηεκα ηνπ λα ηνπο δψζνπλ εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο αθ ελφο θαη ηηο επθαηξίεο αθ εηέξνπ γηα κία θαιχηεξε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Πην ζεκείν απηφ νθείισ λα ραηξεηίζσ ηελ παξνπζία ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν κάιηζηα καο ρηχπεζε ηελ πφξηα κφλν ηνπ θαη νθείισ λα πσ πσο ήηαλ κηα δηθή κνπ παξάιεηςε γηαηί ζηε δηθή κνπ ηελ αληίιεςε είρακε ζθεθηεί φηη ίζσο ζα θάλακε κηα κεκνλσκέλε ζπδήηεζε καδί ζαο ιφγσ ηνπ αλ ζέιεηε- επσθεινχκελνπ πιεζπζκνχ ηνπ θνηηεηηθνχ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, απφ ηελ άιιε φκσο είλαη θαιφ λα γίλεη απηή ε δχκσζε αθξηβψο γηαηί ην πψο δηακνξθψλεηο ηε ζρέζε ζνπ κε ηνλ θνηηεηή ζνπ ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Ξαλεπηζηήκην ζαθέζηαηα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα άιια Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηο ην θνηηεηή ζνπ, εληζρχεηο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ή ηνπ εληζρχεηο ηηο επθαηξίεο ηνπ είλαη πνιιαπινί. Έλαο νξαηφο ηξφπνο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ κηα θαιά νξγαλσκέλε πξαθηηθή άζθεζε, φπνπ θαη πάιη βέβαηα γλσξίδνπκε ηηο παζνγέλεηεο θαη γλσξίδνπκε φηη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ίζσο είλαη ειιηπήο γηα λα θάλνπλε άξηηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Γλσξίδνπκε θαη ην θαηαγξάςακε φηη κε ηα ιεθηά πνπ ζαο δίλνπκε δελ κπνξείηε λα πιεξψζεηε ίζσο ην πην απαξαίηεην πνπ ζα ήηαλ ελεξγνί ζπληνληζηέο ησλ αζθνπκέλσλ ηνπο νπνίνπο ζα επνπηεχνπλ, ζα βνεζνχλ, ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο ή κε ηνλ φπνην θνξέα. Ρν θαηαλννχκε απηφ πάλησο, είλαη θάηη νξαηφ. Πε έλα δεχηεξν επίπεδν πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα παξάζρεη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο. Πε έλα ηξίην επίπεδν, πψο πξνθαινχκε ηνπο θνηηεηέο λα αλαδείμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, είηε κέζα απφ καζήκαηα πνπ θάλνπκε, είηε κέζα απφ δηαγσληζκνχο, είηε κέζα απφ απαξαίηεηε δεκνζηφηεηα, εκεξίδεο. Δίλαη ινηπφλ δηάθνξα επίπεδα. 3

5 Έρνληαο δψζεη ζ εζάο ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηε βάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζάο ζέησ νξηζκέλα εξσηήκαηα θαη κε ηελ παξάθιεζε αλ ζέιεηε έηζη λα κνπ πείηε ή λα ζθεθηείηε ή λα θαηαγξάςνπλ νη ζπλεξγάηεο κνπ αο πνχκε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο ζ απηά ηα εξσηήκαηα. ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηνλ πξψην άμνλα φπνπ ζα κείλνπκε ιίγν πην ιίγν θαη ίζσο λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα θαη λα πάκε πην δπλακηθά ζην δεχηεξν άμνλα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζχλδεζε κε παξαγσγηθνχο θνξείο. Ρν πξψην εξψηεκα είλαη, πψο επηηπγράλνπκε κία δηαξθή επηθνηλσλία θαη ίζσο κία δηθηχσζε κε παξαγσγηθνχο θνξείο, κέζα απφ πνηα κέζα θαη εξγαιεία θαη αλ έρνπκε λα παξνπζηάζνπκε θαιέο πξαθηηθέο; Θαη ζαλ δεχηεξν ζθέινο απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο είλαη θαηά πφζν ηειηθψο γηα λα πεηχρεηο νπζηαζηηθή επηθνηλσλία είλαη δήηεκα κέζσλ θαη εξγαιείσλ ή θνπιηνχξαο, λννηξνπίαο ησλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ; Ρν δεχηεξν εξψηεκα -απιψο εζείο ζεκεηψλεηε ζε πνην, κπνξεί λα ζέιεηε λα πείηε ζε φια θάηη- είλαη πφζν εχθνιν είλαη κέζα ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο ηφζν κέζα ζην πιαίζην ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ, φζν θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, πφζν αλνηρηά είλαη ηα Ηδξχκαηα λα νξγαλψλνπλ αλνηρηά καζήκαηα, λα πξνσζνχλ κηθηέο εξεπλεηηθέο δξάζεηο κε παξαγσγηθνχο θνξείο, πφζν δειαδή είλαη εθηθηή είηε γηα ζεζκηθνχο ιφγνπο, είηε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, είηε γηα ιφγνπο λννηξνπίαο κία ηέηνηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ή εθπξνζψπσλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζην αθαδεκατθφ, αιιά θαη πξσηίζησο ζην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ Ηδξπκάησλ, φπνπ είλαη ην κεγαιχηεξν άλνηγκα; Θαη έλα ηξίην εξψηεκα ζ απηφ ην δήηεκα είλαη πφζν επαξθή θξίλεηε ηελ πιεξνθφξεζε ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη επξχηεξα ηεο αγνξάο, ψζηε λα δηακνξθψλεη ηφζν ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά θαη ηηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο; Θαη ηη ζα είραηε λα πξνηείλεηε ζ απηφ ή θαη λα θαηαγγείιεηε ζ απηφ, γηαηί δερηήθακε θαη θαηαγγειίεο. 4

6 Απηά είλαη ηα ηξία εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Γελ μέξσ αλ ζ απηφ ην ζηάδην μεθηλψληαο απφ ην πξψην καο εξψηεκα πνπ είλαη ιίγν επξχηεξν, πνπ είλαη κηα δηαξθήο επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θάπνηνη απφ εζάο ζα ήζειαλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα λα μεθηλήζνπκε κε ηε ζεηξά. Θα ήζειε θαλείο λα κηιήζεη λα γηα ην πξψην γηα λα θαηαγξάςνπκε; Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα. Γαξκπήο ιέγνκαη, ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο είκαη, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζηε Κνλάδα Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ήκνπλα παιηά ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κε ηελ παιηά δνκή ηέινο πάλησλ πνπ θαηαξγήζεθε. ζνλ αθνξά ην πξψην θνκκάηη, εληάμεη, δελ πξφιαβα κηαο θαη πήξα ην ιφγν πξψηνο ηέινο πάλησλ ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Θαη αξράο κε λνκίδεηε, απηή είλαη ζπδήηεζε, ζα επαλέιζνπκε, δελ ππάξρεη πήξα ην ιφγν θαη, απιψο έηζη γηα λα δσληαλέςνπκε. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: ν.θ. Δγψ ήζεια λα ζέζσ έλα ζέκα ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν, θαη αξρήλ ππάξρεη κηα θαηλνχξγηα δνκή, ε νπνία έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη λα μεθηλήζεη, φρη λα πινπνηεζεί, λα μεθηλήζεη. πάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, θαληάδνκαη φινη ζα ηα έρνπκε αληηκεησπίζεη ζηελ πνξεία ή ζα ηα αληηκεησπίζνπκε. Ξέξα απ απηφ, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο. Γχν βαζηθά έηζη δεηήκαηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πξνβνιήο, δειαδή κάιινλ κε ην ξφιν πνπ θάπνην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζα δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν ζαλ δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηεο ζπνπδαζηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ έμσ θφζκνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Κέρξη ηψξα έρνπλ δαπαλεζεί αξθεηά ρξήκαηα γηα ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο, εγψ απφ ηε κηθξή εκπεηξία κνπ ηνπιάρηζηνλ δελ λνκίδσ φηη έρνπλ πηάζεη ηνλ αληίζηνηρν ηφπν αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ρη ζα είραηε λα πξνηείλεηε γηα ην κέιινλ φκσο. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Γηα λα γίλσ πην ζαθήο. πάξρεη έλα ζνιφ ηνπίν ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη κηιάσ γηα ηε κεξηά ησλ απφθνηησλ ηνπ ΡΔΗ. Άξα εδψ κπαίλεη έλα ζέκα θαηά πφζν κπνξεί λα πξνβάινπκε δξάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο ή επθαηξίεο γηα δνπιεηά φηαλ δελ είλαη μεθάζαξν ην ηνπίν 5

7 ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ αξθεηέο εηδηθφηεηεο ζε αξθεηά ηκήκαηα. Έλα. Γεχηεξνλ, φηαλ είλαη ζε εμέιημε κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνχκε γηα «Θαιιηθξάηε» θαη γηα νκαδνπνίεζε, γηα θαηαξγήζεηο ηκεκάησλ, γηα θιεηζίκαηα ζρνιψλ, γηα δηάθνξα πξάγκαηα, απηά ζα πξέπεη λα κπαίλνπκε ιίγν ζην πλεχκα απ απηφ ην πξάγκα ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Αλ κνπ επηηξέπεηε λα θάλσ κηα δηαθνπή, ζα θάλσ γεληθά δηαθνπέο, γηαηί λνκίδσ φηη έηζη δηαηεξείηαη κηα δσληάληα. Παθέζηαηα ζ απηή ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα είλαη θαη άθαηξε ε ζπδήηεζή καο. Θα παξαθαινχζα φκσο απηή ηε ζπδήηεζε λα ηελ δνχκε κε κία πξννπηηθή. Γηαηί μέξεηε αλ εζείο είραηε λα κνπ επηθαιεζηείηε, πνπ ζα ην απαληνχζα εγψ κφλε ηνπ, ηελ λννηξνπία ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, νη λννηξνπίεο είλαη θάπσο, εληάμεη, γηα λα αιιάμνπλ απαηηείηαη κηα 5εηία- 6εηία. Ππλεπψο κέζα ζ απηφ ην επξχηεξν πιαίζην, δελ επεξεάδεη ν «Θαιιηθξάηεο» Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Πίγνπξα, κε ηελ έλλνηα ελεκέξσζεο ην ιέσ, απιψο λα ην επηζεκάλσ, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο «θαηεγνξίαο» ή «θαηαγγειίαο» πξνο Θενχ έηζη, δελ έρσ ηέηνηα πξφζεζε. Απιά ιέσ φηη είλαη θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία εκέλα πξνζσπηθά κε απαζρνινχλ θαη λνκίδσ απαζρνιεί θαη επξχηεξα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Θαη ηέινο ήζεια λα πσ θαηά πφζν έρεη πξνβιεθζεί ή πξφθεηηαη λα πξνβιεθζεί έλαο ηξφπνο γηα ηνλ ζπλαγσληζκφ αληαγσληζκφ πνπ ίζσο επέιζεη αλάκεζα ζ απηέο ηηο δξάζεηο, ΓΑΠΡΑ κε ηα ππφινηπα κε ηδηψηεο. Θαη ελλνψ δειαδή κε ηα agency offices πνπ ζηγά ζηγά αξρίδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο έηζη, απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηδίσο γηαηί εκέλα ζπλερψο παίξλσ κελχκαηα φηη αξθεηφο θφζκνο απνθνίησλ αλαδεηά γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ πάξα πνιχ δειαδή ζπλερψο απμάλεη απηφ, αιιά θαη γηα κεηαθηλήζεηο είηε κέζσ ERASMUS είηε νηηδήπνηε άιιν θαη γηα πξαθηηθή, αιιά θαη γηα εχξεζε δνπιεηάο ζην εμσηεξηθφ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Δζείο δελ ζπκβάιιεηε λα ηνπο βνεζήζεηε ζ απηφ; 6

8 Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Δλλνείηαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ρν λα δεηνχλ ρσξηζηά; Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Δλλνείηαη ελλνείηαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: κσο μέξεηε θάηη, εγψ ζα παξαηεξήζσ φηη έρεηε αθφκε ηε λννηξνπία ηνπ παηεξλαιηζηηθνχ θξάηνπο Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: ρη φρη, δελ ην ιέσ κ απηφ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ρη ζα θάλεη ην θξάηνο λα καο βνεζήζεη πνπ καο αληαγσλίδνληαη ηδηψηεο. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: ρη, δελ ην είπα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: ρη, ζαο πξνβνθάξσ ιίγν. Ρν δήηεκα είλαη, εληάμεη ν.θ., ην θξάηνο ζα ηα θάλεη φια; Ρν ζέκα είλαη φηη βιέπεηο φηη ππάξρνπλ θαη ηδησηηθνί θνξείο πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο. κσο πξσηίζησο πξέπεη ην Ξαλεπηζηήκην λα δεη πψο ηνπο ζηεξίδεη. Βέβαηα κπαίλνπκε ζηνλ δεχηεξν άμνλα ηψξα. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Δγψ ζέισ λα ζαο πσ, ζπγγλψκε ηψξα πνπ θάλσ παξέκβαζε, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 08 ζην δηθφ κνπ ΡΔΗ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη φζν θαηά ην δπλαηφλ ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο, αιιά κε θαιή ζέιεζε. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Απηφ βέβαηα είλαη θαη κία παζνγέλεηα κνπ επηηξέπεηε λα ζαο πσ, αο μεθηλήζνπκε απ απηή ηελ αθεηεξία, γηαηί μέξεηε μαλά ιεηηνπξγνχκε εζσζηξεθψο βέβαηα ηψξα, ελψ φιε ε ηζηνξία είλαη ηη ζρέζε αλαπηχζζνπκε κε ηνπο έμσ, πάκε ινηπφλ εζσζηξεθψο λα ην δνχκε πάιη. πάξρεη κηα παζνγέλεηα ζηελ νπνία είκαζηε φινη ζπλέλνρνη. Δίκαζηε, ηέινο πάλησλ, δελ ζα μεθίλαγα απηή ηε ζπδήηεζε αλ αηζζαλφκνπλ εγψ ζπλέλνρε, γηαηί είκαη θαη ιίγν θαηλνχξγηα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη πξψηα απ φια ε πξψηε επζχλε πξνθαλψο είλαη ηνπ πνπξγείνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ, φηη ζεσξεί φηη ηα πνιχηηκα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη γηα λα εληζρχζνπλ θάηη πνπ ζα έπξεπε λα είλαη κφληκν ζηα Ηδξχκαηα, άξα ζα έπξεπε λα θξνληίδεη θνλδχιη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γη απηνχο ηνπο ζεζκνχο θαη λα είλαη ηα πνιχηηκα επξσπατθά ρξήκαηα λα θάλνπλ ην θάηη παξαπάλσ. 7

9 Κε απνηέιεζκα λα βιέπνπκε θάηη πνπ αλ είζαη εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο δελ ην θαηαιαβαίλεηο, ζνπ ιέλε γηα δξάζεηο, παξεκβάζεηο θαη ιεο, κα ηη δξάζεηο, ην γξαθείν ζαο δελ είλαη κφληκν; Ή λα ξσηάο γηα ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη λα ζνπ ιέλε, δελ καο ζηείιαηε εθείλα ηα ιεθηά. Θαη λα ιεο πνηα ιεθηά, πεο κνπ ηη θάλεη ην Γξαθείν ζνπ; Θαη πξνθαλψο, ην πξψην είλαη ην πνπξγείν πνπ δελ θξφληηζε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη απηέο πξέπεη λα είλαη κφληκεο δνκέο. Θαη ην δεχηεξν βέβαηα, γηαηί καο ην ςηιννκνιφγεζαλ απηφ ζηελ Μάλζε απφ ην ΡΔΗ Θαβάιαο λνκίδσ, φηη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ ΡΔΗ ελ πξνθεηκέλσ ή νη Ξξπηάλεηο φηαλ πήγαηλε θάπνηνο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο λα πεη, «κήπσο πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα δνχκε θάπνηα άηνκα λα ηα θξαηήζνπκε κφληκα γηαηί είλαη πάξα πνιχ έκπεηξα θιπ., έια ηψξα απηά ζα ηα πάξεηο απφ ην ΘΞΠ, απφ ην Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο, απηά ζα βξνχκε θφζκν, απηά ηψξα κε κνπ ηα θνξηψλεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ», γηαηί απηά έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηα παίξλνπκε κε επξσπατθά ιεθηά. πάξρεη, ινηπφλ, κηα ζπλελνρή ζ απηφ. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Θαη ππήξρε θαη κία δηαθνξνπνίεζε ζηα Ηδξχκαηα, δειαδή ππάξρνπλ Ηδξχκαηα πνπ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο έρεη κφληκν πξνζσπηθφ, κφληκν Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ θαη θάπνηα άιια δελ είραλ θαζφινπ πξνζσπηθφ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Θαη καο είπαλ θαη απφ άιια Ηδξχκαηα φηη έβξηζθαλ πνιχ ζιηβεξφ ην φηη έκπεηξν πξνζσπηθφ επεηδή ήηαλ πνιχ θαιφ θαη θαιά εθπαηδεπκέλν ην ηξαβνχζαλ απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο γηα λα πάεη λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο άιιεο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα φιε απηή Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Αθξηβψο, επεηδή ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: ιε απηή ε ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη. Βεβαίσο θαη λα πείηε κε ην κηθξφθσλν θαη ην φλνκά ζαο. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Θαπφξνο ιέγνκαη. Δίκαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΡΔΗ Θαιακάηαο. Θαη αξρήλ κηιάηε γηα ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη ζηα Ξαλεπηζηήκηα, ζα καο ην πνπλ, αιιά ζηα ΡΔΗ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο δελ ππάξρεη. Γελ ππάξρεη σο Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, δελ μέξσ αλ ην μέξεηε. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Πην ΡΔΗ Θαβάιαο βέβαηα καο είπαλ φηη ππήξρε. 8

10 κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: ρη φρη δελ ππάξρεη σο δνκή. Λα θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέκε, ην νξγαλφγξακκα ησλ ΡΔΗ, ζε θαλέλα ΡΔΗ ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ρν είπα θαη κφλε κνπ φκσο, είλαη επζχλε θαη ησλ ΡΔΗ απηφ. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: ρη φρη, δελ κε θαηαιάβαηε. Ρα νξγαλνγξάκκαηα, ε εζσηεξηθή λα ην πσ έηζη, ην νξγαλφγξακκα κηαο ππεξεζίαο φπσο είλαη έλα ΡΔΗ γηα παξάδεηγκα εγθξίλεηαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Δγθξίζεθε θάπνηα ζηηγκή έλα νξγαλφγξακκα πνπ είρε ηε δνκή ησλ ΡΔΗ. Π απηή ηε δνκή δελ πξνβιεπφηαλ πνπζελά ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, πξνβιεπφηαλ έλα ηκήκα Ππνπδψλ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, Πηαδηνδξνκίαο, έλα πεξίεξγν, δελ ην ζπκάκαη ηψξα αθξηβψο, κπνξεί λα βνεζήζεη έλαο θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ ην ζπκάηαη. Θαη εθεί ηα ΡΔΗ εληάμακε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κέζσ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Θαηά ζπλέπεηα ηα πεξηζζφηεξα δελ είραλ κφληκν πξνζσπηθφ πξνθαλψο θαη δελ ππάξρνπλ πνπζελά γηα λα κπνξέζνπλ νη Ξξφεδξνη φπσο ιέηε, νη Γηνηθήζεηο λα ηνπνζεηήζνπλ κφληκν πξνζσπηθφ. Ρν κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ηνπνζεηνχκε ζ απηά ηα Γξαθεία είλαη κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ππνπδψλ θαη Πηαδηνδξνκίαο. Άξα, ινηπφλ, έρνπκε κηα δξάζε ε νπνία είλαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ην νπνίν έρεη λα θάλεη άιια πξάγκαηα απ απηά πνπ θάλεη έλα Ρκήκα Ππνπδψλ, έλα Ρκήκα Πηαδηνδξνκίαο ηειείσο άιια πξάγκαηα θαη ην έρνπκε θνξηψζεη, δίλνπκε ηα θαζήθνληα ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη θνξησκέλνη κε θάπνην άιιν ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Κα ην παξαδέρηεθα, ζαο ην είπα θη εγψ πξψηε απηφ, αλ θαη, αλ κνπ επηηξέπεηε, δελ θξαηηέκαη λα ζαο πσ, φηη ε ζηαδηνδξνκία δελ είλαη ζπνπδέο. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Ππκθσλψ. Έηζη φκσο, έηζη είλαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Αιιά ην ιέηε Ρκήκα Ππνπδψλ θαη Πηαδηνδξνκίαο. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Έηζη είλαη, άκα δείηε ζηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ Ηδξπκάησλ έηζη είλαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Αιιά μέξεηε, ίζσο φινη επηκέλεηε πάιη λα γπξίζνπκε λα θνηηάκε εζσηεξηθά ηα Ηδξχκαηα. Δπηκέλσ λα ιάβεη θάπνηνο ην ιφγν αλ φρη 9

11 λα κηιήζνπκε ζε α θάζε γηα ην πνηα είλαη ε επηθνηλσλία κε παξαγσγηθνχο θνξείο, ίζσο ζε β θάζε πφζν κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο κε παξαγσγηθνχο θνξείο έζησ γηα εξεπλεηηθφ έξγν. Θα ήζεια λα δνχκε ιίγν ην έμσ πξηλ αξρίζνπκε λα βιέπνπκε πάιη ην κέζα. Γελ μέξσ αλ θάπνηνο. Λαη ν θ. Οαβάλεο. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Οαβάλεο απφ ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. Θα πάξσ έλα ιεπηφ γηα ην παξειζφλ, γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη ηνπιάρηζηνλ απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο φ,ηη ιεηηνχξγεζε ζην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ θαη άιια πνπ είδα ηα ρξφληα απηά έρσ ηελ εληχπσζε, φηη δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα ζηαζνχκε ζηε ιεηηνπξγία ησλ παιηψλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο. Μέξνπκε φινη πσο ηδξχζεθαλ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο, ε ηδέα ε αξρηθή ήηαλ ήηαλ φπσο θαη κε ηε δξάζε ησλ βηβιηνζεθψλ- φηη ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Γ ΘΞΠ γηα λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο δνκέο ζηα Ξαλεπηζηήκηα. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ πνπ ιέκε, ην φηη ην πνπξγείν δελ αιιάδεη θαλέλαλ νξγαληζκφ. Ρν 2006 ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ έζηεηιε έλαλ νξγαληζκφ κε ζηνηρεηψδεηο αιιαγέο, λα θαηαξγήζνπκε ηνπο ζεξκαζηέο θιπ. πνπ δελ ππάξρνπλ πηα σο εηδηθφηεηεο εδψ θαη 50 ρξφληα θαη αθφκα δελ έρεη εγθξηζεί. Δπνκέλσο ηη λα ζπδεηάκε ηψξα γηα ίδξπζε Γξαθείσλ, δελ ην ζπδεηάκε. Ρα πξνγξάκκαηα, ινηπφλ, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, δελ ιεηηνχξγεζαλ θαιά. Ξνιιέο θνξέο, ιππάκαη πνπ ην ιέσ, ιεηηνχξγεζαλ θαη σο κατκνχ, δειαδή πξνζιάβακε πξνζσπηθφ ζην Ξαλεπηζηήκην θαη ην ζθνξπίζακε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ην θξαηνχζε έλα παηδί ή δχν παηδηά θαη απηά επθαηξηαθά θαη γη απηφ ην ιφγν δελ είρακε, δειαδή αλ δεη θαλείο ηνπο δείθηεο παξαγσγήο απνηειεζκάησλ αο πνχκε είλαη πεληρξά, πιελ εμαηξέζεσλ, αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ είραλ θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θιπ. θιπ. Δπνκέλσο δελ λνκίδσ, φηη έρεη θαλέλα λφεκα λα ζπδεηάκε γηα ην παξειζφλ, ην παξειζφλ απέηπρε. Γειαδή είρακε έλα αθφκα δξάκα κηθξφ βέβαηα ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, αιιά δελ λνκίδσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα ζπδεηάκε. 10

12 Ρψξα ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ κ απηή ηελ επθαηξία έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε θάηη θαη θαζψο ηψξα ηδξχνληαη λέεο δνκέο, εγψ γεληθά είκαη πνιχ επηθπιαθηηθφο κε ηελ ίδξπζε λέσλ δνκψλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθαιεί, γηαηί θαηαξξένπλ ιίγν επθνιφηεξα απ φηη ελζνπζηαδφκαζηε, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Λέα δνκή ιέηε ηε Κνλάδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαληάδνκαη. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Δλλνψ ην ΓΑΠΡΑ σο ζπλνιηθή αληίιεςε, γηαηί ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Υο αληίιεςε είλαη πεξηζζφηεξν, δειαδή Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Λαη, κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξρε κηα ηέηνηα αληίιεςε. Γηαηί ην ΓΑΠΡΑ ηψξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ην δηαβάδσ θαιά, φζν δηάβαζα ηα θείκελα επηρεηξεί λα θηηάμεη κηα ππεξθείκελε νληφηεηα πνπ λα ζπλδέεη πξαθηηθή άζθεζε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Νηθνλνκίαο θιίκαθαο Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Αθξηβψο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Νπζηαζηηθά ε ινγηθή ηνπ ΓΑΠΡΑ λα είλαη θαη λνεηή γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη είλαη λέα δνκή, κπνξεί λα κελ πεηχρακε θαιά ζηνλ ηξφπν πνπ ην πεξηγξάςακε, ε ινγηθή είλαη φηη αληί λα θάλεη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ην δηθφ ηνπ Κεηξψν ή ηηο δηθέο ηνπ εθδειψζεηο, λα είλαη έλαο ππεχζπλνο ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη θαη δηπιή ηδηφηεηα, φπσο μέξσ εγψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεινπνλλήζνπ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θεληξηθά γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο απηέο ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο. Λαη είλαη δνκή, αιιά πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα ηεο δηθηχσζεο ησλ ππνινίπσλ. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Απηφ επηβάιιεη, αλ κνπ επηηξέπεηε φκσο, ζέινπκε δελ ζέινπκε απηφ επηβάιιεη ζπλέξγεηεο. Γειαδή πξαθηηθά ην ΓΑΠΡΑ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εληαίν πξάγκα θαη ηα ηξία ζθέιε ηνπ. Δπεηδή ην ζέκα πνπ ζέζαηε θαη λνκίδσ φηη απηφ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη πσο επηηπγράλνπκε ηε δηθηχσζε κε ηνπο θνξείο. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη κία έιιεηςε θνπιηνχξαο, αγγίδεη ην δεχηεξν ζέκα, αιιά μαλαγπξίδσ ζην πξψην, ππάξρεη κηα έιιεηςε θνπιηνχξαο θαη ζηνπο 11

13 θνξείο ηνπο παξαγσγηθνχο. Πηα Δπηκειεηήξηα, ζηηο Δλψζεηο, ζηνπο Ππιιφγνπο. Πηελ Ξάηξα επεηδή είκαζηε κηθξή πφιε θαη ζε κηθξνθιίκαθα ηα βιέπνπκε εχθνια, θαλέλαο δελ πεξηκέλεη απφ ην Ξαλεπηζηήκην κηα ζπλεηζθνξά ηέηνηνπ ηχπνπ. Γειαδή δελ πεξηκέλνπλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην λα παξέκβεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ. Απηφ έρεη κηα αληηζηνηρία ζηηο δνκέο ηηο δηθέο ηνπο, είλαη αλχπαξθηεο νη δηθέο ηνπο δνκέο. Γειαδή αλ αο πνχκε ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ηα δηθά καο ήηαλ θαθψο θακσκέλα, ππήξραλ φκσο, απηνί δελ έρνπλ έλα αληίζηνηρν. Δπνκέλσο έλα πξάγκα πνπ ζα έιεγα εγψ ην νπνίν ζα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο ιίγν, γηαηί δελ πηζηεχσ φηη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο κπνξείο απέμσ λα ηνπο κεηαθέξεηο ηελ είδεζε. Ίζσο ζα έπξεπε, δελ μέξσ αλ ην πνπξγείν Ξαηδείαο είλαη ν θαηάιιεινο θνξέαο, ίζσο δελ είλαη, ζα έπξεπε λα δηαρπζεί έλα ηέηνην ελδερφκελν ακνηβαίαο ζρέζεο θαη πξνο απηνχο ηνπο Ππιιφγνπο. Γειαδή ηα Δπηκειεηήξηα λα απνθηήζνπλ θαη έλα Γξαθείν Γηαζχλδεζεο πνπ λα ηα θέξνπκε ζε επαθή λα δνπιεχνπλ καδί κε ηα δηθά καο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Αθξηβψο. Πθεθηείηε φηη κηα πξσηνβνπιία πνπ πήξε ε Γεληθή Γξακκαηεία Λέαο Γεληάο θαη ην Ηλζηηηνχην Λενιαίαο γηα ηηο ζπξίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο παξαιάβακε ηε δνκή ηνπ, ηελ πξψηε αιιαγή πνπ είπακε λα γίλεη, είλαη φηη αλ είλαη λα ζπλερηζηεί απηφ ην κφξθσκα, απηή ε παξέκβαζε ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ππάξρεη κηα δηθηχσζε κε Δπηκειεηήξηα. Αλ είλαη λα έρεηο έλα γξαθεηάθη ην νπνίν ζέιεηο λα ζπκβνπιέςεη λένπο γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, θαιφ είλαη απηή λα είλαη κέζα ζην Δπηκειεηήξην γηα λα γίλεη ζπλείδεζε θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ θφζκνπ πνπ κπαηλνβγαίλεη κέζα ζην Δπηκειεηήξην. Λα ζαο ξσηήζσ θάηη επεηδή κνπ δεκηνπξγήζεθε. Δγψ είπα παξαγσγηθνχο θνξείο γηα ιφγνπο, πψο λα ην πσ, πνιηηηθήο νξζφηεηαο, επεηδή είλαη ιίγν ηακπνχ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν λα ιεο ηνλ φξν επηρεηξήζεηο. Θαη θνβφκνπλα επίζεο, φηη αλ πεηο πνπζελά 12

14 επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε έλα Ξαλεπηζηήκην ππάξρεη θίλδπλνο λα αληηδξάζνπλ αξλεηηθά, δηφηη ππάξρεη κηα πξνθαηάιεςε ελψ κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα είλαη θαη ν θχξηνο πνπ έρεη ηελ επηρείξεζε δίπια, ην κηθξφ καγαδί. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ζε επίπεδν κεκνλσκέλν ππάξρνπλ θαη ζαο ην ιέσ επεηδή έρσ ηελ εηθφλα φηη απφ ην δηθφ ζαο Ξαλεπηζηήκην, έρνπλ θχγεη, ίζσο επεηδή ε πνπξγφο έθαλε ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ζην Πίιηθνλ Βάιετ, εθεί παξαηήξεζε φηη είλαη απφθνηηνη θπξίσο ηνπ δηθνχ ζαο Ξαλεπηζηεκίνπ, πνπ πξνθαλψο είλαη θαη ζπκπησκαηηθφ απηφ, αιιά είλαη πνιινί πνπ είλαη εθεί θαη έρνπλ ηδξχζεη επηρεηξήζεηο θαη αληίζηνηρα ππάξρεη, έρεηε κηα δπλακηθή παξνπζία απφ απνθνίηνπο ζαο. Πηελ ππφινηπή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη κηα δπλαηφηεηα δηθηχσζεο κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ δηθνχο ζαο απνθνίηνπο; Απηφ ην πξάγκα έρεη δηεξεπλεζεί; Γηαηί κνπ έθαλε εληχπσζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη απφ ην Πίιηθνλ Βάιετ απεπζχλζεθαλ ζηελ πνπξγφ, ελψ εγψ ζα ζθεθηφκνπλ ην πξψην πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ, λα πάλε πξψηα ζην Ξαλεπηζηήκηφ ηνπο γηα παξάδεηγκα. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Γπν θνπβέληεο αθφκα. πάξρνπλ ηέηνηεο δξάζεηο. πάξρνπλ απφθνηηνί καο νη νπνίνη έρνπλ επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα θαιά νξγαλσκέλεο θαη ζε ζηελή ζρέζε κε ην Ξαλεπηζηήκην, αιιά νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ πεξλάλε απφ ηηο δνκέο ηηο δηνηθεηηθέο ηηο δηθέο καο, ηνπ ηχπνπ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θιπ. Δίλαη spin off επηρεηξήζεηο πνπ δνπιεχνπλ αξθεηά θαιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαη είλαη επίζεο θαη θνηλνπξαμίεο απνθνίησλ νη νπνίεο φκσο δεκηνπξγνχληαη απφ κία εληαηηθή δξαζηεξηφηεηα παιαηψλ θαζεγεηψλ καο, νη νπνίνη έρνπλ επαθή κε δηεζλή ζεκεία αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηήλνπλ ηέηνηεο ηζηνξίεο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ίζσο είλαη κηα πξφθιεζε γηα ηε Κνλάδα Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Απηφ, ζα κπνξνχζαλ φια απηά λα απνξξνθεζνχλ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Θχξηε Εαραξάθε ζέιαηε θάηη λα πείηε. Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Εαραξάθεο, ππεχζπλνο ΓΑΠΡΑ ηνπ ΡΔΗ Ξάηξαο, αιιά αλ θαη ππεχζπλνο ηνπ ΓΑΠΡΑ ζα κείλσ ζηελ αηδέληα θαη αξρήλ ζηα δχν εξσηήκαηα, ηα δχν πξψηα πνπ ζέζαηε. Πην πξψην ζα ηνπνζεηεζψ σο 13

15 Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο θαη ζην δεχηεξν σο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. Ρν πξψην, ηη θάλνπκε εκείο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο. Ζ θηινζνθία ησλ θνηηεηψλ, ίζσο ηεο θνπιηνχξαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη απηή πνπ ζηέθεηαη εκπφδην. Αληηκεησπίδσ πνιιά πξνβιήκαηα θπξίσο κε δεκφζηνπο θνξείο νη νπνίνη είλαη βάζε ηνπ Λφκνπ ππνρξεσκέλνη λα εληάμνπλ θνηηεηέο. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη Ρξάπεδεο, νη νπνίεο ζέινπλ λα ππνγξάςνπκε ζπκβάζεηο φπσο ηηο ζέινπλ απηέο, νη Ρξάπεδεο, απεηινχλ φηη δελ ζα πάξνπλ θνηηεηέο, απεηινχλ φηη ζα δηψμνπλ θνηηεηέο αλ δελ ππνγξάςνπκε ηε ζχκβαζε. Φπζηθά ηνπο ιέσ δηψμηε ηνπο γηαηί εκείο ζα βξνχκε επηρεηξήζεηο. Γελ ζηεθφκαζηε ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, δελ απεπζπλφκαζηε ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Πην Ρκήκα έρνπκε θηηάμεη δνκή, ππεχζπλν δηαζχλδεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ καδεχεη αθ ελφο ηηο επηρεηξήζεηο, επηθνηλσλεί κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη πξνσζεί ηνπο θνηηεηέο εθεί πέξα. Γειαδή δελ ζέινπκε ην θξάηνο λα καο ρξεκαηνδνηήζεη γη απηφ ην πξάγκα, ην θάλνπκε κφλνη καο, γηαηί ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνπο θνηηεηέο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο πψο θαη δελ έρεηε ζθεθηεί λα δηθηπψζηε ηα ηκήκαηα, είκαζηε ζηελ επνρή ησλ άηππσλ ή ηππηθψλ δηθηχσλ. Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Ξξνζπαζνχκε - πξνζπαζνχκε. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γηαηί ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ πάλησο λα είρακε ζηνηρεία, γηαηί απηφ ην δεηνχζακε ζπλερψο, λα είρακε ζηνηρεία θπξίσο κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο είηε έρνπλ δνπιέςεη γηα ιίγν θνηηεηέο ζαο, είηε θάλαλε κηα εξγαζία θνηηεηέο ζαο. Έρεηε έλα επαξθή αξηζκφ ή θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ ζπκάζηε; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Ξιήξσζε επηρεηξήζεσλ ελλνείηε; ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: ρη, δειαδή είηε θάπνηνη θνηηεηέο ζαο λα θάλαλε κηα εξγαζία θπξίσο μέξεηε ζα είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε θαη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 14

16 Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Λαη, κπνξψ λα ζαο θέξσ ηε ιίζηα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ή αλ έρεηε, λα ζπκάζηε λα καο πείηε θάπνην παξάδεηγκα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη θάλαλε πξαθηηθή άζθεζε θαη κεηά είηε κείλαλε λα δνπιέςνπλ, δειαδή δεκηνπξγείηαη θάηη, κπνξεί λα ρηηζηεί θάηη ή είλαη φια ιίγν απνζπαζκαηηθά θαη επθαηξηαθά; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Σξεηάδεηαη αιιαγή λννηξνπίαο θπξίσο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά εγψ θνηηάδσ ηνπο θνηηεηέο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γηαηί ζηνπο θνηηεηέο; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Γηαηί νη θνηηεηέο βιέπνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε σο πέξαο ησλ ζπνπδψλ, δειαδή ζεσξνχλ 3,5 έηε ηηο ζπνπδέο θαη φηη ην ηειεπηαίν εμάκελν έρνπλ θχγεη, λα βγάινπλ 600 θαηνζηάξηθα, 6Σ6=36 ζην ηειεπηαίν εμάκελν ρσξίο λα βιέπνπλ καθξνπξφζεζκα φηη ην πηπρίν είλαη γηα 4 ρξφληα θαη ζα ηειεηψζεη εθεί πέξα. Γελ θνηηάδνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ απηφ ην εμάκελν. Ξξνηηκνχλ ηηο Ρξάπεδεο επεηδή πιεξψλνπλ ην φιν ηνπ πνζνχ θαη φρη ην κηζφ. Θαη ππνβαζκίδνπλ ην καθξνπξφζεζκν φθεινο ζην βξαρππξφζεζκν. Δκείο πξνζπαζνχκε, βέβαηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη κέζα ζε έλα δχν ηξία ρξφληα πνπ είκαη εγψ Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο. Άιισζηε απηή ήηαλ θαη ε θηινζνθία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο πξφηαζεο πνπ δελ πξνζπαζψ λα θαπειψζσ ην ζπλάδειθν, ην ζπδεηνχζακε έηζη είλαη θαη ν Ξξφεδξνο, φηαλ έθηηαμα ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ην Κάξηην είρα βγάιεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε απφ ππνρξέσζε θαζψο πξνβιέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν λφκν ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ππγγλψκε, καο ιέηε πνην είλαη ην Ρκήκα ζαο; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο Γηνίθεζεο θαη Νηθνλνκία. Ξαξ φια απηά ηέινο πάλησλ κεηαπείζηεθα κνπ είπε ν Ξξφεδξνο θαη ηελ μαλά έβαια κέζα ζην θαηλνχξγην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ππάξρεη φκσο, είλαη έηνηκν ην πξφγξακκα ρσξίο ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Κηιάσ φρη θαηάξγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, αιιά λα δνχκε πνπ είλαη σθέιηκε ε πξαθηηθή άζθεζε. Γηα ηαηξηθή, λνζειεπηηθή ή γηα ηερλνινγηθέο ζπνπδέο λαη. Αιιά λα πεγαίλνπλ νη θνηηεηέο κνπ λα βγάδνπλ θσηνηππίεο ζηηο Ρξάπεδεο δελ ην δέρνκαη. 15

17 ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ξάλησο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ξσηήζακε, δελ κπνξέζακε λα θέξνπκε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ ζ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο παξά κφλν κηα θνξά ζηελ Θξήηε Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Λα απαληήζσ θαη ζην δεχηεξν ζέκα βέβαηα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ:.Απηφ πνπ καο είπαλ είλαη, φηη θπζηθά θαη λα θάλαλε πξαθηηθή άζθεζε ζ εκέλα, αιιά εκέλα δελ κνπ αξθεί ην λα κνπ πεηο φηη κνπ ζηέιλεηο θάπνηνλ δχν ή έμη κήλεο. Δγψ μέξεηο ηη ζα πξνηηκνχζα, λα ζνπ πσ φηη έρσ απηέο θη απηέο ηηο αλάγθεο, ηψξα έηπρε, γηαηί ηψξα κνπ ήξζε κηα εηαηξεία Νιιαλδηθή θαη ζέιεη λα θάλσ απηφ θαη λα ήμεξα φηη κπνξψ λα απεπζπλζψ, δελ ην έρσ ζθεθηεί πνηέ κνπ, κνπ είπαλ θαη δελ είλαη κφλν κία θνξά απηφ πνπ ζαο ιέσ, γηαηί έρεη ζπδεηεζεί, γηαηί πέξα απ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο πξνζπαζψ λα ζπδεηάσ θαη έμσ, αξθεί λα ήμεξα φηη κπνξψ λα απεπζπλζψ θαη θάπνηνη θνηηεηέο λα έξζνπλ λα κε βνεζήζνπλ παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη αο ην ιέκε πξαθηηθή άζθεζε, δελ μέξσ πψο λα ην ιέκε θαη αλ ε δηαπξαγκάηεπζή κνπ κε ηελ εηαηξεία θξαηήζεη 1,5 ρξφλν λα μέξσ φηη αλ θχγνπλ απηνί νη θνηηεηέο λα έξζνπλ θάπνηνη άιινη, πάλησο θαηά πξνηίκεζε λα είλαη νη ίδηνη βέβαηα θαη λα κε βνεζήζεη ίζσο θαη ν θαζεγεηήο ηνπο θαη εγψ αο πνχκε λα πεηχρσ είηε απηφ ιέγεηαη λα νξγαλψζσ ην logistics ηεο απνζήθεο κνπ, ιέσ έλα παξάδεηγκα, είηε λα δσ πσο κπνξψ λα αλαβαζκηζηψ γηαηί ηψξα κνπ έζθαζε απηή ε επθαηξία. Ή φηαλ είλαη κηα κεγαιχηεξε επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα πξνσζήζεη έλα project, απηφ δειαδή ζα ήηαλ κηα άιιε νπηηθή, έηζη ην ιέσ γηα ηελ θνπβέληα. Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ κε ην δεχηεξν ζέκα σο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, πνπ είπαηε, πψο εκείο κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηδησηηθνχο θνξείο. πάξρνπλ πνιιά κέιε ΓΔΞ ζην Ίδξπκα πνπ ή έρνπλ μεθηλήζεη ή ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ εξγαζίεο. Υζηφζν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ηνπο λφκνπο δελ είλαη επέιηθην. Γηα παξάδεηγκα ε θαηλνηνκία κε ην ΦΞΑ, έρνπκε έλα θνβεξφ πξφβιεκα. Δγψ πάληα πξνηείλσ ιχζεηο απφ εκπεηξίεο κνπ έμσ απφ ην Ίδξπκα, παξ φια απηά ιφγσ ηνπ ηππηθνχ δελ κπνξνχκε λα ηηο 16

18 αθνινπζήζνπκε. Ξψο ζα ρξεσζεί ην ΦΞΑ; Ρη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο, γηαηί δελ είλαη επηιέμηκε, πψο ζα ηελ πεξάζσ; Γειαδή δελ θηαίεη ν Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο πξνθαλψο πνπ πξνζπαζεί λα ηεξήζεη ην λφκν, κήπσο εθεί πέξα ρξεηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηη είλαη επηιέμηκν, πψο κπνξεί λα θαιπθζεί κία δαπάλε, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχκε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ έμσ θφζκνπ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Λα ξσηήζσ θάηη. ηαλ ιέηε, επεηδή εγψ δελ έρσ κπεη ζηε ιεπηνκέξεηά ηνπ, κήπσο κπνξείηε λα κνπ θέξεηε έλα παξάδεηγκα. Λα ζαο πσ εγψ, φηη έξρνληαη θάπνηνη απφθνηηνί ζαο, λα ην θάλνπκε θαη πην ελδηαθέξνλ, νη νπνίνη έρνπλ ζηήζεη, μεθίλεζαλ κηα πνιχ σξαία ηδέα θαη θάπνπ ηψξα έρνπλ κείλεη ζηάζηκνη θαη έξρνληαη θαη ζαο ιέλε, φηη επεηδή μέξνπκε φηη θάλεηε έξεπλα, ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε καδί έλα λέν πξντφλ θαη κεηά εκείο λα αλαιάβνπκε, αο πνχκε, λα ην θηλήζνπκε ζηελ αγνξά ηη λα πσ, ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ ιέσ έλα παξάδεηγκα. ηαλ έξζνπλ θαη ζαο πνπλ, εζείο λα εξεπλήζεηε θαη εκείο λα βνεζήζνπκε λα πξνσζεζεί ην πξντφλ, ζα κπνξνχζαηε λα κνπ απαξηζκήζεηε ηηο πνιιέο θαληάδνκαη δπζθνιίεο πνπ ζα έρεη απηή ε ζπλεξγαζία ηνπ αζψνπ παιηνχ απφθνηηνχ ηνπ πνπ έξρεηαη θαη ζνπ ρηππάεη ηε πφξηα, βνήζεζέ κε. Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Ζ ππεξεζία απηή έρεη ΦΞΑ, ην Ίδξπκα ζα εηζπξάμεη ΦΞΑ θαη πξέπεη λα ην απνδψζεη, πψο ζα ην απνδψζεη ην ΦΞΑ; Ή ζα πξέπεη λα θάλεη ζπλερψο έθηαθηεο δειψζεηο ΦΞΑ ή λα εληαρζεί ζε θαζεζηψο ΦΞΑ. Ξξάγκα πνπ δελ ην ζέιεη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γειαδή ε ηζηνξία είλαη φηη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ζ απηή ηελ εηαηξεία ρξεψλνληαη κε ΦΞΑ; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Λαη, νη ππεξεζίεο νη εμσηεξηθέο ηεο αγνξάο έρνπλ ΦΞΑ. Ρν Ίδξπκα δελ έρεη δξαζηεξηφηεηεο ΦΞΑ. Δθ φζνλ φκσο εηζπξάμεη ζα πξέπεη λα απνδψζεη. Ή απνδίδεη κε έλαλ κφληκν ηξφπν, άξα εληάζζεηαη ζε θαζεζηψο ΦΞΑ ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ρψξα κνπ ήξζε εκέλα θαη κηα άιιε ιχζε. Θαη γηαηί λα κελ θάλεηο κηα δηακεζνιάβεζε σο Ίδξπκα θαη λα πεηο έρσ απηφλ θη απηφλ ηνλ θνξπθαίν θαζεγεηή καδί κε ηξεηο θνηηεηέο λα ζε βνεζήζνπλ, λα 17

19 πάξνπλ κηα ακνηβή, λα παξαθξαηήζσ εγψ σο Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο φ,ηη δηθαηνχκαη, εκείο κέζα απφ ηελ Ρερληθή Βνήζεηα πιεξψλνπκε εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ηπραίλεη λα είλαη κέιε ΓΔΞ θιπ. θαη καο θάλνπλ κηα δνπιεηά θαη κεηά απ φηη ζπκάκαη ηνπο πιεξψλνπκε Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Ξψο λα παξαθξαηήζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ απφ ηηο πξνζθιήζεηο, ε δαπάλε ππέξ ΦΞΑ δελ είλαη επηιέμηκε. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Μεράζηε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, μεράζηε ηα πάληα. Ιέσ έξρνκαη εγψ θαη είκαη ν Γηάλλεο Ξαπαδφπνπινο θαη έξρνκαη ζ εζάο θαη ιέσ, ζαο είρα θαζεγεηή, είζαζηε θνξπθαίνο, ζαο παξαθαιψ εζείο θαη θάπνηνη θνηηεηέο ζαο ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε έρνπκε απηή ηελ ηδέα, ζέινπκε λα ηελ πξνσζήζνπκε πην πέξα, άκα καο πεηχρεη απηφ ην software ζα πάκε κπξνζηά, κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε, αιιά ζέισ λα ιέσ φρη φηη ζπλεξγάδνκαη κφλν κ εζάο, φηη ζπλεξγάδνκαη κε ην ΡΔΗ Ξάηξαο; Δθεί δελ κπνξεί, αο πνχκε λα πεη, ν Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο βεβαίσο λα πξνσζήζσ ηνλ «Σ», ηνλ «Τ», ηνλ «Υ» θαζεγεηή κνπ θαη ηξεηο θνηηεηέο θαη ηελ ακνηβή ηνπο επεηδή δεζκεχνληαη εθ ηνπ λφκνπ λα απνδψζνπλ έλα πνζνζηφ ζηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ λα ην θάλνπλ. Απηφ γίλεηαη ή πξέπεη πάληα λα πεγαίλεη ή ην Ίδξπκα κφλν ηνπ ή ν θαζεγεηήο θξπθά απφ ην Ίδξπκα; Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: ρη, δελ γίλεηαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γελ γίλεηαη ιφγσ λννηξνπίαο ή ιφγσ Η. ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ: Π εκάο δελ γίλεηαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γελ πεηξάδεη, έρεη ελδηαθέξνλ. Κπνξείηε λα κνπ πείηε παξαδείγκαηα κε θπζηθά πξφζσπα έηζη πνπ Π. ΘΟΗΒΑΠ: Θξίβαο, απφ ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Θαιψο ήξζαηε θ. Θξίβα. Π. ΘΟΗΒΑΠ: Δγψ ζεσξψ φηη γίλεηαη. Βέβαηα ν λφκνο απ φηη μέξσ ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε, παξαδείγκαηνο ράξε κπνξεί λα αλαρζεί ζε επίπεδν εξγαζηεξίνπ αο πνχκε, γηαηί αθξηβψο ην Ρκήκα - δελ μέξσ αθξηβψο ηε δηάξζξσζε ηνπ ΡΔΗ - αιιά ζην Ξαλεπηζηήκην ην Ρκήκα κφλν ηνπ αθ εαπηνχ πξνθαλψο έρεη νληφηεηα, αιιά είλαη εξγαζηήξην, θάλεη θάηη ν θαζεγεηήο «Σ» αο πνχκε κε ην εξγαζηήξηφ ηνπ ή θαη νπνηνζδήπνηε 18

20 θαζεγεηήο απνδίδεη θάπνην πνζνζηφ ζηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ εθ φζνλ πεξάζεη απφ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο θιπ. θιπ., ην ιέεη ν λφκνο απηφ. Θέισ λα πσ, φηη κπνξεί λα γίλεη απηφ ην πξάγκα, δελ ππάξρεη ηφζε δπζθνιία, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Ξαλεπηζηεκίνπ μέξσ φηη γίλεηαη. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γη απηφ ην ζέκα γηα λα κελ ράζνπκε ηνλ εηξκφ. Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Λαη, επεηδή ν θχξηνο είλαη ζην παλεπηζηήκην θαη εκείο είκαζηε ζην ΡΔΗ. Ιέσ φηη ζπκβαίλεη θαη είλαη θαη αξθεηνί ζπλάδειθνη θαη εγψ πξνζσπηθά πνπ ηπραίλεη, ζπκβαίλεη ζπκβαίλεη ελλνείηαη απηφ θαη επεηδή είκαζηε θαη ζην ίδην Ρκήκα, δειαδή Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο Γηνίθεζεο αξθεηνί ζπλάδειθνη θαη εγψ έρνπκε θάλεη software ζε ζπλεξγαζία θαη κε θνηηεηέο θαη εγψ πξνζσπηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαλνληθά επίζεκα, πεξλάεη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ, εγθξίλεηαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ επηρεηξεκαηία, ηεο εηαηξείαο, ηνπ νξγαληζκνχ θιπ. θαη θξαηηέηαη έλα πνζνζηφ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: ρη, αιιά μέξεηε ηη είλαη ελδηαθέξνλ εδψ. Δίλαη φηη ίζσο ζα πξέπεη απηφ λα γίλεηαη θαη αληηιεπηφ φηη είλαη ηνπ Ηδξχκαηνο δξάζε, επεηδή έρνπκε ζπλεζίζεη ην Ίδξπκα λα ην βιέπνπκε κέζα ζε έλα πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Α. ΓΑΟΚΞΖΠ: Κα δελ δηθαηνχκαζηε εκείο ζαλ κφληκα κέιε ΓΔΞ λα θάλνπκε επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ έλλνηα ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Λα, απιψο ιέσ απηφ θακηά θνξά, ελψ κπνξεί λα έρεηε πάξα πνιχ δξαζηήξηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηέινο πάλησλ φια ηα Ηδξχκαηα, δελ έρνπλ ζπλεζίζεη ηα Ηδξχκαηα λα ην πηζηψλνπλ ζηε δξάζε ηνπ Ηδξχκαηνο γηαηί ιεηηνπξγεί αηνκηθά. Θέιαηε λα πείηε θάηη; Ξ. ΑΙΗΦΟΑΓΘΖΠ: Νλνκάδνκαη Ξαλαγηψηεο Αιηθξαγθήο, είκαη απφ ην Ρκήκα Ρειεπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ. Μέξσ φηη γίλεηαη ππφ πνηα έλλνηα; ηη έρεηο δηθαίσκα λα έρεηο δηθά ζνπ ραξηηά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε ην ΑΦΚ ζαλ ηξηπιφηππν ηνπ ΡΔΗ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαλνληθά. Θαη απφ εθεί θαη πέξα θξαηάεη 15% απφ ηα ρξήκαηα κεηά ην ΦΞΑ. Ρέινο ζπδήηεζεο. 19

21 Γειαδή κπνξείο λα έρεηο νηηδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζέιεηο θαη κάιηζηα πέξα ηνπ 100%, είλαη λφκηκν, έρνπκε θαη ην λφκν, είλαη ν.θ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γελ είπακε αλ είλαη λφκηκν. Μέξεηε, ην δεηνχκελν είλαη ην πηζηψλεηαη, αζρνιείηαη ην Ίδξπκα κ απηφ, ην παίξλεη ζαλ δηθή ηνπ δξάζε ή κπνξεί ην Ίδξπκα λα ζε πξνσζήζεη; Γειαδή γηαηί ε αληίδξαζε ηνπ θ. Εαραξάθε δελ ήηαλ ζεζκηθή αλ γίλεηαη ή δελ γίλεηαη, αλ ην Ίδξπκα Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Κηιάκε γηα δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ν θ. Εαραξάθεο έρεη απφιπην δίθην κ απηφ ην νπνίν, ηη ελλνεί; Γειαδή φηαλ κία εηαηξεία δψζεη έλα έξγν ζην Ίδξπκα, θαη ζην Ξαλεπηζηήκην θαληάδνκαη ην ίδην ζπκβαίλεη, ε εηαηξεία απηή ζα πξέπεη λα θφςεη θάπνηα παξαζηαηηθά θαη λα πιεξψζεη. Θφβνληαο ηα παξαζηαηηθά θάζε παξαζηαηηθφ πνπ θφβεη έρεη ΦΞΑ, έηζη δελ είλαη; Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία θφβεη ΦΞΑ, ην Ξαλεπηζηήκην εηζπξάηηεη ΦΞΑ θαη πξέπεη λα ην απνδψζεη. Απηφ είπε ν θ. Εαραξάθεο. Αλ ην θάλσ σο Θαπφινο ή σο Εαραξάθεο ή σο Αιηθξαγθήο πξνθαλψο δελ εκπιέθεηαη ην Ξαλεπηζηήκην, εκπιέθεηαη κφλν σο πξνο ην 15% ηεο θξάηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ. Γελ εκπιέθεηαη σο πξνο ην ΦΞΑ θιπ., έηζη; ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Δγψ επεηδή είκαη δηθεγφξνο ζα ζαο πσ πψο ην ζθέθηεθα. Λα ζαο πσ, κνπ επηηξέπεηε; Ζ θπξία Δηδηθφο σο δηθεγφξνο έρεη κάζεη λα βξίζθεη ηα παξαζπξάθηα ζηνπο λφκνπο θαη θαηεπζείαλ ζθεπηφκελε πνλεξά είπα, φηη άκα δελ ζνπ επηηξέπεη ην Ίδξπκα, αιιά ην Ίδξπκα ζέιεηο επηθνηλσληαθά λα θαίλεηαη ζε κηα εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ λένπ software ζηα ραξηηά βγαίλνπλ νη δχν θαζεγεηέο ζνπ θαη νη θνηηεηέο ζνπ, αιιά επηθνηλσληαθά θαη επί ηεο νπζίαο ην Ίδξπκα ηνπο ζηεξίδεη. Θαη κε πνηα ινγηθή ην ιέσ, φηη θακηά θνξά μέξεηε, πξέπεη ε πξάμε λα πξνιακβάλεη θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Θαη επίζεο ην παξαηήξεζα σο εμήο, φηη ή βιέπνπκε αηνκηθή κεκνλσκέλε δξάζε θαζεγεηψλ ή ην Ίδξπκα ζ απηφ ην πνιχ ζηελφ θαη ζρεδφλ άθακπην πιαίζην. Θαη ιέσ, αλαξσηηφκνπλα, κήπσο απηή ηελ αηνκηθή δξάζε λα ηελ βιέπακε ιίγν πην ζπιινγηθή θαη πξνο φθεινο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζηα ραξηηά λα θαίλεηαη φηη είλαη αηνκηθή, αιιά ζηελ πξάμε λα βγαίλεη κπξνζηά 20

22 ην Ίδξπκα θαη λα ιέεη, νξίζηε εγψ ήκνπλα πίζσ. Θέιεηε λα πείηε, γηαηί δελ ζαο αξέζεη απηφ πνπ ιέσ θαη ν θχξηνο. Θ. ΟΑΒΑΛΖΠ: Κ αξέζεη κελ, αιιά δελ κ αξέζεη θηφιαο. Γηφηη ε αηνκηθή δξάζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ή ησλ ζπλαδέιθσλ απφ ηα ΡΔΗ κπνξεί λα πηζησζεί ζην Ίδξπκα, αιιά κπνξεί λα ρξεσζεί θαη θάπνηεο θνξέο. Δπνκέλσο αλ ην Ίδξπκα -είλαη ζηελά αηνκηθή κνπ άπνςε, αιιά ζέισ λα ηελ πσαπνθαζίζεη λα ζπλδξάκεη ή λα πξνβιεζεί κέζσ κηαο δξαζηεξηφηεηαο αηνκηθήο ελφο ζπλαδέιθνπ, ζα πξέπεη λα έρεη θαη έλα ζηνηρεηψδε δενληνινγηθφ έιεγρν αο πνχκε. κ. ΞΑΞΑΘΔΝΓΩΟΝ: Δάλ ην έρεηε θα Δηδηθή, απιψο λα επαλέιζσ ζην βαζηθφ ην νπνίν θέξαηε σο πξφηαζε. Θνηηάμηε, εγψ πηζηεχσ φηη αθξηβψο επεηδή ην ΓΑΠΡΑ είλαη κία θαηλνχξγηα δνκή, ε νπνία ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ηα επφκελα ρξφληα, άιισζηε ζην Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ γη απηφ θαη ν Ξξχηαλεο αλέιαβε ηδξπκαηηθφο ππεχζπλνο ηνπ ΓΑΠΡΑ. Λνκίδσ, φηη ε αιιαγή θνπιηνχξαο πξέπεη λα έξρεηαη πξψηα απ εκάο, γηα λα κελ κηιήζνπκε γηα ην παξειζφλ. πάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα πνχκε γηα ην παξειζφλ, δελ λνκίδσ φηη είλαη απηή ηε ζηηγκή ζθφπηκν λα δνχκε φιεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο. Απφ εδψ θαη πέξα, εάλ ην ΓΑΠΡΑ, αλ ε δνκή απηή ιεηηνπξγήζεη σο ππεξδνκή ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη θαη ηηο δξάζεηο. Πεκαίλεη φκσο φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθείλεο νη αιιειεμαξηήζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζην ηέινο. Ξαξαδείγκαηνο ράξε ζην Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξαθηηθή άζθεζε ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ήηαλ ππνρξεσηηθή. Πήκεξα ζην πιαίζην ηνπ ΓΑΠΡΑ γίλεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα ππνρξεσηηθή. Ρη ζεκαίλεη απηφ; πνρξεσηηθή ζεκαίλεη, φηη ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ εηαίξνπο. πνρξεσηηθή ζεκαίλεη φηη αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, φπσο ήηαλ ζε έλα ηκήκα ζηελ αξρή, ζην Ρκήκα Θνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο, ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, φινη νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. Πθεθηείηε ην απηφ ζε φια ηα ηκήκαηα. 21

23 Πεκαίλεη, ινηπφλ, έλα δίθηπν εηαίξσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηνπο θνηηεηέο θαη απηφ κέζα ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ζα εμππεξεηεί θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απφ εθεί θαη πέξα πξαθηηθή άζθεζε ρσξίο ζχλδεζή ηεο κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο λνκίδσ, φηη ην είπαηε πξνεγνπκέλσο, δελ έρεη θακία απνηειεζκαηηθφηεηα. Άξα ζα πξέπεη λα δνχκε πψο εληάζζνπκε απφ ηελ αξρή ηνπο εηαίξνπο. Παο ιέσ γηα κηα ινγηθή ηνπ αχξην, φρη ηνπ ρζεο. Απηφ ην νπνίν είπακε εκείο, ινηπφλ, είλαη ην εμήο. Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί εηαίξνη ζην ΓΑΠΡΑ; Ζ πεξηθέξεηα, ηα πέληε Δπηκειεηήξηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ν ΝΑΔΓ, νη βαζηθνί. Απηνχο ηνπο πξνζθαινχκε ζε Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, έηζη ψζηε ζε θάζε πφιε ηεο Ξεξηθέξεηαο λα έρνπκε πφινπο ζπλεξγαζίαο νη νπνίνη ζα έρνπλ απφ ηελ αξρή εληαρζεί ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη ζηηο πξαθηηθήο αζθήζεηο. Ξάκε ζην δεχηεξν ζηάδην ην νπνίν είλαη επίζεο ελδηαθέξνλ. Γηα λα βξεηο ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, ζα πξέπεη νη παξαγσγηθνί θνξείο λα ζέινπλ λα έξζνπλ λα ζε βξνπλ. Γειαδή δελ είλαη κφλν ην Δπηκειεηήξην, ην Δπηκειεηήξην μέξνπκε φηη είλαη κηα γξαθεηνθξαηηθή δνκή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη ε επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έξζεη. Μεθηλψληαο, ινηπφλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ έλα δχν ηξία ηκήκαηα ζεζκνζεηήζακε ηηο αλνηρηέο πφξηεο ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ. Αλνηρηέο πφξηεο νη νπνίεο ζπκπιέθνπλ ην Ξαλεπηζηήκην κε επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ζα ζέιαλε λα ππνδερηνχλ θνηηεηέο γηα πξαθηηθή άζθεζε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηη Ξαλεπηζηήκην ππνδέρεηαη θνηηεηέο άιισλ ΡΔΗ θαη Ξαλεπηζηεκίσλ γηα λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα βιέπεη θαη ηα πξνβιήκαηα. Θαη επίζεο δηφηη είλαη πνιχ γλσζηφ, φηη ππνζηειερσκέλεο ππεξεζίεο ππάξρνπλ θαη ε πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα δψζεη πνιιαπιά απνηειέζκαηα ζ απηφ. Ρη δελ ππάξρεη θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ςάμνπκε; Γελ είκαη θαζφινπ ζίγνπξνο φηη αλ γίλεη έλα Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζε θάζε Δπηκειεηήξην ζα πάκε θαιχηεξα. Λνκίδσ φηη εθεί πνπ ηα Ξαλεπηζηήκηα, ηνπιάρηζηνλ γη απηφ κπνξψ λα κηιήζσ, ζα έρνπλ κία θαηλνηνκία ζηε δξάζε ηνπο είλαη λα ππάξμνπλ δηαζπλδέζεηο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, 22

24 δειαδή λα εληάμνπκε απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε κέρξη θαη ην ηη θάλνπλ νη θνηηεηέο καο, νη απφθνηηνί καο κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ην πέξαζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα έρνπκε δνκέο εληφο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ λα δνπιεχνπκε μερσξηζηά κ απηνχο ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Θαη λα θξαηάκε ζε δηαζχλδεζε πξψηα απ φια ηνπο δηθνχο καο απνθνίηνπο έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία, δηφηη πξνο απηφ ζα έξζνπλ φρη γηα λα βξνπλ δνπιεηά, γηα ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη πξέπεη νη δνκέο απηέο λα ππάξρνπλ, ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. Θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θνκκάηηα απηά ηνπ ΓΑΠΡΑ πξαθηηθή άζθεζε, δηαζχλδεζε αλ δελ ιεηηνπξγήζνπλ κε θνηλφηεηα ζηφρσλ, δελ πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα θάλνπκε ηίπνηε άιιν απ φηη έγηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κηθξά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλην, ζηακαηάεη ε ρξεκαηνδφηεζε, ζηακαηάλε θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη κεηά δελ κπνξείο λα πεηο ζηνπο θνηηεηέο γηαηί παξαδείγκαηνο ράξε έρεηο ππνρξεσηηθή ηελ πξαθηηθή άζθεζε, φηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ πιεξψλεηαη. Δίλαη βαζηθφ απηφ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Έρεηε δίθην. κ. ΞΑΞΑΘΔΝΓΩΟΝ: πνρξεσηηθή σο αληηζηνίρεζε νκάδαο καζεκάησλ φηαλ έρεη ιήμεη ην πξφγξακκα, επεηδή δελ ην έρεηο εληάμεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζνπ απιά. Θα πξέπεη λα πάκε ζε κηα άιιε θνπιηνχξα θαη λα δνχκε πψο δηαζπλδεφκαζηε κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, απηφ είλαη ην έλα. Απηφ είλαη εμσζηξέθεηα πνπ ιέηε θαη έρεηε δίθην, αιιά επίζεο πψο ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηεο δνκήο ΓΑΠΡΑ, πψο ζπκκεηέρνπλ εμ αξρήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο κεηά. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Απηφ ίζσο λα ην δνχκε κεηά. Δίρακε αθήζεη θαη ζε εθθξεκφηεηα κία ξνή, ήζειε ν θ. Ρζηλφπνπινο λα πεη θάηη θαη επεηδή έρεη λα θάλεη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη κεηά είραηε δεηήζεη ην ιφγν ν θ. Μέλνο. Θχξηε Θξίβα δελ ζαο μερλάσ ζπγγλψκε. κ. ΡΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Δγψ κηα κηθξή παξέκβαζε ήζεια λα θάλσ επηζήκαλζε ζ απηφ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ θ. Εαραξάθε σο εκπεηξία ηνπ σο Ξξντζηάκελνο. Ρν φηη θάπνηνη θνηηεηέο ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηνπο δελ 23

25 δξαζηεξηνπνηνχληαη, δελ απαζρνινχληαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα έπξεπε, παξά ζε θάπνην άιιν γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Ξαξαδείγκαηνο ράξε φπσο εηπψζεθε βγάδνπλ θσηνηππίεο, δελ θηαίλε νχηε νη θνηηεηέο, νχηε ν ζεζκφο. Γηα κέλα θηαίεη ε Δπηηξνπή Ξξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ ελέθξηλε απηή ηελ πξαθηηθή θαη πνπ δελ ηελ αμηνιφγεζε. Άξα ν ζεζκφο πξέπεη θαηά θάπνην ηξφπν λα αμηνινγεζεί αλ πξνζθέξεη. Γηαθσλείηε; Δγψ πηζηεχσ φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Λα ζαο πσ, κελ αλεζπρείηε, ζα ην πείηε, ζα ην πείηε. Ν θ. Βηδάιεο απφ; κ. ΒΗΓΑΙΖΠ: Βηδάιεο ιέγνκαη απφ ην ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ. ζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε δελ κπνξεί λα είλαη ε εθάζηνηε Δπηηξνπή Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ε νπνία απιά κε βάζε θάπνηα ραξηηά αμηνινγεί θαη ιέεη, φηη απηφο κπνξεί λα θάλεη πξαθηηθή άζθεζε εθεί. Ζ επηρείξεζε θαη ν ξφινο πνπ ζα παίμεη ν ζπνπδαζηήο ή ν θνηηεηήο ζηελ επηρείξεζε είλαη θαη ζέκα ειέγρνπ απφ ηνλ Δπφπηε. κ. ΡΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλψ απφιπηα κε ηελ δηφξζσζή ζαο, ηελ δέρνκαη, απιά ζπκθσλείηε θη εζείο φηη δελ θηαίεη ν ζεζκφο, νχηε ν θνηηεηήο. κ. ΒΗΓΑΙΖΠ: Γελ είλαη ζέκα ζεζκνχ, έηζη; κ. ΡΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Νχηε ν Ππνπδαζηήο. κ. ΒΗΓΑΙΖΠ: Αιιά είλαη ζέκα φκσο αλ ζέιεηε εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ θελψλ πνπ έρνπλ νη ζεζκνί γηα λα έρνπκε είηε πιαζκαηηθέο πξαθηηθέο αζθήζεηο ηνπ ζηχι έια ζα ζε γξάςσ, ζα πιεξψζσ ην ΗΘΑ ζνπ θαη θάηζε ζπίηη ζνπ θαη ζα ζηείινπκε ηα ραξηηά φηη έρεηο θάλεη πξαθηηθή άζθεζε ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν, είηε ην αλάπνδν απηφ πνπ ιέηε εζείο, έια ζα έρσ έλα θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν δελ ζα εθπαηδεπηεί ζ απηά ηα νπνία ζπνπδάδεη, αιιά ζα βγάδεη θσηνηππίεο θαη ζα θάλεη θαθέδεο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Λα ζαο ξσηήζσ θάηη. Δπεηδή απηφ ην αθνχζακε αξθεηέο θνξέο γη απηνχο ηνπο πεξίθεκνπο θαθνχο επαγγεικαηίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα παηδηά θαη ίζσο λα είλαη θαθνί θαινί λα πεγαίλνπλ κε ην ξεχκα, είρε ζθεθηεί πνηέ θαλείο, φηη επεηδή ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη 24

26 έλαο ζεζκφο πνπ είλαη πνιχ θνληά ζηελ εξγαζίαο, εγψ αο πνχκε, πείηε φηη σο άζρεηε αλαιάκβαλα αχξην ην ζεζκφ πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα ζθεθηφκνπλα λα επηθνηλσλήζσ κε ηελ Ρνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ελδερνκέλσο θαη κε ηνλ ΝΑΔΓ θαη λα ηνπο πσ, φηη ζα ήζεια ζαο παξαθαιψ, απηφ είλαη ην δίθηπν επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ άζθεζε νη θνηηεηέο κνπ, ζέισ λα κνπ θάλεηε θάπνηεο επηζεσξήζεηο ην «Σ», «Τ» κήλα θαη λα κνπ πείηε ηη βιέπεηε. Απηφ ζα ήηαλ πνιχ άιισλ επνρψλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε δηθηχσζε είλαη λα ην πσ δηθηαηνξηθνχ ηχπνπ θαη ειεγθηηθνχ ηχπνπ θαη ζα ήηαλ θάηη πνπ δελ ζα ην ζθεθηφκαζηαλ θαλ; Ή κήπσο ηειηθψο ε ζπλεξγαζία κε θάπνηνπο άιινπο επνπηηθνχο θνξείο αληί δειαδή λα ρξεψλεηαη θαη λα καο ιέηε, φηη πξέπεη λα πάξσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο γηα λα έρσ ζπληνληζηέο πξαθηηθήο άζθεζεο, καο είπαλ ζην ΡΔΗ Ιάξηζαο ζηα Ησάλληλα, φηη είλαη πνιχ ζηελαρσξεκέλνη γηαηί δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θπξίνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη αλ δελ πιεξψλνληαη δελ ζεθψλνπλ ην ηειέθσλν λα ελεκεξψζνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε. πνπ βέβαηα, εληάμεη, εγψ αληέδξαζα άζρεκα θαη ιέσ, ηελ επζπλεηδεζία ζε θάπνηνλ φζα θαη λα ηνπ δψζεηο δελ πξφθεηηαη λα ηνπ ηελ πιεξψζεηο, λα ζεθψλεη ην ηειέθσλν λα ελεκεξψλεη. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα είρε λφεκα λα ζπλεξγαζηεί ην ΡΔΗ κε θάπνηνπο επνπηηθνχο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα λα επηζθεθηνχλ επηρεηξήζεηο θαη λα ελεκεξψζνπλ αλ ν θνηηεηήο είλαη ή δελ είλαη εθεί ή ηη ηνλ βάδνπλ λα θάλεη; Ή δελ ην ζθεθηφκαζηε θαλ, απηφ είλαη ηακπνχ. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Λα πσ δπν πξάγκαηα γηαηί κνπ θαίλεηαη φηη είκαζηε ιίγν έμσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή είζηε ιίγν έμσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γελ έρεη ζεκαζία. Ρα εξσηήκαηα κνπ πνιχ ζπρλά είλαη έμσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα επίηεδεο γηα λα κε πξνζγεηψλεηε. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: ρη φρη, λα ζαο πσ δπν πξάγκαηα γηα ην ρψξν ησλ ΡΔΗ ηδηαίηεξα πνπ εθεί ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη ζεζκνζεηεκέλε πνιιά ρξφληα, ζηα Ξαλεπηζηήκηα είλαη θαηλνχξγην πξάγκα θιπ. θαη ζηα ΡΔΗ είλαη θαη ππνρξεσηηθή γηα λα πάξνπλ πηπρίν. 25

27 Θαη αξρήλ ζηα ΡΔΗ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη φηαλ ηειεηψλνπλ ηα καζήκαηα, κεηά ην 8 ν εμάκελν. Ρα παηδηά θαηά βάζε ηελ θάλνπλ ζην ρψξν ζηνλ νπνίνλ δνπλ, δειαδή απφ εθεί πνπ πξνέξρνληαη. Δγψ είκαη ζην ΡΔΗ Θαιακάηαο, νη θνηηεηέο κνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηνλ Έβξν, δελ μέξσ, ζηελ Θνκνηελή, ζηε Οφδν θιπ. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Πηελ νηθνγελεηαθή ηνπο επηρείξεζε, πνιχ ινγηθφ. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: ρη δελ κηιψ γηα ηελ επηρείξεζε. Ιέσ γηα ηνλ ηφπν πνπ ζα κέλνπλ. Θαηά ζπλέπεηα απηφ πνπ ιέεη ν θ. Βηδάιεο είλαη αδχλαηνλ ν επφπηεο πξαθηηθήο ηνπο πνπ ηνλ έρεη ρξεσκέλν λα κπνξέζεη λα ηνλ δεη. Γειαδή ζα πξέπεη εγψ πνπ έρσ ρξεσκέλν θνηηεηή κνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε λα μεθηλάσ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ή κηα θνξά ην 15λζήκεξν θαη λα πεγαίλσ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε πξάγκα πνπ είλαη αδχλαηνλ πξαθηηθά. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γη απηφ ζαο είπα ε ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Λα ζπλερίζσ ιίγν. κ. ΒΗΓΑΙΖΠ: Δπ απηνχ. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Λαη λαη πεο ην. κ. ΒΗΓΑΙΖΠ: Δπ απηνχ ππάξρεη ιχζε ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη Ίδξπκα ζηελ Θνδάλε, ζηε Φιψξηλα, ζηελ Θαζηνξηά, ζηελ Θαιακάηα λα επηθνηλσλήζνπκε θαη επφπηεο δηθφο ζαο λα αζθεί επνπηεία γηα δηθηά κνπ πξαθηηθή άζθεζε. Απηφ γίλεηαη κε ζπλέξγεηεο έηζη; κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Λαη, απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην πξφγξακκα, είλαη κηα θαιή ηδέα. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Ν θ. Ρζηλφπνπινο πνπ δελ πάηεζε ην θνπκπάθη, είπε, φηη πξνβιέπεηαη ζην λφκν απηφ. κ. ΘΑΞΝΟΝΠ: Λαη, εγψ δελ ην μέξσ. Απφ ηελ άιιε, λα νινθιεξψζσ ιηγάθη. Απηφ πνπ ιέεη ε κηθξή πείξα ηέινο πάλησλ είλαη φηη ηα παηδηά πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ λα θάλνπλ πξαθηηθή ζην δεκφζην ηνκέα, δειαδή ζε εκάο πνπ είλαη γεσπνληθέο πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεσξγίαο γηα παξάδεηγκα γηαηί είλαη πνιχ ιηγφηεξνο ν θφξηνο εξγαζίαο, καδεχνληαη 10 άηνκα ζε έλα γξαθείν θαη ζνπ ιέεη δελ θάλνπλ θάηη θαη 26

28 πεξλάεη ε ψξα ηνπο, απφ ην λα πάλε ζε κηα επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δνπιέςνπλ πξαγκαηηθά θαη ίζσο θαη ζθιεξά. Γειαδή πξνηηκνχλ ηα 176,00 ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα 300,00 ή ηα 400,00 ή ηα 500,00 πνπ κπνξεί λα πάξνπλ απφ ηνλ ΝΑΔΓ θαη λα θάηζνπλ ζε έλα γξαθείν θαη λα θπιήζεη ν θαηξφο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Απηφ είλαη ζέκα θνπιηνχξαο. Θέιαηε λα ηνπνζεηεζείηε, αιιά μέξεηε θάηη, αλ είλαη γηα ην ίδην ζέκα, αλ είλαη γηα έλα δηαθνξεηηθφ, ζα ήζεια λα κηιήζεη ν θ. Μέλνο. Ξ. ΑΙΗΦΟΑΓΘΖΠ: Γηα ην ίδην ζέκα είλαη. Δκείο σο ΡΔΗ Κεζνινγγίνπ είρακε πξνηείλεη δηάθνξεο ηέηνηεο ελδηαθέξνπζεο δξάζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, αιιά κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ πεξίθεκνπ 78% ζην πξφγξακκα ηνπ ΓΑΠΡΑ απηφ πνπ θαηαθέξαηε ήηαλ φηη νπζηαζηηθά κεηαθέξαηε ηα ρξήκαηα ησλ δξάζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Γειαδή απηφ ζπλέβε δπζηπρψο. ΠΛΡΝΛΗΠΡΟΗΑ: Γελ είρακε ζην λνπ καο επεηδή ήηαλ δηθή κνπ απφθαζε θαη αλαδείρζεθε, πνζά δελ μέξσ, δελ ήηαλ γη απηφ ην ιφγν, ήηαλ γηαηί κε ηφζεο θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο πνπ είρακε αθνχζεη γηα ακνηβέο ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ζέιακε λα θαίλεηαη φηη επσθεινχκελνο είλαη νη θνηηεηήο. Παο ππελζπκίδσ ζε φινπο ζην ηξαπέδη, φηη ήδε κε κηα επηζηνιή κνπ πνπ έζηεηια ηνλ Αχγνπζην, ζηφρνο καο είλαη λα επαλαμηνινγήζνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ην Κάην, ψζηε κεηά λα γίλνπλ αλαθαηαλνκέο θαη νχησο ή άιισο ε πνπξγφο έρεη δεηήζεη απφ ην ΗΝΒΔ θαη απφ ην ΗΛΔ ηεο ΓΠΔΔ θιπ., λα γίλεη κηα ζπλνιηθή επαλαμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ θαη κε ζπγθξηηηθά δεδνκέλα απφ ην εμσηεξηθφ θαη φια απηά πνπ ιέηε εδψ πηζηέςηε κε θαηαγξάθνληαη ζηηο πξνηάζεηο. Άξα δελ ήηαλ θαηαδηθαζηηθφ, κπνξεί λα είρε θη απηφ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ε απφθαζή καο, ε πξφζεζή καο ήηαλ θαιή λα επσθεινχληαη νη θνηηεηέο. Ξ. ΑΙΗΦΟΑΓΘΖΠ: Ππκθσλψ, δελ δηαθσλψ,. Απιά εγψ απηφ πνπ έιαβα, επεηδή είρα εκπιαθεί πνιχ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είρακε πξαγκαηηθά θαηλνηφκεο ηδέεο νη νπνίεο πξαγκαηηθά πήγαλ ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ. Ρν είδα, γηαηί; Γηαηί απφ ηηο 15 δξάζεηο απηφ πνπ πξνθχπηεη ηειηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηηο δχν, πνπ 27

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 2011-2014 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 Δ.Π.Δ. ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ ηνλ θ. Δπάγγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα